Sunteți pe pagina 1din 86

Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I.

2017-2021

Str. Dudului, nr. 2, Cod RO 810356


Telefon/Fax 0239617932
e-mail: sc_sfandrei_braila@yahoo.com
http://sfandreibraila.webnode.com
Aprobat
în Consiliul de Administraţie
Nr. _2289___ / _13.10.2016_____ din __23.11.2016___

Avizat în Consiliul Profesoral

din __28.10.2016_________

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL ANDREI”, BRĂILA

Director,
prof. ROTARU CĂTĂLINA

DATE DE IDENTIFICARE:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL ANDREI


BRĂILA, STR. DUDULUI NR. 2
Cod RO 810356
Telefon/Fax 0239617932
e-mail: sc_sfandrei_braila@yahoo.com
site: http://sfandreibraila.webnode.com

1/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

CUPRINS

1. BAZA CONCEPTUALĂ.................................................................................................pg 4
2. I. ANALIZA P.D.I. 2013 -2017 – comparație cu situația actuală –septembrie 2016 ....pg 5
3. II. PREZENTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL ANDREI”.........................pg 11
4. II.1. ISTORIC..................................................................................................................pg 11
5. II.2. STAREA ACTUALĂ..............................................................................................pg 12
6. II.3 ORGANIGRAMA ...................................................................................................pg 13
7. III. ANALIZA DE NEVOI – PROPUNERI DE MODIFICARE...................................pg 14
8. III.1. MEDIUL EXTERN- ANALIZA P.E.S.T.(E.L.)....................................................pg 14
9. III.2. MEDIUL INTERN- ANALIZA S W O T .........................................................pg 21
10. IV. COMPONENTA STRATEGICĂ .........................................................................pg. 31
11. V. VIZIUNEA ...............................................................................................................pg. 32
12. VI. MISIUNEA ............................................................................................................pg. 32
13. VII. OBIECTIVE STRATEGICE................................................................................pg. 33
14. VIII. DOMENII FUNCȚIONALE................................................................................pg. 34
15. VIII. I. CURRICULUM ȘI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII......................pg. 34
16. VIII. II. RESURSE MATERIALE ȘI UMANE ...........................................................pg. 41
17. VIII.II. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - a) ELEVI ............................. pg. 41
18. VIII. II.b) PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC......... pg. 46
19. VIII. II. c) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE............................................ pg. 52
20. VIII. III. DESCENTRALIZARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL............... pg. 56
21. VIII. IV. RELAȚII COMUNITARE............................................................................ pg. 59
22. IX. MONITORIZARE / EVALUARE......................................................................... pg. 65
23. IX. 1. MONITORIZARE INTERNĂ.......................................................................... pg. 65
24. IX.2. MONITORIZARE EXTERNĂ........................................................................... pg. 66
25. IX.3. EVALUARE INTERNĂ .................................................................................. pg. 66
26. IX.3. EVALUARE EXTERNĂ................................................................................. pg. 66
27. X. PLAN OPERAȚIONAL- An școlar 2016 -2017.....................................................pg. 67

2/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

MOTTO ,
<< Nu aveţi menirea să ucideţi omul în puiul de om, nici să-l transformaţi în furnică
pentru viaţa de furnicar.
Nu-i veţi copleşi cu formule goale, ci cu imagini purtătoare de structuri.
Nu-i veţi îndopa cu cunoştinţe moarte, ci le veţi făuri un stil, astfel încât să poată
înţelege.
Îi veţi învăţa respectul; căci ironia, pâra, aparţin prostului. Veţi prigoni mincinoşii.
Îi veţi învăţa meditaţia şi rugăciunea căci astfel sufletul lărgeşte şi obişnuinţa
dragostei.Căci ce ar putea-o înlocui?
Îi veţi învăţa gustul perfecţiunii, căci orice operă este un drum spre eternitate şi nu se
poate sfârşi decât în moarte. >>
( Antoine de Saint-Exupéry – Citadela )

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ propus urmăreşte


promovarea de servicii educaţionale potenţialilor clienţi în funcţie de nevoile şi motivaţiile
identificate prin participare la programe dedicate, prin pilotarea dezvoltarea și aplicarea
formării teoretice în procesul educațional cu focus pe implementarea calității în educație
urmărind:
pentru elevi - formarea de competențe / abilități / atitudini utile în dezvoltarea personală pentru
viitoarea carieră
pentru personalul didactic - formarea / îmbunătățirea / dezvoltarea de competențe de
organizare, planificare, predare, comunicare, relaționare și utilizare TIC atât în procesul
educațional cât și în relația cu beneficiarii – elevi, părinți, comunitate.
Planul este o continuare a PDI 2013-2017 și 2008 – 2012 urmărește realizarea viziunii
organizației în concordanță cu evoluția politicilor educaționale europene, naționale, specificul
local, oferă o soluție strategică ce răspunde obiectivului de îmbunătățire a procesului
educațional, de implementare a calității în educație, și va genera elemente de valoare
adăugată:
pentru elevi:
- creșterea numărului de ore de pregătire pentru examenele naționale, orientarea paradigmei
evaluării către itemi aplicativi,
- creșterea numărului de activități educaționale out-door, care să sprijine dezvoltarea personală
și consilierea carierei
- utilizarea sistemului informatic în propria formare și pentru comunicare cu personalul
didactic
- facilitarea schimbului de informații între elevi din clase/școli diferite
pentru profesori:
- creșterea numărului de ore de pregătire continuă prin participarea la programe de formare în
școală și în instituții abilitate în țară și în afara țării finalizate cu dobândire de informații noi,
competențe formate în implementarea calității, în utilizarea ghidurilor, metodelor și
instrumentelor software inovatoare pentru derularea activităților didactice și comunicării;
- facilitarea schimbului de bune practici cu profesori din școli europene în cadrul vizitelor de
studiu și ca o consecință a acestora.
pentru părinți:
- calitatea actului educațional care să asigure continuarea studiilor și pregătirea pentru
viitoarea carieră;
- sprijin în educarea copilului;
- siguranță fizică și psihică
pentru comunitatea locală:
- formarea de buni cetățeni implicați în rezolvarea problemelor ivite în comunitate

3/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

- comportament civilizat

BAZA CONCEPTUALĂ:

- LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-OMENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a


unităţilor de învăţământ preuniversitar,

-OMENCȘ 4742/2016-aprobarea Statutului elevului,

-OG. 400/ 2015 –Control Managerial Intern, metodologii, proceduri de aplicare a legislației

- OMECTS5547/2011 Regulament de inspecție al unităților de învățământ preuniversitar

-Legea 87/2006 – privind asigurarea calității în educație cu modificările și completările


ulterioare

- Legea 53/2003 –Codul Muncii republicată

-O.G. 137 completată de Legea 48/2002 – privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare

-Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale

-Legea cadru 284/2010, modificată de OG 20/2016 privind salarizarea unitară a personalului


plătit din fonduri publice

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei

4/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

I. ANALIZA P.D.I. 2013 -2017


– comparație cu situația actuală –septembrie 2016
Calitatea procesului educațional oferit de
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei”, Brăila
SPECIFICITATEA UNITĂȚII ȘCOLARE
2013
- Nivel de învățământ – primar, gimnazial, învățământ frecvență zi, două schimburi
- Tip de unitate școlară – Unitate școlară cu personalitate juridică
- Trăsături specifice: mediu urban periferic
distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de nivelul educaţional al familiei:

1. cel puţin un părinte are studii superioare 12 %


2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără bacalaureat) 70%
3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite) 16%
4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) 2%

elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile:


1. Elevi din familii cu nivel economic foarte scăzut 9%
2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate 1%
3. Elevi care trăiesc în familii monoparentale 11 %
4. Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude 9%
5. Elevi instituţionalizaţi sau în plasament familial 8%
6. Elevi cu CES 4%
2016
- Nivel de învățământ – primar, gimnazial, învățământ frecvență zi, un singur schimb: la
învățamântul primar se păstrează sala de clasă; la gimnaziu activitatea școlară este
organizată pe cabinete / laboratoare – elevii se deplasează la cabinet / laborator; elevii din
gimnaziu au pe holuri dulapuri pentru depozitare îmbrăcăminte
- Tip de unitate școlară – Unitate școlară cu personalitate juridică
- Trăsături specifice: mediu urban periferic
distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de nivelul educaţional al familiei:

1. cel puţin un părinte are studii superioare 15 %


2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără bacalaureat) 73%
3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite) 10%
4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) 2%

elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile:


1. Elevi din familii cu nivel economic foarte scăzut 8%
2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate 1%
3. Elevi care trăiesc în familii monoparentale 12 %
4. Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude 8%
5. Elevi instituţionalizaţi sau în plasament familial 9%
6. Elevi cu CES 4%

CONCLUZIE:

5/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

*Punct tare – Activitatea școlară este organizată într-un singur schimb. Profesorul are la
dispoziție o gamă largă de materiale didactice pe care le pune la dispoziția elevului pe
parcursul activității didactice.
* distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de nivelul educaţional al familiei sunt comparabile,
unitatea școlară își desfășoară activitatea într-o zonă a Brăilei în care familiile cu nivel
economic scăzut și cu studii medii sunt majoritare- ca urmare actul educațional este orientat
spre optimizarea resurselor materiale și financiare.
* Nr. de elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile: este comparabil, școala se află într-o zonă
cu risc ridicat de părăsire timpurie a studiilor sunt necesare programe de pregătire, comunicare
cu părinții.

• REPERE STATISTICE – MEDIUL INTERN

ELEVI
Dinamica Planului de şcolarizare:

2003/2004
700
2004/2005
600 2005/2006
500 2006 / 2007
2007/2008
400
2008/2009
300 2009/2010
200 2010/2011
2011/2012
100 2012/2013
0 2013/2014
2014/2015
2015/2016
În anul școlar 2012-2013
– 443 elevi cuprinși în 20 clase (12 clase în înv. primar/ 8 clase în gimnaziu)
În anul școlar 2015-2016
– 471 elevi cuprinși în 21 clase (12 clase în înv. primar/ 9 clase în gimnaziu)

CONCLUZIE:
* În fiecare an s-a realizat proiectul planului de școlarizare în conformitate cu recensământul
efectuat. Circumscripţia şcolară este formată din 8 străzi şi 24 de blocuri. Deşi este o circumscripţie
şcolară relativ mare nr. elevilor înscriși la Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” nu are o creștere
semnificativă datorită următoarelor cauze: îmbătrânirea populaţiei, scăderii interesului tinerelor familii
de a avea mai mult de un copil, în perioada septembrie 2014 – februarie 2016, unitatea școlară a fost
relocată în 2 corpuri de clădire aparținând Liceului Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu”, situației
economice și mobilității forței de muncă în U.E. și Canada.
* Situația școlară - promovabilitatea
An școlar Nr. total elevi Nr. elevi corigenți Nr. elevi promovați Nr. elevi Nr. elevi
(pondere) (pondere) repetenți abandon școlar
2012/2013 434 (rămași la 29 / 7 % 431 / 98% 1 2
sfârșitul anului
școlar)
2015/2016 471 26 / 6% 471/ 100% 0 0

6/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

CONCLUZIE:
* se observă o scădere a ponderii elevilor corigenți
* nu a fost înregistrat nici un elev repetent și nici un elev nu a abandonat școala
* Rezultatele la Evaluare Națională:
An școlar 2012 – 2013 – 35 elevi
Obiectul Numărul elevilor cu note în intervalul: Total
Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Limba Română –
100% 0 3 – 9% 3 – 9% 6-17% 9 -26% 13 -37% 1 -2% 35
Matematică
94% 2-6% 4-11% 5-14% 2-6% 9-26% 11-31% 2 -6% 35

An școlar 2015-2016 – 45 elevi


Obiectul Numărul elevilor cu note în intervalul: Total
Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Limba Română –
100% 0 0 3-7% 15-33% 18-40% 9-20% 0 45
Matematică 9--
100% 0 1-2% 20% 10-23% 19-42% 6-13% 0 45
Media 0 0 4-8% 15-33% 20 -45% 6-13% 0 45

CONCLUZIE:
Puncte tari:
Toți elevii au note peste 5 la ambele obiecte
Crește ponderea notelor între 7-8,99
Puncte slabe:
Nu au fost note de 10
Scade ponderea notelor între 9-9,99

* REZULTATELE ADMITERII ÎN LICEU după sesiunea de corigențe și elevii cu CES


Liceul / Colegiul 2012 – 2013 2015-2016 Observații
– 42 elevi - 65 elevi – 63 elevi repartizați
– 2 elevi plecați în străinătate
Colegiul Național ”G.M. Murgoci” 4 2 ↓
Colegiul Național ”N. Bălcescu” 7 5 ↓
Liceul Teoretic ”N. Iorga” 5 7 ↑
Liceul Teoretic ”P. Cerna” 3 7 ↑
Colegiul Național ”A. Aslan” 1 2 ↑
Colegiul Economic ”I. Ghica” 3 5 + 10 (Șc. Profesională) ↑
Liceul Teoretic ”M. Sebastian” 9 5 ↓
Liceul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu” 1 2+ 4 (Șc. Profesională) ↑
Liceul Tehnologic ”A. Saligny” 2 0 ↓
LPS 3 1 ↓
Liceul Pedagogic ”D.P. Perpessicius” 3 7 ↑
Liceul de Artă ”H. Darclee” 1 0 ↓
Colegiul Tehnic ”C.D.Nenițescu” 0 1 ↑
Colegiul Tehnic ”E. Nicolau” 0 1 ↑
Colegiul Tehnic ”P. Istrati” 0 1 (Șc. Profesională) ↑
Liceul Agricol ”G.K.Constantinescu” 0 1 (Șc. Profesională) ↑
7/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Liceul Teoretic ”A. Lazăr”, Oradea 0 1


Liceul Teologic – Galați 1 0 ↓
Liceul Militar Câmpulung Moldovenesc 0 1 ↑
An școlar 2015-2016 - 38 elevi participanți la admiterea computerizată în jud. Brăila (din 45
elevi participanți la Evaluarea Națională – 1 elev la Oradea, 1 elev la Liceul Militar, 2 elevi
rromi, 2 elevi la Liceul Pedagogic-învățători, 1 elev LPS)
Opțiunea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nr. elevi 8 6 4 3 2 1 3 1 2 2 2 0 2 1 2

CONCLUZIE:
* Scade nr. elevilor care optează pentru liceele teoretice
* Orientarea elevilor către licee cu profil economic, vocațional, școală profesională
* nr. mare de elevi repartizați la primele 5 opțiuni – 23 elevi – 60%

ABSENTEISMUL ELEVILOR
2012-2013

1000

0 Total
P P IA IB IC II II III III III IV IV
M otivate
Total 11 19 27 19 0 34 55 16 17 21 0 44
M otivate 11 19 27 19 0 34 55 16 17 21 0 44

2000

0 Total
VA VB VC VIA VII VIIB VIII VIII
M otivate
Total 285 194 348 1221 293 1486 501 1163
M otivate 129 145 348 469 293 517 331 393

2015-2016

8/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

1000

Total
0
PA PB IA IB IC IIA IIB III III IV IV IV M otivate

Total 680 396 182 0 235 11 101 86 33 31 104 0


M otivate 680 396 182 0 189 11 88 56 20 31 104 0

1000

500
Total

0 M otivate
VA VB VIA VIB VIIA VIIB VIIIA VIIIB VIIIC

Total 275 184 155 177 238 554 760 131 719
M otivate 193 115 128 108 75 312 122 114 716

Absențe 2012-2013 Observații 2015-2016 Observații


Total primar 263 Absențele sunt total 1859 94% din absențe sunt
Motivate 263 motivate 1746 motivate
Total gimnaziu 5491 48 % din absențe sunt 3193 59 % din absențe
motivate 2625 motivate 1883 sunt motivate

CONCLUZIE:
* în învățământul primar absențele elevilor se datorează unor evenimente obiective (boală)
* în gimnaziu crește ponderea absențelor motivate din total absențe – datorită creșterii
responsabilității prof. diriginți și interesului părinților

PERSONAL DIDACTIC:

2012-2013
NR. TOTAL ÎNVĂŢĂTORI PROFESORI
32 14 – 13 titulari unitate, 1 înv. 18 – 17 titulari unitate, 1 prof.
suplinitor calificat (pe catedra detașat
titularului detașat)

Nivel de perfecţionare : - 23 cadre didactice ( 70 %) – grad didactic I


- 4 cadre didactice (12 %) – grad didactic II
- 4 cadre didactice (12 %) – grad definitiv
- 2 cadre didactice ( 6 %) – debutanți

GRAD I

GRAD II

DEFINITV
DEBUTANTI

2015-2016

NR. TOTAL ÎNVĂŢĂTORI PROFESORI


9/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

30 12 -11 titulari unitate, 1 înv. 18 - 1 prof. suplinitor calificat pe


suplinitor calificat (pe catedra catedra de ed. plastică
titularului detașat)

Nivel de perfecţionare : - 20 cadre didactice ( 67 %) – grad didactic I


- 5 cadre didactice (17 %) – grad didactic II
- 4 cadre didactice (13 %) – grad definitiv
- 1 cadre didactice ( 3 %) – debutanți

GR A D I

G R A D II

D EFIN ITV

D EB U TA N TI

CONCLUZIE:

* stabilitatea corpului didactic


* se menține ponderea de peste 50 % c.d. cu grad didactic I – dorința de perfecționare

Proiecte europene derulate / în curs de derulare:

Nr. Numele proiectului Tip de Nr. de referință Competențe/ abilități Perioada de


crt proiect dezvoltate derulare
1 Asigurarea calității în Erasmus + 2016-1RO01- Personal didactic – utilizare 2016-2018
educație prin KA101 KA101-023801 TIC, Internet, platforme
dezvoltarea educaționale
competențelor digitale
2 Everything begin with Erasmus + 2016-1LV01- Educație ecologică / 2016-2018
the first step KA2 KA219- protecția mediului
022655_5
3 Recent European Erasmus + 2014-1-ES01- Corelare a evenimentelor 2014-2016
History through KA2 KA201- istorice majore cu viața
personal histories 004329_5 cotidiană
4 Water in our lives 12-PM-194- Științe / protejarea 2012-2014
BR-DE rezervelor de apă dulce
5 European Musical Comenius 10-PM-164- Abilități artistice / corelarea 2010-2012
Portofolio BR-ES muzicii cu științele
6 What makes me, ME? Comenius 08-PM-245- Consiliere în carieră 2008-2010
BR-DE

II. PREZENTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL ANDREI”


1. ISTORIC:

Școală a fost construită în 1982 cu denumirea Școala cu clasele I – VIII nr. 33 în zonă
periferică a orașului Brăila, str. Dudului nr.2, cu elevi provenind din diferite medii sociale
(intelectuali, muncitori, șomeri, asistați social), din familii normale, monoparentale sau
crescuți de bunici (cu părinți plecați la muncă în străinătate).
Inițial școala a fost construită odată cu cartierul Vidin pentru școlarizarea copiilor, a
funcționat în 3 schimburi cu program 7 h– 19 h 40 min având aproximativ 45 clase și 1700
elevi până în anul școlar 2001 – 2002.

