Sunteți pe pagina 1din 139

Ghidul a fost aprobat prin ordinul Ministrului Educației al Republicii Moldova nr.

847 din
16 iulie 2014. Lucrarea este elaborată conform curriculumului disciplinar și finanțată din
resursele financiare ale Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Autori:
Adrian Dolghi, doctor în istorie, profesor de istorie și educație civică, grad didactic superior
Alina Felea, doctor în istorie, conferențiar cercetător
Viorica Negrei, profesoară de istorie și științe socioumanistice, grad didactic superior

Comisia de evaluare:
Maia Șevciuc, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Tamara Bodean, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Chișinău
Viorica Sajin, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Hîncești
Claudia Galaju, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Zîrnești, Cahul
Rodica Moroșan, profesoară, grad didactic I, Gimnaziul Speia, s. Speia, Anenii Noi

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Editurii Univers Educațional.


Reproducerea integrală sau parțială a textului sau a ilustrațiilor din această carte este posibilă
numai cu acordul scris al editurii.

© Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei, 2014


© Editura Univers Educațional, 2014
Imprimat la F. E. -P. Tipografia Centrală . Comanda nr. 3606
CZU 37.017.4(072)
D 64
ISBN 978-9975-54-156-5
CUPRINS

Argument ......................................................................................................... 5
I. Concepţia didactică a manualului .......................................................... 7
II. Proiectarea de lungă durată..................................................................... 10
III. Proiectarea pe unități de învățare ......................................................... 15
Unitatea de învăţare I. Omul – fiinţă socială ................................................ 15
Unitatea de învăţare II. Societatea democratică ........................................... 21
Unitatea de învățare III. Viaţa și sănătatea – valori personale și sociale ... 27
Unitatea de învățare IV. Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră ..... 32
IV. Sugestii de proiecte didactice ................................................................ 38
Tema 1. Stiluri de comunicare. Lucru în echipă. Luarea deciziilor ........... 38
Tema 2. Conflictele în limita normelor morale și juridice ......................... 41
Tema 3. Familia – prima mea apartenenţă de grup .................................... 44
Tema 4. Funcţiile și responsabilităţile familiei ............................................. 47
Tema 5. Părinţi și copii ................................................................................... 50
Tema 6. Valori sociale și personale ............................................................... 53
Tema 7. Comportamentul prosocial ............................................................. 56
Evaluare ............................................................................................................ 60
Tema 8. Democraţia și participarea civică în lume
și în Republica Moldova .................................................................. 62
Tema 9. Pluralismul și societatea civilă ........................................................ 65
Tema 10. Funcţionarea în sistem a drepturilor, libertăţilor
și responsabilităţilor oamenilor .................................................... 68
Tema 11. Cetățenia Republicii Moldova. Cetățenia UE ............................. 70
Tema 12. Perspectiva europeană a Republicii Moldova ............................. 73
Tema 13. Lumea multiculturală și păstrarea valorilor naţionale. Tradiții
și obiceiuri. Portul popular............................................................. 76
Evaluare ............................................................................................................ 79
Tema 14. Factorul uman, coeziunea socială și diminuarea/depășirea
riscurilor .......................................................................................... 81
Tema 15. Comportamentul inadvertent și consecinţele lui .....................85
Tema 16. Pasiuni și sentimente ....................................................................88
Tema 17. Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii .....................................91
Tema 18. Poliţa de asigurare obligatorie a asistenţei medicale ................94
Tema 19. Primul ajutor premedical .............................................................97
Tema 20. Căi decente de depășire a barierelor, dificultăţilor, stărilor
de depresie, anxietate, stres .........................................................100
Evaluare ....................................................................................................... 103
Tema 21. Profesionalizarea în Republica Moldova ...................................105
Tema 22. Cariera și factorii de decizie ........................................................108
Tema 23. Promovarea personală .................................................................111
Tema 24. Resursele personale și cariera .....................................................114
Tema 25. Proiectul individual de carieră ....................................................116
Tema 26. Producător și consumator. Drepturi și responsabilităţi ...........119
Tema 27. Bunurile și serviciile publice .......................................................122
Evaluare ....................................................................................................... 125
V. Fișe de lucru la unitatea de învăţare I. Omul – fiinţă socială .........127
VI. Răspunsurile la rubrica Sunt erudit din compartimentul
Sunt cetățean competent ........................................................................... 136
Argument
Disciplina Educație civică însumează cunoștințe, practici, deprinderi și
priceperi caracteristice mai multor științe precum psihologia, economia,
sociologia, dreptul, politologia, medicina, și este foarte importantă pentru
societate, întrucât ea include educația pentru familie, sănătate, carieră, co-
munitate.
Societatea contemporană se bucură pe deplin de realizările tehnologice,
culturale, politice, economice ale democrației, dar, în același timp, a devenit
mai complicată, oferă mai multe oportunități, dar conține și mai multe riscuri.
Educația este motorul care schimbă societatea, o perfecționează și o acomodea-
ză la necesitățile culturale, economice, sociale ale oamenilor, dar care, în același
timp, îl pregătește pe individ să conviețuiască și să se afirme în societate. Astfel,
fiecărei persoane în parte îi sunt necesare atât cunoștințe despre lume, socie-
tate, în diverse domenii, dar și deprinderi practice de aplicare a cunoștințelor,
orientare în timp, spațiu, în relațiile sociale, economice, politice etc.
Prezentul ghid metodic la manualul de Educație civică pentru clasa a IX-a se
vrea a fi un instrument util în procesul de formare a competențelor curriculare.
Autorii renunță la teoretizările abstracte și generalizatoare și se bazează,
în prezentul ghid, pe abordarea concretă a procesului didactic la nivel de
macroproiectare didactică, proiectarea unităților de învățare, proiectarea
fiecărei lecții în parte, evaluarea competențelor la nivelul fiecărei ore, uni-
tate de învățare și finală.
Noua concepţie de organizare și realizare a procesului instructiv-
educativ implică buna cunoaștere a bazei metodologice a procesului și a
actului educaţional, conștientizarea de către profesor a necesităţii formării
comportamentului celui educat conform rigorilor noilor condiţii sociale.
În acest context, ținem să menționăm că manualul de Educație civică și
prezentul ghid au fost elaborate în strictă corespundere cu Curriculumul la
educație civică1 pentru treapta gimnazială și, mai nou, autorii au ținut cont,
în elaborarea conținuturilor, aparatului metodic, a ghidului în ansamblu,
de Standardele de eficienţă a învăţării disciplinei Educaţie civică, elaborate
de responsabilii din cadrul Ministerului Educației2.

1 Educaţia civică. Curriculum pentru învățământul gimnazial (clasele V-IX). Chișinău, 2010.
2 Standarde de eficienţă a învăţării disciplinei Educaţia civică\\Standarde de eficienţă a
învăţării. Chișinău, Lyceum, 2012 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”), pp-175–181.

-5-
Conform autorilor standardelor de eficiență la educația civică, „Stan-
dardele de eficiență a învățării reprezintă obiective complexe, cu sens larg,
care orientează spre ceea ce va ști, va ști să facă și cum va fi elevul la finali-
zarea școlarizării sale. Măsurarea nivelului de atingere a fiecărui standard
la finele treptei de învățământ se face în baza indicatorilor de performan-
ţă măsurabili, care includ acţiuni și comportamente concrete și observabile.
Dacă un standard nu este atins, există o posibilitate de a evalua situaţia și
de a elabora modalităţi pentru părţile interesate de a atinge sau depăși stan-
dardele în viitor.3” În continuare, autorii propun pentru fiecare unitate de
învățare standardele de eficiență care sunt de un real folos în abordarea de-
mersului didactic axat pe formarea de competențe. În acest context, ținem
să menționăm că atât proiectarea demersului didactic, cât și evaluarea
competențelor conform standardelor de eficiență a învățării eficientizează
procesul de predare–învățare. Conștienți fiind de acest lucru, propunem
manualul de educație civică și ghidul metodic, elaborate în conformitate cu
noile tendințe din didactica contemporană și modernizarea procesului in-
structiv educativ din Republica Moldova, care, în opinia noastră, va sprijini
cadrul didactic în proiectarea și abordarea demersului didactic.
Prezentul ghid metodic cuprinde explicații metodologice, concepția
didactică a manualului, de unde cadrul didactic va lua cunoștință de
explicațiile autorilor cu privire la demersul didactic abordat în manual, și
de sensul fiecărei rubrici. Astfel, profesorului îi va fi mai lesne să înțeleagă,
din punct de vedere psihopedagogic, alegerea anumitor rubrici, sarcini etc.
În continuare, ghidul propune proiectarea de lungă durată, care urmează
să fie racordată de către profesor, la realitățile grupului școlar, model de
proiectare pe unități de învățare, care însumează o imagine de ansamblu a
demersului didactic pe fiecare unitate în parte. Autorii propun și sugestii de
proiecte didactice pentru fiecare lecție. În final – în vederea facilitării evalu-
ării competențelor – sunt propuse fișe de evaluare a lecțiilor pentru prima
unitate de învățare: Omul ființă socială și răspunsurile la rubrica Sunt eru-
dit, din compartimentul Sunt cetățean competent..
Autorii

3 Ibidem, p. 177.

-6-
I. Concepţia didactică a manualului

Manualul „Educație civică” pentru clasa a IX-a este elaborat în strictă


conformitate cu Curriculumul la Educație civică, fiind alcătuit din
Argument, Ghid explicativ de utilizare a manualului și Cuprins. Cuprinsul
conține douăzeci și șapte de teme, grupate în patru unități de învățare, după
cum urmează:

I. Omul – fiinţă socială;


II. Societatea democratică;
III. Viaţa și sănătatea – valori personale și sociale;
IV. Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră.

Fiecare unitate de învățare se încheie cu o evaluare sumativă, bazată pe


evaluarea competențelor la nivel de cunoaștere, aplicare, integrare.
Fiecare lecție are o structură determinată de conceptele moderne
ale pedagogiei contemporane și de cadrul ERRE (Evocare, Realizare a
sensului, Reflecție, Extindere), realizat în cadrul temelor prin elaborarea
conținuturilor și aparatului metodic în rubrici specifice sugestive: Știu,
vreau să știu; Studiez: învăț să știu; Exersez: învăț să fiu; Reflectez: am
învățat; Acționez. Aceste rubrici inaugurate, în mare parte, sunt inovative
și urmăresc aplicarea în practică a cadrului ERRE.
Utilizarea cadrului ERRE de către profesor este facilitată, în acest
sens, de acomodarea conținutului manualului și a aparatului metodic la
acesta. Astfel, competențele curriculare vor fi formate mai lesne, având la
îndemână, un manual elaborat nu doar în baza conținuturilor curriculare,
dar mai ales axat pe formarea competențelor.
În continuare, propunem explicarea raționamentelor fiecărei rubrici
a temei, astfel ca cititorul să înțeleagă substratul didactico-metodic și
psihopedagogic al demersului didactic conceput în fiecare temă.
Tema mă va ajuta este rubrica prin care elevului îi este prezentată
finalitatea – competența care trebuie să-i fie formată, inclusiv, cu participarea
sa. Această finalitate, de fapt, reprezintă subcompetența corespunzătoare
temei.
Mottoul – fiecare temă începe cu un motto – care este, deseori, un
proverb, expresii înaripate ale oamenilor înțelepți, iluștri, citate din lucrări

-7-
științifice sau literare celebre. Mottoul poate fi utilizat la etapa Evocare, dar
și la Reflecție.
Rezumatul – ideile fundamentale, esențiale ale întregii teme sunt expuse
în rezumatul de culoare verde de la începutul temei. Acest rezumat, de
asemenea, poate fi utilizat, la discreția profesorului, pentru introducerea în
temă. În opinia autorilor, rezumatul este esențial pentru asigurarea reușitei
învățării temei la nivel de cunoaștere, pentru elevii cu reușită scăzută.
Demersul didactic propriu-zis demarează cu rubrica Știu, vreau să
știu, care corespunde etapei Evocare a lecției și presupune reactualizarea
cunoștințelor necesare pentru studierea temei noi, introducere în temă,
motivarea învățării.
Realizarea sensului se face prin rubricile Studiez: învăț să știu și Exer-
sez: învăț să fiu. Rubricile-etape ale lecției sunt alcătuite din conținuturile
necesare formării competențelor, activități de învățare și sarcini prin care
sunt formate aceste competențe. De asemenea, în conformitate cu reali-
zărea sensului, sunt utilizate Studii de caz, Metode, Documente. Inovativ,
în manual a fost introdusă rubrica Învăț de la oamenii de succes, care
presupune studierea experiențelor unor personalități notorii din diverse
domenii și analiza acestor, sau aplicarea lor în practică – în discursuri,
scheme, discuții etc.
Rubrica Reflectez orespunde etapei Reflecție, prin care se realizează
fixarea cunoștințelor, formularea unor concluzii, învățăminte demne de
urmat, evaluarea competențelor și cunoștințelor formate.
Rubrica Acționez Extindere – presupune aplicarea în practică a
competențelor și cunoștințelor, participarea – în cadrul educației civice la
viața comunității, la diverse activități, proiecte, elaborarea și prezentarea
discursurilor, argumentelor etc.
Pentru finele fiecărei lecții, autorii propun un Laborator de creație,
intitulat Sunt cetățean competent, care presupune extinderea rubricii
Acționez, prin prezentarea analizei unor situații concrete, acestea fiind
selectate din opere literare sau din mass-media, fiind realizată legătura cu
alte discipline. Toate cele patru compartimente ale laboratorului presupun
aplicarea cunoștințelor acumulate la alte discipline în cadrul orelor de
educație civică.
Atât manualul, cât și prezentul ghid au fost elaborate în calitate de

-8-
instrumente practice, în vederea formării competențelor curriculare,
ținându-se cont de necesitățile stringente ale societății noaste de cetățeni
competenți, activi, toleranți, comunicabili etc., capabili să conviețuiască și
să prospere în condițiile unei societăți democratice.
De asemenea, autorii au luat în considerare și necesitățile cadrelor
didactice, oferind, în prezentul, ghid sugestii de proiecte didactice
pentru fiecare lecție, care trebuie valorificate creativ, ținând cont deja de
particularitățile grupului școlar, de propriul stil de predare etc.

Vă dorim succes în activitatea didactică!


Autorii

-9-
II. PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ LA DISCIPLINA EDUCAȚIE CIVICĂ, CL. A IX-A

Administrarea disciplinei
Statutul Aria Nr. de unităţi
Clasa Nr. de ore pe an
disciplinei curriculară de conţinut pe clase
Obligatorie Știinţe IX 24 34
socioumanistice
Proiect de lungă durată
nr. Nr.
Subcompetenţe Conţinuturi tematice Data Resurse Evaluare
d/o de ore
Unitatea de învăţare I. Omul – fiinţă socială
◆ Manifestarea capa- 1. Tema 1. Stiluri de comunicare. 1 Conversația, Interogarea

- 10 -
cităţilor de comuni- Lucru în echipă discuția dirijată frontală
care eficientă; 2. Tema 2. Conflictele în limita 1 Discuţia Completarea
◆ Aprecierea rolu- normelor morale și juridice dirijată fișei de evaluare
lui de părinte și a 3. Tema 3. Familia – prima mea 1 Discuţia, Prezentarea ppt
responsabilităţilor apartenenţă de grup SINELG-ul,
asociate (personale și analiza
sociale);
◆ Determinarea echi- 4. Tema 4. Familia: funcţii și res- 1 Discuţia, anali- Interogarea,
librului între binele ponsabilităţi za, prezentarea verificarea
public și interesul 5. Tema 5. Părinţi și copii 1 Masa rotundă Prezentarea
personal. Discursului
nr. Nr.
Subcompetenţe Conţinuturi tematice Data Resurse Evaluare
d/o de ore
6. Tema 6. Valorile sociale și per- 1 Graficul T, Verificarea
sonale diagrama
Venn
7. Tema 7. Comportamentul pro- 1 Conversaţia, Exprimarea
social dezbaterea, opiniei, apreci-
portofoliul erea
8. Evaluare 1 Test Verificarea
Unitatea de învăţare II. Societatea democratică
◆ Justificarea necesi- 9. Tema 8. Democraţia și partici- 1 Conversația, Prezentarea

- 11 -
tăţii integrării euro- parea civică în lume și în Repu- discuția diri- soluțiilor
pene a R. Moldova blica Moldova jată
și a păstrării în acest 10. Tema 9. Pluralismul și societa- 1 Discuția diri- Gradul de
proces a valorilor tea civilă jată, metoda participație
naţionale; PRES
◆ Aprecierea nivelu- 11. Tema 10. Funcţionarea în sis- 1 Lucrul indivi- Verificarea
lui de funcţionare în tem a drepturilor, libertăţilor și dual, discur- temei, fișa de
sistem a drepturilor, responsabilităţilor oamenilor sul, portofo- verificare
libertăţilor și respon- liul
sabilităţilor omului;
12. Tema 11. Cetățenia Republicii 1 Graficul T, Participarea la
Moldova. Cetățenia UE comparația discuție
◆ Proiectarea mode- 13. Tema 12. Perspectiva europea- 1 Dezbaterea, Verificarea,
lului unei societăţi nă a Republicii Moldova analiza docu- participarea la
virtuale din perspec- mentului discuții
tiva valorilor funda- 14. Tema 13. Lumea multiculturală Brainstor- Interogarea
mentale ale democra- și păstrarea valorilor naţionale 2 ming, dia- frontală
ţiei și a normelor de grama Venn,
convieţuire socială; PRES
◆ Identificarea soluţi-
ilor pentru dilemele 15.
morale cu care se pot
confrunta în procesul
de adoptare a deci-
ziilor. 16. Evaluare 1 Test Verificarea

- 12 -
Unitatea de învățare III. Viaţa și sănătatea – valori personale și sociale
◆ Analiza eventua- 17. Tema 14. Factorul uman, coezi- 1 Diagrama Prezentarea
lelor consecinţe ale unea socială și diminuarea/de- Venn, expu- posterului
comportamentului pășirea riscurilor nerea
asociat riscurilor; 18. Tema 15. Comportamentul 1 Conversaţia, Soluții propuse,
◆ Proiectarea strate- inadvertent și consecinţele lui problemati- interogarea
giilor de ameliorare a zarea
propriei stări de să- 19. Tema 16. Pasiuni și sentimente 1 Conversaţia, Chestionarea,
nătate și de asigurare explicaţia, rezolvarea situ-
a securităţii colective. portofoliul ațiilor-problemă
nr. Nr.
Subcompetenţe Conţinuturi tematice Data Resurse Evaluare
d/o de ore
20. Tema 17. Dreptul persoanei la 1 Problemati- Studiul indivi-
ocrotirea sănătăţii zarea, analiza dual
surselor legis-
lative
21. Tema 18. Poliţa de asigurare 1 Discuţia di- Propuneri de
obligatorie de asistenţă medi- rijată, analiza îmbunătățire
cală documentului a serviciilor
medicale, apre-
cierea
22. Tema 19. Primul ajutor pre- 1 Discuţia diri- Eseul nestruc-

- 13 -
medical jată, conver- turat
saţia, mini-
film, analiza
23. Tema 20. Căi decente de depăși- 1 Conversaţia, Argumentarea,
re a barierelor, dificultăţilor, stă- problematiza- implicarea în
rilor de depresie, anxietate, stres rea, analiza activități
24. Evaluare 1 Test Verificarea
Unitatea de învățare IV. Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră
◆ Modelarea compor- 25. Tema 21. Profesionalizarea în 1 Discuţia di- Participarea la
tamentelor de promo- Republica Moldova rijată, mini- activități
vare personală; prelegerea
◆ Proiectarea acţi- 26. Tema 22. Cariera și factorii de 1 Dezbaterea, Verificarea, pre-
unilor privind va- decizie portofoliul zentarea ppt
lorificarea în viaţa 27. Tema 23. Promovarea personală 1 Analiza, ar- Prezentarea
cotidiană a dreptului gumentarea, interviului, inte-
consumatorului; jocul de rol rogarea
◆ Adoptarea deci- 28. Tema 24. Resursele personale și 1 Miniprelege- Participarea la
ziilor argumentate planificarea carierei rea, discuția activități, chesti-
pentru eventualul dirijată, stu- onarea
domeniu profesional. diul de caz
29. Tema 25. Proiectul individual 1 Graficul T, Proiectul de ca-
de carieră proiectul rieră, verificarea
30. Tema 26. Producător și consu- 1 Discuţia diri- Rezolvarea

