Sunteți pe pagina 1din 67

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI

INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL CLIȘOVA


Coordonat: Şef DGE Orhei__________S. Mustovici

Avizat: Consilul Profesoral Aprobat: Consiliul de Administraţie


Proces verbal nr. ____ din_______________ Proces verbal nr. ____ din_______________

PROIECT MANAGERIAL ANUAL


ANUL DE STUDII: 2020-2021
CUPRINS

 Argument

 Misiune, viziune

 Baza conceptuală

 Diagnoza mediului intern și extern -Analiza S.W.O.T .

 Analiza efectivului de elevi, cadre didactice

 Rezultate școlare 2020

 Managementul schimbării asigurat în anul de studii 2020-2021

 Direcţii de perspectivă pentru anul şcolar 2020-2021

 Cadrul procesual de activitate a IP Gimnaziul Clișova

 Domeniul I: Managementul schimbării şi resursele umane

 Domeniul II:Calitate în educaţie şi managementul curricumului

 Domeniul III: Managementul resurselor materiale, financiare şi reţeaua instituţiei

 Domeniul IV: Incluziunea, Activitatea CMI

 Domeniul V Relaţii de parteneriat şi comunitatea


ARGUMENT

Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi
anticipativă a capitalului uman. Oferta educaţională va trebui să includă actualizarea curriculumului, introducerea noilor tehnici de
predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, precum
şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi. Modernizarea învăţământului în Republica Moldova prevede
formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii, din perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi
politice ale societăţii democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi
integrării sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene. Una din soluţiile recunoscute ca
eficiente pe plan mondial şi confirmate prin studii şi cercetări în ultimul timp şi pe plan naţional în integrarea socio-culturală a
cetăţenilor este formarea şi dezvoltarea competenţelor la elevi. În acest context, stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a
spiritului întreprinzător la toate nivelurile de educaţie şi formare trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţie către o
economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

MISIUNEA GIMNAZIULUI

Formarea unui elev cult, inteligent, creativ,competent, capabil să se adapteze în situații de integrare în comunitate, pregătit pentru
condițiile de schimbare în societate.

VIZIUNEA

Ca parte integrată a sistemului de învățămînt , școala noastră își propune inițierea și dezvoltarea activităților care vizează
egalizarea șanselor prin educație ,asigurarea calității educației ,dezvoltarea formășrii profesionale și educația permanentă.

În contextul promovării unei educații de calitate ,asumarea responsabilităților și creșterea capacității pentru elaborarea și gestionarea
proiectelor ,reprezintă condiții obligatorii pentru ca organizația școlară să devină principalul factor de decizie ,pe baza implicării și
consultării tuturor factorilor sociali interesați.

PROBLEMA DE STUDIU A COLECTIVULUI DIDACTIC:

,,Asigurarea calității educației într-o școală prietenoasă copilului din perspectiva pregătirii pentru o societate
bazată pe cunoaștere ”
BAZA CONCEPTUALĂ
Codul educaţiei (nr.152, 17.07.2014);
Codul de etică al cadrului didactic (Ord. ME nr. 861 din 07.09.2015);
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului nr. 270 din 08.04.2014;
Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea nr. 868 din 08.10.2014;
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 nr. 434 din 10.06.2014;
Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea  instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale
părinţilor nr. 972 din 12.12.2011;
Regulamentul – tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II (ord. ME nr. 235 din 25.03.2016);
Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general (ord. ME nr. 1095 din 30.12.2016);
Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în înăţământul primar şi secundar (ord. ME nr. 638 din
30.06.2016);
Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului (ordinul ME nr.970 din
11.10.2013);
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale (ord. ME 623 din 28.06.2016)
Standardele profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul general în instituţiile de învăţămînt din raion (Ordinul ME nr. 623 din 28.06.2016);
Cadru de referință al curricumului național (Ordinul Ministrului educației nr. 432 din 29 mai 2017);
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2018–2019(ord. MECC nr. 397 din 29.03.18);
Organizarea procesului educațional în învățământul preșcolar, primar și secundar general, anul de studii 2018 - 2019;
Standardele de eficienţă a învăţării (Ordinul ministrului educației nr. 1001 din 23.12. 2011);
Ordinul MECC nr. 897 din 12.0.2018 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor”;
Ordinul ME nr.559 din 12.06.2015 “Cu privire la prevenirea şi combatrea abandonului şi absenteismului şcolar”;
Procedura de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general (Dispoziţia ME nr. 475 din 10 octombrie 2016);
Procedura de publicare a raportului de activitate a instituţiei de învăţământ general (Circulara ME nr. 530 din 24.05.2016);
Deciziile/dispoziţiile adoptate în perioada de referinţă de Consiliul Raional Orhei DGE Orhei;
Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului ale DGE Orhei şi MECC.
REZULTATUL UNUI EFORT DE INTELIGENȚĂ –activități ce ne-au remarcat

Activitatea,,Toamna mândra în satul meu" Activitatea,,Mă-nchin ṭie dascăl al cuvântului!" Activitatea,,Spirituaitatea neamului”

”Revelion 2020” Activitatea,,STOP,pungilor de plastic" Membrii grupului ECO


Diagnoza mediului intern și extern -Analiza S.W.O.T.
Resurse umane

Puncte tari: Puncte slabe:

- Relaţii profesor-elev eficiente, pozitive, ce favorizeaza crearea unui climat


educational deschis, stimulativ; - Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum
- Cadre didactice cu performanţe în activitatea didactică ; organizarea şi desfăşurarea lecţiilor centrate pe elev şi utilizarea
- Interes pentru formarea continuă; noilor tehnologii informaţionale;
- Cadre didactice responsabilizate prin fişa postului; - Cresc atribuţiile cadrelor didactice, mai ales ale dirigintelui,
- Centrarea curriculumului modernizat , axat pe competenţe, pe achiziţiile care sunt obligate să-şi ia asupra lor responsabilităţi ale părinţilor
finale ale elevului; plecați peste hotare sau familii vulnerabile.
- Sporirea numărului cadrelor didactice care utilizează sisteme moderne de
predare – învăţare - evaluare;
- Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice,
normarea, mişcarea de personal didactic;

Oportunităţi: Ameninţări:

- Declinul demografic;
- Implementarea sistemului de control managerial intern; - Atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru didactic din
- Dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, dar şi a ideii de motive financiare;
colaborare, la nivel instituţional şi raional, prin accesarea finanţărilor, prin - Situaţia economică dificilă ceea ce duce la finanţarea scăzută a
diverse proiecte; învăţământului;
- Existenţa cursurilor acreditate de formare profesioanlă oferite de diverse - Lipsa pîrghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu
universităţi şi instituţii. rezultate deosebite în procesul educativ;
- Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi
rezolvarea problemelor

Curriculum/proces educaţional
Puncte tari: Puncte slabe:

- Documentarea şi aplicarea corectă a Curriculei disciplinare la clasă;


- Aprovizionarea instituţiei de învăţămănt cu materiale curriculare; - Activităţi ineficiente ale cadrelor didactice cu elevii dotaţi;
- Utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare aprobate de Ministerul - Nivelul relativ redus de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi
Educaţiei; comunicaţionale în procesele de predare /învăţare/evaluare;
- Parcurgerea integrală a programelor şcolare pe bază de planificări -Cunoașterea la un nivel scăzut al TIC în procesul educational de către
adecvate; cadrele didactice.

Oportunităţi: Ameninţări:

- Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru toate disciplinele; - Încărcarea excesivă a programelor şcolare;
- Valorificarea calităţilor individuale ale elevilor; - Limite în resursele materiale şi financiare necesare;
- Oferta şcolii atrăgătoare pentru elevi ca aceştia să fie motivaţi în a - Număr redus de manuale alternative şi calitatea lor;
învăţa; - Scăderea prestigiului profesiei didactice;
- Crearea condiţiilor adecvate pentru creşterea calităţii procesului - Educaţia/ valori moral-spirituale nu mai sunt privite ca un mijloc de
educaţional. promovare socială.

INFRASTRUCTURA
Puncte tari: Puncte slabe:

- Asigurarea pentru fiecare elev din şcoală cu un loc de lucru la masă - Populaţia şcolară este în descreştere comparativ cu anii precedenți ;
corespunzător particularităţilor psihofiziologice individuale;
- Asigurarea spaţiului pentru prepararea şi servirea hranei - Necorespunderea bazei material - tehnice şi didactice cerinţelor
corespunzătoare normelor sanitare; educaţionale moderne;
- Reparaţia capitală a blocului alimentar ;
- Monitorizarea înscrierii copiilor din comunitate la şcoală şi - Lipsa literaturii de specialitate pentru comisiile metodice ; literatura
frecventarea regulată a acesteea;
- Crearea bazei de date a elevilor cu CES; artistică conform programului de studiu ;
Puncte tari:
- Funcţionarea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare cu atribuţiile Puncte slabe:
stabilite; - Dotarea scăzută a claselor cu TIC;
- Participarea insuficientă
-Alimentarea elevilor dina comunităţii şi a familiei
ciclul gimnazial ; în soluţionarea problemelor
- Încadrarea personalului didactic şi auxiliar , calificat conform
Atitudinea deschisă
-normativelor a conducerii direcţiei;
în vigoare; şcolii;
-Alocarea mică de fonduri bugetare pentru renovare , dotare ;
- Realizarea de parteneriate eficiente între instituţie şi familie. Nivelul - Lipsa unui parteneriat integru educaţional;
- Accesul şi participarea părinţilorAmeninţări:
şi elevilor la procesul de luare a deciziilor este
bun de cultură şi instruire alOportunităţi:
unor părinţi ai acestor copii ajută la o mai
nesemnificativă ;
bună înţelegere a demersului educaţional ; -- Situaţia dificilă a copiilorslab
în familiile
- Crearea suportului financiar şi didactic adecvat în scopul soluţionării mediul social-economic dezvoltatincomplete sau social vulnerabile (cu un
- Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor. părinte sau ambii plecaţi de
peste hotarele
problemelor
- Încadrareade
îneducaţie
diferite aactivități
copiilor din familiile incomplete
extracurriculare şi socialși elevilor ;
a părinților - micşorarea numărului elevi în anulţării; din familii monoparentale sau cu
următor;
vulnerabile. mulţi copii;finanţării
- volumul cu părinţi cu dizabilităţi;).
bugetare efective rămâne esenţial mai mic, decît cel necesar.
- Identificarea surselor financiare în scopul sporirii finanţării bugetare efective - gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi elevilor în păstrarea resurselor
a sferei educaţiei, inclusiv pentru:Oportunităţi: şcolii; Ameninţări:
-dotarea suficientă a bibliotecilor cu literatură metodică şi beletristică; - mobilierul şcolar /parțiall/ nu corespunde standardelor corespunzătoare.
OPORTUNITĂŢI
-optimizarea şi utilizarea cu maximă eficienţă a spaţiului şcolar; - Dezinteresul unor familii pentru educatia copiilor;
- Colaborarea amplădeşiîntreţinere
menţinerea sumei eficientă cu unităţile
a unui elevşcolare, extraşcolare
la nivelul şi cu
mediei planificate - Agresiuni din partea comunitătii catre elevi (morale, verbale, fizice);
partenerii
- existentasociali;
fondurilor pentru pregătirea cadrelor didactice; - Agresarea unor elevi de către parinții lor;
- Colaborarea
posibilităţi decuobţinere
alte instituții din raion;
de finanţări din proiecte investiţionale. - Deteriorări de bunuri materiale;
- Participarea la programe comunitare; - Nivel de educaţie limitat la unii părinţi
- Posibilităţi de implementare a unor proiecte comunitare . -Existența unor familii dezorganizate și cu copii nesupravegheați;
- Colaborarea cu APL

RELAŢII DE PARTENERIAT ŞI COMUNITATEA


Date generale:

Denumirea : Instituţia Publică Gimnaziul Clișova


Adresa : satul Clișova, raionul Orhei
Telefon : 0235 52784 Clișova

Niveluri de învăţămînt: primar


gimnazial

Analiza efectivului de elevi, cadre didactice


Resurse Existente în gimnaziu la momentul elaborării
Planului Unic Managerial
-12 de cadre didactice
RESURSE UMANE Din ele: de bază -11
Cumulare-1
Grade didactice:
Grad didactic I - 1 profesor
Grad didactic II - 7 profesori
Fără grad didactic- 4 profesori

Elevi:
-106 elevi
Ciclul primar - 46 elevi
Ciclul gimnazial - 60 elevi

Personal auxiliar - 5 angajaţi

- 9 săli de clasă  ;
RESURSE MATERIALE - Cantină-66 locuri
-Sălă de sport

RESURSE -Abonamente la presa de specialitate


INFORMAŢIONALE - Internet;
- bibliotecă;
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ASIGURAT ÎN ANUL DE STUDII 2019-2020

La nivel de proces managementul schimbării a tins să se realizeze prin:


 Elaborarea Planului managerial al IP Gimnaziul Clișova ;
 Implementarea şi producerea schimbării - asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu
CES;
 A fost realizat procesul de alimentare al elevilor claselor primare (45 elevi -100%)
 Îmbunătăţirea procesului de formare a cadrelor didactice prin participare la stagii de perfecționare;
Obiective/indicatori de performanță propuse
pentru anul de studii 2020- 2021

O 1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor din instituţie.