10/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

În anul 2003 școala a primit din partea Preasfinției Sale dr. Casian crăciun, Episcop al
Dunării de Jos, prin gramata din 30.11.2003 patron spiritual și ocrotitor pe Sfântul Andrei, ca
urmare Inspectoratul Școlar Județean Brăila prin Decizia nr. 481 / 14.11.2003 a nunit unitatea
– Școala cu clasele I – VIII Sfântul Andrei.
În anul școlar 2012-2013 ca urmare a introducerii clasei pregătitoare în învățământul
primar – prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Brăila a fost numită Școala Gimnazială
”Sfântul Andrei”
De-a lungul timpului în școală au învățat copii care au urmat ulterior cursuri
universitare, au devenit medici, profesori, ingineri, sau numai cursuri medii, lucreză acum în
țară sau în alte țări din Europa, integrați într-o viață activă adevăraţi cetăţeni europeni.
În perioada 08.2014 – 12.2015 s-a derulat proiectul de Reabilitare clădire Școala cu
clasele I-VIII ”Sfântul Andrei” POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – îmbunătățirea
infrastructurii sociale; Domeniul de intervenție 3.4. reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru
formare profesională continuă- SMIS-13323 – în valoare de 2.555.711,02 lei: prin care a fost
reabilitat complet clădirea, s-a mansardat clădirea cu etaj ușor, s-au înlocuit instalațiile
electrice, termice, sanitare, au fost dotate cu echipamente didactice laboratorele TIC, fonic,
fizică-chimie, biologie.

II.2. STAREA ACTUALĂ:


a) resurse umane:
* 460 elevi – organizați în 21 clase (12 clase în învățământul primar, 9 clase în învățământul
gimnazial) – se învață într-un singur schimb cu program 8 – 14, activitatea de instruire și
educație, 14 -20 se pot organiza activități extracurriculare. În învățământul gimnazial se
organizează clase cu predare intensivă a limbii engleze 3h/săptămână.
* 30 cadre didactice – 28 cadre didactice titulare ale școlii – 93%, cu grad didactic I -67%
b) resurse materiale după proiectul de reabilitare
* 12 săli de clasă pentru învățământul primar
* 7 cabinete – 2 limbă română/ ed. muzicală; 1 cabinet de limbi străine; 2 cabinete de
matematică/ ed. plastică; 2 cabinete pentru aria curriculară ”Om și societate”
* 4 laboratoare: TIC (30 stații, videoproiector), fizică-chimie, biologie (laptop, videoproiector,
copiator), fonic (sistem fonic, calculator, videoproiector, tablă interactivă)
* cabinet de consiliere și sprijin pentru elevii cu CES
* bibliotecă cu sală de lectură – în care sunt inventariate peste 10000 de volume- cărți de
povești, nuvele, romane, culegeri, compendii, dicționare, albume de artă, cărți de specialitate –
didactică, metodică, pedagogie, psihologie – achiziționate, primite prin donații și sponsorizări.
* nu dispune de sală de sport- pentru realizarea orelor de educație fizică și de muzică și
mișcare, în sezonul rece, se utilizează o sală de clasă la parter și Amfiteatrul de la mansardă.
Elevii beneficiază de vestiare poziționate lângă Amfiteatru 2 terenuri de sport în curtea școlii.
c) resurse financiare – fonduri bugetare - costul per elev; sponsorizări/donații în
general în obiecte, material didactic, consumabile, cărți; proiecte educaționale Erasmus+,
proiecte naționale derulate de ONG-uri, concursuri școlare derulate de ONG-uri
d) relația cu comunitatea locală –
* cu autoritățile publice locale - colaborare și schimb de bune practici prin intermediul
reprezentanților din Consiliul de Administrație al școlii
* cu părinții – este de colaborare și sprijin pentru dezvoltarea competențelor de bază și
abilităților elevilor în cadru organizat
* cu unități școlare din municipiu, județ, din alte județe – participare la concursuri, expoziții,
reviste
* sunt organizate în școală 4 concursuri: Interjudețean ”Praznicul Învierii Domnului”,
Județene: ”Recreația Mare”, ”O secundă pentru viața mea”, ”Mesjul meu de prietenie”.

11/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

* ONG-uri – colaborare pentru realizarea de activități extracurriculare, extrașcolare, pentru


atragere de fonduri sau donații de material didactic
*Biserica ”Sfântul Antonie cel Mare” – colaborare, sprijin pentru familiile sărace, sprijin în
derularea activităților de consiliere

12/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

13/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

III. ANALIZA DE NEVOI – PROPUNERI DE MODIFICARE

III.1. M E D I U L E X T E R N - A N A L I Z A P. E. S. T. (E. L.)


DOMENIUL CONTEXT INFLUENȚE
POZITIVE NEGATIVE
Accesare Fonduri structurale – pentru reabilitarea Modernizarea spațiului școlar / dotare/
infrastructurii școlare mansardare – extinderea spațiului școlar
Accesare Fonduri structurale pentru formare și Formarea continuă a personalului
dezvoltare personală- elevi / personal didactic Programe educaționale
Surse de finanțare alternativă pentru
personalul didactic
POLITIC
Accesare de programe / proiecte europene prin Proiecte de mobilitate K1 – pentru
A.N.C.P.D.E.F.P. – modificare condiții de aplicare dezvoltarea resursei umane – proiectul este
– Erasmus+ - program al Uniunii Europene pentru depus de organizație și urmărește
educație, formare, tineret și sport pentru perioada dezvoltarea resursei umane proprii
2014-2020 Parteneriate strategice – K2 – pentru
dezvoltarea organizațională și schimb de
bune practici – parteneriat între școli, ONG-
uri, instituții publice /private
Sprijin pentru politici – K3
Implementarea autonomiei și descentralizării Implementare – Sistem de Control Nu sunt asigurate sume bugetare
instituționale Managerial Intern; completare RAEI pe pentru cheltuieli de mentenanță a
platformă dedicată, Informatizarea acestor programe
sistemului educațional Profesorii care fac parte din aceste
echipe nu sunt motivați financiar
Aplicare Evaluări Naționale la clasele II, IV, VI – Evaluare externă a competențelor dobândite
testări tip PISA de elevi
Realizarea programelor educaționale
individualizate
Centrarea educației școlare pe elev
Modificarea Planurilor cadru la învățământul Scade vârsta copiilor cuprinși în Inerția societății civile
primar – introducerea clasei Pregătitoare – învățământul obligatoriu

14/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

începând cu anul școlar 2012 -2013 Crește nr. elevilor din școală
Cursuri de formare pentru anuale pentru
învățătorii care preiau clasa pregătitoare
Modificarea Planurilor cadru la învățământul În T. C. sunt introduse: În T. C.:
gimnazial începând cu anul școlar 2017 -2018 *obiectul ”Educație socială” în cadrul ariei Scade nr. de ore de limbă română la
Om și societate – pentru dezvoltarea cls. a V-a – implicit scade nr. de
competențelor sociale ale copiilor – in norme didactice
fiecare an – cu tematică diversă funcție de Limba latină se studiază în cls. aVII-a
particularitățile de vîrstă Crește mult nr de ore la clasă cu 2-4h
*Informatică și TIC pentru fiecare clasă ajungând la cls. a
*Crește specificitatea organizației – prin VIII-a până la 34h/săptămână
CDȘ - la alegere între 1-3/4 opționale din
care un opțional integrat
Ofertă mare de programe de pregătire continuă a Formare continuă a personalului – crește
personalului didactic, didactic auxiliar prin instituții nivelul de pregătire a personalului implicat în
abilitate – C.C.D., I.Ș.J., universități – cu finanțare educație și motivația pentru meseria aleasă
Concursuri școlare aprobate de M.E.N.C.Ș.; I.Ș.J. Posibilitatea evaluării externe a
performanțelor școlare ale elevilor într-un
cadru informal
Formarea portofoliului educațional al
educabilului
Dezvoltarea abilităților și competențelor de
bază ale elevilor
ECONOMIC Învățământul este gratuit / manuale gratuite Premisele frecventării învățământul
obligatoriu de către toți copii indiferent de
situația financiară a familiei
Derularea programelor sociale ”Cornul și laptele”, Alimentația sănătoasă a elevilor Dotarea spațiilor de depozitare cu
”Încurajarea consumului de fructe”, ”Rechizite mobiler, frigidere
școlare”
Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul Sprijin material pentru elevii proveniți din
preuniversitar de stat pot beneficia de burse de familiile cu venituri reduse
performanță, de burse de merit, de burse de studiu, Motivarea financiară a rezultatelor învățării
de burse de ajutor social.
Programul de burse pentru elevii cu CES Motivarea financiară și frecventarea școlii
Scade riscul de părăsire timpurie a școlii

15/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Școlile pot primi donații și sponsorizări din țară și Achiziționare de material didactic, obiecte de
din străinătate inventar
ECONOMIC Modernizarea spațiilor școlare
Premierea elevilor
Finanțarea de bază este asigurată de stat și se face fonduri insuficiente:
în limitele costului standard per elev/prescolar, - pentru salarii – coeficienții de
corecție nu țin cont de vârsta medie a
personalului didactic angajat și de
ponderea gradațiilor de merit
- pentru cheltuielile cu formarea
continuă și evaluarea personalului;
- cheltuielile cu evaluarea periodică
internă a elevilor;
cheltuielile materiale și servicii
-cheltuielile cu intreținerea curentă.
Finanțarea complementară se asigură din bugetele Fonduri reduse ce nu pot acoperi
locale ale unitaților administrativ-teritoriale cheltuieli cu investiții sau reparații
capitale,
Cheltuielile pentru asigurarea
securității și sănătății în muncă, pentru
personalul angajat, elevi sunt minime
Nu se alocă sume suficiente pentru
gestionarea situațiilor de urgență;
Creșterea costurilor la utilități (energie, electrică, Neîncadrarea în bugetul stabilit prin
agent termic, apă, telefonie) în timpul anului fără costul standard per elev
realizarea de corecții bugetare
Elevii din învățământul obligatoriu și liceal Posibilitatea realizării de activități out-door Tariful redus la mijloacele de transport
beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transport locale se aplică numai la abonamente
pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii privați de transport nu
respectă această facilitate
Măsură de protecție specială, elevii orfani, elevii cu Posibilitatea realizării de activități out-door
cerinte educationale speciale, precum si cei
institutionalizati pot beneficia de gratuitate pentru
transport pe tot parcursul anului calendaristic.

16/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru Posibilitatea realizării de activități out-door
ECONOMIC accesul la muzee, la concerte, la spectacole de Participare la manifestări culturale
teatru, de operă, de film și la alte manifestări
culturale și sportive organizate de instituții publice.
Nivelul economic al familiilor din care provin Risc crescut de abandon școlar
elevii: 8% nivel economic scăzut, 9% elevi Familiile sărace nu au posibilitate să
instituționalizați, 45% nivel economic minim, 38% achiziționeze auxiliare curriculare /
nivel economic mediu material didactic
Sponsorizările din parte părinților sunt
minime
Posibilitatea închirierii spațiilor școlare cu Fonduri extrabugetare pentru dotare, În următorii 5 ani unitatea școlară nu
respectarea legislației premierea elevilor, personalului didactic, poate produce venituri proprii –
participare la concursuri fără finanțare datorită proiectului de reabilitare
Posibilitatea încheierii de parteneriate în vederea Scade riscul de abandon școlar
ajutorării familiilor sărace cu Biserica, O.N.G.-uri,
firme private
Salarizarea inadecvată din acest sector Risc de deplasare a forței de muncă
spre sectoare mai bine plătite
Scade nr. profesorilor tineri cu
pregătire inițială foarte bună care sa-și
dorească o carieră didactică
Salarizarea unică în sistemul bugetar Este introdusă vechimea în salariul de
bază
Motivația personalului în scădere
Reducerea continuă a personalului didactic auxiliar Externalizarea serviciilor adiacente se
ECONOMIC și nedidactic prin proiecte guvernamentale de realizează cu costuri mărite.
reducere a cheltuielilor
Transparența achizițiilor publice – utilizarea SEAP Raportul preț / calitatea achizițiilor bun –
utilizarea eficientă a fondurilor bugetare
Sistemul de învățământ preuniversitar are caracter Transferul elevilor între școli este liber
deschis – scade nr. de clase / elevi la clasă,
scade nr. de posturi
SOCIAL A crescut vârsta standard de pensionare Risc de creștere a nr. de zile de
concediu medical

17/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Posibilitatea extinderii activităților cu elevii după Consolidarea competențelor dobândite sau de


orele de curs, prin programe "Școala după școală". accelerare a învățării, precum și activități de
învățare remedială - statul poate finanța
SOCIAL programul pentru elevi din grupurile
dezavantajate
Copiii capabili de performanțe înalte beneficiază, Realizarea de programe educative pentru
de programe educative care le respectă elevii capabili de performanțe înalte.
particularitățile de învățare și de orientare a
performanței
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă Integrarea elevilor cu CES în societate și în
viața activă
Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri Frecvența elevilor la cursuri crește, scade nr.
pentru școlarizarea elevului, pe perioada absențelor nemotivate
invățământului obligatoriu Evitarea abandonului școlar
Natalitate în scădere Nr. de elevi în scădere
Libera circulație a forței de muncă în Europa Copii aflați în grija bunicilor sau altor
rude sunt în risc de abandon școlar
Periodic, apar fluctuații mari ale
efectivelor de elevi
Școala nu este pregătită pentru
integrarea elevilor proveniți din alte
sisteme de educație
Nivelul educațional scăzut al familiilor din care Interes scăzut al elevilor față de
provin elevii învățare
Se inființează Biblioteca Școlară Virtuală și Școlile vor utiliza platforma școlară de Nu este activă
Platforma școlară de e-learning – responsabilitatea învățare pentru a acorda asistență elevilor în
TEHNOLOGIC ministerului timpul sau în afara programului scolar ori
pentru cei care, din motive de sanatate,
temporar nu pot frecventa cursurile

Ritm accelerat al schimbărilor tehnologice Cheltuieli mari pt. dotări noi în


calculatoare, soft-uri educaționale,
programe

18/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Posibilitatea achiziționării serviciilor de Internet la Informatizarea unității școlare


prețuri rezonabile Acces facil la Internet și comunicare
Pagină web și e-mail
TEHNOLOGIC Informatizarea sistemului educațional - SIIIR Management educațional – bazat pe
indicatori statistici
Utilizarea platformelor educaționale dedicate Încărcarea materialelor, bazelor de date,
descărcare subiecte pentru examenele
naționale
Proiectul de reabilitare a infrastructurii școlare în Dotarea școlii cu: un laboraror TIC cu 30
derulare stații/ server/ videoproiector /copiator;
laborator fonic; truse de fizică/ laptop/
videoproiector/ copiator pentru lab. de fizică-
chimie, biologie
Autorități locale, O.N.G.-uri, firme, reviste Educație ecologică a elevilor prin activități
interesate în derularea de acțiuni ce vizează practice (colectare deșeuri, realizare de spații
ECOLOGIC protecția mediului și combaterea poluării verzi, spații de joacă)
Economisirea resurselor – apă, curent electric
– scad cheltuielile de întreținere
Instituțiile publice, O.N.G.-uri, firme, reviste Scade riscul îmbolnăvirilor și abandonului
interesate în participarea la proiecte ce vizează școlar
consumul de droguri/ tutun/ alcool, boli /
îmbolnăviri
Legea 1 / 2011 – Legea Educației Naționale și Învățământ general obligatoriu de 10 clase si Nu se aplică
completări și modificări ulterioare cuprinde invatamantul primar si cel
LEGISLATIV gimnazial: clasă pregătitoare, I-IX – crește
nr. de clase și de elevi, se mențin posturile și
catedrele
legislația conexă – metodologii, proceduri Management educațional științific
LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Evaluarea externă – RAEI postat pe
urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind platformă dedicată
asigurarea calităţii educaţiei, HG.22 / 2007 Standarde de calitate
Manual de proceduri pentru standardele de calitate Modalități practice și specifice fiecărei școli
specific fiecărei organizații pentru atingerea standardelor de calitate
R.O.F.U.I.P. modificat în 2014, 2016 R.O.I. specific școlii
Asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi

19/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

psihică în școală
LEGISLATIV Management științific al instituțiilor școlare
Cadru legislativ coerent
Implementarea Sistemului de control managerial Controlul exercitat la nivelul entitatii publice,
intern în instituțiile școlare: OG. 400/ 2015 de inclusiv auditul intern, în concordanță cu
modificare a OMFP 946-2005 obiectivele acesteia, cu reglementările legale,
în vederea asigurării administrării fondurilor
în mod economic, eficient, eficace; aceasta
include, de asemenea, structurile
organizatorice, metodele si procedurile
Schimbări legislative cu cerințe de dotări Imposibilitatea dotării cu mijloace de
performate pentru care nu sunt identificate fonduri inventar / fonduri fixe la nivelul de
performanță în intervalul de timp cerut
Lipsa unor standarde / legi / norme clare orientate Salarizarea uniformă scade motivația
către plusvaloare și performanță educatorului pentru performanță
Nu sunt corelate manualele cu programele Elevii trebuie să achiziționeze și să
utilizeze auxiliare curriculare
Legislație permisivă ce permite existența Risc de consum a substanțelor
magazinelor de etnobotanice etnobotanice și drogurilor
Nu se aplică legea în ceea ce privește achiziționarea Risc de consum de băuturi alcoolice,
de băuturi, țigări și programul minorilor în tutun
restaurante, baruri, cluburi Risc de abandon școlar

20/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

III.2. M E D I U L I N T E R N - A N A L I Z A S W O T
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

I. CURRICULUM ȘI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII


*Elevii și cadrele didactice * 30% din orele asistate sunt de *Legea 1 / 2011 – Legea Educației *Nu sunt corelate manualele cu
folosesc la clasă auxiliare factură clasică, în care predomină Naționale și legislația conexă - programele - elevii trebuie să
curriculare: caiete speciale, fişe de conversaţia euristică, activitate învățământ general obligatoriu de achiziționeze și să utilizeze
lucru, dicţionare, atlase. individuală și foarte puţin lucrul în 10 clase si cuprinde invatamantul auxiliare curriculare
*Oferta opţională este diversificată, echipă. primar si cel gimnazial: clasă *Activitățile out door se realizează
încearcă să acopere aspirațiile şi * 13 % din cursurile opționale pregătitoare, I-IX – crește nr. de cu dificultate chiar dacă elevii din
dorinţa de dezvoltare a peste 75% continuă proiecte europene clase și de elevi, se mențin învățământul obligatoriu și liceal
din elevi, C.D.Ş. se realizează pe derulate în anii anteriori și posturile și catedrele beneficiază de tarif redus cu 50%
grupe/ clase, sunt vizate de I.Ș.J. proiectul european în derulare *LEGE nr. 87/2006 pentru pentru transport pe tot parcursul
*Se menține cursul opțional – de * Nu sunt utilizate decât accidental aprobarea Ordonanţei de urgenţă a anului calendaristic – acesta se
limbă portugheză derulat inițial în mijloacele audio-video, TIC, Guvernului nr. 75/12.07.2005 aplică numai la abonamente,
parteneriat cu voluntari vorbitori Internet în activitatea didactică privind asigurarea calităţii operatorii privați de transport nu
nativi *La puţine din lecţiile asistat se fac educaţiei, HG.22 / 2007 - evaluarea respectă această facilitate
* În şcoală funcţionează cercuri în corelări intra- şi interdisciplinare. externă, standarde de calitate *Nivelul economic al familiilor din
învățământul primar și gimnazial *Nr. mic de cadre didactice care *Posibilitatea extinderii care provin elevii: 8% nivel
de dezvoltare a abilităților native utilizează rezultatele testelor de activităților cu elevii după orele de economic scăzut, 9% elevi
ale elevilor: handbal fete, fotbal inteligență în activitatea la clasă curs, prin programe "Școala după instituționalizați, 45% nivel
băieți / fete, tenis de masă, rugby *În activităţile extracurriculare sunt școală" - consolidarea economic minim, 38% nivel
tag, dansuri populare, prietenii implicaţi mai mult învăţătorii (100 competențelor dobândite sau de economic mediu - risc crescut de
pompierilor, micul pieton, sanitarii %), profesorii (60%). accelerare a învățării, precum și abandon școlar, familiile sărace nu
pricepuți, Quilling, dans modern. *Program de activităţi tip ”Şcoala activități de învățare remedială - au posibilitate să achiziționeze
*Rezolvarea aplicaţiilor se după şcoală”, în lipsa unei statul poate finanța programul auxiliare curriculare / material
realizează prin activităţi de finanțări, se realizează sporadic. pentru elevi din grupurile didactic
învăţare preponderent pe grupe şi *nu este realizată o procedură și dezavantajate *Inerția societății civile –părinții
individuale. un program pentru integrarea *Autorități locale, O.N.G.-uri, nu își înscriu copii la clasa

21/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

*Ansamblu coral sub îndrumarea elevilor proveniți din alte sisteme firme, reviste interesate în pregătitoare la vârsta de 6 ani.
prof. de ed. muzicală se desfășoară de educație derularea de acțiuni ce vizează *Modificarea Planurilor cadru la
după un program stabilit – după *nu se dezvoltă competențe protecția mediului și combaterea învățământul gimnazial din anul
orele de curs poluării - Educație ecologică a școlar 2017 -2018-în T. C.scad nr.
antreprenoriale elevilor
*Schemele orare ale claselor se elevilor prin activități practice de ore de limbă română la cls. a V-
încadrează între nr. maxim și minim (colectare deșeuri, realizare de a – scade nr. de norme didactice;
de ore spații verzi, spații de joacă, etc), limba latină se studiază în cls.
*Cadrele didactice au prezentate economisirea resurselor – apă, aVII-a; crește nr de ore la clasă
planificările anuale atât la obiect cât şi
curent electric – scad cheltuielile cu 2-4h ajungându-se la cls. a
la opţionale, planificările sunt vizate
de responsabilul comisiei metodice, de
de întreținere VIII-a la 34h/săptămână
directorul şcolii şi sunt înregistrare Aplicare Evaluări Naționale la Libera circulație a forței de muncă
*37% din personalul didactic are clasele II, IV, VI – testări tip PISA- în Europa - școala nu este
disponibilitate și încearcă să realizeze evaluare externă a competențelor pregătită pentru integrarea
materiale didactice moderne, dobândite de elevi, realizare elevilor proveniți din alte sisteme
utilizează platforme educaționale programe educaționale de educație
*Se editează anual 3 reviste școlare cu individualizate,centrarea educației Biblioteca Școlară Virtuală și
ISSN (Fantezii de mătase, Bioterra, școlare pe elev Platforma școlară de e-learning nu
Time to read) Modificarea Planurilor cadru la este activă
*Plan de activități specific în cadrul învățământul primar -
săptămânii ”Să știi mai multe să fii introducerea clasei Pregătitoare –
mai bun”: care urmărește combinarea
începând cu anul școlar 2012
de activități indoor, participări la
competiții, concursuri, realizare de
-2013- scade vârsta copiilor
expoziții, mici jucării, cu activități cuprinși în învățământul
outdoor –vizite de studiu și educația obligatoriu
antreprenorială cu consultarea Modificarea Planurilor cadru la
partenerilor educaționali învățământul gimnazial începând
*Activitățile extrașcolare– cu anul școlar 2017 -2018- În T. C.
integrate la nivelul școlii, la sunt introduse:obiecte de studiu
fiecare clasă – se realizează în noi: ”Educație socială” în cadrul
baza unui program inițial ariei Om și societate,Informatică și
TIC; crește specificitatea
Se realizează seturi de testări
organizației – prin CDȘ - la
comune, la nivelul catedrelor

22/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

alegere între 1-3/4 opționale din


care un opțional integrat
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
II. RESURSE MATERIALE ȘI UMANE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
a) ELEVI
* Elevii cu CES beneficiază de ore *Este puţin dezvoltată capacitatea *Învățământul este gratuit / *Instabilitatea socială şi economică
de pregătire suplimentară sub şi obişnuinţa de autoevaluare la manuale gratuite – sunt create a familiilor din care provin
asistenţa unui învăţător de sprijin, elevi – nu se realizează activități condiții pentru frecventărea *Criza de timp a părinţilor, urmată
de curriculum adaptat și de burse de autoevaluare și interevaluare învățământului obligatoriu de către de scăderea interesului faţă de
pentru frecventarea cursurilor. * Interesul elevilor pentru educație toți copii indiferent de veniturile şcoală
*Toți elevii cu CES au promovat este în continuare în scădere familiei *Sistemul de învățământ
Elevii din clasa aVIII-a *nu toți elevii se înscriu într-o *Derularea programelor sociale preuniversitar are caracter deschis -
beneficiază de ore de pregătire treaptă superioară de învățământ ”Cornul și laptele”, ”Încurajarea transferul elevilor între școli este
suplimentară la limba română și (2 elevi au plecat la muncă în consumului de fructe”, ”Rechizite liber – scade nr. de clase / elevi la
matematică incluse în orarul şcolii străinătate) școlare” clasă, scade nr. de posturi
*Elevii beneficiază de ore de *elevii cu părinții plecați la *Elevii pot beneficia de burse - *Natalitatea în trend descrescător -
pregătire suplimentară pentru muncă în străinătate părăsesc sprijin material pentru familiile nr. de elevi în scădere
olimpiade și concursuri. sistemul educațional în cls. a IX, sărace, motivarea financiară a *Libera circulație a forței de muncă
Studiu intensiv limba engleză – 3 X rezultatelor învățării în Europa - copii aflați în grija
ore/ săptămână implementat în * Elevii care vin din alte sisteme * Programul de burse pentru elevii bunicilor sau altor rude sunt în risc
gimnaziu câte o clasă pe nivel (de de educație se integrează greu. cu CES- scade riscul părăsirii de abandon școlar; periodic, apar
7 ani) *Nu sunt dezvoltate competențe timpurii a școlii fluctuații mari ale efectivelor de
*Pregătirea elevilor este bună și antreprenoriale elevilor *Posibilitatea încheierii de elevi.
permite opțiuni realiste după parteneriate pentru ajutarea
absolvire – majoritatea elevilor au familiilor sărace cu Biserica,
fost repartizați la primele 5 O.N.G.-uri, firme private - scade
opțiuni riscul de abandon școlar
* Elevi calificați la faza naţională *Copiii capabili de performanțe
a olimiadei de biologie, proiecte înalte beneficiază, de programe
europene, la etapa zonală fotbal, educative care le respectă
rugby tag particularitățile de învățare

23/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

* Este gestionat fenomenul de *Integrarea elevilor cu CES în


absenteism al elevilor care provin învățământul de masă, în societate
din familii dezorganizate sau și într-o viață activă
plecate la muncă în străinătate *Părintele sau tutorele legal este
prezența elevilor depășește 90 % obligat să ia măsuri pentru
*nr elevilor repetenți/ abandon școlarizarea elevului, pe perioada
școlar este în scădere: 11 în anul învățământului obligatoriu-
şcolar 2007 – 2008 3 în 2011 – frecvența elevilor la cursuri crește
2012, nici un elev în anul școlar și se evită abandonului școlar
2015-2016 Modificarea Planurilor cadru la
*CEAC culege sistematic date învățământul primar –introducerea
referitoare la progresul şcolar şi clasei pregătitoare- Crește nr.
gradul de satisfacție față de elevilor din școală
procesul educațional desfășurat în Modificarea Planurilor cadru la
școală; învățământul gimnazial din anul
școlar 2017 -2018-crește perioada
de timp cât elevii se află integrați
într-o formă de educație
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
II.b) RESURSE UMANE - PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC
*Personal didactic calificat 100% - cu * Insuficienta pregătire a unor *MENCȘ sprijină formarea şi *Salarizarea inadecvată din acest
grad I în proporţie de 67 % cadre pentru utilizarea curentă a perfecţionarea pe tot parcursul sector - risc de deplasare a forței de
*Media de vârstă este de 45 ani - tehnologiei informatice 1/3 din vieţii punând la dispozitia muncă spre sectoare mai bine
* Stabilitatea personalului didactic – personalul diactic utilizează noile cadrelor didactice platforme plătite, scade nr. profesorilor tineri
titulari ai școlii în proporţie de 93 % - tehnologii și Internetul în procesul online cu pregătire inițială foarte bună
inclusiv pe catedrele de limba română de instruire *Accesare Fonduri structurale care sa-și dorească o carieră
și matematică *Conservatorismul şi rezistenţă la pentru formare și dezvoltare didactică
*2 cadre didactice au câştigat burse schimbare- centrarea actului personală: Formarea continuă a *Salarizarea unică în sistemul
Comenius în anul 2007 și 2 în 2009. educațional pe beneficiar, personalului, Programe bugetar este introdusă vechimea în
*67 % din învățători au studii modernizarea lecţiilor şi educaționale, Surse de finanțare salariul de bază, motivația
superioare informatizarea învăţământului alternativă pentru personalul personalului în scădere
* 5 cadre didactice (17%) sunt membre *Sunt posturi didactic auxiliare – didactic *Reducerea continuă a personalului

24/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

ale CNEME bibliotecar, nedidactic- personal *Ofertă de programe de didactic auxiliar și nedidactic
*Personalul didactic este interesat de de îngrijire și muncitor – pe care formare continuă a personalului -externalizarea serviciilor adiacente
formare participând la sesiunile de sunt încadrate persoane cu didactic, didactic auxiliar prin se realizează cu costuri mărite.
formare de la nivelul şcolii, C.C.D., contract pe perioadă determinată instituții abilitate – C.C.D., *A crescut vârsta standard de
I.Ș.J., alte instituții acreditate - toate *1 învățător se află în primul an I.Ș.J., universități – cu pensionare - risc de creștere a nr.
cadrele didactice au parcurs stagii de după vârsta legală de pensionare finanțare: crește nivelul de de zile de concediu medical
perfecţionare în ultimii 5 ani *3 învățători și 1profesor de pregătire a personalului *Lipsa unor standarde / legi /
acumulând 90 de credite. istorie se vor pensiona în implicat în educație și norme clare orientate către
*Personalul este înscris la grade următorii 4 ani motivația pentru meseria aleasă plusvaloare și performanță -
didactice. * Consilier psihopedagogic cu * Programul Erasmus+ -Proiecte salarizarea uniformă scade
*2 prof. metodiști (7%). normă parţială-5ore/săptămână de mobilitate KA1 – pentru motivația educatorului pentru
*Sesiune de comunicări științifice la *Risc de automulțumire față de dezvoltarea resursei umane – performanță
nivel județean ”Interdisciplinaritate, nivelul atins în carieră a unor proiectul este depus de *Formările sunt centrate pe aport
transdisciplinaritate, cadre didactice. organizație și urmărește teoretic nereușind să transmită și
dezvoltarea resursei umane
pluridisciplinaritate” (ediția 2) să creeze deprinderi de aplicare a
proprii
* 65% din cadrele didactice se implică în practică a noțiunilor învățate
* Cursuri de formare anuale
activ în derularea proiectelor europene
pentru învățătorii care preiau
*Atmosferă de încredere, colaborare și
clasa pregătitoare (după
muncă în echipă
introducerea clasei
*Secretarul şcolii, administratorul
Pregătitoare în învățământul
financiar, personalul de îngrijire,
primar)
muncitorul au urmat cursuri de
perfecţionare.
*Revisal, SIIIR, contabilitate,
salarizare- informatizate – sunt
accesate de secretar, administrator
financiar, prof. de informatică..

