Sunteți pe pagina 1din 21

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Proiect: „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabilă a națională - SUSȚIN” Contract nr.
POCU/449/4/16/127434

METODOLOGIE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE


PLANURI DE AFACERI
„Antreprenor în economia socială”

Septembrie 2020

1
ABREVIERI și DEFINIȚII
În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:
1 ABREVIERI
UE Comisia Europeană
CE Fondul Social European
FSE Ministerul Fondurilor Europene
MFE
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
MENCS Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
MMFPSPV Vârstnice

Autoritatea de Management/ Autoritatea de


AM/AM POCU Management pentru Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020

Uniunea Europeană
DG PCU Direcția Generală Programe Capital Uman
OI/ OI POCU Organism Intermediar/ Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ANC Autoritatea Națională pentru Calificări
GT Grup țintă
NEETS Not in Education, Employment and Training
PA Plan de afacere

1 TERMENI GENERALI FOLOSIȚI ÎN CADRUL METODOLOGIEI

ADMINISTRATOR AL Administratorul schemei de antreprenoriat ca persoană juridică delegată de


SCHEMEI către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în
DE MINIMIS/ numele furnizorului. Administratorul schemei de antreprenoriat pentru
BENEFICIARPROIECT prezentul Concurs este: Carmistin International SRL
FURNIZOR AL SCHEMEI Orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului
DE MINIMIS sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care
administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă
întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis, în
cazul de fata furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor
Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU.
CONTRACT DE Actul juridic semnat între AM/ OI POCU, pe de o parte, și administratorul
FINANȚARE schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc
drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării
operațiunilor în cadrul POCU;
SOLICITANT AL SCHEMEI Persoana fizică care intenționează să înființeze o întreprindere în mediul
DE AJUTOR DE MINIMIS urban și depune plan de afacere în cadrul Concursului în vederea obținerii
unei finanțări nerambursabile prin Schema de ajutor de minimis
CONTRACT DE Actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și
SUBVENȚIE beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și
obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor
finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
BENEFICIARUL SCHEMEI Persoana care dorește să inițieze o activitate independentă, cu vârsta mai
2
DE AJUTOR DE MINIMIS mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite
de beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile stabilite
conform Ghidului Solicitantului Condiții specifice și care crează o
întreprindere;
AJUTOR DE MINIMIS Sprijin financiar acordat de stat unei companii/ întreprinderi.
INOVARE SOCIALĂ Presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin
care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor
publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii
serviciilor sociale.
Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul
acestui ghid al solicitantului – condiții specifice:
- metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în
operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral
sau care țin de cutumele din societate/ etnice (de ex. realizarea unor
acțiuni concrete pentru comunitatea în care este localizată afacerea care
să implice voluntari din mai multe grupuri sociale care să conlucreze pentru
un scop social);
- metode inovatoare de combatere a discriminării;
- valorificarea oportunităților locale în
identificarea soluțiilor propuse (de ex. utilizarea în producție, în principal,
a materiei prime provenite din zona apropiată a afacerii);
- activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse,
nediscriminarea etc. (de ex. ateliere, workshopuri, evenimente de
promovare a afacerii prin care se promovează egalitatea de șanse,
nediscriminarea etc. prin exemplul propriu);
- crearea și consolidarea de parteneriate, rețele şi platforme de colaborare
între centrele de sprijinire a afacerilor şi incubatoarelor/clusterelor/ hub-
urilor existente la nivel național/ regional/ local pentru susținerea grupului
ţintă POCU şi a oricăror persoane
interesate, cu resurse privind înființarea şi dezvoltarea afacerilor;
- aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor
servicii publice, prin intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii
sociale, culturale, de mediu etc. (de ex. alpinism utilitar, peisagistică,
îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile
etc.);
- dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în
comunitate.
DEZVOLTARE Cea mai cunoscută definiție a conceptului de dezvoltare durabilă este cea
DURABILĂ adoptată în raportul intitulat „Viitorul nostru comun”, elaborat de Comisia
Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul
1987: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”.
Aplicarea principului dezvoltării durabile urmărește asigurarea unui
echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere
economică în cadrul POCU. Integrarea orizontală a principiului are în
vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului
asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției
mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării
la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării
riscurilor.
TIC – TEHNOLOGIA Este formată atât din echipamentele necesare prelucrării informației și
INFORMAȚIEI SI A comunicării ei, cât și din software-ul necesar pentru obținerea informațiilor
COMUNICAȚIILOR și transmiterea lor.
(INFORMATION Cu alte cuvinte, Tehnologia informației și a comunicațiilor reprezintă
TECHNOLOGY AND totalitatea instrumentelor ce se bazează pe calculator, folosite de oameni
COMMUNICATION – pentru a prelucra și a transmite informații. Utilizarea şi calitatea TIC prin
IT&C) implementarea unor

3
soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de
servicii și/ sau execuție de lucrări

1. Prezentarea generală
Proiectul POCU/449/4/16/127434 „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabilă națională –
SUSTIN” are ca obiectiv general susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale la nivelul
Regiunilor Sud - Muntenia, Sud Vest și Vest, prin înființarea a 29 de structuri de economie socială, în
vederea dezvoltării economiei sociale și creșterii ocupării la nivel regional. Astfel proiectul va contribui la
ocuparea forței de muncă în regiunile vizate, prin crearea a cel puțin 93 de noi locuri de muncă,
contribuind la îndeplinirea obiectivului specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie
socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, în cadrul Axei prioritare 4 „Incluziunea socială și
combaterea sărăciei”.