I 1. Menţinerea procentului promovabilităţii de 100% la fine de semestre şi de an şcolar;

I 2. Creşterea procentului calităţii la fine de an şcolar la treapta gimnazială

şi treapta primară ;

I 3. Corespunderea rezultatelor anuale și evaluărilor finale /examene de absolvire;

O 2. Asigurarea condițiilor și implementare a acțiunilor în vederea prevenirii abandonului școlar

I 1. Asigurarea şcolarizării 100 % de copii din localitate;

I 2. Implicarea prin acțiuni a reprezentanţilor APL ,cadrelor didactice ,grupului intrașcolar pentru şcolarizarea elevilor din
familii social- vulnerabile ;

I 3. Crearea unui sistem de comunicare reală și eficientă între profesori-elevi-părinți privind prevenirea abandonului școlar

O 3. Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic.

I 1. Participarea cadrelor didactice la stagii de formare continuă la nivel republican,

raional, local;

I 2. Implicarea a 100% din cadre didactice în activităţile de formare desfăşurate la nivel


de instituție;

I 3. Participarea cadrelor didactice pentru conferirea , confirmarea gradului didactic II .

O 4. Responsabilizarea comunităţii, părinţilor şi altor actori interesaţi de educaţia tinerei generaţii;

I 1. Creşterea participării părinţilor la şedinţele cu părinţii;

I 2. Implicarea membrilor APL în desfăşurarea activităţilor comune ;

I 3. Atragerea părinților ca parteneri în actul educațional;soluționarea unor probleme cu referire la comportamentul elevilor;

I 4. Familiarizarea părinților cu particularitățile individuale și de vârstă ale copilului pentru evitarea riscului unei prestații
educative ineficiente;

I 5. Consilierea psiho-pedagogică a elevilor ,a cadrelor didactice ,a părinților privind gestionarea situațiilor de violență ;

O 5. Creşterea eficienţei gestionării banului public investit în educaţie în scopul îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.

I 1.Dotarea instituției cu lavoare și apă curgătoare ,canalizare pe hol ;construcția a unui drum cimentat până laWC;

I 2. Construcția unui antreu din carcasă metalică pe scările de la intrarea în instituție ;

I 3 . Renovarea parțială a mobilierului din sălile de clasă ;

I 4 . Schimbarea ușilor la grupul sanitar .


PLAN MANAGERIAL

Domenii de activitate Obiective generale Subdomenii de activitate Obiective operaţionale

I.Managementul Eficientizarea şi I.1 Reţeaua legislativă, politicile educaţionale Monitorizarea informării, cunoaşterii,
schimbării şi resursele flexibilitatea sistemului promovate de Ministerul Educaţiei; aplicării cadrului legislativ şi politicilor
umane de formare a a cadrelor educaţionale iniţiate de Ministerul
didactice, manageriale Educaţiei
prin elaborarea, I.2 Activitatea IP Gimnaziul Clișova – Asigurarea eficientă şi corectă a
implementarea planificare operaţională anuală; etapelor procedurale de activitate pentru
proiectelor de dezvoltare realizarea procesului educaţional de
instituţională şi în calitate
vederea promovării I.3 Transparenţa procesului educaţional - Asigurarea transparenţei procesului
politicilor educaţionale, Consiliul Profesoral, Consiliul de educaţional în cadrul DGE
naţionale, locale Administraţie, Consiliul Metodic
I.4 Promotorii educaţiei de calitate – formarea Crearea condiţiilor optime pentru
continuă a cadrelor didactice creşterea profesională şi avansarea în
cariera didactică prin formarea continuă
a cadrelor didactice
II. Calitate în Implementarea, 2.1 Şcolarizarea obligatorie (7-16 ani) – reducerea Implementarea şi respectarea politicilor
educaţie şi diversificarea ofertei abandonului şcolar şi absentismului; cu privire la şcolarizarea obligatorie a
managementul curriculare în scopul elevilor cu vârsta de 7-16 ani
curricumului dezvoltării potenţialului 2.2 Activitatea de evaluare, îndrumare, control - Asigurarea formării şi dezvoltării
educaţional în instituţie asigurarea performanţelor şcolare: competenţelor elevilor pentru a se
şi comunitate.  Control de specialitate; încadra în societate ca personalitate
 Control tematic; liberă şi creatoare
 Control frontal;
 Control de revenire;

2.3 Evaluarea rezultatelor şcolare; Analiza rezultatelor şcolare ale elevilor,


promovarea elevilor cu performanţe în
învăţare
2.4 Integrarea TIC în educaţie Dezvoltarea competenţelor digitale prin
elaborarea şi aplicarea conţinuturilor
educaţionale digitale în procesul
educaţional
2.5 Promovarea elevilor dotaţi Sporirea eficienţei sistemului
educaţional

Dezvoltarea şi III.1Asigurarea gimnaziului cu combustibil pentru Asigurarea accesului la educaţie şi


III.Managementul gestionarea resurselor perioada rece a anului, bază tehnico-materială, gestionarea resurselor materiale,
resurselor materiale şi financiare, metodico-didactică financiare eficient prin crearea unei
materiale, creşterea eficienţei ambianţe sigure, motivante de învăţare
financiare şi cheltuielii banului public
reţeaua investit în educaţie
instituţiilor de
învăţământ
IV. Incluziunea, Promovarea educaţiei IV.1 Sistemul legislativ în activitatea CMI; Promovarea politicilor de implementare
Activitatea incluzive drept prioritate a educaţiei incluzive.
comisiei educaţională şi formarea IV.2 Activitatea CMI-planificare operaţională Asigurarea unui management de calitate
multidisciplina unui mediu educaţional anuală
re intraşcolare prietenos, accesibil, IV.3 Accesul la educaţie de calitate. Asigurarea accesului la educaţie şi
capabil să răspundă egalitate de oportunităţi în domeniul
aşteptărilor şi cerinţelor învăţământului pentru fiecare copil
beneficiarilor.
V. Relaţii de Dezvoltarea şi V.1Activităţi de parteneriat cu Centrul de Valorificarea relaţiilor de parteneriat cu
parteneriat şi menţinerea Sănătate Publică; Centrul de Informare şi comunitatea în vederea menţinerii stării
comunitatea parteneriatului cu Documentare privind Drepturile Copilului fizice, morale ale copiilor
comunitatea în scopul (CIDDC); Centrul de Sănătate Prietenos
susţinerii şi acordării Tinerilor (CSPT); DGE Orhei; Inspectoratul
elevilor diverse de Poliţie Orhei, Situaţii excepţionale; APL.
oportunităţi pentru V.2Familia şi şcoala Stabilirea relaţiilor de colaborare şi
educaţie şi aspecte informare între şcoală şi familie
practice pentru viaţă V.3Participarea copiilor în cadrul proceselor Creşterea rolului elevului ca partener
decizionale (Consiliul Elevilor) esenţial în educaţie

V.4Activităţi extradidactice, concursuri, Valorificarea potenţialului cultural,


festivaluri estetic, artistic, naţional al elevilor şi
comunităţii
Domeniul de activitate: I. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI RESURSELE UMANE
Obiectiv general: Eficientizarea şi flexibilitatea sistemului de formare a a cadrelor didactice, manageriale prin elaborarea, implementarea proiectelor
de dezvoltare instituţională şi în vederea promovării politicilor educaţionale, naţionale, locale

Subdomeniul: 1.1 Reţeaua legislativă, politicile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei;

Obiectiv operaţional: Monitorizarea informării, cunoaşterii, aplicării cadrului legislativ şi politicilor educaţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei
Indicator de performanţă: Acte normative şi legislative din domeniul învăţământului cunoscute şi implementate eficient

Nr. Acţiuni proiectate/ acte legislative Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat
d/o educaţionale nominalizate
1. Promovarea politicilor de susţinere a şcolarizării Septembrie –mai Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
– integrare, recuperare pentru toţi copiii şi învăţământului respectat şi
prevenirea abandonului şcolar, şcolarizarea aplicat
elevilor cu vârstă de 7-16 ani – Codul Educaţiei,
art. 141, instrucţiunea nr. 434 din 23.07.1996
2. Respectarea Metodologiei de înscriere a copiilor August – septembrie Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
în clasa I, ordinul ME nr. 305 din 30 martie 2016 învăţământului respectat şi
în baza Hotărîrii Colegiului Ministerului aplicat
Educaţiei nr.4 din 22 martie 2016
3. Familiarizarea şi respectarea Metodologiilor de Decembrie – iunie Managerul instituţiei, Cadru legislativ în domeniu
organizare şi desfăşurare a examenelor de Dirigintele clasei învăţământului respectat şi
absolvire a gimnaziului absolvente aplicat
4. Aplicarea şi respectarea Planului – cadru, Septembrie, permanent după Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
aprobat prin ordinul MECC 2019 necesitate Directorii adjuncţi învăţământului respectat şi
aplicat
5. Organizarea procesului educaţional la Septembrie Responsabilii de Cadru legislativ în domeniu
disciplinele de studii, anul şcolar 2019-2020, discipline învăţământului respectat şi
Ordinul ME nr.244 din 27.04.2018 şi Planul – aplicat
cadru aprobat prin Ordinul MECC 2019
6. Respectarea Regulamentului de atestare a Septembrie – pe parcurs Director adjunct Cadru legislativ în domeniu
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, instruire învăţământului respectat şi
primar, special, complementar, secundar şi aplicat
mediu de specialitate, Ordinul ME nr. 336 din
03.05.2013
7. Ordinul ME nr. 638 din 30.06.2016, Septembrie Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
Regulamentul cu privire la evaluarea şi notarea învăţământului respectat şi
rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în aplicat
învăţământul primar şi secundar
8. Ordinul ME 235 din 25 martie 2016, Septembrie Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a învăţământului respectat şi
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar aplicat
9. Ordinul ME nr.861 din 07.09.2015, Codul de Pe parcurs Managerul instituţiei Cadru legislativ în domeniu
etică a cadrului didactic învăţământului respectat şi
aplicat
10. Ordinul ME nr. 623 din 28.06.2016, Standartele Permanent Managerul şcolar, cadre Cadru legislativ în domeniu
profesionale ale cadrelor didactice din didactice învăţământului respectat şi
învăţământul general aplicat
11. Standarde profesionale ale cadrelor manageriale permanent Cadrele manageriale Cadru legislativ în domeniu
învăţămîntului respectat şi
aplicat
12. Ordinul nr.970 din 11.10.2013, Standarde de Permanent Managerul şcolar Cadru legislativ în domeniu
calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi învăţământului respectat şi
secundar general din perspectiva şcolii aplicat
prietenoase copilului
13. HG nr. 410 din 04.04.2003 cu privire la Strategia Septembrie Managerul şcolar,CDS Cadru legislativ în domeniu
Naţională „Educaţie pentru toţi” Cadrele didactice învăţământului respectat şi
aplicat
19. HG nr. 51 din 23.01.2002, Concepţia naţională Septembrie - permanent Managerul şcolar,CDS Cadru legislativ în domeniu
privind protecţia copilului şi a familiei Cadrele didactice învăţământului respectat şi
aplicat
20. Legea nr. 169 din 09.07.2010 „Cu privire la Septembrie Managerul şcolar,CDS Cadru legislativ în domeniu
aprobarea Strategiei de incluziune socială a Cadrele didactice învăţământului respectat şi
persoanelor cu dizabilităţi aplicat

Subdomeniul: 1.2 Activitatea IP Gimnaziul Clișova– planificare operaţională anuală;


