Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE STUDIU 3

ELEMENTE DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

Scop

Identificarea punctelor tari şi slabe ale organizaţiei în vederea fundamentării


strategiilor.

Obiective

Aprofundarea cunoştinţelor privind analiza pe bază de bilanţ

Înţelegerea şi interpretarea principalilor indicatori economico-financiari care


caracterizează starea şi situaţia unei societăţi comerciale.

Timp de studiu: 4,0 ore

Temă de autoevaluare

Tema 1. Realizaţi analiza activităţii societăţii comerciale pe baza ghidului din


prezentul capitol. Adăugaţi elemente noi pe baza cunoştinţelor însuşite la alte
discipline.

33
1. BILANŢUL CONTABIL AFERENT EXERCIŢIULUI ÎNCHEIAT
Bilanţul contabil se întocmeşte la finele fiecărui exerciţiu economico-financiar şi la
perioade mai mici de un an atunci când reglementările în vigoare o cer. Acesta se compune
din: bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţiile anexă şi raportul de gestiune.

BILANŢ
Încheiat la 31.12.20..... – lei -

Indicatori Nr. Sold la


rd. Începutul Sfârşitul
anului anului
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 1 0 0
2. Cheltuieli de dezvoltare 2 302.850 422.800
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
3 1.800 111924
active similar şi alte imobilizări necorporale
4. Fondul comercial 4 0 0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor
5 0 0
minerale
6. Avansuri 6 0 0
TOTAL (rd. 01 la 06) 7 304.650 534.724
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri şi construcţii 8 11.036.500 10.910.000
2. Instalaţii tehnice şi maşini 9 6.602.620 3.962.880
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10 193.600 92.800
4. Investiții imobiliare 11 0 0
5. Imobilizari corporale in curs de executie 12 152.000 450.000
6.Investitii imobiliare in curs de executie 13 0 0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor
14 0 0
minerale
8.Active biologice productive 15 0 0
9. Avansuri 16 200.060 250.000
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 18.184.780 15.665.680
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale 18 0 0
2.Împrumuturi acordate entităţilor din grup 19 0 0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile
20 0 0
controlate in comun
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor
21 0 0
controlate in comun
5. Alte titluri imobilizate 22 0 0

34
Indicatori Nr. Sold la
rd. Începutul Sfârşitul
anului anului
A B 1 2
6. Alte împrumuturi 23 4.280 8.720
TOTAL ( rd. 18 la 23) 24 4.280 8.720
ACTIVE IMOBILIZATETOTAL (rd.07+17+24) 25 18.493.710 16.209.124
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 26 186.636 221.660
2. Producţia în curs de execuţie 27 605.008 1.368.002
3. Produse finite şi mărfuri 28 1.504.110 1.051.309
4. Avansuri 29 240.500 252.600
TOTAL STOCURI (rd. 26 la 29) 30 2.536.254 2.893.571
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 31 1.233.080 1.987.100
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 32 0 0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile
33 0 0
controlate in comun
4. Alte creanţe 34 310.420 512.050
5. Capitalul subscris şi nevărsat 35 0 0
6.Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul
35a 0 0
exercițiului financiar
TOTAL CREANŢE (rd. 31 la 35+35a) 36 1.543.500 2.499.150
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 37 0 0
2. Alte investiţii pe termen scurt 38 0 0
TOTAL (rd. 37+38) 39 0 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 40 469.370 552.137
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.30 + 36 + 39 +
41 4.549.124 5.944.858
40)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd 43+44) 42 0 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.
43 0 0
471*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.
44 0 0
471*)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 45 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 46 893.341 0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47 0 0
4. Datorii comerciale - furnizori 48 2.567.800 3.871.057
5. Efecte de comerţ de plătit 49 0 0
6. Sume datorate entităților din grup 50 0 0

35
Indicatori Nr. Sold la
rd. Începutul Sfârşitul
anului anului
A B 1 2
7 Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate
51 0 0
in comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind
52 545.465 1.036.919
asigurările sociale
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 4.006.606 4.907.976
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII
54 542.518 1.036.882
CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.
55 19.036.228 17.246.006
25+44+54)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 56 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 57 900.000 0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 58 0 0
4. Datorii comerciale - furnizori 59 351.500 40.700
5. Efecte de comerţ de plătit 60 0 0
6. Sume datorate entităților din grup 61 0 0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate
62 0 0
in comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datorii pentru
63 0 0
asigurările sociale
TOTAL (rd.56 la 63) 64 1.251.500 40.700
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 65 0 0
2.Provizioane pentru impozite 66 0 0
3. Alte provizioane 67 0 0
TOTAL (rd. 65 la 67) 68 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS 0 0
1.Subvenţii pentru investiţii (rd. 70+71) 69 0 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 0 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 0 0
2.Venituri înregistrate în avans (rd.73 + 74) 72 0 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 0 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 0 0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer
75 0 0
de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 0 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77 0 0
Fond comercial negativ (ct.2075) 78 0 0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 0 0
J. CAPITAL ŞI REZERVE