Obiectivele specifice ale proiectului:


Obiectiv Specific 1: Creșterea nivelului de informare si conștientizare la nivelul Sud Muntenia, Sud Vest
si Vest cu privire la beneficiile economiei sociale, ale ocupării pe cont propriu si ale dezvoltării economice
sustenabile la nivel regional;
Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea nivelului de competente antreprenoriale in economie sociala in randul a
112 persoane si îndrumarea acestora in vederea realizării unui plan de afaceri si infiintarii de noi SES-uri;
Obiectiv Specific 3: Creșterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Centru prin
ȋnființarea a 29 de SES-uri si crearea a 93 de noi locuri de munca.

Prezenta Metodologie de evaluare și selecție planuri de afaceri reprezintă suportul pe baza


căruia se va organiza Concursul de planuri de afaceri - Antreprenor în economia socială.
Planul de afaceri este o condiție obligatorie pentru participanții la programul de formare
antreprenorială ce doresc să obțină finanțare nerambursabilă în vederea înființări unei noi întreprinderi.
Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței
începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a
criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin
beneficiarilor finanțării, precum și procedura de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada de 24
luni din care ultimele 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate.
La concurs vor putea participa toţi absolvenții programului de formare Antreprenor în economia
socială rezidenți în regiunile de implementare Sud - Muntenia, Sud Vest și Vest: Arad, Timiș, Caraș-
Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman,
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu și Ialomița. De asemenea, pot participa la Concurs persoane care dețin
certificatul de antreprenor în economia socială și se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile,
putand fi selectate maxim 2 PA dintre cele depuse de persoane din afara GT.

4
Prezenta metodologie se aplică pentru întreprinderi înființate de persoanele care au cel puțin
studii medii, sunt in categoria de vârsta 18-24 ani, sunt în prezent angajați si/sau urmează o formă de
educație formală (studii medii/studii superioare) sau de pregătire profesională (sunt în prezent înscrisi
într-un curs de perfecționare/calificare/specializare/inițiere finalizat cu o diplomă recunoscută la nivel
național); dacă nu se încadrează în categoria de vârstă 18-24 pot fi și persoane care nu au în prezent un
loc de muncă și nu urmează nicio forma de pregătire (educație/formare).

2. Cadrul legal
Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu:
a) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
b) Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora;
d) Legea economiei sociale;
e) Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie
socială” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
f) Schema ajutor de minimis aferenta Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei ”, Obiectivul Specific 4.16: „Consolidarea
capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila”.

3. Domeniu de aplicare
(1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru inițierea
unei afaceri sociale prin finanțare în cadrul apelului privind Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, în
cadrul Axei prioritare 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

(2)Prezenta schemă nu se aplică:


a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie1999
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 17/21.01.2000;

5
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în domeniul producției primare de
produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi


comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în
cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii
primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv
ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele
de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

4. Condițiile de eligibilitate privind beneficiarii schemei de minimis


Înscrierea participanților eligibili la competiție se realizează în conformitate cu Metodologia de
recrutare a grupului țintă și Metodologia de selecție a planurilor de afaceri. Participanții la
competiție trebuie sa fi absolvit fie cursul de formare in domeniul antreprenoriatului social organizat in
cadrul proiectului, fie sa dețină un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenoriala
acreditat ANC, precum Antreprenor in economia sociala sau Manager de întreprindere sociala.
Ca parte din programul de formare in antreprenoriat social desfășurat in cadrul proiectului,
fiecare cursant are obligația elaborării unui plan de afaceri.
Participantul la concursul de planuri de afaceri va fi administratorul întreprinderii care se va
înființa prin ajutorul de minimis, respectiv reprezentantul legal al acesteia pe toată durata celor 24 luni de
la data înființării firmei (18 luni perioadă de implementare proiect și 6 luni perioadă de sustenabilitate).
Participanții la concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Start-up-uri Sociale pentru
dezvoltarea sustenabilă națională – SUSTIN” nu au voie sa depună același plan de afaceri pe un alt
proiect similar (NU au voie să facă parte din grupul țintă și să beneficieze de finanțare în alte proiecte
finanțate prin POCU Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, 4.16 „Consolidarea
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”).
În cadrul prezentului Concurs, nu pot face parte dintre solicitanții eligibili tinerii NEETs
(care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârste cuprinse între
18 – 24 ani.

