Sunteți pe pagina 1din 87

28.10.

2020

Noutăți fiscale în materie de TVA.


Tratamente fiscale intracomunitare. Jurisprudență CJUE

Suport de curs 2020


Copyright @2020 - CECCAR

Agenda
• Remedii rapide – transpunerea in legislatia nationala – dovada transportului intracomunitar
și livrări în lanț (Ordinul 2148/2020)
• Scutiri pentru exportul de bunuri (Ordinul 2148/2020)
• Tratament TVA pentru transportul şi serviciile accesorii transportului legate direct de
exportul de bunuri (Ordinul 2148/2020)
• Propunerea de modificare a normelor Codului fiscal
• Servicii pe cale electronica
• TVA si bunuri de capital
• Impactul reglementărilor legale din timpul pandemiei COVID-19 asupra TVA datorat de
societate
• Modificări ale declaraţiilor legate de TVA (D 394)
• Preţurile de transfer şi TVA
• Jurisprudenta TVA recentă

1
28.10.2020

Remedii rapide –
Transpunerea in legislația natională

Dovada transportului
intracomunitar
(Ordinul 2148/2020)

Livrări în lanț

Condiții pentru scutire TVA


Livrarea intracomunitară

OG 6/2020
OMFP 2148/2020

2
28.10.2020

LIC – Condiții de scutire


Norme in vigoare din 1 ianuarie 2020

Descriere operațiune Tratament TVA

1.Clientul este înregistrat în scopuri TVA (AIC este


România Stat Membru impozabilă)
2.Transportul este realizat de Furnizor sau Client
Furnizor Client (Dovada că bunurile au părăsit România și au ajuns
într-un alt SM)
3.Codul TVA al clientului trebuie să fie valid si
Transport prezentat corect pe factură.
4.LIC trebuie declarată corect în D390.
5.Dovada transportului (OMFP 2148/2020)

Codul de TVA al clientului – conditie de fond

• CJUE- Codul clientului era doar o condiție de formă pentru scutire LIC => sanctiuni
nationale (cum ar fi amenzi sau sanctiuni temporare), dar nu refuzul (definitiv al)
scutirii în sine.

• Cauze CJUE relevante in acest sens:


Mecsek-GabonaC-273/11
VSTRC-587/10
PlöcklC-24/15
Euro-TyreC-21/16

3
28.10.2020

OG 6/2020
Transpunerea Directivei UE 1910/2018

Depunerea si completarea corecta a declarației recapitulative VIES


-> Condiție de fond pentru aplicarea scutirii

Directiva 112 si Codul fiscal art. 294 alin (21) nou: Scutirea nu se aplică în cazul în care
furnizorul nu a respectat obligația de a depune o declarație recapitulativă sau
declarația recapitulativă depusă de acesta nu conține informațiile corecte referitoare la
această livrare

Excepție: Când furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta într-un mod
considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente (?).

LIC - Condiții de scutire


Cod Fiscal
Art. 294, alin 2, CF:
• Livrările intracomunitare de bunuri către o persoană impozabilă sau către o
persoană juridică neimpozabilă care acţionează ca atare în alt SM decât cel în care
începe expedierea sau transportul bunurilor, care îi comunică furnizorului un cod
valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt SM.
• Scutirea nu se aplică în cazul în care furnizorul nu a respectat obligaţia de a
depune o declaraţie recapitulativă sau declaraţia recapitulativă depusă de acesta
nu conţine informaţiile corecte referitoare la această livrare, cu excepţia cazului în
care furnizorul poate justifica în mod corespunzător deficienţa într-un mod
considerat satisfăcător de autorităţile fiscale competente.
• Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc documentele necesare pentru
a justifica scutirea de taxă și, după caz, procedura și condițiile care trebuie
îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă (OMFP 2148/2020).

4
28.10.2020

Depunerea corecta a declarației recapitulative VIES


OMFP 2148/2020
• Se consideră că furnizorul justifică corespunzător deficiența, dacă aceasta este
remediată ulterior, dar nu mai târziu de finalizarea inspecției fiscale.
• Se poate considera că deficiența a fost remediată în situații precum:
• furnizorul nu a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă
aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a inclus-o în
declarația recapitulativă aferentă unei perioade ulterioare sau în cadrul unei
declarații rectificative pentru perioada respectivă;
• furnizorul a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă aferentă
perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a greșit neintenționat una
sau mai multe informații referitoare la livrarea respectivă, cum ar fi valoarea
acesteia, tipul operațiunii, denumirea clientului și a efectuat corecția în cadrul
unei declarații rectificative pentru perioada respectivă.

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Regulament 1912/2018 - Art. 45a + OMFP 2148/2020

Transportul în sarcina furnizorului (1)

Furnizorul să dețină cel puțin cel puțin 2 dovezi care nu sunt contradictorii, si care:

 trebuie să fie emise de 2 terțe părți diferite, care sunt independente atât una de cealaltă,
cât și de vânzător și de cumpărător.

 Var 1: Două documente din categoria A

 Var 2: Un document din categoria A și unul din categoria B

5
28.10.2020

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Regulament 1912/2018 - Art. 45a + OMFP 2148/2020
Transportul în sarcina furnizorului (2)
Categoria A Categoria B
 Documente referitoare la expedierea sau Dovezile necesare folosind unul dintre documentele
transportul mărfurilor: CMR semnat//o menționate la categoria A, împreună cu unul dintre
scrisoare de trăsură semnata, AWB, următoarele:
conosament;
• o poliță de asigurare pentru transportul de mărfuri;
 O factura de transport aerian/naval; • documente bancare care prezintă plata costurilor de
transport;
 O factură de la transportatorul mărfurilor. • confirmarea primirii mărfurilor în SM de destinație
prin documentele oficiale eliberate de o autoritate
publică;
• confirmarea, furnizată de către un depozit din SM
de destinație, că articolele livrate sunt în depozitare.

Independente?
OMFP 2148/2020

Prin părți independente, în sensul art. 45a din Regulamentul 282/2011, se înțelege părți care
nu sunt considerate afiliate potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Codul fiscal.
persoane afiliate:
a) soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod
direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane
juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține,
în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană
juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

6
28.10.2020

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Regulament 1912/2018 - Art. 45a + OMFP 2148/2020
Transportul în sarcina clientului, funizorul se află în posesia următoarelor:
Deține cel puțin 2 din următoarele documente: SAU Unul dintre documentele de la categoria A, împreună
 CMR semnat/o scrisoare de trăsură cu unul dintre:
semnata  o poliță de asigurare pentru transportul de mărfuri;
 Conosament  documente bancare care prezintă plata costurilor
 Factură de transport aerian de transport;
 Factură de la transportatorul mărfurilor.  confirmarea primirii mărfurilor în SM de destinație
de către o autoritate publică;
 confirmarea, furnizată de către un depozit din SM
de destinație, că articolele livrate sunt în depozitare.

SI
Deține o declarație scrisă emisă de client ce atestă faptul că a aranjat transportul, o trimite pana intr-a
zecea (10) zi a lunii următoare livrării.

Dovada transportului pentru scutirea LIC


OMFP 2148/2020
• În situația în care cumpărătorul nu furnizează vânzătorului declarația scrisă
prevăzută la art. 45a alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul 282/2011, până în a
zecea zi a lunii următoare livrării, furnizorul beneficiază de prezumția stabilită la
acest articol dacă:
• => primește această declarație ulterior, în maximum 150 de zile calendaristice
de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în
cauză.

7
28.10.2020

Ce trebuie să fie considerat o „declarație scrisă” de către cumpărător?

• Nu există reguli specifice în Regulament cu privire la formatul în care


urmează să fie prezentată declarația scrisă.

• Ar trebui sa existe flexibilitate în acest sens - Orice document pe bază de


hârtie sau o versiune electronică în măsura în care conține toate informațiile
va fi acceptat de autoritățile fiscale (de ex. un e-mail sau un document
original semnat).

www.covid-19.ceccar.ro

Dovada transportului pentru scutirea LIC


Din 1 ianuarie 2020

Declarația scrisă a cumpărătorului


Cumpărătorul atestă faptul că el/un terț în contul său a realizat transportul.

Informații:
 data emiterii;
 numele și adresa cumpărătorului;
 natura bunurilor;
 data și locul de sosire a bunurilor;
 SM de destinație a bunurilor;
 numărul de identificare al mijlocului de transport în cazul livrării cu
mijloace de transport;
 identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

www.covid-19.ceccar.ro

8
28.10.2020

Alte situatii

• Furnizorul sau cumpărătorul transportă bunurile cu propriile mijloace.

• Transportul se realizează pe roți, în cazul mijloacelor de transport.

• Furnizorul nu poate face dovada că este independent față de transportator sau de


casa de expediții sau că aceștia sunt independenți unul față de altul sau față de
cumpărător.

• În aceste situații nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament. Totuși, cum aplic


scutirea?

OMFP 2148/2020

• În situațiile care nu se încadrează în prezumția prevăzută la art. 45a din Reg.


282/2011, transportul bunurilor din România în alt SM se justifică conform OMFP
2148/2020.
• Astfel de situații pot fi, fără a se limita la acestea, cele în care:
transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de către furnizor
sau cumpărător,
bunurile ce fac obiectul livrării sunt mijloace de transport care se deplasează singure pe
roți, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană,
persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părți independente atât una de
cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător sau
nu se poate face dovada independenței acestora.

9
28.10.2020

OMFP 2148/2020
Ce se intelege prin mijloace de transport proprii?

• Prin propriile mijloace de transport se înțelege mijloacele de transport aflate în


proprietatea furnizorului sau cumpărătorului bunurilor, sau care sunt puse la
dispoziția acestuia prin contracte de leasing, închiriere, comodat sau alte contracte
de acest tip.

Livrării de mijloace de transport care se deplasează singure pe roți, pe cale


maritimă, fluvială sau aeriană
Condiții de scutire - OMFP 2148/2020

• Se consideră că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, dacă
furnizorul deține documente care justifică transportul, precum:
• contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte că bunurile vor fi
transportate în alt stat membru
• dovada înmatriculării mijlocului de transport în statul membru de destinație;

10
28.10.2020

Condiții de scutire - OMFP 2148/2020


Documente:
• 1. documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură
semnată, un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri (Air Waybill), și
• 2. unul dintre următoarele documente:
• o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor,
• documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor,
• documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să
ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație,
• un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul
membru de destinație, altul decât cumpărătorul bunurilor,
• o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au
fost expediate sau transportate în statul membru de destinație și care cuprinde: data
emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor,
data și locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care acceptă bunurile în
numele cumpărătorului.

Dreptul comunitar și jurisprudența CJUE


• Statele membre trebuie să aibă în vedere implementarea directă a directivelor în
legislația națională.

• Regulamentele UE sunt acte juridice cu aplicabilitate generală, sunt obligatorii și se


aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, nefiind necesară
transpunerea acestora în legislația națională.