- 14 -
mator. Drepturi și responsabi- jată, proble- situațiilor-pro-
lităţi matizarea blemă
31. Tema 27. Bunurile și serviciile 1 Lucrul în pe- Verificarea,
publice rechi, studiul rezolvarea
de caz, algo- situației-pro-
ritmul blemă
32. Evaluare 1 Test Verificarea testului
33. Evaluare finală 1 Test + Porto- Verificarea, pre-
foliul zentarea
34. 1 oră rezervă
III. PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I. OMUL – FIINŢĂ SOCIALĂ

Conținuturi/ Resurse
Subcompe- Detalieri de Activități Metode
teme didac- Evaluare
tenţe conținuturi de învățare și procedee
(timpul) tice
1 2 3 4 6 7 8
◆ Manifes- Tema 1. Comunicarea, ◆ Explicarea impac- Conversația Manu- Interoga-
tarea capa- Stiluri de comunicarea tului comunicării în euristică, alul de rea fron-
cităţilor de comunica- verbală și non- evoluţia societăţii și a discuția diri- Educație tală
comunicare re. Lucru verbală, stil de relaţiilor interumane jată, interoga- civică, cl. Prezenta-
eficientă; în echipă. comunicare pa- ◆ Analiza stilurilor de rea, prezen- a IX-a, rea exem-

- 15 -
Aprecierea Luarea siv, stil de comu- comunicare tarea, proiector, plelor de
rolului de deciziilor nicare asertiv, ◆ Identificarea princi- mini-prele- compu- muncă
părinte și a (1 oră) stil de comuni- piilor activităţii unei gerea, argu- ter, pre- eficientă
responsa- care agresiv, stil echipe eficiente mentarea, zentare în echipă
bilităţilor de comunicare ◆ Argumentarea explicația, ppt, fișe
asociate pasiv-agresiv. necesității comunică- problemati-
(personale și Manifestări ale rii eficiente în lucru zarea
sociale). stilurilor de co- în echipă
municare, echi-
pă eficientă, de-
cizie și consens
1 2 3 4 6 7 8
◆ Determi- Tema 2. Conflict, tipuri ◆ Identificarea tipuri- Identificarea Manu- Comple-
narea echili- Conflictele de conflicte, lor de conflict ideilor, se- alul de tarea fișei
brului între în limita nor- rolul comuni- ◆ Explicarea cauzelor lectarea in- Educație de evalu-
binele public melor morale cării, cauzele apariţiei conflictului formaţiei din civică, cl. are, ches-
și interesul și juridice conflictului, so- și rolul comunicării surse mass- a IX-a, tionare,
personal. (1 oră) luţii de depășire ◆ Demonstrarea media, discu- proiec- prezenta-
a conflictului, impactului lipsei de ţia dirijată tor, com- rea argu-
prevenirea con- comunicare în apa- puter, mentelor
flictului, soluţio- riţia și evoluţia unui prezen-
narea echitabilă conflict tare ppt,
a conflictului, ◆ Argumentarea ne- fișe, sur-

- 16 -
norme morale și cesităţii prevenirii și se mass-
conflict, norme- soluţionării echita- media
le legislative bile a conflictului în
limita normelor mo-
rale și juridice
1 2 3 4 6 7 8
Tema 3. Familie, grup ◆ Enumerarea ca- Discuţia diri-
Manu- Prezen-
Familia – social, grup so- racteristicilor unei jată, metoda
alul de tarea ppt,
prima mea cial primar, tipu- familii SINELG, Educație interoga-
apartenenţă rile de familii ◆ Deosebirea familiei analiza docu-
civică, cl. rea
de grup de alte grupuri socia- mentuluia IX-a,
(1 oră) le. Identificarea tipu- prezen-
rilor de familii tare ppt,
fișe, sur-
se mass-
media
Tema 4. Funcţiile fami- ◆ Explicarea funcţii- Discuţia, ana- Manu- Prezen-

- 17 -
Familia: liei lor familiei și impor- liza, prezen- alul de tarea ppt,
funcţii și res- Responsabilităţi- tanţa acestora tarea Educație interoga-
ponsabilităţi le familiei ◆ Identificarea res- civică, cl. rea, verifi-
(1 oră) ponsabilităţilor fami- a IX-a, carea
liale proiec-
◆ Demonstrarea ne- tor, com-
cesităţii împărţirii puter,
echitabile a responsa- prezen-
bilităţii în familiei tare ppt,
fișe
1 2 3 4 6 7 8
Tema 5. Relaţia copii-pă- ◆ Aprecierea rolului Discuţia Manu- Prezen-
Părinţi și rinţi, responsa- părintelui în educarea dirijată, con- alul de tarea
copii bilităţile și obli-
și dezvoltarea copilu- versaţia, masa Educație memora-
(1 oră) gaţiile părinţilor,
lui. Cunoașterea drep- rotundă civică, cl. torului,
comportamentul turilor și obligaţiilor a IX-a, discursul
parental unui copil proiector,
◆ Argumentarea nece- compu-
sităţii implicării copi- ter, pre-
lului în rezolvarea unor zentare
probleme cotidiene ppt, fișe
Tema 6. Explorarea valo- ◆ Identificarea valori- Conversaţia, Manu- Com-

- 18 -
Valorile soci- rilor personale și lor sociale și persona- studiul indivi- alul de pletarea
ale și perso- sociale. Interese le. Stabilirea concor- dual, graficul Educație tabelului,
nale și aspiraţii pen- danţei între valorile T, diagrama civică, cl. argumen-
(1oră) tru dezvoltarea sociale și personale Venn a IX-a, tarea, ve-
personală și a ◆ Aprecierea rolului proiector, rificarea
comunităţii intereselor și aspiraţi- compu-
ilor personale în dez- ter, pre-
voltarea comunităţii zentare
ppt, fișe,
surse
mass-
media
1 2 3 4 6 7 8
Tema 7. Comporta- ◆ Formarea unui Explicaţia, Manu- Ex-
Comporta- mentul proso- sistem de cunoștinţe conversaţia, alul de primrea
mentul pro- cial. Norme. despre comporta- dezbaterea, Educație opiniei,
social Manifestări ale mentul prosocial selectarea civică, cl. argu-
(1 oră) comportamen- ◆ Descrierea formelor informaţiei a IX-a, mentarea
tului prosocial. de comportament proiec- poziției,
Altruism pentru prosocial. Stabilirea tor, com- aprecierea
binele public importanţei altruis- puter,
mului pentru individ prezen-
și pentru societate tare ppt,
◆ Exprimarea atitu- fișe

- 19 -
dinii faţă de schim-
bările din societatea
contemporană și ma-
nifestarea comporta-
mentului prosocial
1 2 3 4 6 7 8
Evaluare ◆ Definirea și utilizarea Testarea Manu- Verificarea
corectă a definiţiilor Evaluarea alul, testului
◆ Deducerea generalului cunoștințelor testul
și particularului în ca- și competen-
drul comportamentelor țelor la nivel
prosociale de:
◆ Cunoașterea valorilor ◆ Cunoaștere
sociale și personale ◆ Aplicare
◆ Demonstrarea ◆ Integrare
interdependenţei dintre
comunicare, societate,

- 20 -
individ și conflict
◆ Elaborarea şi prezen-
tarea unui discurs cu
privire la importanţa
comunicării în familie,
grup, societate
◆ Elaborarea unui eseu la
tema „Casa mea –cetatea
mea”
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II. SOCIETATEA DEMOCRATICĂ

Conținuturi/ Resurse
Subcompe- Detalieri de Metode și
teme Activități de învățare didac- Evaluare
tenţe conținuturi procedee
(timpul) tice
1 2 3 4 6 7 8
◆ Justifica- Tema 8. De- Democrația, ◆ Explicarea impactu- Conversația Manu- Interoga-
rea necesită- mocraţia și participa- lui participării civice euristică, alul de rea fron-
ţii integrării participarea rea civică, asupra guvernărilor, discuția Educație tală
europene civică în democrația administrației publice dirijată, civică, cl. Prezen-
a R. Mol- lume și în participativă ◆ Analiza formelor de interogarea, a IX-a, tarea
dova și a Republica Manifestări ale participare civică expunerea, proiec- soluțiilor

- 21 -
păstrării în Moldova democrației ◆ Participarea la explicația, tor, com- de rezol-
acest proces (1 oră) prin partici- activități cu caracter co- prezentarea, puter, vare a
a valorilor pare civică în munitar mini-prele- prezen- probleme-
naţionale lume și RM ◆ Argumentarea gerea tare ppt, lor comu-
Democrația necesității participării fișe nității
participativă civice
în Tratatul pri-
vind UE
1 2 3 4 6 7 8
◆ Aprecierea Tema 9. Pluralismul, so- ◆ Determinarea Discuția Manu- Intero-
nivelului de Pluralismul cietatea demo- importanței pluralismu- dirijată, me- alul de garea
funcţionare și societatea crată, partidele lui în societățile demo- toda PRES, Educație frontală,
în sistem a civilă politice, societa- cratice descrierea, civică, gradul de
drepturilor, (1 oră) tea civilă ◆ Proiectarea soluționării prezentarea, cl. a IX- participa-
libertăţilor problemelor comunitare completarea a, pro- ție, pre-
și respon- ◆ Aprecierea aportului fișei, lucrul iector, zentarea
sabilităţilor societății civile la dezvol- în echipă, compu-
omului tarea societății explicația, ter, pre-
◆ Proiectarea și parti- comparația zentare
ciparea la activități ale ppt, fișe

- 22 -
societății civile
1 2 3 4 6 7 8
◆ Proiecta- Tema 10. Drepturile ◆ Explicarea Discuția Manu- Verifica-
rea mode- Funcţionarea omului, neîn- interdependenței dintre dirijată, alul de rea te-
lului unei în sistem a deplinirea res- respectarea drepturilor explicația, Educație mei, fișa
societăţi drepturilor, ponsabilităţilor, și libertăților și exerci- identificarea civică, cl. de veri-
virtuale din libertăţilor și respectarea tarea responsabilităților ideilor în a IX-a, ficare a
perspectiva responsabili- legii, exemple de Elaborarea unei text, lucrul proiector, temei
valorilor tăţilor oame- responsabilități, scheme ce reprezintă individual, compu-
fundamen- nilor interdependența dreptul, libertățile și discursul, ter, pre-
tale ale de- (1 oră) dintre drepturi și responsabilitățile omului argumenta- zentare
mocraţiei și responsabilități ◆ Analiza experienței rea ppt, fișe
a normelor unor personalități în

- 23 -
de convieţu- lupta pentru respectarea
ire socială drepturilor și libertăților
omului
◆ Elaborarea unui dis-
curs argumentativ des-
pre respectarea drepturi-
lor și obligațiilor
1 2 3 4 6 7 8
◆ Iden- Tema 11. Cetățenia, legea ◆ Explicația semnificației terme- Explicația, Manu- Rezol-
tificarea Cetățenia cetăţeniei Republi- nilor cetățean, cetățenie graficul T, alul de varea
soluţiilor Repu- cii Moldova, drep- ◆ Analiza relației cetățean-stat comparația, Educație itemilor,
pentru blicii tul la cetățenie și ◆ Compararea cetățeniei UE cu discuția di- civică, cl.
intero-
dilemele Moldova. obținerea ei, plura- cetățenia Republicii Moldova rijată a IX-a garea,
morale Cetățenia litatea de cetăţenii, ◆ Determinarea oportunităților partici-
cu care se UE dovada cetăţeniei, oferite de cetățenia europeană parea la
pot con- (1 oră) cetăţenia euro- discuție,
frunta în peană, drepturile frontală,
procesul cetățenilor UE conti-
de adop- nuă

- 24 -
tare a Tema Uniunea Euro- ◆ Identificarea valorilor Prezentarea Manu- Verifi-
deciziilor 12. Per- peană, etapele împărtășite și promovate în posterului, alul de carea
spectiva integrării euro- țările-membre ale UE graficul T, ar- Educație proiec-
pene, Moldova
europea- pe calea aderării ◆ Descrierea realizărilor gumentarea, civică, cl. telor,
nă a Re- la Uniunea Eu- democrației din țările UE și din explicația a IX-a, cunoș-
publicii ropeană, avan- Republica Moldova Dezbaterea, proiec- tințelor,
Moldova tajele integrării ◆ Argumentarea necesității inte- analiza do- tor, com- partici-
(1 oră) Republicii Mol- grării Republicii Moldova în UE cumentului, puter, parea la
dova în UE
◆ Elaborarea unui plan de identificarea prezen- discuții
acțiuni pe care le poate între- ideilor în text tare ppt,
prinde orice cetățean al țării în fișe
vederea integrării în UE
1 2 3 4 6 7 8
Tema 13. Diversitatea ◆ Distingerea Comenta- Manu- Verifi-
Lumea mul- culturală a lumii diferențelor culturale rea, brain- alul de carea
ticulturală Comunicarea dintre popoarele euro- stormingul, Educație temei,
și păstrarea multiculturală, pene diagrama civică, cl. fișa de
valorilor naţi- componența ◆ Argumentarea Venn, meto- a IX-a, verificare
onale (2 ore) națională a necesității toleranței da PRES, proiec- a temei
statelor UE, într-o societate demo- explicația tor, com-
componența cratică puter,
națională a RM, ◆ Demonstrarea prezen-
conflicte inte- necesității protejării tare ppt,
retnice și căi drepturilor tuturor po- fișe

- 25 -
de soluționare, poarelor
soluții de suc- ◆ Exprimarea atitudinii
ces în aborda- față de bogăția culturală
rea diversității a popoarelor
Tradițiile și obi-
ceiurile, portul
românesc
1 2 3 4 6 7 8
Evaluare ◆ Utilizarea corectă a Testarea Manu- Verificarea
(1 oră) limbajului juridic ca- Evaluarea alul, testului
racteristic societăților cunoș- testul
democratice tințelor și
◆ Argumentarea compe-
necesității integrării tențelor la
europene a Republicii nivel de:
Moldova ◆ Cunoaștere
◆ Exprimarea atitudinii ◆ Aplicare
față de diversitatea cul- ◆ Integrare
turală

- 26 -
◆ Înaintarea soluțiilor
pentru rezolvarea
unor probleme locale,
naționale
◆ Descrierea tradițiilor și
obiceiurilor naționale și
europene
◆ Compararea argumen-
telor adepților integrării
cu cele ale adversarilor
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III.
VIAŢA ȘI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ȘI SOCIALE

Conținuturi/ Resurse
Subcom- Detalieri de Metode și
teme Activități de învățare didac- Evaluare
petenţe conținuturi procedee
(timpul) tice
1 2 3 4 6 7 8
◆ Analiza Tema 14. Riscurile, ◆ Identificarea stărilor Conversaţia, Manu- Interogarea
eventua- Factorul diminuarea/de- de risc explicaţia, alul de frontală,
lelor con- uman, coezi- pășirea riscu- ◆ Stabilirea impactului problemati- Educație prezenta-
secinţe ale unea socială rilor, rolul fac- factorului uman în di- zarea, ana- civică, cl. rea poste-
comporta- și diminua- torului uman minuarea și depășirea liza, diagra- a IX-a, rului

- 27 -
mentului rea/depășirea și al coeziunii riscului ma Venn, proiec-
asociat riscurilor sociale ◆ Demonstrarea impor- expunerea, tor, com-
riscurilor (1 oră) tanţei coeziunii sociale prezentarea, puter,
în depășirea riscului mini-prele- prezen-
gerea tare ppt,
fișe
1 2 3 4 6 7 8
◆ Proiec- Tema 15. Comportament ◆ Identificarea Compor- Conversaţia, Manu- Soluții
tarea stra- Comporta- inadvertent: tamentului inadvertent, explicaţia, alul de propuse
tegiilor de mentul in- exploatarea se- a traficului de persoane, problemati- Educație pentru
ameliorare advertent și xuală, traficul exploatarea sexuală, ÎTS zarea, anali- civică, cl. evitarea
a propriei consecinţele de persoane, ◆ Stabilirea consecinţe- za, graficul a IX-a, riscurilor,
stări de să- lui infectarea cu lor comportamentului T proiec- interoga-
nătate și de (1 oră) HIV/SIDA, ITS inadvertent tor, com- rea
asigurare a Consecinţe ale ◆ Demonstrarea impor- puter,
securităţii comportamen- tanţei educaţiei în fami- prezen-
colective tului inadver- lie pentru prevenirea și tare ppt,
tent diminuarea pericolelor fișe.

- 28 -
Tema 16. Pasiuni, senti- ◆ Identificarea și dis- Conversaţia, Manu- Argu-
Pasiuni și mente. Iubire. tingerea trăsăturilor explicaţia, alul de mentarea,
sentimente Educaţia sexu- caracteristice unei pa- problemati- Educație aprecierea,
(1 oră) ală. Abstinenţa. siuni, unui sentiment și zarea, anali- civică, cl. chesti-
Importanţa ab- unei iubiri. Aprecierea za, demon- a IX-a, onarea,
stinenţei importanţei relaţiilor strarea proiec- rezolvarea
frumoase și armonioase tor, com- situațiilor-
în dezvoltarea relaţiilor puter, problemă
de dragoste prezen-
◆ Demonstrarea impor- tare ppt,
tanţei abstinenţei fișe
1 2 3 4 6 7 8
Tema 17. Sănătatea – valoare ◆ Identificarea actelor Conversaţia, Manu- Studiul in-
Dreptul socială și personală legislative care conţin explicaţia, alul de dividual
persoanei Prevederi legale prevederile dreptului problemati- Educație
la ocrotirea privind dreptul per- persoanei la ocrotirea zarea, ana- civică, cl. a
sănătăţii soanei la ocrotirea sănătăţii liza surselor IX-a,
sănătăţii, relaţii me-◆ Cunoașterea prevede- legislative proiector,
dic-pacient rilor computer,
◆ Stabilirea importanţei prezentare
ocrotirii sănătăţii indivi- ppt, fișe
dului pentru dezvoltarea
societăţii, relaţiilor in-

- 29 -
terumane și dezvoltarea
individului
Tema 18. Poliţa de asigura- ◆ Analiza prevederilor Discuţia Manu- Propuneri
Poliţa de re obligatorie de poliţei de asigurare me- dirijată, alul de de îmbu-
asigurare asistenţă medicală dicală obligatorie analiza do- Educație nătățire a
obligatorie Servicii acoperite de ◆ Stabilirea importanţei cumentului, civică, cl. a serviciilor
de asistenţă poliţa de asigurare. poliţei de asigurare me- explicaţia, IX-a, medicale,
medicală Drepturile și res- dicale problemati- proiector, participare
ponsabilităţile asi- ◆ Definirea drepturilor zarea, ana- computer, la activități
guratului. Drepturi- și obligaţiilor asiguratu- liza prezentare în cadrul
le și responsabilită- lui și asiguratorului ppt, fișe lecției, apre-
ţile asiguratorului cierea
1 2 3 4 6 7 8
Tema 19. Înec, electrocutare, ◆ Identificarea cazurilor Discuţia Manu- Eseul ne-
Primul stop cardiorespirator care necesită prim ajutor. dirijată, alul de structurat
ajutor pre- Acordarea primului ◆ Stabilirea importanţei conversaţia, Educație
medical ajutor premedical acordării primului ajutor explicaţia, civică, cl.
în păstrarea sănătăţii indi- proble- a IX-a,
vidului matizarea, proiector,
◆ Analiza trăsăturilor ca- expunerea, compu-
racteristice unui stop cardi- minifilmul, ter, pre-
ac și unui stop respirator analiza zentare
◆ Identificarea măsurilor și ppt, fișe
mijloacelor de acordare a