6
Beneficiarii finanțării respectă condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice,
Cerere de Propuneri de Proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16
(august 2018) aprobat prin Ordinul 772/03.08.2018, respectiv:
- angajarea a 2, 3, 5 persoane conform criteriului de finanțare aprobat;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 18 luni
pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare (toate plățile aferente
finanțării și funcționării întreprinderilor trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare);
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuitatea
funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

5. Indicatorii aplicabili apelului

În urma Concursului de planuri de afaceri, Administratorul schemei de antreprenoriat va acorda


ajutor de minimis pentru 29 de întreprinderi in economie sociala înființate de persoanele ale căror planuri
de afaceri au fost selectate, definite conform Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.
Solicitanții vor putea primi ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi in economie
sociala și pentru implementarea unui plan de afacere numai o singură dată în cadrul acestui apel de
proiecte, indiferent de numărul de asociați din cadrul întreprinderii nou înființate.
În cadrul fiecărei întreprinderi nou înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create
locuri de muncă pentru persoane care fac parte din categoriile de grup țintă vizate de apel, și anume:
șomeri, persoane inactive, persoane angajate.

Indicatori prestabiliți de rezultat


Nr. crt. Denumire indicator Valoare țintă
1. Entități de economie sociala înființate urmare a sprijinului primit, din care: 2
-
din zona rurala
2. Entități de economie sociala care funcționează la 6 luni după terminarea 2
sprijinului, din care: - din zona rurala
3. Entități de economie sociala care funcționează la 6 luni după terminarea 29
sprijinului
4. Entități de economie sociala înființate urmare a sprijinului primit 29

Indicatori prestabiliți de realizare

Nr. Crt. Denumire indicator Valoare țintă


1. Entități de economie sociala sprijinite 29
2. Entități de economie sociala sprijinite, din care: - Din zona rurala 2

7
6. Organizarea și derularea etapei de concurs a planurilor de afaceri
6.1. Transmiterea metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de
afaceri către grupul țintă

Metodologia de evaluare și selecție va fi pusă la dispoziția cursanților până la finalizarea


cursurilor prevăzută în etapa de implementare, urmând a fi afișată pe site-ul sustin.info.

Conținutul dosarului pentru înscrierea în concurs:


- OPIS
- Cerere de înscriere la concursul planurilor de afaceri – Anexa 1 la prezenta Metodologie.
Fiecare beneficiar care dorește să participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să
completeze cererea.
- Carte de identitate (în copie) din care să reiasă domiciliul/reședința în mediul urban sau rural în
regiunea de implementare a proiectului.
- Documente care atesta apartenenta la GT eligibil: adeverința de angajat, adeverința de
student/elev, cupon de pensie, declarație pe proprie răspundere in cazul persoanelor
casnice;
- Certificatul/adeverința de absolvire a cursului de competente antreprenoriale acreditat
ANC (in copie);
- Cazier fiscal și cazier judiciar (pentru participantul la concurs și asociatul său, după caz);
Cazier fiscal trebuie sa fie valabil la data depunerii planului de afacere, cu mențiunea „Solicitantul
NU este înscris în cazierul fiscal/judiciar” / sau similar (in original).
- Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu a fost supus unor condamnări
pentru motive profesionale sau etic-profesionale, pentru fraudă, corupție, implicare în organizații
criminale sau alte activități ilegale (în original) (ANEXA 2)
- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (în original) (ANEXA 3)
- Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese (în original) (ANEXA 4 )
- Curriculum vitae
- Certificat de absolvire sau Adeverință emisă de către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat
social; Persoanele aplicante care nu au urmat programul de formare Antreprenor în economie
socială în cadrul acestui proiect vor atașa la Dosarul de finanțare Certificatul de absolvire al
unui curs de antreprenoriat social obținut anterior;
- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în original) (ANEXA 5)
- Angajament privind participarea la activitățile proiectului (ANEXA 6)
- Plan afaceri (semnat si datat pe fiecare pagina) depus in original, elaborat de către
participantul la concurs pe baza structurii solicitate și pusă la dispoziție de către administratorul
schemei de minimis - Anexa 7 la prezenta Metodologie;
8
- Buget plan de afaceri, (semnat si datat pe fiecare pagina) - Anexa 8 la prezenta Metodologie;
Bugetul va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informațiilor din planul de afacere
și ținând cont de formatul orientativ pus la dispoziție prin prezenta metodologie și a listei de
cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii;
- Lista cheltuieli eligibile in cadrul proiectului (Anexa 11)
Notă: Nu se accepta achiziția de echipamente second-hand din ajutorul de minimis!

In etapa de verificare a dosarului pentru înscrierea la concurs, echipa de proiect va putea solicita
clarificări. Daca în urma primirii răspunsului se constată neîndeplinirea vreunui criteriu de eligibilitate sau
lipsa vreunui document dintre cele solicitate, Solicitantul va fi declarat neeligibil.