• Efect direct al reglementărilor - conferirea persoanelor de drept privat dreptul de a


proteja în fața reglementărilor naționale contrare dreptului comunitar.

• Regulamentul 2018/1912 de modificare a Regulamentul 282/2011


• OMFP 2148/2020 – in vigoare de la 17 iulie 2020

11
28.10.2020

Condiții de scutire - OMFP 2148/2020

• Organele fiscale pot respinge o prezumție care a fost efectuată în


situația în care au suficiente elemente pentru a demonstra că bunurile
nu au fost transportate din România în alt stat membru.

OMFP 2148/2020

Situatie Prezentarea documentelor


pentru justificarea scutirii de taxă

Prezentarea documentelor pentru justificarea ☟ În maximum 150 de zile calendaristice de


scutirii de taxă la data la care a intervenit faptul generator
de taxă
Operaţiuni scutite de taxă pentru care sunt ☟ în 150 de zile de la data faptului generator
emise: de taxă.
• facturi pentru valoarea totală ori parţială
înaintea faptului generator de taxă sau
• facturi pentru avansuri

12
28.10.2020

OMFP 2148/2020

Situatie- La data inspectiei fiscale

PI nu este în posesia documentelor de ☟ Organele de inspecţie fiscală nu consideră


justificare a scutirii şi nu este depăşit operaţiunile ca fiind taxabile.
termenul de 150 de zile
PI nu este în posesia documentelor de ☟ Organele de inspecţie fiscală obligă PI la
justificare a scutirii şi este depăşit termenul colectarea TVA de la data faptului
de 150 de zile generator de taxă.

OMFP 2148/2020

Situatie

PI intră în posesia documentelor de justificare ☟ Se procedează la regularizare în scopul


a scutirii de taxă ulterior inspectiei si expirarii aplicării scutirii de TVA de la data faptului
termenului de 150 de zile. generator de taxă
☟ Urmeaza ca organul fiscal competent să
efectueze reverificarea.
PI justifică scutirea de TVA la data inspectiei ☟ Scutirea se aplică de la data faptului
fiscale, dar se constată că dovada scutirii a generator de taxă.
fost primită după expirarea termenului de
150 de zile

13
28.10.2020

Note explicative privind modificarea Directivei TVA

• Ce se întâmplă dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru justificarile


referitoare la dovada transportului in interiorul UE?
• Neîndeplinirea condițiilor nu înseamnă automat că scutirea nu se
va aplica.
• În acest caz, revine furnizorului să demonstreze, spre satisfacția
autorităților fiscale, că sunt îndeplinite condițiile pentru scutire
(vezi 2148/2020).

www.covid-19.ceccar.ro

Note explicative privind modificarea Directivei TVA

• Ce se întâmplă dacă cumpărătorul nu furnizează vânzătorului declarația


scrisă până în a 10-a zi a lunii următoare livrării?
• Dacă cumpărătorul nu respectă obligația sa de a furniza vânzătorului
declarația scrisă până în a zecea zi a lunii următoare lunii de furnizare,
vânzătorul nu poate beneficia de ipoteza referitoare la dovada transportului
sau a expedierii.

• Totusi: Poate ar putea fi utilizate alte dovezi, potrivit legislatiei nationale?

www.covid-19.ceccar.ro

14
28.10.2020

Condiții pentru scutire TVA


Export

REGULAMENTUL (UE) 2015/2446


OMFP 2148/2020

Exportator – din perspectiva vamală


REGULAMENTUL (UE) 2015/2446
• „exportator” înseamnă:
• a) persoana particulară care transportă mărfurile pentru export, în cazul în care
aceste mărfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare;
• b) sau
• i) persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care, în momentul în care
declarația este acceptată, este titularul contractului încheiat cu destinatarul
din țara terță și are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi
transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii;
• ii) orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la
contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul
vamal respectiv

15
28.10.2020

Exportator – din perspectiva vamală


REGULAMENTUL (UE) 2015/2446
• persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii – sediul social în Uniunea
Europeană
• competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din
afara teritoriului vamal al Uniunii – este însuși furnizorul / proprietarul bunurilor
• orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la contractul
în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respective –
este persoana desemnată să realizeze respectivul export (transportator, expeditor,
etc)
• cumpărătorul poate împuternici o persoană stabilită în Uniunea Europeană să
acționeze ca exportator

Exportator – din perspectiva TVA


Cod fiscal + OMFP 103/2016 modificat 2148/2020
• Exportator în sensul TVA este considerat furnizorul care care realizează o livrare de
bunuri conform art. 270 din Codul fiscal și care realizează livrările de bunuri
prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul fiscal:
a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către
furnizor sau de altă persoană în contul său;
b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către
cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său
c) bunurile care sunt transportate din România în afara Uniunii Europene, în lipsa
unei tranzacţii comerciale

16
28.10.2020

Scutirea pentru export


• Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifică de către
exportator cu următoarele documente:
• a) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul
fiscal;
• b) unul dintre următoarele documente:
• 1. certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după
caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației
vamale de export pe cale electronică; sau
• 2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe
suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau
• 3. în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS,
raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele
accizabile au părăsit teritoriul UE.

Scutirea pentru export


Mentionarea furnizorului in DVE
• Prezentarea a unei declarații vamale de export, în care furnizorul să fie în scris la
caseta 2 (în cazul în care are și calitatea de exportator din punct de vedere vamal)
sau la caseta 44 (în cazul în care nu este exportator și din perspectivă vamală).

17
28.10.2020

Scutirea pentru export


Precizări suplimentare – OMFP 2148/2020
• În cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate
avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea
scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export,
în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de
acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie
menționate în caseta 44.

Exemplu 1
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

factura
factura
• Cf. contractului - transport realizat de A
• A este exportator din perspectivă TVA (294, B
alin 1, lit a) și din perspectivă vamală SRB
• A formalități vamale SERBIA
• A – DVE caseta 2
• A-B operatiune scutita

18
28.10.2020

Exemplu 2a
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

factura
• Cf. contractului - Transport realizat de B factura
• Exportator din perspectiva TVA: A – art. 294, alin
1, lit b) sau B – art. 294, alin 1, lit a) B
• A – exportator din perspectivă vamală (desemnat SRB
sa intocmeasca DVE SERBIA
• A formalități vamale
• A – DVE caseta 2 => A exportator TVA
• A-B operatiune scutita

Exemplu 2b
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

• Cf. contractului - Transport realizat de B factura


• Exportator din perspectiva TVA: A – art. 294, factura
alin 1, lit b) sau B – art. 294, alin 1, lit a)
• A – exportator din perspectivă vamală B
(desemnat sa intocmeasca DVE ) SRB
• A formalități vamale SERBIA
• A – DVE caseta 2; B inscris la caseta 44 +
factura B-C => B exportator TVA
• B-C operatiune scutita (Export)
• A-B operatiune taxabila

19
28.10.2020

Exemplu 1
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

• Cf. contractului - Transport realizat de A factura


• A este exportator din perspectivă TVA (294, alin factura
1, lit a)
• B exportator din perspectivă vamală B
• B formalități vamale IT
ITALIA
• B – DVE caseta 2; mentiune A – DVE caseta 44 +
factura A-B
• A-B operațiune scutită
• B-C operațiune in afara sferei TVA

Exemplu 2a
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

• Cf. contractului - Transport realizat de B factura


• Exportator din perspectiva TVA: A – art. 294, factura
alin 1, lit b) sau B – art. 294, alin 1, lit a)
• B exportator din perspectivă vamală B
IT
• B formalități vamale ITALIA
• B – DVE caseta 2; => B exportator TVA
• A-B operațiune taxabilă
• B-C operațiune scutită (export)

20
28.10.2020

Exemplu 2b
RUSIA
ROMANIA
transport C
A
RU
RO

• Cf. contractului - Transport realizat de B factura


• Exportator din perspectiva TVA: A – art. 294, factura
alin 1, lit b) sau B – art. 294, alin 1, lit a)
• B exportator din perspectivă vamală B
• B formalități vamale IT
ITALIA
• B – DVE caseta 2; A inscris la caseta 44 + factura
A-B => A exportator TVA
• A-B operațiune scutita
• B-C operațiune in afara sferei TVA

Scutirea pentru export


Precizări suplimentare – OMFP 2148/2020
• În cazul în care furnizorul este stabilit în Uniunea Europeană, dar nu are
calitatea de exportator din punct de vedere vamal (a desemnat pe
altcineva), pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină
declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau
numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în
afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44.

21
28.10.2020

Exemplu 1
ROMANIA RUSIA

transport C
A
RU
RO

• Transport realizat de
factura
• A persoana desemnata de B pentru DVE
• A formalități vamale B
IT
• A – DVE caseta 2; mentiune B – DVE caseta ITALIA
44 + factura B-C
• B-C operațiune scutită

Cauza C-275/18/ Milan Vinš

 Scutire a livrărilor de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene –


Condiție pentru scutire prevăzută de dreptul național – Plasarea unor bunuri sub un
anumit regim vamal – Dovada plasării sub regimul de export.

22
28.10.2020

Fapt judecat

• Între anul 2012 și anul 2014, domnul Vinš a expediat în fiecare lună, prin poștă, între
400 și 500 de obiecte de colecție din domeniul militar în afara Uniunii. El nu a depus
pentru aceste mărfuri o declarație privind TVA, considerând că livrările în cauză erau
scutite de TVA întrucât vizau bunuri destinate exportului.

• Prin decizia din 27 august 2015, Direcția fiscală pentru soluționarea contestațiilor a
confirmat în esență deciziile de impunere emise de autoritățile fiscale prin care
domnul Vinš a fost obligat la plata TVA-ului aferent livrărilor de mărfuri în cauză,
pentru motivul că acesta nu demonstrase că a plasat aceste mărfuri sub regimul
vamal de export, astfel încât aceste livrări nu puteau beneficia, în conformitate cu
articolul 66 alineatul (1) din Legea nr. 235/2004, de scutirea la export.

Cauza C-275/18/ Milan Vinš

• Domnul Vinš (in recurs la instanța de trimitere) arată că, pentru a îndeplini
condițiile de scutire, ceea ce contează este faptul că bunurile în cauză au părăsit
teritoriul Uniunii și, prin urmare, că au fost efectiv livrate într-un stat terț.
• Un astfel de fapt ar putea fi demonstrat prin confirmarea biroului vamal sau prin
alte mijloace de probă, inclusiv documentele eliberate de serviciile poștale.
• Face trimitere la C-563/12 Hungary Trading, EU:C:2013:854, din care deduce că
însăși condiția plasării bunurilor în cauză sub un regim vamal depășește ceea ce SM
pot impune în temeiul art. 131 din D 112.

23
28.10.2020

Intrebari preliminare

1. Dreptul de a beneficia de scutire de TVA pentru bunuri destinate exportului, în


sensul art. 146 din Directiva [TVA], poate fi condiționat de plasarea prealabilă a
bunurilor în cauză într-un regim vamal specific (după cum prevede art. 66 din
[Legea nr. 235/2004])?