Obiectiv operaţional: Asigurarea eficientă şi corectă a etapelor procedurale de activitate pentru realizarea procesului educaţional de calitate
Indicator de performanţă: Atingerea cadrului normativ de calitate în domeniul educaţiei
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat
d/o
1. Elaborarea Raportului de activitate IP Gimnaziul Mai-Iunie 2020 Managerul şcolar Raport elaborat
Clișova pentru perioada 2020-2021 , respectarea
prevederilor art. 141, p.4 din Codul Educaţiei.
2. Elaborarea şi aprobarea Planului managerial pe August 2020 Direcţia gimnaziului Plan unic managerial elaborat
anul de studii 2020-2021 şi aprobat
3. Elaborarea planurilor lunare, săptămânale ale Lunar Direcţia gimnaziului Planuri lunare, săptămînale
activităţii gimnaziului Săptămânal elaborate
4. Elaborarea rapoartelor semestriale de activitate Semestrial Direcţia gimnaziului Rapoarte semestriale elaborate

5. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate a August 2020 Direcţia gimnaziului Plan elaborat şi aprobat
Consiliului Profesoral pe anul de studii 2020-2021
6. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate a August 2020 Direcţia gimnaziului Plan elaborat şi aprobat
Consiliului de Administraţie pe anul de studii 2020-
2021
7. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate a August 2020 Direcţia gimnaziului Plan elaborat şi aprobat
Consiliului Metodic pe anul de studii 2020-2021
8. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate a CMI August 2020 Direcţia gimnaziului Plan elaborat şi aprobat
pe anul de studii 2020-2021
9. Elaborarea extrasului din planul lunar,săptămânal de Pe parcursul anului de studii Direcţia gimnziului Extras lunar,săptămânal din
activitate a instituţiei planul de activitate
10. Organizarea şedinţelor operative: Proiectarea Săptămânal, pe parcursul Direcţia gimnziului Şedinţe operative organizate
activităţilor de îndrumare şi control în instituţie; anului
Trecerea în revistă a activităților proiectate şi
atingerea indicatorilor de performanţă
11. Emiterea ordinelor de angajare, transfer, eliberare a Permanent Directorul instituţiei Ordine emise
cadrelor didactice, personalul auxiliar din domeniul
învăţământului.
12. Întocmirea contractelor individuale de muncă. După necesitate Directorul instituţiei Contracte individuale de
muncă întocmite
13. Permanent Directorul instituţiei
14. Întocmirea dosarelor şi completarea fişelor După necesitate Directorul instituţiei Dosare şi fişe personale
personale completate
15. Prezentarea listelor cadrelor didactice planificate Până la 28 septembrie 2020 Directorul instituţiei Liste nominale întocmite şi
pentru atestare. prezentate
Subdomeniul: 1.3 Transparenţa procesului educaţional - Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie,Consiliul Metodic

Obiectiv operaţional: Asigurarea transparenţei procesului educaţional în cadrul instituţiei


Indicator de performanţă: Implicare activă a membrilor Consiliilor în examinarea subiectelor, elaborarea deciziilor şi acţiunilor de ameliorare
Nr. d/o
Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat
CONSILIUL PROFESORAL NR. 1 AUGUST 2020 Directorul Gimnaziului Procese verbale ale C.P

1. Avizarea planului Managerial pentru anul Director Plan de activitate elaborat


şcolar 2020-2021
2. Aprobarea comisiilor metodice . Director adj. p/u instr. Constituirea CM
3. Aprobarea cererilor pentru conferirea , Director Cererile aprobate
confirmarea gradului didactic .
4. Constituirea Comisiei de atestare a cadrelor Director Constituirea comisiei
didactice .
5. Aprobarea regimului unic ortografic Director adj. Notă informativă elaborată
6. Familiarizarea cadrelor didactice cu Director
Regulamentul –tip de organizare și Regulamentul-tip
funcționare a instituțiilor de învățământ
primar și secundar ,ciclul Iși II .

CONSILIUL PROFESORAL NR. 2 Noiembrie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.P.
Clișova
1. Regulamentul privind evaluarea și notarea Notă informativă elaborată
rezultatelor școlare ,promovarea și absolvirea
în învățământul primar și secundar .
2. Conrolul privind formarea abilităților, Dir. Adj. instruire Notă informativă elaborată
deprinderilor și cunoștințelor elevilor cl. V.
Rezultatele testării inițiale la obiectele : l.
rom. , matematica.

CONSILIUL PROFESORAL NR. 3 Decembrie 2019 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.P.
Clișova
1. Cu privire la totalurile procesului educațional Director Notă informativă elaborată
pentru semestrul I .
Prelucrarea și valorizarea datelor obținute Director adj .instr. Notă informativă elaborată
2. prin evaluarea rezultatelor școlare
3 Demersul didactic la orele de matematică Director adj .instr. Notă informativă

Director adj .instr. Notă informativă elaborată


4.
Normarea eficientă a temelor de acasă la
disciplinele de studiu în vederea asigurării
calității procesului de predare-învățare-
evaluare.

CONSILIUL PROFESORAL NR.4 Februarie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.P.
Clișova
1. Cu privire la mediatizarea Regulamentelor de Director Notă informativă elaborată
organizare și desfășurare a examenelor de
absolvire pe trepte de școlaritate,sesiunea
2021.
2. Rezultatele olimpiadei scolare, etapa locală. Director adj. instr. Notă informativă elaborată
Oferta candidaților pentru olimpiada raională.

CONSILIUL PROFESORAL NR.5 Martie 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.P.
Clișova
1 Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru Cadrele didactice Notă informativă elaborată
atestarea cadrelor didactice la conferirea CA Rapoartele aprobate
/confirmarea gradelor didactice .
2 Profesorii Notă informativă elaborată
3 Forme și metode interactive utilizate în Director adj. instr Notă informativă elaborată
vederea asigurării calităţii demersului
didactic la orele de geografie.
CONSILIUL PROFESORAL NR.6 Mai 2021 Directorul IP Procese verbale ale CP
Gimnaziului Clișova
1 Cu privire la rezultatele evaluării finale – Director adj. Notă informativă elaborată
treapta primară . instruire

2 Admiterea elevilor cl. a IX-a la examenele de Director


absolvire .

CONSILIUL PROFESORAL NR.7 30 Mai 2021 Directorul IP Procese verbale ale CP


Gimnaziului Clișova
1 Promovarea elevilor din cl I-VIII . Direcția instituției Notă informativă

CONSILIUL PROFESORAL NR.8 Iunie 2021 Directorul IP Procese verbale ale CP


1. Analiza rezultatelor examenelor de absolvire Gimnaziul Clișova
a ciclului gimnazial sesiunea 2020-2021. Director adjunct
instruire
CONSILIUL PROFESORAL NR. 9 Iunie 2021 Directorui IP Proces verbal CP
1. Eliberarea actelor de studii 2020-2021 . Adm. inst.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR.1 Septembrie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Aprobarea ROI al instituției . Director ROI

2. Aprobarea constituirii claselor și repartizarea Director Diriginți numiți


diriginților .

3. Aprobarea încadrării profesorilor în anul de Director adjunct Plan elaborat


studii 2020-2021.
4. Aprobarea disciplinilor opționale . Director Discipline opționale repartizate
5. Stabilirea atribuirilor membrilor CA. Director adj Atribuiri stabilite
6 Aprobarea fișelor- postului pentru cadrele Director Fișele postului aprobate
didactice și cadrele didactice auxiliare Directori adj.

7 Aprobarea graficului profesorilor de serviciu. Director Grafic elaborat


Directori adj.

8 Aprobarea planului de măsuri la protecţia Director Plan de măsuri aprobat


civilă

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR.2 Octombrie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Despre asigurarea elevilor cu manuale. Bibliotecar Notă informativă elaborată

3. Aprobarea Planului managerial 2020-2021 Director Planul managerial aprobat


Directori adj.
4. Aprobarea orarului instituției Director Schema orară aprobată
Directori adj.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 3 Noiembrie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Deminuarea absentismului școlar .Avizarea Direcţia gimnaziului Plan de acţiuni aprobat
planului de școlarizare 2020-2021.
2.
Notă informativă elaborată
3. Pregătirea instituției pentru sezonul rece al Direcţia gimnaziului Notă informativă elaborată
anului. Diriginte cl. I
Director adjunct Notă informativă elaborată
4. instruire

Șef de gospodărie
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 4 Decembrie 2020 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Raportul privind modul de utilizare a Director Proiect de buget
fondurilor financiare alocate în anul bugetar
2020.Aprobarea planului de buget 2021.
2. Controlul activității cantinei școlare Notă informativă
Organizarea procesului de alimentație director
calitativă a elevilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 5 Ianuarie 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Implicarea activă a familiei elevului în Director adjunct Notă informativă
parteneriatul educațional.

3. Controlul respectării condițiilor de igienă în Asistentul medical Notă informativă


cadrul școlii de prevenire a îmbolnăvirilor. din comunitate
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 6 Februarie 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova

1. Lucrările necesare pentru întreținerea și Muncitorul de deservire Notă informativă elaborată


îmbunătățirea bazei materiale școlare .
Situația inventarului școlii.
Elaborarea unui plan de dotare cu mobilier și
echipament.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 7 Martie 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Efectuarea analizei privind necesarul de Direcţia gimnaziului Plan elaborat
reparații curente .
2. Parteneriat –extinderea și eficientizarea Director Notă informativă elaborată
parteneriatelor (ONG-uri,APL,Asociații) Directori adj.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 8 Aprilie 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Discutarea și aprobarea proiectului de Director Proiectul elaborat
încadrare pentru anul 2021-2022 Directori adj.
2.
3. Realizarea cursului protecția civilă și apărarea Profesori Notă informativă elaborată
împotriva incendiilor.
4.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE NR. 9 Mai 2021 Directorul IP Gimnaziul Procese verbale ale C.A.
Clișova
1. Evaluarea activității CA pentru anul de studii Membrii CA Notă informativă elaborată
2020-2021
2. Stabilirea măsurilor administrative Director Măsurile stabilite
gospodărești pentru vacanța de vară.

3. Aprobarea concediului de odihnă a Director Proiect de concediu


personalului instituției.

CONSILIUL METODIC NR.1 Septembrie 2020 Director adjunct instruire Procese verbale ale C.M.
1. Aprobarea planului de activitate a Consiliului
Metodic pentru anul curent de studii
Sarcinile de bază ale comisiilor metodice la
disciplinele de studiu în noul an de
învăţământ; Director adjunct
Managementul educaţiei incluzive. instruire Plan elaborat
Determinarea obligaţiunilor funcţionale ale
membrilor Consiliului Metodic.

2. Trecerea în revistă a actelor normative Director adjunct Orar întocmit


Verificarea portofoliilor Comisiilor Metodice instruire
3 Trasarea obiectivelor de bază a activităţii Director adjunct Obiective stabilite
Consilului Metodic instruire
CONSILIUL METODIC NR.2 Decembrie 2020 Director adjunct Procese verbale ale C.M.
instruire
1. Despre pregătirea elevilor către olimpiadele Notă informativă elaborată
şcolare. Director adj.inst.
Despre pregătirile către săptămânile pe Informaţie prezentată
discipline. Profesorii la disciplinile
Realizarea lucrărilor practice de laborator în biologie,chimie.
cadrul predării disciplinelor biologie,chimie.

2. Abordarea individualizată a elevilor cu CES CDS Notă informativă elaborată

3 Evaluarea criterială în bază de descriptori în


clasa a V-a;VI-a,VII-a.
Informaţie prezentată
Director adj.inst.

4 Cu privire la gradul de pregătire pentru şcoală


şi adaptarea şcolară în clasa I-i .

CONSILIUL METODIC NR.3 Ianuarie 2021 Director adjunct Procese verbale ale C.M.
instruire
1. Pregătirea pentru Consiliul Profesoral: Profesorii la disciplinile Notă informativă elaborată
Atestarea cadrelor didactice. matematică,geografie.
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice.