6.2. Stabilirea comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri


Preliminar, experții în formare profesională și selecție PA verifica conținutul dosarului pentru
înscrierea in etapa de selecție a PA eligibile. Dosarul trebuie sa contina toate Anexele mentionate mai
sus in original/copie, dupa caz, conform OPIS.
Principalele atribuții ale Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt:
1. Verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate ale aplicantilor (Faza A);
2. Evaluarea preliminara a PA conform grilei de evaluare (Anexa 9) care vor intra in Faza C.

Ulterior, acestea PA vor fi evaluate de un juriu nominalizat de Managerul de Proiect a cărei componența
va fi următoarea:
- 2 reprezentanti al mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului;
- 1 reprezentant al sectorului economiei sociale.

Juriul va asigura selecția si ierarhizarea primelor 29 PA in funcție de punctaj si de limitele:


 min. 10% PA finanțate cu activități privind dezvoltarea durabila;
 min. 10% PA finanțate cu masuri de inovare sociala;
 max. 10% din PA finanțate depuse de pers neparticipate la cursuri (max. 2 pers.); In
cadrul procesului de selecție Planuri de Afaceri vor putea participa si persoane care nu
au urmat cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se
încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a
unui program de formare antreprenoriala precum Antreprenor in economia sociala Cod
COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala cod COR 112036 .
 Întocmirea documentelor aferente (grile de evaluare completate, procese-verbale, etc.);
 Soluționarea contestațiilor.

6.3. Depunerea Planurilor de Afaceri

9
Planurile de afaceri, insotite de anexele si documentele mentionate la cap. 6.1 vor fi transmise in
original, in intervalul 26.10.2020 - 02.11.2020 la adresa: S.C. CARMISTIN INTERNATIONAL S.R.L.
București, Sect.1, Șos. București-Ploiești, Nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention
Center, Clădirea A1, Etajul 2, Biroul nr. 3 și 17. Pe plic se va mentiona: Concurs Planuri de afaceri –
Proiect SUSTIN.

PA vor fi transmise in 2 exemplare printate pe o singura fata (semnata si datata) si indosariate.


Tot acum vor putea depune PA si solicitanții care nu au participat la cursuri, dar dețin certificatul
de antreprenor în economie socială.
Aplicantii pot opta pentru una din cele trei categorii de subventii descrise mai jos:

 Cat. 1 - 4 subvenții a 54.000 euro (pentru înființarea a minim 2 locuri de muncă)


 Cat. 2 - 20 subvenții a 69.950 euro (pentru înființarea a minim 3 locuri de muncă)
 Cat. 3 - 5 subvenții a 99.950 euro (pentru înființarea a minim 5 locuri de muncă)

6.4 Elemente obligatorii pe care trebuie sa le conțină PA


Pentru ȋnființarea întreprinderilor sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale de inserție, in scopul
descrierii clare si a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către
persoana/persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține cel puțin următoarele
elemente:
 Misiunea sociala/programele sociale ale întreprinderii sociale;
 Componenta socială a cărei rezolvare constituie misiunea sociala a întreprinderii: categoriile de
persoane cărora li se adresează întreprinderea sociala respectiva si nevoile sociale ale acestora,
zona geografica, problema comunitara/de mediu pe care încearcă sa o rezolve întreprinderea;
 Modul in care se integrează activitatea întreprinderii in contextul social si in cel economic din
zona respectiva: elemente de analiza de piață privind activitatea care face obiectul Planului de
afaceri;
 Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul in care se
asigura participarea membrilor si a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri
vulnerabile, daca acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind
activitățile acesteia si modul in care acesta reflecta principiile prevăzute la art. 4, lit. c si d, Legea
nr. 219/2015 privind economia sociala;
 Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având in vedere atat activitatea economica, cat
si misiunea/programele sociale ale acesteia;
 Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a PA (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 Durata de implementare a PA nu trebuie sa depășească perioada maxima de implementare
specificata in prezenta Metodologie;
 Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrarilor care vor face
obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;
10
 Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe ale întreprinderii, respectiv
analiza amenințărilor si a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT),
precum si justificarea activitatilor propuse fata de acestea;
 Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea
sociala, inclusiv prin intermediul unei finantari nerambursabile;
 Rezultate economice si sociale specific preconizate: solicitantul va defini in proiect un set de
rezultate proprii corespunzătoare activitatilor planificate;
 Schema organizatorica si politica de resurse umane;
 Analiza pietei de desfacere si a concurentei;
 Strategia de marketing;
 Proiecții financiare privind afacerea;
 PA trebuie sa descrie modul in care vor fi integrate temele secundare prezentate mai jos:

Tema secundară Pondere minimă pe proiect

1. Promovarea dezvoltării durabile prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau 1%


servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile

2. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 1%


eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
3. Inovarea socială 1%
4. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 1%
comunicațiilor
5. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/ sau a inovării, prin 1%
derularea de activități specifice

ATENȚIE! Solicitantul va trebui să includă în Planul de afacere măsuri/activități/propuneri pentru


fiecare Temă specifică prezentată mai sus. Activitățile/Măsurile descrise în planul de afacere
trebuie să se reflecte și în bugetul planului de afacere.