- 30 -
primului ajutor
Tema 20. Stările de depresie, ◆ Identificarea trăsăturilor Conversaţia, Manu- Argumen-
Căi decente anxietate, stres caracteristice unei stări de- explicaţia, alul de tarea, im-
de depășire Căi decente de depă- presive, stresului, anxietății, problemati- Educație plicarea în
a barierelor, șire a barierelor, di- dificultății zarea, ana- civică, cl. activități,
dificultăţi- ficultăţilor. Serviciile ◆ Aprecierea importanţei sus- liza a IX-a, aprecierea
lor, stărilor care acordă ajutor ţinerii familiei și a unui ajutor proiector,
de depresie, și asistenţă socială, medical calificat în păstrarea compu-
psihologică sănătăţii individului. Eviden- ter, pre-
anxietate,
ţierea serviciilor de asistenţă zentare
stres
socială și psihologică ppt, fișe
1 2 3 4 6 7 8
Evaluare ◆ Cunoașterea noţiuni- Testarea Manua- Verificarea
lor de „comportament Evaluarea lul, testul testului
inadvertent”, „stres”, cunoș-
„depresie”, „anxietate”, tințelor și
„risc”, „ajutor medical”, compe-
„poliţă de asigurare”, tențelor la
„iubire” nivel de:
◆ Aprecierea importan- ◆ Cunoaștere
ţei susţinerii familiei și a ◆ Aplicare
unui ajutor medical ca- ◆ Integrare
lificat în păstrarea sănă-

- 31 -
tăţii fizice și psihologice
a individului
◆ Demonstrarea in-
terdependenţei dintre
comportamentul inad-
vertent, risc și ajutor
medical
◆ Elaborarea unui eseu
structurat
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV.
DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI GHIDAREA ÎN CARIERĂ

Conținuturi/ Resurse
Subcompe- Detalieri de Activități Metode și
teme didac- Evaluare
tenţe conținuturi de învățare procedee
(timpul) tice
1 2 3 4 6 7 8
◆ Modelarea Tema 21. Profesionalizarea. ◆ Analiza ofertelor de Discuţia di- Manu- Exprima-
comporta- Profesiona- Învățământul se- profesii ale sistemu- rijată, mini- alul de rea opiniei,
mentelor de lizarea în cundar profesio- lui de învățământ prelegerea, Educație partici-
promovare Republica nal, învățământul ◆ Identificarea explicaţia, civică, cl. parea la
personală; Moldova superior din Re- instituțiilor care pot argumenta- a IX-a, activități

- 32 -
publică. Agenţia oferi consiliere și rea proiec-
Naţională pentru informații cu privire tor, com-
Ocuparea Forţei la formarea profesi- puter,
de Muncă, ser- onală și locurile de prezen-
vicii oferite de muncă tare ppt,
Agenţie ◆ Argumentarea tabla
necesității formării
profesionale
◆ Determinarea pro-
fesiei pentru care
optează
1 2 3 4 6 7 8
◆ Pro- Tema Decizia de carieră, Determinarea factorilor Discuția Manu- Verificarea,
iectarea 22. Ca- procesul decizio- care influențează alege- ghidată, alul de prezentarea
acţiunilor riera și nal, factorii care rea carierei prezentarea, Educație ppt
privind factorii de influențează alege- Selectarea profesiilor explicația, civică, cl.
valorifica- decizie rea, componentele atractive dezbaterea, a IX-a,
rea în viaţa dezvoltării carierei Argumentarea motive- mini-prele- proiec-
cotidiană lor alegerii profesiei gerea, anali- tor, com-
a dreptului Aprecierea importanței za textului, puter,
consuma- remunerării materiale a explicația, prezen-
torului; deținătorilor de profesii lucrul indi- tare ppt,
◆ Adop- în alegerea carierei vidual, inte- tabla

- 33 -
tarea rogarea
deciziilor Tema 23. Necesitatea pro- Argumentarea Analiza, Manu- Prezentarea
argumen- Promova- movării personale necesității acțiunilor de argumen- alul de interviului,
tate pentru rea perso- Promovarea imagi- promovare personală tarea, scri- Educație interogarea
eventualul nală nii proprii, CV-ul, Elaborarea mijloacelor erea liberă, civică, cl.
domeniu cartea de vizită, de promovare personală observația, a IX-a,
profesio- portofoliul online, Înscenarea interviului proble- proiec-
nal. rețelele de socializa- de angajare matizarea, tor, com-
re, aspectul plăcut, Comunicarea asertivă în interogarea, puter,
blogul, adresa de dialogurile cu colegii jocul de rol prezen-
e-mail, semnătura, tare ppt,
interviul de angajare tabla
1 2 3 4 6 7 8
Tema 24. Resursele interne ale Evaluarea modului în Minipre- Manu- Partici-
Resursele omului, sănătatea și care își dezvoltă resur- legerea, alul de parea la
personale puterea fizică, inte- sele personale discuția Educație activități,
și planifica- lectul, gândirea pozi- Argumentarea dirijată, stu- civică, cl. intereoga-
rea carierei tivă, autoaprecierea, necesității gândirii diul de caz, a IX-a, rea, verifi-
explorarea resurselor pozitive în dezvoltarea argumenta- proiec- carea
personale personală rea, chestio- tor, com-
Argumentarea narea puter,
necesității unui plan prezen-
de carieră tare ppt
Demonstrarea autoa-

- 34 -
precierii corecte
Tema 25. Planul de carieră și Descrierea etapelor Miniprele- Manu- Proiectul
Proiectul rolul acestuia în dez- carierei gerea, lucrul alul de de carieră,
individual voltarea profesională Determinarea individual, Educație gradul de
de carieră Etapele carierei. Une- greșelilor în alegerea și prezentarea, civică, cl. argumen-
le greșeli în alegerea proiectarea carierei comparația, a IX-a, tare, veri-
și proiectarea carierei Aprecierea activității graficul T, proiec- ficarea
Alegerea greșită a profesionale a unor proiectul tor, com-
carierei personalități puter,
Model de proiect de Elaborarea proiectului prezen-
carieră de carieră tare ppt
1 2 3 4 6 7 8
Tema 26. Cine sunt pro- Cunoașterea și defi- Discuţia Manu- Rezolvarea
Producător ducătorii și cine nirea noţiunilor de dirijată, alul de situațiilor-
și consuma- sunt consuma- „consumator”, „pro- analiza do- Educație problemă,
tor. Drepturi torii, drepturile ducător” cumentului, civică, cl. prezenta-
și responsa- consumatorilor Demonstrarea problemati- a IX-a, rea, intero-
bilităţi și producătorilor, utilității cunoaște- zarea proiec- garea
obligațiile produ- rii drepturilor de tor, com-
cătorilor. Legea  consumator pentru puter,
privind protecţia protejarea vieţii și prezen-
consumatorilor sănătăţii tare ppt
Proiectarea acţiunii

- 35 -
pentru valorificarea
în viaţă a dreptului
consumatorului
◆ Să evidenţieze
responsabilităţile
consumatorului și
producătorului.
1 2 3 4 6 7 8
Tema 27.  Bunurile si servi- ◆ Să identifice bu- Discuția Manu- Verifi-
Bunurile și ciile publice nurile și serviciile dirijată, alul de carea,
serviciile Organe ale admi- publice. analiza, Educație rezolvarea
publice nistraţiei publice; ◆ Să argumenteze conversația civică, cl. situației-
autorităţi sau in- drepturile consuma- euristică, a IX-a, problemă
stituţii publice; torilor de a beneficia lucrul în proiec-
instituţii de inte- de servicii publice de perechi tor, com-
res public; regii calitate. Interogarea, puter,
autonome de ◆ Să proiecteze idei și prezentarea, prezen-
interes public. acțiuni cu privire la studiul de tare ppt
După obiectul de îmbunătățirea servi- caz, algorit-

- 36 -
activitate, servici- ciilor publice. mul
ile publice se cla- ◆ Să descrie com-
sifică în: poliţie și portamente ale unui
apărare naţională; consumator infor-
financiare și fis- mat.
cale; învăţământ;
asistenţă socială și
igienă; artă și cul-
tură și economice
Exersez: Învăț să
fiu.
1 2 3 4 6 7 8
Evaluare ◆ Descrierea profesii- Testarea Manua- Verificarea
lor și meseriilor Evaluarea lul, testul testului
◆ Identificarea legilor cunoș-
ce apără drepturile tințelor și
consumatorului competen-
◆ Argumentarea țelor la nivel
necesității pregătirii de:
profesionale pentru o ◆ Cunoaștere
carieră de succes ◆ Aplicare
◆ Elaborarea modele- ◆ Integrare
lor de acțiuni de pro-

- 37 -
tejare a drepturilor
consumatorului în
limitele legislației
◆ Exprimarea atitudi-
nii față de încălcarea
drepturilor consu-
matorului
IV. SUGESTII DE PROIECTE DIDACTICE
Unitatea de învăţare I. Omul – fiinţă socială

Tema1. Stiluri de comunicare. Lucru în echipă. Luarea deciziilor

Subcompetențe:
◆ Manifestarea capacităţilor de comunicare eficientă
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să explice noţiunile „comunicare”, „stil de comunicare”, „echipă”,
„decizie”, „consens”.
O2 Să aprecieze importanţa comunicării în dezvoltarea societăţii și a
relaţiilor interumane.
O3 Să evidenţieze stilurile de comunicare.
O4 Să distingă trăsăturile caracteristice unei echipe eficiente.
O5 Să demonstreze importanţa consensului în luarea deciziei.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucru individual, prezentare PowerPoint
Metode: discursul, prezentarea, interogarea, problematizarea, analiza,
conversația euristică
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 38 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe marginea mottoului Discuția
Știu, vreau să Discuția dirijată pe marginea imaginilor dirijată
știu. din rubrica Știu, vreau să știu.
Întrebări sugestive: Interogarea
Definește cuvântul comunicare.
◆ Descrie imaginile alăturate rubricii.
◆ Ce legătură au imaginile cu relaţiile
umane și comunicarea?
◆ Ce metode sau mijloace de comunicare
mai cunoști?
◆ Numește ce fel de cunoștințe și com-
portamente dorești să înveți la această
temă.
Realizarea sensului
Activitatea 2. A. Profesorul prezintă în PowerPoint ima- Prezentarea
Studiez: gini care înfăţișează tipurile de comunicare Miniprele-
învăț să știu. verbală și nonverbală și introduce în temă. gerea
Sarcina 1. Identifică în imagini ce se refe- Argumen-
ră la comunicarea verbală și ce se referă la tarea
comunicarea nonverbală. Argumentează.
Sarcina 2. Examinează cele două imagini Explicația
din chenarul Comunicarea nonverbală și
explică prin ce se manifestă comporta-
mentele prezentate.
Sarcina 3. Explică de ce imaginile sunt ex-
primarea comunicării nonverbale.
Sarcina 4. Desenează cinci caricaturi, mi- Prezentarea
mici sau gesturi care ar reflecta comunica-
rea nonverbală.
Sarcina 5. Înscenează prin gesturi anumi-
te mesaje, propune colegilor să le descifre-
ze.
Sarcina 6. Examinează situaţia-problemă Situația-
și explică cum vei proceda în situația de- problemă
scrisă, utilizând fiecare stil de comunicare.

- 39 -
Activitatea 3. Sarcina 7. Amintește-ţi ce este o echipă.
Exersez: Sarcina 8. Analizează influența fiecărui stil Analiza
învăț să fiu. de comunicare asupra relațiilor dintre mem-
brii echipei.
Sarcina 9. Compară, utilizând diagrama
Venn, o echipă sportivă și o echipă de lucru.
Sarcina 10. Formează împreună cu colegii o Lucrul
echipă, pentru a participa la un concurs; explică în echipă
cum vă veți organiza, pentru a avea succes.
Activitatea 4. Sarcina 11. Identifică ideea principală ex- Identi-
Învăț de la pusă de către Andrew Carnegie: „Munca în ficarea
oamenii de echipa este capacitatea de a munci impreuna ideilor în
succes. pentru a realiza o idee comună, capacitatea text
de a direcţiona realizările individuale spre
obiectivele organizaţionale. Este sursa ce le
permite oamenilor obișnuiţi să atingă rezul-
tate neobișnuite.”
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 12. Numește cinci calități de care Scrierea
Reflectez: trebuie să dea dovadă membrii echipei, pen- liberă
am învățat. tru a avea succes.
Sarcina 13. Scrie cinci propoziții, utilizând
termeni care să reflecte comunicarea în
echipă și luarea deciziei.
Sarcina 14. Demonstrează importanţa con- Analiza
sensului în luarea deciziei.
Extindere
Activitatea 6. Li se propune elevilor să rezolve itemii din
Acționez. rubrica Acționez.
■ Descrie o echipă în care comunicarea este Discursul
ineficientă.
■ Explică rolul fiecărui membru în atingerea Prezenta-
succesului de către echipă. rea
■ Elaborează un discurs, prin care vei prezenta
un produs colegilor tăi și-i vei convinge să-l
procure.

- 40 -
Tema 2. Conflictele în limita normelor morale și juridice

Subcompetențe:
◆ Manifestarea capacităţilor de comunicare eficientă
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să explice termenii conflict, normă morală, lege.
O2 Să demonstreze impactul lipsei de comunicare în apariţia
și evoluţia unui conflict.
O3 Să cunoască tipurile de conflict.
O4 Să stabilească importanţa aplicării regulilor și strategiilor
în reglementarea conflictelor.

Tipul lecţiei: de transmitere/însuşire de cunoştinţe


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucru individual, frontal
Metode: identificarea ideilor, selectarea informaţiei din surse mass-me-
dia, discuţia dirijată
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe, surse mass-media
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 41 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau Discuție dirijată dirijată
să știu. Sugestii: Interogarea
Definește sensul cuvântului conflict.
◆ Explică ce legătură au stilurile de comu-
nicare cu apariţia conflictului.
◆ Identifică un conflict îngheţat în Repu-
blica Moldova.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Analizează imaginile de la lecţie Analiza
Studiez: și explică de ce fiecare dintre ele se atribu-
învăț să știu. ie la un anumit tip de conflict.
Sarcina 2. Studiază prezentarea con- Explicaţia
flictului în viziunea lui Daniel Sapiro.
Exprimă-ţi opinia faţă de această prezen-
tare schematică. Cu ce eşti de acord şi cu
ce nu?
Activitatea 3. Sarcina 3. Stabilește căile de soluţionare a Identificarea
Exersez: unui conflict.
învăț să fiu. Sarcina 4. Identifică părţile pozitive și ne- Analiza
gative ale fiecărei strategii de rezolvare a
conflictului.
Activitatea 4. Sarcina 5. Exprimă-ţi opinia cu privire la Comentarea
Învăț afirmaţia lui William James: „Când intri în Discursul
de la oamenii conflict cu cineva, există un factor de care
de succes. depinde dacă aceasta va duce la ruperea
relaţiei sau la întărirea ei. Acel factor este
atitudinea”.

- 42 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 6. Enumeră calitățile de care tre- Lucrul
Reflectez: am buie să dea dovadă părţile implicate în individual –
învățat. conflict, pentru a soluţiona amiabil un analiza
conflict.
Sarcina 7. Identifică rolul comunicării
eficiente pentru soluţionarea conflictului.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 8. Identifică în mass-media un Selectarea
Acționez. conflict la alegere (intergrupal, interna- informaţiei
ţional, militar, familial etc.). Prezintă-l,
urmând următorul algoritm: 1) Părţi im-
plicate în conflict; 2) Problema abordată;
3) Cauzele conflictului; 4) Metoda sau
strategia de soluţionare; 5) Urmările.

- 43 -
Tema 3. Familia – prima mea apartenenţă de grup

Subcompetențe:
◆ Manifestarea capacităţilor de comunicare eficientă
◆ Aprecierea rolului de părinte și a responsabilităţilor asociate (personale
și sociale)
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască și să explice termenii familie, grup social,
grup primar, generaţie.
O2 Să enumere caracteristicile unei familii.
O3 Să deosebească familia de alte grupuri sociale.
O4 Să identifice tipurile de familii.

Tipul lecţiei: de acumulare a cunoștinţelor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucru individual, frontal
Metode: discuţia dirijată, SINELG, analiza documentului, dezbaterea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 44 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuţia
Știu, vreau Discuție dirijată dirijată
să știu. Sugestii:
Definește prin metoda SINELG cuvintele SINELG
familie, generaţie.
◆ Identifică rolul comunicării în relaţiile Interoga-
din familie. rea
◆ Numește trei generaţii din familia ta.
◆ Ce este un arbore genealogic?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Citește extrasul din Codul fami- Lucru cu
Studiez: învăț liei. Expune-ţi opinia cu privire la egalita- documen-
să știu. tea drepturilor și obligaţiilor în familie. tele
Sarcina 2. Numiți un alt document de bază
al statului care conţine prevederi referitoare
la familie.
Sarcina 3. Analizează imaginile de mai sus Analiza
și numește ce forme de participare civică
ilustrează fiecare.
Sarcina 4. Comentează impactul par- Explicaţia
ticipării civice asupra guvernărilor,
administrației publice.
Activitatea 3. Sarcina 5. Analizează imaginile lecţiei și Analiza
Exersez: numește tipurile de familie pe care le ilus-
învăț să fiu. trează fiecare. Poate oare aceeași fotografie
să se refere la mai multe tipuri de familie?
Argumentează. Argumen-
Sarcina 6. Identifică în familia ta rudele pe tarea
linie matriliniară.
Sarcina 7. Exprimă-ţi opinia despre im-
portanţa comunicării în familiei.

- 45 -
Activitatea 4. Sarcina 8. Extrage învățăminte din afir- Identificarea
Învăț de la maţia lui Paul Thomas Mann: „O fami- ideilor
oamenii lie trebuie să fie unită și solidară, căci
de succes. altfel nenorocul bate la ușă.” Expune-ţi
părerea.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 9. Numește trei principii, cele Lucrul indi-
Reflectez: mai importante în viziunea ta, pe care vidual
am învățat. se bazează o familie unită. Lucrul cu
Sarcina 10. Identifică în Constituţia documentele
Republicii Moldova articolele care se Analiza do-
referă la relaţiile de familie și exprimă-ţi cumentului
atitudinea faţă de aceste prevederi.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 11. Fiecare familie are un nume. Analiza
Acționez. Identifică originea, evoluţia și geografia
răspândirii numelui vostru de familie.
Sarcina 12. redactează o prezentare Prezentarea
PowerPoint și relatează colegilor istoria
numelui tău de familie.
Sarcina 13. Creează un album deosebit
și organizaţi un concurs.

- 46 -
Tema 4. Funcţiile și responsabilităţile familiei

Subcompetențe:
◆ Aprecierea rolului de părinte și a responsabilităţilor asociate (personale
și sociale)
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să enumere și să cunoască funcţiile familiei și importanţa
acestora.
O2 Să evidenţieze impactul comportamentului parental asupra
copilului.
O3 Să cunoască responsabilităţile familiale.
O4 Să demonstreze necesitatea împărţirii echitabile
a responsabilităţii în familie.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: discuţia, analiza, prezentarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe.
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea sistema-
tică, interogarea frontală, verificarea

- 47 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuţia
Știu, vreau Sarcina 1. Scrie pe o foaie de hârtie nu- Lucrul
să știu. mele fiecărui membru al familiei și indi- individual
că cine este el pentru tine.
Sarcina 2. Descrie unul dintre cazurile Prezentarea
când ați fost undeva împreună cu toți
membrii familiei.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 3. Examinează imaginile prezen- Explicarea
Studiez: învăț tate. Explică apartenenţa lor la o anumi-
să știu. tă funcţie a familiei. Argumentează-ţi
opinia.
Sarcina 4. Clasifică funcţiile familiea în
legătură cu importanţa acestora în opi-
nia ta. Explică poziţia ta.
Activitatea 3. Sarcina 5. Explică în ce rezidă diferenţa
Exersez: învăț sau similitudinea între responsabilitate și
să fiu. obligaţie în familie.
Sarcina 6. Analizează influența stilului Analiza
de viaţă modern asupra împărţirii res-
ponsabilităţilor în familie.
Sarcina 7. Întocmește o listă a Lucrul
responsabilităţilor tale în familie. individual
Sarcina 8. Analizează extrasul din docu-
ment.