2. Pregătirea portofoliului profesorilor supuși Director adjunct Notă informativă elaborată


atestării. instruire
3. Privitor la participarea elevilor la olimpiada Director adjunct Notă informativă elaborată
raională la disciplinele de studiu. instruire
CONSILIUL METODIC NR.4 Aprilie 2021 Director adjunct Procese verbale ale C.M.
instruire
1 Rezultatele olimpiadei raionale a elevilor la Director adj.instr. Notă informativă elaborată
disciplinele de studiu. Cadre didactice
Măsuri ce se impun pentru desfășurarea
evaluărilor finale/examenelor de absolvire. Dir.adj.instr. Notă informativă elaborată

2 Rezultatele desfăşurării săptămânilor pe Cadre didactice Notă informativă elaborată


obiecte.
3 Totalurile lucrului metodic în instituţie Șefii comisiilor Notă informativă elaborată
Darea de seamă a șefilor comisiilor metodice metodice
despre activitatea metodică

CONSILIUL DE ETICĂ NR.1 Septembrie 2020 Director adjunct Procese verbale ale C.E.
1 Elaborarea Planului de activitate al Consiliului de Membrii Consiliului de Plan de activitate elaborat
etică pentru anul de studii 2020-2021. Etică
2 Studierea Codului de etică a cadrului didactic Membrii Consiliului de Cod studiat
Etică
3 Organizarea instruirilor pentru cadrele didactice, Membrii Instruiri organizate
privind implementarea Codului de etică al Consiliului de Etică
cadrului didactic.
4 Cunoaşterea angajaţilor cu Procedura de depunere Membrii Consiliului de Procedura studiată
şi analiză a sesizărilor adresate Consiliului de Etică
etică a gimnaziului.

CONSILIUL DE ETICĂ NR.2 Noiembrie 2020 Director adjunct Procese verbale ale C.E.
1 Normele de conduită în relaţii cu elevii, copiii, Membrii Consiliului de Norme de conduita, studiere
părinţii, alţi reprezentanţi legali ai copilului. Etică
Norme de conduită în relaţiile cu colegii
2
CONSILIUL DE ETICĂ NR.3 Martie 2021 Director adjunct Procese verbale ale C. E.
1 Elaborarea Raportului de activitate pentru Președintele Consiliului Raport de activitate elaborat
semestrul I anul de studii 2019-2020 de Etică
2 Organizarea instruirilor pentru elevi, părinţi, Președintele Consiliului Nr. instruirilor pentru elevi pe
privind implementarea Codului de etică al de Etică clase/ trepte de şcolaritate.
cadrului didactic. Nr. instruirilor pentru părinţi.
Nr. proceselor verbale.

CONSILIUL DE ETICĂ NR.4 Iunie 2021 Director adjunct Procese verbale ale C. E.
1 Elaborarea Raportului de activitate pentru Președintele Consiliului Raport de activitate elaborat
semestrul II anul de studii 2020-2021 de Etică
2 Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice Membrii Consiliului de Consultări, asistență
şi consultative cadrelor didactice, elevilor, etică informațională
părinţilor etc. Pe domeniile de competenţă.

1 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor La necesitate Preşedintele Consiliului Nr. şedinţelor


extraordinare ale Consiliului de etică
2 Examinarea petiţiilor parvenite în adresa La necesitate Membrii Consiliului de Petiţii examinate
Consiliului de etică al instituţiei de învăţământ. etică Termeni respectaţi
3 Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice La necesitate Membrii Consiliului de Consultări, asistenţă
şi consultative cadrelor didactice, elevilor, etică informaţională
părinţilor etc. Pe domeniile de competenţă.
Subdomeniul: 1.4. Promotorii educaţiei de calitate – formarea continuă a cadrelor didactice
Obiectiv operaţional: Crearea condiţiilor optime pentru creşterea profesională şi avansarea în cariera didactică prin formarea continuă a cadrelor
didactice

Indicator de performanţă: Formarea cadrelor didactice şi promovarea educaţiei de calitate

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de


produs/rezultat
CERCUL METODOLOGIC Director adjunct
1. Reperele metodologice privind asigurarea Septembrie Directorii adjuncți
continuității la nivelul clasei a IV-a Si a V-a din Învățătorii,profesorii Profesorii familiarizați
perspectiva ECD.
2. Elaborarea unui curriculum modificat la Octombrie CDS,profesorii profesori familiarizaţi cu
disciplină. metode de lucru a elevilor
cu CES
3. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară. Noiembrie Director adjunct profesori familiarizaţi
Profesori,învațătorii
.
Prezentarea și analiza portofoliilor cadrelor Decembrie Director adjunct profesori familiarizaţi
4 didactice Profesori ,învățătorii.

5 Prezentarea și analiza portofoliilor diriginților Ianuarie Profesorii ,învățătorii profesori familiarizaţi


6 Forme și metode interactive utilizate în cadrul Februarie Director adjunct instruire profesori familiarizaţi
orelor. Profesorii de informatică
7. Instruirea profesorilor în utilizarea TIC pentru Martie Directorul adjunct profesori familiarizați
realizarea eficientă a procesului educațional Profesori,învațătorii

8 Evaluarea activității cercului Aprilie Învațătorii claselor primare, profesori familiarizaţi cu


metodologic.Propuneri ,sugestii pentru anul Profesorii rolul folclorului în
viitor. dezvoltarea competențelor
communicative.
9 . Instruirea diriginților cu întroducerea bazelor de Mai Învațătorii claselor primare,
date ale elevilor. Profesorii
COMISIILE METODICE Conducătorii comisiilor
metodice

COMISIA METODICĂ CLASE PRIMARE Anghel Ef.


1. Prezentarea raportului de activitate a comisiei Șef comisie metodică ales
metodice pentru anul de studii 2018-2019. Proiecte didactice(de lungă
Alegerea şefului comisiei metodice. Director adjunct instruire durată,de scurtă durată)
2. August Director adjunct educaţie elaborate și aprobate

1. Întocmirea planului de lucru al activităţii Septembrie Învățătorii claselor Planul de activitate aprobat
comisiei metodice al claselor primare pentru noul primare Proces verbal
an 2019-2020.

2.Scrisoarea metodică:,, Organizarea procesului


educaţional în clasele primare pentru anul de
studii 2019-2020”
1 Abordarea diferențiată și invidualizată a Octombrie Învățătorii Cadre didactice formate în
procesului educațional în clasele primare. orientarea spre competențe
2 și performanțe .
Alcătuirea şi desfăşurarea EFE după noul
curriculum. (cl.I-î)
1. 1.Dezvoltarea interesului și preferințelor în Cadrele didactice formate
cadrul disciplinei limba și literatura română. Învățătorii cu privire la eficiența
Noiembrie studierii l. române

2. Activitatea trandisciplinră –proiectare. Învățătorii cl . I-IV Ora publică la limba și


literatura română cl.IV

1. Oră publică la limba şi literatura română în cl. Învățătorii Proiectare realizată


IV-a. Director adj. educație

3.Autoanaliza. Discuţii în colectiv.

Decembrie

Învățătorii Plan de activitate pentru


sărbătorile de iarnă
Învățătoarea cl.I-ia elaborat

1 Monitorizarea elevilor Director adjunct educație Atelier de lucru organizat

2. Oră publică în clasa a III-a,,A” Barem de apreciere


Învățătorii alcătuit
Ianuarie
3. Oferta de participare a elevilor în cadrul Ofertă de participare a
concursurilor școlare zonale/raionale . Director adj. instruire elevilor în cadrul
concursurilor alcătuit
1. ,, 100 de zile în școală ” . Februarie Învățătorul cl.a III-a ; Ora publică demonstrată
cl.a II-a
1. 1.Evaluarea sumativă orală în clasele primare- Martie Învățătorii Activitate extracurriculară
element nou în ECD. cl.I-i IV-a demonstrată
2. 2.Succese şi dificultăţi în implementarea ECD în
clasele primare
1 Desfășurarea și analiza pretestării în clasa IV-a Aprilie Învățătorii Pretestarea în clasa a IV-a
desfășurată și analizată
2 Activitate extracuriculară Învățătoarea cl.aII -a Activitate desfășurată
1 1.Evaluarea finală la sfârşit de ciclu primar şi Director adjunct Rezultate finale pe clase și
continuarea în ciclul gimnazial discipline școlare

Învățătorii
2 2.Prezentarea raportului analitic al comisiei pe Mai Șef comisie metodică Performanțe și succese ale
parcursul anului. elevilor determinate

3 Elaborarea programelor de recuperare. Învățătorii Programe recuperate ela-


borate
COMISIA METODICĂ CLASE PRIMARE
(filiala Clișova)
1  Planul de activitate al reuniunii Șef comisie metodică ales
metodice.Organizare si aprobare. Proiecte didactice(de lungă
 Perfectarea documentelor scolare. Septembrie Director adjunct durată,de scurtă durată)
 Proiectarea de lunga durata din
2018 elaborate și aprobate
perspective curriculara.
Seful comisiei

2  Curricula și scrisoarea metodică în Director adjunct Planul de activitate aprobat


învățămantul primar 2018-2019. Octombrie Seful comisiei Proces verbal
 Metodologia ECD clasele I-IV.
 Prezentarea orelor demonstrative in
cadrul atelierului de creatie.
 Debrifarea orelor asistate. Noiembrie Membrii comisiei

2018 Limba romana cl.a II-a


-Munteanu N.

3  Dezvoltarea personala –inseamna sa fii Activități extrașcolare


prezent in viata ta! desfășurate
 Discutarea curriculumului la disciplina Decembrie
DP.
 Desfasurarea decadei invatamantului 2018
primar “Magia iernii”.
Membrii comisiei

4  Nivelul cunostintelor si capacitatilor Raport întocmit


elevilor la disciplinele scolare in clasele
primare. Ianuarie
 Rezultatele evaluarilor summative
semestriale. 2019 Membrii comisiei
5  Stimularea imaginatiei si creativitatii Februarie Membrii comisiei Ore demonstrative
elevului in cadrul orelor la treapta realizate
primara si gimnaziala de invatamant.
 Prezentarea orelor demonstrative.
 Debrifarea orelor asistate. Martie

2019
6  Aprecieri asupra mijloacelor Aprilie Membrii comisiei Întocmirea raportului de
instructionale utilizate pe parcursul anului activitate a CM
de studii.
 Evaluarea randamentului scolar al
elevilor din treapta primara de Mai
invatamant.
 Opinii si sugestii pentru proiectarea
activitatii comisiei in anul de studii 2019-
2020 2019

COMISIA METODICĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE Gobjilă R.

1. Aprobarea planului de activitate a comisiei Plan de activitate aprobat


Metodice Stiințe socio-umane pentru anul de
studii 2019-2020; August
Coordonarea proiectelor de perspectivă a
membrilorcomisieipentruanul de studii 2019-
2020
2. Studierea și analiza reperelor metodologice la Membrii comisiei Teme de studiu stabilite
obiectele de studiu
Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de
corectare /notare.
Aprobarea proiectărilor de lungă durată la Septembrie
disciplinele de studio.
3. Interpretarea rezultatelor și indicarea Membrii comisiei Șef comisiei
modalităților de remediere a dificiențelor
Identificarea elevilor capabili de performanțe și
stabilirea unui program de pregătire a acestora Gobjilă R.

Atelier didactic: Repere metodologice privind


asigurare continuității la nivelul clasei aIVșiaV-
a din perspectivaECD.
4. Ora publică - l. Engleză Membrii comisiei Rezultate analizate
Atelier didactic .Tehnici interactive utilizate în Octombrie
procesul de predare a disciplinelor socio-umane

Didactica lecturii - o abordare interactivă . Cum


motivăm elevii să citească ?

Asistențe reciproce la lecții

Ora publică(istoria-prof.Gobjila Raisa) Gobjilă R. Lecție publică desfășurată


Atelier didactic: Tehnologiile informaționale Membrii comisiei
5. între necesitate și utilitate în procesul instructiv-
Noiembrie
educativ.
Didactica lecturii-o abordare interactivă. Cum
motivăm elevii să citească?
Asistențe reciproce la lecții

Organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare


(nivel local) Decembrie
Comunicare:Competențele de autocunoastere și
autorealizare în cadrul orelor de limbă și
literature română.
Strategii pedagogice de formare a vorbitorului
cult de limba română
Evaluarea activității comisiei Știinte socio-
umane,semestrul I.
6. Implementarea curriculum-ului la orele Gobjila R. Atelier didactic
opționale.(Educație pentru toleranță
Efectele migrației părinților asupra dezvoltării Marandici V.
copiilor. Gobjila R. Brainstorming
Săptămâna limbii și a literaturii române
Ianuarie Gîncu L Activitățiextracurriculare

MarandiciV

7. Atelier didactic: Proiectul,metodă alternativă de Railean N. Atelier didactic


predare-învatare-evaluare.
Problematizarea- metodă interactivă efficient Ionascu.L.
centrată pe activitatea elevului la lecțiile de Membrii CM Comunicare
geografie
Diverse Februarie

8. Oră publică, limba și literature română Marandici V. Activitate educațională


(Marandici V.) asistată
Martie Membrii CM
Ziua francofoniei în școală
Asistări reciproce (activități prezentate de Activitate extracurriculară
Corobca E.
prof.care confirm gradul didactic)
Membrii CM
9. Atelier didactic: Metodologia evaluării Gincu L. Atelier didactic
competențelor specifice la disciplinele de studiu
la standartele de eficiență a învățării. Comunicare
Aprilie
Sărbătoarea cărții și a muzicii Activitate
Tema de cercetare profesională -concluzii,direcții
de perspectivă. Bibliotecar extracurriculară

Membrii CM Masă rotundă

10. Evaluarea activității comisiei metodice Șeful CM Raport


Mai
(semestrul II).
Prezentarea raportului
Analiza rezultatelor elevilor de la concursurile Membrii CM Dezbateri
școlare(etapa raională)
Enunțarea obiectivelor activității CM pentru anul
școlar 2019-2020.