6.5 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Lista privind încadrarea cheltuielilor aferente PA conform Ghidului Solicitantului:


A se consulta Anexa 11 – lista de cheltuieli eligibile in cadrul proiectului

6.6. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Descriere generală

Planurile de afacere vor fi depuse conform calendarului de depunere prezentat la punctul 6.7.

11
Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare
transparent și nediscriminatoriu, conform grilei de evaluare. Evaluarea planurilor de afaceri se face în
ordinea depunerii.
Comisia de evaluare si selectie a PA va verifica eligibilitatea aplicantilor si va urmari respectarea
structurii PA conform Anexelor prezentei Metodologii si va fi implicata în Fazele A și B.
Faza C presupune evaluarea planurilor de afacere de către un juriu format din reprezentanți ai
mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, care va puncta planurile de
afacere din punct de vedere calitativ. Fiecare etapă a procesului de evaluare este prezentată în cele ce
urmează.

Faza A - Etapa de evaluare a eligibilității Solicitantului


În cadrul acestei etape se va verifica conținutul dosarului pentru înscrierea in concurs si
elementele obligatorii pe care trebuie sa le conțină PA;
În cadrul acestei etape echipa de verificare va putea solicita clarificări.
Dacă solicitantul ajutorului de minimis nu răspunde solicitărilor de clarificări în termenul stabilit,
solicitantul ajutorului de minimis va fi respins automat, acest lucru fiind consemnat in Raportul de
verificare.
În urma verificării dosarelor solicitanților ajutorului de minimis, Echipa de evaluare va intocmi
Rapoarte de eligibilitate pentru fiecare aplicant. Doar aplicantii declarati eligibili in aceasta faza vor trece
in Etapa de evaluare tehnico-financiara a PA.
În aceasta etapa se pot inscrie si persoane nu au participat la programul de formare în
antreprenoriatul social organizat in cadrul proiectului dar care dețin o diploma de antreprenor in
economie socială.
Se vor aplica aceleasi criterii de eligibilitate ca si persoanelor inscrise in GT al proiectului,
respectiv sunt considerate eligibile persoanele fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc
de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
- dovada finalizarii de studii medii pentru a putea participa la programul de Antreprenor in
Economia Sociala si pentru a putea fi certificat;
- dovada domiciliului sau resedintei persoanei in mediul rural sau urban din Regiunile de
implementare Vest, Sud Vest Oltenia sau Sud-Muntenia;
- varsta peste 18 ani, cu exceptia tinerilor cu varsta pana in 24 ani care nu urmeaza nicio
forma de invatamant si nici nu au un loc de munca care nu sunt eligibili in Grupul Tinta;
- dovada ca urmeaza o forma de invatamant si/sau au un loc de munca pentru tinerii intre 18-
24 ani;
- au intocmit un plan de afaceri ce respecta conditiile minime enumerate mai sus;
- are disponibilitate de a participa la activitățile proiectului.

12
Faza B - Evaluarea tehnico - financiară a PA
Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri se va realiza în baza criteriilor prezentate în
ANEXA 9 Grila de evaluare a PA de către o echipă compusă din 2 verificatori (experti in formare
profesionala si selectie PA). Pentru fiecare plan de afacere, fiecare verificator va completa Grila de
evaluare cu punctajul acordat și comentariile aferente. Expertul verificator va verifica corelarea
punctajelor cu comentariile din grilele de evaluare și va elabora grila centralizată. Punctajul final acordat
se va calcula ca media aritmetică între cele două punctaje acordate de cei doi verificatori. Punctajul
maxim acordat pentru evaluare in aceasta faza este de 90 de puncte. Expertul verificator va elabora
Raportul intermediar de verificare în care vor fi consemnate punctajele și deciziile intermediare aferente
evaluării. Raportul va include lista provizorie cu punctajele obținute și planurile de afaceri propuse pentru
finanțare. Planurile de afaceri care nu obțin un punctaj minim cumulat de 70 puncte în urma evaluării vor
fi respinse.
RECOMANDARE: Vă recomandăm ca în elaborarea Planului de afaceri să țineți cont de criteriile
pentru care se acordă punctaj în procesul de evaluare ( a se vedea Anexa 9 – Grila de evaluare a PA).
În urma verificării PA, se va publica lista ierarhizată intermediară a PA pe site-ul
proiectului, cu indicarea planurilor selectate la finanțare, termenul alocat pentru contestații fiind
de 2 zile de la data publicării.
În cadrul acestei etape echipa de verificare va putea solicita clarificări.
Dacă solicitantul ajutorului de minimis nu răspunde solicitărilor de clarificări în termenul stabilit,
solicitantul ajutorului de minimis va fi respins automat, acest lucru fiind consemnat în grilele de verificare
intermediare.

Faza C – Evaluarea planurilor de afacere de către juriu


Evaluarea planurilor de afaceri ce au trecut de Faza B va fi realizată de un juriu format din 3
membri: un reprezentant al sectorului economiei sociale si doi reprezentanti ai mediului de afaceri local
din regiunea/regiunile de implementare a proiectului. Juriul va evalua din punct de vedere calitativ toate
planurile de afacere si va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de
afacere bazat pe următoarele principii:
- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea
segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;
- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat
și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona
geografică de implementare a proiectului.

