Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA DE STUDIU 2

ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI

Scop

Cunoaşterea principalelor elemente care caracterizează potenţialul, activitatea şi


rezultatele unei societăţi comerciale.

Obiective

 Familiarizarea studenţilor cu elemente de detaliu referitoare la societatea


comercială pentru care vor fundamenta strategiile.
 Cunoaşterea principalelor caracteristici ale resurselor de care dispune
societatea comercială.
 Cunoaşterea rezultatelor economice ale societăţii comerciale.

Timp de studiu: 3,0 ore

Teme de autoevaluare

Tema 1 Calculaţi normele medii de amortizare pe componente structurale şi


pe total întreprindere.

Tema 2 Explicaţi diferenţele dintre costurile unitare determinate prin cele


două metode utilizate în proiect.

15
1. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

Producţia fizică din fiecare produs destinat comercializării se stabileşte în funcţie


de vânzările contractate, sau previzionate pe baza studiilor de marketing. Necesarul de
componente (subansamble, repere, semifabricate) se stabileşte în funcţie de cantităţile
din produsele în care se încorporează şi consumurile specifice pe unitatea de produs. În
structura unui produs finit pot intra, în cantităţi diferite, mai multe componente, unele
aprovizionate din afară, altele fabricate în cadrul întreprinderii.
Relaţiile de calcul diferă după cum se au în vedere produsele finite în care se
găsesc încorporate sau elementele imediat următoare sub aspectul complexităţii
constructive. Pentru anul t, produsele finite fabricate în vederea vânzării au fost:
QP1 = 5.000 buc.
QP2 = 8.500 buc.

Plecând de la structura tehnologică a produselor destinate vânzării (fig. 1.2.)


avem:
QR1 = 2QP1 + 3QP2 = 2×5000+3×8500 = 35.500 buc.
QS1 = 2QP1 + 2QP2 = 10.000+17.000 = 27.000 buc.

Cantitatea care trebuie fabricată din reperul R1 poate fi calculată şi plecând de la


semifabricatul S1 şi produsul P2 (elementele de ordin imediat superior în care se
încorporează direct):

QR1 =QS1+QP2 = 27.000 + 8.500 =35.500 buc.

QP1, QP2... reprezintă cantităţile de fabricat din produsele P1, P2;

Distinct, trebuie să avem în vedere elementele care fac obiectul circulaţiei interne
şi produsele destinate vânzării.
Ca urmare a legăturilor dintre secţii, pentru a simplifica volumul calculelor,
evidenţele sunt organizate pentru entităţi care se deplasează dintr-o secţie în alta şi
pentru cele destinate vânzării.

16
2. PRODUCŢIA EXERCIŢIULUI

Principala activitate desfăşurată în cadrul societăţii comerciale SC


"………................................." SA a fost activitatea de producţie, concretizată în
fabricarea a două produse destinate pieței interne și externe: P1 şi P2.
Pe lângă activitatea de producţie şi comercializare a produselor proprii,
societatea comercială realizează acte de comerţ şi cu produse achiziţionate de la alte
firme, activităţi incluse în bilanţ în categoria “Vânzări de mărfuri”. Contribuţia activităţii
de vânzare a produselor preluate de la terţi la realizarea cifrei de afaceri este însă
nesemnificativă (o pondere de 2,22% ), motiv pentru care nu se va face o fundamentare
distinctă a strategiilor pentru această activitate. Cheltuielile aferente acestor activităţi se
regăsesc în categoria cheltuielilor indirecte.