- 48 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Activitatea 4. Sarcina 9. Comentează afirmaţia lui Leone Comenta-
Învăț de la Battista Alberti: „Obligaţia capului de fa- riul
oamenii milie nu constă numai în aceea de a avea
de succes. pline hambarul casei și pivniţa, ci mult
mai mult; el trebuie să ia aminte la tot, să
vadă și să observe cu cine se întovărășesc
ai săi, să vegheze obiceiurile dinăuntrul și
din afara casei, fiecare deprindere nesănă-
toasă a oricăruia dintre membrii familiei,
să o îndrepte prin îndemnuri raţionale, ni-
cidecum silnice, să dea sfaturi bune acolo
unde trebuie, nu să ordone; de asemenea;
să fie la nevoie și sever, neînduplecat și as-
pru chiar, dar întotdeauna să aibă în gând
numai dorinţa de a face bine, asigurând
pacea și liniștea întregii sale familii”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Explică importanţa împărţirii Explicarea
Reflectez: am echitabile a responsabilităţilor în familie.
învățat. Sarcina 11. Numește trei calități de care Lucrul
trebuie să dea dovadă membrii familiei individual
pentru împărţirea echitabilă a responsabi-
lităţilor.
Sarcina 12. Scrie trei propoziții, utilizând
termeni care să reflecte rolul familiei în
dezvoltarea societăţii.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 13. În baza exemplelor concrete Lucrul in-
Acționez. din familia ta, însoţite, în unele cazuri, de dividual
imagini foto sau video, explică funcţiile Prezentare
familiei enumerate în textul lecţiei. PowerPoint
Sarcina 14. Redactează o prezentare
PowerPoint prin care vei arăta colegilor
repartizarea responsabilităţilor într-o fa-
milie modernă.

- 49 -
Tema 5. Părinţi și copii

Subcompetențe:
◆ Aprecierea rolului de părinte și a responsabilităţilor asociate
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să aprecieze rolul părintelui în educarea şi dezvoltarea copilului.
O2 Să cunoască drepturile şi obligaţiile unui copil.
O3 Să demonstreze necesitatea implicării copilului în rezolvarea
unor probleme cotidiene.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, discuţia, lucrul în
echipă
Metode:
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 50 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe marginea mottoului și a sim- Discuţia
Știu, vreau să bolului UNICEF
știu. Discuția dirijată Discuţia
Întrebări sugestive: dirijată
Ce cunoști despre Convenția privind Conversaţia
Drepturile Copilului? Care sunt princi-
piile Convenţiei?
◆ Care este poziţia oficială a Republicii
Moldova faţă de Convenţie?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Citește cu atenţie poezia lui
Studiez: învăț Dorothy Law Nolte: „Copiii învaţă ceea
să știu. ce trăiesc” și exprimă-ţi părerea despre
afirmaţiile poetului.
Sarcina 2. Explică dacă progresul social- Explicaţia
economic, politic, cultural se datorează
în vreo măsură oarecare democrației.
Sarcina 3. Analizează imaginile de mai Analiza
sus și numește ce forme de participare
civică ilustrează fiecare.
Sarcina 4. Explică impactul participării
civice asupra guvernărilor, administrației
publice.
Activitatea 3. Sarcina 5. Exprimă-ţi atitudinea cu pri- Explicarea
Exersez: învăț vire la responsabilităţile ambilor părinţi
să fiu. în educarea copilului.
Sarcina 6. Explică impactul comporta-
mentului parental asupra copiilor.
Sarcina 7. Citește cu atenţie Memorato-
rul pentru copii. Propune idei cu care ai
putea completa memoratorul.

- 51 -
Activitatea 4. Sarcina 9. Extrage învățăminte din Identificarea
Învăț de la afirmaţia lui Jean Jacques Rousseau: ideilor princi-
oamenii „Copilul ajunge pentru părinţii săi, pale
de succes. după educaţia care o capătă, răsplată
sau pedeapsă”. Comentează afirmaţia
expusă de Jean Jacques Rousseau. Care
este opinia ta în această privinţă?
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Enumeră cinci calităţi care, Lucrul
Reflectez: am în opinia ta, caracterizează un părinte individual
învățat. bun.
Sarcina 11. Argumentează utilitatea Argumentarea
încurajării copilului.
Sarcina 12. Apreciază dacă este corect
să fie copilul dojenit.
Sarcina 13. Exprimă-ți opinia în pro-
blema violenţei asupra copilului.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 14. După modelul Memoratoru-
Acționez. lui pentru copii prezentat, elaborează un
memorator pentru un bun părinte.
Prezintă memoratorul colegilor și
compară prevederile.
Sarcina 15. Discutaţi și elaboraţi un Lucrul în
memorator comun în două exemplare: echipă
unul păstrează-l pentru tine, celălalt
oferă-l părinţilor.

- 52 -
Tema 6. Valori sociale și personale

Subcompetențe:
◆ Determinarea echilibrului între binele public și interesul personal
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să identifice valorile sociale.
O2 Să definească valorile personale.
O3 Să stabilească concordanţa între valorile sociale și personale.
O4 Să aprecieze rolul intereselor și aspiraţiilor personale
în dezvoltarea comunităţii.

Tipul lecţiei: mixtă


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: conversaţia, studiul individual, graficul T, diagrama Venn
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 53 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată: Discuţia
Știu, vreau să ◆ Comentează mottoul lecţiei. dirijată
știu. ◆ Enumeră patru valori naţionale ale Conversaţia
Republicii Moldova.
◆ Numește valorile promovate de Uniu-
nea Europeană. Ghidează-te de docu-
mentul alăturat.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Examinează documentele de Lucrul cu
Studiez: învăț la tema lecţiei. Identifică valorile pro- documentele
să știu. movate în UE și în Republica Moldova,
conform documentelor citate.
Sarcina 2. Compară valorile enumerate Comparaţia
în aceste documente, utilizând graficul T. Graficul T
Sarcina 3. Numește impactul parental în
formarea valorilor personale.
Activitatea 3. Sarcina 4. Identifică interesele tale per- Analiza
Exersez: învăț sonale.
să fiu. Sarcina 5. Comentează contribuţia inte-
reselor și aspiraţiilor fiecărui individ la
dezvoltarea întregii comunităţi.

Activitatea 4. Sarcina 6. Comentează afirmaţia lui Conversaţia


Învăț de la Octavian Paler: „Un om care trăiește în
oamenii de spiritul valorilor ce sprijină viaţa nu va
succes. încerca să dovedească nimic: nici sfin-
ţenia, nici bunătatea, nici puterea sa. De
aceea oamenii de acest calibru trăiesc,
mai degrabă, în izolare, dar atunci când
cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i
întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate
schimba viaţa.”

- 54 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 7. Compară cu ajutorul diagra- Diagrama
Reflectez: am mei Venn valorile personale și valorile Venn
învățat. sociale.
Sarcina 8. Comentează importanţa valo- Comentarea
rilor personale pentru încadrarea unui Studiul
individ într-un colectiv. individual
2. Identifică valorile morale promovate
în Republica Moldova.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 9. Elaborează lista ta de valori Prezentarea
Acționez. personale, ordonându-le în mod des-
crescător.
Sarcina 10. Completează tabelul cu valo- Studiu
rile enumerate, pentru a le valida valoa- individual
rea, după exemplul prezentat.
Sarcina 11. Fiecare dintre noi are o
aspiraţie sau un interes pentru un
anumit domeniu. Prezintă domeniul
respectiv colegilor tăi și demonstrează-
le importanţa pentru dezvoltarea
ta personală și pentru dezvoltarea
comunităţii.

- 55 -
Tema 7. Comportamentul prosocial

Subcompetențe:
◆ Determinarea echilibrului între binele public și interesul personal
Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Formarea unui sistem de cunoștinţe despre comportamentul
prosocial.
O2 Să definească comportamentul prosocial.
O3 Să descrie formele de comportament prosocial.
O4 Să aprecieze importanţa altruismului pentru individ
și pentru societate.
O5 Să exprime atitudini faţă de schimbările din societatea
contemporană și manifestarea comportamentului prosocial.

Tipul lecţiei: de sinteză


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul în grup, frontal
Metode: explicaţia, conversaţia, dezbaterea, selectarea informaţiei
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe.
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 56 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe margine mottoului și a Discuţia
Știu, vreau să desenului: dirijată
știu. Ctește cu atenţie mottoul lecţiei și expri-
mă-ţi opinia.
Enumeră regulile de conduită pe care le-ai Conversaţia
învățat de mic copil de la părinți.
Crezi că trebuie sau nu să existe anumite
reguli de comportament în societate, în
familie? Argumentează.
◆ Definește sensul cuvântului comporta- Dezbaterea
ment.
◆ Descrie o societate în care oamenii nu
s-ar ghida de anumite reguli de com-
portament.
◆ Comentează desenul schematic și expli-
că legătura cu tema lecţiei.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Identifică trăsăturile comporta-
Studiez: învăț mentului prosocial.
să știu. Sarcina 2. Exprimă-ţi părerea referitoare Explicaţia
la normele cărora se datorează comporta-
mentul prosocial. Analiza
Sarcina 3. Analizează imaginile de la
temă și numește factorii care, în opinia ta,
au inflenţat fiecare caz de manifestare a
comportamentului prosocial.
Sarcina 4. Explică impactul mass-media
asupra promovării comportamentului pro-
social. Organizează o dezbatere cu colegii.
Activitatea 3. Sarcina 5. Identifică principiul altruismu-
Exersez: învăț lui exprimat în creștinism.
să fiu. Sarcina 6. Demonstrează importanţa al- Demon-
truismului într-o societate democratică. straţia

- 57 -
Activitatea 4. Sarcina 7. Comentează afirmaţia soci- Explicaţia
Învăț de la ologului Auguste Comte: „Familia este
oamenii aceea care face ca omul să treacă de la
de succes. egoism la altruism.” Exprimă-ţi atitudi-
nea faţă de afirmaţia dată.
Reflecţie
Activitatea 5. A. Sarcina 8. Din afirmaţiile expuse mai Argumen-
Reflectez: am jos, selectează-le pe cele în care este de- tarea
învățat. scris comportamentul prosocial. Argu-
mentează-ţi opinia. Explică de ce celelalte
afirmaţii nu se referă la comportamentul
prosocial.
1. Dinu s-a îmbolnăvit și nu poate
frecventa orele. Colegii merg pe rând
acasă la el și-i explică temele.
2. Un copil patina pe gheaţa subţire a
unui lac. Gheaţa s-a spart și copilul se
îneca. Un pescar aflat în preajmă l-a
salvat.
3. Dumitru a fost salvat de la înec de sal-
vamari.
4. Doamna Petrescu s-a simţit rău, s-a
adresat după ajutor la medic. Medicul
a consultat-o și i-a prescris tratamentul
necesar.
5. Domnul Niculescu a fost salvat de la
incendiu de pompieri.
6. O fetiţă de trei ani a fost salvată de
flăcări de vecinul de numai 16 ani.
B. Sarcina 9. În fiecare an, înainte de
Crăciun, se organizează diferite acţiuni
de caritate: „Caravana de Crăciun”, „Moș
Crăciun există, Moș Crăciun ești tu”,
„Dăruiești și câștigi” etc. Argumentează
necesitatea acestor binefaceri din punct
de vedere moral și social.

- 58 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 10. Numește trei exemple de
Acționez. comportament prosocial din viaţa coti-
diană.
Sarcina 11. Selectează din presă și pre- Selectarea
zintă un caz care, în opinia ta, redă un informației
exemplu de manifestare a comporta-
mentului prosocial. Argumentează-ţi
părerea.

- 59 -
Evaluare

Subcompetențe:
◆ Manifestarea capacităţilor de comunicare eficientă
◆ Aprecierea rolului de părinte și a responsabilităţilor asociate
(personale și sociale)
◆ Determinarea echilibrului între binele public și interesul personal

Timp: 45 de minute
Obiective de evaluare:
O1 Să definească și să utilizeze corect definiţiile.

O2 Să deducă generalul și particularul în cadrul comportamentelor


prosociale.
O3 Să cunoască valorile sociale și personale.
O4 Să demonstrează interdependenţa dintre comunicare,
societate, individ și conflict.
O5 Să elaboreze şi să prezinte un discurs cu privire la importanţa
comunicării în familie, grup, societate.
O6 Să elaboreze un eseu la tema: „Casa mea-cetatea mea”.
Tipul lecţiei: de evaluare
Tipul evaluării: sumativă
Timpul rezervat evaluării: 45 de minute

- 60 -
TEST

A. Cunoaștere
1. Explică termenii conflict, valoare personală, comportament prosocial.
2. Enumeră funcţiile familiei.
3. Numește trei stiluri de comunicare.
4. Descrie relaţia dintre individ și echipa din care face parte.
5. Identifică documentele naţionale în care sunt specificate valorile
naţionale și cele sociale.
6. Evidenţiază una dintre trăsăturile principale ale unui părinte bun.

B. Aplicare
1. Compară comportamentul a două persoane: una cu comportament
agresiv și cealaltă cu comportament pasiv.
2. Demonstrează interdependenţa dintre lipsa de comunicare și conflict.
3. Interpretează semnificaţia unui aforism cu referire la familie.
4. Explică, în baza unui exemplu concret, diferenţa dinte comportamentul
prosocial și obligaţia profesională.
5. Specifică o valoare care este deosebit de importantă pentru tine și
argumentează-ți opinia.
6. Demonstrează impactul modelului parental asupra dezvoltării copilului.
Exemplifică.
7. Formulează două concluzii cu referire la rolul familiei în societate.

C. Integrare
1. Elaborează un discurs cu privire la importanţa comunicării în familie,
grup, societate.
2. Analizează un caz conflictual din mediul școlar și evidențiază căile de
soluţionare a acestuia.
3. În baza unei fotografii din albumul de familie, scrie un eseu cu tema
„Casa mea – cetatea mea”.

- 61 -
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II. SOCIETATEA DEMOCRATICĂ

Tema 8. Democraţia și participarea civică în lume


și în Republica Moldova

Subcompetențe:
◆ Proiectarea modelului unei societăţi democratice

Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să explice necesitatea participării civice în societățile democratice.
O2 Să propună și să descrie activități cu caracter social.
O3 Să analizeze comportamente și experiențe ale oamenilor de succes.
O4 Să-și exprime atitudinea față de problemele din societate și rolul
participării civice.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: conversația euristică, discuția dirijată, interogarea, expunerea,
explicația, prezentarea, miniprelegerea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 62 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului. Conversația
Știu, vreau Discuție dirijată pe marginea desenului euristică
să știu. din rubrica Știu, vreau să știu.
Întrebări sugestive:
Definește sensul cuvântului indiferență.
◆ Descrie o societate în care există doar
persoane indiferente.
◆ Care ar fi soluția rezolvării probleme-
lor comunității în astfel de situații?
◆ Democrația oferă oportunități pentru
dezvoltare?
◆ Care sunt acestea?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Prezentarea temei, miniprelegere cu pri- Explicația
Studiez: învăț vire la principiile democrației și partici-
să știu parea civică.
Sarcina 1. Numește trei state înalt dez-
voltate.
Sarcina 2. Explică dacă progresul social-
economic, politic, cultural se datorează
în vreo măsură oarecare democrației.
Sarcina 3. Analizează imaginile de mai
sus și numește ce forme de participare
civică ilustrează fiecare.
Sarcina 4. Explică impactul participării
civice asupra guvernărilor, administra-
ției publice.

- 63 -
Activitatea 3. Sarcina 5. Identifică în comunitatea ta Descrierea
Exersez: probleme care necesită rezolvare. Propu- Expunerea
învăț să fiu. ne soluții.
Sarcina 6. Numește activități cu caracter
social, cultural etc. la care ai participat
(la școală, în localitate sau în altă parte).
Sarcina 7. Descrie cum s-au desfășurat.
Cine a mai participat? Care a fost scopul?
Sarcina 8. Comentează afirmația lui
J. Kenedy: „Nu întreba ce poate face ţara
pentru tine, ci întreabă ce poţi face tu
pentru ea”.
Activitatea 4. Sarcina 9. Extrage învățăminte din Extragerea
Învăț de la experiența artistei Marjorie Moore, care esențialului
oamenii menționa că voluntariatul reprezintă cel din text
de succes. mai autentic exercițiu de democrație:
„Votezi la alegeri o dată pe an, însă atunci
când te oferi voluntar, votezi în fiecare zi în
legătură cu tipul de comunitate în care îți?
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Analizează tabelul Manifes- Analiza
Reflectez: am tări ale democrației prin participare civi- Argumenta-
învățat. că. Completează-l cu idei proprii. rea
Sarcina 11. Argumentează dacă este util
sau nu să fie criticați politicienii care nu
și-au onorat promisiunile.
Sarcina 12. Estimiază dacă este corect să
susții un candidat sau un partid politic,
ideile și programul politic ale căruia co-
incid cu viziunea ta.
Sarcina 13. Exprimă-ți opinia în legătură cu
faptul dacă trebuie sau nu ajutate persoanele
în dificultate.
Extindere
Activitatea 6. Li se propune elevilor să rezolve itemii
Acționez. din rubrica Acționez din temă.

- 64 -
Tema 9. Pluralismul și societatea civilă

Subcompetențe:
◆ Proiectarea modelului unei societăţi virtuale din perspectiva valorilor
fundamentale ale democraţiei și a normelor de convieţuire socială

Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să determine importanța pluralismului în societățile democratice.
O2 Să proiecteze soluționarea unei probleme comunitare, ținând cont
de drepturile oferite de pluralism.
O3 Să stabilească aportul societății civile la dezvoltarea societății.
O4 Să proiecteze și să participe la activități ale societății civile.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii:
Metode: discuția dirijată, PRES, descrierea, prezentarea, completarea fișei
unui ONG, lucrul în echipă, prezentarea posterului, explicația, comparația
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 65 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau să Discuție pe marginea desenului: dirijată
știu. Formulează o denumire a desenului de Explicația
mai sus.
Explică ce înseamnă, în opinia ta, culori-
le și mâinile ridicate.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Identifică în comunitatea
Studiez: învăț unde locuiești trei manifestări ale plura- Metoda
să știu. lismului. PRES
Sarcina 2. Demonstrează prin trei argu- Descrierea
mente că pluralismul este benefic pentru Prezentarea
progresul umanității. Completarea
Sarcina 3. Numește asociații obștești, fișei unui
organizații neguvernamentale din comu- ONG
nitate, țară.
Sarcina 4. Identifică obiectivele și dome-
niul de activitate a acestora.
Activitatea 3. Sarcina 5. Identifică trei interese priori-
Exersez: învăț tare ale mediului din care faci parte. Lucrul în
să fiu. Sarcina 6. Numește o problemă din co- echipă
munitate, rezolvarea căreia depinde de Prezentarea
autoritățile locale. posterului
Sarcina 7. Elaborează o petiție, împre-
ună cu colegii, și expediaz-o la adresa
autorității.
Activitatea 4. Sarcina 8. Comentează opinia lui Pierre Dezbaterea
Învăț de la Jozeph Proudhon din rubrica Învăț de la
oamenii oamenii de succes.
de succes.