Juriul va analiza si puncta PA având in vedere următoarele criterii:

13
1. Sustenabilitatea afacerii - supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderii trebuie sa
reprezinte telul antreprenorului iar daca piata căreia i se adresează îi validează viziunea,
înseamnă că aceasta reprezintă o soluție reală la o problema întâlnită în comunitate.
Sustenabilitatea unei afaceri depinde de viziunea antreprenorului, de măsurile identificate și
de agilitatea companiei.
2. Impactul social – analizează măsura in care structura de economie sociala are un impact
pozitiv asupra societății, dar si asupra angajaților si colaboratorilor săi.

În această etapă, participanții vor putea obține maximum 10 puncte, cate 5 puncte pentru fiecare
criteriu.
Punctajul final se va obține din media aritmetică a punctajelor oferite de fiecare membru al
juriului.
In functie de punctajul obținut de fiecare solicitant se va realiza ierarhia finala în urma căreia 29
de planuri de afaceri vor primi finanțare 100% nerambursabilă.
În cazul în care vor exista situații în care Solicitanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate
pentru finanțare renunță la finanțare, va fi selectat pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de
rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului.
Raportul final de evaluare va consemna concluziile la fiecare etapă enunțată și va include lista
planurilor de afaceri care vor fi finanțate prin proiect. Lista planurilor de afaceri propuse pentru finanțare,
lista de rezervă și lista proiectelor respinse vor fi publicate pe site-urile Administratorului schemei de
antreprenoriat.
ATENȚIE! Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dacă în procesul de evaluare se identifică
un grad de asemănare foarte mare între două sau mai multe planuri de afaceri propuse de
persoane diferite acestea vor fi DESCALIFICATE și NU vor fi selectate la finanțare.
ATENȚIE!!!
a) În situația în care mai multe proiecte obțin mai puțin de 70 de puncte, dar fără de care nu se
vor putea atinge indicatorii și rezultatele proiectului (a se vedea criteriile de selecție și ierarhizare),
aceștia vor fi acceptați să participe și la ultima etapă de evaluare, alături de toți cei care au obținut peste
70 de puncte. Indiferent de rezultatele obținute la evaluarea calitativă din Faza C, planurile respective vor
fi obligatoriu selectate și finanțate, pentru atingerea indicatorilor proiectului. În aceste situații nu se vor
putea depune contestații, chiar dacă va primi finanțare unul sau mai multe planuri de afacere care au
obținut mai puțin de 70 de puncte, în detrimentul celor care au obținut punctaj mai mare.
b) În cazul în care indicatorii obligatorii din Proiect sunt depășiți accederea în Faza C se va
realiza ținând cont de ierarhizarea pe bază de punctaj obținut în Faza B).

În baza Raportului de verificare și a Raportului de soluționare a contestațiilor, se va realiza


ierarhizarea planurilor de afaceri, în funcție de punctajul obținut.

14
În selectarea planurilor de afaceri, se va asigura cel puțin respectarea următoarelor criterii
de selecție:
- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice
sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului
de management și marketing și bugetul detaliat;
- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și
vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de
implementare a proiectului;
- Nu vor fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților
economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare;
- Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în
structura altor societăți comerciale (cf. Legii nr.31/1990), la data semnării contractului de subvenție;
- Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de
formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va depăși 10% din numărul total de persoane
beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului (maximum 2 persoane); In cadrul
procesului de selectie Planuri de Afaceri vor putea participa si persoane care nu au urmat cursurile de
formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup
tinta eligibile si care detin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenoriala precum
Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR
112036 .
- Cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis vor propune
măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau
servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate
(minimum 2 planuri de afaceri);
- Cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis vor propune
activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor (minimum 2 planuri de afaceri);
- Cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate în cadrul proiectului vor propune măsuri ce vor
promova concret inovarea socială (minimum 2 planuri de afaceri);

În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare a planurilor de afaceri
(ANEXA 9), un punctaj identic, se va proceda la aplicarea următorului criteriu de departajare: numarul de
locuri de munca ocupate de persoane din categoria de persoane defavorizate/absolventi/someri.

Rezultatele evaluării vor fi făcute publice conform calendarului concursului de planuri de afacere,
iar fiecare candidat va primi personal pe adresa de mail grila de evaluare a propriului plan de afaceri.

6.7 Calendarul de desfășurare a concursului

15
Concursul de planuri de afaceri este un apel competitiv, cu termen limită de depunere. Concursul
de planuri de afacere va fi deschis pentru o perioadă de 5 zile (calendaristice) conform variantei
consolidate a Metodologiei pe website-urile www.sustin.info.