Tabelul nr. 2.1. Vânzări de mărfuri

Nr. crt. Specificaţie Valoare - lei -


1 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.485.600
2 Cheltuieli privind mărfurile 1.239.520
3 Cheltuieli cu vânzarea mărfurilor 227.837

Tabelul nr.2.2. Producţia exerciţiului


Indicii
Produse, Cantităţi fabricate Preţuri unitare Indicii preţurilor
Nr. repere, (buc.) (lei) producţiei %
crt. subansamble fizice
Anul Anul Anul Anul %
t-1 t t-1 t
1 R1 35596 35500 - - 99,73
2 S1 27186 27000 99,32
3 P1 5183 5000 3800 3820 96,47 100,53
4 P2 8410 8500 5330 5400 101,07 101,31

Indicii individuali ai producţiei fizice sunt calculaţi cu relaţia:


q1
iq = ⋅ 100 , în care:
q0
q1 - cantitatea fabricată în perioada curentă (anul t);
q0 - cantitatea fabricată în perioada de bază (anul t-1).
Aceşti indici nu reflectă o situaţie bună, deoarece are loc scăderea producţiei din
produsul P1 cu 3,53% şi creşterea producţiei din produsul P2 cu doar 1,07%.

17
Indicii individuali ai preţurilor sunt calculaţi cu relaţia:
p1
ip = ⋅ 100 , în care:
p0
p1 - preţul unitar al produsului în perioada curentă;
p0 - preţul unitar al produsului în perioada de bază (anul anterior).
Aceşti indici au fost:
- pentru produsul P1:100,53%, scădere cu 0,53%;
- pentru produsul P2: 101,31, o creştere cu 1,31%.
O imagine mai clară la nivelul întreprinderii obţinem calculând indicii
agregaţi.

Tabelul nr. 2.3. Elemente pentru calculul indicilor agregaţi


Produse Cantităţi fabricate Preţuri Valoarea producţiei –lei -
Anul Anul Anul Anul q0 p0 q1 p1 q1 p 0
t-1 t t-1 t
(q0) (q1) (p0) (p1)
P1 5183 5000 3800 3820 19695400 19100000 19000000
P2 8410 8500 5330 5400 44825300 45900000 45305000
Total 64520700 65000000 64305000

Indicii agregaţi se calculează cu relaţiile:


- indicele volumului fizic ( de tip Laspeyres):
 q1 × p 0 64.305.000
Iq= × 100 = ×100 = 99, 67%
 q0 × p0 64.520.700
- indicele preţurilor (de tip Paasche):
 q1 × p1 65.000.000
I p= × 100 = ×100 = 101, 08%
 q1 × p 0 64.305.000
- indicele volumului activităţii de producţie:
 q1 × p1 65.000.000
Iv= × 100 = = 100, 74%
 q 0 × p0 64.520.700
Are loc o creştere a volumului încasărilor cu 0,74 %, fapt ce reflectă o situaţie
aproape staţionară, dacă avem în vedere şi rata inflaţiei care a fost în anul t de peste
3,0%. Cu toate că întreprinderea a obţinut preţuri care pe total sunt cu 1,08% mai mari
decât în anul t-1, producţia fizică a scăzut cu 0,33%.

18
3. PERSONALUL ŞI SALARIZAREA

În anul de referinţă (anul t), societatea comercială "...................................." SA


şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu scriptic de 471 de persoane. În anul
anterior numărul mediu scriptic a fost de 525 de persoane. Reducerea numărului de
persoane este rezultatul creşterii productivităţii muncii. Totuşi productivitatea muncii
este scăzută în comparaţie cu cea la nivelul sectorului.
Timpul de muncă stabilit la începutul anului a fost de 1840 de ore/persoană.
Gradul de utilizare a timpului de lucru programat a fost de 86,7% la nivelul
întregului personal, cu diferenţe pe categorii de persoane.
Sunt necesare măsuri pentru creşterea disciplinei în muncă şi pentru o mai bună
organizare a activităţii.
Prin raportarea numărului total de ore aferente fiecărei categorii de timp la
numărul de personal obţinem valorile pe o persoană.