- 66 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 9. Explică interdependența din- Explicația
Reflectez: am tre termenii: pluralism, societate civilă, Comparația
învățat. organizație nonguvernamentală. Aprecierea
Sarcina 10. Crezi că există vreo diferență
dintre asociațiile obștești și ONG-uri?
Sarcina 11. Apreciază aportul Societății
civile și al ONG-urilor la dezvoltarea
societății.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica Lucrul în
Acționez. „Acționez” din temă echipă,
proiectul

- 67 -
Tema 10. Funcţionarea în sistem a drepturilor, libertăţilor
și responsabilităţilor oamenilor

Subcompetențe:
◆ Aprecierea nivelului de funcţionare în sistem a drepturilor, libertăţilor
și responsabilităţilor omului

Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să explice interdependența dintre respectarea drepturilor
și libertăților și exercitarea responsabilităților.
O2 Să elaboreze o schemă prin care să reprezinte drepturile,
libertățile și responsabilitățile omului.
O3 Să analizeze experiența unor personalități în lupta pentru
respectarea drepturilor și libertăților omului.
O4 Să elaboreze un discurs argumentativ despre respectarea
drepturilor și obligațiunilor.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii:
Metode: discuția dirijată, explicația, identificarea ideilor în text, lucrul in-
dividual, discursul, argumentarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 68 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului
Știu, vreau să Numește drepturile și libertățile omu- Discuția
știu. lui. dirijată
Explică cum libertatea poate fi păstrată Explicația
și pierdută.
Suntem responsabili de libertatea și
drepturile altora?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Identifică beneficiile oferite Identificarea
Studiez: învăț de societatea în care se respectă dreptu- ideilor în text
să știu. rile și libertățile omului.
Sarcina 2. Numește riscurile la care sunt
supuși membrii societății în care sunt
încălcate drepturile și libertățile funda-
mentale ale omului.
Activitatea 3. Sarcina 3. Analizează rubrica Învăț de Dezbaterea
Învăț de la la oamenii de succes și explică sensul
oamenii responsabilității în accepțiunea lui
de succes. Óscar Arias Sánchez
Activitatea 4. Sarcina 4. Elaborați o schemă Prezentarea
Exersez: învăț în care veți indică drepturile și Analiza
să fiu. responsabilitățile omului. Prezentați Lucrul
rezultatul. în echipă
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 5. Completează o listă din zece Lucrul
Reflectez: am exemple de responsabilități generale și individual,
învățat. pe care le aveți în familie.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica Discursul
Acționez. „Acționez” din temă Argumentarea

- 69 -
Tema 11. Cetățenia Republicii Moldova. Cetățenia UE

Subcompetențe:
◆ Justificarea necesităţii integrării europene a R. Moldova și a păstrării în
acest proces a valorilor naţionale
◆ Proiectarea modelului unei societăţi virtuale din perspectiva valorilor
fundamentale ale democraţiei și a normelor de convieţuire socială

Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să explice semnificația termenilor cetățean, cetățenie.
O2 Să analizeze relația cetățean-stat.
O3 Să compare cetățenia UE cu cetățenia Republicii Moldova.
O4 Să determine oportunitățile oferite de cătățenia europeană.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii:
Metode: explicația, graficul T, comparația, discuția dirijată
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 70 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe marginea mottoului Comentarea
Știu, vreau să Reactualizarea cunoștințelor necesare Discuția
știu. învățării temei noi dirijată
◆ Numește drepturile și îndatoririle
cetățenilor Republicii Moldova.
◆ Explică necesitatea exercitării drepturi-
lor și îndatoririlor.
◆ Compară drepturile și îndatoririle
cetățenilor cu drepturile și îndatoririle
persoanelor care nu sunt cetățeni ai
țării noastre.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Comentează dreptul la o
Studiez: învăț cetățenie, analizând subtema Cetățenia.
să știu. Sarcina 2. Explică semnificația termeni- SINELG
lor din rubrica Dicționar.
Explicație: Metoda SINELG
„√” = știu (dacă cele citite confirmă ceea
ce știaţi sau credeaţi că știţi)
„+” = noţiune, informaţie nouă
„-” = element, informaţie neclară,
incertă, ce merită să fie discutată (diferă
de ceea ce stiaţi)
„?” = interesant (informaţii confuze sau
dacă doriţi să știţi mai mult despre un
anumit lucru)
Sarcina 3. Identifică beneficiile deținerii
cetățeniei.
Sarcina 4. Explică relația dintre cetățean
și stat.
Sarcina 5. Comentează procedura depu-
nerii jurământului.

- 71 -
Activitatea 3. Sarcina 6. Explică interdependența din- Explicația
Exersez: învăț tre cetățenia unui stat-membru al UE și
să fiu. cetățenia europeană.
Sarcina 7. Identifică beneficiile deținerii
cetățeniei UE.
Activitatea 4. Sarcina 8. Cine poate folosi acest instru- Studiul de
Studiu de caz. ment? caz
Sarcina 9. Comentează acest instrument
de consultanță.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Compară cetățenia Republi- Comparația
Reflectez: am cii Moldova cu cetățenia europeană. Graficul T
învățat. Sarcina 11. Elaborează o schemă ce ar
reflecta locul și rolul cetățeanului în stat.
Sarcina 12. Analizează statutul unui om
fără cetățenie. Pot exista astfel de cazuri?
Sarcina 13. Exprimă-ți opinia: mai
multe cetățenii, mai multe drepturi și
obligațiuni.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica
Acționez. „Acționez” din temă:
◆ Studiază pagina web a Ministerului
Afacerilor Externe și integrării europe-
ne a Republicii Moldova și mfa.gov.md
și identifică condițiile și actele necesare
dobândirii cetățeniei Republicii Mol-
dova.
◆ Enumeră oportunitățile pe care le ofe-
ră cetățenia Republicii Moldova.
◆ Argumentează oportunitatea integrării
europene a Republicii Moldova, având
în vedere drepturile cetățenești pe care
le oferă integrarea.

- 72 -
Tema 12. Perspectiva europeană a Republicii Moldova

Subcompetențe:
◆ Justificarea necesităţii integrării europene a R. Moldova și a păstrării, în
acest proces, a valorilor naţionale
◆ Proiectarea modelului unei societăţi virtuale din perspectiva valorilor
fundamentale ale democraţiei și a normelor de convieţuire socială

Timp: 45 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să identifice valorile împărtășite și promovate în țările-membre
ale UE.
O2 Să descrie realizările democrației din țările UE și din
Republica Moldova.
O3 Să argumenteze necesitatea integrării Republicii Moldova în UE.
O4 Să elaboreze un plan de acțiuni pe care le poate întreprinde orice
cetățean al țării noastre în vederea integrării țării în UE.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul în echipă
Metode: prezentarea posterului, graficul T, argumentarea, explicația,
dezbaterea, analiza documentului, identificarea ideilor în text
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 73 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau să ◆ Ascultă imnul UE, accesând pagina dirijată
știu. http://europa.eu.
◆ Numește valorile care sunt promovate în
Uniunea Europeană.
◆ Ce știi despre dezvoltarea economică a
statelor-membre ale UE și nivelul de trai
al populației în UE.
◆ Unde ai dori să călătorești liber prin sta-
tele Europei de vest?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Enumeră eforturile depuse de Lucrul în
Studiez: învăț statele-membre ale UE în vederea consti- echipă
să știu. tuirii comunității europene. Prezentarea
Sarcina 2. Descrie o țară, la alegere, mem- posterului
bră a UE, după criteriile: regimul politic, Graficul T
nivelul dezvoltării economice, culturale,
sociale.
Sarcina 3. Identifică succesele și eșecurile
în procesul desfășurării reformelor și inte-
grării europene a Republicii Moldova.
Activitatea 3. Sarcina 4. Analizează fragmentul din dis- Analiza
Învăț de la cursul doamnei Anghela Merkel din tim- documen-
oamenii de pul vizitei sale la Chișinău. tului
succes. Sarcina 5. Enumeră învățămintele pe care Identificare
trebuie să le tragem din discursul dum- ideilor în
neaei. text
Activitatea 4. Sarcina 6. Explică fiecare avantaj al integră- Argu-
Exersez: rii europene pentru Republica Moldova. mentarea,
învăț să fiu. Sarcina 7. Numește încă trei avantaje pen- Explicația
tru care țara noastră merită să se integreze Dezbaterea
în UE.

- 74 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 8. Scrie cinci concluzii despre Scrierea liberă
Reflectez: am Uniunea Europeană și integrarea Repu- Apecierea
învățat. blicii Moldova în această comunitate.
Sarcina 9. Apreciază eforturile depuse
de autorități și societatea din Republica
Moldova în direcția atingerii obiectivu-
lui de integrare.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica Proiectul
Acționez. „Acționez” din temă: Comentarea
◆ Elaborează un plan de acțiuni pe care
le poate întreprinde orice cetățean al
țării noastre în vederea integrării țării
în UE.
◆ Comentează afirmația des întâlnită în
presă: „Să construim Europa la noi
acasă”.

- 75 -
Tema 13. Lumea multiculturală și păstrarea valorilor naţionale.
Tradiţii și obiceiuri. Portul popular

Subcompetențe:
◆ Justificarea necesităţii integrării europene a R. Moldova și a păstrării în
acest proces a valorilor naţionale
◆ Proiectarea modelului unei societăţi virtuale din perspectiva valorilor
fundamentale ale democraţiei și a normelor de convieţuire socială

Timp: 90 de minute
Obiective operaţionale:
O1 Să distingă diferențele culturale dintre popoarele europene.
O2 Să argumenteze necesitatea toleranței într-o societate
democratică.
O3 Să demonstreze necesitatea protejării drepturilor tuturor
popoarelor conlocuitoare.
O4 Să-și exprime atitudinea făță de bogăția culturală a popoarelor.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: comentarea, brainstormingul, diagrama Venn, metoda PRES,
explicația
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 76 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Comentarea
Știu, vreau să Sarcina 1. Numește câte trei trăsături Brainstormin-
știu. culturale distincte ale trei popoare eu- gul
ropene. Diagrama
Sarcina 2. Identifică trei elemente care Venn
leagă popoarele Europei între ele. Explicația
Sarcina 3. În baza imaginii și a sloga-
nului, explică necesitatea dialogului
cultural.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Miniprelegere a profesorului despre Miniprelege-
Studiez: învăț comunicarea culturală rea
să știu. Sarcina 4. Explică necesitatea dialogului Explicația
intercultural. Prezentarea
Sarcina 5. Explică termenii: toleranță, Analiza
discriminare, dialog.
Sarcina 6. Prezintă printr-o diagramă
diversitatea culturală în UE.
Activitatea 3. Sarcina 7. Elaborează o schemă sau Lucrul
Exersez: învăț desenează o imagine care ar reflecta individual
să fiu. conviețuirea grupurilor etnice în Repu-
blica Moldova.
Sarcina 8. Demonstrează prin metoda Metoda PRES
PRES că în Republica Moldova
legislația apără drepturile tuturor etnii-
lor conviețuitoare.
Sarcina 9. Prezintă exemple de încălcare
a drepturilor minorităților etnice
(în caz că deții astfel de informații).
Sarcina 10. Analizează documentul Analiza
„Dialogul între minoritățile naționale și documentului
lingvistice în Suedia” și realizează urmă-
toarele:

- 77 -
– Identifică problemele în relațiile dintre
grupurile etnice și culturale în societa-
tea suedeză.
– Explică soluțiile pe care le-a găsit Argumentarea
conducerea statului suedez în crearea
armoniei în societate. Argumentează-
ți opinia.
Activitatea 4. Sarcina 11. Elaborează un poster care Lucrul
Studiu de ar reflecta particularitățile portului în echipă
caz: Portul românesc.
românesc. Sarcina 12. Compară portul românesc Comparația
cu portul altor popoare.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 13. Numește tradiţii și obice- Identificarea
Reflectez: iuri care se practică în Republica Mol- ideilor în text
am învățat. dova cu ocazia sărbătorilor de Paști, a
sărbătorilor de iarnă.
Sarcina 14. Explică diferenţele dintre Explicația
portul popular la diferite popoare. Comparația
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica
Acționez. „Acționez” din temă:
- Elaborează diagrame ce ar reflecta
aspectul multietnic și multicultural al
statelor UE.
- Compară procesele demografice care Comparația
au loc în statele UE, ținând cont de
datele prezentate în tabel.
- Propune soluții pentru armonizarea Lucrul
relațiilor interetnice și interculturale în individual
Republica Moldova.

- 78 -
Evaluare

Subcompetențe:
◆ Justificarea necesităţii integrării europene a R. Moldova și a păstrării în
acest proces a valorilor naţionale
◆ Aprecierea nivelului de funcţionare în sistem a drepturilor, libertăţilor și
responsabilităţilor omului
◆ Proiectarea modelului unei societăţi virtuale din perspectiva valorilor
fundamentale ale democraţiei și a normelor de convieţuire socială
◆ Identificarea soluţiilor pentru dilemele morale cu care se pot confrunta în
procesul de adoptare a deciziilor

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să utilizeze corect limbajul juridic caracteristic societăților
democratice.
O2 Să argumenteze necesitatea integrării europene
a Republicii Moldova.
O3 Să-și exprime atitudinea față de diversitatea culturală.
O4 Să propună soluții pentru rezolvarea unor probleme locale,
naționale.
O5 Să descrie tradițiile și obiceiurile naționale și europene.
O6 Să compare argumentele adepților integrării cu cele
ale adversarilor.

- 79 -
TEST
A. Cunoaștere
1. Explică termenii democrație, participare civică, societate civilă, cetățenie.
2. Numește formele de participare civică.
3. Descrie oportunitățile oferite de cetățenia Republicii Moldova.
4. Identifică drepturile cetățenilor UE.
5. Enumeră responsabilitățile generale ale oamenilor în societate.
6. Numește trei ONG-uri din Republica Moldova și sferele lor de activitate.

B. Aplicare
1. Modelează o schemă care ar reflecta interdependența dintre exercitarea
drepturilor și responsabilităților oamenior.
2. Explică raportul dintre cetățenia țărilor-membre ale UE și cetățenia
europeană.
3. Argumentează necesitatea integrării europene a Republicii Moldova,
ținând cont de drepturile și libertățile de care se bucură cetățenii UE.
4. Comentează motoul UE „Unitate în diversitate”.
5. Argumenteză afirmația: „Multiculturalismul și diversitatea – bogăția
Uniunii Europene”.
6. Compară argumentele adepților integrării europene a Republicii Mol-
dova și ale oponenților, respectând dreptul acestora la opinie.

C. Integrare
1. Exprimă-ți opinia cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor și
libertăților cetățenilor în Republica Moldova.
2. Elaborează un discurs alcătuit din zece propoziții la tema „Multicultu-
ralism și diversitate – mai bogați, mai interesanți”.
3. Propune soluții pentru astfel de probleme, care există în comunitate:
poluarea mediului înconjurător, migrația populației peste hotare, sărăcia.
4. Exprimă-ți atitudinea față de diversitatea culturală, religioasă, etnică a
UE și drepturile fiecărui popor la propria cultură, limbă, tradiții și obi-
ceiuri.
5. Demonstrează că cunoști: tradiţiile de Sfântul Vasile, tradiţiile de Paști,
Paparudele, obiceiul curăţatului fântânii, olaca, logodna (la alegere).

- 80 -
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE III.
VIAŢA ȘI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ȘI SOCIALE

Tema 14. Factorul uman, coeziunea socială


și diminuarea/depășirea riscurilor

Subcompetențe:
◆ Analiza eventualelor consecinţe ale comportamentului asociat riscurilor

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să evidenţieze stările de risc la care este supus individul.
O2 Să aprecieze impactul factorului uman în diminuarea
și depășirea riscului.
O3 Să distingă trăsăturile caracteristice unei stări de risc.
O4 Să demonstreze importanţa coeziunii sociale în depășirea riscului.

Tipul lecţiei: de însușre a cunoștinţelor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, prezentare
PowerPoint
Metode: lucrul în echipă, conversaţia, explicaţia, problematizarea, anali-
za, diagrama Venn
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 81 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe margine mottoului Discuţia
Știu, vreau să Discuția pe marginea imaginilor din dirijată
știu. rubrică Discuţia
Întrebări sugestive: Interogarea
Ce reguli de conduită ar trebui să res-
pecte tinerii într-o societate democrată?
Ce situaţii de risc există în societatea
contemporană?
Care categorie de populaţie este cea mai
supusă riscului?
Ce influență pot avea situațiile de risc
asupra formării personalității unui tâ-
năr în devenire?
Realizarea sensului
Activitatea 2. A. Profesorul prezintă imagini în Prezentare
Studiez: învăț PowerPoint care înfăţișează diferite ti- PowerPoint
să știu. puri de riscuri.
Sarcina 1. Privește imaginile și expune-
ţi părerea despre categoriile de riscuri.
Sarcina 2. Examinează imagini de la
lecţie și stabilește consecințele riscului
la care sunt supuși tinerii.
Sarcina 3. Explică de ce viața și sănăta- Explicarea
tea au prioritate în anumite situații de
risc.
Sarcina 4. Examinează datele din rubri- Conversaţia
ca UTIL și Practic și menționează peri-
colele utilizării drogurilor, alcoolului,
tutunului etc.
Sarcina 5. Ce cunoști despre violenţa în
familie?
Sarcina 6. Care sunt cauzele violenţei?
Dar urmările?

- 82 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Activitatea 3. Sarcina 7. Care sunt factorii ce predis-
Exersez: pun la risc?
învăț să fiu. Sarcina 8. Analizează influența factori- Analiza
lor asupra situaţiilor de risc.
Sarcina 9. Compară posibilitatea supu- Diagrama
nerii la risc, utilizând diagrama Venn Venn
cu referire la două societăţi: o societate
caracterizată prin bunăstare, mora-
litate înaltă, respectarea legislaţiei,
egalitatea șanselor la educaţie și servi-
cii sociale și o societate cu probleme
socioeconomice, moralitate scăzută,
posibilitate de instruire și alte beneficii
depinzând de „portmoneu”.
Sarcina 10. Examinează caracteristicile Studiul
conceptului „de coeziune socială” și individual
exprimă-ţi opinia cu referire la Repu-
blica Moldova.
Activitatea 4. Sarcina 11. Expune-ţi opinia cu referi- Argumentarea
Învăț de la re la maxima istoricului Nicolae Iorga:
oamenii de „Viciile sunt călăi care te omoară încet,
succes. ca o sabie neascuţită”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 12. Identifică trei situaţii de Demonstraţia
Reflectez: am risc la care sunt supuși tinerii în Repu-
învățat. blica Moldova. Exemplifică.
Sarcina 13. Demonstrează în trei pro-
poziţiţi necesitatea combaterii inegali-
tăţii în domeniile sănătăţii și instruirii.

- 83 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 14. Selectează din presă Selectarea
Acționez. informații despre acţiunile societăţii ci- informaţiei
vile și ale statului în Republica Moldova
în prevenirea și reducerea consumului
de alcool, tutun și droguri. Exprimă-ţi
atitudinea faţă de eficienţa prevederilor.
Sarcina 15. Desenează un poster Prezentarea
prin care ai condamna violen- posterului
ţa în familie,consumul de droguri,
alcool,tutun,dependenţa de calculator,
trafic de persoane (la alegere). Prezintă-
l colegilor.