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI


II.c) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
*Școala a beneficiat de Proiect de *Nu există Sală de sport –ed. *Accesare Fonduri structurale – *Finanțarea de bază este asigurată
reabilitare a clădirii, mansardare, dotare fizică, Muzică și mișcare, în pentru reabilitarea de stat și se face în limitele costului

25/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

cu tehnică informatică și dispozitive de perioada sezonului rece, se infrastructurii școlare - standard per elev/prescolar -
laborator: 12 săli de clasă pentru desfășoară într-o sală de clasă Modernizarea spațiului școlar / fonduri insuficiente:
învățământul primar; 7 cabinete-de situată la parter și în amfiteatru dotare/ mansardare – extinderea - pentru salarii – coeficienții de
limbă română/ ed. muzicală; limbi *Stațiile din Laboratorul AeL sunt spațiului școlar: corecție nu țin cont de vârsta medie
străine; de matematică/ ed. plastică; depășite tehnologic și sunt defecte *Școlile pot primi donații și a personalului didactic angajat și de
istorie, geografie, religie; 4 laboratoare: *Costuri mari pentru întreținere, sponsorizări din țară și din ponderea gradațiilor de merit
TIC(30 calculatoare, videoproiector), utilități, nerealizarea tuturor străinătate - achiziționare de - pentru cheltuielile cu formarea
fizică-chimie, biologie(laptop, lucrărilor preconizate material didactic, obiecte de continuă și evaluarea personalului;
videoproiector, copiator), fonic(tablă *Nu este realizată conexiune inventar, modernizarea spațiilor - cheltuielile cu evaluarea periodică
interactivă, calculator,sistem fonic), Internet (cablu/wireless) în toate școlare, premierea elevilor, internă a elevilor;
cabinet de consiliere și sprijin pentru spațiile de învățământ finanțare de proiecte - cheltuielile materiale și pentru
elevii cu CES, Amfiteatru *Nu există instalație de educaționale servicii
*laboratoarele, cancelaria, biblioteca, semnalizare incendiu cu senzori *Participarea elevilor la -cheltuielile cu intreținerea curentă.
spațiile administrative sunt conectate la de fum concursuri școlare cu sau fără *Finanțarea complementară se
Internet *Școala nu are Autorizație de finanțare MENCȘ asigură din bugetele locale ale
*Sălile de curs au suprafaţa de 54 m2, funcționare PSI *Transparența achizițiilor unitaților administrativ-teritoriale-
laboratoarele de 72 m2, geamurile sunt *Nu există sistem de monitorizare publice – utilizarea SEAP – fonduri reduse ce nu pot acoperi
orientate spre sud, se foloseşte lumina în interiorul clădirii (camere de eficientizarea fondurilor cheltuieli cu investiții sau reparații
naturală supravveghere) financiare capitale,
*Toalete realizate la standard, inclusiv *Asistența medicală nu este *Posibilitatea achiziționării *Cheltuielile pentru asigurarea
toaletă pentru persoane cu handicap permanentă – cadrele medicale serviciilor de Internet la prețuri securității și sănătății în muncă,
* Bibliotecă, parțial informatizată cu lucrează și la Șc. ”G. Coșbuc”, rezonabile - informatizarea pentru personalul angajat, elevi
sală de lectură –cu peste10000 de Grădinița 7. unității școlare, acces facil la sunt minime
volume- cărți de povești, nuvele, Internet și comunicare, pagină *Nu sunt alocate sume suficiente
romane, culegeri, compendii, web și e-mail pentru gestionarea situațiilor de
dicționare, albume de artă, cărți de *Utilizarea platformelor urgență;
specialitate – didactică, metodică, educaționale dedicate- *Creșterea costurilor la utilități
pedagogie, psihologie – achiziționate, încărcare materiale, baze de (energie, electrică, agent termic,
primite prin donații și sponsorizări. date, descărcare subiecte apă, telefonie) în timpul anului fără
*Cărțile din bibliotecă sunt pentru examenele naționale realizarea de corecții bugetare -
recondiționate periodic de elevi. neîncadrarea în bugetul stabilit prin
*Cursurile sunt organizate într-un costul standard per elev

26/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

singur schimb 8-14 *Sponsorizările din parte părinților


*Amfiteatrul –utilizat și ca spaţiu sunt minime datorită nivelului
pentru efectuarea de activităţi economic scăzut al familiilor
extracurriculare *Ritm accelerat al schimbărilor
*3 laptop-uri și 4 videoproiectoare tehnologice - cheltuieli mari pt.
mobile pentru utilizare în orele de curs dotări noi
*Există sistem de alarmare, hidranți și *Schimbări legislative cu cerințe de
stație de pompare pentru incendiu dotări performate pentru care nu
*Școala are Autorizație sanitară de sunt identificate fonduri
funcționare * Dotarea spațiilor de depozitare
*Școala este dotată cu sistem de pază alimente cu mobiler, frigidere
cu senzori de mișcare pe timpul nopții * Cheltuieli mari pt. dotări noi în
și pază umană în intervalul 7-20 calculatoare, soft-uri educaționale,
* Există sistem de monitorizare în programe
exteriorul clădirii (camere de
supravveghere)

*Cabinet medical şi asistenţă medicală


- medic şi cadru mediu sanitar
*Achizițiile de materiale și servicii se
realizează în proporție de peste 60%
prin SEAP
*Gardul școlii este supraînălțat în
zonele de risc maxim
*Pagină web, email, cont de facebook
*Contract de servicii pentru: Asigurare
deratizare, desinsecție, dezinfecție;
service aparatură informatică și
copiatoare; service programe de
contabilitate, salarii
*Exercițiul financiar corect derulat, fără
datorii către furnizori

27/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI


IV. RELAȚII COMUNITARE
*Școala este implicată în proiecte educaţionale la nivel *Strategiile școlii în *Accesare de programe / *Lipsa de interes
judeţean, interjudeţean, național domeniul parteneriatului proiecte europene prin manifestată de părinţi în
* Au fost derulate Proiecte Multilaterale Comenius din sunt limitate A.N.C.P.D.E.F.P. raport cu educaţia şi, în
2008: ”What makes me, ME?” 2008 – 2010 *Există carenţe atitudinale la *Concursuri școlare aprobate particular, în raport cu
(consiliere); ”European Musical Portafolio” 2010 – nivelul profesorilor; de M.E.N.C.Ș: Posibilitatea evoluţia propriilor copii
2012 (arte); ”Water in our lives” 2012 – 2014(științe/ *Existența barierelor în evaluării externe a *Carenţele atitudinale ale
ecologie/mediu)/ Erasmus+ ”Recent European comunicarea interpersonală; performanțelor școlare ale părinţilor;
History through personal histories” 2014-2016 *Nu este înființată asociaţia elevilor; formarea *Problemele severe cu care
(istorie recentă) părinţilor portofoliului educațional; se confruntă unele familii;
care au acoperit carențele trunchiului comun și au *4 cadre didactice participă dezvoltarea abilităților și *Tendința de marginalizare
urmărit dezvoltarea abilităților / competențelor la activitatea de școală competențelor elevilor şi de automarginalizare a
elevilor după școală inițiată și *Elevii beneficiază de tarife unor familii defavorizate
*Sunt în derulare 2 proiecte Erasmus+: KA2 susținută de Biserica ”Sf. reduse cu 75% pentru accesul *Restricţii care ţin de timpul
”Everything begin with the first step” 2016-2018 (ed. Antonie cel Mare” la muzee, la concerte, la limitat şi de lacunele
ecologică), KA1 ”Asigurarea calității în educație prin *Nu există o comunicare spectacole de teatru, de operă, informaţionale
dezvoltarea competențelor digitale”- pentru profesori corectă cu școlile din de film și la alte manifestări *Legislație permisivă ce
Se editează reviste la proiectele europene cu ISSN imediata vecinătate culturale și sportive permite existența
* Activitățile din proiectele Erasmus+ se realizează organizate de instituții magazinelor de etnobotanice
în activități extracurriculare, în afara orelor de curs publice - posibilitatea - risc de consum a
* Număr mare de elevi participanţi / premianţi la realizării de activități out- substanțelor etnobotanice și
concursuri şcolare. door și de drogurilor și de eșec școlar
În școală se derulează concursurile naționale Smart, participare la manifestări *Nu se aplică legea în ceea
Eurojunior, Comper, Micul matematician culturale ce privește achiziționarea de
*Școala noastră este organizatorul concursului *Instituțiile publice, O.N.G.- băuturi, țigări și programul
interjudețean ”Praznicul Învierii Domnului” (7 ediții) a uri, firme, reviste interesate în minorilor în restaurante,
concursului județean ”Recreația Mare” (9 ediții), ”O participarea la proiecte ce baruri, cluburi - risc de
secundă pentru viața mea”(2 ediții) vizează consumul de droguri/ consum de băuturi alcoolice,

28/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

*Implicare a părinților în organizarea și desfășurarea tutun/ alcool, boli / tutun,


activităților extrașcolare îmbolnăviri - scade riscul risc de abandon școlar
*Activitatea școlii și noutățile sunt postate pe site și îmbolnăvirilor și abandonului
pe contul de Facebook adm de prof. de informatică școlar
*Elevii şi cadrele didactice, datorită nivelului ridicat al
cunoaşterii activităţii şcolii, sunt vectori de imagine pt.
organizaţie
*Şcoala organizează periodic campanii de informare a
beneficiarilor direcţi şi indirecţi asupra proiectelor şi
activităţilor curente derulate
*Parteneriate cu instituții, autoritățile locale, ONG-uri
pentru derularea CDȘ, activităților extracurriculare,
protecție a mediului, împotriva consumului de alcool,
tutun, substanțe etnobotanice
*Parteneriat cu Biserica ”Sf. Antonie cel Mare”
*Parteneriate educaționale cu Grădinițele 7, 30
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
III. DESCENTRALIZARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
*PDI şi planurile de implementare conţin scopuri, *datorită nr. de clase nu a fost R.O.F.U.I.P. – Implementarea autonomiei
obiective şi programe derivate din strategia naţională normat post de director adjunct – particularizare funcție de și descentralizării
privind educaţia, precum şi cooperarea europeană în acum este normat specificul școlii – R.O.I. instituționale - delegarea
domeniul educaţiei şi formării * Sistemul de Control Mangerial Asigurarea unui climat de răspunderii fără un sprijin
*PDI şi planurile operaţionale conţin scopuri, Intern este în curs de siguranţă fizică şi psihică substanțial din partea
obiective şi programe care valorifică potenţialul implementare în școală autorităților locale
beneficiarilor direcţi şi indirecţi *Managementul de risc este Management științific al Nu sunt asigurate sume
* Este finalizat procesul de elaborare a Manualului realizat punctal instituțiilor școlare – bugetare pentru cheltuieli
calităţii ca set de reguli şi proceduri de către CEAC *Nr. mic de asistențe la ore metodologii de aplicare a de mentenanță a
*Activitate şcolară, extraşcolară şi cea legislației, proceduri programelor informatice
administrativă şi nedidactică se desfăşoară conform Cadru legislativ coerent Profesorii care fac parte din
programului, fără perturbări, într-un climat de * Implementarea aceste echipe nu sunt
siguranţă şi ordine internă stabilită şi asumată în autonomiei și motivați financiar
echipe şi grupuri de lucru C.P. descentralizării

29/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

C.A., CEAC, comisii de lucru, consiliul elevilor - se instituționale


întrunesc lunar Implementare – Sistem de
*Comunicarea formală externă este utilizată în Control Managerial
scopul îmbunătăţirii strategiei şi planului de relaţii Intern; completare RAEI
publice al şcolii pe platformă dedicată,
*Rezultatele comunicării sunt utilizate în scopul Informatizarea sistemului
eficientizării activităţii organizaţiei educațional
*Sistemul de comunicare internă asigură o
cunoaştere corectă a activităţii şcolii
*Evaluare externă ARACIP în 2011 - reacreditarea
unităţii de învăţământ
*Capacitate de planficare, organizare, monitorizare a
activității
*Capacitate de rezolvare rapidă a problemelor
neplanificate
*R.O.I. cunoscut de elevi, părinți, profesori, publicat
pe web
*program de audiențe
*joi program dedicat exclusiv părinților-14-18

30/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

IV. COMPONENTA STRATEGICĂ:


STRATEGIA S-T
– strategii de diversificare ce utilizează punctele tari ale școlii pentru a reduce amenințările din mediu

RESURSE ACTUALE
MATERIALE după proiectul de reabilitare FINANCIARE UMANE

* 12 săli de clasă pentru învățământul primar *fonduri bugetare – costul standard 460 elevi – organizați în 21 clase (12
* 7 cabinete – limbă română/ ed. muzicală, limbi străine; de per elev; clase în învățământul primar, 9 clase
matematică/ ed. plastică; istorie, geografie, religie *sponsorizări/donații în general în în învățământul gimnazial)
* 4 laboratoare: TIC (30 stații, videoproiector), fizică-chimie, obiecte, material didactic, 30 profesori și învățători – 28- 93 %
biologie (laptop, videoproiector, copiator), fonic (sistem fonic, consumabile, cărți; titulari ai școlii, 67% cu grad did. I,
calculator, videoproiector, tablă interactivă) *proiecte educaționale Erasmus+, media de vârstă 45 ani
* cabinet de consiliere și sprijin pentru elevii cu CES *proiecte naționale derulate de ONG- 2 prof. Metodiști
* bibliotecă cu sală de lectură - peste 10000 de volume uri, Personal didactic auxiliar 4 persoane
* nu dispune de sală de sport- pentru realizarea orelor de educație *concursuri școlare derulate de Personal nedidactic – 6 persoane
fizică și de muzică și mișcare, în sezonul rece, se utilizează o sală de ONG-uri Experință în derularea proiectelor
clasă la parter și Amfiteatrul de la mansardă. Elevii beneficiază de europene
vestiare poziționate lângă Amfiteatru. 2 terenuri de sport în curtea
școlii.

• V. VIZIUNEA

Ţelul Şcolii Gimnaziale “Sfântul Andrei” este să creeze un climat de instruire şi de educaţie adecvat formării aptitudinilor şi competenţelor de
bază pentru fiecare copil, în funcţie de posibilităţile, interesele, aspiraţiile sale pentru a se integra într-o societate competitivă, dinamică care
depășește granițele țării și pentru fiecare profesor să atingă excelența în cariera didactică.

31/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

- AICI SE PREGĂTESC SPECIALIȘTII DE MÂINE-


• VI. MISIUNEA

În şcoala noastră se promovează un act educaţional deschis şi flexibil bazat pe inovație și diversificare care să asigure accesul copiilor în următoarele
niveluri de învăţământ indiferent de sex, rasă, naţionalitate, condiţie socială sau materială.
În şcoala noastră este asigurată calitatea actului educaţional pentru a crea elevilor premisele integrării ulterioare pe piața muncii europene.
În şcoala noastră educaţia formală (Oferta educațională) şi educaţia non-formală (activităţi extracurriculare şi extraşcolare) urmăresc valorizarea
aptitudinilor fiecărui elev facilitându-i astfel integrarea într-o viaţă activă.
Școala noastră urmărește dezvoltarea resursei umane pentru atingerea excelenței în carieră menită să eficientizeze procesul educațional și inovarea
didactică pentru a transforma informația în cunoaștere și a oferi elevilor cheia spre comunitatea globală a viitorului.

VII. OBIECTIVE STRATEGICE:


1. Implementarea calităţii în educaţie - compatibilizarea cu standardul educaţional european

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi psihică în şcoală.

3. Centrarea mangementului resurselor umane pe motivarea personalului didactic pentru obţinerea de performanţe cu elevii şi pe
stimularea formării continue a întregului personal.

4. Obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente

5. Realizarea unui management dinamic.

32/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

6. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, internațional.