Tabelul nr. 2.4. Balanţa timpului de muncă pe o persoană

Nr. Realizări
Indicatorii timpului de muncă
crt. Zile %
1 Număr de zile calendaristice 365
Zile nelucrătoare 137
2 a) concedii de odihnă 22
b) sărbători legale şi repaus săptămânal 115
3 Timp maxim disponibil 228
Timp neutilizat - total, din care: 14,76 100
a) întreruperi de o zi întreagă sau în cadrul
3,21 21,75
schimbului
b) concedii maternitate şi program redus
2,18 14,77
maternitate
4 c) concedii de boală şi program redus pe motive
2,57 17,41
de boală
d) învoiri, concedii fără plată 3,15 21,34
e) absenţe nemotivate de o zi şi în cadrul
1,8 12,2
schimbului
f) alt timp nelucrat 1,85 12,53
5 Timp efectiv lucrat 213,24
6 Durata medie a zilei de lucru (ore) 7,48
7 Număr anual de ore efectiv lucrate 1595,04

19
Tabelul nr. 2.5. Structura personalului pe categorii de personal
(număr mediu scriptic)
Nr. Pondere
Categorii de personal Număr
Crt. (%)
1 Muncitori 374 79,4
2 Maiştri 19 4
3 Ingineri 28 5,9
4 Economişti 22 4,7
5 Jurişti 1 0,2
6 Informaticieni 2 0,4
7 Alte categorii cu studii superioare 1 0,2
8 Personal administrativ funcţionăresc 24 5,1
Total personal, din care: 471 100
- personal cu studii superioare 54 11,5
- personal cu studii medii, postliceale şi profesionale 409 86,8
- personal necalificat 8 1,7

Tabelul nr. 2.6. Grila de salarizare

Clasa de Salarii –lei/lună Clasa de Salarii –lei/lună


salarizare Medii La sfârşitul salarizare Medii La sfârşitul
anuale anului anuale anului
1 2025 2108 10 3825 3975
2 2055 2145 11 4185 4350
3 2153 2235 12 5010 5213
4 2250 2340 13 5370 5580
5 2393 2498 14 5835 6068
6 2535 2625 15 6615 6878
7 2678 2783 16 7995 8310
8 2918 3030 17 8933 9293
9 3105 3233 18 11108 11550

Tabelul nr. 2.7. Intervale de salarizare pe categorii de personal


Nr. crt. Categorii de personal Clase de salarizare
1 Muncitori necalificaţi Clasele 1-5
2 Funcţii de execuţie pentru activităţi administrative care Clasele 2-12
nu necesită pregătire superioară
3 Muncitori calificaţi Clasele 3-8
4 Maiştri Clasele 9-15
5 Personal cu pregătire superioară Clasele 6-16
6 Funcţii de conducere la nivelul secţiilor şi Clasele 14-17
compartimentelor funcţionale
7 Funcţii de conducere la nivelul societăţii comerciale Clasele 18-...
La salariile individuale se adaugă sporurile:

20
- spor de fidelitate: 3-25%, în funcţie de vechimea în organizaţie;
- spor pentru lucrul pe timp de noapte: minim 15% din salariul de bază, pentru
cel mult 20% din totalul personalului.
Pentru fiecare categorie de lucrări sunt prevăzute în grilă mai multe clase de
salarizare, dintre care se stabileşte una în funcţie de specificul locului de muncă:

Tabelul nr. 2.8. Repartizarea claselor pe categorii de lucrări

Categoria Clase de Categoria Clase de


lucrării salarizare lucrării salarizare
I 2-4 IV 7-11
II 3-6 V 9-12
III 5-8 VI 10-15

Clasele 14-18 se acordă muncitorilor care execută lucrări de înaltă specialitate.


Pentru realizări sistematice deosebite pe linia calităţii produselor se acordă una sau două
clase de salarizare în plus faţă de clasa de încadrare.

Tabelul nr. 2.9. Salarii medii pe locuri de muncă

Produse, Operaţii Clasa de Norma Salarii Salarii pe


repere salarizare de timp orare produs
(ore/buc.) (lei/oră) (lei/buc.)
R1 I 10 4 22,5 90
R1 10 4 22,5 90
S1
Montaj 11 2 24,62 49,24
Total S1 6 23,21 139,24
I 8 4 17,16 68,64
II 12 3 29,47 88,41
Montaj 14 10 34,32 343,2
Total P1 17 29,43 500,25
I 8 8 17,16 137,28
P2 II 11 5 24,62 123,1
Montaj 15 12 38,91 466,92
Total P2 25 29,09 727,3

Câştigurile medii orare ale muncitorilor pot să difere de salariile de încadrare


fiind influenţate de intensitatea muncii, îndemânare, folosirea timpului de lucru etc.