- 84 -
Tema15. Comportamentul inadvertent și consecinţele lui

Subcompetențe:
◆ Analiza eventualelor consecinţe ale comportamentului asociat riscurilor
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate și de asi-
gurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască și să explice termenii comportament inadvertent,
trafic de persoane, exploatare sexuală, BTS.
O2 Să aprecieze consecinţele comportamentului inadvertent.
O3 Să distingă trăsăturile caracteristice traficului de persoane,
exloatării sexuale, BTS.
O4 Să demonstreze importanţa educaţiei în familie pentru
diminuarea pericolelor.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul în echipă, pre-
zentarea PowerPoint
Metode: conversaţiea, explicaţia, problematizarea, analiza, graficul T
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 85 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe marginea mottoului Discuţia
Știu, vreau să Întrebări sugestive: dirijată
știu. Definește sensul cuvântului comporta-
ment.
◆ Descrie imaginile alăturate rubricii. Conversaţia
◆ Explică ce legătură au imaginile de mai
jos cu fenomenele: exploatarea sexuală
și traficul de ființe umane.
◆ Numește ce fel de cunoștințe și com-
portamente dorești să înveți la această
temă.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Care factori determină perico-
Studiez: învăț lele menţionate?
să știu. Sarcina 2. Examinează imaginile din Explicaţia
temă și explică prin ce se manifestă com-
portamentul inadvertent.
Sarcina 3. Alege unul dintre pericole:
trafic de persoane, abuz sexual, BTS și,
timp de 3 minute, desenează un simbol, o
imagine care ar reflecta opinia ta faţă de
aceste probleme.
Sarcina 4. Împărţiţi-vă în echipe și, utili- Graficul T
zând graficul T, arată urmările traficului
de persoane și ale abuzului sexual.
Sarcina 5. Examinează STUDIUL DE Problemati-
CAZ HIV/SIDA și explică cum vei pro- zarea
ceda în situația în care ai afla că un coleg
este infectat HIV-SIDA.

- 86 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Activitatea 3. Sarcina 6. Amintește-ţi prin ce metode
Exersez: învăț statul protejează individul de pericolele
să fiu. menţionate la temă.
Sarcina 7. Exprimă-ţi opinia asupra rolu- Analiza
lui mass-mediei, al școlii, al părinţilor în
prevenirea riscurilor menţionate.
Sarcina 8. Citeşte recomandările Centru-
lui de Combatere a Traficului de Persoane
din Republica Moldova.
Activitatea 4. Sarcina 9. Expune-ţi opinia cu referire la
Învăț de la afirmaţia lui Goethe: „Comportamentul Conversaţia
oameni de este o oglindă în care fiecare îşi expune
succes. propria imagine”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Prezintă câte două cauze ale
Reflectez: am răspândirii traficului de persoane, ale
învățat. abuzului sexual și ale răspândirii bolilor
cu transmisiune sexuală.
Sarcina 11. Propune trei soluții pentru în-
lăturarea acestor probleme din societate.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 12. Împărţiţi-vă în echipe și al-
Acționez. cătuiţi o listă de acţiuni care ar permite
protejarea de abuzul sexual.
Sarcina 13. Identifică din presă cazuri ce Selectarea
ar prezenta trafic de persoane, abuz sexu- informaţiei
al, BTS, indicând actorii, subiectul, cauze- din surse
le, căile de soluţionare, urmările. mass-media

- 87 -
Tema16. Pasiuni și sentimente

Subcompetențe:
◆ Analiza eventualelor consecinţe ale comportamentului asociat riscurilor

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să explice termenii pasiune, sentiment, iubire.
O2 Să stabilească importanţa relaţiilor frumoase și armonioase
în dezvoltarea relaţiilor de dragoste.
O3 Să distingă trăsăturile caracteristice unei pasiuni și unei iubiri.
O4 Să demonstreze importanţa abstinenţei.

Tipul lecţiei: mixtă


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, analiza
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 88 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe marginea mottoului Discuţia
Știu, vreau să și imaginilor dirijată
știu. Sugestii:
◆Definește sensul cuvintelor pasiune, sen-
timent, iubire, comunicare.
◆Explică ce legătură au imaginile de mai
jos cu relațiile pasionale, cu iubirea, sen-
timentele.
◆Care sunt pasiunile tale?
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Recunoaște imaginea ce se refe-
Studiez: învăț ră la pasiune sau la sentiment. Argumen-
să știu. tează.
Sarcina 2. Examinează cazul prezentat în ru- Problema-
brica Învăţ de la oamenii de succes și explică tizarea
urmările unui comportament inadvertent.
Sarcina 3. Numește pasiunile pe care le-ar
putea avea un individ în diferite domenii.
Sarcina 4. Identifică cuvântul iubire cu un
singur cuvânt-simbol (floare, trandafir, Explicarea
spin, ac, durere, chin etc). Argumentează-ți
opțiunea.
Activitatea 3. Sarcina 5. Exprimă-ți opinia în legătură cu Demon-
Exersez: învăț faptul dacă este sau nu justificat riscul cu strarea
să fiu. sănătatea, viața și viitorul pentru pasiunile
efemere.
Sarcina 6. Una dintre cele mai importante
decizii pe care o iau oamenii în adolescenţă
este aceea de a ne începe sau nu viaţa sexu-
ală. Exprimă-ţi opinia în legătură cu timpul
potrivit prntru a a începe viaţa sexuală.
Sarcina 7. Identifică cea mai sigură meto-
dă de protejare de bolile venerice.

- 89 -
Sarcina 8. Examinează studiile privind Argumen-
adolescenții care nu practică abstinența, tarea
din rubrica Util și Practic, și argumen-
tează necesitatea abstinenței în vederea
protecției de BTS.
Activitatea 4. Sarcina 9. Identifică ideea principală expu-
Învăț de la să de către George Meredith : „Iubirea care
oamenii de se poate preschimba în ură a fost, de fapt,
succes. o ură care se ignora ca atare. Dacă urâm
ceea ce am iubit cândva, înseamnă că
n-am iubit niciodată. Iubirea este o pasiu-
ne, o flacără, purtând în ea, indiferent de
este durabilă sau nu, ca și propria noastră
condiţie umană, și moartea, și viaţa”.  
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Numește emoțiile caracteristice Studiul
Reflectez: am dragostei/iubirii. individual
învățat. Sarcina 11. Argumentează dacă dragostea
adolescentină – sentimentele încercate la
vârsta adolescenței – sunt durabile sau nu.
Sarcina 12. Determină riscurile pe care le
prezintă pentru tineri dragostea adoles-
centină.
Sarcina 13. Exprimă-ți atitudinea față de
noțiunea de „abstinență”. Crezi că este in-
ventată pur și simplu, sau oferă siguranță?
Sarcina 14. Argumentează afirmația: „O
dragoste adevărată există doar în familie,
celelalte sunt aventuri sau pasiuni”.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 15. Identifică în presă cazuri Selectarea
Acționez. când relațiile sexuale premature au avut informaţiei
consecințe negative. Analiza
Sarcina 16. Argumentează dorința ta de a documen-
avea un viitor sigur. tului

- 90 -
Tema17. Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii

Subcompetențe:
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate și de
asigurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască prevederile dreptului persoanei la ocrotirea sănătăţii.
O2 Să aprecieze importanţa ocrotirii sănătăţii individului pentru dez-
voltarea societăţii, a relaţiilor interumane și dezvoltarea individului.
O3 Să evidenţieze documentele normative care reglementează dreptul
persoanei la ocrotirea sănătăţii.
O4 Să demonstreze importanţa păstrării și garantării anonimatului.

Tipul lecţiei: mixtă


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, prezentare
PowerPoint
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, analiza surselor legislative
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 91 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe marginea mottou- Discuţia
Știu, vreau să lui și imaginilor dirijată
știu. Sugestii:
Găsește similitudini între imaginile
de mai jos și subiectul lecției.
Exprimă-ţi atitudinea: Este, oare, să-
nătatea o valoare socială sau persona-
lă? Argumentează.
Numește ce cunoștințe și compor-
tamente dorești să înveți la această
temă.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Exprimă-ţi părerea: În ce
Studiez: învăț documente sunt reflectate drepturile
să știu. persoanei la ocrotirea sănătăţii?
Sarcina 2. Examinează prevederile Lucrul
Constituţiei cu referire la dreptul per- cu documentele
soanei la ocrotirea sănătăţii și enume-
ră drepturile.
Sarcina 3. Examinează rubrica Util Analiza
și Practic din manual care se referă documentului
la asigurarea dreptului pacientului
la informare, prin Legea cu privire la
drepturile și responsabilităţile pacien-
tului nr. 263-XVI din 27.10.20 05.
Sarcina 4. Exprimă-ţi opinia faţă de
îndeplinirea acestui drept în Republi-
ca Moldova.

- 92 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Activitatea 3. Sarcina 5. Amintește-ţi ce este confi- Explicarea
Exersez: învăț denţialitatea. Problemati-
să fiu. Sarcina 6. Exprimă-ţi părerea despre zarea
relaţiile dintre medic și pacient cu refe-
rire la păstrarea anonimatului.
Sarcina 7. Examinează STUDIUL DE
CAZ Păstrarea și garantarea anoni-
matului – regula confidențialității.
Identifică dacă acest profesor prezintă
pericol real pentru săteni.
Sarcina 8. Cum ar trebui să fie
pedepsiți cei vinovați de încălcarea
confidențialității?
Activitatea 4. Sarcina 9. Identifică ideea principală Conversaţia
Învăț de la expusă de către Francis Bacon: „Un or-
oamenii de ganism sănătos este camera de oaspeţi
succes. a sufletului, un organism bolnav este o
închisoare”. Exprimă-ţi opinia.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Numește cinci calități pe Brainstorming
Reflectez: am care ar trebui să le posede un medic de
învățat. familie.
Sarcina 11. Alcătuiește un cod moral al
medicului, format din cinci puncte.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 12. Efectuează un studiu in- Studiul
Acționez. dividual și determină dacă prevede- individual
rile legale privind ocrotirea sănătății
sunt respectate la centrul medicului
de familie la care ești înscris după
circumscripție.
Sarcina 13. Identifică în presă cazuri de
încălcare a dreptului pacientului.

- 93 -
Tema 18. Poliţa de asigurare obligatorie a asistenţei medicale

Subcompetențe:
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate și de
asigurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să explice termenii asigurare socială, asigurare medicală, poliţă.
O2 Să aprecieze importanţa poliţei de asigurare medicală
în păstrarea sănătăţii individului.
O3 Să-și exprime opinia.
O4 Să distingă drepturile și obligaţiile asiguratului
și asiguratorului.
O5 Să demonstreze importanţa consensului în luarea deciziei.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, prezentarea
PowerPoint, lucrul în echipă
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, analiza
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 94 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe marginea Discuţia dirijată
Știu, vreau mottoului și imaginilor
să știu. Întrebări sugestive:
Ce știi despre CNAM? Conversaţia
Exprimă-ţi opinia despre semnifi-
caţia simbolului CNAM.
Ce cunoști despre polița de asigu-
rare obligatorie în medicină?
Numește cunoștințele și compor-
tamentele pe care dorești să le
înveți la această temă.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Citește extrasul din Lucrul
Studiez: învăț Legea cu privire la asigurarea obli- cu documentele
să știu. gatorie de asistenţă medicală
nr. 1585-XIII din 27 februarie.
1998. Care este scopul implimen-
tării poliţei de asigurare obligato-
rie, prevăzută de această lege.
Sarcina 2. Examinează imaginile
și explică semnificaţia lor versus
tema lecţiei.
Sarcina 3. Citește prima coloniţă
Util și Practic. Enumeră serviciile
care nu sunt acoperite de poliţa
medicală.
Sarcina 4. Numește autoritatea Explicarea
care eliberează reţetele compensa-
toare. Ce înseamnă o reţetă com-
pensatoare?

- 95 -
Activitatea 3. Sarcina 5. Numește categoriile de Analiza
Exersez: învăț persoane care nu dispun de poliţă
să fiu. de asigurare medicală.
Sarcina 6. Legea asigurării de
asistență medicală vorbește clar
despre principiul solidarității.
Cum se manifestă acesta?
Sarcina 7. Tu, în calitatea ta de
elev, nu procuri o poliţă de asigu-
rare medicală. Din ce surse este
acoperit costul poliţei tale?
Activitatea 4. Sarcina 8. Expune-ţi părerea refe- Conversaţia
Învăț de la ritoare la afirmaţia lui Hipocrate:
oamenii de „Sănătatea este o comoară pe care
succes. puţini știu să o preţuiască, deși
aproape toţi se nasc cu ea”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 9. Explică rolul poliței de Explicarea
Reflectez: am asigurare obligatorie pentru indi-
învățat. vidul asigurat și pentru societate.
Sarcina 10. Identifică drepturile
tale ca persoană asigurată.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 11. Alcătuiește o listă Sistematizarea
Acționez. proprie de servicii și medicamen-
te care ar trebui să fie incluse în
polița de asigurare obligatorie în
medicină.

- 96 -
Tema 19. Primul ajutor premedical

Subcompetențe:
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate și de
asigurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască termenii stop respirator, stop cardiac, asfexie.
O2 Să aprecieze importanţa acordării primului ajutor în păstrarea
sănătăţii individului.
O3 Să exerseze acțiuni de acordare a primului ajutor premedical.
O4 Să distingă trăsăturile caracteristice unui stop cardiac și unui
stop respirator.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, prezentarea
PowerPoint, lucrul în echipă
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, analiza
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 97 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe margine Discuţia dirijată
Știu, vreau să știu. mottoului și imaginilor
Întrebări sugestive: Interogarea
Ce cazuri din viaţa de zi cu zi
în care este nevoie să fie acordat
primul ajutor cunoști?
Ce știi despre manevrele de
resuscitare a victimei în caz de
asfixiere?
Numește ce fel de cunoștințe și
comportamente dorești să înveți
la această temă.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Situaţie-problemă: Problematizarea
Studiez: învăț să Prietenul tău a fost electrocutat
știu. când a introdus în priză încărcă-
torul telefonului mobil. Explică
cum vei proceda în situația dată,
utilizând cunoștințele de acorda-
re a primului ajutor.
Sarcina 2. Urmărește atent ima-
ginile de la lecţie și expune-ți
părerea referitoare la măsurile
de precauție de care trebuie să
ținem cont atunci când suntem
în pericol de electrocutare.
Sarcina 3. Enumeră pașii de
acordare a ajutorului medical.

- 98 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Activitatea 3. Sarcina 4. Expune-ţi opinia cu refe- Explicaţia
Exersez: învăț rire la conţinutul unei truse medi- Analiza
să fiu. cale obligatorii.
Sarcina 5. Cum crezi, de ce este
obligatorie trusa medicală pentru
șoferi?
Sarcina 6. Argumentează necesita-
tea formării deprinderilor de acor-
dare a primului ajutor.
Activitatea 4. Sarcina 7. Expune-ţi părerea re- Explicaţia
Învăț feritoare la afirmaţia lui  W. Scott:
de la oamenii „Dacă oamenii n-o să se înveţe să se
de succes. ajute reciproc, specia umană va dis-
parea de pe faţa pământului”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 8. Numește cinci obiecte Brainstorming
Reflectez: am pe care trebuie să le ai în trusa me-
învățat. dicală, pentru a interveni în caz de
urgență.
Sarcina 9. Identifică ce acțiuni im-
plică primul ajutor medical de bază.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 10. Enumeră acțiunile pe Clasificarea
Acționez. care le vei întreprinde primordial în
caz de stop cardiorespirator. Descrie
primele acțiuni concrete pe care le
vei întreprinde.
Sarcina 11. Elaborează un eseu ne- Eseul
structurat, pe tema „Rolul meu în nestructurat
cazuri de acordare a ajutorului pre-
medical”.

- 99 -
Tema 20. Căi decente de depășire a barierelor, dificultăţilor,
stărilor de depresie, anxietate, stres

Subcompetențe:
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate și de
asigurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască termenii stres, depresie, anxietate.
O2 Să stabilească importanţa susţinerii familiei și a unui ajutor
medical calificat în păstrarea sănătăţii individului.
O3 Să evidenţieze cauzele stresului.
O4 Să distingă trăsăturile caracteristice unei stări depresive.

Tipul lecţiei: de sinteză


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul în echipă, pre-
zentarea PowerPoint
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, analiza
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, foi, fișe
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 100 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție dirijată pe margine mottou- Discuţia dirijată
Știu, vreau să lui și imaginilor
știu. Întrebări sugestive:
Ce este o stare depresivă? Interogarea
Este depresia o boală sau o stare a
organismului?
Este necesar să fie acordat ajutorul
medical urgent în acest caz? De ce?
Cum crezi, ce medic oferă consulta-
ţii și tratament în stările de stres și
depresie?
Numește ce fel de cunoștințe și
comportamente ai dori să obții în
urma studierii acestei teme.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Urmărește atent imagini-
Studiez: învăț le de la lecţie și desenează trei cari- Problematizarea
să știu. caturi, mimici ce ar prezenta aceste Explicaţia
fenomene din imaginile de mai sus.
Sarcina 2. Cercetează studiul de caz
și răspunde la întrebările: Cum ar
trebui să procedeze psihologul? Ce
fel de tratament ar trebui adminis-
trat acestei persoane?
Sarcina 3. Exprimă-ţi opinia despre
rolul familiei, școlii și al mass-me-
diei în prevenirea stărilor depresive.

- 101 -
Activitatea 3. Sarcina 4. Aveţi la școală un psiho- Conversaţia
Exersez: învăț log? Care sunt tipurile de probleme
să fiu. care pot fi discutate cu el?
Sarcina 5. Argumentează necesita-
tea creării cabinetelor psihologice.
Sarcina 6. Este necesară aplicarea
principiului confidenţialităţii?
De ce?
Activitatea 4. Sarcina 7. Comentează proverbul Explicarea
Învăț de la chinez „Nu poţi împiedica păsările
oameni de tristeţii să zboare pe deasupra capu-
succes. lui tău, dar te poţi împotrivi să își
facă cuib în părul tău”.
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 8. Numeșt căile decente de Studiul individual
Reflectez: am depășire a barierelor psihologice.
învățat. Sarcina 9. Scrie cinci propoziții,
utilizând termeni care să reflecte
stările psihologice periculoase ale
omului.
Extindere
Activitatea 6. Sarcina 10. Explică rolul statului în Explicația
Acționez. prevenirea stărilor patologice psi-
hofiziologice ale cetățenilor.
Sarcina 11. Construiește cinci argu- Argumentarea
mente convingătoare cu referire la
actualitatea temei.
Sarcina 12. Identifică șase pași ne-
cesari pentru depășirea stărilor de
stres.

- 102 -
Evaluare

Subcompetențe:
◆ Analiza eventualelor consecinţe ale comportamentului asociat
riscurilor
◆ Proiectarea strategiilor de ameliorare a propriei stări de sănătate
și de asigurare a securităţii colective

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască termenii de comportament inadverent, stres,
depresie, anxietate, risc, ajutor medical, poliţă de asigurare,
iubire.
O2 Să stabilească importanţa susţinerii familiei și a unui ajutor
medical calificat în păstrarea sănătăţii fizice și psihologice
a individului.
O3 Să demonstreze interdependenţa dintre comportamentul
inadvertent, risc și ajutor medical.
O4 Să scrie un eseu structurat.

Tipul lecţiei: de evaluare


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Mijloace: foi, fișe, pix
Evaluarea. Tipul: curentă

- 103 -
TEST

A. Cunoaștere
1. Explică termenii coeziune socială, comportament inadvertent, abstinență.
2. Enumeră tipurile de ITS.
3. Numește trei argumente în susținerea afirmației că adolescenții nu ar
trebui să consume alcool.
4. Descrie relaţia dintre starea depresivă și factorii sociali.
5. Numește documentele naţionale în care sunt specificate modalitățile de
asigurare medicală a cetățeanilor.
6. Evidenţiază una dintre trăsăturile principale ale unui medic de familie.

B. Aplicare
1. Compară hepatita B și C cu virusul HIV.
2. Demonstrează interdependenţa dintre stres și depresie.
3. Interpretează semnificaţia unui aforism cu referire la pasiune.
4. Numește acțiunile ce implică primul ajutor medical de bază.
5. Specifică rolul coeziunii sociale în depășirea anumitor riscuri.
6. Demonstrează impactul lipsei de confidențialitate a cadrelor medicale
asupra stării persoanelor bolnave. Exemplifică.
7. Formulează două concluzii cu referire la asigurarea medicală obligatorie
în medicină.

C. Integrare
1. Alcătuiește o listă proprie de medicamente care ar trebui să se găsească
în trusa medicală de prim ajutor.
2. Analizează un caz de risc de electrocutare, înec, stop cardiorespirator și
menționează căile de soluţionare a problemei.
3. În baza unui film despre situații excepționale, scrie un eseu cu tema:
„Acțiunile mele de acordare a ajutorului premedical”.