VIII. DOMENII FUNCȚIONALE:


VIII. I. Domeniul funcțional – CURRICULUM ȘI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII
Obiectiv strategic - 1. Implementarea calităţii în educaţie - compatibilizarea cu standardul educaţional european
PUNCTE SLABE OBIECTIVE SPECIFICE
30% din orele asistate sunt de factură clasică, în care predomină Centrarea demersului didactic pe educabil și utilizarea eficientă a
conversaţia euristică, activitate individuală și foarte puţin lucrul în metodelor active
echipă.
La puţine din lecţiile asistat se fac corelări intra- şi interdisciplinare.
În activităţile extracurriculare sunt implicaţi mai mult învăţătorii (100 %),
profesorii (60%).
13 % din cursurile opționale continuă proiecte europene derulate în anii Asigurarea sustenabilității proiectelor europene prin CDȘ
anteriori și proiectul european în derulare transdisciplinare concepute de echipe de profesori/învățători participante
în proiect
Nu sunt utilizate decât accidental mijloacele audio-video, TIC, Internet în Asigurarea accesibilităţii la infrastructura TIC și Internet, asigurarea
activitatea didactică competenţelor digitale de bază, dezvoltarea metodelor de predare bazate pe
TIC
Nr. mic de cadre didactice care utilizează rezultatele testelor de Orientarea și optimizarea învățării realizată pe baza evaluării obiective a
inteligență în activitatea la clasă rezultatelor școlare.
Program de activităţi tip ”Şcoala după şcoală”, în lipsa unei finanțări, se Asigurarea finanțării programelor ”Școala după școală” prin finanțări
realizează sporadic. extrabugetare
Nu este realizată o procedură și un program pentru integrarea elevilor Asigurarea accesului la educație copiilor muncitorilor migranți
proveniți din alte sisteme de educație
Nu sunt dezvoltate competențe antreprenoriale elevilor Dezvoltarea competențelor antreprenoriale

33/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE NECESARE RESPONSABILITĂȚI TERMENE STADII DE


SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ REALIZARE
ȘI EVALUARE
Centrarea Utilizarea metodelor Gradul de utilizare a Umane: prof. / învățători Director, responsabilii Anual în luna anual
metodelor active de Materiale: consumabile, calculatoare, comisiilor metodice oct., apr.
demersului didactic active în demersul imprimante, copiatoare, videoproiector responsabil CEAC
fiecare cadru didactic
pe educabil și didactic la toate Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
utilizarea eficientă obiectele de studiu și la Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
a metodelor active toate nivelele
Organizare C.D.Ș. pe Gradul de acoperire al Umane: membrii consiliului pt. curriculum Director, responsabilii Anual în luna anual
opțiunilor Materiale: consumabile, calculatoare, comisiilor metodice martie pt. anul
grupe de interes imprimante următor
Derulare de activități de Procentul de Umane: prof. care predau obiectele de Director, responsabilii Anual în luna anual
promovabilitate examen comisiilor metodice oct., mai
pregătire suplimentară Materiale: consumabile responsabil CEAC
pentru promovarea Informaționale: site-uri de specialitate
examenelor naționale Curriculare: manuale, culegeri, caiete
speciale, fișe de lucru
Derularea de activități Nr. de elevi promovați Umane: prof. Director, responsabilii Anual în luna anual
Materiale: consumabile comisiilor metodice nov., mai
suplimentare cu elevii Informaționale: site-uri de specialitate responsabil CEAC
care manifestă rămâneri Curriculare: manuale, culegeri, caiete
în urmă pt. promovarea speciale, fișe de lucru
examenelor de corigență
Includerea în CDȘ de Nr. de cazuri de Umane: înv. / prof de biologie, de chimie Director, responsabilii Anual în luna anual
îmbolnăviri Materiale: consumabile, calculator, comisiilor metodice martie pt. anul
cursuri privind educația videoproiector responsabil comisie următor
Comportamentul
pentru sănătate elevilor în școala – Informaționale: site-uri / cărți de specialitate, curriculum
filme / soft-uri educaționale
păstrarea curățeniei Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
Includerea în CDȘ de Comportamentul Umane: înv. / prof de biologie, Materiale: Director, responsabil com. Anual în luna anual
elevilor în școală / în consumabile, calculator, videoproiector met. Matematică și științe martie pt. anul
cursuri privind educația Informaționale: site-uri / cărți de specialitate, responsabil comisie următor
afara școlii
ecologică Consumul de apă filme / soft-uri educaționale curriculum
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
potabilă și energie
electrică a școlii

34/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Derulare de activități Nr. de activități Umane: prof. de lb. română, engleză, Director, responsabilii Semestrial - anual
Feed-back-ul din partea franceză, istorie, geografie, informatică com. met. Lb. și dec, apr.
transdisciplinare: Materiale: consumabile, calculator, comunicare, Om, societate,
elevilor
- lb. Română – lb. videoproiector arte responsabil comisie
străine /istorie/geografie Informaționale: site-uri / cărți de specialitate, curriculum
filme / soft-uri / platforme educaționale
- lb străine – istorie/ Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
geografie/ științe/ TIC/
matematică
Derulare de activități Nr. de activități Umane: prof. / învățători Director, responsabilii Sem. II – anual
Timpul de acomodare Materiale: consumabile, calculatoare, comisiilor metodice martie- iunie
transdisciplinare pentru imprimante, copiatoare, videoproiector responsabil CEAC
al elevilor de cls. a V-a
facilitarea tranziției de la cerințele înv. Informaționale: site-uri / cărți de specialitate,
la înv. primar la Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
gimnazial
gimnaziu
Organizarea claselor cu Nr. elevilor premiați la Umane: prof. de lb. engleză Director, responsabil com. Anual februarie, anual
concursuri de lb. Materiale: lab. fonic, consumabile, calculator, met. Lb. și comunicare iunie
predare intensivă a videoproiector responsabil comisie
Engleză
limbii engleze – Nr. elevilor ce urmează Informaționale: site-uri / cărți de specialitate, curriculum
3h/săptămână prin filme / soft-uri / platforme educaționale
clase cu predare Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
testarea cunoștințelor de intensivă a lb engleze
lb. engleză a elevilor de în liceu
la clasa a IV Nr. elevilor care
promovează exam de lb
engleză Cambridge
Organizare de cursuri Nr. de elevi care doresc Umane: prof. cu specializare lb. portugheză Director, responsabil com. Anual în luna anual
să parcurgă opționalul Materiale: lab. fonic, consumabile, calculator, met. Lb. și comunicare martie pt. anul
opționale de limbă videoproiector următor
portugheză Informaționale: site-uri / cărți de specialitate,
filme / soft-uri / platforme educaționale
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
Derularea de activități Nr. de activități Umane: prof. învățători Director, responsabil com. Sem II anual
Feed-back-ul din partea Materiale: consumabile, aparat foto met. Matematică și științe,
out door: Informaționale: site-uri, afișe cons. educativ
elevilor
- în mediu natural Curriculare: fișe de lucru
- vizite de studiu în
muzee de științe
Organizare de cercuri de Nr. de elevi implicați Umane: prof. de ed. fizică, înv. prof. de Director, resp. Com Semestrial - anual
Nr. de prof. implicați biologie curriculum oct., apr.
educație fizică, dansuri, Materiale: consumabile, calculator

35/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

sănătate, ed. rutieră, arte Informaționale: site-uri, cărți de specialitate


Curriculare: fișe de lucru
Asigurarea Organizare echipe de Nr. de participanți Umane: prof. /învățători Coordonator proiect, Anual în luna anual
Grad de implicare Materiale: cabinet, consumabile, calculator, participanți în proiect ianuarie pt. anul
sustenabilității lucru pentru concepere videoproiector următor
proiectelor CDȘ - specific – având Informaționale: site-uri / cărți de specialitate,
europene prin CDȘ ca bază proiectul filme / soft-uri / platforme educaționale
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
transdisciplinare Nr. de participanți Umane: prof. /învățători Coordonator proiect, Anual în luna
Realizare CDȘ- suport anual
concepute de Grad de implicare Materiale: cabinet, consumabile, calculator, participanți în proiect martie pt. anul
de curs și programă –
echipe de profesori/ Nr. cadrelor didactice videoproiector următor
specific școlii Informaționale: site-uri / cărți de specialitate,
învățători ce vor propune CDȘ
filme / soft-uri / platforme educaționale
participante în Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
proiect Organizare de cursuri Nr. elevi participanți/ Umane: prof. /învățători Coordonator proiect, Anual în luna anual
nr grupe CDȘ Materiale: cabinet, consumabile, calculator, participanți în proiect martie pt. anul
opționale videoproiector următor
Informaționale: site-uri / cărți de specialitate,
filme / soft-uri / platforme educaționale
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
Derularea de activități Nr. de activități Umane: prof. / învățători Director, responsabil Anual în sem II anual
Materiale: consumabile, aparate foto CEAC
out door: Informaționale: site-uri, afișe, fly-ere
- vizite de studiu în Curriculare: fișe de lucru
muzee de artă, istorie
Asigurarea Cursuri opționale de Realizare de materiale Umane: prof. informatică Director, informatician Anual în luna anual
informaționale Materiale: lab. TIC, videoproiector, martie pt. anul
accesibilităţii la TIC în primar conexiune Internet următor
(prezentări, reviste,
infrastructura TIC videoclipuri) Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
și Internet, soft-uri
Curriculare: fișe de lucru, auxiliare
asigurarea Gradul de utilizare a Umane: prof., învățători Director, resp. Com Semestrial nov.,
Lecții la alte obiecte de anual
competenţelor instrumentelor TIC în Materiale: lab. TIC, videoproiector, curriculum febr., apr.
studiu desfășurate în
digitale de bază, procesul didactic consumabile, copiator
laboratorul TIC Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
dezvoltarea soft-uri, filme
metodelor de Curriculare: manuale, culegeri, fișe de lucru,
predare bazate pe auxiliare
Activități didactice în care Gradul de utilizare a Umane: prof Director, informatician, Semestrial nov., anual
TIC Materiale: lab. TIC, laptop, videoproiector, resp CEAC febr., apr.
să se utilizeze platforme instrumentelor Internet
în activitatea didactică consumabile, copiator, conexiune Internet
educaționale – la Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
matematică, științe, Lecții multimedia –
soft-uri, filme

36/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

tehnologii, limbă și min15% Curriculare: manuale, culegeri, fișe de lucru,


comunicare – 8 profesori 20 lecții auxiliare
care participă în K1 interdisciplinare
Activități didactice În 15% din lecțiile Umane: prof Echipa de proiect Anual -Nov, ian, anual
desfășurate de cei 3 Materiale: lab. TIC, laptop, videoproiector, mart. iunie
desfășurate în înv. consumabile, copiator, conexiune Internet
înv. să se utilizeze
primar în care să se manualele digitale / Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
utilizeze manualele soft-uri, filme
instrumente multimedia Curriculare: manuale, culegeri, fișe de lucru,
digitale / instrumente auxiliare
multimedia – 3 inv
participanți în K1
Orientarea și Realizare / completare/ Nr. de elevi care Umane: responsabilii comisiilor metodice Director, resp. Com Semestrial oct., anual
promovează testele de Materiale: consumabile, calculator, copiator curriculum mai
optimizarea utilizare de baterii de Informaționale: site-uri, cărți de specialitate
evaluare națională
învățării realizată teste predictive la toate Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare,
pe baza evaluării obiectele de studiu cu programe
obiective a accent pe lb. Română,
rezultatelor școlare. matematică, lb. Engleză,
TIC, fizică, biologie,
chimie
Realizare / utilizare de Nr. de elevi care Umane: responsabilii comisiilor metodice Director, resp. Com Semestrial nov., anual
promovează testele de Materiale: consumabile, calculator, copiator curriculum martie,
teste transdisciplinare: Informaționale: site-uri, cărți de specialitate
evaluare națională
limbă și comunicare, Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare,
matematică și științe programe
Asigurarea Crearea Asociația Nr. mediu de elevi Umane: învățători, părinți Director Iunie 2017 anual
participanți Materiale: consumabile, calculator, copiator Consilier educativ
finanțării părinților – cadru legal Informaționale: site-uri, cărți de specialitate Președinte Asociația
Grad de finanțare
programelor de finanțare Rezultatele elevilor Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare, părinților
”Școala după extrabugetară programe
Nr. cadre didactice
școală” prin programelor ”Școala implicate
finanțări după școală”
extrabugetare Activități tip ”Școala Nr. mediu de elevi Umane: învățători, părinți Director săptămânal anual
participanți Materiale: consumabile, calculator, copiator Președinte Asociația
după școală” – pt. elevii Informaționale: site-uri, cărți de specialitate părinților
Rezultatele elevilor
din înv. primar – Nr activități / clase Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare, Responsabil CEAC
program/planificare programe
implicate

37/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Asigurarea Crearea unei proceduri Nr. cadre didactice Umane: prof. / învățători Director, Consiliul pt. Febr. 2017 finalizat
implicate Materiale: consumabile, calculatoare, Curriculum
accesului la de integrare a elevilor imprimante, copiatoare, videoproiector,
educație copiilor proveniți din alte laptop
muncitorilor sisteme de educație Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
migranți Gradul de satisfacție Umane: prof. / învățători Director, Consiliul pt. mart 2017
Crearea unui program finalizat
Gradul de participare a Materiale: consumabile, calculatoare, Curriculum
cadru de integrare a imprimante, copiatoare, videoproiector,
elevilor la activitățile
elevilor proveniți din programului laptop
alte sisteme de educație Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
Creare unui set de Nr. elevilor care Umane: prof. / învățători Director, Consiliul pt. apr. 2017 finalizat
instrumente standard de promovează Materiale: consumabile, calculatoare, Curriculum
Nr. elevilor care imprimante, copiatoare, videoproiector,
evaluare inițială /de laptop
parcurs/finală pt. elevii participă la EN și sunt
Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
admiși la liceu
proveniți din alte sisteme Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
de educație
Dezvoltarea CDȘ - Ed. Nr. CDȘ propuse Umane: prof. / învățători Director, resp.com. met Mart. 2017 anual
Gradul de implicare al Materiale: consumabile, calculatoare, inv. Primar cls.III-IV
competențelor antreprenorială – în înv. imprimante, copiatoare, videoproiector,
părinților în realizare
antreprenoriale primar la cls. III, IV CDȘ laptop
Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
Educația economică – Gradul de satisfacție Umane: prof. / învățători Resp. Com. met. ”Om, Sept.2017 anual
Gradul de implicare a Materiale: consumabile, calculatoare, societate, arte”
disciplină în TC la cls imprimante, copiatoare, videoproiector,
elevilor
VIII (din an șc. 2017- Nr. activități laptop
2018) Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
extrașcolare propuse de Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
prof /elev
Activități Gradul de satisfacție Umane: prof. / învățători Director Nov, dec, febr anual
Gradul de implicare a Materiale: consumabile, calculatoare, Consilier educativ
extracurriculare – imprimante, copiatoare, videoproiector, Președinte Asociația
elevilor
”Prăjituria”, Expoziție Grad de implicare laptop părinților
de mărțișoare cu Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
cadre didactice Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
vânzare, colectare și
valorificare deșeuri
(hârtie, plastic) din
școală

38/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Aplicare pt. un proiect K2 Câștigarea proiectului Umane: prof. / învățători Director, responsabil martie 2018 Dec.2017-
Materiale: consumabile, calculatoare, imprimante, proiecte
cu tema ”Dezvoltarea și finanțarea mart.2018
copiatoare, videoproiector, laptop
competențelor activităților Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
antreprenoriale” Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare

REZULTATE SCONTATE:

- promovabilitatea elevilor mai mare de 95%


- menținerea numărului de clase la trecerea de la primar la gimnaziu
- nici un abandon școlar
- creșterea procentului elevilor ce urmează clase cu predare intensivă a limbii engleze în liceu la 25% din absolvenții claselor cu predare intensivă
- promovarea examenelor de limbă engleză Cambridge de 35 % din absolvenții claselor cu predare intensivă
- creșterea procentului elevilor care finalizează studiile cu medii cuprinse între 8 – 10 de la 50% -60%
- toți elevi să știe să utilizeze calculatorul și Internetul la finalizarea studiilor gimnaziale
- calificarea elevilor la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, funcție de competențele dobândite și abilitățile fiecăruia
- utilizarea TIC și platformelor educaționale în activitatea didactică a celor 11 profesori/învățători beneficiaria ai proiectului K1

Ameliorarea punctelor slabe


* scăderea procentului din orele asistate să fie de factură clasică de la 30% - 25% ,
* să crească procentul de utilizare a proiectelor pt. derulare CDȘ de la 13% - 20%
* Să se realizeze conexiuni intra- şi interdisciplinare la matematică -științe; limba engleză -matematică
* Proiectarea a min 20% din activitățile didactice de la cls.V utilizând rezultatele testelor de inteligență în activitatea la clasă
*Implicarea unui nr. mai mare de prof. în activități extracurriculare (70%).
*Realizarea programului ”Şcoala după şcoală” pentru min 4 grupe de elevi din înv. primar.
*Crearea unui cadru standardizat pentru integrarea elevilor proveniți din alte sisteme de educație
*Realizarea de min 3 activități extrașcolare și 2 CDȘ /an de dezvoltare a competențelor antreprenoriale elevilor

39/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

VIII. II. Domeniul funcțional - RESURSE MATERIALE ȘI UMANE


DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - a) ELEVI

Obiectiv strategic –
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi psihică în şcoală.
PUNCTE SLABE OBIECTIVE SPECIFICE
Este puţin dezvoltată capacitatea şi obişnuinţa de autoevaluare la elevi – Acces la educaţie pentru toți copii indiferent de sex, etnie, statut social
nu se realizează activități de autoevaluare și interevaluare
Interesul elevilor pentru educație este în continuare în scădere
Elevii care vin din alte sisteme de educație se integrează greu.
nu toți elevii se înscriu într-o treaptă superioară de învățământ (2 elevi au Evitarea eșecului sau abandonului școlar al copiilor proveniți din grupuri
plecat la muncă în străinătate) vulnerabile
elevii cu părinții plecați la muncă în străinătate părăsesc sistemul
educațional în cls. a IX, X
Nu sunt dezvoltate competențe antreprenoriale elevilor Asigurarea formării şi dezvoltării capacităţilor şi a motivaţiilor elevilor
pentru învăţare în condiţiile unei societăţi în schimbare

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE NECESARE RESPONSABILITĂȚI TERMENE STADII DE


SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ REALIZARE
ȘI EVALUARE
Acces la educaţie Formarea claselor Gradul de coeziune a Umane: consiliul de administrație Director, C.A. Anual sept. anual
claselor Materiale: consumabile
pentru toți copii eterogene – formate din Informaționale: legislație
indiferent de sex, elevi proveniți din diferite
etnie, statut social medii sociale
Activitate de autoevaluare Competențe de Umane: Resp.comisii metodice lunar 2017- cls VIII
Materiale: consumabile 2018-cls. VII, VIII