21
Tabelul nr.2.10. Structura personalului de conducere, execuţie de specialitate,
administrativ şi auxiliar - număr mediu scriptic

Compartimente, funcţii A B C D E F Total


1. Manageri 2 2 - - - - 4
*
2. Strategie şi planificare 1 1 1 - 1 - 4
*
3. Resurse umane 2 1 - - 2 - 5
4. Organizarea producţiei şi a
2* 1 - - 1 - 4
muncii
5. Aprovizionare, transporturi,
1* 1 - - 5 7 14
depozite
6. Marketing, vânzări 3 2* - - 1 - 6
*
7. Financiar - 3 - - 2 - 5
*
8. Contabilitate - 4 1 - 4 - 9
*
9. Protocol, relaţii cu publicul 1 1 1 - 1 - 4
*
10. Administraţie, pază, PSI - 1 - - 2 7 10
11. Oficiul juridic - - 1 - - - 1
*
12. Managementul calităţii 1 1 - 1 1 5 9
*
13. Atelier cercetare-proiectare 4 1 - - 1 2 8
*
14. Secţia I 4 1 - 6 1 - 12
*
15. Secţia a II-a 5 1 - 10 1 - 17
*
16. Atelier mecanic 2 1 - 2 1 - 6
17. Total, din care: 28 22 4 18 24 21 118
- personal de conducere 10 7 1 - - - 18
Notă: semnul * semnifică faptul că una dintre persoanele respective are funcţie de
conducere.
LEGENDĂ A - ingineri;
B - economişti;
C - alte categorii cu studii superioare;
D - maiştri;
E – personal administrativ şi auxiliar;
F – muncitori.

22
Tabelul nr.2.11. Structura personalului de conducere, execuţie de specialitate,
administrativ şi auxiliar la sfârşitul anului

Compartimente, funcţii A B C D E F Total


1. Manageri 2 2 - - - 4
2. Strategie şi planificare 1 2* 1 1 - 5
3. Resurse umane 1* 1 - 2 - 4
4. Organizarea producţiei şi a
2* 1 - 1 - 4
muncii
5. Aprovizionare, transporturi,
1* 1 - 6 8 16
depozite
6. Marketing, vânzări 2 2* - 2 - 6
7. Financiar - 3* - 2 - 5
8. Contabilitate - 4* 1 4 - 9
9. Protocol, relaţii cu publicul 1 1 1* 1 - 4
10. Administraţie, pază, PSI - 1* - 2 7 10
11. Oficiul juridic - - 1 - - 1
12. Managementul calităţii 1* 1 - 1 1 5 9
13. Atelier cercetare-proiectare 5* 1 - 1 2 9
14. Secţia I 3* 1 - 6 1 - 11
15. Secţia a II-a 5* 1 - 10 1 - 17
16. Atelier mecanic 2* 1 - 2 2 - 7
17. Total, din care: 26 23 4 19 27 22 121
- personal de conducere 10 7 1 - - - 18

Notă: semnul * semnifică faptul că una dintre persoanele respective are funcţie de
conducere.

LEGENDĂ
A - ingineri;
B - economişti;
C - alte categorii cu studii superioare;
D - maiştri;
E – personal administrativ şi auxiliar;
F – muncitori.

23
Tabelul nr. 2.12. Personalul societăţii pe componente structurale
(număr mediu scriptic)

Comp.
Nr. Secţia Secţia Atelier
Categorii de personal funcţi- Total
crt. I a II-a mecanic
onale
1 Muncitori direct productivi 106 161 - - 267
Muncitori indirect productivi şi
2 28 32 26 21 107
de servire generală
3 Maiştri 6 10 2 1 19
4 Ingineri 4 5 2 17 28
5 Personal administrativ şi auxiliar 1 1 1 21 24
6 Economişti 1 1 1 19 22
7 Jurişti - - - 1 1
8 Informaticieni - - - 2 2
Alte categorii cu studii
9 1 1
superioare
10 Total 146 210 32 83 471
- din care, manageri 1 1 1 15 18