- 104 -
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE IV.
DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI GHIDAREA ÎN CARIERĂ

Tema 21. Profesionalizarea în Republica Moldova

Subcompetențe:
◆ Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu
profesional

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să analizeze ofertele de profesii ale sistemului de învățmânt.
O2 Să identifice instituțiile care pot oferi consiliere și informații cu
privirea la formarea profesională și locurile de muncă.
O3 Să argumenteze necesitatea formării profesionale.
O4 Să determine profesia sau profesiile pentru care ar opta.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: frontală, lucrul individual
Metode: discuţia dirijată,miniprelegerea, explicaţia, argumentarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 105 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau să Sugestii: dirijată
știu. ◆ Numește persoane care își exercită
meseria sau profesia cu succes.
◆ Descrie etapele în carieră, parcurse
de o persoană de succes pe care o
cunoști.
◆ Stabilește importanța pregătirii pro-
fesionale pentru a găsi un job și a
face față acestuia.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Profesorul prezintă sistemul de profesi- Miniprelegerea
Studiez: învăț onalizare în Republica Moldova.
să știu. Sarcina 1. Explică interdependența
dintre pregătirea specialiștilor și piața
forței de muncă.
Sarcina 2. Citește lista de meserii. Identificarea
Identifică meseria care ți-ar plăcea să ideilor în text
o îmbrățișezi. Dacă nu este în listă,
numește-o.
Sarcina 3. Explică necesitatea profesii- Explicația
lor oferite de învățământul profesional
și de cel superior.
Activitatea 3. Sarcina 4. Stabilește obiectivele și misi- Identificarea
Exersez: învăț unea Agenţiei Naţionale pentru Ocupa- ideilor în text
să fiu. rea Forţei de Muncă (ANOFM).
Sarcina 5. Argumentează necesitatea Argumentarea
acestei agenții pentru populație.
Activitatea 4. Sarcina 6. Studiază rubrica „Învăț de la Analiza
Învăț de la oamenii de succes”. documentului
oamenii de Sarcina 7. Comentează afirmația
succes. personalității. Exprimă-ți atitudinea.

- 106 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 8. Sarcina 8. Elaborează câte o propoziție Lucrul
Reflectez: am cu cuvintele: profesionalizare, individual
învățat. învățământ profesional, învățământ
superior, carieră, loc de muncă.
Sarcina 9. Exprimă-ţi opinia faţă de
rolul profesionalizării în societate și
economia națională.
Sarcina 10. Indică sursele de informare
a unei persoane care caută un loc de
muncă.
Sarcina 11. Selectează din lista propusă
șapte profesii pentru care sunt necesare
instruirea profesională și studii supe-
rioare.
Extindere
Activitatea 9. Profesorul poate propune selectiv sarcini Lucrul
Acționez. din rubrica „Acționez”. individual
1. Întreprinde o vizită la Agenția locală
de Ocupare a Forței de Muncă sau con-
sultă pagina web a acesteia și interesea-
ză-te despre informațiile și serviciile pe
care le oferă.
2. Exprimă-ți opinia față de faptul
dacă un cetățean în căutare de un loc
de muncă trebuie să viziteze astfel de
agenții sau trebuie să-și pregătească
valiza și să plece peste hotare.
3. Exprimă-ți atitudinea față de cauzele
plecării peste hotare a oamenilor în
căutarea unui loc de muncă fără a se
interesa de posturile vacante în țară.

- 107 -
Tema 22. Cariera și factorii de decizie

Subcompetențe:
◆ Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu
profesional

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să determine factorii care influențează alegerea carierei.
O2 Să identifice profesiile atractive.
O3 Să argumenteze motivele alegerii profesiei.
O4 Să estimeze importanța remunerării materiale a deținătorilor
de profesii în alegerea carierei.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
Metode: discuția ghidată, prezentarea, explicația, dezbaterea, miniprele-
gerea, analiza textului, explicația, lucrul individual, interogarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 108 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau Sarcina 1. Exprimă-ţi opinia cu referire dirijată
să știu. la motivele alegerii profesiei de către ti- Scrierea
nerii din Republica Moldova în prezent. liberă
Sarcina 2. Scrie timp de un minut un
șir de profesii denumirea cărora tu le
cunoști.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Prezentarea temei. Introducere în temă Miniprelege-
Studiez: învăț Sarcina 3. Explică necesitatea alegerii rea
să știu. corecte a profesiei/domeniului de cari-
eră.
Sarcina 4. Numește profesiile pe care le
reprezintă fiecare desen din imaginile Lucrul
alăturate sarcinii în temă. individual
Sarcina 5. Studiază subtema Factorii
care influențează alegerea.
Sarcina 6. Identifică și comentează fac-
torii decizionali pentru alegerea carierei, Prezentarea
indicați în text și în imagini.
Activitatea 3. Sarcina 7. Comentează opinia lui Henry Analiza
Învăț de la Ward Beecher cu privire la succesul în textului
oamenii de carieră: „Pentru a deveni un om capabil
succes. și de succes în orice profesie, trei lucruri Dezbaterea
sunt necesare: natura, studiul și practica”. 
Activitatea 4. Sarcina 8. Explică rolul profesiei de jur- Explicația
Exersez: învăț nalist și al presei în alegerea profesiei de
să fiu. către alți cetățeni.
Sarcina 9. Elaborează unt top al factori- Lucrul
lor care influențează alegerea carierei. individual
Sarcina 10. Determină ce elemente ar Interogarea
servi pentru tine drept motivație pentru
alegerea carierei.

- 109 -
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 11. Elaborează o schemă ce ar Prezentarea
Reflectez: am cuprinde factorii ce influențează un tânăr Lucrul
învățat. cetățean să aleagă cariera. individual
Prezintă schema.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica Prezentarea
Acționez. „Acționez” din temă Lucrul
◆ Elaborează o prezentare PowerPoint în individual
care vei prezenta cinci profesii care ți se
par mai atractive.
◆ Explică motivele pentru care ai ales să
le prezinți.
◆ Explică dacă pentru tine este mai im-
portant să practici o meserie intere-
santă, dar care aduce mai puțin venit,
sau una mai puțin interesantă, dar care
aduce venituri mari.

- 110 -
Tema 23. Promovarea personală

Subcompetențe:
◆ Modelarea comportamentelor de promovare personală

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să argumenteze necesitatea acțiunilor de promovare personală.
O2 Să elaboreze mijloace de promovare personală.
O3 Să însceneze interviul de angajare.
O4 Să comunice asertiv în dialogurile cu colegii.

Tipul lecţiei: mixtă


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, în perechi, frontal
Metode: analiza, argumentarea, scrierea liberă, observația, problematiza-
rea, interogarea, jocul de rol
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 111 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Analiza, ar-
Știu, vreau să Sarcina 1. Scrie pe o foaie de hârtie reali- gumentarea
știu. zările pe care le ai de la cea mai mică vâr- Scrierea
stă, de când te ții minte, până în prezent. liberă
Sarcina 2. Analizează lista de realizări Observația
elaborată. Observi o evoluție. Analizează
evoluția.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 3. Argumentează necesitatea pro- Problemati-
Studiez: învăț movării imaginii personale. zarea
să știu. Sarcina 4. Alege dintre SUCCES, BUNĂS-
TARE” și INSUCCES, SĂRĂCIE.
Argumentează.
Sarcina 5. Stabilește rolul asertivității în
dezvoltarea personală.
Activitatea 3. Sarcina 6. Analizează pașii de comunica- Analiza
Exersez: învăț re asertivă. Apreciază importanța fiecă- Lucrul
să fiu. ruia. individual
Sarcina 7. Elaborează un CV, o carte de Lucrul în
vizită. Explică ce include fiecare și rolul perechi
lor. Jocul de rol
Sarcina 8. Elaborează împreună cu cole-
gul de bancă un dialog dintre angajator
(interviviator) și candidat. Înscenați în
fața colegilor acest dialog.
Activitatea 4. Sarcina 9. Formulează răspunsuri pentru Interogarea
Util și practic. întrebările prezentate:
Numele companiei – ..., titlul poziţiei
deţinute și descrierea sa – ..., perioada de
angajare – ....
◆ Care au fost așteptările dvs. pentru
această poziţie și în ce măsură au fost
ele îndeplinite?

- 112 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
◆ Ce v-a plăcut și ce v-a displăcut la locu- Jocul de rol
rile de muncă anterioare?
◆ Care a fost cea mai mare/mică satisfacţie?
Întrebări legate de supervizori și colegi.
◆ Ce probleme aţi întâlnit la locul de muncă?
◆ Aţi avut vreodată probleme în a lucra
cu un anumit manager?
◆ De ce doriţi să vă schimbaţi locul de
muncă?
◆ De ce aţi demisionat?
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 10. Scrie în formă liberă o comu- Scrierea
Reflectez: nicare de cinci propoziții, în care vei ar- liberă
am învățat. gumenta necesitatea comunicării asertive. Discuția
Sarcina 11. Mneționează cât de eficiente dirijată
sunt CV-ul, cartea de vizită, blogul în
relațiile cu societatea.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica „Acționez” Identificarea
Acționez. din temă ideilor
Sarcina 12. Studiază paginile web a cinci în text
companii la care ți-ar plăcea să muncești. Analiza
Identifică gama de specialiști de care au Interviul
nevoie companiile respective. Elabo-
rează o listă de pași pe care trebuie să-i
întreprinzi, pentru a ajunge să muncești
la una din companiile respective. Argu-
mentează-ţi alegerea.
Sarcina 13. (Se împarte clasa în grupuri a
câte trei persoane.) Alegeţi o companie,
întreprindere, instituţie la care aţi dori să
activaţi. Distribuiţi rolurile de angajator
și doi candidaţi. Realizaţi câte un interviu
ce ar consta din zece întrebări clare și
răspunsuri posibile.

- 113 -
Tema 24.  Resursele personale și cariera

Subcompetențe:
◆ Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu
profesional

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să-și evalueze modul în care își dezvoltă resursele personale.
O2 Să argumenteze necesitatea gândirii pozitive în dezvoltarea
personală.
O3 Să argumenteze necesitatea unui plan de carieră.
O4 Să demonstreze o autoaprecieze corectă.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: frontală, lucrul individual
Metode: miniprelegerea, discuția dirijată, studiul de caz, argumentarea,
chestionarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 114 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau Sarcina 1. Numește trei factori personali de dirijată
să știu. care depinde succesul în carieră.
Sarcina 2. Analizați imaginea din rubrica
„Știu, vreau să știu”.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Miniprelegere a profesorului la tema resurse- Mniprele-
Studiez: lor personale gerea
învăț să știu. Sarcina 3. Evaluează modul în care păstrezi Discuția
și dezvolți resursa personală: sănătatea dirijată
Sarcina 4. Comentează imaginea. Dă-i o de-
numire.
Sarcina 5. Numește avantajele gândirii pozitive.
Activitatea 3. Sarcina 6. Studiază textul din „Studiu de caz”. Studiul
Studiu de Exprimă-ţi opinia: Cum ar trebui să proce- de caz
caz. deze Maria? Cum ai proceda tu în o atare
situaţie?
Activitatea 4. Sarcina 7. Argumentează necesitatea fiecărei Argumen-
Învăț de la caracteristici din cele 13 propuse de Dale tarea
oamenii de Carnegie – pedagog, psiholog și scriitor Explicația
succes. american.
Activitatea 5. Profesorul le propune elevilor să citească în- Chestio-
Exersez: trebările din rubrica „Exersez, învăț să fiu” . narea
învăț să fiu.
Reflecţie
Activitatea 6. Sarcina 8. Descrie fiecare resursă personală a Prezenta-
Reflectez: am ta: sănătatea și puterea fizică, intelectul, gân- rea
învățat. direa pozitivă, autoaprecierea. Argumen-
Sarcina 9. Argumentează necesitatea unui tarea
plan pentru o carieră de succes.
Extindere
Activitatea 7. Rezolvarea itemilor din rubrica ”Acționez” din Prezenta-
Acționez. temă. rea

- 115 -
Tema 25. Proiectul individual de carieră

Subcompetențe:
◆ Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu
profesional

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să descrie etapele carierei.
O2 Să determine greșelile în alegerea și proiectarea carierei.
O3 Să aprecieze activitatea profesională a unor personalități.
O4 Să elaboreze un proiect de carieră.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: frontală, lucrul individual
Metode: miniprelegerea, lucrul individual, prezentarea, comparația, grafi-
cul T, proiectul
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 116 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția
Știu, vreau să Discuție. Sugestii ghidată
știu. Explică ce legătură au sfaturile alătura-
te cu intențiile tale în alegerea carierei.
Numește care ar fi drepturile unui
potențial angajat.
Exprimă-ți opinia în legătură cu faptul
dacă crezi că există formule fixe ale
succesului.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Prezentarea temei. Introducere în temă Miniprelegerea
Studiez: învăț Sarcina 1. Explică ce înseamnă, în Lucrul
să știu. opinia ta, o carieră de succes. individual
Sarcina 2. Numește persoane care
crezi că au sau au avut o carieră de
succes.
Sarcina 3. Studiază etapele carierei.
Comentează fiecare etapă.
Activitatea 3. Sarcina 4. Studiază textul din rubrica Studiul de caz
Studiu de „Studiu de caz”, răspunde la întrebări.
caz. - Este cazul lui Eugen unic? Cunoști
astfel de cazuri?
- Cum ai proceda tu în o astfel de
situație?
- Care este rolul autocunoașterii în
procesul de autodezvoltare pentru o
carieră?
Activitatea 4. Sarcina 5. Identifică și descrie greșelile Prezentarea
Exersez: învăț în alegerea și proiectarea carierei.
să fiu.

- 117 -
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 6. Numește ce rol are completa- Argumentarea
Reflectez: am rea corectă a CV-ului personal.
învățat. Sarcina 7. Argumentează prin două
exemple rolul autocunoașterii în ela-
borarea propriului plan de orientare a
carierei.
Sarcina 8. Compară, prin graficul T, Comparația
posibilele consecințe ale alegerii corecte Graficul T
a carierei și ale alegerii greșite.
Extindere
Activitatea 6. Rezolvarea itemilor din rubrica Proiectul
Acționez. „Acționez” din temă
◆ Elaborează un plan individual de ca-
rieră. Dezvoltă-l sau modifică-l, dacă
consideri că este necesar.
◆ Descrie activitatea unor personalități
care consideri că au o carieră de suc-
ces.
◆ Elaborează o schemă care ar repre-
zenta cariera personală.

- 118 -
Tema 26. Producător și consumator. Drepturi și responsabilităţi

Subcompetențe:
◆ Proiectarea acţiunilor privind valorificarea în viaţa cotidiană a dreptului
consumatorului

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să cunoască și să definească termenii consumator, producător.
O2 Să demonstreze utilitatea cunoasșterii drepturilor de consumator
pentru protejarea vieţii și sănătăţii.
O3 Să proiecteze acţiuni pentru valorificarea în viaţă a dreptlui con-
sumatorului.
O4 Să evidenţieze responsabilităţile consumatorului și producătoru-
lui.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual
Metode: discuţie dirijată, analiza documentului, problematizarea
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 119 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe margine mottoului Discuția ghidată
Știu, vreau să Sarcina 1. Explică ce legătură are Explicația
știu. imaginea alăturată cu relaţiile dintre
producător și consumator.
Sarcina 2. Identifică cinci producători Interogarea
din Republica Moldova din domeniul
industriei alimentare.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Profesorul prezintă tema și le pro- Miniprelegerea
Studiez: învăț pune elevilor să studieze textul din
să știu. manual referitor la drepturile produ-
cătorului și consumatorului.
Sarcina 3. Identifică în text drepturile Identificarea
și obligațiile producătorului. ideilor în text
Sarcina 4. Numește drepturile consu-
matorului.
Sarcina 5. Analizează fragmentul din Analiza
Legea cu privire la drepturile consu- documentului
matorului și formulează concluzii. oficial
Activitatea 3. Sarcina 6. Exprimăți atitudinea față Discuția dirijată
Învăț de la de expresia lui Thomas J. Piters „Să
oamenii ai faţă de cumpărători o atitudine ca
de succes. faţă de oaspeţi, iar faţă de salariaţi –
ca faţă de oameni”.
Activitatea 4. Sarcina 7. Analizează textul din com- Analiza
Exersez: partimentul „Exersez: învăț să fiu”
învăț să fiu. și comentează importanța fiecărei
sugestii propuse pentru a ne proteja
drepturile consumatorului.

- 120 -
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 8. Elaborează un tabel în Comparația
Reflectez: am care vei scrie drepturile consu-
învățat. matorului și ale producătorului și
responsabilitățile fiecărui.
Sarcina 9. Enumeră calitățile de care Lucrul
trebuie să dea dovadă producătorul, individual
pentru a-și promova marfa.
Sarcina 10. Numește două acţiuni Prezentarea
întreprinse de stat pentru protejarea
consumatorului.
Extindere
Activitatea 6. SITUAŢIE-PROBLEMĂ Problematizarea
Acționez. ◆ Vrei să cumperi un produs (un tort,
un telefon mobil, o jucărie, o cremă
de faţă sau un medicament).
◆ Descrie acţiunile pe care le între- Prezentarea
prinzi.
◆ Explică în ce mod stabilești dacă Explicația
marfa nu este dăunătoare pentru
sănătate.
◆ Elaborează o prezentare PowerPoint Proiectul
prin care îi vei convinge pe colegii
tăi că ai făcut o alegere corectă.

- 121 -
Tema 27. Bunurile și serviciile publice

Subcompetențe:
◆ Proiectarea acţiunilor privind valorificarea în viaţa cotidiană a dreptului
consumatorului

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să identifice bunurile și serviciile publice.
O2 Să argumenteze drepturile consumatorilor de a beneficia
de servicii publice de calitate.
O3 Să proiecteze activități cu privire la îmbunătățirea serviciilor
publice.
O4 Să descrie comportamente ale unui consumator informat.

Tipul lecţiei: de formare a priceperilor și deprinderilor


Tehnologii didactice:
Forme de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul în perechi
Metode: discuția dirijată, analiza, conversația euristică, lucrul în perechi,
interogarea, prezentarea, studiul de caz, algoritmul
Mijloace: manualul de Educație civică, cl. a IX-a, proiector, computer, pre-
zentare ppt, tabla
Evaluarea. Tipul: curentă
Forme, metode, tehnici de evaluare: frontală, continuă, observarea siste-
matică, interogarea frontală, verificarea

- 122 -
Desfășurarea activităţii
Etapele lecției Activități de învățare Metode
Evocare
Activitatea 1. Discuție pe marginea mottoului Discuția
Știu, vreau Estimează ce ţine de domeniul privat și dirijată
să știu. de cel public.
Realizarea sensului
Activitatea 2. Sarcina 1. Elaborează o listă a bunurilor Șirul logic
Studiez: învăț și serviciilor publice.
să știu Sarcina 2. Analizează Articolul 127.
Proprietatea, din constituția Reublicii
Moldova.
Sarcina 3. Exprimă-ți atitudinea față de Exprimarea
faptul că bogățiile subsolului aparțin opiniei
statului.
Activitatea 3. Sarcina 4. Comentează afirmația lui Analiza
Învăț de la Constantin Brâncuși: „Aș vrea ca lucră- Conversația
oamenii de rile mele să se ridice în parcuri și grădini euristică
succes. publice, să se joace copiii peste ele, cum
s-ar fi jucat peste pietre și monumente
născute din pământ, nimeni să nu știe ce
sunt și cine le-a făcut – dar toată lumea
să simtă necesitatea și prietenia lor, ca
ceva ce face parte din sufletul Naturii”.
Activitatea 4. Sarcina 5. Explică necesitatea organizării Expunerea
Exersez: învăț eficiente a serviciilor publice.
să fiu. Sarcina 6. Argumentează că bunurile și
serviciile publice sunt reglementate în
Republica Moldova.