ETAPE ALE CONCURSULUI PERIOADA

Publicarea Metodologiei de selecție a Planurilor de afacere 06.10.2020

Depunerea planurilor de afaceri 26.10.2020 - 01.11.2020

Evaluarea planurilor de afaceri 02.11. 2020 - 08.11.2020


Publicarea listei planurilor de afaceri selectate pentru finanțare 09.11.2020
Perioada de depunere contestații 10-11.11.2020
Soluționarea contestații 13.11.2020
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate la finanțare 16.11.2020

6.8. Publicarea listei definitive a planurilor de afacere câștigătoare și a listei


de rezervă
Lista finala a planurilor de afaceri cat si lista de rezerva vor fi publicate pe pagina web a
proiectului http://sustin.info
În cazul în care vor exista situații în care Solicitanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate
pentru finanțare renunță la finanțare, va fi selectat pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de
rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului.

6.9. Observații evaluare


Daca in cadrul procesului de evaluare a planurilor de afaceri, evaluatorii (in orice etapa a
evaluării) fac observații care presupun modificări in planurile de afaceri, acestea vor fi operate de
antreprenorii ale cărora planuri au fost selectate pentru finanțare, înainte de semnarea contractului de
finanțare, conform recomandărilor primite. Ulterior semnarii contractului de finantare, toate modificarile
vor trebui validate de administratorul schemei de minimis si vor face obiectul unui act aditional la
contractul de subventie. Aceste modificari NU vor afecta bugetul total al PA, numarul de locuri de munca
sau alte elemente care au fost punctate in grila de evaluare si care sunt obligatorii conform contractului
de subventie.

6.8. Contestații și soluționarea contestațiilor


În cadrul concursului de planuri de afaceri sunt admise contestații.
Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare, în
termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului. Contestațiile depuse după expirarea
termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării.
16
Contestațiile se transmit în plic, prin poștă/ curier cu confirmare de primire sau pe email la adresa
proiect sustin@carmistin.ro, în atenția managerului de proiect. Pe plic sau în subiectul emailului se va
preciza următoarea sintagmă „Contestație Concurs – Planuri de afacere – Antreprenor in economie
sociala.
Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul procesului
de evaluare și argumentarea contestatorului.
Participanții descalificați vor putea depune contestații în maxim 2 zile din momentul anunțării
rezultatelor. Perioada de soluționare a contestațiilor este de 2 zile de la încheierea perioadei de
depunere a contestațiilor.

Re-evaluarea planurilor de afaceri care au depus contestație se va face conform procedurii


aplicate la evaluarea inițială. Rezultatul reevaluării va fi făcut public pe pagina proiectului, conform
calendarului concursului de planuri de afacere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este
definitivă. De asemenea, în eventualitatea în care, în urma reevaluării, planul de afaceri reevaluat va
obține un punctaj mai mare, care schimbă ierarhia aplicanţilor, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială
către aplicanţii afectați de noua ierarhie.
După soluționarea contestațiilor, se va publica lista finală a planurilor de afacere pe site-ul
proiectului info.sustin.ro și fiecare dintre candidați va primi o Scrisoare de informare cu privire la
rezultatul final al evaluării.

7. Alocarea financiară stabilită pentru Concurs

Valoarea acordată pentru planurile aprobate este stabilita in funcție de numarul de angajati
prevazut in planul de afaceri. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție,
conform schemei de minimis.

7.1. Acordarea ajutorului de minimis


Ajutorul de minimis se va acorda în maximum trei tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de 50% din valoarea ajutorului de minimis, la finalizarea celei de a treia luni
de la semnarea contractului de subventie, conditionata de crearea si ocuparea locurilor de munca
prevazute in PA si de obtinerea atestatului de intreprindere sociala.
Suma va fi alocata antreprenorilor doar in baza documentelor justificative intocmite de
antreprenori care vor include in mod obligatoriu dovada angajarii cheltuielilor, asa cum au fost prevazute
in planul de afacere. Asadar, antreprenorii nu trebuie sa sustina in avans aceste cheltuieli, ci vor primi
sumele necesare de la administratorul de grant, cu conditia angajarii acestor cheltuieli astfel incat
administratorul sa aiba o baza legala prin care ii poate avansa aceste sume.

b. Plata transelor 2 si 3 vor fi conditionate de raportarea activitatii desfasurate si justificarea


