Sunteți pe pagina 1din 2

00.00.04.F.003.1.

A
Declaratie Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Contractant/Asigurat (persoana care contracteaza asigurarea):
Nume_Prenume/Denumire: Crinela Alexandra Cosma CNP/CUI: 2910106124938
nr. telefon (mobil): 0731131313 adresa de corespondenta (e-mail): broscu2002@yahoo.com
Prin semnarea prezentei, declar pe propria raspundere ca:

1. DECLARATIE PRIVIND INFORMAREA


Am luat la cunostinta de continutul Notei de Informare (cod 00.00.04.F.003.0.A) si ma oblig s-o transmit tuturor persoanelor ale caror
date cu caracter personal le furnizez in procesul de asigurare in vederea informarii corecte a acestora.

Declar si agreez ca furnizarea adresei de e-mail in scopurile precizate in Nota de Informare reprezinta acordul meu pentru utilizarea
acesteia ca mijloc de comunicare a informatiilor.

Nume_Prenume Reprezentant Contractant/Asigurat PJ:____________________________ In calitate de:____________________


Semnatura:_________________________Data:__________________________

2. ACORD
Confirm ca am citit, am inteles continutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezinta vointa mea, in cunostinta de
cauza, liber exprimata, transpusa pe acest formular bifat corespunzator.
2.1. prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de
loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse
noi):
sunt de acord nu sunt de acord (refuzul / retragerea consimtamantului pentru acest scop nu are niciun impact asupra
desfasurarii procesului de asigurare si nici nu-l conditioneaza).

Am inteles ca datele mele cu caracter personal si/sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sunt absolut necesare pentru
obtinerea produselor si serviciilor de asigurare si ca refuzul de a le furniza poate bloca procesul de ofertare a unor solutii de
asigurare personalizate, adaptate cerintelor si nevoilor mele si / sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sau poate
determina, dupa caz, incetarea contractului de asigurare.

Semnatura:_________________________Data:__________________________
POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA
DEZASTRELOR NATURALE S.A.

Poliţă de asigurare
PAD Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 155, Tronson 6, Bl. D1, Et. 6, Sector 1
Tel: 021.9930/021.408.61.00/Orange 0741.08.72.43/Vodafone 0729.08.72.43; Fax: 031.105.42.62
Registrul Comerţului J40/10819/2009, CUI 26191737
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RA-065/2009
Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410

ASIGURĂTOR AUTORIZAT S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.


împotriva dezastrelor naturale Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucuresti

Registrul Comerţului J40/10454/19.12.2001, CUI 14360018, RA-047

*0012540322018079507*
Seria: RA-047 Nr: 00125403220 reînnoiește PAD Seria: Nr:
ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINŢEI ÎN BAZA LEGII NR.260/2008
Riscuri acoperite prin contract : cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale
ASIGURAT/CONTRACTANT* PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC** DA NU X
Nume / Denumire: Cosma Prenume: Crinela Alexandra
CNP/CUI: 2910106124938 E-mail: broscu2002@yahoo.com
Telefon: 0731131313 Fax:
Adresă: Romania Jud. Alba, Loc. Micesti, Strada Paraului, Nr. 4, Cod poştal 510002

BENEFICIAR PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC** DA NU X


Nume / Denumire: Cosma Prenume: Crinela Alexandra
CNP/CUI: 2910106124938 E-mail: broscu2002@yahoo.com
Telefon: 0731131313 Fax:
Adresă: Romania Jud. Alba, Loc. Micesti, Strada Paraului, Nr. 4, Cod poştal 510002

PERIOADA DE VALABILITATE SUMA ASIGURATĂ (A, B)


De la: Până la: X 20.000 EUR 10.000 EURO
Ziua Luna Anul Ziua Luna Anul
5 11 2019 4 11 2020

Prima de asigurare în sumă de 95,14 încasată în LEI conform


document*** CMP nr.
4083133 din data de 31
Ziua Luna
10
Anul
2019

LOCAŢIA ASIGURATĂ / CLĂDIREA CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ CUL 12266682


Localitate: Floresti Tipul Adresei: Urban X Rural
Adresă: Jud. Cluj, Loc. Floresti, Strada Stejarului, Nr. 45, Et. Parter , Ap. 1, Cod poştal 407280
Cod poştal: 407280

Suprafaţă___________________________________________ (m2) Număr de camere_________


3 An construcţie/consolidare___________
2015
Identificare
utila totala: 68,00
Regim înălţime_________________
4 etaje Număr clădiri cu destinaţia de locuinţă aflate la aceeasi adresă 1___ (numai pentru cazul înc areclădirea asigurata este casa/vila)
clădire: Identificare clădire cu destinaţia de locuinţă ___________________________________________________________________________
--
( numai pentru cazul în care la adresa declarată există mai mult de o clădire cu destinaţia de locuinţă)

MENŢIUNI SPECIALE
Prezentul PAD este emis în baza OFERTEI de asigurare nr. 00235032375 / 31-10-2019, acceptată de Asigurat/Contractant, ofertă care a inclus informarea
prevăzută de Regulamentul General de Protecție a Datelor si documentul de informare privind produsul de asigurare prevăzut de Directiva (UE) 2016/97.
Aceste documente de informare pot fi consultate și la https://paidromania.ro/privacy
Drepturile provenite din polita de asigurare sunt cesionate in procent de 50% in favoarea Bancii Comerciale Romane (Sucursala Judeteana Cluj, Str. George
Baritiu nr. 10-12) si in procent de 50% in favoarea Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare.

Prezenta poliţă a fost emisă într-un singur exemplar la data de: Ziua
31
Luna
10
Anul
2019

PAID S.A. Asigurător autorizat prin Intermediar / angajat


Director general S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. RBK-324

Semnătură Semnătură

Prezenta poliţă s-a emis în baza Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 175 din 09 martie 2016, a normelor emise în aplicarea acesteia si a declaratiei ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI.
* Datele de identificare ale CONTRACTANTULUI vor fi inscrise la rubrica MENŢIUNI SPECIALE numai în cazul în care acestea diferă de datele de identificare ale ASIGURATULUI.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către PAID S.A. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile i,
de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa societăţii.
**Persoană expusă politic aşa cum este definită in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismulu
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare şi în Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălarii banilor şi a
finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.
***Prin plata primei de asigurare declar că am luat cunostinţă de prevederile Legii nr.260/2008 republicată şi a normelor emise în aplicarea acesteia exprimându-mi acordul expres privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, daca este cazul. Puteţi verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-online-pad