36
Indicatori Nr. Sold la
rd. Începutul Sfârşitul
anului anului
A B 1 2
I. CAPITAL 15.650.000 15.650.000
1.Capital subscris vărsat 80 15.650.000 15.650.000
2.Capital subscris și nevărsat 81 0 0
3Patrimoniul regiei 82 0 0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
83 0 0
(ct. 1018)
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84 0 0
TOTAL (rd. 80 la 84) 85 15.650.000 15.650.000
II. PRIME DE CAPITAL 86 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE 87 628.000 0
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 88 1.506.728 1.555.306
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 0 0
4. Alte rezerve 90 0 0
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 1.506.728 1.555.306
Acţiuni proprii (ct. 109) 92 0 0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
93 0 0
141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
94 0 0
149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
95 0 0
Sold creditor (117)
Sold debitor(117) 96 0 0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI
FINANCIAR

Sold creditor (121) 97 2.031.291 1.154.807

Sold debitor (121) 98 0 0


Repartizarea profitului (129) 99 2.031.291 1.154.807
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-
100 17.784.728 17.205.306
92+93-94+95-96+97-98-99)
Patrimoniul public(1016) 101 0 0
Patrimoniul privat(1017) 102 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) 103 17.784.728 17.205.306

37
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
- lei -

Nr. Exercițiul financiar


INDICATORI rd. Precedent Încheiat
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 1 66.832.050 66.870.200
Producţia vândută 2 65.552.860 65.384.600
Venituri din vânzarea mărfurilor 3 1.279.190 1.485.600
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 0 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul 5 0 0
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 6 0 0
nete
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
(ct.711+712)
Sold creditor 7 1.451.210 2.309.211
Sold debitor 8 0 0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale
9 0 0
(ct.721+ 722)
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 0 0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0
6. Venituri din subvenții de exploatare 12 0 0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 36.050 38.500
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 0 0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 0 0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 16 68.319.310 69.217.911
+ 10 + 11 + 12 + 13)
8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 17 29.462.500 30.475.582
Alte cheltuieli materiale 18 130.200 254.282
b) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2.521.040 2.376.896
Cheltuieli privind mărfurile 20 1.090.200 1.239.520
Reduceri comerciale primite (ct.609) 21 0 0
9. Cheltuieli cu personalul 22 26.694.031 27.226.060
a) Salarii și indemnizații 23 26.100.250 26.626.954
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 24 593.781 599.106
25 2.867.040 2.867.040
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale (rd. 26 - 27)
a1) Cheltuieli 26 2.867.040 2.867.040
a2) Venituri 27 0 0
11. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 0 0
b1) Cheltuieli 29 0 0
b2) Venituri 30 0 0

38
Nr. Exercițiul financiar
INDICATORI rd. Precedent Încheiat
A B 1 2
11) Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38) 31 676.058 872.485
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 643.478 784.122
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 33 32.580 75.165
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 36 0 0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 0 13.198
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare 38 0 0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
Cheltuieli 40 0 0
Venituri 41 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 42 63.441.069 65.311.865
+22 + 25 + 28 + 31 + 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 16 - 42) 43 4.878.241 3.906.046
- Pierdere (rd. 42 - 16 44 0 0
12. Venituri din interese de participare 45 201 3.500
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 0 0
13. Venituri din dobânzi 47 51.430 54.030
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 49 0 0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 84.020 63.020
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 135.651 120.550
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile 53 0 0
financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
Cheltuieli 54 0 0
Venituri 55 0 0
17.Cheltuieli privind dobânzile 56 2.572.160 2.620.500
din care cheltuieli în relațiile cu entităţile afiliate 57 0 0
Alte cheltuieli financiare 58 33.052 40.850
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.605.212 2.661.350
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 0 0
- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0
- Pierdere (59-52) 61 2.469.561 2.540.800
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 68.454.961 69.338.461
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 66.046.281 67.973.215
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 2.408.680 1.365.246