2. O astfel de reglementare națională poate fi justificată în lumina art.131 din D 112,


ca o condiție menită să prevină orice evaziune, fraudă sau abuz?

Raspunsul Curtii

Art. 146 alin. (1) lit. (a) din D 112 coroborat cu art. 131 din aceasta trebuie interpretat
în sensul că se opune ca o dispoziție legislativă națională să supună scutirea de TVA
prevăzută pentru bunurile destinate exportului în afara UE condiției ca aceste bunuri
să fi fost plasate sub regimul vamal de export într-o situație în care s-a dovedit că
sunt îndeplinite condițiile de fond ale scutirii, în special cea care impune ieșirea
efectivă a bunurilor în cauză de pe teritoriul Uniunii.

CONCLUZIE: Justificarea exportului poate fi realizata si prin alte mijloace de proba


daca iesirea de pe teritoriul UE al bunurilor nu poate fi probata prin documente
vamale.

24
28.10.2020

Condiții pentru scutire TVA


Prestările de servicii (transportul şi
serviciile accesorii transportului)
legate direct de exportul de bunuri

REGULAMENTUL (UE) 2015/2446


OMFP 2148/2020

Condiții de scutire - OMFP 2148/2020

• Sunt scutite de taxă, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) lit. c) CF, prestările de
servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele decât cele
scutite conform art. 292 CF, legate direct de exportul de bunuri.
• Sunt considerate legate direct de exportul de bunuri serviciile care contribuie la
realizarea efectivă a unei operațiuni de export și care sunt furnizate direct
exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate, astfel cum s-a pronunţat CJUE
în Cauza C-288/16 „L.Č.”IK.

25
28.10.2020

Cauza C-288/16 „L.Č.”IK

 Scutiri la export – Prestarea de servicii legate direct de exportul sau de importul


bunurilor – Noțiune”

Fapt judecat

• „Atek” SIA s-a angajat să asigure transportul de mărfuri pentru anumiti expeditori
aflate în regim de tranzit, din portul Riga (Letonia) până în Belarus.
• „Atek” a încredințat „L.Č.” execuția efectivă a acestui transport.
• Transportul a fost efectuat cu vehiculele lui„Atek”, care au fost închiriate către „L.Č.”,
reieșind că „Atek” a acționat în calitate de transportator.
• „L.Č.” și-a asumat conducerea, reparațiile și aprovizionarea cu carburant a acestor
vehicule, precum și formalitățile vamale la punctele de trecere a frontierelor, paza
mărfurilor, transferul lor la destinatar și operațiunile necesare pentru încărcare și
descărcare.
• Cnsiderând că a furnizat servicii legate de tranzit, „L.Č.” a aplicat în cazul acestora o
cotă de TVA de 0 %.

26
28.10.2020

Fapt judecat

• „L.Č.” a făcut obiectul unui control fiscal privind perioada cuprinsă între lunile
ianuarie 2008 și decembrie 2010.
• Rezultat: Administrația fiscală a calculat un supliment de TVA care trebuia plătit la
bugetul de stat, o amendă și dobânzi de întârziere.

• Motiv: „L.Č.” nu avea dreptul de a aplica o rată de TVA de 0 % în cazul serviciilor pe


care le-a furnizat în cadrul contractului „Atek”, întrucât, pe de o parte, în lipsa unui
raport juridic cu expeditorul sau cu destinatarul mărfurilor transportate, aceste
servicii nu puteau fi asimilate unor servicii de expediere sau de comisionare de
mărfuri și, pe de altă parte, nefiind titulară a licenței cerute de dreptul leton, „L.Č.”
nu putea fi considerată ca având calitatea de transportator și nu era autorizată, în
consecință, să efectueze transporturi de marfă.

Intrebari preliminare

1. Art. 146 alin. (1) lit. (e) din D 112 trebuie interpretat în sensul că se aplică o
scutire de la plata taxei numai în cazul în care există un raport juridic direct sau
relații de afaceri reciproce între prestatorul serviciilor, pe de o parte, și
destinatarul sau expeditorul mărfurilor, pe de altă parte?

2. Care sunt criteriile care trebuie respectate de relația directă menționată de


directiva sus-menționată pentru a se putea aprecia că un serviciu asociat
importului sau exportului de mărfuri este scutit de la plata TVA?

27
28.10.2020

Cauza C-288/16 „L.Č.”IK

• În speță, serviciile furnizate de „L.Č.” sunt, desigur, necesare pentru realizarea


efectivă a operațiunii de export în discuție în cauza principală. Totuși, aceste servicii
nu sunt furnizate direct destinatarului sau exportatorului acestor mărfuri, ci unui
cocontractant al acestuia din urmă, respectiv „Atek”.

• Serviciile menționate au fost furnizate utilizându-se vehicule care aparțin „Atek”,


care a acționat în calitate de transportator față de expeditorii mărfurilor
menționate.

Raspunsul Curtii

• Art. 146 alin. (1) lit. (e) din D 112 trebuie interpretat în sensul că scutirea prevăzută
în această dispoziție nu se aplică în cazul unei prestări de servicii precum cea în
discuție în cauza principală, referitoare la o operațiune de transport al unor bunuri
cu destinația într-o țară terță, atunci când aceste servicii nu sunt furnizate direct
expeditorului sau destinatarului acestor bunuri.

28
28.10.2020

Condiții de scutire - OMFP 2148/2020


Casa de expeditii
ROMANIA TURCIA
Alpha
SRL factura C
RO TR

• Alpha SRL, stabilita si înregistrata în scopuri de TVA în transport


România, realizeaza un export de bunuri catre Turcia.
Bunurile apartin societatii Alpha SRL. Expeditii
• Alpha SRL achiziționează servicii de transport de la o casa de SRL
expeditii Expeditii SRL, stabilita si înregistrată în scopuri de RO
TVA în România.
• Societatea Expeditii SRL subcontractează serviciile de
transport de la societatea ConducBine SRL, stabilita si
înregistrată în scopuri de TVA în România. Serviciul are
legatura cu transportul de bunuri legat de exportul realizat
de Alpha SRL, transportul fiind pe ruta Iasi – Istanbul.

Condiții de scutire - OMFP 2148/2020


Casa de expeditii
• Conform OMFP 2148/2020 si Cauza C-288/16 „L.Č.”IK:
• ConducBine SRL emite factura către Expeditii SRL cu TVA 19%;
• Expeditii SRL facturează către Alpha SRL scutire de TVA cu drept de deducere.

• Justificarea scutirii de TVA pentru prestările de servicii de transport legate direct


de un export de bunuri:
• a) factura;
• b) contractul încheiat cu beneficiarul, care poate fi doar exportatorul sau
destinatarul bunurilor;
• c) documentele de transport (CMR, carnet TIR, etc);
• d) documente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate.

29
28.10.2020

Livrări succesive (în lanț) de


bunuri

OG 6/2020
OMFP 2148/2020

Livrări succesive – Reguli

• Livrările succesive:
• Aceleași bunuri sunt livrate (facturate sau vândute) între mai multe PI.
• Bunurile sunt transportate de la primul furnizor direct la ultimul client.

• Bunurile trebuie livrate succesiv, prin urmare sunt necesare cel putin 3 persoane
implicate in tranzactia in lant;
• Bunurile trebuie expediate sau transportate dintr-un SM într-un alt SM;
• Bunurile trebuie expediate sau transportate de la primul furnizor la ultimul
cumpărător din lanț.

30
28.10.2020

OG 6/2020

• ”operator intermediar” = înseamnă un furnizor din lanț, altul decât primul furnizor
din lanț, care expediază sau transporta bunurile, fie el însuși, fie prin intermediul
unei terțe parți care acționează in numele sau.
• Operatorul intermediar este de cea mai mare importanță pentru aplicarea regulii.
În funcție de opțiunea operatorului intermediar, expedierea sau transportul
mărfurilor va fi alocat livrării făcute acestuia sau de către acesta.

Livrări succesive – Reguli


ROMANIA GERMANIA
C
transport
DE
A
RO
factura
factura
Dacă B se ocupă de transport.
B B este S+Î în DE
DE B operator intermediar

A: LIC în RO
B: AIC în DE + livrare locală în DE

Regula: Expedierea sau transportul este atribuit numai livrării efectuate


către operatorul intermediar.

31
28.10.2020

Livrări succesive – Reguli


ROMANIA
GERMANIA
transport C
DE
A
RO
factura
factura Dacă B se ocupă de transport.
B este S+Î în RO
B operator intermediar
B
RO A: livrare locală în RO
B: LIC în RO
C: AIC în DE

Exceptia: Expedierea sau transportul este atribuit numai livrării de bunuri efectuate de către
operatorul intermediar.
Condiție: Operatorul intermediar a comunicat furnizorului său codul TVA din SM din care sunt
expediate sau transportate bunurile. Are prioritate in fata reguli generale!

Livrări succesive – Caz particular


ROMANIA GERMANIA
C
transport
DE
A
RO
factura
factura
Dacă C se ocupă de transport.
B
BG A: Livrare locala în RO
BULGARIA B: Se înregistrează în RO + LIC în RO
C: AIC în DE

Atenție! Dacă B nu se înregistrează în RO


A primește un cod VIES de BG + bunurile se transporta în alt SM.
Pentru ca A să factureze SDD trebuie să îndeplinescă conditiile din OMFP 2148/2020.
(2 documente A sau 1 document A+1 document B si o declaratie a lui B ca el s-a ocupat de transport)
Conditiile nu pot fi indeplinite atât timp cât C se ocupă de transport

32
28.10.2020

Sa ne reamintim...
Operatiuni
triunghiulare

Operatiuni triunghiulare

ROMANIA
factura B
A
RO
FR S+Î
S+I

FRANTA factura
Bunuri transportate
de furnizor sau
cumpărător-revânzător

A - face LIC în Franta pe care o declară cu “L”


C
BG
B - NU declară AIC
S+I
- face LIC ulterioară într-o OT pe care o declară BULGARIA
în Romania

C - Face AIC în Bulgaria pe care o declară cu “A”

33
28.10.2020

Operatiuni triunghiulare

B nu realizeaza o AIC in Bulgaria daca se indeplinesc cumulativ conditiile:

B nu e stabilita in Bulgaria şi nu e înregistrata în Franta;

B cumpara din Franta in scopul unei livrari ulterioare in Bulgaria;

Bunurile se transporta direct din Franta in Bulgaria (de către A sau B)

Modificări ale declaraţiilor


legate de TVA (D394)

34
28.10.2020

Modificarea D 394

• Bifa in D 394, incepand cu septembrie

• ORDIN Nr. 3281/2020 din 19 august 2020 pentru modificarea Ordinului


preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind
declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Codul fiscal, art 7, pct 26


• Între persoane afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se
prestează servicii reprezintă preț de transfer.
• O persoană este afiliată dacă relația ei cu altă persoană este definită de cel puțin unul dintre
următoarele cazuri:
• a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau
rude până la gradul al III-lea inclusiv;
• b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod
direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane
juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
• c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta deține,
în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană
juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;
• d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, în
mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană
juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.

