Sunteți pe pagina 1din 47

CUPRINS

INTRODUCERE……………………………………………………....….....3
CAPITOLUL 1
Sisteme de securitate………………………………...……..…….…...….....5
1.1.Conceptul de risc……………………………………………………….…....6
1.2. Analiza riscului…………………………………………….……………..... 6
1.3. Necesitatea supravegherii………………………….…………………….….7
CAPITOLUL 2
Proiectarea sistemului de securitate la S.E. Paroşeni…….……….....9
2.1. Amplasarea S.E. Paroşeni……………………………………………..….....9
2.2. Descrierea soluţiei tehnice…………………………………………………..9
2.2.1.Sisteme de securitate antiefracţie………………………………...…...9

PARADOX ESPRIT E55 – centrală antiefracţie 8 zone………..……...11


PARADOX K636 - tastatură LED 10 zone………………………..…...13
PARADOX K636 - tastatură LED 10 zone……………………...……..13
Modul de extensie Paradox SP ZX8……………………………..…......14
Apelator telefonic PARADOX VDMP3…………………………...…..15
Interfaţa conectare directă PARADOX 307USB………………….......16
Detector de mişcare analogic volumetric PARADOX PRO PLUS
476………………………………………………………………….…..16
Contact magnetic fixare cu şurub………………………….…………...17
Detector de geam spart Longhorn LH-501………………….................18
Detector de şoc OPTEX VIBRO………………………………............19
Buton de panică BT-27…………………………………………….......20
Sirenă exterior SIGNAL PS128…………………………………..…...21

1
CAPITOLUL 3

Protecţia perimetrală. Control acces………………………………......22

3.1. Protecţia perimetrală…………………………………….………................22

3.1.1. Contact magnetic metalic…………………………………..….……23

3.2. Sisteme de control al accesului…………………………………...…......…23

3.2.1. Cititor de proximitate ACCES AUTO Shadow PROX…………..…25

3.2.2. Bariere auto vopsite sau inox……………………………………….26

3.2.3. Controlerul KT 300……………………………………...……….....27

3.2.4. Turnicheţi………………………………………………..……….....29

3.2.5. Cablurile folosite pentru instalarea sistemelor………………….…..31

3.2.6. Calculul energetic al echipamentului………………………….....…34

CAPITOLUL 4

Supravegherea video……………………………………….……………...36
4.1. Camera supraveghere interior zi-noapte cod 3SH42X041P……………....38

4.2. Camera supraveghere exterior zi-noapte - cod 3SH48065M……………...39

4.3. Sisteme de înregistrare profesionale "STAND-ALONE" ………………...41

4.4 Monitor LCD 17", VGA, S-video,………………………………...……….43

CAPITOLUL 5

Securitatea mecanică…………………........................................................44

BIBLIOGRAFIE …………………………………………….…….…...….47
ANEXE

2
INTRODUCERE

Evenimentele care au impresionat opinia publica mondiala precum cele


din New York, Madrid, Londra sau pana de curent din nordul Americii au
determinat specialiştii în domeniul securităţii să demareze un proces profund de
reconceptualizare a securităţii şi a modalităţilor în care trebuie realizat
managementul acesteia, atât la nivelul cetăţeanului în calitate de ultim şi cel mai
important beneficiar cât şi al comunităţii internaţionale.
Este tot mai evident că SECURITATEA devine, în secolul XXI, pilonul
pe care se fundamentează dezvoltarea economică şi, implicit, bunăstarea
populaţiilor. Paleta în care trebuie gestionată problematica securităţii de la
individ la mediul înconjurător impune noi abordări, noi concepte şi instrumente
atât decizionale cât şi acţionale. Dacă în timpul războiului rece securitatea era
domeniul de preocupare prin excelenţă al militarilor astăzi ea a devenit un
PRODUS DE CONSUM, generând propria-i piaţă, cu proceduri şi standarde de
calitate specifice.
Primele firme de profil şi-au început activitatea în anii 1991-1992 iar
primul act normativ în domeniu a apărut în anul 1996. Asociaţia Română de
Securitate afirmă că 994 de firme au obţinut licenţe de operare pe întregul
teritoriu naţional, la nivelul anului 2003. În mod oficial, conform datelor puse la
dispoziţie autorilor studiului, există 37.291 angajaţi în cadrul acestor firme de
securitate privată.
Conform studiului, serviciile de protecţie sunt, în mod tradiţional,
solicitate de firme private sau de instituţii care necesită servicii de pază. Pe de
altă parte apelul la aceste gen de firme este şi consecinţa neîncrederii publice în
autorităţi, în mod particular în politie şi justiţie, în corelare cu sentimentul
general că dacă apar evenimente sistemul poate fi manipulat dacă ştii să
investeşti resurse financiare şi deţii conexiunile adecvate. Într-un asemenea
mediu utilizarea descurajării (agenţii de paza) este adesea percepută ca o
3
modalitate mai eficientă de prevenire a infracţionalităţii. Percepţia că statul este
incapabil să-şi protejeze cetăţenii stimulează cerinţa pentru modalităţi alternative
de asigurare a securităţii, ceea ce determină dezvoltarea sectorului de servicii de
securitate privată.

4
CAPITOLUL 1

Sisteme de securitate

Toţi specialiştii în domeniu sunt de acord cu faptul că utilizarea


sistemelor electronice de supraveghere şi control are cel puţin două efecte
benefice: creşterea gradului de securitate a obiectivului supravegheat
concomitent cu reducerea drastică a numărului personalului destinat acestui
scop. Lucrarea se consideră un breviar de senzori de detecţie a intruziunilor, de
control şi admitere a accesului, de urmărire a poziţiei unor obiective mobile,
pentru fiecare element fiind prezentate la un nivel facil principiile de funcţionare
şi aplicaţiile posibile, precum şi metodele de integrare utilizabile pentru
îmbunătăţirea pazei perimetrale, a clădirilor sau a unor obiective mobile.
Într-o lume în care insecuritatea, nesiguranţa şi instabilitatea atinge
numeroase aspecte ale vieţii cotidiene (sociale, economice, politice, militare
s.a.), acţiunile practice pentru obţinerea regimului normal de funcţionare pentru
un sistem de orice natură au fost asociate cu susţinute eforturi teoretice pentru
definirea şi implementarea unor noi concepte în materie.
Ca element de caracterizare a calităţii unui sistem, securitatea este
capacitatea sistemului de a-şi conserva caracteristicile funcţionale sub acţiunea
unor factori distructivi, care pot să-l transforme în pericol pentru mediul
înconjurător, să afecteze viaţa oamenilor aflaţi în zona de risc ori să provoace
pagube materiale, patrimoniale sau nepatrimoniale. Sunt de utilitate curentă
sintagmele: securitate oportună, suficientă, totală, maximală, absolută, optimă,
durabilă, minimală sau vitală. Cu argumentul experienţei, specialiştii în domeniu
optează pentru conceptul de securitate deplină care reuneşte atributele de
complexitate şi responsabilitate, aduce rezolvări echilibrate la atacuri şi
accidente, realizează condiţiile de absolută necesitate impuse prin legi, norme
sau standarde. Semantic, securitatea deplină este calitatea definitorie de

5
cuprindere conceptuală a tuturor aspectelor juridice, organizatorice,
informaţionale, fizice şi de personal ale securităţii, în medii calitativ superioare,
cu mecanisme oportune, viabile, adaptive şi perfecţionabile, capabile să facă faţă
unei game largi de atacuri, încercări şi accidente tratate previzionar, în timpul
desfăşurării sau după încetarea acestora, cu asumarea conştient a unui risc
operaţional, în limita unor costuri necesare suportabile.

1.1. Conceptul de risc

Esenţa de reflexivitate a securităţii presupune existenţa, într-un mediu


activ real, a unor condiţii nesigure, chiar periculoase, cunoscute sau doar
presupuse. În sensul acestei lucrări, prin risc se înţelege probabilitatea de a
înfrunta o situaţie neprevăzută sau de a suporta o pagubă. Pentru adoptarea celei
mai bune atitudini faţă de risc se impune analiza obiectivului din punctul de
vedere al securităţii şi atribuirii nivelului de risc specific, adică managementul
riscului. Evaluarea riscului înregistrează următoarele categorii pentru valorile de
risc:
- risc neglijabil;
- risc minor;
- risc mediu;
- risc major;
- dezastru.