39
Nr. Exercițiul financiar
INDICATORI rd. Precedent Încheiat
A B 1 2
- Pierdere (rd. 63 - 62 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 377.389 210.439
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 67 0 0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 0 0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 2.031.291 1.154.807
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 0 0
Creşterea rezervelor din profit 50.000 50.000

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Valori brute
Nr.
Elemente de imobilizări Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final
rd.
I.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de 1 302.850 0 538 302.312
dezvoltare
Alte imobilizări 2 1.800 0 580 1.220
Avansuri acordate pentru imobilizări 3 0 0 0 0
necorporale
Active necorporale de explorareși 4
evaluare a resurselor minerale
TOTAl (rd. 01 la 04) 5 304.650 0 1.118 303.532
II.Imobilizări corporale
Terenuri 6 5.850.000 0 0 5.850.000
Construcţii 7 6.325.000 0 0 6.325.000
Instalaţii tehnice şi maşini 8 25.384.000 0 0 25.384.000
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9 736.000 0 0 736.000
Investiții imobiliare 10 52.060 18.000 70.060 0
Active corporale de exploatare și 11 0 0 0 0
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 12 0 0 0 0
Imobilizări corporale în curs de execuție 13 0 0 0 0
Investiții imobiliare în curs de execuție 14 0 0 0 0
Avansuri acordate pentru imobilizări 15 0 0 0 0
corporale
Total (rd. 06 la 15) 16 38.347.060 18.000 70.060 38.295.000
Imobilizări financiare 17 4.280 4.440 0 8.720
Active imobilizate-total (rd. 05+16 18 38.655.990 22.440 71.178 38.607.252
+17)

40
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei –
Nr. Amortizare
Elemente de imobilizări rd. Sold iniţial în cursul la sfârşitul
anului t anului t
I.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi de cercetare-
19 30.580 0 30.580
dezvoltare
Alte imobilizări 20 0 0 0
Active necorporale de explorare si
21 0 0 0
evaluare a resurselor minerale
TOTAL (rd.19+20+21) 22 30.580 0 30.580
II.Imobilizări corporale
Terenuri 23 0 0 0
Construcţii 24 1.138.500 126.500 1.265.000
Instalaţii tehnice şi maşini 25 18.781.380 2.639.740 21.421.120
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 26 542.400 100.800 643.200
Investiții imobiliare 27 0 0 0
Active corporale de explorare si
28 0 0 0
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 29 0 0 0
TOTAL (rd.23 la 29) 30 20.462.280 2.867.040 23.329.320
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 20.492.860 2.867.040 23.359.900

REPARTIZAREA PROFITULUI
- lei –
Realizări 31 XII 20….
EXPLICAŢII
Anul t-1 Anul t
Repartizări din profit 2.031.291 1.154.807
Constituirea de rezerve legale 50000 50000
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 0 0
Fondul de participare a salariaţilor la profit, inclusiv
203129 115481
cota managerului
Surse proprii de finanţare şi alte repartizări din profit 812517 461923
Dividende de plătit 965.645 577.403
Profit nerepartizat - -

În urma creşterii rezervelor legale cu 50.000 de lei, ponderea acestora în capitalul


social la sfârşitul exerciţiului încheiat ajunge la ………%.

41
2. ANALIZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Veniturile din exploatare sunt alcătuite în principal din producţia exerciţiului (PE) şi
vânzări de mărfuri (VM). Producţia exerciţiului rezultă din însumarea producţiei vândute (PV)
cu producţia stocată (PS) şi producţia imobilizată (PI).
Producţia exerciţiului este un indicator specific întreprinderilor cu activitate de
producţie şi, în parte, celor prestatoare de servicii.
Pentru întreprinderile care au ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor marja
comercială este un indicator esenţial. Indicatorul poate reflecta şi o parte din activitatea
celorlalte întreprinderi, legată de comercializare.
Dacă scădem din producţia exercițiului costul materiilor prime şi materialelor
consumate (CM) obţinem marja brută:
Valoarea adăugată calculată reflectă aportul de valoare adus de întreprindere la
bunurile şi serviciile preluate de la terţi.
Indicatorul poate fi calculat şi prin însumarea elementelor componente: cheltuieli cu
personalul, cheltuieli cu impozitele şi taxele, impozitul pe profit, cheltuielile financiare,
cheltuielile cu amortizările, creşterea rezervelor, alte elemente de valoare adăugată.
Dacă scădem din valoarea adăugată brută amortizările aferente exploatării obţinem
valoarea adăugată netă.