35
28.10.2020

Persoane afiliate

Persoane afiliate

36
28.10.2020

Norma Codului fiscal

• Se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se


stabilește faptul că, atât din punct de vedere faptic cât și legal, prin utilizarea
informațiilor și/sau a documentelor, administratorul/personalul de conducere, are
capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate, prin încheierea de
tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași
administrator/personal de conducere sau că persoana de conducere din cadrul
persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate.

• Pentru justificarea controlului exercitat în mod efectiv sunt luate în considerare


contractele încheiate între persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte
constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de muncă sau de prestări de
servicii.

Intrebari

• A bifa sau a nu bifa?


• (pentru tranzactii care nu se declara in D 394)

Ce ne aduce viitorul?

37
28.10.2020

Preţurile de transfer şi
TVA

Cand ajustam pentru TVA in cazul tranzactiilor cu parti afiliate?


ART 286, alin 1
• Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o
persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 pct. 26, baza
de impozitare este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii:
• 1.atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar
beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere în
conformitate cu prevederile art. 297, 298 şi 300;
• 2.atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar furnizorul
sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în conformitate cu
prevederile art. 297 şi 300 şi livrarea sau prestarea este scutită conform art. 292;
• 3.atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă, iar furnizorul
sau prestatorul nu are drept complet de deducere în conformitate cu
prevederile art. 297 şi 300.

38
28.10.2020

Intrebari frecvente
• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde mobilier catre o
persoana fizica afiliata la o valoare mai mica decat pretul de piata, se poate
ajusta baza impozabila?
• DA.

• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde mobilier catre o


societate comerciala afiliata, neinregistrata in scop de TVA, la o valoare mai
mica decat pretul de piata, se poate ajusta baza impozabila?
• DA.

• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde mobilier catre o


societate comerciala afiliata, inregistrata in scop de TVA, la o valoare mai
mica decat pretul de piata, se poate ajusta baza impozabila?
• NU.

www.covid-19.ceccar.ro

Intrebari frecvente

• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde un autoturism catre o


persoana fizica afiliata la o valoare mai mica decat pretul de piata, se poate
ajusta baza impozabila?
• DA.

• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde un autoturism catre o


societate comerciala afiliata, neinregistrata in scop de TVA, la o valoare mai
mica decat pretul de piata, se poate ajusta baza impozabila?
• DA.

• Daca o societate inregistrata ca platitor de TVA vinde un autoturism catre o


societate comerciala afiliata, inregistrata in scop de TVA, la o valoare mai
mica decat pretul de piata, se poate ajusta baza impozabila?
• DA.

www.covid-19.ceccar.ro

39
28.10.2020

3. Tranzactii cu parti afiliate


• Justificarea preţului pieţii nu trebuie facută în relaţie cu o persoană neafiliată.
Cât timp o astfel de tranzacţie are scop economic, acesta va fi acceptată ca
atare în scop fiscal (per a contrario -art .11 alin. (1) C. fiscal).
• Pentru justificarea preţului pieţei, a fost elaborat O. ANAF nr. 442/2016
privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi
condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de
ajustare/estimare a acestora.
• Dacă un contribuabil nu prezintă dosarul prețurilor de transfer /nu este pus la
dispoziţia organelor fiscale, se va considera că s-au efectuat tranzacții cu
persoane afiliate fără justificarea cuantumului prețurilor de transfer applicate
şi autoritățile fiscale vor estima prețurile de transfer şi vor cere ajustarea
veniturilor impozabile sau a cheltuielilor deductibile.
• Nu toţi contribuabilii care desfăşoară raporturi cu entităţi afiliate trebuie să
întocmească dosarul preţurilor de transfer.

Cine trebuie sa intocmeasca dosarul preturilor de


transfer?
Intocmesc dosarul preţurilor de transfer la Intocmesc si prezinta dosarul preţurilor de
termenul legal pentru depunerea declaraţiilor transfer la solicitarea specifică a organelor
anuale privind impozitul pe profit de inspecţie fiscal
• Contribuabilii din categoria mari care • Contribuabilii din categoria marilor
desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate, contribuabili care nu depăşesc pragurile
în valoare anuală totală mai mare sau din stanga şi contribuabilii din categoriile
egală cu oricare din următoarele praguri: de contribuabili mici și mijlocii care
• 350.000 euro pentru tranzacţiile cu desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate
privire la achiziţiile/vânzările de cu o valoare totală anuală mai mare sau
bunuri corporale sau necorporale; egală cu oricare din următoarele praguri:
• 250.000 euro pentru tranzacţiile cu • 100.000 euro pentru tranzacţiile cu
privire la prestările de servicii privire la achiziţiile/vânzările de bunuri
primite/prestate; corporale sau necorporale;
• 50.000 euro pentru tranzacţiile cu privire
• 200.000 euro pentru dobânzile la prestările de servicii primite/prestate;
încasate/plătite pentru serviciile • 50.000 euro pentru dobânzile
financiare. încasate/plătite pentru serviciile
financiare.

40
28.10.2020

Tranzactii incidentale

• În cazul contribuabililor care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare


totală anuală sub oricare dintre pragurile prezentate anterior, se va documenta
respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale, conform
regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile şi fiscale în
vigoare.
• Ca orice tranzacţie cu părţi afiliate, și aceasta trebuie să reflecte preţul pieţei,
existând altfel riscul ca la o eventuală inspecţie fiscală organele fiscale să ajusteze
preţurile tranzacţiei, recalculând atât impozitele directe, cât şi TVA.
• Dacă tranzacţia respectă preţul pieţei, atunci riscurile fiscale sunt mici.

Tranzacţii cu părţi afiliate – îmi trebuie


sau nu un evaluator?
• O astfel de obligaţie nu rezidă nicăieri din legislaţie.
• Daca evaluatorul estimează o valoare de piaţă şi preţul tranzacţiei respectă acea
estimare, atunci raportul de evaluare poate fi folosit pentru a susţine afirmaţiile sale
referitor la faptul că preţul de transfer s-a bazat pe preţurile pieţei. Totusi, alte
dovezi ar putea fi utilizate în acelaşi scop, cum ar fi anunţuri de vânzare-cumpărare
disponibile pentru active similare, informaţii publicate în buletine disponibile public
etc.
• Dacă mai degrabă contribuabilul încearcă să convingă printr-un raport de evaluare
că preţul utilizat a fost aliniat cu preţul de piaţă, în realitatii, niciun organ fiscal nu va
accepta pur şi simplu acel raport de evaluare fără a cere o ajustare bazată pe preţul
de piaţă.

41
28.10.2020

Modificarea normelor
Codului fiscal

HG nr. 864 / 2020

Cod Fiscal: Livrări de bunuri imobile realizate de o persoană fizică


Persoana impozabilă
• Cod Fiscal, art. 292, alin 2, lit f):
• Operațiuni scutite de taxă: livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor
pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea
nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de
terenuri construibile.

• HG nr. 864 / 2020 – schimbare tratament in cazul în care apar mai multe tranzacții
realizate de persoane fizice în același an

42
28.10.2020

Norme noi: Livrări de bunuri imobile realizate de o persoană fizică


Persoana impozabilă
• O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau
o construcţie nouă.
• Operaţiunea nu ar fi scutită de taxă conform art. 292 alin. (2) lit. f)
din Codul fiscal, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică
nu realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană
impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este
considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru
respectiva livrare.
• Dacă în acelaşi an aceeaşi persoană fizică livrează un teren sau o
construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită,
respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a
doua tranzacţie. (ANTERIOR: doar în cazul în care a doua tranzacție
sau oricare alta ulterior ar fi fost taxabilă)

www.covid-19.ceccar.ro

Cod Fiscal: Cupoane valorice


Definitii
• Vizeaza orice cupoane folosite în comerț (promoții, etc).
• Cupon valoric - un instrument utilizat drept contrapartidă sau drept o parte din
contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii.

• Noutate: indicarea pe cuponul valoric a bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi


livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora,
fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de
utilizare a instrumentului;

• Norme: Cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic.

43
28.10.2020

Cod Fiscal: Tipuri de cupoane valorice

• Cupon valoric cu utilizare unică - cele care se referă la o achiziţie specifică de


bunuri/servicii, pentru care se cunoaşte la momentul emiterii locul livrării sau al
prestării şi TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în
momentul emiterii cuponului valoric.

• Cupon valoric cu utilizare multiplă - altele decât cele cu utilizare unică.

• Norme: Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării


taxei datorate, cum ar fi: tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și
altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu.

Cupon valoric cu utilizare unică


Exemplu: O SC emite un voucher care poate fi folosit doar pentru achizitia unui
televizor de la un distribuitor specificat.

• Fiecare transfer de cupoane valorice cu utilizare unică este asimilat cu o livrare de


bunuri sau cu o prestare de servicii şi este supus TVA

• Predarea bunurilor sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului cu utilizare unică


nu este o operaţiune separată în sfera TVA

• Dacă valoarea cuponului nu acoperă integral contrapartida cerută pentru livrarea de


bunuri/prestarea de servicii, se consideră că are loc o tranzacţie separată

44
28.10.2020

Cupon valoric cu utilizare multiplă

Exemplu: O SC emite un voucher care poate fi folosit pentru achizitia de diverse


bunuri dintr-un anumit magazin.

• Predarea bunurilor sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului cu


utilizare multiplă este o operaţiune în sfera TVA

• Transferuri anterioare a cuponului cu utilizare multiplă nu intră în sfera TVA

• Valoarea înscrisă pe un cupon valoric cu utilizare multiplă şi acceptată drept


contrapartidă pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se
consideră că este o valoare brută, ce include şi TVA

Norme noi:
Cupoane valorice
• Instrumentele care îi conferă deținătorului dreptul să beneficieze de o reducere la
achiziționarea de bunuri sau servicii, dar nu-i conferă dreptul de a primi aceste
bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în sensul art. 2741 din
Codul fiscal.

• Cauza C-126/88 Boots:


• Dacă cuponul nu este obținut de către cumpărător cu titlu oneros
• Dacă pe un cupon este indicată o „valoare nominală” și dă dreptul persoanelor
care îl prezintă, la o achiziție ulterioară, la o reducere de preț egală cu valoarea
nominală indicată pe acestea
• Cuponul nu este altceva decât un document care încorporează obligația asumată
de societate pentru a permite purtătorului cuponului, în schimbul acestuia, să
beneficieze de o reducere.

45
28.10.2020

Norme noi: Actualizare norme privind livrarea de locuințe sociale


Cota de 5% conform Codului Fiscal
• În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:
• a) prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere
de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării,
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;
• b) anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120
mp;
• c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea
cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi,
după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi
de servitute legate de locuinţa respectivă;

• Se aplică aceeași cotă de TVA pentru livrarea clădirilor/locuințelor și pentru terenul


pe care acestea sunt construite, respectiv cota redusă de 5%, dacă sunt îndeplinite
condițiile legale.