COMISIA METODICĂ Socio-Umane Bocanciu E.


(filiala Clișova)
1 Ședința organizatorică:

Discutrea si aprobarea planului de activitate a


comisiei metodice discipline socio-umane pentru
anul de studii 2018-2019; Sedinta

Coordonarea proiectelor de lungă durată a septembrie Membrii organizatorica


membrilor comisiei pentru anul de studii 2018-
comisiei
2019 la disciplinele: limba si literatura
romana,limba rusa,limba franceza,limba engleza, metodice
istorie, conform noilor cerințe;
Discutii cu privire la sugestiile si recomandarile
metodologice expuse in scrisorile metodice. Dezbateri

2 Atelier de lucru cu genericul:”Reglementarea


managementului temelor pentru acasa la limba si
literatura romana” octombrie Bocanciu E. Atelier de lucru

Gilca V.
3 Lectie publica la limba rusa-cl.a VII-a

Comunicare:Dezvoltarea competentelor de decembrie


comunicare ,o cale reala de formare a
personalitatii elevilor Gilca V. Act demonstrativ

4 Elaborarea subiectelor pentru concursul scolar


local la disciplinele socio-umane.
Membrii comisiei
Desfasurarea saptamanii la disciplina de limba si
literatura romana. Bocanciu E.

Comunicare:” Utilizarea TIC în formarea şi ianuarie dezbateri


evaluarea competenţelor specifice la istorie” Dulgheru V.
5 Lectie publica la limba si literatura romana-cl.a
V-a
februarie
Atelier de lucru:”Procedee/tehnici de formare si
dezvoltare a competentei ortografice/ortoepice.” Bocanciu E. Act demonstrativ

6 Analiza performantelor elevilor participant la


concursul raional pe disciplina
Membrii comisiei
Comunicare:Utilizarea tehnologiilor
informationale in cadrul orelor de limba engleza martie Masa rotunda

Desfasurarea saptamanii la disciplina de limba


franceza/engleza.
Stegarescu Mariana
7 Raport de activitate a comisiei disciplinelor Dir.adjunct
socio-umane pe parcursul anului de studii 2018-
2019. mai Sef.comisiei Sedinta de totalizare

Obiective pentru anul de studii 2019-2020 Membrii comisiei

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI Ionașcu Larisa.


ŞTIINŢE
1 Studierea și analiza documentelor normative : Organizarea procesului
- Statutul gimnaziului educațional în baza
- Regulamentul intern al gimnaziului Şef comisie, standardelor de eficiență a
- Standarde de competențe digitale ale cadrelor August director adjunct învățării.
didactice și ale elevilor.
- Repere metodologice privind asigurarea
continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din
perspective ECD.
Selectarea surselor de
Organizarea procesului educațional în anul de specialitate relevante
studii 2018-2019 (scrisorile metodice)
2 Analiza şi aprobarea planului de activitate a Plănuirea de lungă durată
comisiei metodice pentru anul de studii 2018- Profesorii
2019. Septembrie Planuri de lungă durată
Analiza și aprobarea proiectelor de lungă durată aprobate
la disciplinele de studiu.
Analiza curriculumului și proiectelor de lungă Obiective evaluative
durată la disciplinele opţionale elaborate

3 Analiza rezultatelor evaluarilor iniţiale. Director adjunct, Evaluări inițiale analizate


Stabilirea unor programe recuperatorii
Completarea și pregătirea cabinetelor cu Octombrie profesorii Programe recuperatorii
materiale didactice necesare pentru procesul de stabilite
individualizare și diferențiere a procesului
educațional. Amenajarea sălilor de
Studierea Instrucţiunii privind managementul clasă.
temelor pentru acasă (ordinul MECC nr. 1249 Pregătirea materialelor
din 22.08.2018). didactice în scopul
asigurării unui învățământ
de calitate
4 Trainig cu genericul: Tratarea diferenţiată și Sînt studiate și aplicate
individualizată a elevilor – actualitatea strategii moderne la ore,
învăţământului modern. Noiembrie Șeful comisie îmbunăţăţesc procesul
educațional asigurînd
Membri comisiei implicarea activă a elevilor
Aprobarea testelor pentru olimpiadele școlare în în activități.
cadrul gimnaziului
Elaborarea testelor pentru
Lecţie publică la biologie, cl VII-a “A” desfășurarea olimpiadei
Ionașcu Larisa
5 Utilizarea strategiilor didactice eficiente în cadrul Comunicare metodică
lecţiior de fizică în contextul diferențierii și prezentată
individualizării procesului educational. Decembrie Membrii comisiei Sunt determinate strategii
eficiente în realizarea unui
învățământ diferențiat și
Cu privire la rezultatele olimpiadei școlare la formării competențelor
disciplinele de studii desfășurate la nivel de curricular.
gimnaziu. .
Desemnarea lotului de elevi ce vor participa la
olimpiadele școlare, etapa raională. Sinteză

6 Participarea la olimpiadele raionale pe discipline, Ianuarie Membrii comisiei Participarea la concursurile


verificarea testelor. raionale pe discipline de
studiu.

Lecţie publică la biologie Ionaşcu L.

7 Training: Individualizarea procesului educațional Oră publică realizată


în cadrul orelor de informatică. Comunicare metodică
Membrii comisiei prezentată
Resurse determinate
Martie Profesor de informatică privind realizarea
Oră publică la informatică
acțiunilor pentru
implimentarea
curriculumului modernizat
Sunt determinate strategii
eficiente în realizarea
competențelor curriculare.
8 Decada matematicii, informaticii și fizicii în Aprilie Sporirea motivației și
școală. interesului pentru învățare.
Concursul Kangurou 2019 Membrii comisiei Schimb de experienţă în
Elaborarea, realizarea probelor de evaluare finală organizarea şi realizarea
pe discipline. procesului educaţional .

9 Determinarea performanţelor şi succeselor Rezultate ale evaluărilor


elevilor finale prezentate

„Analiza lucrului instructiv-educativ realizat în


anul de studii 2018-2019”. Director adjunct
Totalurile lucrului comisiei metodice.
Opinii şi sugestii pentru proiectarea activităţii Mai Profesorii Programe recuperatorii
comisiei metodice pentru anul de studii 2019- elaborate
2020.
Prezentarea raportului analitic al activităţii Raportul analitic prezentat
comisiei metodice pe parcursul anului.

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI .


ŞTIINŢE
(filiala Clișova)
1 1.Studierea și analiza documentelor August Toți membrii Organizarea procesului
normative : 2018 Comisiei metodice educațional în baza
- Plan cadru standardelor de eficiență a
- Regulamentul intern al gimnaziului învățării.
- Standarde de competențe digitale ale cadrelor Selectarea surselor de
didactice și ale elevilor. specialitate relevante.
- Codul de etică al cadrelor didactice
2.Organizarea procesului educațional în anul de
studii 2018-2019 (scrisorile metodice)

2 Şedinţa metodică nr. 1 Septembrie Toți membrii Proiectele didactice sunt


Ordinea de zi: 2018 Comisiei metodice elaborate în corespundere
1.Analiza şi aprobarea planului de activitate a cu cerințele curriculare
Comisiei Metodice pentru anul de stdii 2018-
2019 Este asigurată colaborarea
2.Respectarea cerinţelor curriculare în proiectarea de și deschiderea pentru
lungă durata pentru orele opţionale. comunicarea didactică și
3.Aprobarea proiectelor de lungă durată la schimb de experiență
disciplinele de studiu.
4.Aprobarea curriculumului și proiectelor de Informatie
lungă durată la disciplinele opţionale.
5.Evaluarea inițiala la matematică în clasa a V-a Zaharia Liuba
6.Atelier de lucru:Actualizarea potofoliilor
profesorilor conform nomenclatorului (Anexa 3)
3 Ședință metodică nr.2 Octombrie Sînt studiate și aplicate
2018 strategii moderne la ore,
1.Standardele de eficienţă a învăţării. Membrii CM îmbunăţăţesc procesul
2.Analiza rezultatelor la testele de evaluare iniţială şi
educațional asigurînd
stabilirea unui plan de acţiuni ţn vederea obţinerii de
rezultate mai bune
implicarea activă a elevilor
în activități.
3.Lucrul cu elevii cu CES (Alcătuire proiectării
de lungă durată
4 Noiembrie Sunt determinate strategii
1.Comunicare:Referenţialul de evaluare a eficiente în realizarea unui
competenţelor formate elevilor.2.Lecţie public la 2018 învățămînt diferențiat și
chimie clasa a VII-A formării competențelor
Anghel A. curriculare.
3.Noutăţi metodice Sînt aplicate strategii
moderne care îmbunătăţesc
procesul educaţional.
Ședința metodică nr.3 Decembrie Membrii CM Sunt determinate strategii
1.Dificultăţi în predarea disciplinelor exacte. 2018 eficiente în realizarea unui
2.Organizarea olimpiadei școlare la disciplinele învățămînt diferențiat și
de studii desfășurate la nivel de gimnaziu. formării competențelor
3.Desemnarea lotului de elevi ce vor participa la curricular.
olimpiadele școlare, etapa raională.
Sînt aplicate strategii
moderne care îmbunătăţesc
procesul educaţional.
Elaborarea testelor pentru
desfășurarea olimpiadelor
școlare.
5 Februarie Participarea la concursurile
-Participarea la olimpiadele raionale pe 2019 Toți membrii raionale pe discipline de
discipline, verificarea testelor. Comisiei Metodice studiu.
Comunicare.Succesul şi insuccesul şcolar. Anghel A. Creşterea motivaţiei și
Lecţie publică la geografie în clasa a VII. Movilă T. interesului pentru învăţare.
-
6 Ședința metodică nr.4 Martie
1.Analiza rezultatelor elevilor la concursurile 2019 Schimb de experienţă în
şcolare la ştiinţele exacte-etapa raională. . organizarea şi realizarea
Membrii CM procesului educational.

7 -Decada ,,Matematică și Științe,, Aprilie Zaharia L. Sporirea motivației și


-Desfășurarea pretestării la matematică în clasa a 2019 Movilă T. interesului pentru învățare.
IX-a Anghel A.
-Pregătirea elevilor clasei a IX-a pentru Untila E.
examenul de matematică
8 Şedinţa metodică nr. 5 Mai Toti membrii comisiei Elaborarea raportului
Tema: „Analiza lucrului instructiv-educativ 2019 metodice activității comisiei
realizat în anul de studii 2018-2019”. metodice Matematică și
1.Totalurile lucrului comisiei metodice. Stiințe.
2. Opinii şi sugestii pentru proiectarea
activităţii CM pentru anul de studii 2019-2020.
COMISIA METODICĂ CONSILIERE ȘI Tertea I.
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1 1.Evaluarea activitatii educative pentru anul Director adjunct educaţie- Plan elaborat si aprobat
2018-2019.Analiza SWOT August
2.Sugestii privind proiectarea didactică la
dirigenţie pentru anul de studii 2019-2020 Membrii comisiei metodice

2 Cu privire la organizarea si desfășurarea careului


solemn de 2 septembrie si desfașurarea primei Dirigintii cl.I și IX Plan de actiuni
ore a dirigintelui în noul an de studiu
1 Scrisoare metodica cu referire la activitatea Membrii comisiei metodice Plan elaborat
educativă pentru anul 2019-2020 Septembrie
2 Elaborarea proiectului de activitate a comisiei Administraţia scolii Plan elaborat
metodice Consiliere și dezvoltare personală a
claselor a I-IX/a Membrii comisiei metodice

3 Noutăţi curriculare Dezvoltarea personal (cl I- Director adjunct educaţie Dezbateri


IX)

1 1 Strategii de prevenire a conflictelor în instituția Octombrie-Noiembrie


de învățământ Dezbateri
2.Activitate extrașcolară:”100 de zile de școală” Director adj. educaţie
3.Stagiu de formare privind organizarea Membrii comisiei metodice
activităţilor cu părinţii.
„Modalități de prevenire a cazurilor de abuz față Inspectorul de sector
de copii” Dirigintii
4.Profilaxia contravenţiilor şi infracţiunilor în
rândurile minorilor.