Tabelul nr. 2.13. Personalul societăţii pe componente structurale la sfârşitul anului

Comp.
Nr. Secţia Atelier
Categorii de personal Secţia funcţi- Total
crt. I mecanic
a II-a onale
1 Muncitori direct productivi 109 160 - - 269
Muncitori indirect productivi şi de
2 28 32 26 22 108
servire generală
3 Maiştri 6 10 2 1 19
4 Ingineri 4 5 2 12 23
5 Personal administrativ şi auxiliar 1 1 1 24 27
6 Economişti 1 1 1 20 23
7 Jurişti - - - 1 1
8 Informaticieni - - - 2 2
9 Alte categorii cu studii superioare 1 1
10 Total 149 209 32 83 473
- din care, manageri 1 1 1 15 18

24
Tabelul nr. 2.14. Salarii medii pe categorii de personal(valori medii)

Nr. Salarii lunare (lei/lună )


Categorii de personal
crt. Medii La 31 dec
1 Muncitori direct productivi în Secţia I 4694 4882
2 Muncitori direct productivi în Secţia a II-a 4923 5120
3 Muncitori indirect productivi în Secţia I 2723 2832
4 Muncitori indirect productivi în Secţia a II-a 2951 3069
5 Muncitori în Atelierul mecanic 3426 3563
6 Muncitori în Compartimentele funcţionale 2468 2567
7 Maiştri* 4118 4283
8 Personal cu studii superioare (exclusiv manageri) 4061 4223
9 Personal administrativ şi auxiliar 2412 2508
10 Personal de conducere 6509 6770
11 Manageri pe domenii 9000 9360
12 Manager general 12000 12480

4. CHELTUIELI ŞI COSTURI DE PRODUCŢIE

Cheltuielile de producţie, au o dinamică ascendentă atât pe unitatea de produs


cât şi pe total activitate, în special ca urmare a creşterii preţurilor la resursele utilizate.

Tabelul nr. 2.15. Cheltuieli cu remunerarea personalului


- lei –
Nr. Categorii de personal Secţia Secţia Atelier Comp. Total
crt. I a II-a mecanic funcţionale
1 Muncitori direct productivi 4524480 8683300 13207780
Muncitori indirect productivi şi
2 de servire generală 914928 1133184 1068912 621936 3738960
3 Maiştri 296496 494160 98832 49416 938904
Personal cu studii superioare
4 (fără personalul de conducere) 194928 243660 97464 1218300 1754352
5 Personal administrativ-auxiliar 28944 28944 28944 607824 694656
Personal de conducere (fără
6 manageri) 78108 78108 78108 859188 1093512
7 Manageri pe funcţii 0 0 0 324000 324000
8 Manager general 0 0 0 144000 144000
Total 6037884 10661356 1372260 3824664 21896164
Alte cheltuieli cu salariile* 1400850 2550401 205839 573700 4730790
Total 7438734 13211757 1578099 4398364 26626954
Cheltuieli indirecte cu salariile 2914254 4528457 1578099 4398364 13419174
*Sporuri, concedii de odihnă pentru muncitorii direct productivi (CO)

25
Tabelul 2.16. Materii prime şi repere de la furnizori

Nr. Produse, Repere, Materii prime


crt. Subansamble la Cod Consum Preţ unitar (lei/kg)
care se utilizează specific Mediu La sfârşitul
(kg/buc.) anului
0 1 2 3 4 5
1. Reperul R1 m1 9 8,0 9,0
2. Subansamblul S1 m4 6 30,0 32,0
3. Produsul P1 m4 40 30,0 32,0
4. Produsul P2 m4 60 30,0 32,0
5. Subansamblul S1 R2 1 60,0 64,0

Consumurile specifice pe produse prezentate în tabelul nr. 2.16 sunt consumuri


normate. Consumurile efective pot să difere incluzând unele pierderi care nu sunt de
natură tehnologică.