Lege adoptata de Parlament

• Plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare


pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 de metri
pătraţi - 140,000 euro (682,000 lei).

• Nu s-au modificat celelalte condiții.

46
28.10.2020

Cedare cu tiltu gratuit

• Nu constituie livrare de bunuri bunurile acordate în mod gratuit pentru


scopuri legate de desfășurarea activității economice a persoanei
impozabile.
• Pentru facilitarea accesului la un centru comercial, o societate a depus
diligențele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a
sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparținând domeniului
public, iar o parte pe terenul societății. După finalizarea lucrărilor,
pentru care primăria a obținut autorizație de construire, sensul giratoriu
și partea din terenul aferent aparținând societății vor fi donate
primăriei.

Cont.
• Deși contractul prevede că sensul giratoriu va fi donat primăriei, întrucât
bunurile construite pe domeniul public aparțin unității administrativ-
teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se consideră că are loc o livrare de
bunuri de la societate la primărie pentru lucrările efectuate pe terenul
primăriei. Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA servicii acordate
gratuit. În ceea ce privește donația părții din sensul giratoriu construite pe
terenul societății și a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul de
vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit.
• Atât prestările de servicii, cât și livrarea de bunuri, acordate gratuit, se
consideră că au fost efectuate în scopul desfășurării activității economice,
respectiv pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de
aplicare a TVA.
• Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA conform
prevederilor art. 297 din Codul fiscal.

47
28.10.2020

Norme noi: Actualizare norme privind servicii de restaurant și


catering
• Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia
alcoolică, este considerată băutură alcoolică.
• Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de
catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare
separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de
restaurant sau de catering.

Norme noi: Actualizare norme privind servicii de restaurant și


catering
• Exemplu: Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în
afara locaţiei restaurantului nu realizează o prestare de servicii de
restaurant, ci o livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de
TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite
alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea
acestora ar fi evidenţiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se
consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage
aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind
livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.
• Totusi bauturile alcoolice, indifferent de concentratie sau
combinatie, sunt supuse cotei standard de TVA.

www.covid-19.ceccar.ro

48
28.10.2020

Norme noi: Actualizare norme privind servicii de restaurant și


catering
• În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse
atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA şi se poate stabili o operaţiune
principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operaţiunii
principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă preţul fiecărui element care
compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această
prestaţie poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de
Justiţie în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.

Norme noi: Actualizare norme privind pachet unic

• Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă


posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând
în acces la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului
sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare,
acces la parcare. În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui
element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a
putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de
TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă
accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală.

www.covid-19.ceccar.ro

49
28.10.2020

Norme noi: Ajutarea TVA pentru bunuri de capital in condițiile

• Se permite ajustarea în favoarea persoanei impozabile a taxei aferente bunurilor de


capital, în ipoteza reînregistrării în scopuri de TVA a acesteia după ce a avut codul de
TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi h) din Codul fiscal, dacă bunurile
de capital au fost utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere,
altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, pe
perioada în care persoana a avut codul anulat.

• Se are în vedere faptul că pe perioada în care au avut codul anulat aceste persoane
au avut obligația plății TVA pentru operațiunile efectuate.

• Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de


TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

Norme Cod Fiscal

• PJ trebuie să efectueze o ajustare negativă pentru bunurile de capital existente la


data anulării codului de TVA care se reflectă, pentru anul în care codul de TVA a fost
anulat, în ultimul decont de taxă depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată
înregistrarea în scopuri de TVA, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă inițial.

• In anii urmatori in Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia


ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (formularul 307).

• Daca PJ este reînregistrată în scopuri de TVA în același an în care codul său a fost
anulat => ajustare pozitivă pentru 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă inițial în primul
decont depus după data reînregistrării.

50
28.10.2020

Exemplu

• O societate care deţine un imobil construit în anul 2017 si a TVA dedus pentru
achiziţia acestui imobil in suma de 1.000.000 lei.
• În data de 20 septembrie 2019, societatii respective i se anuleaza codul de TVA.
• In perioada 2017 - 2019 bunul imobil a fost utilizat exclusiv pentru operaţiuni
taxabile.
• Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2017 şi până la
sfarsitul anului 2036.

Exemplu

• In luna septembrie 2019 s-a efectuat ajustarea negativă pentru taxa aferentă anului
2019, ca urmare a anularii codului, astfel:
1.000.000/20=50.000 lei
• Se înscrie în decontul de TVA din luna septembrie 2019.

• Daca societatea va fi reinregistrata in scopuri de TVA in luna noiembrie 2021, va


efectua o ajustare pozitiva de 2/20 in decontul acestei luni, pentru TVA ajustat
negativ în 2019 și 2020.
• Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus pentru luna noiembrie sau,
după caz, într-un decont ulterior.

51
28.10.2020

Impactul reglementărilor
legale din timpul
pandemiei COVID-19
asupra TVA

Ajustarea TVA pentru servicii neutilizate

Problemă –> serviciile achiziționate NU sunt utilizate o perioada


de timp

Deductibilitate –> cel mai probabil DA (respectand regulile


generale de deducere)

Argument -> Achizitia serviciilor a fost facuta in scopul


activitatilor economice, chiar daca NU s-a utilizat efectiv
serviciul pe durata scurtă, și chiar dacă o perioadă de timp NU
s-au derulat activități economice

52
28.10.2020

Deducerea TVA pentru achizitii specifice

Problemă –> achizitiile impuse de legislatie (masti, dezinfectanti,


termometre, delimitatori specifici etc)

Deductibilitate –> cel mai probabil DA (respectand regulile


generale de deducere; spre exemplu, inclusiv pe baza de pro-
rata in cazul persoanelor impozabile mixte)

Argument -> Achizitia serviciilor a fost impusa de lege și facută


în scopul desfasurării activităților economice

Ajustare TVA pentru stocuri lipsa sau depreciate

• Nu se ajustează TVA pentru bunurilor distruse, pierdute sau furate, daca aceste situații
sunt demonstrate sau confirmate corespunzător. Situațiile pot fi:

 calamitățile naturale și cauzele de forță majoră, demonstrate sau confirmate în mod


corespunzător;
 furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate și pentru
care se face dovada distrugerii;
 pierderile tehnologice sau alte consumuri proprii - în limitele stabilite de persoana
impozabilă în norma proprie de consum. În cazul depășirii limitelor privind normele
tehnologice ori consumurile proprii, se ajustează taxa aferentă depășirii acestora.
 perisabilitățile, în limitele stabilite prin lege.

53
28.10.2020

Ajustare TVA pentru creanțe

Art. 287 lit. d)


Baza de impozitare se reduce în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment (anterior
„falimentului”) beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de
reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța
creditorului este modificată sau eliminată.

Ajustare TVA pentru creanțe


Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care […] s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în
faliment.

Caz particular
În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și
nu a fost pronunțată HJ definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii
prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

54
28.10.2020

Ajustare TVA

• Se emite factura cand se ajusteaza TVA ( la intrarea in procedura)


• Beneficiarul nu corecteaza TVA
• Factura se declara in D 394 daca beneficiarul nu are codul de TVA anulat

mirela.paunescu@gmail.com 109

Ajustarea TVA pentru bunuri de capital

Problemă –> bunurile de capital NU sunt utilizate o perioada de


timp

Ajustăm -> cel mai probabil NU

Argument -> NU sunt indeplinite conditiile / nu ne regasim in


situatiile in care e ceruta ajustarea TVA (art 305 C. fisc)

55
28.10.2020

Donarea alimentelor
pentru diminuarea risipei
alimentare

HG nr. 864 / 2020

Cod Fiscal

• Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare


• HG 51/2017 – normele de aplicare

• Art 270, alin (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
• […]
• d) transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea
datei durabilităţii minimale, în situaţia în care acesta este efectuat potrivit
prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.

56
28.10.2020

Observatii
• Cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit
• Art 25, alin (4) lit c
• 4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de
expirare, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 și 2,
dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind
diminuarea risipei alimentare;
• 5. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, altele decât
cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 - 3, dacă eliminarea acestora
este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;
• 6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal,
dacă direcționarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz
sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei
alimentare;

Norme noi: Transferul alimentelor destinate consumului uman

• Cod Fiscal, art. 270, alin 8, lit d):


• Nu constituie livrare de bunuri transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate
aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat
potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.
• În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal:
• a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înțelesul prevăzut la art. 2 alin.
(2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, cu
modificările ulterioare;
• b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în ultimele 10 zile
de valabilitate până la data durabilităţii minimale, conform art. 6 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 51/2019;
• c) data durabilităţii minimale are înțelesul prevăzut la pct. 4 din Anexa la Legea nr.
217/2016, republicată, cu modificările ulterioare.”

57
28.10.2020

Reguli TVA
Prestari servicii B2B si B2C

E–commerce si servicii pe cale


electronica + altele

Comerț online si servicii pe cale electronică


Caracteristici generale
• Comert online:
• Platforma eCommerce pentru un magazin online
• Platforme electronice ce asigură intermediere livrari de bunuri

• Servicii pe cale electronica:


• Servicii prin intermediul tehnologiei informației
• Servicii care implică intervenție umană minimă

58
28.10.2020

Locul prestării serviciilor


Reguli generale
Prestări B2B: Locul unde clientul îşi are stabilit sediul activităţii economice SAU locul
unde se află respectivul sediu fix al clientului daca prestarea se face catre acest
sediu fix. (art. 278 alin. 2 CF)

Prestări B2C: Locul unde prestatorul îşi are sediul activităţii economice SAU locul
unde se află respectivul sediu fix al prestatorului dacă prestarea se face de la
acest sediu fix (art. 278 alin. 3 CF)

B2B = Business to business Persoană impozabilă către persoană impozabilă


B2C = Business to consumer Persoană impozabilă către persoană neimpozabilă

Înregistrarea în scop de TVA cu 317

o Persoanele impozabile pentru achiziţii intracomunitare care depăşesc plafonul de


10.000 euro / an, dacă nu s-au înregistrat anterior pentru servicii;

o Persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în Ro, neînregistrate dacă


fac prestări servicii cu locul în alt stat membru şi pentru care beneficiar obligat la
plată pe regula specifica B2B (307 (2)) dacă nu s-a înregistrat anterior pentru AIC
sau servicii primite;

o Persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în Ro, neînregistrate dacă


primesc prestări servicii de la stabiliţi în alt stat membru pentru care beneficiar
obligat la plată pe regula specifică B2B (art. 307(2), dacă nu s-a înregistrat anterior
pentru AIC sau servicii prestate.