1.2. Analiza riscului

Managementul riscului cuprinde o gama larga de activităţi, riguros


definite şi organizate, care, plecând de la condiţiile de existenţă şi obiectivele
fundamentale ale instituţiei protejate, analizează, într-o concepţie de securitate,
factorii de risc în vederea minimizării riscului asumat şi costurilor necesare.

6
1.3. Necesitatea supravegherii

Supravegherea activităţii în orice acţiune umană trebuie să pornească de


la o analiză a factorilor de risc care o pot influenţa. Această acţiune presupune
identificarea atât a factorilor de risc potenţiali, cât şi a măsurilor de prevenire
sau de minimizare a efectelor. Orice astfel de măsură trebuie să ţină cont de
factorii economici şi organizatorici, de determinare a cuantumului pierderilor
sau alte daune posibile, respectiv de cheltuielile necesare pentru implementarea
măsurilor de protecţie respective. O dată stabiliţi aceşti factori de risc,
managementul supravegherii mai presupune şi stabilirea cerinţelor concrete
rezultate din analiza factorilor de risc necesare pentru asigurarea securităţii
obiectivului. Factorii de risc luaţi în considerare, trebuie să prevină, în primul
rând, pierderile materiale sau nemateriale (obiecte fizice, respectiv informaţii,
proprietatea intelectuală dar şi imaginea publică, credibilitatea sau atmosfera
relaţiilor umane din colectivul respectiv). Pierderile de orice natură pot fi
provocate, fie de distrugeri voluntare sau involuntare (din cauze umane culpă
sau neglijenţă, ori din cauze naturale), fie datorită unor sustrageri sau altor acte
voite de distrugere. Cauzele naturale mai importante care trebuie luate în
considerare sunt incendiile, cutremurele, inundaţiile etc. Măsurile de prevenire
în aceste situaţii pot fi:
- constructive – clădiri şi instalaţii potrivite pentru preîntâmpinarea
acestora;
- organizatorice – stabilirea de planuri prealabile de acţiune pentru
eliminarea urmărilor acestor evenimente;
- compensatorii – asigurări;
- resurse umane – pregătirea personalului pentru combaterea şi
minimizarea efectelor produse.
Distrugerile din cauza neglijenţei pot apare datorită lipsei unor dotări
adecvate ori absenţei unor măsuri organizatorice şi procedurale sau din cauza
unor carenţe educative. Efectele neglijenţei pot conduce la pierderi şi distrugeri

7
de bunuri şi informaţii, influenţarea negativă a angajaţilor sau colaboratorilor, la
ştirbirea imaginii publice etc.
Măsurile care trebuie luate pentru diminuarea efectelor sau prevenirea
pierderilor sunt de aceiaşi natură cu cele luate pentru limitarea pierderilor
produse din cauze naturale. Cele mai numeroase evenimente sunt produse însă
de acte criminale: sustrageri, distrugeri voluntare, atacuri, sabotaje
Un sistem de supraveghere optim trebuie să ţină cont de o serie de factori
care permit prevenirea evenimentelor şi minimizarea efectelor negative:
- mobilul autorului (câştig propriu direct sau indirect, material ori moral);
- manifestările posibile (distrugeri sau sustrageri de bunuri sau informaţii,
dereglarea procesului normal de funcţionare al instituţiei, influenţe negative
asupra an gajaţilor proprii datorită bănuielilor, afectarea imaginii publice);
- factori favorizanţi (procedurali, organizatorici, constructivi, lipsa
instalaţiilor de supraveghere şi control, de dotare, materiali, manageriali);
- autorul posibil al evenimentului:
- angajat propriu sau străin;
- singur, cu complice din interior ori în grup;
- dotare de amator, complexă sau specială;
- zonele vitale (valoarea bunurilor sau informaţiilor din diferite zone,
vulnerabilitatea canalelor de comunicaţie, vulnerabilitatea personalului propriu);
- formele de atac posibile:
- vulnerabilitatea zonelor vitale (atac în forţă sau pătrundere discretă,
accesibilitate, căi de acces, personal şi dotări existente pentru protecţie,
proceduri de funcţionare şi pază);
- programul de lucru al zonelor vitale (atac de zi sau de noapte).
Evitarea actelor criminale trebuie să pornească de la cunoaşterea
situaţiilor de risc care se pot produce, de exemplu: sustrageri de materiale sau
bani, accese neautorizate, sabotaje sau atacuri din partea unor angajaţi proprii
sau străini etc.

8
CAPITOLUL 2

Proiectarea sistemului de securitate la S.E. Paroşeni

2.1. Amplasarea S.E. Paroşeni

S.E. Paroşeni este amplasată în depresiunea Văii Jiului la o altitudine de


600 m, între oraşele Vulcan şi Lupeni pe malul drept al râului Jiul de Vest, în
localitatea Paroşeni, judeţul Hunedoara str. Paroşeni nr.20 şi este delimitată de :
- râul Jiul de Vest la N-NV la o distanţă de 300 m
- mina Paroşeni, la N-E la o distanţă de 500 m
- zone locuite la V-SV la o distanţă de 100 m
- păşuni şi proprietăţi particulare la S la o distanţă de 100 m
- depozitul de zgură şi de cenuşă la S-E la o distanţă de 3 km
- la sud este delimitata de DN66A, iar în faţa întreprinderii este amplasată
o parcare pentru 60 de maşini. Numărul de telefon al SE Paroşeni este
0254/570398 , numărul de fax este 0254/572465, iar adresa de email este
www.separoseni@yahoo.com.

2.2. Descrierea soluţiei tehnice

Pentru S.E. Paroşeni s-a hotărât introducerea echipamentelor de securitate


contra efracţiei, echipamente de securitate pentru protecţia perimetrală , sisteme
de control acces, echipamente de televiziune cu circuit închis precum şi un
sistem de monitorizare a alarmelor.

2.2.1.Sisteme de securitate antiefracţie

Sistemele detectează tentativa de efracţie, începutul de incendiu sau al


scurgerilor de gaz. Se pot proteja spaţii exterioare (curţi, grădini) şi interioare.
9
Un intrus poate fii detectat chiar de la intrarea în spaţiul protejat. La
detectarea unui intrus se declanşează alarma locală (sirene electronice şi
semnalizarea optică pe faţada clădirii), se transmite mesaj la un dispecerat care
asigura intervenţia echipajelor specializate, se transmite pe telefonul mobil şi se
pot înregistra imagini cu ajutorul camerelor video. Pentru protecţia interioara a
casei se pot instala detectoare de prezenţă în fiecare încăpere şi senzori de
deschidere a uşilor. Se pot instala detectoare care să protejeze perimetrul
exterior al casei, nepermiţând pătrunderea pe uşi, ferestre sau terase. Se poate
detecta pătrunderea într-o încăpere chiar dacă proprietarul este în interiorul
imobilului. Deci proprietarul se poate mişca liber în interiorul casei, având în
acelaşi timp protecţie împotriva pătrunderii din exterior.