1 Totalurile activităţii catedrei Consiliere și Dirigintii


Dezvoltare Personală pentru semestru I al anului Ianuarie Februarie Grupul de lucru intrascolar
de studii 2019- 2020
2 .Parteneriat educațional
1.Prin cooperare spre reușita pateneriatului Director adj. educaţie: Relatare metodică
educațional în beneficiul copilului Membrii comisiei metodice
2. Control complex în clasa a V-a :Reusita și
Membrii comisiei metodice
disciplina în rândurile elevilor
3.Rolul managementului clasei de elevi

Martie Aprilie
2 1 Metode moderne centrate pe elev în contextul
curriculei la Dezvoltare Personală în cl. a I-IX-a Marandici V.
2. Rolul utilizării TIC în cadrul orelor de Directorul adjunct educaţie:
Dezvoltare Personală
3Training: Avantajele parteneriatului dintre
scoala-familie-comunitate

1 1.Atelier didactic:Copilaria,afectivitatea şi sensul Membrii comisiei metodice Raport de activitate


evoluţiei personalităţii” Mai

2 Masa rotunda: Redimensionarea activităţilor Membrii comisiei metodice


educative din perspectiva valenţelor educaţiei
COMISIA METODICĂ MANAGEMENTUL Gîlcă V.
CLASEI ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
(filiala Clișova)
1 1.Elaborarea proiectului de activitate a catedrei
dirigintilor claselor a V-IX-a.
Dirigintii de clase
2.Aprobarea proiectelor de lunga durata la DP.
Septembrie Platon L. Sedinta metodica
2 Cu privire la organizarea activitatilor:
“De Ziua Ta,Iubite Dascal” Octombrie
Sarbatoarea “Craiasa Toamna” Membrii comisiei Sedinta comisiei
3 1.Ora de dirigintie in clasa a VI-a
2.Lunarul propagării drepturilor copilului
“Egalitatea in drepturi” Noiembrie Gilca Valentina Ora publica cl.a
3.Analiza activitatilor dirigintilor cl.a I-a,a V-a in
formarea colectivului de elevi in perioada de
adaptare
4 1.Totalurile activitatii comisiei dirigintilor pentru Decembrie
sem.I al anului de studii 2018-2019.
Dirigintii
2.”Traditii si obiceiuri de Craciun si Anul Nou”-
modalitati de pastrare si transmitere catre
generatiile viitoare

5 1.Evaluarea calitatii orelor de dirigentie

2.Rolul utilizarii TIC in cadrul orelor de Ianuarie-februarie Platon L. Sedinta metodica


dirigentie.

6 1.Lectie publică in cl a VIII-a

2.Manifestarilor dedicate comemorarii a 27 ani Movila Tatiana Act demonstrativ


de la actiunile de lupta pentru apararea
Integritatii si Independentei R.M Activitatea extrascolara

3.Martisor 2019-organizarea si desfasurarea Martie-Aprilie Membrii comisiei


activitatilor dedicate sarbatorii.

4.Desfasurarea Bilunarului Ecologic

7 1.Analiza activitatii educative din anul de studii Sedinta de totalizare


2018-2019.
Mai Platon L.
2.Perfectarea mapei dirigintelui-portofoliului
Domeniul de activitate: II. CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI MANAGEMENTUL CURRICUMULUI
Obiectiv general: Implementarea ofertei curriculare în scopul dezvoltării potenţialului educaţional în instituţie

Subdomeniul: 2.1. Şcolarizarea obligatorie (7-16 ani) – reducerea abandonului şcolar şi absenteismului, prevenirea şi combaterea violenţei
Obiectiv operaţional: Implementarea şi respectarea politicilor cu privire la şcolarizarea obligatorie a elevilor cu vârsta de 7-16 ani, prevenirea
absenteismului şi abandonului şcolar, combaterea violenţei
Indicator de performanţă: Asigurarea accesului spre educaţie, respectarea drepturilor copilului

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Aplicarea, implementarea Instrucţiunii privind Pe parcurs Direcţia gimnaziului Instrucţiuni studiate pentru a fi
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi Director adjunct implementate
absentesmului în învăţământul general
2. Elaborarea Planului de acţiuni concrete la nivel August - Septembrie Direcţia gimnaziului Plan de acţiuni elaborat
de instituţie de prevenire a abandonului, în Director adjunct educaţie
vederea şcolarizării integrale a tuturor copiilor
cu vârsta între 7-16 ani.
3. Elaborarea planului de acțiuni pentru August-septembrie Diecția gimn.
redeschiderea instituției și activitatea ulterioară
în condițiile pandemiei COVID-19.
4. Organizarea activităţilor de şcolarizare a Septembrie Direcţia gimnaziului Grup mobil format
elevilor:
a) întocmirea listelor elevilor neşcolarizaţi
b) evidenţa frecvenţei
„Copiii singuri acasă”-discuţii individuale cu
persoanele care au grijă de copii cu părinţi
plecaţi peste hotare
Depistarea elevilor cu devieri în
comportament şi luarea lor la evidenţa
profilactică.
Întocmirea listelor elevilor din grupul de
risc.
Organizarea lucrului cu părinţii şi îngrijitorii
copiilor

5. Evidenţa zilnică a frecvenţei elevilor. permanent Direcţia gimnaziului Metodologie respectată

6. Întîlniri cu inspectorul de sector, desfăşurarea permanent Direcţia gimnaziului Activităţi de prevenire,


lecţiilor – prelegeri pentru minori Diriginţii identificare, raportare, asistenţă a
cazurilor de abuz faţă de copii
monitorizate
7. Prezentarea Raportului privind cazurile semestrial Director adjunct educaţie Raport prezentat
suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al
copilului, semestrial, anul de studii 2019-2020
8. Respectarea metodologiei de înmatriculare a August Direcţia gimnaziului Metodologie de înmatriculare a
copiilor în clasa întâi. copiilor în clasa întâi respectată

Subdomeniul: 2.2. Evaluare, îndrumare, control - asigurarea performanţelor şcolare


Obiectiv operaţional: Activitatea managerială de verificare, îndrumare şi analiză a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ preuniversitar,
preşcolar, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor elevilor pentru a se încadra în societate ca personalitate liberă şi creatoare
.
Indicator de performanţă: Creşterea promovabilităţii elevilor pînă la 100 % la examenele de absolvire

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de realizare/ Responsabili Indicatori de produs/rezultat


prezentarea notelor
informative

CONTROL TEMATIC
Acţiuni proiectate Termen de realizare Responsabili Indicatori de produs / rezultat/

1. Respectarea prevederilor curriculum-urilor septembrie Notă informativă elaborată


disciplinare în contextual proiectării
didactice de lungă durată
2. Controlul documentaţiei şcolare Octombrie Note informative elaborate,
prezentate
CONTROL FRONTAL

Acţiuni proiectate Termen de realizare Responsabili Indicatori de produs / rezultat/

1. Normarea eficientă a temelor de acasă la Noiembrie Director adjunct instruire Notă informativă prezentată
disciplinele de studiu în vederea asigurării (decembrie)
calității procesului de predare-învățare-
evaluare.
2. Forme și metode interactive utilizate în Martie Director adjunct instruire Notă informativă prezentată
vederea asigurării calităţii demersului (aprilie)
didactic la orele de educația fizică.
CONTROL PERSONAL

Acţiuni proiectate Termen de realizare Responsabili Indicatori de produs / rezultat/

1. Realizarea lucrărilor practice de laborator în Decembrie Direcţia gimnaziului Notă informativă prezentată
cadrul predării disciplinelor biologie
chimie.(în contextul pandemiei COVID-19)

CONTROL DE SPECIALITATE
Acţiuni proiectate Termen de realizare Responsabili Indicatori de produs / rezultat/

1. Formarea competenţelor de comunicare la Ianuarie Director adjunct Notă informativă prezentată


elevii de vârstă şcolară mica.
2. Evaluarea activităţii cadrului didactic pentru Februarie Comisia de evaluare Notă informativă prezentată
confirmarea gr.didactice

CONTROL COMPLEX
1. Monitorizarea calităţii implementării curriculei Noiembrie Director adjunct Notă informativă prezentată
şcolare din perspectiva educaţiei centrate pe
elev-cl.a V-a
2. Studierea nivelului de pregătire a elevilor Aprilie Director adjunct Notă informativă prezentată
din cl.a IV-a pentru trecerea în ciclul
gimnazial.
Subdomeniul: 2.3. Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor, conform planului-cadru
Obiectiv operaţional:. Implementarea și respectarea prevederilor planului –cadru cu privire la asigurarea securității și protecției vieții și sănătății
tuturor copiilor din instituția de învățământ
Indicator de performanţă: Implicarea elevilor în activități ce vizează formarea comportamentului responsabil pentru viața și sănătatea proprie.
1 Respectarea Reperelor metodologice cu privire Pe parcursul anului de Administrația instituției Activități planificate
la activitaea managerilor școlari în scopul studiu
formării comportamentului responsabilla
traficul rutier și în caz de situații excepționale
în anul de studii 2020-2021
2 Organizarea sesiunilor de informare a părinților Septembrie-noiembrie Director Sesiuni de informare
cu genericul ”Protejeaza-ti copilul on-line” 2020
3 Aplicarea și respectarea acțiunilor proiectate în permanent Director adjunct Acțiuni respectate și aplicate
vederea prevenirii și combaterii violenței,
reducerea absentismului și abandonului școlar
4 Stabilirea relațiilor de pateneriat cu Centrul de Septembrie, pe parcurs Director adjunct Plan elaborat
Sănătate prietenos tinerilor
5 Formarea comportamentului responsabil pentru Pe parcursul anului școlar Managerii școlari Comportament responsabil
viața și sănătatea proprie și a celor din jur în Cadrele didactice format
cadrul orelor de educție civică, educație Diriginții
tehnologică, educație fizică, chimie, biologie, Elevii
informatică.
6 Organizarea și desfășurarea la nivel de instituție Pe parcursului anului Diriginții Activități realizate
Zilele Mondiale ale Sănătății prin implicare
activă a părinților, diriginților, elevilor
7 Instrucțiuni privind securitatea copiilor în Pe parcurs Diriginți Instrucțiuni asimilate
timpul vacanțelor, perioada rece a anului, Managerii școlari
sărbători

Subdomeniul: 2.4. Evaluarea rezultatelor şcolare


Obiectiv operaţional:. Analiza rezultatelor şcolare ale elevilor, promovarea elevilor cu performanţe în învăţare
Indicator de performanţă: Competenţe dezvoltate la elevi prin aplicarea strategiilor didactice participative, centrate pe elev, părinţi informaţi de
rezultatele elevilor

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Elaborarea şi desfăşurarea testărilor iniţiale Cadrele didactice Teste iniţiale realizate
pentru diagnoză şi prognoză pe discipline Octombrie
şcolare
2. Întocmirea planului de acţiuni pentru Septembrie-octombrie Cadrele didactice ce Plan de acţiuni pentru
recuperarea conținuturilor la fiecare disciplină 2020 predau în clasa remedierea, îmbunătăţirea
școlară;remedierea, îmbunătăţirea rezultatelor absolventă rezultatelor şcolare elaborat,
şcolare, motivarea elevilor claselor absolvente aplicat
pentru sesiunea de examene 2021
4. Evaluarea implementării planului de acţiuni de permanent Direcţia gimnaziului Plan de acţiuni pentru
recuperare a conținuturilor;pentru remedierea, remedierea, îmbunătăţirea
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, motivarea rezultatelor şcolare evaluat
elevilor clasei absolvente pentru sesiunea de
examene 2021
4. Monitorizarea şi evaluarea implementării permanent Direcţia gimnaziului Sinteze elaborate
curricumului modernizat în clasele de gimnaziu
5. Înaintarea ofertelor şi desfăşurarea concursului februarie Direcţia gimnaziului Liste nominale expediate
şcolar raional pe discipline de studii, olimpiada
raională, ediţia 2021
6. Desfăşurarea concursului şcolar raional pe Martie-aprilie Direcţia gimnaziului, Elevi delegaţi
discipline şcolare 2021 responsabilii de
discipline
7. Organizarea procesului de Pretestare 2021 Martie, aprilie Direcţia gimnaziului Metodologie de organizare şi
desfăşurare a examenelor de
absolvire respectate
9. Elaborarea şi prezentarea testelor pentru copiii Aprilie Preşedinte CMI Teste elaborate, prezentate
cu CES, sesiunea de examene 2021 Responsabilii de
Evaluarea rezultatelor pretestării 2021 disciplinele şcolare Notă informativă
10. Evaluarea finală, învăţământul primar, sesiunea mai Direcţia gimnaziu Rezultate şcolare, treapta
2021 primară, generalizate, notă
informativă prezentată
11. Evaluarea rezultatelor şcolare pentru candidaţii Iunie Direcţia gimnaziului Rezultate şcolare generalizate,
gimnaziu responsabilii de notă informativă prezentată
disciplinele şcolare
14. Organizarea şi desfăşurarea ședințelor cu periodic Managerul instituţiei Ședințe cu părinţii organizate
părinţii la nivel de instituţie cu subiectul: Directorul adjunct
Părintele – promotor al imaginii pozitive în Diriginţii
educaţie (informarea părinţilor despre
rezultatele şcolare ale elevilor)