59
28.10.2020

Sediul activităţii economice şi sediul fix

Sediul activităţii economice - este locul în care se desfășoară funcțiile de


administrare centrală a societății. Pentru a stabili locul unde o persoană impozabilă
își are stabilit sediul activității sale economice se iau în considerare locul în care se
iau deciziile principale legate de managementul general al societății, locul în care se
află sediul social al societății și locul în care se întâlnește conducerea societății.
Un sediu fix – dacă o persoană impozabilă care are sediul activității economice în
afara României dispune în România de suficiente resurse tehnice și umane pentru
a efectua regulat livrări de bunuri și/sau prestări de servicii impozabile;

Sediul activităţii economice şi sediul fix

• Dacă sediul fix din România nu participă la livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii
• se consideră că persoana impozabilă nu este stabilită în România pentru
respectivele operațiuni;

• Dacă sediul fix din România participă la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
înainte sau în timpul realizării acestor operațiuni sau poate să intervină ulterior
derulării operațiunilor pentru operațiuni postvânzare ori pentru respectarea unor
clauze contractuale de garanție și această potențială participare nu constituie o
operațiune separată din perspectiva TVA, măsura în care sunt utilizate resursele
umane și/sau materiale în legătură cu aceste operațiuni nu este relevantă
• se consideră că în orice situație acest sediu fix participă la realizarea
operațiunilor respective;

60
28.10.2020

Servicii furnizate pe cale electronică


Reguli B2B + B2C

Definitii servicii pe cale electronica

• „Serviciile prestate pe cale electronică” prevăzute în Directiva 2006/112/CE includ


serviciile furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură
determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și
imposibil de realizat în absența tehnologiei informației.

• Atunci când furnizorul de servicii şi clientul său comunică prin curier electronic,
aceasta nu înseamnă în sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic;

61
28.10.2020

Exemple de servicii furnizate pe cale electronică:

• furnizarea şi conceperea de site-uri informatice;


• mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor;
• furnizarea de programe informatice - software - şi actualizarea acestora;
• furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de
date;
• furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc;
• transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice, culturale, artistice,
sportive, ştiinţifice, de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la
distanţă.
• furnizarea de servicii de învățământ la distanță.

NU sunt servicii furnizate pe cale electronică:

• Mărfuri, în cazul în care comanda și prelucrarea se efectuează electronic;


• CD-ROM-uri, dischete și suporturi tangibile similare;
• Materiale tipărite, cum ar fi cărți, buletine informative, ziare sau reviste;
• CD-uri și casete audio;
• Casete video și DVD-uri;
• Jocuri pe CD-ROM;
• Serviciile profesioniștilor, cum ar fi avocații și consultanții financiari, care îi consiliază
pe clienți prin e-mail;
• Servicii de predare, în cazul în care conținutul cursului este furnizat de un profesor
pe internet sau o rețea electronică (și anume printr-o legătură la distanță);
• Servicii de reparații fizice offline ale echipamentelor informatice;
• Servicii didactice care implică pur cursuri de corespondență, cum ar fi cursuri
poștale;

62
28.10.2020

Reguli generale la prestări servicii pe cale electronică


• Locul prestarii serviciilor către o persoană impozabilă:
• Regula generală B2B – locul unde clientul este stabilit (art. 278, alin 2)

• Locul prestarii serviciilor către o persoană neimpozabilă:


• Excepție de la regula B2C - locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul
stabil sau reşedinţa obişnuită (art 278 alin 5 lit. h)

Art 278 alin 5 lit. h) :


• Locul următoarelor servicii este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit,
îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în cazul următoarelor servicii
prestate către o persoană neimpozabilă:
1. serviciile de telecomunicaţii;
2. serviciile de radiodifuziune şi televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronică.

Sistemul MOSS

• Sistemul MOSS (Mini One Stop Shop) :


Daca nu s-a atins Prestatorii au dreptul de a opta ca
pragul de 10.000 euro locul prestării să fie stabilit în
conformitate cu prevederile alin. (5) lit.
h), altfel – locul este al prestatorului

Daca s-a depasit Locul este unde beneficiarul este


plafonul de 10.000 euro stabilit (se aplica prevederile alin. (5)
lit. h) )
Sistemul MOSS aplicabil doar în cazul prestărilor către persoane neimpozabile care
sunt stabilite în orice stat membru, altul decât statul membru al prestatorului.

63
28.10.2020

Sistemul MOSS

•Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de


radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile
stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul
membru de consum
•(Art 315 CF)

Conditii MOSS :
• PI nestabilită în statul membru de consum: are sediul activităţii economice sau un
sediu fix pe teritoriul UE, dar nu are sediul activităţii economice şi nu dispune de un
sediu fix pe teritoriul SM de consum.

• SM de consum: SM în care are loc prestarea de servicii electronice, de


telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune.

• Poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii,


de radiodifuziune sau televiziune prestate către PI stabilite, au domiciliul stabil sau
reşedinţa obişnuită în SM de consum, dacă PI nu este stabilită în aceste SM.

• Declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special

64
28.10.2020

Utilizarea sistemului MOSS

• Persoana impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de


TVA alocat de statul membru de înregistrare

• Va fi exclusă de la aplicarea acestui regim de către organul fiscal


competent, în oricare dintre următoarele situaţii:
• PI informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune;
• organul fiscal competent constată că operaţiunile taxabile ale PI s-au încheiat;
• PI nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a i se permite utilizarea regimului
special;
• PI încalcă în mod repetat regulile regimului special.

Declaratia MOSS (D399)


D399 - O declaraţie specială de TVA prin mijloace electronice (in termen de 20 de zile
de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic):

 codul special de înregistrare in scopuri de TVA;

 valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de


telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei
fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a taxei
datorate fiecărui SM de consum în care taxa este exigibilă;

 valoarea totală a taxei datorate în SM de consum.

65
28.10.2020

Declaratia MOSS (D399)

• Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro.

• PI trebuie să achite suma totală a taxei datorate în UE într-un cont special, în euro,
indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii
declaraţiei speciale.

Servicii pe cale electronică - MOSS


• Photo SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, pune la
dispoziția clienților o platformă cu fotografii de unde clienții pot descarca
fotografia dorită. Prețul este de 15 lei/fotografie.
• Clientul este Angelo, persoană fizică din Italia.
• A. Dacă se aplică MOSS (a optat sau a depășit plafonul de 10.000 euro):
LOC: IT (art. 278, alin 5, lit h. )
Factura -> 15 lei + 22% (TVA IT)
• B. Dacă nu se aplică MOSS:
LOC: RO (art. 278, alin 8)
Factura -> 15 lei + 19% (TVA RO)

www.covid-19.ceccar.ro

66
28.10.2020

Servicii pe cale electronică


• Photo SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, pune la
dispoziția clienților o platformă cu fotografii de unde clienții pot descarca
fotografia dorită. Prețul este de 15 lei/fotografie.
• Clientul este Donald, persoană fizică din SUA. Nu vorbim de MOSS in
aceast[ situație, clientul este din afara UE.
LOC: US (art. 278, alin 5, lit h. )
Factura -> 15 lei; NU se colectează TVA

www.covid-19.ceccar.ro

Servicii pe cale electronică


Furnizarea de servicii de învățământ la distanță.
• Serviciu pe cale electronică: Predarea automată la distanță, care depinde de
Internet sau de o rețea electronică similară pentru a funcționa și a cărei furnizare
necesită o intervenție umană limitată sau deloc, inclusiv săli de clasă virtuale, cu
excepția cazului în care internetul sau o rețea electronică similară este utilizată ca
instrument pur și simplu pentru comunicarea între profesor și student;
• Cărți de lucru completate online de elevi și marcate automat fără intervenția
umană.

• Serviciu pe regulă generală: Servicii de predare, în cazul în care conținutul cursului


este furnizat de un profesor pe internet sau o rețea electronică (și anume printr-o
legătură la distanță);

67
28.10.2020

Servicii pe cale electronică - MOSS


• Training SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, pune la
dispoziția clienților o platformă cu diverse cursuri pe tema managementul
resurselor umane în cazul salariaților care lucrează prin telemuncă. Prețul
este de 400 lei/download.
• Clientul este Angelo, persoană fizică din Italia.
• Serviciul este calificat drept un serviciu pe cale electronică.
• A. Dacă se aplică MOSS (a optat sau a depășit plafonul de 10.000 euro):
LOC: IT (art. 278, alin 5, lit h. )
Factura -> 400 lei + 22% (TVA IT)
• B. Dacă nu se aplică MOSS:
LOC: RO (art. 278, alin 8)
Factura -> 400 lei + 19% (TVA RO)

www.covid-19.ceccar.ro

Servicii pe cale electronică


• Training SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, pune la
dispoziția clienților o platformă cu diverse cursuri pe tema managementul
resurselor umane în cazul salariaților care lucrează prin telemuncă. Prețul
este de 200 lei pentru a participa la un curs de 4h. Clientul primeste un link
de conectare si cursul este prezentat live de un lector care raspunde la
întrebările cursanților.
• Clientul este Angelo, persoană fizică din Italia.
• Serviciul NU este calificat drept un serviciu pe cale electronică.
LOC: RO (art. 278, alin 3)
Factura -> 200 lei + 19% (TVA RO)

www.covid-19.ceccar.ro

68
28.10.2020

Alte exceptii de la B2B

Servicii legate de bunuri imobile


Reguli
• Serviciile legate de bunuri imobile includ numai acele servicii care au o legătură
suficient de directă cu bunul imobil în cauză.

• Serviciile sunt considerate ca având o legătură suficient de directă cu bunul imobil în


următoarele cazuri:
• a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un
element constitutiv al serviciului și este central și esențial pentru serviciile
prestate;
• b) sunt furnizate în beneficiul unui bun imobil sau vizează un bun imobil și au
drept obiectiv modificarea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al
respectivului bun.

LOC: Unde sunt situate bunurile imobile (art. 278, alin 4, lit a )

69
28.10.2020

Servicii legate de bunuri imobile


Reguli - Norme art. 278, alin 4, lit a) CF
• Serviciile legate de bunuri imobile includ numai acele servicii care au o
legătură suficient de directă cu bunul imobil în cauză.

• Serviciile sunt considerate ca având o legătură suficient de directă cu


bunul imobil în următoarele cazuri:
• a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un
element constitutiv al serviciului și este central și esențial pentru serviciile
prestate;
• b) sunt furnizate în beneficiul unui bun imobil sau vizează un bun imobil și au
drept obiectiv modificarea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al
respectivului bun.