Din ce este format un sistem de alarmă:

• centrala de alarma
• tastaturi
• telecomenzi
• contacte magnetice
• detectori de mişcare
• bariere în infraroşu
• detectori de vibraţii
• detectori de geam spart
• detectori de fum, de gaz, de CO, de inundaţie
• echipamente radio
• expandoare şi echipamente suplimentare
• sirene
• acumulatori

Se vor monta sisteme de securitate la corpul administrativ la toate


birourile, la magaziile rece şi caldă , la magazia de materiale. Clădirea corpului
administrativ a fost construită în anul 1954, fundaţia şi stâlpii de susţinere sunt

10
din beton armat de tipul BC15, pereţii exteriori din cărămidă 40x30x25 iar
pereţii interiori din cărămidă 30x25x20. Tâmplăria era din lemn. În anul 1999 s-
a trecut la reabilitarea acestei clădiri prin refacerea structurii de rezistenţă , prin
refacerea tencuielii, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie de PVC,
înlocuirea conductelor vechi, înlocuirea cartonului bituminat de pe clădire,
precum şi prin amenajări interioare a birourilor băilor şi holurilor. Clădirea este
compusă din următoarele încăperi: holuri, băi , toalete , vestiare, ateliere PRAM
AMC şi strungărie, birouri, secretariat, depozite marfă. Clădirea are o suprafaţa
totală de 864m2. Clădirea are o lungime de 48m şi o lăţime de 18m şi este
compusă din parter şi trei etaje. Clădirea are două uşi de intrare.
Pentru corpul administrativ s-au achiziţionat următoarele echipamente:

PARADOX ESPRIT E55 – centrală antiefracţie 8 zone

fig. 2.1. Centrala PARADOX ESPRIT E55

Centrala cu 8 zone pe placă - utilizând ATZ, extensibilă la 32 zone, 2


partiţii - o singura partiţie cu tastatura K636, 32 coduri utilizator, armare StayD.
Se livrează în configuraţia standard cu tastatura K636.
Caracteristici:

• 8 zone pe placa de bază - 4x2 zone utilizând dublarea de zone ATZ -


Advanced Technology Zone (tehnologie proprietară PARADOX)
• 15 zone de tastatură - o zona alocată fiecărei tastaturi
• 32 zone cu module de extensie ZX8 - expandabilitate maximă
• 1 partiţie cu tastatura standard K636
11
• 2 partiţii cu tastaturile K10, K32 si K32I
• 1 cod master - pe sistem
• 2 coduri master - pe partiţii
• 32 coduri de utilizator cu funcţiile - armare sistem, armare pe partiţii,
armare totală, armare Stay, armare Sleep, numai armare, armare forţată,
dezarmare, dezarmare Duress - sub ameninţare, bypass - ocolire zone,
activare ieşiri programabile - PGM
• 1 cod de instalare - programare centrală
• 256 evenimente în memorie
• 1 ieşire programabilă PGM
• 1 ieşire auxiliară 12Vcc supervizată
• 1 ieşire de sirenă supervizată
• comunicator digital incorporat ce raportează evenimentele sub forma
codată către un centru de monitorizare - 3 numere de telefon
• apelare pe telefonul mobil al proprietarului - 5 numere de telefon
• linie telefonică supervizată
• suportă upgrade local de firmware - cu interfaţă 307USB
• compatibilă cu comunicatorul TCP/IP - IP100
• compatibilă cu comunicatorul vocal - VDMP3
• compatibilă cu softul de programare WINLOAD
• pachet livrare - placa de bază cu accesorii de montaj, tastatură K636, cutie
metalică de protecţie albă protejată la corodare de dimensiuni 25x25x8cm
cu întrerupător de detecţie deschidere neautorizată, transformator capsulat
cu siguranţă, de putere 20VA/16V şi curent maxim 1,2A, toate manualele
de programare şi utilizare.

12
2. PARADOX K636 - tastatură LED 10 zone

fig.2.2. Tastatura PARADOX K636

Tastatura LED 10 zone şi o partiţie, compatibilă cu centralele


PARADOX ESPRIT E55. Suportă standardul StayD. Indicarea zonei deschise -
maxim 10 zone - se face prin iluminarea tastei numerice respective - patent
PARADOX SECURITY.

Caracteristici:

• LED-uri separate pentru indicarea stărilor sistemului - Arm, Sleep, Stay,


Off
• sunet tip clopoţel setabil pe fiecare zonă
• 7 taste cu activare rapidă tip one-touch
• 3 alarme activate de la tastatură - Panică, Incendiu, Auxiliar
• iluminare de fond reglabilă
• uşiţă de protecţie pentru taste

3. PARADOX K10 - tastatură LED 10 zone

fig.2.3.Tastatura PARADOX K10

13
Tastatură LED 10 zone şi 2 partiţii, compatibilă cu centralele PARADOX
ESPRIT E55, SPECTRA SP5500, SP6000, SP7000, MAGELLAN MG5000 şi
MG5050. Suportă standardul StayD. Indicarea zonei deschise - maxim 10 zone -
se face prin iluminarea tastei numerice respective - patent PARADOX
SECURITY.

Caracteristici:

• LED-uri separate pentru indicarea stărilor sistemului - Arm, Sleep, Stay,


Off - pe fiecare din cele 2 partiţii
• sunet tip clopoţel setabil pe fiecare zonă
• 7 taste cu activare rapidă tip one-touch
• 3 alarme activate de la tastatură - Panică, Incendiu, Auxiliar
• iluminare de fond reglabilă
• uşiţă de protecţie pentru taste

4. Modul de extensie Paradox SP ZX8

fig.2.4.Modul de extensie PARADOX SP ZX8

- modul de extensie ce adaugă 8 zone


- 1ieşirePGM
- utilizează o intrare de zonă ca intrare pentru comutatorul anti-sabotaj
- compatibilitate cu: E55, MG5000, MG5050, Spectra SP şi Digiplex EVO

14
Modul de extensie cu 8 zone complet programabile si un PGM 50mA.
Compatibil cu Spectra sau Spectra SP

5. Apelator telefonic PARADOX VDMP3

fig. 2.5.Apelator telefonic PARADOX VDMP3

VDMP3 este un modul de comunicaţie ce oferă o multitudine de facilităţi


printre care: armarea sau dezarmarea sistemului de la distanţă prin intermediul
unui telefon mobil, accesul fiind total securizat (pe baza de coduri de acces),
cunoaşterea în orice moment a stării sistemului (armat-dezarmat) prin
interogarea telefonică de la distanţă, comanda de la distanţă a 8 ieşiri
programabile ce pot fi utilizate în diferite acţionări electrice.

• Comunicator cu sinteza vocală ce permite raportarea stărilor de alarmă în


sistem către proprietarul acestuia, pe un număr maxim de 8 telefoane.
Mesajele sunt preînregistrate şi indică zona şi partiţia pe care a avut loc
evenimentul. De exemplu pentru o alarmă pe zona 1 ce aparţine partiţiei
(ariei) 1, veţi auzi următorul mesaj: aria 1 în alarmă, zona 1, apăsaţi tasta
1 pentru a dezarma sistemul, apăsaţi tasta grila de 2 ori pentru a închide,
la revedere. Similar pentru zonele de panică (sau panicile activate de la
tastatura) şi zonele de incendiu.
• Numărul de repetiţie al mesajelor, numărul maxim de încercări pentru un
număr de telefon, întârzierea după care se transmite mesajul de avertizare,
ordinea de apelare a numerelor de telefon, sunt programabile.

15
• Modulul VDMP3 permite aflarea stării sistemului de alarmă armat-
dezarmat şi dezarmarea acestuia pe baza de coduri de acces, totul cu
ajutorul unui telefon mobil.
• Totodată se pot comanda de la distanţă, prin intermediul telefonului
mobil, o serie de automatizări electrice, pornind de la ieşirile
programabile ale centralei ce pot fi comandate, maxim 8 acţionări
independente.
• Multitudinea de aplicaţii este limitată doar de imaginaţia fiecăruia.
• Comunicatorul VDMP3 este compatibil cu centralele de alarmă din
seriile: PARADOX ESPRIT E55, SPECTRA SP, MAGELLAN MG5000
şi MG5050.

6. Interfaţa conectare directă PARADOX 307USB

Interfaţa duală (serială DB-9 şi USB) ce permite conectarea centralelor


PARADOX la un PC până la distanţe de 60m. Compatibil cu centralele
PARADOX ESPRIT E55, SPECTRA SP, MAGELLAN, DIGIPLEX EVO.
Include 3LED-uri de stare (PC, centrală, RX/TX). Viteza de transmisie date
9,6~57,6 kb.