40/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

–ultimele 3min din lecție – autoevaluare Informaționale: teste, fișe de lucru 2019 – cls. VI, VII,
VIII
la gimnaziu 2020 –cls. V, VI, VII,
VIII
Acces la educaţie Aplicarea testelor de Nivelul de atingerea al Umane: membrii CEAC, prof. psiholog Resp. CEAC, prof. Anual oct. anual
competențelor de bază Materiale: consumabile, copiator psiholog
pentru toți copii inteligență la clasele a V-a Informaționale: teste
indiferent de sex, și centratrea activităților
etnie, statut social didactice pe tipul de
inteligență dominant la
clasă
Introducerea în C.D.Ş. de Gradul de integrare al Umane: prof. psiholog, înv. diriginți Resp. Com. pt. curriculum, Anual sept. anual
elevilor proveniţi din Materiale: consumabile, copiator, prof. psiholog
discipline legate de Internet
plasament în colective
negociere şi comunicare Eliminarea stărilor Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
de specialitate, platforme educaționale
conflictuale sau a Curriculare: fișe de lucru, culegeri
diferitelor tipuri de
violenţă.
Activităţi în cadrul orelor Modul de implicare al Umane: consilier educativ Cons. educativ, prof. Anual sept., anual
elevilor în gestionarea Materiale: consumabile, copiator, psiholog febr.
de dirigenţie şi activităţi Internet
situaţiilor conflictuale
extracurric legate de Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
combaterea violenţei. de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: fișe de lucru,
Realizarea unui program Gradul de participare a Umane: consilier educativ, prof. Cons. educativ, prof. Ian 2017 finalizat
elevului la activități psihopedagog, diriginte /inv./părinte psiholog,comisia pt.
cadru de consiliere a Materiale: consumabile, copiator, combaterea violenței,
Capacitatea de schimbare
elevilor care manifestă a comportamentului Internet diriginte/învățător
comportamente violente și Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
Modul de implicare a de specialitate, platforme educaționale
care sunt sancționați elevilor în activitatea Curriculare: fișe de lucru,
Activități de consiliere a școlii după parcurgerea Cons. educativ, prof. Nov., febr. Apr. anual
programului psiholog,comisia pt. Iun.
elevilor sancționați combaterea violenței
diriginte/învățător
Activități de consiliere Scăderea nr. de acte de Umane: prof. psiholog Responsabil com. pt. semestrial nov., anual
violență Materiale: consumabile, copiator, prevenirea violenței martie
realizate de prof psiholog Internet
cu elevii violenți, cu Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
clasele din care provin de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: fișe de lucru, culegeri
elevii violenți

41/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Activităţi în parteneriat: Numărul de elevi în Umane: prof. psiholog, consilier Cons. educativ semestrial nov., anual
abandon şcolar educativ martie
diriginte – elevi - părinţi – Materiale: consumabile, copiator,
psiholog Internet
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: fișe de lucru, culegeri
Evitarea eșecului Activităţi suplimentare cu Promovabilitatea elevilor Umane: prof. Resp. Com. metodice semestrial nov., anual
cu părinţi plecaţi la Materiale: consumabile, calculator, mai
sau abandonului elevii din gimnaziu a căror videoproiector
muncă în străinătate
școlar al copiilor părinţi sunt plecaţi în Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
proveniți din străinătate. de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: manuale, fișe de lucru,
grupuri vulnerabile culegeri, auxiliare
Activităţi suplimentare cu Promovabilitatea elevilor Umane: prof. Resp. Com. metodice semestrial oct., anual
cu părinţi plecaţi la Materiale: consumabile, calculator, mai
elevii veniți din străinătate videoproiector
muncă în străinătate
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: manuale, fișe de lucru,
culegeri, auxiliare
Realizarea de activităţi / Numărul de elevi care nu Umane: prof. psiholog, dirig. consilier educativ Dec., ian, apr. anual
sunt consumatori de Materiale: consumabile, copiator,
derulare de proiecte Internet
droguri.
educaționale legate de Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
pericolul folosirii de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: fișe de lucru, culegeri
drogurilor.
Activități desfășurate de Procentul de Umane: prof. de sprijin consilier Resp. Cons. pt. Curriculum săptămânal anual
promovabilitate educativ
elevii cu CES cu prof. de Materiale: consumabile, copiator,
sprijin Internet
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
de specialitate, platforme educaționale
Curriculare: fișe de lucru, culegeri
Ore de consiliere în Micșorarea numărului de Umane: prof. psiholog, consilier consilier educativ Oct., martie, mai anual
acțiuni violente educativ, dirig
parteneriat diriginte / prof Materiale: consumabile, copiator,
Gradul de implicare al
psiholog copiilor în rezolvarea Internet
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri
stărilor conflictuale de specialitate, platforme educaționale
Gradul de integrare al Curriculare: fișe de lucru, culegeri
elevilor instituționalizați

42/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Completare R.O.I pt. Gradul de aplicabilitate a Umane: profesori, înv, elevi, părinți Director, responsabil sept., febr anual
optimizarea funcţionării R.O.I. în funcționarea Materiale: consumabile, copiator, CEAC
școlii Internet, calculator
curentă a şcolii și evitarea Informaționale: legislație
stărilor conflictuale
Asigurarea formării Activităţi suplimentare cu Nr. de c. d. cu elevi Umane: prof., înv, Responsabilii com. Dec., apr., anual
calificaţi la fazele Materiale: consumabile, copiator, metodice august
şi dezvoltării elevii la sfârşit de Internet, calculator
naţionale ale
capacităţilor şi a săptămână, în vacanţe. olimpiadelor şI Informaționale: site-uri, cărți de
motivaţiilor elevilor specialitate
concursurilor şcolare Curriculare: manuale, auxiliare, fișe de
pentru învăţare în lucru, culegeri
condiţiile unei Utilizarea de curriculum Promovabilitatea Umane: prof., prof. de sprijin, înv. , Director, resp. Com. pt. Oct., febr. anual
societăţi în adaptat pentru elevii cu Gradul de atingere a psiholog Curriculum
standardelor consumabile, copiator, Internet,
schimbare CES calculator
Informaționale: site-uri, cărți de
specialitate
Curriculare: manuale, auxiliare, fișe de
lucru, culegeri
Organizarea de cercuri și Nr. de elevi participanți / Umane: prof., înv. , psiholog resp. Com. pt. Curriculum, Dec, ian, febr. anual
premiați la concursuri și consumabile, copiator, Internet, resp. Com. metodice
activități suplimentare calculator
olimpiade școlare
pentru elevii capabili de Nr. elevilor calificați la Informaționale: site-uri, cărți de
performanțe înalte specialitate
fazele superioare ale Curriculare: manuale, auxiliare, fișe de
concursurilor / lucru, culegeri
olimpiadelor școlare
Activități de consiliere în Situația școlară în liceu Umane: diriginți, prof. psiholog, părinți Director, cons. educativ Sept., mai, iunie anual
Materiale: copiator, Internet, calculator
alegerea carierei a elevilor Informaționale: site-uri, cărți de
cls. a VII-a, a VIII-a specialitate, informații IȘJ
Implicarea elevilor în Realizare de proiecte în Umane: prof. înv Cons. pt. proiecte și Sept, ian, apr. anual
concordanță cu Materiale: site-uri, cărți de programe
echipele de proiect specialitate, , Internet
dorințele / aspirațiile
Informaționale: informații IȘJ, C.C.D.,
copiilor
ANPCDEFP
acțiuni și activități artistice Nr. de elevi implicați Umane: elevi, prof. psiholog, prof. Cons. pt. proiecte și nov, dec, mai anual
Nr. de elevi cu CES Materiale: aparatură audio, calculator programe
realizate de elevi sub Informaționale: site-uri
implicați
îndrumarea unui cadru
diactic
Activități extracurriculare Gradul de satisfacție Umane: prof. / învățători Director Dec., febr., mai anual

43/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

– ”Prăjituria”, Expoziție de Gradul de implicare a Materiale: consumabile, calculatoare, Consilier educativ


elevilor imprimante, copiatoare, videoproiector, Președinte Asociația
mărțișoare cu vânzare, laptop părinților
Grad de implicare cadre
colectare și valorificare didactice Informaționale: site-uri cărți de
deșeuri (hârtie, plastic) din specialitate,
Curriculare: culegeri, fișe de lucru,
școală auxiliare
Premierea elevilor Gradul de implicare a Umane: prof. / învățători Director iun anual
elevilor Materiale: consumabile, Consilier educativ
implicați în activități videoproiector, laptop, premii Președinte Asociația
Nr. premii /valoare
antreprenoriale părinților

REZULTATE SCONTATE:
- promovarea toleranței și acceptarea diferențelor de opinie
- integrarea elevilor cu CES, a copiilor instituționalizați, a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate în grup
- promovarea elevilor cu CES 40% cu medii peste 6
- participarea a 50 % din elevi la activitățile sportive derulate
- participare a 40% din elevi la activități artistice
- alegerea corectă a parcursului educațional ulterior al elevilor – prima sau a doua opțiune la min. 80% din elevi
- eliminarea actelor de violență fizică sau verbală

Ameliorarea punctelor slabe


*Dezvoltarea capacității de autoevaluare obiectivă– până la finalizarea gimnaziului
* Centrarea activității pe formare la elevi de competențe de învățare pt. a crește interesul pt. educație și formare, pt. înscrierea și parcurgerea liceului /
școală profesională
*Integrarea elevilor care vin din alte sisteme de educație și evitarea abandonului școlar
* dezvoltarea competențelor antreprenoriale minime elevilor care finalizează gimnaziul

44/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

VIII. II. Domeniul funcțional -RESURSE MATERIALE ȘI UMANE


b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE- PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC
Obiectiv strategic –
3. Centrarea mangementului resurselor umane pe motivarea personalului didactic pentru obţinerea de performanţe cu elevii şi pe
stimularea formării continue a întregului personal.
PUNCTE SLABE OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Conservatorismul şi rezistenţă la schimbare- centrarea actului educațional pe Realizarea unui corp profesoral capabil să raspundă la schimbările
beneficiar, modernizarea lecţiilor şi informatizarea învăţământului permanente ce au loc în educaţie prin formare continuă
Risc de automulțumire față de nivelul atins în carieră a unor cadre didactice Motivarea personalului didactic pentru obținerea de performanțe cu
elevii
Insuficienta pregătire a unor cadre pentru utilizarea curentă a tehnologiei Dezvoltarea competențelor transversale a personalului didactic prin
informatice 1/3 din personalul diactic utilizează noile tehnologii și Internetul în participare la proiecte Erasmus+ - KA1- 2016-2018
procesul de instruire
Consilier psihopedagogic cu normă parţială-5ore/săptămână Crearea coeziunii colectivului şi motivarea apartenenţei la grup
1 învățător se află în primul an după vârsta legală de pensionare
3 învățători și 1profesor de istorie se vor pensiona în următorii 4 ani
Sunt posturi didactic auxiliare – bibliotecar, nedidactic- personal de îngrijire și Declanșarea procedurilor de angajare pe perioadă nedeterminată prin
muncitor – pe care sunt încadrate persoane cu contract pe perioadă determinată concurs pentru posturile libere

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE NECESARE RESPONSABILITĂȚI TERMENE STADII DE


SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ REALIZARE
ȘI EVALUARE
Realizarea unui Organizarea sesiunii de Gradul de implicare Umane: prof., înv., formatori Director, resp. Com. Ian, iunie anual
Nr. c.d. participante din Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
corp profesoral comunicări ştiinţifice la Internet
școală / din alte școli
capabil să raspundă nivel județean Gradul de valorizare a Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
la schimbările ”Interdisciplinaritate, legislație
materialelor

45/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

permanente ce au Transdisciplinaritate, Curriculare: ghiduri, metodologii


loc în educaţie prin Puridisciplinaritate”
formare continuă
Participarea la cursuri Gradul de utilizare a Umane: prof., înv., formatori Director, resp. Com. Oct. mai anual
cunoștințelor dobândite Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
de didactică şi metodică Internet
în procesul didactic
a prof cu gradul I şi II Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
care au mai mult de 5 legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
ani de la abs. exam.
Realizarea unui Participarea Gradul de utilizare a Umane: înv., formatori Director, resp. Com. Sept. 2017 anual
cunoștințelor dobândite Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
corp profesoral învățătorilor la cursuri Internet
în procesul didactic
capabil să raspundă de formare pt. predarea Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
la schimbările la clasa pregătitoare legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
permanente ce au Nr. cadrelor care Umane: prof., înv., formatori, metodiști, Director, resp. Com. Oct. anual
Inscrierea personalului
loc în educaţie prin promoveaza gradele inspectori de specialitate formare
didactic la grade
formare continuă didactice Materiale: consumabile, calculator, copiator,
Internet
Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Participarea personalului Procentul c.d. şi pers. Umane: prof., înv., formatori Director, resp. Com. Oct., febr. anual
didactic şi didactic care utilizează PC, Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
platformele Internet
auxiliar la cursuri de Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
formare pentru utilizarea educaționale,
legislație
instrumentelor
PC, Internetului, Curriculare: ghiduri, metodologii
multimedia, soft-uri în
instrumentelor procesul didactic
multimedia, platformelor
educaționale.
Participarea Volumul materialului Umane: prof., înv., formatori Director, resp. Com. Oct., febr. anual
didactic elaborat la Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
personalului didactic la Internet
nivelul unităţii şcolare
cursuri funcţie de Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
nevoile personale de legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
formare
Participarea membrilor Realizarea achiziţiilor Umane: membrii comisiei de achiziții Director, resp. Com. Oct., febr. anual
publice Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
comisiei de achiziție, Internet
Gradul de absorbţie a

46/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

directorul la cursuri de fondurilor bugetare Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,


legislație
formare în domeniul Curriculare: ghiduri, metodologii
achiziţiilor publice.
Realizarea unui Participare/ inițiere de Nr. de cercuri Umane: prof., înv., formatori Resp. Com. formare Oct., febr. anual
pedagogice derulate la Materiale: consumabile, calculator, copiator,
corp profesoral cercuri pedagogice Internet
nivelul școlii
capabil să raspundă Nr. de profesori Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
la schimbările legislație
implicați Curriculare: ghiduri, metodologii
permanente ce au Nr. de articole Umane: prof., înv., formatori Resp. Com. formare iunie anual
Publicare de articole în
loc în educaţie prin publicate Materiale: consumabile, calculator, copiator,
reviste, site-uri de
formare continuă Nr. de profesori care au Internet
specialitate publicat Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Înscrierea cadrelor Gradul de utilizare a Umane: prof., înv. Resp. Com. formare Nov. mart anual
metodelor de Materiale: consumabile, calculator, copiator,
didactice în asociații on- Internet
dezvoltare a gândirii
line de specialitate critice Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Participarea cadrelor Nr. de cadre didactice Umane: prof., înv., formatori Resp. Com. formare iunie anual
implicate Materiale: consumabile, calculator, copiator,
didactice la studii de Internet
specialitate / manuale / Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
auxiliare curriculare legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Inițiere proiect de Rata de succes a Umane: prof., înv., formatori Director, responsabil Febr. 2018 Dec 2017-febr.2018
aplicației Materiale: consumabile, calculator, copiator, proiecte și programe
dezvoltare profesională Internet
Nr. de cadre didactice
– Erasmus+ -KA1 implicate Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
pentru integrarea legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
elevilor proveniți din
alte sisteme
educaționale
Realizarea unui Inițiere proiect de Rata de succes a Umane: prof., înv., formatori Director, responsabil Febr. 2020 Dec. 2019-febr.2020
aplicației Materiale: consumabile, calculator, copiator, proiecte și programe
corp profesoral dezvoltare profesională Internet
Nr. de cadre didactice
capabil să raspundă – Erasmus+ -KA1 – de implicate Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
la schimbările dezvoltare a legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii

47/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

permanente ce au competențelor
loc în educaţie prin antreprenoriale
formare continuă
Participarea Realizarea de proiecte Umane: prof., înv., formatori Director, resp. Com. Oct., febr. Anual
educaţionale europene. Materiale: consumabile, calculator, copiator, formare
personalului didactic şi Internet
Rata de participare în
didactic auxiliar la proiecte Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
cursuri de perfecționare/ legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
inițiere de limba engleză
/ franceză.