Servicii legate de bunuri imobile


Reguli - Norme art. 278, alin 4, lit a) CF
• Sunt servicii legate de bunuri imobile:
• elaborarea de planuri pentru o construcție sau părți ale unei construcții destinate să fie edificată
pe un anumit lot de teren
• prestarea de servicii de supraveghere sau de securitate la fața locului;
• edificarea unei construcții pe un teren
• construirea de structuri permanente pe un teren
• lucrări executate pe terenuri, inclusiv servicii agricole precum aratul, semănatul, irigarea și
fertilizarea;
• studierea și evaluarea riscului și a integrității bunurilor imobile;
• leasingul sau închirierea de bunuri imobile
• prestarea de servicii de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu o funcție similară,
• întreținerea, renovarea și repararea unei clădiri sau a unor părți ale unei clădiri, inclusiv lucrări
de curățenie, montare de gresie și faianță, tapet și parchet;
• instalarea sau montarea unor mașini sau echipamente care, la instalare sau montare, sunt
considerate bunuri imobile
• etc

70
28.10.2020

Servicii legate de bunuri imobile


Reguli - Norme art. 278, alin 4, lit a) CF
• Nu sunt considerate servicii legate de bunuri imobile:
• elaborarea de planuri pentru o clădire sau părți ale unei construcții dacă aceasta
nu este destinată să fie edificată pe un anumit lot de teren;
• depozitarea de bunuri într-un bun imobil
• serviciile de publicitate;
• serviciile de intermediere în prestarea de servicii de cazare la hotel sau în
sectoare cu o funcție similară,
• punerea la dispoziție a unui stand la locul de desfășurare a unui târg sau a unei
expoziții,
• instalarea sau montarea, întreținerea și repararea, inspecția sau supravegherea
mașinilor sau a echipamentelor care nu fac parte și nu devin parte din bunul
imobil;
• etc

Servicii legate de un bun imobil


• Construct SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, realizează lucrări
de întreținere, renovare și repararația pentru o clădire situată în Iași, România.

• A: Proprietarul și clientul este Channel SARL, persoană impozabilă stabilită și


înregistrată în scop de TVA în Franța.
LOC: RO (art.278, alin 4, lit a.)
Factura -> 19% (TVA RO)

• B: Proprietarul și clientul este Pierre, persoană fizică din Franța.


LOC: RO (art.278, alin 4, lit a.)
Factura -> 19% (TVA RO)

www.covid-19.ceccar.ro

71
28.10.2020

Servicii legate de un bun imobil


• Construct SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, realizează lucrări
de întreținere, renovare și repararația pentru o clădire situată în Paris, Franța.

• A: Proprietarul și clientul este Channel SARL, persoană impozabilă stabilită și


înregistrată în scop de TVA în Franța.
LOC: FR (art.278, alin 4, lit a.)
Factura -> fară TVA – excepție art. 307 similar. Channel SARL face taxare inversă

• B: Proprietarul și clientul este Pierre, persoană fizică din Franța.


LOC: FR (art.278, alin 4, lit a.)
Factura -> 20% (TVA FR). Construct SRL se înregistrează în FR

www.covid-19.ceccar.ro

Acces la evenimente culturale, artistice, sportive


Reguli art. 278, alin 4, lit a) CF
Serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive,
ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi
târgurile şi expoziţiile, precum şi pentru serviciile auxiliare legate de acordarea
acestui acces

LOC: în care evenimentele se desfășoară efectiv (art. 278, alin 6, lit b )

Serviciile legate de acordarea accesului la evenimente includ prestarea serviciilor ale


căror caracteristici esențiale constau în garantarea dreptului de acces la un
eveniment în schimbul unui bilet sau al unei plăți, inclusiv sub forma unui abonament
sau a unei cotizații periodice.

144

72
28.10.2020

Acces la evenimente culturale, artistice, sportive, educaționale


Reguli art. 278, alin 4, lit a) CF
• Acces la evenimente culturale, artistice, sportive, educaționale:
• a) dreptului de acces la spectacole, reprezentații teatrale, reprezentații de circ,
târguri, parcuri de distracții, concerte, expoziții și alte evenimente culturale
similare;
• b) dreptului de acces la evenimente sportive precum meciuri sau competiții;
• c) dreptului de acces la evenimente educaționale și științifice, precum conferințe
și seminare.

145

Acces la evenimente culturale, artistice, sportive, educaționale

• Training SRL, stabilită și înregistrată în scop de TVA în Romania, organizează


cursuri la locația sa din Iași. Societatea Channel SARL, persoană impozabilă
stabilită și înregistrată în scop de TVA în Franța, trimite în România 3
angajați pentru a participa la curs. Taxa de participare este de 300
lei/participant.
LOC: RO (art. 278, alin 6, lit. b.)
Factura -> 19% (TVA RO)

www.covid-19.ceccar.ro

73
28.10.2020

Tratament TVA in cazul unei


persoane impozabile
neinregistrata in scop de TVA

Tratament pentru cumparator (beneficiar)


Furnizor/Prestator Cod special D D 390
de TVA (art. 301/Plata
317) la buget
O persoana impozabila UE Bunuri
(inregistrata in scop de TVA)  Sub 10,000 euro Nu /Da, Nu/Da Nu/Da
optiune
 Peste 10,000 euro Da Da Da
Servicii (locul in Romania) B2B Da Da Da
O persoana impozabila UE Bunuri Nu Nu Nu
(societate mica, neinregistrata in Servicii (locul in Romania) B2B
Da Da Da
scop de TVA)
O persoana impozabila non-UE Bunuri Nu Da Nu
Servicii (locul in Romania) B2B Nu Da Nu

74
28.10.2020

Tratament pentru livrări/prestări (furnizor)


Cumpărător Cod special de TVA D 301 D 390
(art. 317)
O persoana impozabila UE Bunuri Nu /Da, optional Nu Nu/Da
(inregistrata in scop de TVA) Servicii (locul la beneficiar) B2B Da Nu Da
O persoana impozabila UE (societate Bunuri Nu Nu Nu
mica, neinregistrata in scop de TVA) Servicii (locul la beneficiar) B2B
Da Nu Da
O persoana impozabila non-UE Bunuri Nu Nu Nu
Servicii (locul la beneficiar) B2B Nu Nu Nu
O persoana neimpozabila Bunuri Nu Nu Nu
Atentie la plafonul
de TVA si pentru
vânzări la distanta
Servicii (locul in Romania – la Nu (se poate cere, Nu Nu
prestator) B2C optional)

Juristprudență recentă
CJUE

75
28.10.2020

C-43/19 Vodafone
• Vodafone (Portugalia) încheie cu clienții săi contracte de prestări de servicii, dintre
care unele prevăd clauze promoționale speciale supuse unor condiții de contractare
a acestor clienți pentru o perioadă minimă predeterminată. Clienții se angajează să
mențină un raport contractual cu Vodafone, precum și să utilizeze bunurile și
serviciile furnizate de aceasta pentru o astfel de perioadă, în schimbul unor condiții
comerciale avantajoase, în special în ceea ce privește prețul care trebuie plătit
pentru serviciile subscrise.
• Perioada de contractare poate varia în funcție de aceste servicii. Aceasta are ca
obiect să permită Vodafone să recupereze o parte din investiția sa privind
echipamentele și infrastructurile, precum și alte costuri, cum sunt cele legate de
activarea serviciului și avantajele speciale acordate clienților. Nerespectarea de către
clienți a perioadei de contractare din motive imputabile acestor clienți implică plata
de către clienții menționați a sumelor care sunt prevăzute de contracte. Aceste
sume urmăresc să descurajeze nerespectarea de către aceiași clienți a perioadei de
contractare.

C-43/19 Vodafone

• In conformitate cu dreptul național, suma care trebuie plătită în caz de nerespectare


a perioadei de contractare este calculată proporțional cu partea din perioada de
contractare care s-a scurs. Acest cuantum nu poate depăși costurile pe care
Vodafone le-a suportat pentru instalarea exploatației.
• Vodafone a fost obligata sa aplice TVA pentru aceste sume. Aceasta a prezentat apoi
un recurs împotriva actului de taxare, în măsura în care această societate considera
că sumele în discuție în litigiul principal nu erau supuse TVA-ului.

76
28.10.2020

C-43/19 Vodafone
Intrebarile preliminare:
• Art. 2 alin. (1) lit. (c) și articolele 9, 24, 72 și 73 din Directiva TVA trebuie interpretate în
sensul că perceperea de către un operator de comunicații electronice de la foștii săi
clienți, a unei sume care, din motive juridice, nu poate depăși costurile pe care societatea
furnizoare le-a suportat pentru instalarea serviciului, care trebuie să fie proporțională cu
avantajul acordat clientului, identificat și cuantificat ca atare în contract și care nu poate să
corespundă în mod automat valorii totale a sumelor restante la data rezilierii contractului,
constituie o prestare de servicii supusă la plata TVA-ului?
• Faptul că se solicită restituirea sumelor după rezilierea contractului, în cazul în care
operatorul nu mai prestează servicii clientului, și că nu a fost realizat un consum concret
după încetarea contractului se opune calificării sumelor respective drept contraprestație
pentru o prestare de servicii?
• Este necesar să se excludă faptul că suma respectivă constituie o contraprestație pentru
prestarea de servicii prin faptul că operatorul și foștii săi clienți au definit în prealabil, în
virtutea legii, în cadrul unui contract de adeziune, formula de calcul al sumei pe care trebuie
să o plătească foștii clienți în cazul în care nu respectă perioada contractuală prevăzută în
contractul de prestări de servicii?
• Este necesar să se excludă faptul că suma respectivă constituie o contraprestație pentru
prestarea de servicii atunci când suma în discuție nu corespunde celei pe care operatorul ar
fi primit-o în perioada contractuală rămasă, în cazul în care contractul nu ar fi fost reziliat?

C-43/19 Vodafone

• Este supusă TVA-ului prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui
stat membru de către o persoană impozabilă care acționează ca atare.

• In ceea ce privește legătura directă dintre serviciul furnizat beneficiarului și


contravaloarea efectivă primită, Curtea a statuat deja că contravaloarea prețului
plătit la momentul semnării contractului privind prestarea unui serviciu este
constituită din dreptul clientului de a beneficia de executarea obligațiilor care
decurg din contract, indiferent dacă clientul pune în aplicare acest drept. Astfel,
prestatorul de servicii efectuează această prestație atunci când permite clienților să
beneficieze de aceasta, astfel încât existența legăturii directe sus-menționate nu
este afectată de faptul că clientul nu face uz de dreptul menționat (a se vedea în
acest sens Hotărârea din 22 noiembrie 2018, MEO – Serviços de Comunicações e
Multimédia, C-295/17

77
28.10.2020

C-43/19 Vodafone

• Curtea a considerat că o sumă prestabilită percepută de un operator economic în


cazul rezilierii anticipate de către clientul său sau pentru un motiv imputabil acestuia
din urmă a unui contract de prestări de servicii care prevede o perioadă minimă de
contractare, sumă care corespunde celei pe care acest operator ar fi primit-o în
restul perioadei respective în lipsa unei asemenea rezilieri, trebuie să fie
considerată remunerație pentru o prestare de servicii efectuată cu titlu oneros și
supusă ca atare TVA-ului, chiar dacă o asemenea reziliere presupune dezactivarea
produselor și serviciilor prevăzute prin contract înaintea expirării perioadei minime
de contractare convenite.

C-43/19 Vodafone
Concluzia CJUE
• Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE trebuie
interpretat în sensul că sumele percepute de un operator economic în
cazul rezilierii anticipate, pentru motive proprii clientului, a unui
contract de prestări de servicii care prevede respectarea unei perioade
contractuale, în schimbul acordării în favoarea acestui client a unor
condiții comerciale avantajoase, trebuie considerate ca reprezentând
remunerarea unei prestări de servicii efectuate cu titlu oneros, în sensul
acestei dispoziții.

