Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3 – Model

Curs „Intervenția sistemică în educație pentru sănătate- Abordare medicală,


psihosociologică și pedagogică”
Tema 3
Tema 3: Realizarea unui plan de intervenție care vizează abordarea unei tulburări de
nutriție, a unei tulburări de comportament alimentar sau a unui stil alimentar
deficitar, în cadrul activităților la clasă/grupă.
Sarcina de lucru: Identificați o situație reală sau imaginați-vă una în care un copil/ elev/
adult, în context școlar sau familial, prezintă semne și simptome dintr-o anumită tulburare
de nutriție, tulburare de comportament alimentar sau un stil de alimentație deficitar.
Întocmiți structura unui plan de intervenţie care să cuprindă :
a) denumirea unei problematici expuse în capitolul 3;
b) prezentarea problemei identificate într-un mod operaţionalizat, clar şi din perspectivă
neutră ( cine, cum , câ nd , de ce face);
c)identificarea factorilor predispozanți și facilitatori care stau la baza simptomatologiei
(cauzele);
d) propunerea unor obiective pe termen lung, mediu şi scurt în cadrul planului de intervenţie;
e) analiza riscurilor ce pot afecta intervenţia, identificarea şi valorificarea oportunită ţilor în
aplicarea intervenţiei
Indicatorii baremului vizează : capacitatea cursantului de a recunoaște şi denumi
tulburarea/stilul ales/aleasă , simptomatologia specifică , înțelegerea naturii complexe a
factorilor implicați.
Numele şi prenumele: Andrei Carmen
Grupa Constanța

Structura planului de intervenție

1.Date despre subiect:

- Inițialele numelelui și prenumelui ( pentru pă strarea confidențialită ții) M.F.

- Vâ rsta cronologică 13 ani

- Sexul ( f/ m) F

- Ciclul de învă ță mâ nt ( dacă este cazul) gimnaziu

2.Date despre problema identificată ( operaționalizat, semne și simptome):

- Descrieți problema ră spunzâ nd la întrebă rile: a) Cine face? b) Cum face? c) Câ nd face?
De ce face?
Eleva mă nâ ncă f multe dulciuri.
Mă nâ ncă fă ră mă sură .
Zilnic consumă dulciuri.
Ii dau o stare de bine și energie pentru activită ți.

3.Date despre cauze ( procesul/ factorii determinanți)

I s-a permis consumul de dulciuri, fă ră restricții din copilă rie. Imaginea corporală nu a
deranjat-o și a continuat.

4.Stabilirea obiectivelor:

Obiectivele intervenției:
-pe termen scurt: prezentarea elevului la un consult medical, pentru stabilirea
diagnosticului

-pe termen mediu:


 formarea mecanismelor de gestionare a dulciurilor, mai ales în situațiile
stresante
 însușirea, de că tre elev, a unor informații legate de nutriția corectă și
consumul de dulciuri cu gramaj presatabilit în dieta să ptă mâ nală .

-pe termen lung: revenirea la un regim alimentar echilibrat, la o greutate normală vâ rstei
sale.
5.Analiza riscurilor și oportunităților:

Există posibilitatea ca eleva să nege existența acestei tulbură ri, întrucâ t imaginea
corporală este încă acceptabilă și nu dorește să admită că gestionează cu dificultate
perioadele de stres.
Faptul că are bani de buzunar este un alt factor de risc, ea putâ nd să își procure dulciuri
oră câ nd.

O oportunitate este faptul că fata este îngrijită și preocupată de aspectul să u. Este


conștientă că a luat în greutate și intervenția poate fi condusă și în această direcție.
O altă oportunitate este aceea că elevei îi place biologia, iar profesorul și-a manifestat
disponibilitatea pentru a-i explica ce consecințe are supraalimentarea asupra stă rii de
să nă tate și care sunt riscurile. În plus, vine cu plă cere la ședințele de consiliere și
acceptă recomandă rile psihologului.

S-ar putea să vă placă și