Motivarea Participarea Micşorarea decalajului Umane: prof., înv., formatori Resp. Com. formare ian., mai anual
de pregătire între Materiale: consumabile, calculator, copiator,
personalului personalului didactic la Internet
cadrele didactice de
didactic pentru activităţile de formare aceeaşi specialitate. Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
obținerea de continuă de la nivelul legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
performanțe cu unităţii şcolare
elevii Acordarea de premii Gradul de implicare în Umane: prof., înv., director iunie Anual
activitatea curentă a Materiale: consumabile, calculator, copiator,
materiale / morale Internet
școlii
profesorilor în funcție Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
de impactul activității legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
lor la creșterea
prestigiului școlii

Implicarea prof. în Gradul de participare Umane: prof., înv., formatori Director, Cons. pt. proiecte Sept. Anual
Calitatea materialelor Materiale: consumabile, calculator, copiator, și programe
mobilități desfășurate în Internet
didactice, metodelor
școli din Europa în propuse Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
cadrul proiectelor legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
multilaterale

Crearea coeziunii Formarea echipelor de Modul de desfășurare a Umane: prof., înv., formatori Cons. pt. proiecte și Sept. Anual
proiectului Materiale: consumabile, calculator, copiator, programe
colectivului şi lucru în funcție de Internet
motivarea tematica proiectelor Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
apartenenţei la grup derulate legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii

48/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Crearea coeziunii Inițiere / participare la Nr. de cadre didactice Umane: prof., înv. Resp com. pt. imaginea Sept., febr. anual
participante Materiale: consumabile școlii
colectivului şi acțiuni de recreere Informaționale: baza de date a personalului
motivarea Distribuirea materialului Nr. de cadre didactice Umane: prof., înv., formatori Director, resp. CEAC Sept. Anual
apartenenţei la grup didacic, consumabile, ce vor învăța să Materiale: consumabile, calculator, copiator,
utilizeze resursele Internet
mijloace fixe cadrelor Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
didactice în funcție de Gradul de implicare a
legislație, rapoarte, statistici
pers. did. în
capacitatea acestora de Curriculare: ghiduri, metodologii
promovarea imaginii
utilizare și de implicarea școlii
lor procesul de promovare
a imaginii școlii
Organizarea de Gradul de implicare a Umane: prof., înv., formatori Resp com. pt. imaginea Dec., apr. Anual
cadrelor didactice în Materiale: consumabile, calculator, copiator, școlii
dezbateri la nivelul Internet
luarea deciziilor / în
școlii în cadru mai puțin proiectarea activităților Informaționale: site-uri, cărți de specialitate,
formal legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Organizarea de activități Nr. de cadre didactice Umane: prof., înv. Resp com. pt. imaginea sept Anual
nonformale și participare participante Materiale: consumabile școlii
Informaționale: baza de date a personalului
la evenimente familiale
Declanșarea Demersuri pentru timpul Umane: resp. Com form, C.A. administrator C.A. Nov 2016 Anual
financiar
procedurilor de începerea procedurilor Materiale: consumabile
angajare pe pentru concurs Informaționale: baza de date a personalului
perioadă Acțiuni premergătoare legalitatea Umane: resp. Com form, C.A. administrator C.A. Nov 2016 – ian
financiar 2017
nedeterminată prin concursurilor Materiale: consumabile
concurs pentru Informaționale: baza de date a personalului
posturile libere Concursurile Legalitatea Umane: resp. Com form, C.A. comisia de C.A. Ian-febr. 2017
Nr. participanți examen
Materiale: consumabile
Informaționale: baza de date a personalului
Perioada de probă Legalitatea Umane: resp. Com form, C.A. administrator C.A. Febr. -Mart.
Materiale: consumabile 2017
Informaționale: baza de date a personalului
Angajarea Legalitatea Umane: C.A., director, secretar, C.A. Mart.-apr. 2017
administrator financiar
Materiale: consumabile

49/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Informaționale: baza de date a personalului

REZULTATE SCONTATE:
- derulare a temei de cercetare în domeniul educației ”Interdisciplinaritate, Transdisciplinaritate, Puridisciplinaritate”
- dezvoltarea personală
- implicarea personalului didactic în organizație în proporție de min 85%
- utilizarea TIC în procesul didactic
- realizarea coeziunii colectivului

Ameliorarea punctelor slabe


* Pregătirea a min. 50% din personalul didactic pentru utilizarea curentă a tehnologiei informatice și Internetul în procesul de instruire
* Centrarea actului educațional pe beneficiar, modernizarea lecţiilor şi informatizarea învăţământului
*Angajare pe perioadă nedeteminată– bibliotecar, nedidactic- personal de îngrijire și muncitor
*învățătorii care îndeplinesc condițiile legale de pensionare să profeseze până când elevii definitivează cls. IV
* Participarea Consilierului psihopedagogic la activitățile comisiilor metodice

50/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

VIII. II. Domeniul funcțional -RESURSE MATERIALE ȘI UMANE


- c) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

Obiectiv strategic – 4. Obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente

PUNCTE SLABE OBIECTIVE OPERAȚIONALE


Stațiile din Laboratorul AeL sunt depășite tehnologic și sunt defecte Asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea procesului de instruire şi
educaţie.
Nu este realizată conexiune Internet (cablu/wireless) în toate spațiile de
învățământ
Asistența medicală nu este permanentă – cadrele medicale lucrează și la
Șc. ”G. Coșbuc”, Grădinița 7.
Costuri mari pentru întreținere, utilități, nerealizarea tuturor lucrărilor Construirea bugetului în corelaţie cu planul de dezvoltare instituţională şi
preconizate finanţarea per elev.
Nu există instalație de semnalizare incendiu cu senzori de fum Asigurarea condițiilor de siguranță
Școala nu are Autorizație de funcționare PSI
Nu există sistem de monitorizare în interiorul clădirii (camere de
supravveghere)
Nu există Sală de sport –ed. fizică, Muzică și mișcare, în perioada Construirea unei săli de sport în curtea școlii prin accesare fonduri
sezonului rece, se desfășoară într-o sală de clasă situată la parter și în structurale - alternative
amfiteatru

51/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

PLAN DE ACHIZIȚII ȘI DOTĂRI


OBIECTIV ACȚIUNI MANAGERIALE RESURSE SURSA DE RESPONSABIL TERMEN STADII DE
OPERAȚIONAL FINANCIARE FINANŢARE REALIZARE
Asigurarea bazei Asigurarea conexiunii wireless, cablu în 5.000 Buget Director, resp. Com. de Sept. 2018 Cabinete –sept 2017
achiziții / administrator Săli de clasă înv.
logistice pentru toate spațiile de învățământ financiar Primar – sept 2018
desfăşurarea Informatizarea școlii - calculatoare, 100.000 Buget Director, resp. Com. de Sept 2019 Cabinete –dec 2017
procesului de videoproiectoare, stick wireless
achiziții / administrator Săli de clasă înv.
financiar Primar – sept 2019
instruire şi Director, administrator Mai 2017
Reparare modernizare stații din lab. AeL 5.000 Buget
educaţie. de patrimoniu/
administrator financiar
Contract service/reparații centrale termice 20.000 buget Director, administrator anual
de patrimoniu/
administrator financiar
Contractare furnizare apă, curent electric, 250.000 buget Director, resp. Com. de Anual în dec anual
achiziții / administrator
telefonie, gunoi în SEAP financiar
Achiziționare de soft-educațional, cărți in 10.000 Buget / Director, resp. Com. de Anual în iunie anual
extrabugetare achiziții președ
format scris și electronice Comitet de părinți
Construirea Achiziție de mobilier săli de clasă, 20.000 Buget / Director, resp. Com. de Sept. 2019 Sept 2017- 35%
extrabugetare achiziții președ Sept 2018- 35%
bugetului în cabinete Comitet de părinți, Sept 2019- 30%
corelaţie cu planul administrator financiar
de dezvoltare Recondiționare mobilier existent 5.000 Buget / Director, resp. Com. de Anual august
extrabugetare achiziții președ
instituţională, Comitet de părinți,
constrângerile administrator financiar
bugetare şi Achiziționare de consumabile rechizite/ 50.000 Buget / Director, resp. Com. de lunar Anual
extrabugetare achiziții președ
finanţarea per materiale de curățenie Comitet de părinți
elev. Achiziționare de instrumente muzicale, 10.000 Buget / Director, resp. Com. de Sept. Sept 2017- 35%
extrabugetare achiziții președ Sept 2018- 35%
aparatură audio Comitet de părinți Sept 2019- 30%
Asigurare asistență de specialitate și 10.000 Buget / Director, adm. finan lunar Anual
service programe, aparatură extrabugetare
Asigurare consumabile pentru activitatea 10.000 Buget / Director, adm. lunar anual

52/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

educațională formală și informală extrabugetare financiar

Piese, componente 30.000 Buget / Director, adm. bisemestrial


extrabugetare financiar, adm. de
patrimoniu
Service aparatură, programe, soft-uri 15.000 Buget Director, resp. Com. de lunar anual
achiziții / administrator
financiar
Asigurarea Contractare / realizare instalație de 15.000 Buget Director, resp. Com. de Nov. 2016 finalizat
achiziții / administrator
condițiilor de semnalizare incendiu cu senzori de fum financiar
siguranță
Autorizare de funcționare PSI 1.000 Buget director Dec. 2016 finalizat
Contractare / realizare sistem de 40.000 Buget Director, resp. Com. de Dec. 2018 Sept. 2017 – parter,
achiziții / administrator mansardă
monitorizare în interiorul clădirii (camere financiar Dec. 2018-
de supraveghere); completare sistem de et1,2,exterior
monitorizare exterioară
Supraînălțare gard exterior cu plasă de 40.000 Buget Director, resp. Com. de Sept.2019 Sept 2017- 40%
achiziții / administrator Sept 2018- 40%
sârmă financiar Sept 2019- 20%
Pregătire prin cursuri de formare a 1.000 Buget Director, resp. Cu Ian 2017 finalizat
formarea
responsabilului Protecția Muncii
Verificare /încărcare/ achiziționare 5.000 Buget Director, administrator Anual în aug. anual
de patrimoniu/
instinctoare administrator financiar
Verificare/ reparare/ achiziționare prize 2.000 Buget Director, administrator Anual în sept
de patrimoniu/
administrator financiar
Achiziționat echipamente pentru situații 5.000 Buget Director, administrator Mai 2017 finalizat
de patrimoniu/
de urgență administrator financiar
Dotare cu truse de prim ajutor a sălii de 1.000 Buget Director, administrator Anual sept
de patrimoniu/
sport, amfiteatru, lab. fizică-chimie, administrator financiar
biologie
Construirea unei Demersuri /Lobby pentru construirea sălii 1.000 extrabugetar Director, președinte Bianual ian, iun
Comitet de părinți
săli de sport în de sport prin accesare fonduri structurale
curtea școlii prin - alternative
accesare fonduri

53/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

structurale -
alternative

REZULTATE SCONTATE:
- asigurarea bazei logistice pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate
- asigurarea accesului la infrastructura TIC și Internet pentru elevi și profesori

Ameliorarea punctelor slabe


*Asigurarea premiselor pentru construirea Sălii de sport – identificare alternative
*Repararea aparaturii, stațiilor defecte și utilizarea acestora în procesul educațional
*Realizare lucrări de reparații curente
*Realizare conexiune Internet (cablu/wireless) în toate spațiile de învățământ
*Realizare instalație de semnalizare incendiu cu senzori de fum
*Autorizare de funcționare PSI
*Sistem de monitorizare în interiorul și exteriorul clădirii (camere de supraveghere)
*Asigurarea asistenței medicale alternative

54/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

III. Domeniul funcțional -DESCENTRALIZARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL


Obiectiv strategic – 5. Realizarea unui management dinamic.

PUNCTE SLABE OBIECTIVE OPERAȚIONALE


Sistemul de Control Mangerial Intern este în curs de implementare Realizarea coerenței manageriale prin diagnoză, proiectare, implementare,
evaluare/autoevaluare
Datorită nr. de clase nu este normat post de director adjunct Eficientizarea activității și creșterea performanțelor instituționale
Nr. mic de asistențe la ore
Managementul de risc este realizat punctal Stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii
publice
Asigurarea transparenței în luarea deciziilor și în gestionarea fondurilor

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE RESPONSABILITĂȚI TERMENE STADII DE


SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ NECESARE REALIZARE
ȘI EVALUARE
Realizarea coerenței Realizarea analizei și diagnozei Perioada de realizare a Umane: prof., înv. Director, C.A., SCMI, Sept 2016 finalizat
analizei Materiale: consumabile CEAC, Președinte Comitet
manageriale prin activității desfășurate în perioada Informaționale: P.D.I., politici de părinți
Gradul de obiectivitate
diagnoză, proiectare, 2013-2016, stabilirea măsurilor Identificare măsuri de educ., legislație
implementare, de optimizare a activității optimizare
evaluare/autoevaluare Elaborarea planurilor Existența planurilor Umane: prof., înv. Responsabili comisii Anual oct anual
manageriale ale Materiale: consumabile metodice, comisiilor de
manageriale ale comisiilor Informaționale: P.D.I., politici lucru
comisiilor
educ., legislație, plan
managerial al directorului
Organizarea activității în Eficiența planurilor de Umane: prof., înv. Administrator financiar, Anual în sept anual
activitate Materiale: consumabile Administrator de
compartimente Informaționale: P.D.I., politici patrimoniu, Secretar,
Concordanța între
educ., legislație, plan bibliotecar
proiectare și activități
managerial al directorului
Realizarea încadrării pe posturi incadrarea Umane: prof., înv. Director, C.A. Anual aug/ sept anual
Materiale: consumabile
/catedre/clase Informaționale: P.D.I., politici

55/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

educ., legislație, plan


managerial al directorului
Evidența documentelor școlare și Completare registre de Umane: secretar Director, secretar Sept, ian, iulie anual
evidență Materiale: consumabile
respectarea regimului legal de Concordanță între registre Informaționale: legislație
completare și documentele școlare
Realizarea coerenței Asigurarea consultanței metodice Grad de integrare a c.d. Umane: prof., înv. Director, metodiști, sept anual
Materiale: consumabile resp.comisii metodice
manageriale prin pt. cadrele didactice nou venite în în colectiv Informaționale: P.D.I., politici
diagnoză, proiectare, colectiv/ înscrise la grade educ., legislație
implementare, didactice
evaluare/autoevaluare Monitorizare/evaluare/modificare Eficiența procedurilor Umane: prof., înv. Director, C.A., CEAC Sept -dec anual
Materiale: consumabile
proceduri de asigurare a calității Informaționale: P.D.I., politici
educ., legislație
Monitorizare/evaluare/modificare Eficiența procedurilor Umane: prof., înv. Director, C.A., SCMI Sept -dec anual
Materiale: consumabile
proceduri - SCMI Informaționale: P.D.I., politici
educ., legislație
Eficientizarea Activități formale de Nr. activități Umane: prof., înv. Director, Responsabil Sept., dec, apr. anual
Calitatea informărilor Materiale: consumabile proiecte și programe,
activității și creșterea responsabilizare a comunității Informaționale: politici educ., Președinte Comitet de
performanțelor locale legislație părinți
instituționale Consolidarea autonomiei și Grad de absorbție a Umane: prof., înv. Director, C.A., Sept, dec, ian, anual
fondurilor Materiale: consumabile administrator financiar mar
capacității de gestionare a Informaționale: politici educ.,
Pondere pers. calificat
resurselor financiare și umane în total angajați legislație

Dezvoltarea canalelor de Grad de utilizare a Umane: prof., înv. Director, C.A., Președinte lunar anual
canalelor formale / Materiale: consumabile Comitet de părinți, resp. cu
comunicare instituțională informale Informaționale: politici educ., imaginea școlii
Nr. de reuniuni de legislație, site
informare
Stimularea inovației, Creșterea ponderii CDȘ în oferta Ponderea CDȘ în schema Umane: prof., înv. Director, C.A., Consiliul Martie pt. anul anual
orară a fiecărei clase Materiale: consumabile pt. curriculum școlar următor
a responsabilității educațională a școlii Gradul de satisfacție al Informaționale: politici educ.,
profesionale și a beneficiarilor direcți / legislație, site
răspunderii publice indirecți
Stimularea inovației, Realizare de activități Grad de implicare a Umane: prof., înv. Director, Președinte Comitet Oct., dec, mar, anual
Materiale: consumabile de părinți, Resp. proiecte și mai
a responsabilității extracurriculare și extrașcolare cu comunității locale în Informaționale: politici educ., programe, reprez. Autorit.
implicarea comunității locale activități legislație, site Locale in C.A.
profesionale și a
Implicarea școlii în acțiunile Grad de implicare a Umane: prof., înv. Director, Președinte Comitet Oct., dec, mar, anual
răspunderii publice

56/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

comunitare elevilor/ prof. /părinți Materiale: consumabile de părinți, Resp. proiecte și mai
Informaționale: politici educ., programe, reprez. Autorit.
legislație, site Locale in C.A.
Asigurarea Publicarea execuției bugetare pe Grad de accesare a Umane: prof., înv. Director, C.A., prof. de ian anual
documentelor Materiale: consumabile informatică
transparenței în site-ul școlii Informaționale: politici educ.,
luarea deciziilor și în legislație, site
gestionarea Colaborarea cu autoritățile locale Gradul de absorbție al Umane: prof., înv. Director, reprez. Autorit. Mai-sept anual
fondurilor bugetare Materiale: consumabile Locale in C.A.
fondurilor pentru utilizarea eficientă a Informaționale: politici educ.,
fondurilor de reparații și legislație, site
întreținere a clădirii
Gestionarea și administrarea Gradul de absorbție al Umane: prof., înv. Director, administrator de Oct-dec anual
fondurilor bugetare Materiale: consumabile patrimoniu, resp.
patrimoniului pentru asigurarea Informaționale: politici educ., comisiilor metodice
calității educației legislație, site
Realizarea proiectării bugetare în Concordanța între Umane: prof., înv. Director, C.A., Dec-ian anual
sumele alocate și Materiale: consumabile administrator financiar
colaborare cu administrația Informaționale: politici educ.,
sumele cheltuite
locală pentru asigurarea legislație, site
funcționării instituției în anul
bugetar următor

Ameliorarea punctelor slabe


*creșterea nr. de clase peste 20 – pt. normare post de director adjunct
* Implementarea Sistemului de Control Mangerial Intern
*realizarea Management de risc pe compartimente
*transparența modului de gestionare a resurselor