78
28.10.2020

C-235/18 - Vega International


• Vega International desfășoară activitatea de transportator de vehicule utilitare ale
unor constructori cunoscuți, de la uzina de fabricație la clienți. Acest serviciu este
asigurat prin intermediul mai multor filiale ale Vega International, care au sediile
sociale în diferite state membre, printre care și filiala Vega Poland.

• Vega International organizează și gestionează aprovizionarea tuturor societăților


sale cu carduri de carburant emise de diferiți furnizori de carburant. Vehiculele
transportate de Vega Poland sunt alimentate cu ajutorul unor carduri de carburant
nominale, eliberate conducătorilor auto. Pentru motive de organizare și ținând
seama de cuantumul cheltuielilor, toate operațiunile efectuate prin intermediul
cardurilor de carburant sunt centralizate de societatea mamă din Austria, care
primește de la furnizorii de carburant facturile care fac dovada, printre altele, a
achiziționării carburantului cu TVA.
• Vega International refacturează filialelor sale, printre care și Vega Poland,
carburantul pus la dispoziție pentru furnizarea serviciului de transport al vehiculelor,
cu o majorare de 2 %.

C-235/18 - Vega International

• Autoritatile fiscale din Polonia au refuzat Vega International restituirea


TVA-ului pentru perioada cuprinsă între lunile aprilie și iunie 2012.
Acestia au motivat ca un astfel de acord cu privire la gestionarea
carburantului nu ar reprezenta un contract de livrare de carburant, ci
mai degrabă un contract de finanțare a achiziționării acestuia.
• Practic, Vega International nu efectuează „livrări de bunuri”, în cazul de
față carburant, pentru care TVA-ul poate fi recuperat, ci furnizează Vega
Poland prestări de servicii de finanțare care nu ar fi impozabile în
Polonia întrucât sunt scutite de TVA.

79
28.10.2020

C-235/18 - Vega International


Intrebarea preliminară
• În noțiunea menționată la articolul 135 alineatul (1) litera (b) din [Directiva
2006/112] (operatiuni scutite - acordarea și negocierea de credite și gestionarea
creditelor de către persoana care le acordă) sunt incluse și activitățile ce constau în
punerea la dispoziție a cardurilor de carburant, precum și negocierea, finanțarea și
plata achizițiilor de carburant prin intermediul acestor carduri sau astfel de activități
complexe pot fi considerate ca fiind operațiuni în lanț al căror obiectiv principal îl
constituie livrarea de carburant?

Vega International C-235/18

• CJUE precizeaza ca nu trebuie să se considere că livrarea de carburant este efectuată


către Vega International, iar aceasta din urmă revinde ulterior acest bun către Vega
Poland, efectuând la rândul său o livrare de carburant către aceasta.
• În schimb trebuie arătat că Vega International se limitează să pună la dispoziția
filialei sale poloneze, prin intermediul cardurilor de carburant, un simplu instrument
care îi permite să achiziționeze acest carburant, neavând astfel decât un rol de
intermediar în cadrul operațiunii de achiziționare a acestui bun.
• În consecință, în lipsa unei livrări a unui bun, mai precis carburant, în cauza
principală, din perspectiva Vega International, aceasta din urmă nu poate solicita
restituirea TVA-ului achitat pe facturile care îi sunt adresate, aferent alimentării cu
carburant efectuată de Vega Poland la stațiile de benzină.

80
28.10.2020

Vega International C-235/18

• Nu se contestă că toate operațiunile efectuate prin intermediul cardurilor de


carburant puse la dispoziția filialelor de Vega International, sunt centralizate de
societatea-mamă în Austria, care primește din partea furnizorilor de carburant
facturile care fac dovada în special a achiziționării carburantului cu TVA.
• Ulterior, la sfârșitul fiecărei luni, Vega International refacturează filialelor sale
carburantul pus la dispoziție pentru furnizarea serviciului de transport al vehiculelor
cu o majorare de 2 %.

C-235/18 - Vega International


Concluzia CJUE
• Articolul 135 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie
interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele din cauza principală, punerea la
dispoziția filialelor a unor carduri de carburant de către o societate-mamă, ceea ce
face posibilă pentru filiale alimentarea cu carburant a vehiculelor al căror
transport îl asigură, poate fi calificată drept serviciu de acordare de credite scutit
de taxa pe valoarea adăugată potrivit acestei dispoziții.

81
28.10.2020

C-835/18 - Terracult SRL

• Donauland SRL, societate comercială de drept român, a livrat rapiță către Almos
Alfons Mosel Handels GmbH, societate comercială de drept german. Ea a considerat
tranzacțiile corespunzătoare ca fiind livrări intracomunitare.
• Donauland nu a fost în măsură să prezinte, cu ocazia inspecției fiscale la care a fost
supusă, documentele care atestau că rapița astfel livrată a părăsit teritoriul român,
autoritatea fiscală competentă a considerat că scutirea de TVA prevăzută pentru
livrările intracomunitare de bunuri nu era aplicabilă în cazul acestor operațiuni. Prin
urmare, autoritatea a stabilit în sarcina Donauland plata sumei de 440 241 de lei
românești (RON) (aproximativ 100 000 de euro) cu titlu de TVA aferent livrărilor de
rapiță destinate Almos. Donauland nu a contestat această decizie de impunere, care,
în consecință, a rămas definitivă.

C-835/18 - Terracult SRL

• Donauland a recalificat livrările intracomunitare în cauză, încadrându-le în categoria


livrărilor naționale cărora li se aplică cota standard de TVA, și a emis facturi de
corecție în acest scop. Aceste facturi evidențiau anularea livrărilor intracomunitare
amintite și recalificarea lor.
• Almos a informat Donauland că a constatat că facturile de corecție menționate
cuprindeau codul său de identificare fiscală din Germania și a solicitat rectificarea
acelorași facturi pentru a cuprinde datele sale de identificare din România. Almos a
indicat de asemenea Donauland că rapița în cauză nu a părăsit teritoriul României și
că livrărilor în cauză trebuia să li se aplice mecanismul de taxare inversă a TVA-ului.

82
28.10.2020

C-835/18 - Terracult SRL


• Donauland a emis noi facturi de corecție și încadrându-le în categoria livrărilor de
bunuri pentru care se aplică mecanismul de taxare inversă a TVA-ului.
• Luând în considerare aceste noi facturi de corecție în decontul de TVA pentru luna
martie a anului 2014, Donauland a dedus TVA-ul aferent acestor facturi din TVA-ul
datorat pentru perioada în curs. Întrucât a fost calculată o sumă negativă de TVA,
Donauland a solicitat rambursarea TVA-ului.
• După ce a verificat cererea de rambursare a TVA-ului autoritatea fiscală competentă
a stabilit printr-o decizie de impunere în mod definitiv în sarcina Terracult, care
achiziționase Donauland prin absorbție la 1 august 2016, obligația de plată a acestei
sume cu titlu de supliment de TVA aferent livrărilor de rapiță efectuate în luna
octombrie a anului 2013. Această autoritate fiscală a considerat în special că
recalificarea livrărilor de rapiță și încadrarea lor în categoria livrărilor de bunuri
pentru care se aplică mecanismul de taxare inversă a TVA-ului anulau în mod nelegal
efectele deciziei de impunere din 4 martie 2014, în condițiile în care aceasta din
urmă rămăsese definitivă.

C-835/18 - Terracult SRL


Intrebarea preliminara:
• Directiva TVA, precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și
proporționalității se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei
practici administrative și/sau unei interpretări a prevederilor din legislația
națională prin care se împiedică corectarea unor facturi și, pe cale de consecință,
includerea facturilor corectate în decontul de TVA al perioadei în care s-a făcut
corecția, pentru operațiuni efectuate într-o perioadă care a făcut obiectul unei
inspecții fiscale în urma căreia organele fiscale au emis o decizie de impunere
rămasă definitivă, în condițiile în care, ulterior emiterii deciziei de impunere, s-au
descoperit date și informații suplimentare care ar determina aplicarea unui regim
fiscal diferit?

83
28.10.2020

C-835/18 - Terracult SRL


• In ceea ce privește rambursarea TVA-ului facturat din greșeală, Curtea a arătat deja
că Directiva TVA nu prevede nicio dispoziție referitoare la regularizarea de către
emitentul facturii a TVA-ului facturat fără a fi datorat și că, în aceste condiții, statele
membre sunt, în principiu, cele care trebuie să determine condițiile în care TVA-ul
facturat fără a fi datorat poate fi regularizat
• Pentru a asigura neutralitatea TVA-ului, este de competența statelor membre să
prevadă, în ordinea lor juridică internă, posibilitatea regularizării oricărei taxe
facturate fără a fi datorată, cu condiția ca emitentul facturii să demonstreze buna sa
credință.
• Atunci când emitentul facturii a eliminat complet, în timp util, riscul de pierdere a
unor venituri fiscale, principiul neutralității TVA-ului impune ca TVA-ul facturat fără a
fi datorat să poată fi regularizat fără ca statele membre să poată condiționa o astfel
de regularizare de buna-credință a emitentului facturii respective. Această
regularizare nu poate depinde de puterea discreționară de apreciere a
administrației fiscale.

C-835/18 - Terracult SRL

• In cazul livrărilor de bunuri care intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a
TVA-ului, riscul pierderii unor venituri fiscale legat de exercitarea dreptului la
rambursare este eliminat.

• In consecință, în lipsa unui risc de pierdere a veniturilor fiscale, refuzul de a acorda


unui furnizor rambursarea TVA-ului plătit fără a fi datorat, acesta fiind facturat în
pofida împrejurării că, în locul normelor referitoare la regimul normal al TVA-ul, se
aplicau cele corespunzătoare mecanismului de taxare inversă în privința unei livrări
efectuate de acest furnizor în cadrul activităților sale economice supuse TVA-ului, ar
însemna să i se impună acestuia să suporte o sarcină fiscală cu încălcarea
principiului neutralității TVA-ului.

84
28.10.2020

C-835/18 - Terracult SRL

• Dispozițiile Directivei 2006/112/CE precum și principiile neutralității fiscale,


efectivității și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei
reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite
unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit
ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a taxei pe valoarea
adăugată (TVA), să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se
prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin
depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel
efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de
această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate
operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia
autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată
de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.

BREXIT

85
28.10.2020

BREXIT

• De la 31 ianuarie 2020, GB nu mai este in UE.


• Implicatii potentiale asupra TVA si taxelor vamale

• IMPORTANT:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=RO

171

BREXIT

• Pana la final de 2020, se aplica Directiva 112/2006.

• Din 2021: export - import (teritoriu extra EU)

• Comunicat ANAF:
• https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/BREXIT_04022020.pdf

172

86
28.10.2020

87

S-ar putea să vă placă și