7. Detector de mişcare analogic volumetric PARADOX PRO PLUS 476

fig.2.6.Detector de mişcare PARADOX PRO PLUS 476

Caracteristici tehnice:

• detecţie volumetrică
• senzor dual de înaltă sensibilitate

16
• procesare analogică a semnalului
• arie supravegheată 11m x 11m
• deschidere unghi detecţie 110grd
• procesare semnal tip auto-puls
• compensare automată a temperaturii
• scut metalic ce maximizează protecţia la interferenţele electromagnetice
EMI şi de radiofrecvenţă RFI
• protecţie la sabotaj (ieşire tamper pe releu NC)
• tehnologie SMD
• ieşire pe releu NC
• lentile Fresnel de generaţia a doua
• alimentare 12Vcc, consum maxim 31mA
• înălţime de montaj recomandată 2,1-2,7m
• jumperi LED (ON-OFF) şi mod de operare Slow-Fast (funcţionare în
medii ostile sau normale)
• temperatura de funcţionare -20+50°C
• montaj cu sau fără suport

8. Contact magnetic fixare cu şurub

fig.2.7.Contact magnetic

Contact magnetic cu releu Reed normal închis, distanţa de comutare


aproximativ 25mm, tensiune maximă suportată 100Vcc, curent maxim suportat
500mA, format standard, montaj aparent, fixare cu şuruburi, carcasă din ABS
alb, dimensiuni parte fixă (releu Reed) 65x13x20mm, dimensiuni parte mobilă

17
(magnet) 65x13x13mm. Recomandat pentru fixare pe uşi sau geamuri din lemn,
PVC sau alte suprafeţe nemetalice.

9. Detector de geam spart Longhorn LH-501

fig.2.8.Detector de geam spart LONGHORN LH-501

Detector de geam spart cu procesor încorporat, led afişare în 2 culori,


sensibilitate optimă, tehnologie SMT, rezistent la interferenţe EMI şi RF.

Caracteristici tehnice:

• Tensiunea de operare: 9-16V DC


• Curent în stare de veghe: ≤15mA (12V DC )
• Curent în stare de alarmă: ≤25mA
• Domeniul de detecţie: sensibilitate ridicată: 9m, sensibilitate scăzută: 5m
• Timpul de test: ≤60s
• Temperatura de operare: -100C+800C
• Ieşirile releului: normal închis, suportă: 28VDC/80mA
• Anti-tamper switch: normal închis, suportă: 28VDC/100mA
• Dimensiuni: 92.0mm×67.0mm×26.4mm

18
10. Detector de şoc OPTEX VIBRO

Fig.2.9.Detector de şoc OPTEX VIBRO

• Detector de şoc digital cu autoprogramare, pulse count 1-8, raza de


acţiune 1,5-3,5m
• VIBRO este un microprocesor inteligent controlat de un senzor de şoc.
• Senzitivitatea este selectată automat după nivelul de recunoaştere al
impactului în aria de protecţie (High/Low);
• Pulse count necesar pentru a declanşa o alarma este determinat după
numărul de impacturi;
• În memorie se reţin toate setările făcute;
• Autoprogramarea cu fixare unică automată la nivelul de impact dorit şi al
pulse count-ului.
• Selectare de proba cu aceasta caracteristică este posibilă testarea
detectorului pentru a continua instalarea mai apoi.
• Auto test;
• Tensiunea de alimentare 9-16Vdc;
• Consum silenţios stare de veghe 16,5mA, stare de alarma 15,8mA
• Pulse Count programabil de la 1-8;
• Indicator prin 2 leduri color;
• Ieşire de alarmă NC 24Vdc 150mA;
• Durata unei alarme aprox 2 sec;
• Tamper NC (Normal închis), deschis când e scoasă acoperirea;
• Temperatura de funcţionare (-20 până la 50 grade Celsius);
• Umiditate 90%;
19
• Greutate 35gr;
• Modul de închidere : (Any)oricare, (1st to Arm)prima armare, secvenţial;
• Nr. max. de încuietori : 128;
• Nr. max. 1st sau secvenţial 16;
• Acoperire :1,5m (concret, plăci de bloc), 2,5 zid de cărămidă
• 2,25m PVC, 3m oţel, 3,5m lemn;
• instalare facilă
• două opţiuni: sensibilitate ridicată & sensibilitate scăzută
• permite dispozitivului o calibrare potrivita atât pentru medii gălăgioase
cât şi pentru medii liniştite “Walk Test” (selectabil) se poate verifica dacă
dispozitivul a fost calibrat corespunzător Detector de soc OPTEX
VIBRO, microprocesor, numarator de pulsuri 1-8. Partea superioară a
machetei

11. Buton de panică BT-27

fig.2.10.Buton de panică BT-27

Buton de panică cu reţinere şi deblocare prin cheie, montaj aplicat,


carcasă din plastic, culoare gri-deschis. Caracteristici electrice:

- tensiune maximă 36Vcc,


- curent maxim 3A.
- dimensiuni 54x54x32mm.
- conectare - rigletă COM-NC-NO.
- construcţie cu microswitch.
- se livrează împreună cu o cheie de deblocare.

20
12. Sirenă exterior SIGNAL PS128

Fig.2.11.Sirenă SIGNAL PS128

Caracteristici tehnice:

• sirenă de exterior cu flash, autoalimentată


• carcasă dublă (policarbonat + metal), protejată la taiere cabluri şi
smulgere din perete
• acceptă acumulator de 4Ah/12V sau 7Ah/12V
• 7 tonuri de alarmă selectabile din jumperi
• 2 intrări separate de comandă (de exemplu se pot seta două sunete diferite
pentru alarme pe partiţii separate)
• comanda de service (inhibare sirenă în mod service)
• comandă suplimentare pentru flash
• ieşire tip raport - în caz de difuzor defect, flash ars, acumulator descărcat,
se activează o ieşire care se poate cupla la o zonă din centrală de alarmă şi
transmite mai departe către un dispecerat starea de avarie a sirenei
• test dinamic al bateriei selectabil la 6ore sau 24ore
• comandă universală - pozitivă sau negativă

21
CAPITOLUL 3

Protecţia perimetrală. Control acces

3.1. Protecţia perimetrală

Detecţia de exterior previne pătrunderea infractorilor, în timp ce


sistemele clasice de alarmă avertizează doar după producerea evenimentului.
Exista mai multe tipuri de protecţie perimetrală în funcţie de geografia
perimetrului, funcţie de obiectivele urmărite, se alege cea mai bună soluţie
tehnică. Dintre componentele unui sistem de protecţie perimetrală amintim:

• Senzori volumetrici: cu microunde, senzori cu infraroşu, detecţie video de


mişcare
• Senzori cu detecţie liniară: bariere cu infraroşu sau cu microunde
• Senzori montaţi pe gard: taut wire, senzori de tip câmp electric, cablu
senzor cu localizare RF
• Senzori îngropaţi: cabluri RF îngropate, fibră optică, traductoare
geofonice, tubulatură cu lichid sub presiune
Pentru realizarea unei protecţii eficiente, se recomandă ca aceste sisteme
să fie dublate de un sistem perimetral de supraveghere video.

fig.3.1.Protecţie perimetrală TAUT WIRE

Protecţia perimetrală a SE Paroşeni se realizează în sistem „TAUT


WIRE” (sârma tensionată , întinsă) care se bazează pe modificarea echilibrului
22
unei sârme întinse de resorturi. Firele de sârma menţin senzorii în echilibru,
escaladarea unui gard protejat cu un asemenea sistem modifică echilibrul şi
generează alarma. Lungimea zonelor este dată de amplasarea senzorilor. Aceştia
pot fi contacte simple sau senzori piezo. Sistemul „TAUT WIRE” prezintă
avantajul imunităţii relativ mari la factorii de mediu perturbatori, inclusiv
curenţii puternici de aer.
Pentru protecţia perimetrală s-a folosit:

Contact magnetic metalic

Contact magnetic metalic, pentru uşi metalice sau ferestre cu rame


metalice, montaj aparent, fixare cu şuruburi, contact NC, carcasă din aliaj pe
bază de zinc, acţionare la distanţe de 5-10mm, dimensiuni 106x16x16mm,
culoare gri, tensiune maximă suportată 100Vcc, curent maxim suportat 500mA.
include cablu de 20cm.