cheltuielilor realizate de intreprinderea sociala conform prevederilor Planului de Afaceri, pana la
17
epuizarea cuantumului platit in transa anterioara. Va exista o procedura de monitorizare a
implementarii PA si a activitatii lunare a SES-urilor iar antreprenorii vor avea obligatia de a pune la
dispozitia Carmistin International toate documentele legate de implementarea PA. Ca si documente
obligatorii, amintim: contabilitatea intreprinderii sociale in totalitate; prezentarea activitatii intreprinderii
sociale prin raportare la Planul de Afaceri finantat; documente justificative, inclusiv cele finaciar-contabile.
In acest sens, intreprinderea sociala va trimite Beneficiarului copia si originalul urmatoarelor acte:
1. Extras de cont, care sa reflecte soldul initial al perioadei de raportare, miscarile din cont in
acea luna si soldul final;
2. Facturi, chitante, bonuri, dupa caz, ordine de plata;
3. Dispozitii de plata/ incasare, daca este cazul (pentru platile din casa);
4. Pentru plata salariilor: stat de plata individual, centralizator lunar taxe si impozite salarii,
documente doveditoare pentru plata contributiilor si taxelor salariale;
5. Balanta analitica de verificare dedicata proiectului;
6. Registru de casa dedicat proiectului;
7. Dosarul achizitiilor.
Aceste documente vor fi solicitate pentru intreaga perioada de derulare a proiectului si vor sta la
baza efectuarii platii catre intreprinderea sociala a celorlalte transe. Pentru toate aceste elemente vor fi
puse la dispozitia antreprenorilor proceduri care le vor fi aduse la cunostinta inainte de a realiza aceste
documente, astfel incat sa fie informati cu privire la toate documentele care trebuie furnizate
administratorului de minimis precum si la toate procesele pe care trebuie sa le indeplineasca (de ex
infiintare SES, realizare angajari, realizare achizitii etc).
Intreprinderea sociala va avea obligatia:
- de a pastra la sediul propriu documentele justificative pentru cheltuielile solicitate la
decontare (state de plata, facturi, dosare de achizitie, documente contabile, etc.),
- de a raporta toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis
acordat;
- de a utiliza corespunzator subventia, in scopul pentru care a fost acordata.
Sumele acordate ca subventie vor fi evidentiate distinct in contabilitatea in contabilitatea
intreprinderii sociale.

În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr.


31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică
al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.
Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor
întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

7.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor


Această activitate presupune înființarea întreprinderilor de către persoanele ale căror planuri de
afacere au fost selectate în cadrul proiectului.
Întreprinderile vor fi înființate maxim 3 luni de la declararea planului de afaceri câștigător.
18
Sprijinul pentru exploatarea planului de afacere se va acorda după verificarea documentelor de
înființare a întreprinderilor în condițiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de
afacere și semnarea contractului de subvenție.
Persoanele selectate în vederea finanțării vor face dovada înființării întreprinderilor, depunând
documentele doveditoare.
Acestea vor fi verificate pentru a vedea dacă au fost respectate cele menționate în planurile de
afaceri:
- codul CAEN să coincidă cu cele menționat în planul de afacere,
- sediul social al întreprinderii să fie în zona de implementare a proiectului;
- asociatul majoritar al întreprinderii este aceeași persoană care a depus planul de afacere;
- asociații întreprinderilor înființate să nu facă parte din echipa proiectului, să nu fie angajați sau
acționari ai Administratorului schemei de antreprenoriat.

Este foarte important de știut că vor putea beneficia de facilitățile ajutorului de minimis
întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate
printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
• reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
• este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
• nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare
aferentă;
• respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice, respectiv:
- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de
minimum 18 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul ajutorului de
minimis să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de
muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului
În eventualitatea în care se constată că persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate
nu au îndeplinit aceste prevederi, nu se va semna contractul de subvenție (ANEXA 10) și nu vor mai

19
primi sprijinul de finanțare și vor fi selectate alte planuri de afacere din lista de rezervă întocmită,
respectându-se criteriile de selecție.
ATENȚIE! Acordarea ajutorului de minimis va fi condiționată de înființarea legală a întreprinderii sociale.
ATENȚIE! Persoanele care înființează structuri de economie sociala cu statut de societate comerciala
conform Legii 31/1990 nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la
data semnării contractului de subvenție.

8. Semnarea contractelor de subvenție și acordarea ajutorului de


minimis

După efectuarea verificărilor, vor fi elaborate și semnate contractele de subvenție cu


întreprinderile nou înființate. Mai mult, persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator,
reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui proiect.
De asemenea, persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații în cadrul
solicitantului ajutorului de minimis nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor
înființate prin proiect.
După semnarea contractului de subvenție (ANEXA 10), Administratorul schemei de
antreprenoriat va transfera către întreprinderile nou înființate ajutorul de minimis, în două sau trei tranșe,
după cum urmează:
1. O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.
2. Plata transelor 2 si 3 va fi condiționat[ de raportarea activității desfășurate si justificarea
cheltuielilor realizate de întreprinderea sociala conform prevederilor Planului de Afaceri, pana la
epuizarea cuantumului platit in transa anterioara.
Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul
primelor 12 luni de funcționare.
În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura
continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.
IMPORTANT! Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod
obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în
mediul urban sau rural.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat
în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

20
Anexe:
Anexa 1 - Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri
Anexa 2- Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu a fost supus unor
condamnări pentru motive profesionale sau etic-profesionale, pentru fraudă, corupție, implicare
în organizații criminale sau alte activități ilegale
Anexa 3 - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
Anexa 4 - Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese
Anexa 5 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 6 - Angajament privind participarea la activitățile proiectului
Anexa 7- Plan afaceri
Anexa 8 - Buget plan de afaceri
Anexa 9 – Grila de evaluare a PA
Anexa 10- Contract subvenție
Anexa 11- Lista de cheltuieli eligibile.

21

S-ar putea să vă placă și