Tabelul nr. 2.17. Consum de energie electrică pe operaţii şi produse

Pi** Energie pe produs


Produse Operaţii Utilaje Nt* Valoare
Kw Kwh/buc
( lei/buc)
R1 I „f” 4 4 16 8,00
S1 montaj Bandă 2 1,5 0,20 0,10
I SA1 2 10 20 10,00
P1 II SA2 3 6 18 9,00
Montaj Bandă 10 1,5 1,08 0,54
Total P1 39,08 19,54
I SA1 4 10 40 20,00
P2 II SA3 5 10 50 25,00
Montaj Bandă 12 1,5 1,27 0,635
Total P2 91,27 45,635

Nt* - norma tehnică de timp (ore maşină/bucată);


Pi** - puterea instalată pe maşină.
Preţul mediu a fost de 0,50 lei pe kilowatt-oră, fără TVA

26
Tabelul nr. 2.18. Centralizatorul consumului de energie electrică

Cantitatea Consum total de energie


Produse, repere, Consum energie electrică
fabricată
operaţii (Kwh/buc.)
(buc) Kwh Valoare (lei)
R1 – I 35500 16 568000 284000
S1 – I 27000 0,2 5400 2700
Total secţia I 573400 286700
Total P1 5000 39,08 195400 97700
Total P2 8500 91,27 775795 387898
Total secţia a II-a 971195 485598
Total energie directă 1544595 772298
Energie pentru forţă motrice în atelierul mecanic 950000 475000
Total energie pentru forţa motrice 2494595 1247298
Energie electrică Secţia I 354450 177225
pentru iluminat şi Secţia II-a 519825 259913
alte consumuri Atelierul mecanic 288500 144250
generale Compartimente funcţionale 401350 200675
Total iluminat şi alte consumuri 1564125 782063
Total general 4058720 2029361
Energie indirectă 2514125 1257063

Tabelul nr. 2.19. Consumul de energie pe componente structurale


Nr. crt. Componente structurale Consum - kw Costul energiei

1 Secţia I 927850 463925


2 Secţia a II-a 1491020 745511
3 Atelier mecanic 1238500 619250
4 Compartimente funcţionale 401350 200675
Total 4058720 2029361

27
Tabelul nr. 2.20. Amortizarea imobilizărilor corporale

Denumire Număr Valoare Valoare Na Amorti- Anul*


mijloc fix (buc.) unitară totală (%) zare
(lei/buc.) (lei)
Secţia I
1. Clădire 1 1.600.000 1.600.000 2 32.000 t-9
2. Utilaje "f" 120 105.000 12.600.000 10 1.260.000 t-9
3.Benzi
2 60.000 120.000 12,5 15.000 t-6
transportoare
4.Alte mijloace fixe - 685.000 12 82.200 t-6
TOTAL secţia I 15.005.000 9,26 1.389.200
Secţia a II-a
1. Clădire 1 1.900.000 1.900.000 2 38.000 t-9
2. Utilaje "SA 1" 28 125.000 3.500.000 10 350.000 t-9
3. Utilaje "SA 2" 20 130.000 2.600.000 10 260.000 t-6
4. Utilaje "SA 3" 27 135.000 3.645.000 10 364.500 t-5
5.Benzi
6 60.000 360.000 12,5 45.000 t-6
transportoare
6. Alte mijloace fixe - - 980.000 12 117.600 t-6
TOTAL secţia a II-a 12.985.000 9,05 1.175.100
Atelier reparaţii
1. Clădire 1 575.000 575.000 2 11.500 t-9
2. Maşini şi utilaje - - 252.000 12 30.240 t-7
TOTAL atelier 827.000 5,05 41.740
Administraţie generală
1. Clădire 1 2.250.000 2.250.000 2 45.000 t-9
2. Calculatoare 60 2.600 156.000 20 31.200 t-4
3. Autoturisme 4 78.000 312.000 20 62.400 t-3
4. Autocamioane 2 165.000 330.000 16 52.800 t-4
5. Alte mijloace - - 580.000 12 69.600 t-6
Total administraţie 3.628.000 7,19 261.000
Total general 32.445.000 8,84 2.867.040
* Anul punerii în funcţiune; Na – norma de amortizare