3.2. Sisteme de control al accesului

Soluţia de control acces şi pontaj reprezintă un instrument necesar


pentru managementul eficient al resurselor umane în cadrul oricărei
organizaţii, având totodată un rol important în asigurarea securităţii
organizaţiei. Filtrarea persoanelor cu drept de acces într-un obiectiv sau
instituţie este absolut obligatorie pentru buna desfăşurare a activităţii
acestora. Sistemul poate fi implementat în instituţie cel puţin pentru zone cu
potenţial ridicat de risc. De exemplu, într-o bancă, zonele de tezaur, casierie,
server, sunt zone cu acces restricţionat. Mai mult decât atât, informaţiile de
intrare/ieşire ale angajaţilor în şi din zonele restricţionate pot fi folosite în
managementul resurselor umane. Soluţia de pontaj şi chiar aplicaţii automate
de salarizare sunt grefate pe datele preliminare furnizate de sistemul de
control acces. Sistemele de control al accesului conţin următoarele
componente:
23
• Cititoare – cu rolul de a admite sau respinge o solicitare de acces. Aceste
cititoare pot fi de mai multe tipuri, cum ar fi :
o Cititoare de cartele magnetice.
o Cititoare de cartele de proximitate
o Cititoare biometrice.
o Tastaturi de acces
• Carduri (cartele), tag-uri
• Butoane “cerere ieşire”
• Butoane de evacuare
• Controlere - Centrala de control acces
• Software de control acces
• Yale electromagnetice
• Electromagneţi
• Amortizoare uşi
• Turnicheţi

Principalele funcţii ale unui sistem de control acces constau în :


• identificare/autentificare
• restricţionarea accesului
• blocarea accesului folosind elemente electromecanice
• aplicarea politicilor de securitate într-un anumit spaţiu
• monitorizarea elementelor din sistem şi a utilizatorilor
• detecţia şi înregistrarea evenimentelor precum şi luarea deciziilor aferente
• raportarea, audit
Porţile 1 şi 2 au fost dotate fiecare cu un sistem de control acces în
întreprindere. La poarta 1şi 2 pentru accesul auto a fost montata o barieră care
este un echipament electromecanic echipat cu o unitate de control electronică, cu
un motor de acţionare şi braţul barierei. Acţionarea barierei se face cu ajutorul
unui cititor de tag-uri auto .

24
3.2.1. Cititor de proximitate ACCES AUTO Shadow PROX

fig.3.2.Cititor de proximitate Shadow PROX

• Cititoare de cartele de proximitate, cu utilizare în interior sau exterior, cu


distanţa de citire cuprinsă între 10 şi 71 de cm. Gama de cartele utilizată este
foarte variată, cuprinzând inclusiv cartele de identificare vehicul.

• Cititoarele ShadowProx, datorită tehnologiei de turnare în răşină epoxidică, pot


fi utilizate atât în aplicaţii de interior cât şi de exterior. Cititorul SH-X5,
bidirecţional, este destinat aplicaţiilor unde distanţa de citire constituie un
element foarte important în arhitectura sistemului de control acces. Este ideal
pentru parcări sau intrarile în instituţii unde se doreşte atât accesul pietonal cât şi
auto, fiind posibilă utilizarea unui singur cititor.

Caracteristici generale:
• alimentare 4-16Vcc
• pentru SH-X5, alimentare 12-24Vcc, de la sursă externă
• curent maxim absorbit: în general 80 mA (SH-X5 750mA)
• unidirecţionale (H-X5 bidirecţional)
• temperatura de funcţionare :de la -35 la 65grd.C
• conform normelor UL 294, CE, FCC.

25
3.2.2. Bariere auto vopsite sau inox

Fig.3.3.Barieră auto

Tensiunea de intrare: • 100 - 240 V AC

Consum de putere: • 180W

Corp: • 1,5 mm, calitate 304, oţel inoxidabil sau metal vopsit

Temperatura de lucru: • (-20), (+60) C

Dimensiuni: • 102 cm x 25 cm x 39 cm

Lungimea braţului:4,5 m

Telecomanda: • Bariera controlată prin buton(30 m) sau prin telecomandă


radio(3m). Cu modulul telecomandă radio montat pe suportul de chei sau lăsat
oriunde în maşină, bariera recunoaşte autovehiculul de la 3 m, şi permite accesul
acestuia fără apăsarea niciunui buton.

• O barieră poate să recunoască de la 1 la 500 butoane sau


telecomenzi radio.

Control: • Barierele funcţionează fie cu control buton simplu, fie cu dublu.


În cazul controlului cu un singur buton, bariera îndeplineşte următoarea sarcină
când butonul este apăsat. (Se închide dacă este pe poziţia deschis şi se deschide
dacă este pe poziţia închis. Pentru telecomanda cu 2 butoane, unul dintre el este
pentru deschidere şi altul pentru închidere.

26
Sensor Control: • Dacă vehiculul se opreşte sub barieră în timpul trecerii, nu
există nici o posibilitate ca bariera să cadă, indiferent dacă se acţionează vreun
buton, datorită unui senzor de securitate. Când vehiculul îşi încheie trecerea,
bariera cade. Există un senzor adiţional de securitate pentru TIR-uri şi camioane.

Sistem: • Înzestrat cu control micro-procesor. Toate celelalte componente


opţionale din circuitul electronic sunt funcţionale. Sistemul poate fi îmbunătăţit
fără cost suplimentare prin montarea conexiunilor periferice.

Bateria: • Graţie bateriei şi încărcătorului acesteia, ca făcând parte integrantă


a sistemului barierei, în cazul căderii alimentării, bariera este aptă de 25 acţiuni
de deschidere - închidere.

Lumina de avertizare: • În timpul ridicării şi coborârii braţului barierei, o lumină


pâlpâie până în momentul în care bariera îşi încheie mişcarea.

Reflector: • Există pe barieră benzi reflectorizante de culoarea roşie şi „STOP”


vizibile şi în timpul nopţii

Mod urgenţă: • Posibilitate de conectare cu sisteme de securitate (trecere liberă


în caz de urgenţă, incendii, etc.)

Pentru accesul personalului se vor monta:

3.2.3. Controlerul KT 300

Fig.3.4.Controler KT300

27
• Unitate de control acces pentru două cititoare care pot fi montate pentru
controlul intrării/ieşirii utilizând una sau două căi de acces.

• Unitatea centrala KT 300, acceptă cititoare de coduri de bare, magnetice,


de proximitate precum şi tastaturi pentru control acces. Tipul de cititoare
acceptate de controler este foarte diferit, acoperind practic întreaga gama de
cititoare standard existente pe piaţă la ora actuală. În funcţie de aplicaţia dorită,
cititoarele se pot utiliza pentru intrare/ieşire pe aceeaşi uşă, sau pe uşi de acces
diferite. Suplimentar se pot adăuga bariere, sirene sau lumini de semnalizare,
controlate de unitatea centrală.

• Pentru utilizarea ca sistem de control acces/pontaj, unitatea centrală


trebuie să fie conectată la un calculator. Gestionarea datelor poate să se facă
utilizând unul din softurile Kantech dedicate pentru control acces: Winpass 64,
EntraPass SE, etc. Conectarea poate fi permanentă sau temporară.

• Sistemul poate fi extins pentru a controla mai multe intrări utilizând


aceleaşi cartele şi acelaşi program de gestionare prin simpla conectare a altor
controlere pe magistrala RS-485.