57/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

VIII. IV. Domeniul funcțional -RELAȚII COMUNITARE


Obiectiv strategic – 6. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, internațional.
PUNCTE SLABE OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Existența barierelor în comunicarea interpersonală Dezvoltarea și multiplicarea canalelor de comunicare
Există carenţe atitudinale la nivelul profesorilor
Nu este înființată Asociația părinților Transformarea Comitetului de părinţi în Asociația părinților – structură
activă şi dinamică care să-şi asume rolul de interfaţă între şcoală şi părinţi
Eficientizarea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile abilitate în asigurarea
securităţii elevilor.
Nu există o comunicare corectă cu școlile din imediata vecinătate Intensificarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de învățământ
4 cadre didactice participă la activitatea de școală după școală Intensificarea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cultură, cu unităţi
inițiată și susținută de Biserica ”Sf. Antonie cel Mare” conexe şi alţi factori interesaţi în educaţie
Strategiile școlii în domeniul parteneriatului sunt limitate
Promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului prin
proiecte europene

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE NECESARE RESPONSABILITĂȚI TERMENE STADII DE


SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ REALIZARE
ȘI EVALUARE
Dezvoltarea și Actualizare pagină Actualitatea Umane: comisia pentru imaginea școlii Director, Resp com. pt. Sept., febr., anual
materialelor postate Materiale: consumabile, calculator, internet, imaginea școlii iunie
multiplicarea Web, e-mail, facebook aparat foto, video
canalelor de Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
comunicare specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Dezvoltarea și Utilizarea comunicării Gradul de implicare al Umane: comisia pentru imaginea școlii, prof., Informatician oct. 2017 anual
părinților / comunității înv., părinți, membrii comunității anual martie,
multiplicarea prins site-ul școlii/ Materiale: consumabile, calculator, internet, iunie
în luarea deciziilor
canalelor de contul de facebook, aparat foto, video
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de

58/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

comunicare WhatsApp specialitate, legislație


Curriculare: ghiduri, metodologii
Dezvoltarea și Comunicare prin Gradul de utilizare Umane: comisia pentru imaginea școlii, înv., Informatician Nov. – dec 2017 anual
Nr. de părinți care diriginți, părinți, anual martie,
multiplicarea facebook, whatsApp/ Materiale: consumabile, calculator, internet, iunie
accesează blog-ul
canalelor de realizare grupuri pt. înv. Nr. de anunțuri postate aparat foto, video
comunicare și prof. diriginți și Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație
părinți Curriculare: ghiduri, metodologii

Utilizarea platformelor Gradul de utilizare Umane: prof., inv, elevi Informatician Nov., martie, anual
Nr. de accesări Materiale: consumabile, calculator, internet, mai
educaționale pt. aparat foto, video
comunicarea cu elevii Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, platforme e-learning, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii

Editarea revistelor școlii Imaginea școlii în Umane: comisia pentru imaginea școlii, prof. coordonator revistă Dec., iunie anual
comunitate inv. elevi
și promovarea lor în Materiale: consumabile, calculator, internet,
comunitate aparat foto, video
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate
Curriculare: ghiduri, metodologii
Transmiterea de Nr. de apariții în presă Umane: comisia pentru imaginea școlii Resp com. pt. imaginea Cu ocazia anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, școlii evenimentelor,
comunicate de presă aparat foto, video Sept.
Informaționale: legislație, rapoarte, baze de
date
Curriculare: ghiduri, metodologii

Realizare de materiale Nr de elevi înscriși la Umane: comisia pentru imaginea școlii, înv. Resp com. pt. imaginea Nov., febr., apr. anual
clasa pregătitoare Materiale: consumabile, calculator, internet, școlii
promoționale aparat foto, video
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate
Curriculare: ghiduri, metodologii

Acțiuni de promovare Nr de elevi înscriși la Umane: comisia pentru imaginea școlii, înv. Resp com. pt. imaginea Nov., febr., apr. anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, aparat școlii
ofertei educaționale a clasa pregătitoare foto, video
școlii Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de specialitate

59/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Curriculare: ghiduri, metodologii

Transformarea Realizare demersuri – Nr. părinți înscriși Umane: președinte comitet de părinți, părinți, Director, președinte Iun. 2017 anual
resp. proiecte educaționale, avocat comitet de părinți,
Comitetului de documente, acte, avocat, Grad de implicare Materiale: consumabile, calculator, internet,
părinţi în Asociația Judecătorie Informaționale: site-uri, legislație
părinților – Participarea părinților la Gradul de implicare Umane: membrii Cons. De Adm. Director, Președ. Sept., nov, febr., anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, Comitetului de Părinți iunie
structură activă şi luarea deciziilor Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
dinamică care să-şi specialitate, legislație
asume rolul de Curriculare: ghiduri, metodologii
Acțiuni de informare și Gradul de implicare al Umane: membrii Cons. De Adm., membrii Director, Președ. oct anual
interfaţă între Cons. de curriculum, comisia pentru imaginea Comitetului de Părinți,
prezentare a rapoartelor părinților / comunității
şcoală şi părinţi la activitățile derulate școlii Resp com. pt. imaginea
de activitate și Materiale: consumabile, calculator, internet, școlii
rezultatelor evaluării de aparat foto, video
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
pentru părinților / specialitate, legislație
comunității locale Curriculare: ghiduri, metodologii
Implicarea părinților în Fondurile colectate Umane: comisia pentru imaginea școlii, Director, Președ. Dec., martie, anual
părinți, înv., prof. Comitetului de Părinți apr.
acțiuni de colectare a Materiale: consumabile, calculator, internet,
fondurilor aparat foto, video
Informaționale: legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Implicarea părinților în Scăderea actelor de Umane: comisia pentru imaginea școlii, Director, Președ. Nov., mai anual
violență comisia diriginților Comitetului de Părinți,
acțiuni de coeziune a Materiale: consumabile, calculator, internet, cons. educativ
grupurilor / claselor aparat foto, video
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Acțiuni de informare a Coeziunea grupului Umane: comisia diriginților Director, Președ. Dec., apr. anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, Comitetului de Părinți,
părinților mai puțin aparat foto, video cons. educativ
formale Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație, rapoarte, baze de date
Curriculare: ghiduri, metodologii
Atragere de sponsorizări Dotarea școlii Umane: comisia pentru imaginea școlii, Director, Președ. Dec., apr. anual
Premierea elevilor comisia dirig Comitetului de Părinți,
Materiale: consumabile, calculator, internet cons. educativ
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii

60/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Eficientizarea Parteneriate formale Modul de implicare a Umane: membrii Cons. de Adm., membrii Resp. pt. proiecte și Sept., oct anual
instituţiile abilitate în Comisiei de prevenire a violenței programe
relaţiilor de încheiate cu Poliția, Materiale: consumabile, calculator, internet,
asigurarea securităţii
parteneriat cu Pompierii, firme de elevilor aparat foto, video
instituţiile abilitate pază Informaționale: legislație
în asigurarea
securităţii elevilor.
Intensificarea Iniţierea sau Numărul proiectelor Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Oct., dec., anual
derulate Materiale: consumabile, calculator, internet, programe martie, iunie
relaţiilor de participarea la proiecte aparat foto, video
Numărul activităţilor
parteneriat cu educaţionale de proiect derulate în Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
instituţii de Realizarea de activităţi specialitate, legislație
comun. Curriculare: ghiduri, metodologii
învățământ atractive în cadrul Numărul de elevi
proiectelor implicaţi / participanți
educaţionale. în proiecte
Intensificarea Inițierea / derularea de Gradul de integrare al Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Oct., dec., anual
elevilor etnici în clase Materiale: consumabile, calculator, internet, programe martie, iunie
relaţiilor de proiecte educaționale în aparat foto, video
parteneriat cu parteneriat cu școli cu Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
instituţiile de elevi majoritari specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
cultură, cu unităţi proveniți din grupuri
conexe şi alţi factori etnice
interesaţi în Susținerea Imaginea școlii în Umane: prof., înv Resp. concurs aprilie anual
comunitatea Materiale: consumabile, calculator, internet,
educaţie concursurilor: aparat foto, video
educațională
”Recreația Mare” – jud. Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
”Praznicul Învierii specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Domnului” –
interjudețean
”O secundă pentru
viața mea”, ”Mesajul
meu de prietenie”- jud.
Participarea elevilor la Nr. de participări / nr Umane: prof., înv Resp. Com. metodice Ian., mart. Apr. anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, aparat
concursuri locale, de premii foto, video, copiator, imprimantă
județene, naționale, Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de specialitate,
legislație
internaționale Curriculare: ghiduri, metodologii, culegeri, auxiliare

61/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Intensificarea Parteneriat cu Biserica Scăderea numărului Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și oct anual
actelor de violență Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
relaţiilor de ”Sf. Antonie cel Mare” copiator
Integarea copiilor
parteneriat cu proveniți din familii Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
instituţiile de specialitate, legislație
sărace în colectivele de Curriculare: ghiduri, metodologii
cultură, cu unităţi elevi
conexe şi alţi factori Parteneriat cu Teatrul Nr. de participanți la Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și oct anual
activități și spectacole Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
interesaţi în aparat foto, video
educaţie Informaționale: site-uri, afișe
Curriculare: ghiduri, metodologii
Promovarea Parteneriat cu Europe Gradul de promovarea Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Sept., mai anual
a școlii Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
dimensiunii Direct aparat foto, video, copiator, imprimantă
europene și a Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
valorilor specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
multiculturalismului Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Sept. anual
Parteneriat cu asociațiile Realizarea cursuri
prin proiecte opționale Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
Pro Democrația și
europene Activități extrașcolare aparat foto, video, copiator, imprimantă
Tinklub Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Inițiere / derularea Numărul de elevi Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și anual
implicaţi Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
proiectelor de mediu aparat foto, video, copiator, imprimantă,
Numărul activităţilor
videoproiector
derulate
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
specialitate, legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Aplicare / participare în Nr de aplicații / nr. de Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Febr., mart O dată la 2 ani
proiecte derulate Materiale: consumabile, calculator, internet, programe
proiecte educaționale aparat foto, video, copiator, imprimantă,
Nr. de cursuri opț
europene propuse după derularea videoproiector
Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
proiectelor specialitate, legislație
Nr. de elevi ce doresc Curriculare: ghiduri, metodologii
să parcurgă opționalele
Nr. de elevi implicați în
proiect
Nr. de elevi particip în
mobilități

62/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

Promovarea Aplicare / derulare de Dezvoltarea carierei Umane: membrii Cons. de Adm., membrii Director, Resp. pt. proiecte Febr., mart O dată la 2 ani
pers. didactic Com. de Achiziții și programe
dimensiunii proiecte susținute din Materiale: consumabile, calculator, internet,
Construirea unei săli de
europene și a fonduri structurale sport și a unui spațiu de aparat foto, video, copiator, imprimantă,
valorilor videoproiector
joacă Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
multiculturalismului specialitate, legislație
prin proiecte Curriculare: ghiduri, metodologii
europene Implicare în proiecte Nr. de utilizatori Umane: prof., înv Resp. pt. proiecte și Sept., ian, mai anual
Materiale: consumabile, calculator, internet, aparat programe
derulate pe platforme Atractivitatea foto, video, copiator, imprimantă, videoproiector
demersului didactic Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de specialitate,
educaționale europeane legislație
Curriculare: ghiduri, metodologii
Acțiuni de strângere de Modul de utilizare a Umane: prof., înv Director, cons. educativ Dec., martie, anual
fonduri pentru: fondurilor Materiale: consumabile, calculator, internet, apr.
aparat foto, video, copiator, imprimantă,
-dotare videoproiector
-ajutorarea elevilor săraci / Informaționale: site-uri, cărți, soft-uri de
bolnavi/ instituționalizați specialitate, legislație
-participare / susținere de Curriculare: ghiduri, metodologii
concursuri școlare

REZULTATE SCONTATE:

- creșterea numărului de elevi la 600 și de clase de la 20 la 25 în următorii 4 ani


- absorbția a peste 85 % din copiii proveniți din sectorul școlar
- creșterea prestigiului școlii în comunitate
- crearea unui parteneriat activ școală – părinte – comunitate

Ameliorarea punctelor slabe


*diversificarea instituțiilor cu care școala să realizeze parteneriate
* Eliminarea barierelor de comunicare între personalul didactic –părinți
*Înființarea Asociaţiei părinţilor
*Facilitarea comunicării deschise și a schimbului de informații cu școlile din imediata vecinătate

63/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

IX. MONITORIZARE / EVALUARE


IX. 1. MONITORIZARE INTERNĂ
DOMENIUL ECHIPA DE MONITORIZARE ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI INSTRUMENTE TERMEN
FUNCȚIONAL EVALUARE
I. Director, comisia CEAC, comisia pt. Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Bianual Ian,
CURRICULUM ȘI curriculum, membrii Consiliului de Raportări Rapoarte sept.
Interviuri de grup / individuale
CONTROLUL Administrație, Comitetul de părinți Chestionare/ chestionare de satisfacție
statistici
ASIGURĂRII Asistențe / interasistențe
CALITĂȚII Întâlniri de catedră
Întâlniri cu părinții / membrii comunității locale
Discuții pe forum / blog / platforme educaționale/facebook
II. a) ELEVI Director, comisia CEAC, membrii Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Bianual Ian,
comisiei pentru prevenirea violenței, Raportări Rapoarte sept.
consilier educativ, responsabil de proiecte Interviuri de grup / individuale
Chestionare/ chestionare de satisfacție
statistici
și programe, membrii Consiliului de
Fișe de prezență
Administrație, Comitetul de părinți
Asistențe / interasistențe
Întâlniri de catedră
Întâlniri cu părinții / membrii comunității locale
Discuții pe blog / facebook
II.b) Director, comisia CEAC, responsabil Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Bianual Ian,
Raportări
PERSONAL DIDACTIC, cu formarea, membrii Consiliului de Interviuri de grup / individuale Rapoarte sept.
DIDACTIC AUXILIAR, Administrație Chestionare/ chestionare de satisfacție statistici
NEDIDACTIC Fișe de prezență
Asistențe / interasistențe
Întâlniri de catedră
II. c) Director, membrii Consiliului de Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Bianual Ian,
RESURSE MATERIALE Administrație, membrii comisiei de Raportări Rapoarte sept.
Interviuri de grup / individuale
ȘI FINANCIARE achiziții, SCMI Chestionare/ chestionare de satisfacție
statistici
III. Director, membrii Consiliului de Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Ian, mai
DESCENTRALIZARE ȘI Administrație, membrii comisiei de Raportări Rapoarte
Interviuri de grup / individuale
MANAGEMENT achiziții, SCMI, CEAC Chestionare/ chestionare de satisfacție
statistici
INSTITUȚIONAL Fișe de prezență

64/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

IV. Director, comisia CEAC, comisia pt. Întâlniri de informare formale / nonformale Chestionare Bianual Ian,
curriculum, membrii Consiliului de Raportări Rapoarte sept.
RELAȚII COMUNITARE Interviuri de grup / individuale
Administrație, Comitetul de părinți Chestionare/ chestionare de satisfacție
statistici
Fișe de prezență
Asistențe / interasistențe
Întâlniri de catedră
Întâlniri cu părinții / membrii comunității locale
Discuții pe forum / blog / platforme educaționale

IX.2. MONITORIZARE EXTERNĂ


- realizată de I.Ș.J, M.E.N.C.Ș. , A.R.A.C.I.P., A.N.P.C.D.E.F.P., Primăria Municipiului Brăila, A.D.R. – prin documente specifice

IX.3. EVALUARE INTERNĂ:

TIP DE EVALURE ASPECT VIZAT TERMEN CORECȚIE


De parcurs Gradul de atingere a indicatorilor de performanță, a activității responsabililor Anual în septembrie și ianuarie
De impact Calitatea serviciilor oferite: calitatea instruirii / evaluării, calitatea consilierii, calitatea Anual în octombrie
serviciilor de mediere, calitatea pachetelor de formare contină
Finală Gradul de atingere a țintelor P.D.I. Septembrie 2022

IX.4. EVALUARE EXTERNĂ:


realizată de I.Ș.J, M.E.N.C.Ș. , A.R.A.C.I.P., A.N.P.C.D.E.F.P., Primăria Municipiului Brăila, A.D.R. – prin documente specifice

65/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

X. PLAN OPERAȚIONAL
An școlar 2016 -2017
OBIECTIVE STRATEGICE ale P.D.I. 2017 -2021

1. Implementarea calităţii în educaţie - compatibilizarea cu standardul educaţional european

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi psihică în şcoală.

3. Centrarea mangementului resurselor umane pe motivarea personalului didactic pentru obţinerea de performanţe cu elevii şi pe
stimularea formării continue a întregului personal.

4. Obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente.

5. Realizarea unui management dinamic.

6. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, internațional.

66/86
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” – P.D.I. 2017-2021

I. Domeniul funcțional – CURRICULUM ȘI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII


Obiectiv strategic - 1. Implementarea calităţii în educaţie - compatibilizarea cu standardul educaţional european
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI INDICATORI DE RESURSE NECESARE RESPONSABILITĂȚI TERMENE
SPECIFICE MANAGERIALE PERFORMANȚĂ ȘI
EVALUARE
Centrarea Utilizarea metodelor active în Gradul de utilizare a Umane: prof. / învățători Director, responsabilii oct., apr.
Materiale: consumabile, calculatoare, imprimante, comisiilor metodice
demersului didactic demersul didactic la toate obiectele metodelor active de fiecare copiatoare, videoproiector responsabil CEAC
de studiu și la toate nivelele cadru didactic Informaționale: site-uri cărți de specialitate,
pe educabil și Curriculare: culegeri, fișe de lucru, auxiliare
utilizarea eficientă Organizare C.D.Ș. pe grupe de Gradul de acoperire al