28
Tabelul nr.2.21. Cheltuieli directe în secţiile de producţie – lei -
Categorii de cheltuieli Secția I Secșia II Total
Materii prime 7.416.000 21.300.000 28716000
Repere R2 1620000 0 1620000
Salarii directe 4524480 8683300 13207780
Contribuţii asiguratorii
101801 195374 297175
pentru muncă (CAM)
Energie directă 286700 485640 772340
Total 13.948.981 30.664.272 44.613.295

Tabelul nr. 2.22. Cheltuieli indirecte – anul t

Secţia a Atelier Comp.


Elemente de cheltuieli Secţia I Total
II-a mecanic funcționale
1. Materiale consumabile 47386 68413 14196 9587 139582
2. Combustibil, apă 24855 41038 4231 277370 347494
3. Energie electrică 177225 259912 619250 200675 1257062
4. Alte cheltuieli materiale 71645 94106 22987 65544 254282
5. Salarii indirecte 2914254 4528457 1578099 4398364 13419174
6. CAM 65571 101890 35507 98963 301931
7. Amortizări şi
1.389.200 1.175.100 41.740 261.000 2867040
provizioane
8. Lucrări şi servicii
328574 328574
executate de terţi
9. Impozite, taxe şi
75165 75165
vărsăminte asimilate
10. Protocol şi publicitate 185928 185928
11. Deplasări, detaşări,
269620 269620
transferări
12. Reparaţii 1088525 1227485 - - 2316010
13. Alte cheltuieli de
13198 13198
exploatare
Total 5778661 7496401 2316010 6183988 19459050
Notă: În totalul cheltuielilor cu combustibilii la nivelul compartimentelor funcţionale,
75% sunt cheltuieli cu carburanţii

Cheltuielile indirecte ale secţiilor pot fi repartizate pe produse în funcţie de


cheltuielile directe și obținem astfel costurile la nivelul secțiilor, utile pentru decontările
interne:
5.778.661
Secţia I k SI = ⋅100 = 41, 42712% ;
13.948.981

29
7.496.401
Secţia a II-a k SII = ⋅100 = 24, 44666%
30.664.272

Cheltuielile generale ale societăţii comerciale se repartizează pe produse, în acest


caz, în funcţie de costul de secţie.

19.459.050
kg = ⋅100 = 33, 61479%
57.459.050

Tabelul nr. 2.23. Costul total pe elemente primare

Nr. Valoare
Crt. Elemente de cheltuieli %
(lei)
0 1 2 3
1 Materii prime 28.716.000 44,82
2 Repere R2 1.620.000 2,53
3 Materiale consumabile 139.582 0,22
4 Combustibili, apa 347.494 0,54
5 Energie electrică 2.029.402 3,17
6 Alte cheltuieli materiale 254.282 0,4
7 Lucrări şi servicii executate de terţi 328.574 0,51
8 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 75.165 0,12
9 Salarii personal 26.626.954 41,56
10 CAM 599.106 0,94
11 Cheltuieli de protocol, publicitate 185.928 0,29
12 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 269.620 0,42
13 Amortizări şi provizioane 2.867.040 4,47
14 Alte cheltuieli de exploatare 13.198 0,02
15 Total, 64.072.345 100

Tabelul nr. 2.24. Costurile unitare ale produselor, reperelor și subansamblelor

Nr. Produse, repere, subansamble Cost unitar Preț unitar fără


crt. (lei/buc.) TVA (lei/buc.)
1 Reperul R1 243,30
2 Subansamblul S1 654,07
3 Produsul P1 3814,49 3820
4 Produsul P2 5294,14 5400

30
Tabelul nr. 2.24. Costul total pe articole de calculaţie
Nr. Valoare Pondere
Crt. Articole de calculaţie
( lei) %
0 1 2 3
1 Materii prime 28.716.000 44,82
2 Repere R2 1.620.000 2,53
3 Salarii directe 13.207.780 20,61
4 CAM pentru salariile directe 297.175 0,46
Energie electrică 772.340 1,21
Total cheltuieli directe 44.613.295 69,63
5 Cheltuieli comune ale secţiilor 13.275.062 20,72
Cost de secţie 57.888.357 90,35
6 Cheltuieli generale ale societăţii comerciale 6183988 9,65
Cost de producţie 64.072.345 100

Tabelul nr. 2.25. Situaţia stocurilor la 31-12-20..