Caracteristici generale:
• două intrări cititor-tastatură
• 8 intrări cu rezistor de capăt de linie
• 2 ieşiri de tensiune pentru acţionarea yalelor electromagnetice
• 2 ieşiri pe releu programabile
• comunicare pe combus
• port RS-485 pentru interconectare
• port RS-232
• 8000 de cartele cu nivele de acces diferite
• alimentare 16Vac, 40VA
• funcţionare independentă sau conectat la computer
28
• temperaturi de funcţionare 2-40 grade C
• ieşiri de 5V şi 12V pentru alimentarea cititoarelor
• permite conectarea pe combus de module pentru extinderea numărului de
intrări ( KT - PC4108), a numărului de ieşiri (KT - PC4216) si a numărului de
relee(KT-PC4204)
• permite conectarea unei tastaturi pentru vizualizare ora/data (KT - LCD4501)

Fig.3.5.Cartele de proximitate

• P10SHL > cartela de proximitate standard


• P20DYE - cartela proximitate imprimabilă
• P30DMG - cartela de proximitate imprimabilă, cu bandă magnetică
• P40KEY - breloc de proximitate

3.2.4.Turnicheţi

fig.3.6.Turnichet

Tensiunea de intrare: • 100 - 240 V c.a

Putere consumată: • 60W

29
Material: • 1,5 mm, oţel inoxidabil sau metal vopsit

Temperatură de lucru: • -20°C, +50°C

Dimensiuni: • l x L x i(mm): 230x790x980

Lungimea braţului: • 43 cm

Control: • Toate tipurile de control acces sau alte componente

Sistemul: • Sistem controlat prin microprocesor. Funcţionează bidirecţional.


Permite accesul unei persoane/intrare. Sistemul trece automat pe acces liber în
cazul unei căderi de tensiune.

Mod urgenţă: • Posibilitatea de a se conecta la sisteme de securitate (trecere


liberă declanşată automat în cazuri de urgenţă şi incendii).

Panoul de afişare: • Ecranul iluminat în 3 nivele furnizează sistemului informaţii


de acces-control. Daca turnichetul este pregătit pentru acces, o săgeată verde
pâlpâie. Când accesul este permis, săgeata verde rămâne iluminată continuu. În
timpul accesului, un semn "X" de culoare roşie apare din sensul opus, drept
indicaţie de acces blocat.

Lista de zone a obiectivului:


Obiectivul conţine 6 zone repartizate astfel:
Zona 1 – Parterul clădirii corpului administrativ
Zona 2 – Etajul 1 al clădirii corpului administrativ
Zona 3 – Etajul 2 al clădirii corpului administrativ
Zona 4 – Magazia caldă
Zona 5 – Magazia rece
Zona 6 – Magazia de echipamente
Zona 7 – Perimetrul Întreprinderii
Tastaturile centralei se află amplasate una la parterul corpului
administrativ la uşa de intrare principală, a doua tot la parterul corpului
administrativ la uşa de evacuare de incendiu trei tastaturi la magaziile de
30
materiale iar una la poarta 1. Soneriile de alarmare se afla una exterior la uşa de
intrare faţă a corpului administrativ a doua la uşa de evacuare de incendiu iar a
treia la poarta 1 iar încă trei sirene la magaziile de echipamente.
Sistemul are în componenta 3 partiţii. Prima partiţie are în componenţă
zonele 1,2 şi 3 care sunt zone instantanee de 12ore, a doua partiţie este compusă
din zonele 4,5 şi 6 care sunt zone instantanee de 24 de ore iar partiţia a treia
conţine zona 7 care este o zonă de tip instantaneu de 24 de ore. Supravegherea
se face din Camera de IT pe 5 linii pe 5 monitoare. Centrala este amplasată în
Camera de IT, împreună cu DVR de supraveghere video şi monitoarele.

3.2.5. Cablurile folosite pentru instalarea sistemelor


Cablu antiefracţie ecranat CEAM SA2542BI

fig.3.7.Cablu CEAM SA2542BI

Cablu multiconductor cu 4 fire x 0,22 mm diametru + 2 fire x 0,5 mm


diametru, de cupru torsadate, izolate în PVC, cu fir de masă şi ecranate cu o
bandă de aluminiu şi poliester în spirală. Izolaţia externă este din PVC
termoplastic alb, rezistent la foc, destinat sistemelor antiefracţie, control acces,
interfonie, videointerfonie şi altele.

Caracteristici
- număr fire: 6 + ecranare
- diametru fire: 0,22 mm liţate, cupru (4 fire)

31
- diametru fire: 0,5 mm liţate, cupru (2 fire)
- greutate kg / km: 45
- diametru exterior: 4,5 mm
Cele 2 fire mai groase, de obicei sunt folosite pentru alimentarea echipamentelor
în cazul distanţelor mari între acestea.

Cablu antiefracţie ecranat CEAM SA22BI

fig.3.8.Cablu CEAM SA22BI

Cablu multiconductor cu 2 fire x 0,22 mm diametru, de cupru torsadate,


izolate în PVC, cu fir de masă şi ecranate cu o bandă de aluminiu şi poliester în
spirală. Izolaţia externă este din PVC termoplastic alb, rezistent la foc, destinat
sistemelor antiefracţie, control acces, interfonie, videointerfonie şi altele, colac
100m.

Caracteristici
- număr fire: 2 + ecranare
- diametru fire: 0,22 mm liţate, cupru
- greutate kg / km: 16
- diametru exterior: 3,3 mm

32
Cablu CCTV (coaxial 75 Ohm + 2 fire alimentare + 2 fire semnal audio)

Fig.3.9.Cablu CCTV

Cablurile CCTV sunt proiectate pentru a asigura legatura între sistemele


video, audio şi de comunicaţii. Se pot utiliza în transmisiile TV şi sistemele de
televiziune cu circuit închis. Izolarea foarte bună de care dispun reduce la minim
paraziţii AC şi interferenţele între circuite. Cablurile CCTV asigură controlul de
la distanţă în cadrul aceluiaşi sistem de luat vederi, monitoare şi mixere. Se
fabrică în 2 variante: rotund şi plat (coaxial lipit de un cablu care contine
alimentarea şi un ecranat cu 2 fire pt semnal)

Construcţie
Canal COAXIAL INTCOM CONTROL
Nr.canalelor 1 3 1
Aria secţıunii 0.124mm² 0.123mm² 0.34mm²
7 x 0.15mmØ Cu 7 x 0.15mmØ Cu 7 x 0.25mmØ Cu
Izolaţia PE / 2.60 PP / 1.00 PVC / 1.50
Nr.conductorilor 1 3 1
Ecran Tresa de Cu - -
PVC, verde, negru, galben. PVC, roşu.
Aranjarea conductoarelor coaxialul, intercom şi cond.de control sunt torsadate şi
înfaşurate cu un separator
Ecran Folie AL+ fir de masă
Mantaua ext. PVC, gri( RAL 7032 ).
Diametrul ext. 6.2mmØ
Greutatea Cu 13.8 kg / km
Greutatea aprox. 41.0 kg / km
33
Raza de încovoiere minimă.
În condiţii statice 5 x diametrul ext.(mm)
În condiţii de lucru 10 x diametrul ext. (mm)
Ambalaj standard 100 mt. / 500 mt. colaci sau macara

• Caracteristici electrice
- Impedanţa 75 ± 3 Ohm ( 5 MHz )
- Capacitatea 67 pF/mt.
- Coeficient de viteză 0.66
- Eficienţa ecranului > 55 dB
- Atenuarea / 100 mt.

3.2.6. Calculul energetic al echipamentului

Consumul de curent al echipamentelor este prezentat în tabelul de mai jos;

Nr. Curent absorbit în Curent absorbit în


Echipament
crt. stare de veghe stare de alarmă
Modul extensie PARADOX SP
1 80mA 80mA
ZX8
Apelator telefonic PARADOX
2 60mA 60mA
VDMP3
Detector de mişcare analogic
3 volumetric PARADOX 10mA 31mA
PRO PLUS 476
Detector de geam spart
4 15mA 25mA
LONGHORN LH501
Detector de şoc OPTEX
5 16,5mA 15mA
VIBRO
6 Contact magnetic 0,8mA 0,8mA
Tabel 3.1

Consum total în stare de veghe

1x80+1x60+37x10+47x15+32x16,5+94x0,8=1818,2mA

34
Consum total în stare de alarmă

1x80+1x60+37x31+47x25+32x15+94x0,8=3017,2mA

N=[n]+1

n=(Isbxtsb+Ialxtal)/Cac=(1,8182x23,5+3,0172x0,5)/26=44,2363/150= 1,70

N= 2+1=3 acumulatori

Pentru acest echipament am ales 3 acumulatori de tipul acumulator


plumb 12V 26Ah + 1 acumulator pentru sirena exterioara. DSC1 12V- 7Ah

Detalii produs: Acumulator cu gel de plumb

- Tensiunea nominală : 12V ;