Subdomeniul: 2.4. Integrarea TIC în educaţie


Obiectiv operaţional:. Sporirea accesului la o educaţie de calitate şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul educaţional
Indicator de performanţă: Competenţe digitale dezvoltate, dotarea instituţiilor de învăţămînt cu echipamente moderne

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Introducerea datelor absolvenţilor ciclului Aprilie – iulie 2021 Date incluse în SPCG
gimnazial în Sistemul Informaţional de Managerul instituţiei
Personalizare a Actelor de Studii (SPCG)
2. Actualizarea datelor din instituţie în Sistemul Octombrie 2020 Date actualizate în SIME
de cartografiere a şcolilor primare, Managerul instituţiei
gimnaziilor şi liceelor (SIME)

3. Introducerea mediilor anuale şi a notelor de la Iunie-iulie 2021 Diriginții Medii anuale şi a notelor de la
examene în (SIME) Managerul instituţiei examene în (SIME) incluse

4. Monitorizarea introducerii datelor referitor la Februarie – mai 2021 Managerul instituţiei de Date referitor la
elevii din ciclul gimnazial (SAPD) învăţământ elevii din ciclul gimnazial
(SAPD) monitorizate

Domeniul de activitate: III.MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE, FINANCIARE ŞI REŢEAUA INSTITUŢIILOR DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv general: Dezvoltarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare, creşterea eficienţei cheltuielii banului public investit în educaţie
Subdomeniul: 3.1 Asigurarea cu transport şcolar, bază tehnico-materială, metodico-didactică
Obiectiv operaţional:. Asigurarea accesului la educaţie şi gestionarea resurselor materiale, financiare eficient prin crearea unei ambianţe, condiţii
sigure, motivante de învăţare
Indicator de performanţă: Elevi prezenţi la ore

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Repartizarea manualelor şcolare elevilor . Septembrie - octombrie Bibliotecara Numărul elevilor asiguraţi cu
Diriginţii manuale şcolare
2. Pregătirea instituţiei de învăţământ pentru Septembrie-noiembrie Managerul instituţiei Instituţie pregătită pt.perioada de
perioada rece a anului. iarnă
3. Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare permanent Managerul instituţiei Legislaţie cunoscută şi
privind securitatea energetică, sanitară respectată
Subdomeniul: 3.2.Condiţii optime în perioada vacanţei de vară în tabere de odiihnă
Obiectiv operaţional:. Asigurarea condiţiilor pentru odihna şi întremarea sănătăţii copiilor
Indicator de performanţă: Modernizarea infrastructurii taberelor de odihnă, planuri de activitate educaţionale atractive

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Constituirea componenţei comisiei şcolare mai Direcţia şcolii Comisie şcolară constituită
pentru organizarea odihnei de vară.
2. Repartizarea foilor de odihnă conform Iunie, iulie Directorul adjunct Foi repartizate la nivel de
procesului verbal instituţie

Domeniul de activitate: IV. INCLUZIUNEA, ACTIVITATEA CMI


Obiectiv general: Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională şi formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să
răspundă aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor.

Subdomeniul: 4.1 Sistemul legislativ al educaţiei incluzive


Obiectiv operaţional:. Promovarea politicilor de implementare a educaţiei incluzive
Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat
d/o
1. Promovarea politicilor Educaţiei incluzive. August -mai CMI Acte normative cunoscute şi
Managerul instituţiei de implementate eficient
învăţământ
2. Respectarea metologiei de evaluare a dezvoltării Permanent CMI Metodologii implementate
copilului; Cadre de sprijin eficient
4. Respectarea Odinului 311 din 05 mai 2015 “ Cu Permanent CMI Acte normative respectate
referire la aprobarea Reglementărilor şi condiţiilor Direcţia gimnaziului
specifice referitoare la evaluarea finală şi
certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale din învăţământul obligatoriu „. Ordinul
nr.156 din 20 martie 2015 „Cu privire la aprobarea
instrucţiunii privind procedurile specifice de
examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale”. Ordinul nr. 170 din 09 martie 2016 „Cu
privire la modificarea Ordinului nr.156 din 20
martie 2015”.
Subdomeniul: 4.2 Activitatea CMI – planificare operaţională
Obiectiv operaţional: Asigurarea unui management de calitate a activităţii SAP

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Constituirea CMI.Funcţii şi responsabilităţi August Director adjunct CMI constituită

2. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate Septembrie Director adjunct Planuri de activitate elaborate
CMI; Planurilor de activitate a CDS
3. Perfectarea registrelor, dosarelor conform septembrie Membrii CMI Corectitudinea şi funcţionalitatea
nomenclatorului. registrelor
4. Organizarea şedinţelor de planificare şi raportare. săptămânal Director adjunct Activităţi planificate şi
organizate
5. Perfectarea rapoartelor privind activitatea CMI Semestrial anual Director adjunct Activităţi realizate şi impactul
lor
6. Perfectarea bazei de date a copiilor cu cerinţe Anual Echipa CMI Evidenţa copiilor cu CES
educaţionale speciale. Semestrial
permanent
7. Monitorizarea procesului de implementare a permanent Echipa CMI Formarea unui mediu
practicilor incluzive în sistemul educaţional educaţional incluziv favorabil
Subdomeniul: 4.3 Accesului la educaţie şi egalitate
Obiectiv operaţional: Asigurarea accesului la educaţie şi egalitate de oportunităţi în domeniul învăţămîntului pentru fiecare copil

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o
1. Identificarea copiilor cu cerinţe educaţionale Septembrie Echipa CMI Identificarea copiilor ce necesită
speciale. evaluare/reevaluare complexă
2. Evaluarea iniţială a copiilor cu cerinţe educaţionale Septembrie Echipa CMI Identificarea copiilor ce necesită
speciale evaluare/reevaluare complexă
3. Elaborarea referinţei, proceselor-verbale privind Septembrie Echipa CMI Identificarea copiilor ce necesită
evaluarea/reevaluarea complexă a dezvoltării evaluare/reevaluare complexă
copilului.
4. Evaluarea complexă a dezvoltării copilului din Conform orarului Specialişi SAP Identificarea copiilor cu CES;
instituţiile de învăţămâmt general. La necesitate a necesităţilor şi serviciilor
necesare
5 Constituirea echipelor PEI. La început de an şcolar Echipele PEI Echipe constituite
Elaborarea PEI în baza raportului primit de la SAP PEI eaborate

Domeniul de activitate: V. RELAŢII DE PARTENERIAT ŞI COMUNITATEA


Obiectiv general: Dezvoltarea şi menţinerea parteneriatului cu comunitatea în scopul susţinerii şi acordării elevilor diverse oportunităţi pentru educaţie şi aspecte
practice pentru viaţă.
Subdomeniul: 5.1 Activităţi de parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică; Inspectoratul ecologic de stat; Inspectoratul de Poliţie Orhei, Situaţii excepţionale;
APL,Biblioteca Publică Ciocilteni
Obiectiv operaţional:. Valorificarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea în vederea menţinerii stării fizice, morale ale copiilor
Indicator de performanţă: Instruirea şi implicarea tuturor actorilor în educaţie în diverse domenii de activitate

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat
CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
1. Săptămâna de prevenire a intoxicaţiilor acute neprofesionale Prima săptămînă a Diriginții Elevi implicaţi activ
exogene de etiologie chimică. lunii septembrie,
2020
2 Ziua internațională a sănătății . 21.11.2020 Diriginții Desene prezentate, concurs
desfăşurat
3 Ziua Mondială a Apei, concursul celui mai bun eseu. 22.03.2021 Diriginții Concurs de eseu desfăşurat,
elevi premiaţi
4 Ziua Mondială de combatere a tuberculozei, concursul celui mai 24.03.2021 Diriginții Concurs cu desene
bun desen cu expoziţie a lucrărilor desfăşurat, elevi premiaţi
5 Ziua Mondială fără tutun, concursul celui mai bun desen, 28.05.2021 Diriginții Elevi implicaţi
expoziţie.
INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT
1. Organizarea activităţilor la nivelul instituţiei de Conform calendarului Reprezentanţii Inspectoratului Activităţi organizate
învăţământ în ceea ce priveşte educaţia ecologică. ecologic Ecologic de Stat
Diriginţi
Profesorul de geografie, biologie

2 Octombrie 2020 Profesorul de geografie Activități realizate


Decada ”Protecția aerului atmosferic”

3 Organizarea bilunarului ecologic. aprilie 2020 Toţi actorii educaţiei Bilunar ecologic organizat

DIRECŢIA SITUAŢII EXCEPŢIONALE


1. Organizarea şi desfăşurarea săptămânii protecţiei civile în Manager şcolar Elevi implicaţi activ în
instituţie prin: cadrul desfăşurării
 Instuire, aplicaţii practice în caz de cutremur, Aprilie-mai 2021 Diriginții săptămînii protecţiei civile
înecuri, antiincendii, muniţii;
 Aplicarea testelor-grilă, desene pe diverse teme Direcţia stări excepţionale
pentru instruire;
 Verificarea şi controlul panoului protecţiei civile şi
alte acte din domeniul respectiv.

CENTRUL DE SĂNĂTATE PRIETENOS TINERILOR

1. Alimentaţia sănătoasă. Tulburările de nutriţie în noiembrie 2020 Diriginții Ateliere desfăşurate,


adolescenţă. numărul de copii
2. Orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor. Mai Diriginţii claselor a IX-a participanţi, probleme şi
soluţii abordate

CENTRUL DE TINERET

2. Managementul conflictului Ianuarie Ateliere desfăşurate,


6. Voluntariat.Harta serviciilor şi organizaţiilor de tineret şi pe parcurs numărul de copii
copii pentru a se implica. participanţi, probleme şi
soluţii abordate
PARTENERIAT CU BISERICA

INSTITUŢIILE UNIVERSITARE
1. Iniţierea şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu profesorii- Pe parcurs, după necesitate DGE Profesori-formatori invitaţi
formatori din cadrul IŞE, USM, în scopul formării
cadrelor manageriale din instituţiile din instituție

ONG
1 Activități de proiect ”Educația pentru sănătate” August, septembrie Prof. de biologie Elevi implicați
AO ”Parteneriate pentru
fiecare copil”
2 Training cu elevii „Mediul Naţional”- mişcarea ecologică Noiembrie 2021 Prof. de geografie Elevi implicaţi
În colaborarea cu APL, ONG

3 Eco-fachion „Câştigăm prin reciclare”. Mai 2021 Prof. de geografie Elevi implicaţi
În colaborarea cu APL, ONG

Subdomeniul: 5.2 Şcoala şi familia


Obiectiv operaţional:. Stabilirea relaţiilor de colaborare şi informare între şcoală şi familie
Indicator de performanţă: Implicarea activă a părinţilor în procesul educaţional.