Nr. Denumirea resursei sau Preţ/Cost Stoc


U.M.
crt. produsului
Unitar Cantitate Valoare
0 1 2 3 4 5
1 Materia primă m4 Kg 32 2500 80000
2 Materiale consumabile Lei - 66000
3 Combustibil Lei - 15270
4 Alte materiale Lei - 52710
5 Repere R2 Buc. 64 120 7680
Total stocuri materiale Lei 221660
6 Repere R1 Buc. 243,3 60 14598
7 Subansamble S1 Buc. 654,07 55 35974
8 Produse finite P1 Buc. 3814,49 60 228869
9 Produse finite P2 Buc. 5294,14 125 661768
10 Mărfuri Lei 110100
Total stocuri de produse şi
Lei 1051309
mărfuri
11 Producţie în curs de execuţie Lei 1069172
Total stocuri Lei 2342141

Notă: Stocurile de repere, subansamble, produse finite fabricate în întreprindere sunt


înregistrate la costuri de producţie.
Stocurile materiale sunt înregistrate în preţuri de la sfârşitul anului.
Alte categorii de stocuri sunt înregistrate în bilanţ.
Valoarea stocului de produse este calculată la cost de producție.
Alte materiale: obiecte de inventar, materiale de protecție, piese de schimb, diverse.

31
5. CONSUMURI CUMULATE DE RESURSE

Putem calcula costurile unitare ale produselor finite și pe baza consumurilor


cumulate de resurse. Pentru calculul consumurilor cumulate se pleacă de la structura
tehnologică a produselor finite şi consumurile de resurse pe componente. Se
determină mai întâi consumurile directe de resurse pe unitatea de produs finit şi apoi
se repartizează cheltuielile indirecte fără a mai ţine seama de locurile în care se
înregistrează.
Tabelul nr. 2.26. Calculul cotei de cheltuieli indirecte
Categorii de cheltuieli Secția I Secția II Total
1.Materii prime 7.416.000 21.300.000 28716000
2.Repere R2 1620000 0 1620000
3.Salarii directe 4524480 8683300 13207780
4.CAM 101801 195374 297175
5.Energie directă 286700 485640 772340
Total cheltuieli directe 13.948.981 30.664.314 44613295
6.Cheltuieli indirecte în secții 4.968.661 7.366.401 13.275.062
7.Cheltuieli generale 6.183.988
Total cheltuieli indirecte 19.459.050

Cota de cheltuieli indirecte va fi calculată prin raportarea cheltuielilor


indirecte totale la cheltuielile directe totale:
19.459.050
kind = × 100 = 43, 61715%
44.613.295
Tabelul nr. 2.27 Costurile produselor calculate pe baza consumurilor
cumulate de resurse
Valori
Valori totale – lei
Articole de calculaţie unitare(lei/buc) Total lei
P1 P2 P1 P2
1. Materii prime 1704 2376 8520000 20196000 28716000
2.Repere R2 120 120 600000 1020000 1620000
2. Salarii directe 778,73 1095,78 3893650 9314130 13207780
3.CAM 17,52 24,66 87607 209568 297175
4.Energie directa 35,74 69,84 178700 593640 772340
Total cheltuieli directe 2655,99 3686,28 13279957 31333338 44613295
4. Cheltuieli indirecte 1158,47 1607,85 5792350 13666725 19459075
Cost de producţie 3814,46 5294,13 19072300 45000105 64072405
Ambele metode conduc la aceleași costuri de producție. Pot să apară mici
diferențe care se explică prin rotunjirile la două zecimale.

32