Temă: Analizaţi veniturile întreprinderii

3. ECHILIBRUL FINANCIAR

Dacă avem în vedere o grupare a elementelor din bilanţ după criterii de lichiditate şi
exigibilitate obţinem o structură bilanţieră utilă pentru aprecierea echilibrului financiar al
întreprinderii. În acest scop se calculează indicatori referitori la: fondul de rulment, nevoia de
fond de rulment, trezorerie, lichiditate, solvabilitate. Indicatorii din această grupă ne permit
să stabilim gradul de autonomie a întreprinderii faţă de terţi şi posibilităţile acesteia de a-şi
asigura resursele necesare activităţii viitoare.

Fondul de rulment

Fondul de rulment (FR) caracterizează echilibrul financiar pe termen lung şi


posibilităţile de realizare a acestuia pe termen scurt. Valoarea indicatorului trebuie să fie, în

42
general, pozitivă.
FR = Surse permanente - Datorii permanente
Pe baza informaţiilor din bilanţ favem:
FR = (Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung) - Activul imobilizat net (AIN)

FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt =

Anul t-1: FR=

Anul t: FR =
Nevoia de fond de rulment (NFR) reflectă nevoia generată de finanţarea ciclului de
exploatare şi acoperită, în parte, din datorii de exploatare: furnizori, creditori etc.
NFR = (Stocuri + Creanţe) - Datorii de exploatare

Anul t-1: NFR=

Anul t: NFR =

Concluzii:

43
Îndatorarea

Îndatorarea întreprinderii reflectă dependenţa acesteia de surse externe de finanţare şi


poate pune în evidenţă o situaţie negativă sau pozitivă după cum rata dobânzii este mai mare
sau nu decât rata rentabilităţii financiare.
- coeficientul (rata) de îndatorare globală reflectă structura generală a capitalurilor
utilizate după provenienţa lor (proprii sau atrase):
Datorii totale Datorii totale
C g1 = ≤ 2/3 Cg 2 = ≤ 1 (numita si levier)
Total pasiv Capital propriu

Anul t-1: Cg1 =

Anul t: Cg1 =

- coeficientul (rata) de îndatorare la termen reflectă atât dependenţa pe termen scurt


de surse externe, cât şi ritmicitatea achitării datoriilor:
-
Datorii la termen
Ct = ≤4
Capacitatea reala de autofinantare

Anul t-1:

Anul t:

Capacitatea reală de autofinanţare (CA) = Profit net + Amortizări – Participarea


salariaţilor la profit – Dividende

Anul t-1

Anul t:

- coeficientul de îndatorare pe termen lung reflectă dependenţa societăţii comerciale pe


termen lung de surse externe de finanţare:

44
Datorii pe termen lung si mediu
Ci l =
Total activ

Anul t-1:

Anul t:

Nivelul mic al acestui indicator (poate fi între 0,5 şi 0,6) ne arată că întreprinderea ar
trebui să facă împrumuturi pe termen lung.

Perioada de rambursare a datoriilor la termen:


O
Anul t-1: Prd = × 365 = × 365 = zile
CA

O
Anul t: Prd = × 365 = × 365 = zile
CA

O – Obligaţii de plată

Întreprinderea are mari dificultăţi în achitarea datoriilor către buget şi furnizori. Sunt
necesare măsuri pentru creşterea ritmului încasărilor.

Lichiditatea
Capacitatea întreprinderii de a-şi transforma activele în bani şi de a-şi achita la termen
obligaţiile faţă de terţi (datoriile) este reflectată de indicatori ai lichidităţii.
În funcţie de gradul de exigibilitate datoriile se clasifică în datorii pe termen lung şi
mediu şi datorii pe termen scurt.
Aprecierea globală
Stocuri + Creante + Disponibilitati Creante+ Disponibilitati
Cl 1 = Cl 2 =
Datorii pe termen scurt Datorii pe termen scurt

Anul t-1: Cl1 =

Anul t: Cl1 =

45
Lichiditatea întreprinderii este considerată ca fiind bună dacă valorile celor doi
indicatori sunt mai mari decât 1. Valori mai mici decât 1 pot reflecta o lichiditate scăzută, dar
şi o gestionare corectă a fondurilor fără a deţine lichidităţi inutile.
Concluzii:

Aprecierea analitică
- viteza de rotaţie a stocurilor reflectă numărul de zile în care se rotesc stocurile
pentru a realiza vânzările unei perioade.
Stocuri
Vr = ⋅ 360
Pv + Vm
Anul t- 1: Vr =