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de


produs/rezultat
1. ,,Cum pregătim copilul pentru viaţa şcolară.” septembrie Directia gimnaziului Ședințe convocate
,,Cunoaşterea şi dezvoltarea calităţilor copilului ca Diriginții
personalitate”
• Stiluri de educatie parental
• Responsabilități specifice pentru părinți și
eleelevi în condițiile pandemiei COVID-19

2. Optimizarea parteneriatului profesor-elev-familie Pe parcursul anului, după Directorul Adunări cu părinţii


Ședință cu părinții elevilor solicitările managerilor Diriginţii organizate

3. Octombrie- noiembrie Părinţi incluşi în viaţa şcolii


Consiliere psihipedagogica a parintilor,elevilor Diriginţii
Strategii şi tehnici educaţionale a ,,şcolii prietenoase Martie- mai Consiliul reprezentativ al
copilului” parintilor
Noiembrie
4. Organizarea adunărilor generale la nivelul instituţiilor Semestrul II Directia gimnaz. Ședințe convocate în
de învăţământ cu subiectul: Şcoala şi familia – Diriginţii semestrul II
factori indispensabili în educaţie.
Totalurile activităţilor cu părinţii pentru anul 2020-
2021
5. Informarea părinţilor cu privire la rezultatele şcolare Săptămînal, lunar Părinţi informaţi
ale elevilor. Diriginţii, părinţii
6. Participarea părinţilor în cadrul atelierelor Iunie, 2021 Părinţi receptivi, prezenţi
preconferinţă, în cadrul Conferinţei Pedagogice 2020 Directia gimnaziului
Subdomeniul: 5.3 Consiliul Elevilor
Obiectiv operaţional:. Participarea copiilor în cadrul proceselor decizionale
Indicator de performanţă: Creşterea rolului elevului ca partener esenţial în educaţie

Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de


produs/rezultat
1. DepartamentulCULTURĂ Mai – iunie, 2019 Directia gimnaziului Elevi implicaţi activ
Participarea la organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extraşcolare.
Exursii
2. Departamentul SERVICIUL DE PRESĂ ŞI Permanent Directia scolii
COLEGIUL DE REDACŢIE Dirigintii
Editarea gazetelor de perete în cadrul săptămânilor, Consiliul Elevilor
lunarelor şi altor activităţi. Consiliul reprezentativ al Parinti, elevi, profesori
Participarea activă la editarea ziarului scolii parintilor
,,Generatia NOI”, publicarea articolelor

3. Departamentul PROTECŢIA DREPTURILOR 20 decembrie 2019 Elevi-membri ai Consiliului


COPILULUI 20 aprilie 2020 Dir. adj. educatie Elevi instruiţi
Propagarea drepturilor copilului
Propagarea lecţiilor ,,Viaţa fără violenţă” Consiliul Elevilor

4. Departamentul ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI DISCIPLINĂ Septembrie-octombrie 2018 Directorul adjunct educaţie, Asistenţe metodice acordate
Organizarea raidurilor de control a reuşitei în fiecare coordonatorul adult, părinţi, în crearea Consiliilor
sfîrşit de lună. elevi Elevilor
Convorbiri cu elevii cu insucces şcolar.
Întrunire cu părinţii elevilor care însuşesc mai slab
materialul de programă.
Lucrul în cadrul cercurilor
Raiduri de contro (frecvenţă, curăţenie în
cabinete,coridoare, cantină, a manualelor, agendelor,
uniformei şcolare).
Participarea şi organizarea întâlnirilor cu
inspectoratul pe minori şi medici specialişti.
5. Organizarea activităţilor de informare şi promovarea Pe parcursul anului Directorul adjunct pe Activităţi organizate
modului sănătos de viaţă, prevenirea violenţei, educaţie, coordonatorul
monitorizării respectării drepturilor elevilor, protecţia adult, părinţi, elevi
mediului prin dezbateri, sondaje, propuneri de
proiecte.
6. Participarea elevilor în cadrul atelierelor Iunie 2021 Directia gimnaziului Elevi incluşi
preconferinţă 2021
Obiectiv operaţional:. Valorificarea pontenţialului cultural,estetic, artistic, naţional al elevilor şi comunităţii
Indicator de performanţă: Implicarea tuturor actorilor în educaţie pentru a menţine cultul naţional, artistic, cultural
Termeni de realizare
Nr. d/o Acţiuni proiectate Responsabili Indicatori de
produs/rezultat
1. Sărbătoarea primului sunet.”Un glas de clopoțel ne 2 septembrie Dir. adj. educatie Elevi și părinți informați
cheamă” 2019
Desfăşurarea primei ore de dirigenție a anului şcolar:
2019-2020
”Limba noastră-i o comoară” – un secol de nemurire Părinți informați cu
2 „Sa cunoastem clasa si profesorii copiilor noștri” Septembrie Diriginții profesorii ce predau la clasa
copiilor lor
Decada circulatiei rutiere
Dirigintii Elevi familiarizați cu
-desen,fotografii,filmulete
Inspectorul de sector regulile de securitate rutieră
3. -desenul pe asfalt ”Hai la drum mici pietoni” 3 septembrie
Dir.adj.pe ed.
-ciclism 10 septembrie
-Lecție tematică ”Fă cunoștință cu polițistul tău!”
Desfăşurarea activităţilor dedicate Zilei
Dir.adj.pe ed. Elevi implicați în activitatea
Internaționale a Pedagogului.,,De ziua ta,iubite
4. 5 octombrie CE festivă De ziua ta,iubite
profesor...”
profesor...”
„Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a Asistentul medical școlar Elevii ce cunosc beneficiile
5. alimentului - întâlnire cu medicul școlii 16 octombrie Dir.adj.pe ed. unui mod sănătos de viață
Diriginţii
Dir.adj.pe ed.
6 Ziua internationala a mersului pe jos 15 octombrie
7. Și iar e toamnă... octombrie Dir.adj.pe ed.
-compoziţii din fructe.legume Diriginţii Părinți și elevi implicați în
-creaţie proprie:poezie,legendă... confectionarea obiectelor
Conducatorii de cercuri pentru expoziție
Dir.adj.pe ed.
Elevii,cl.V Elevi din clasa a V-a
8. Balul boboceilor noiembrie
Railean Natalia. implicați în activități
extrașcolare
Ziua Internațională a drepturilor copilului
,,E greu să fii tolerant?”-– Ziua internatională Elevi și profesori instruiți în
9. noiembrie Diriginţi domeniul toleranței
pentru toleranță

Dir.adj.pe educ.
,,Oameni și copii- drepturile noastre” -Decada Elevi familiarizați cu
10. noiembrie CE
drepturilor omului. drepturile și obligațiile lor
Elevii cl.I
Înv .cl.I Elevi din clasa I-i implicați
11. „100 de zile de când sunt elev!” decembrie în activitați extrașcolare
Dir.adj.pe educ.

Olimpiada disciplinelor şcolare


12 decembrie Director adj pentru educatie Elevi implicați în studierea
mai aprofundată a
Activităţi artistice consacrate sărbătorilor de iarnă: disciplinelor școlare
”Primiți colindătorii?” - festival de colinde, datini, Dir.adj.pe educaţie Elevi și profesori implicați
13 obiceiuri de Crăciun. decembrie în recitaluri de colinde,
cl.a I-i –cl a-IX-a
”Crăciunul – darul bucuriei” ateliere hande-made de
creație
14 ,,Școala”- actualizare site-ul școlii permanent Prof. de informatică Site al școlii actualizat
Lunarul ,,Pro Sănătate” Dir.adj.pe educaţie
15 ianuarie Elevii ce cunosc beneficiile
Asistentul medical, CE
unui mod sănătos de viață
,,A fost odată ca-n povești…”- comemorarea lui M. Profesori de l.și literatura Elevi familiarizați cu date
16 Eminescu 15 ianuarie română din bibliogarfia și opera lui
Diriginții de clase I-IX Eminescu
cl.VIII/IX
17 Reuniunea absolvenţilor februarie Dir.adj.pe educaţie

18 Concurs dedicat sărbătorii ,,Dragobete” 24 februarie Dir. adj. pentru educație Elevii instruiți să-și
manifeste frumos
Diriginții cl . I-IX
sentimentele
19 CE, dir.adj. educaţie Elevi implicați în ateliere de
martie
,,Mărţişor 2019” Diriginții hande-made de creare a
CE, dir.adj. educaţie marțișoarelor
Activităţi consacrate Zilei Internaţionale a femeii Elevi implicați în ateliere de
20 Diriginții
,,Ce dragă-mi este mama!” martie hande-made de creare a
felicitărilor pentru mame

Lunarul ”Adolescenţă fără violenţă!” Elevi și profesori informați


21 martie Director adj. educație despre formele de violnță și
metodele de combatere ale
lor
Bilunarul ecologic : CE, dir.adj. educaţie Elevi cu simtul estetic
22 ,,Protejați pădurea, protejați pământul!” – parada aprilie Diriginții dezvoltat
costumelor eco,expoziție de desene, concurs ppt-uri
Elevi și profesori implicați
CE, dir.adj. educaţie
în recitale de cântece
23 ,,Tradiții și obiceiuri Pascale” aprilie Diriginții
Pascale, ateliere de
încondeiere a ouălelor
Săptămâna Europei Elevi informați despre
,,9 Mai – Ziua Europei” CE, dir.adj. educaţie importanța Zilei Europei
mai
24 Diriginții
Concursul ”La izvoarele înţelepciunii”

CE, dir.adj. educaţie Elevi și părinți informați


25 Sarbătoarea ultimului sunet 31 mai Diriginții

,,1 Iunie – Ziua Internațională a copilului” CE, dir.adj. educaţie Elevi implicați în diverse
26 1 iunie
Cl a IX-a jocuri distractive
Filiala Clișova
1 Sărbătoarea primului sunet.1 septembrie-Ziua 1 septembrie Dir.adj. Careu
cunostintelor
Oră de dezvoltare personală
Desfăşurarea primei ore de dezvoltare personală a
anului şcolar: 2018-2019 Limba,istoria şi neamul sunt septembrie Diriginţii cl.I-IX cl.I-IX
cei trei piloni care ţin o naţiune-Ion Druţă

Decada Securitatii si educatiei rutiere: Diriginţii cl.I-IX


-desen,fotografii,filmulete septembrie cl. I-IX-a
-desenul pe asfalt

-ciclism Diriginţii
21 septembrie-Ziua Mondială a Păcii
2 Lunarul,, „SA ŞTII MAI MULTE, SA FII MAI Dir.adj. Activităţi conform unui plan
BUN,MAI ATENT!”
3
E toamna iar in calendar...
4 Diriginţii cl.I-IXa
-compoziţii din fructe.legume
Septembrie Activitate raională
-creaţie proprie:poezie,legendă...
octombrie
-teatralizare

5 Desfăşurarea activităţilor dedicate Zilei 05.octombrie Dir.adj. Activitate festivă


Pedagogului.,,De ziua Ta,iubite dascăl...”
Elevii,cl.IX

7 Lunarul propagării drepturilor copilului ,,Egalitatea în Noiembrie Activităţi după plan


drepturi”
Dir.adj.,diriginţii
Concurs,,Am drepturi,dar nu uit de obligaţiuni”

9 Decada drepturilor omului. decembrie Dir. Adj. Seminare

Masă rotună

Desen ,eseu

10 Centenarul Unirii 1 decembrie Dir.adj.cl.I-IX careu


2018

11 Concursuri şcolare etapa locală Decembrie- Dir.adj. Concurs


Ianuarie
Profesorii,înv.cl.IV

12 Activităţi artistice consacrate sărbătorilor de iarnă: Decembrie Diriginţii cl.I-IX Matinee, concursuri,

,,Să trăiţi, să-nfloriţi”

”La mulţi ani!” - festival de colinde, datini, obiceiuri


de Crăciun.

14 Lunarul ,,ProSănătate” Ianuarie/febru Diriginţii Conform unui plan


arie
Asistentul medical,

16 Concurs dedicat sărbătorii ,,Dragobete” Februarie Diriginţii cl.a VIII-IX Concurs

17 Concursul ,,Mărţişor 2019” Martie Dir.adj;cl.I-IV Concurs

Prof .ed.tehn

Activităţi consacrate Zilei Internaţionale a femeii Martie Dir.adj.Diriginţii cl.I-IX Matinee

18 ,,De ziua ta, măicuţă”

Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii 01-07martie Activităţi conform unui plan
19
Bibliotecara

Bilunarul ecologic : ”Un arbore pentru dăinuirea Aprilie Diriginţii Activităţi conform unui plan
noastră”
20

Săptămîna Europei Profesorul de istorie Masă rotundă

Aprilie -Mai Diriginţii


21
Concursul ”La izvoarele înţelepciunii” Bibliotecara Concurs

”Un copil e o floare!”- spectacol dedicat Zilei 1 iunie Dir.adj. Activitate festivă
22 internaţionale de ocrotire a copiilor.

S-ar putea să vă placă și