- Capacitatea : 26Ah
- Dimensiunea : 166x175x125mm (LxWxH) ;
- Greutatea : 8,5kg ;
- Curent max. descărcare 5 sec: 270A
- Curent maxim încărcare: 6,8A ;

Fig.3.10.Acumulator cu gel

CAPITOLUL 4

Supravegherea video

35
Sistemul de supraveghere video (sau CCTV - closed circuit television )
este un sistem de televiziune care operează în buclă închisă. Imaginile obţinute
de sistemul de supraveghere video sunt disponibile numai utilizatorilor ce au
drepturi de acces la bucla închisă. Capturarea informaţiilor video se realizează
cu camere video iar afişarea pe monitoare. Cel mai simplu sistem de
supraveghere video este format dintr-o cameră conectată la un monitor.
Sistemele de supraveghere video mai complexe includ un număr mare de
camere dispozitive de control, dispozitive de înregistrare şi vizualizare mult mai
avansate Situaţiile în care se pretează sunt diverse. Sunt soluţii tehnice de
supraveghere video destinate spaţiilor comerciale mari, depozitelor, halelor de
producţie, instituţiilor financiar - bancare, spaţiilor de birouri, hotelurilor,
instituţiilor de interes public, cât şi a spaţiilor rezidenţiale (apartamente, vile,
cabane, case de vacanţă, etc). Un sistem de supraveghere video în conjuncţie
cu un sistem de detecţie şi semnalizare efracţie oferă un grad ridicat de
securitate.

Sistemele de supraveghere video aduc avantaje certe după implementare,


cum ar fi:

• reducerea costurilor ce ţin de securitate


• controlul mai bun al angajaţilor
• un sentiment de siguranţă sporit
• micşorarea timpului de răspuns în situaţii de criză
• identificarea mai uşoară a suspecţilor

Sistemele de supraveghere video complementează şi în unele situaţii


înlocuiesc cu succes prezenţa umană.

36
Tipuri de sisteme de supraveghere video

Există patru mari categorii în cadrul tehnologiilor sistemelor de supraveghere


video:

• sisteme de supraveghere video Analogice


• sisteme de supraveghere video cu DVR (HARDWARE BASED-DVR
Stand Alone)
• sisteme de supraveghere video cu Calculator (PC BASED)
• sisteme de supraveghere video cu Camere IP

Componentele unui sistem de supraveghere video

Sistemele de supraveghere video au în componenţă următoarele dispozitive:

• camerele de supraveghere video


• unul sau mai multe monitoare ce permit vizualizarea imaginilor
• un videorecorder pentru înregistrarea imaginilor preluate de camerele de
supraveghere video
• un dispozitiv de prelucrare a imaginii

• surse de alimentare pentru camerele de supraveghere video

Supravegherea video se va face atât interior cât şi exterior

4.1. Camera supraveghere interior zi-noapte cod 3SH42X041P

37
fig.4.1.Camera 3SH42X041P

Aplicaţii recomandate camere supraveghere zi-noapte

• sisteme de supraveghere video de interior, supraveghere zi / noapte


(supraveghere în întuneric până la maxim 15m), supraveghere de
ansamblu (unghi de deschidere orizontal de aproximativ 70grd)
• aplicaţii uzuale în care rezoluţia standard este suficientă - rezidenţiale,
scări de bloc, grădiniţe, magazine sau firme

Caracteristici tehnice cameră supraveghere DI-325CSP


Element imagine 1/3"CCD SONY Super HAD

DSP (Digital Signal Processing) PROVISION DSP Chipset

Rezoluţie orizontală 420LTV

Nivel de iluminare minim 0,5LUX/F1.2 (0LUX pentru LED-uri IR activate)

Lentilă inclusă (deschidere orizontală) 3,6mm (aproximativ 70grd)

LED IR (rază acoperire) 10LED IR de diametru 8mm (supraveghere în întuneric


până la 15m)

Control LED IR (ON/OFF) auto la 10LUX (fotocelula CdS)

Lungime undă IR850nm

Raport semnal/zgomot (AGC OFF) >48dB

Sistem scanare PAL

Frecvenţă scanare15.625Hz(H) / 50Hz(V)

38
Pixeli efectivi500(H) x 582(V)

Semnal ieşire composite 1Vvv / 75Ohm, BNC

Control semnal ieşire auto

White Balance Control (WBC) auto

Back Light Compensation(BLC) auto

Auto Gain Control (AGC) auto

Electronic shutter1/50 - 1/100.000 s

Corecţie gamma0,45

Sincronizare internă

Alimentare12Vcc / 0,11A

Temperatură funcţionare-10+50grdC

4.2. Camera supraveghere exterior zi-noapte - cod 3SH48065M

fig.4.2.Camera 3SH48065M

Aplicaţii recomandate camere supraveghere exterior

• sisteme de supraveghere video de exterior / interior, supraveghere zi /


noapte (supraveghere în întuneric până la maxim 40m), supraveghere de
ansamblu (unghi de deschidere orizontal de aproximativ 70grd)
• recomandată pentru aplicaţii în care se doreşte o calitate situată în spectrul
high-end level (sisteme de înalta rezoluţie) - reşedinţe de lux, şcoli,
magazine, firme, depozite, bănci, case de amanet sau schimb valutar
• Caracteristici tehnice cameră supraveghere 85SCH

39
Element imagine 1/3"CCD SONY Super HAD
DSP (Digital Signal Processing) SONY
Rezoluţie orizontală 420LTV

Nivel de iluminare minim 0,5LUX/F1.2 (0LUX pentru LED-uri IR activate)

Lentilă inclusă (deschidere orizontală) 3,6mm (aproximativ 70grd)

Suport inclus da

LED IR (rază acoperire) 36LED IR de diametru 8mm (supraveghere în întuneric


până la 50m)

Control LED IR (ON/OFF) auto la 10LUX (fotocelulă CdS)

Lungime undă IR850nm

Raport semnal/zgomot (AGC OFF) >48dB

Sistem scanare PAL

Frecvenţă scanare15.625Hz(H) / 50Hz(V)

Pixeli efectivi752(H) x 582(V)

Semnal ieşire composite 1Vvv / 75Ohm, BNC

Control semnal ieşire auto

White Balance Control (WBC) auto

Back Light Compensation (BLC) auto

Auto Gain Control (AGC) auto

Electronic shutter 1/50 - 1/120.000s

Corecţie gamma 0,45

Sincronizare internă

Alimentare 12Vcc / 0,7A

Temperatură funcţionare -10+400C

Dimensiuni90x100x165mm

40
Altele carcasă de aluminiu (culoare maro), geamuri separate pentru
lentilă şi iluminator IR pentru eliminarea reflexiilor (double glass design),
disponibilă şi varianta cu lentila de 4mm (deschidere aproximativ 70grd),
variantă constructivă cu 60 LED IR de 5mm.