Anul t: Vr =
- durata medie a creditului-client reflectă numărul de zile în care creanţele devin
lichide. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât este mai mare
lichiditatea:
Clienti
Dcc = ⋅ 360
Pv + Vm
Pv – producţia vândută;
Vm – vânzări de mărfuri.
Anul t-1: Dcc =

Anul t: Dcc =
- durata medie a creditului-furnizor reflectă numărul de zile de cumpărări acoperite
cu creditul comercial. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât este mai
îndepărtată exigibilitatea.
Furnizori
Dcf = ⋅ 360
Cumparari marfuri

46
Anul t-1: Dcf =

Anul t: Dcf =

Cumpărări de mărfuri şi servicii –lei -


Nr. crt. Cheltuieli cu materiale, mărfuri și servicii Anul t-1 Anul t
1 Materii prime si materiale consumabile
2 Alte cheltuieli materiale
3 Alte ceheltuieli din afara(energie, combustibili)
4 Cheltuieli privind marfurile
5 Cheltuieli privind prestatiile externe
Total

4. ANALIZA RENTABILITĂŢII

Rentabilitatea reflectă capacitatea întreprinderii de a desfăşura o activitate eficientă,


generatoare de profit. Pentru aprecierea cantitativă a acestui indicator de eficienţă se
calculează o serie de rapoarte (rate de rentabilitate) între efectele economico-financiare şi
eforturile depuse pentru realizarea acestor efecte.

Rata rentabilității economice

Aceste rate pot fi calculate pe baza profitului din exploatare (Pe) sau pe baza
excedentului brut din exploatare (Ebe)
Rata rentabilităţii economice nete (Ren):
Pe ⋅ 100
Ren =
Capitaluri investite
Capitaluri investite (CI) = Active fixe brute + NFR + Disponibilităţi
Anul t-1: Ren =

Anul t: Ren =

Rata reală trebuie să asigure remunerarea capitalului investit la un nivel cel puţin egal

47
cu rata minimă de randament pe economie (rata dobânzii) şi să acopere riscul asumat de
întreprinzător.

Rata rentabilităţii financiare


Rentabilitatea financiară reflectă eficienţa plasamentului capitalurilor proprii depuse
de acţionari. Se calculează ca raport între profitul net şi capitalurile proprii.
Profit net
Rf = ⋅ 100
Capitaluri proprii
Anul t-1: Rf=

Anul t: Rf =
Nivelul acestui indicator trebuie să fie mai mare decât rata medie a dobânzii pe
economie pentru a face atractivă plasarea de noi capitaluri în sectorul respectiv .

Rata rentabilităţii de exploatare

Pot fi calculaţi şi unii indicatori care reflectă eficienţa valorificării resurselor în


activitatea de exploatare şi, indirect, poziţia firmei faţă de concurenţă:
profit din exploatare (brut sau net)
Rc = ⋅ 100
cheltuieli de exploatare

Anul t-1: Rc=

Anul t: Rc =

Rata rentabilităţii comerciale


Acest indicator, calculat ca raport între profitul brut şi cifra de afaceri, permite
comparaţii cu alte întreprinderi din cadrul sectorului sau din alte sectoare de activitate.
Profit brut din exploatare
Rrc = ⋅ 100
Cifra de afaceri
Anul t-1:

Anul t:

48
5. ALŢI INDICATORI

Pentru stabilirea diagnosticului întreprinderii sunt necesare, pe lângă analizele


financiare, analize complexe referitoare la resursele utilizate, relaţiile cu elementele mediului
extern, managementul organizaţiei etc.
Productivitatea muncii
CA
W =
Np
CA – cifra de afaceri;
Np – număr personal.

Anul t-1:

Anul t:

Corelaţia dintre salariu şi productivitatea muncii reflectă măsura în care salariile


plătite au în vedere aportul personalului la realizarea obiectivelor organizaţiei. Analiza poate
fi făcută static şi concluziile vor fi desprinse prin comparaţii cu niveluri de referinţă, sau
dinamic şi concluziile vor fi desprinse prin compararea indicilor de modificare.
Analiza statică ne va conduce la concluzii similare cu cele desprinse din compararea
salariilor medii şi ale ponderii cheltuielilor salariale în cifra de afaceri. Aceasta deoarece:
Analiza în dinamică are în vedere indicele productivităţii muncii şi indicele fondului
de salarii între care trebuie să existe relaţia:
iw ≻ iFs
Indicele productivităţii muncii trebuie să depăşească indicele de creştere a fondului de
salarii pentru a obţine o creştere a contribuţiei salariaţilor la profit.

49
Concluzii finale:
Puncte tari Puncte slabe

50