4.3. Sisteme de înregistrare profesionale "STAND-ALONE" 16 canale


video

Fig.4.3.DVR „STAND-ALONE” 16 canale

CARACTERISTICI:

• Standard compresie: MPEG4

• Pentaplex: vizualizare, înregistrare, redare, transmisie a datelor pe reţea şi


backup simultan

• Include : mouse pe USB, DVD- RW

• Suportă interfaţă grafică pentru utilizator

• Intrări video - 16ch ,75Ω, BNC, 1XGA

• Ieşiri video: 16ch BNC, 1S-Video

• Ieşiri monitor: compozit, VGA ( 1XGA - 1024x728) si S-Video, 4 ieşiri Spot


Monitor

• Audio: 4 intrări RCA; 1 ieşire RCA

• Intrări/ ieşiri alarmă: 16 intrări, 16 ieşiri digitale

• Audio codec: G.711 (64Kbps)

41
• Rezoluţie: 360x240; 704x240; 704x480 (PAL)

• Viteza maximă de înregistrare - CIF(360x240) 400fps

• Setări speciale: Rezoluţie independentă, calitate şi nr. de frame-uri pe fiecare


canal

• Suporta maxim 4 HDD-uri, capacitate nelimitată + 1 x CD/ DVD-RW

• Mod înregistrare HDD: scriere / suprascriere

• Viteză de afişare în timp real: 400fps

• Viteză redare: x1, x2, x3, x4, x8, x16, x32, x64, x128

• Împărţire ecran afişare : 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16

• Împărţire ecran redare: 1, 4, 8, 16

• Arii detecţie mişcare: 10 arii ajustabile (caroiaj16x16)

• Control echipamente: tastatură / control PTZ / telecomandă / mouse pe USB

• Calitatea imaginii: highest / high / standard / low

• Înregistrare pre-alarmă: max 5 sec;

• Înregistrare post-alarmă: max 3 min;

• Tip înregistrare: continuă / detecţie mişcare / alarmă / Posibilitate update de


firmware: reţea/ USB;

• Back-up: reţea/ USB;CD/DVD, format fişier pt Back-up: AVI, JPG

• Conexiuni: TCP/IP (Dynamic IP Support), DHCP, DDNS

• Internet: RJ45, Ethernet;

• Interfaţă web: IE (internet explorer) browser sau program client dedicat; max4
utilizatori simultan;

• Conexiune audio Bi-direcţionala

42
• Funcţii sistem: Watermark (autenticitatea înregistrărilor), Watch Dog,
detectarea închiderii anormale a aplicaţiei; revenire la setările implicite în caz de
incidente;

• Funcţii speciale la redare: fereastră afişare Live, Smart Search, Museum


Search, Panorama Sharch , sincronizare cu audio.

• Acţiuni: înregistrare / ieşire digitală / notificare via e-mail / log evenimente /


mesaj / Buzz Out / fereastră tip Pop Up

• Control PTZ: interfaţă RS-485

• Include: 4 x port USB (2 faţă, 2 spate)

4.4 Monitor LCD 17", VGA, S-video, composite, SAMSUNG SMT-1721P

fig.4.4.Monitor Samsung SMT-1721P

Monitor TFT 17" pentru sistemele de supraveghere video,

- SXGA (1280x1024 pixels),


- intrări VGA/S-video/composite (ieşire în buclă),
- audio stereo (RCA), PIP,
- noise reduction,
- freeze,
- contrast 1000:1,
- luminozitate 300cd/mp,
- greutate 5,95Kg,
- alimentare 220Vca/42W,

43
CAPITOLUL 5

Securitatea mecanică

Sistemele de securitate mecanică reprezintă totalitatea barierelor


mecanice folosite pentru asigurarea unui obiectiv.
Acestea pot fi: uşi , ferestre, geamuri antiglonţ, grilaje, garduri de
protecţie perimetrală, pereţi blindaţi, încuietori pentru uşi, ferestre, case de bani,
etc. În general aceste sisteme au acelaşi caracteristici în modul de acţionare: sunt
componente pasive, care prin prezenţa lor asigură securitatea cerută, şi există şi
componente mecanice active, care interacţionează cu elementele pasive.
Securitatea mecanica este asigurată în felul următor:
1. Pentru casierie a fost achiziţionat un seif modelul DREAMGAURD
GARANT ASK. Seifurile DREAMGUARD se disting prin fiabilitatea structurii,
confirmată de Departamentul de Încercări al "ICECON" S.A.(Bucureşti), design
exterior laconic, sortiment practic nelimitat de încuietori şi o gamă largă de
variante de execuţie a spaţiului interior al safeului. Seifurile seria
DREAMGUARD asigură o protecţie reală contra spargerii cu orice instrument,
inclusiv cu aparatul de tăiat cu oxigen.
În funcţie de grosimea pereţilor, safeurile corespund cerinţelor clasei 2,3
şi 4 antiefracţie conform GOST R 50862-2005. Materialul de umplutură şi
garnitura termoizolantă asigură protecţie contra factorilor, ce pot provoca
incendii - temperaturi înalte, produse ale arderii, umiditate înaltă. Seturile
safeurilor includ încuietori de fabricaţie germană, elveţiană, americană - cu
cheie, cu combinaţie cu cifre, electronice. Seria DREAMGUARD este utilizată
pentru mai multe scopuri: seifuri pentru manageri, seifuri pentru casierie,
precum şi seifuri pentru păstrarea banilor în depozitele băncilor.

• Pereţi dubli ai corpului şi uşilor. Spaţiul dintre pereţi este umplut cu beton
armat compozit. Duritatea înaltă şi fiabilitatea la încovoierea umpluturii în

44
îmbinare cu viscozitatea asigură rezistenţă la desprindere, perforare,
fisurare în rezultatul loviturilor.
• Orificii de fixare la construcţiile arhitecturale.
• Sistem de închidere pe 3 laturi.
• Secţiunea riglelor de închidere - 20х45 mm.
• Numărul de rigle - 4-6 buc., în funcţie de dimensiunile safeului.
• Riglă antidemontabilă pasivă.
• Termoizolare a uşii. În adâncimea corpului se instalează o bandă
termoizolatoare. În cazul în care temperatura atinge valori periculoase,
materialul termoizolator se măreşte în volum de câteva ori, încetinind
procesul transferului de căldură, precum şi previne pătrunderea în camera
safeului a produselor de ardere şi a apei.
• Sortiment de încuietori. Structura safeului permite montarea atât a uneia,
cât şi a două încuietori cu orice combinaţie.
• Rafturi detaşabile reinstalabile.
• Sortiment opţional de execuţie a camerei safeului. La comanda
cumpărătorului, setul safeului poate fi completat cu casetă interioară, care
poate fi încuiată - casetă de valori de diverse variante de execuţie (casetă
de valori simplă, casetă de valori securizată, super-casetă de valori),
precum şi cu sertar, care poate fi încuiat sau casetă deplasabilă
(acumulator) de mape cu fişiere.
• Acoperire cu vopsele bicomponente de poliuretan, rezistente la uzură, de
diferite nuanţe.
• Safeurile de clasa 2 şi 3 se fabrică în serie. Safeurile de clasa 4 se execută
la comandă.

45
fig.5.1.Safe DREAMGAURD GARANT ASK

Pentru uşile de la birouri s-au achiziţionat butuci de tipul Cilindri


Mul-T-Lock Garrison 31x31 RD:

fig.5.2.Butuc Mul-T-Lock Garrison 31x31RD

- corp din alamă, finisaj nichel-satinat


- 7 pini activi de închidere
- cheie reversibilă, cap plastifiat,5 chei
- protecţie împotriva apăsării pinilor (piking)
- protecţie împotriva găuriri (drilling), atât a corpului cât şi a rotorului prin
ştifturi şi bile din oţel
- certificat la siguranţă cu 2 stele de către SKG Anglia
- roată dinţată, m=2, z=10
- cilindrul se poate realiza în sisteme Master-Key

46
BIBLIOGRAFIE

1. Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate - Inginer pentru sisteme de


securitate Bucureşti 2009
2. conf.dr.ing. Pătrăşcoiu Nicolae, conf.dr.ing Mândrescu Corneliu – Senzori şi
traductoare, Editura Focus Petroşani, 2000
3. conf.dr.ing. Pătrăşcoiu Nicolae – Sisteme de achiziţie şi prelucrarea datelor.
Instrumentaţie virtuală, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2004
4. Catalog Samsung Electronic Korea
5. dr.ing. Gheorghe Ilie, ing. Tiberiu Urdăreanu – Securitatea deplină, Editura
UTI 2001
6. Instruction Manual 16/9/4 Channel Digital Video Recorder
7. ing. Mihai Bănuleasa – Noţiuni de securitate mecanică
8. ing. Mihai Bănuleasa - Sisteme CLIQ Cilindri control acces
9. Paradox_Catalogue_2009
10. ***– www.comandor.ro
11. ***– www.neosis.ro
12. ***– www.neosec.ro
13. ***– www.paradox.com
14. ***– www.polystart.ro
15. ***– www.safe-electronics.ro
16. ***– www.securitate-supraveghere.ro

47