- 123 -
Reflecţie
Activitatea 5. Sarcina 7. Formulează trei întrebări cu Lucrul
Reflectez: am privire la serviciile și bunurile publice și în perechi
învățat. modalitatea de beneficiere de ele. Interogarea
Sarcina 8. Adresează întrebările colegu- prezentarea
lui (colegei) de bancă.
Sarcina 9. Formulați împreună trei con-
cluzii. Prezentați-le întregii clase.
Extindere
Activitatea 6. Selectează din presă un articol referi- Studiul
Acționez. tor la prestarea serviciilor publice şi de caz
prezintă-l colegilor după următorul al- Algoritmul
goritm:
1. Indică denumirea serviciului public.
2. Demonstrează că serviciul prezentat
este public.
3. Numește autorităţile publice care sunt
implicate în producerea serviciului
numit.
4. Apreciază nivelul calităţii prestării ser-
viciului.
5. Prezintă beneficii oferite de acest servi-
ciu pentru comunitate sau pentru tine,
personal.
6. Menționează efectele asupra comunită-
ţii pe care le-ar avea dispariţia acestui
serviciu.
7. Prezintă acțiunile propuse de tine în
vederea îmbunătăţirii serviciului pre-
stat.

- 124 -
Evaluare

Tipul lecţiei: de evaluare


Tipul evaluării: evaluare sumativă
Timpul rezervat evaluării: 45 de minute

Subcompetențe:
◆ Modelarea comportamentelor de promovare personală
◆ Proiectarea acţiunilor privind valorificarea în viaţa cotidiană a dreptului
consumatorului
◆ Adoptarea deciziilor argumentate pentru eventualul domeniu
profesional

Timp: 45 de minute

Obiective operaţionale:
O1 Să descrie profesii și meserii.
O2 Să numească legi ce apără drepturile cnsumatorului.
O3 Să argumenteze necesitatea pregătirii profesionale pentru
o carieră de succes.
O4 Să elaboreze modele de acțiuni de protejare a drepturilor
consumatorului în limitele legislației.
O5 Să-și exprime atitudinea față de încălcarea drepturilor
consumatorului.

- 125 -
TEST

A. Cunoaștere
1. Elaborează enunțuri cu termenii: profesionalizare, carieră, profesie.
2. Numește cinci profesii sau meserii care consideri că sunt atractive.
3. Descrie în cinci enunțuri o profesie (la alegere).
4. Enumeră factorii care determină alegerea profesiei.
5. Numește legile care protejează drepturile consumatorului.

B. Aplicare
1. Argumentează în trei enunțuri necesitatea pregătirii profesionale înain-
te de a fi angajat la un serviciu ce necesită calificare.
2. Estimează efectele gândirii pozitive asupra persoanei, în baza
experienței proprii.
3. Stabilește nivelul de respectare a drepturilor consumatorului în Repu-
blica Moldova.
4. Exprimă-ți atitudinea față de agenții economici care încalcă drepturile
consumatorilor.

C. Integrare
1. Elaborează o plângere la adresa unei autorități care apără drepturile
consumatorului, despre un caz de încălcare.
2. Stabilește metodele prin care unii agenți economici duc în eroare con-
sumatorii.
3. Exprimă-ți atitudinea față de cazurile când nu se eliberează bonul de
casă.

- 126 -
V. FIȘE DE LUCRU LA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I.
OMUL – FIINŢĂ SOCIALĂ

Fișa 1.
Tema 1. Stiluri de comunicare. Lucru în echipă.
Luarea deciziilor

1. Elimină intrusul din șirele date:


Comunicarea verbală, telefon, interlocutor, cuvinte, mimică, radio;
Comunicarea nonverbală, cuvinte, gesturi, fotografie, mimică.

2. Adevărat sau fals?


Comunicarea se bazează pe informaţie și presupune procese de A F
acomodare și adaptare a comportamentelor.
Există un singur stil de comunicare. A F
Comunicarea nu este importantă în cadrul grupurilor şi echipelor . A F
Comunicarea este importantă pentru succesul sau insuccesul A F
individului în societate.

3. Corectează greşala.
Decizia este propunerea pentru înaintarea unei probleme sau a unei
situaţii concrete.
Consensul presupune dezacordul unor participanţi şi integrarea în deci-
zie a soluțiilor propuse de majoritate.

4. Enumeră trei trăsături ale unei echipe eficiente:


a)_______________________________________________________;
b)_______________________________________________________;
c)_______________________________________________________.

- 127 -
Fişa 2.
Tema 2. Conflictele în limita normelor morale și juridice

Evocare
1. Formulează într-o propoziție definiţia conflictului.

Realizarea sensului
2. Citeşte fragmentul din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă şi
îndeplineşte sarcinile.
„Și, scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușii, luându-mi ziua bună,
ca un băiet de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scăldat, mă șupuresc
pe unde pot și, când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep a cărăbăni la
cireșe în sân, crude, coapte, cum se găseau. Și cum eram îngrijit și mă sile-
am să fac ce-oi face mai degrabă, iaca mătușa Mărioara, c-o jordie în mână,
la tulpina cireșului! 
– Dar bine, ghiavole, aici ți-i scăldatul? zise ea, cu ochii holbați la
mine;scoboară-te jos, tălharule, că te-oi învăța eu!
Dar cum să te cobori, căci jos era prăpădenie! Dacă vede ea și vede că nu
mă dau, zvârr! de vro două-trei ori cu bulgări în mine, dar nu mă chitește.
Apoi începe a se aburca pe cireș în sus, zicând:
- Stai, măi porcane, că te căptușește ea, Mărioara, acuș! 
... Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată
palancă la pământ; căci, să nu spun minciuni, erau vro zece-douăsprezece
prăjini de cânepă, frumoasă și deasă cum îi peria, de care nu s-au ales nimi-
ca. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încâlcește
prin cânepă, ori se împiedică de ceva, și cade jos...
Dar mai îndesară, iaca și moș Vasile, cu vornicul și paznicul, strigă pe
tata la poartă, îi spun pricina și-l cheamă să fie de față când s-a ispăși câne-
pa și cireșele…
Așa și tata, a dat gloabă pentru mine, și pace bună! Și după ce-a venit el
rușinat de la ispașă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea, zicând:
- Na! satură-te de cireșe! De-amu să știi că ți-ai mâncat lefteria de la
mine, spânzuratule! Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu pe urma
ta?”

- 128 -
1. Identifică situaţia conflictuală.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Numeşte subiecţii conflictului.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Care au fost cauzele apariţiei situaţiei de conflict?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Identifică soluţia şi strategia rezolvării conflictul de către Nică.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Identifică soluţia şi strategia rezolvării conflictul de către mătuşa
Mărioara.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Identifică soluţia şi strategia rezolvării conflictul de către moş Vasile.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Identifică soluţia şi strategia rezolvării conflictului de către tatăl lui Nică.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Expune-ţi opinia referitoare la optimitatea soluţiilor aplicate.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9. Scrie două concluzii despre conflictul menţionat, făcând trimitere la
normele morale. ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Reflecţie
1. Pentru a evita o situaţie de conflict, a depăşi o situaţie de conflict, trebuie:
să ştiu _____________________________________________________.
să cunosc __________________________________________________.
să încerc ___________________________________________________.

- 129 -
Fişa 4

Tema 4. Funcţiile familiei. Responsabilităţile de familie

Evocare
1. Difinește termenil familie consangvină.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Realizarea sensului
În fragmentul din poezia „Acasă” de Emilia Plugaru, subliniază versurile
care marchează funcţiile familiei. Realizează sarcinile propuse.

„V-aţi dus demult prin lume, Acasă-i un Pământ,


Copii frumoşi, cuminţi, Cu rod de miere dulce,
Luând cu voi tristeţea Cu iz de primăvară.
Şi dorul de părinţi. E tot ce aţi zărit
Şi visul spre o lume Cândva întâia oară.
Mai blândă, mai frumoasă... Acum, prea poate viaţa-i
Vă întrebaţi întruna: Mai lină, mai cuminte,
- Ce o mai fi pe-acasă? Dar vatra mamei, caldă,
Ce face oare mama? Mereu o ţineţi minte.
Dar tata ce mai face?
* * *    
Cum o mai fi prin ţară?
Ah, Doamne, dorul, dorul
E linişte, e pace?
Ce mult vă mai apasă.
Acasă... ce frumos,
Orfană, rădăcina,
Ce minunat cuvânt.
Se stinge-ncet... acasă...”
Acasă-i un meleag,

1. Numeşte funcţiile familiei, identificate în text.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Care alte funcţii ale familiei n-au fost menţionate?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- 130 -
3. Scrie două concluzii despre funcţiile familiei.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Reflecţie
1. Este important a împărţi responsabilităţile în familie şi a le cunoaşte,
pentru că acestea
a) Contribuie _______________________________________________;
b) Ajută ___________________________________________________;
c) Menţin _________________________________________________.

Fişa 5.

Tema 5. Părinţi și copii


Evocare
Ce semnificaţie are pentru tine expresia a fi bun părinte?
Scrie în două propoziţii definiţia unui bun părinte.

Realizarea sensului
Citeşte fragmentul din poezia „Repetabila povară” de Adrian Păunescu şi
realizează sarcinile propuse.

„Cine are părinţi, pe pământ nu în gând


Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminţi,
Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi.
Ce părinţi? Nişte oameni ce nu mai au loc
De atâţia copii şi de-atât nenoroc
Nişte cruci, încă vii, respirând tot mai greu,
Sunt părinţii aceştia ce oftează mereu.
Ce părinţi? Nişte oameni, acolo şi ei,
Care ştiu dureros ce e suta de lei.
De sunt tineri sau nu, după actele lor,
Nu contează deloc, ei albiră de dor
Să le fie copilul c-o treaptă mai domn,

- 131 -
Câtă muncă în plus, şi ce chin, cât nesomn!
Chiar acuma, când scriu, ca şi când aş urla,
Eu îi ştiu şi îi simt, pătimind undeva.
Ne-amintim şi de ei, după lungi săptămâni
Fii bătrâni ce suntem, cu părinţii bătrâni
Dacă lemne şi-au luat, dacă oasele-i dor,
Dacă nu au murit trişti în casele lor...
Între ei şi copii e-o prăsilă de câini,
Şi e umbra de plumb a preazilnicei pâini.
***
Cine are părinţi, încă nu e pierdut,
Cine are părinţi are încă trecut.
Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până-aci,
Unde-avem şi noi înșine ai noştri copii.”

A. Scrie trei idei de bază reflectate în textul poeziei.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

B. Identifică trei responsabilităţi ale părinţilor faţă de copii, expuse


în textul poeziei.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

C. Numeşte şi scrie două responsabilităţi ale copiilor faţă de părinţi.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

D. Scrie două concluzii despre relaţia părinte-copil.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- 132 -
Reflecţie
A. Pentru a fi un bun părinte, e nevoie:
să fiu______________________________________________________;
să ştiu_____________________________________________________;
să susţin____________________________________________________.

B. Pentru a fi un copil recunoscător, e nevoie:


să fiu______________________________________________________;
să cunosc___________________________________________________;
să susţin ___________________________________________________.

Fişa 6.

Tema 6. Valorile sociale și personale

Evocare
1. Prezintă în două propoziţii diferenţa dintre valorile sociale şi cele
personale.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Realizarea sensului
Citeşte fragmentul din „Povara bunătăţii noastre” de Ion Druţă şi
îndeplineşte sarcinile.

„Cu vremea însă sărbătorile de iarnă s-au cam încurcat. Bisericuţa din
sat stătea închisă și când venea Crăciunul după stilul vechi, și când era după
eel nou. Brazi în câmpie nu se prea găseau, ca să poţi aduce un pomușor
în casă, cu colinda copiii nu umblau, nu-i lăsa școala, și rar iarna când să
răsară pe ulițe doi-trei prichindei speriaţi. Se lipeau de câte un perete și înj-
ghebau о colindă ca vai de ea. Nuţa se topea de bucurie când auzea glasuri
de copii cântând. Are ceva frumos ca cerul, senin ca cerul, veșnic ca cerul
cântarea copiilor. Nuţa visa să-i vadă la fereastra casei sale așa zgribuliţi, așa
degeraţi cum erau, și în fiecare început de iarnă, cum se apropia Crăciunul,
cobora din pod nuci și mere, cocea colăcei, covrigi, pentru că, dacă îi vor
veni colindătorii, să aiba cu ce-i primi. Și în anul cela ea aștepta, cu aceeași
înfrigurare, sărbătorile Crăciunului”.

- 133 -
Identifică valorile sociale şi cele personale care se deprind din acest fragment.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

În ce măsură valoarea socială se contopeşte cu cea personală?


___________________________________________________________
___________________________________________________________

Formulează două concluzii la temă.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

Reflecţie
Pentru a corela interesele şi aspiraţiile tale cu binele comunităţii, trebuie:
a) să ______________________________________________________;
b) să ______________________________________________________;
c) să ______________________________________________________.

Fişa 7.

Evocare
1. Formulează definiţia comportamentului prosocial.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Exprimă în două enunțuri importanţa comportamentului prosocial.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

- 134 -
Realizarea sensului
Citeşte poezia „Altruism” de Dan Radu şi realizează sarcinile.

„Am învăţat să dau


Fără să cer nimic
şi să iubesc şi
lucrul cel mai mic,
am înţeles că nu există
„totul sau nimic”
şi viaţa nu-i
decât un compromis.”

1. Identifică normele comportamentului prosocial de care se conduce eul


liric.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Numeşte un principiu al altruismului, citat în poezie.


___________________________________________________________

3. Eşti de acord cu atitudinea autorului? Argumentează-ţi opinia.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Reflecţie
Elaborează trei paşi într-o activitate de voluntariat menită să susţină per-
soanele cu dizabilităţi.
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________.

- 135 -
VI. Răspunsurile la rubrica Sunt erudit
din compartimentul Sunt cetățean competent
Tema 1
Rezolvă și vei obţine pe verticală cuvântul-cheie din temă: Comunicare
Pe orizontală:
1.Spre el tind individul, grupul, echipa. Succes
2.Comunicarea se bazează pe ea. Informație
3. Face parte din comunicarea nonverbală și din limbajul corpului. Mimica
4. La începuturile comunicării a stat el. Cuvântul
5. Este important în luarea deciziei. Consens
6. Soluţia pentru rezolvarea unei probleme concrete. Decizia
7. Grup de oameni care îndeplinesc în același timp o muncă sau o acțiune comună. Echipă
8. Unul dintre stilurile de comunicare. Asertiv
9. Comunicarea poate fi … sau nonverbală. Verbală
10. Una dintre caracteristicile unei echipe eficiente. Mediere

Tema 2
Fiecare cuvânt conţine câte o literă „o” și toate se referă la CONFLICT.
1. Persoana imparţială care are drept sarcină medierea modului de desfășurare
a discuţiilor. Mediator
2. Una dintre strategiile de rezolvare a conflictului. Abandon
3. Lipsește într-un conflict. Comunicarea
4. Una dintre strategiile de rezolvare a conflictului. Compromis
5. Tip de conflict armat. Război
6. Conflictul trebuie rezolvat în conformitate cu. Normele
7. Ele sunt de natură morala sau juridică.

Tema 3
1. Una dintre primele ţări din lume în care s-a instituit concediul de paternitate, conform
căruia și tăticii pot rămâne acasă în momentul în care bebelușul lor vine pe lume. (Suedia)
2. Regiune insulară unde părinţii cred că mama și tatăl unui copil nu trebuie să se joace cu
micuţul. Adulţii au mare grijă de puii lor, însa când vine vorba despre joacă, ei îi lasă în
preajma altor copii și nu se implică. (Polinezia)
3. În această ţară, ora mesei și servirea mâncării alături de familie este cel mai important
moment al zilei, el surclasând chiar si semnificația poveștilor de noapte bună. (Argentina)

- 136 -
Tema 4
Rezolvă și vei identifica una dintre funcţiile familiei. (Identitară)
1. Se află în mijlocul familiei. (i)
2. Deprinderea și-a lăsat doar primele două. (de)
3. Sunt la părinte după primele patru, dar înainte de a șaptea. (nt)
4. Se repetă în familie. (i)
5. Se repetă la tata. (ta)
6. Primele două au plecat de la soră. (ră)

Tema 5
Rezolvă și vei obţine pe orizontală ceea ce în relaţii dintre părinţi și copii este necondiţionată:
IUBIRE
Pe verticală:
1. Persoană de sex masculin în raport cu părinții săi. FIU
2. Copil în primele luni de viaţă. PRUNC
3. Nu este ruptă din rai. BĂTAIA
4. În relaţiile dintre părinţi și copii trebuie să fie reciprocă. STIMA
5. În raport cu copii săi. PĂRINTE
6. Ce oferă copiilor părinții în afară de iubire, afecțiune, susținere. EDUCAȚIE

Tema 6
Îlocuiește punctele din citate și identifică patru valori umane:
1. VIAȚA.... este o curgere, este un fluviu, este o mișcare continuă. (Osho)
2. SĂNĂTATEA e comoara cea mai preţioasă și cea mai ușor de pierdut; totuși cel mai prost
păzită. (Emile Augier)
3. Oamenii acceptă să moară, nesocotind propriile interese, pentru a justifica condiţia
umană, punând la temelia vieţii DEMNITATEA. (Andre Malraux)
4. Cei care care îi privează pe alţii de LIBERTATE nu merită să fie liberi. (Abraham Lincoln)

Tema 8
1. Termenul democraţie a apărut în Grecia.
2. În Antichitate democraţia s-a manifestat în statul-polis Atena.
3. Cuvântul democraţie provine din limba greacă și înseamnă puterea poporului.
4. Concepţia greacă despre democraţie a fost sintetizată de vestitul filosof Aristotel.
5. Democraţia directă implică participarea tuturor membrilor societăţii la decizie și la
conducere.

- 137 -
Tema 9
Completează și în segmentul AB pe verticală vei obţine cuvântul-cheie al lecţiei:
Pe orizontală
1. Grup de oameni (sau organizaţie politică) cu idei și interese comune. Partid
2. Opusul oprimării. Libertate
3. Sinonim cu omenire. Umanitate
4. Obligaţie. Responsabilitate.
5. Contribuţie materială, morală sau intelectuală adusă de cineva  într-o acțiune comună. Aport
6. Conducător al unui partid, al unei echipe. Lider
7. Sinonim cu obiectivitate.
8. Fără credinţă și ... (încredere în viitor) viaţa nu are sens. Imparțialitate
9. Sentiment al propiei demnități și onoarei. Mândrie
Cuvântul–cheie

Tema 11
1. În numeroase state ale lumii cetăţenia se oferă automat la naștere, conform dreptului
pământului. (jus soli)
2. În Europa cetăţenia se obţine și prin Dreptul sângelui. (jus sangvinis)
3. În acest stat european moneda euro este personalizată. Vatican
4. Stat european în care nu obţii cetăţenia la naștere. Vatican
5. În această ţară se aplică pedeapsă penală pentru obţinerea voluntară a unei alte cetăţenii.
Arabia Saudită

Tema 12
Completează spaţiile punctate:
1. Uniunea Europeană are 28 de membri.
2. Moneda UE este euro.
3. Parlamentul European numără 736 de membri.
4. Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale.
5. Ziua Europei este sărbătorită la 9 mai.
6. Părinţii fondatori ai Uniunii Europene sunt Alcide De Gasperi, Jean Monnet și Robert
Schuman. 

Tema 13
Înlocuiește punctele cu cuvintele sau cifrele potrivite
1. Tradiția agățatului șosetelor roșii provine de la călugăriţele franciscane, care în secolul
al XII-lea, le duceau orfanilor cadourile de Crăciun în niște saci imenși de culoare roșie.

- 138 -
2. Prima felicitare de Crăciun imprimată a fost produsă în anul 1843, la comanda lui Sir
Henry Cole.
3. Cuvântul Paște derivă din ebraică.- pesah care semnifică „trecere”.
4. În România tradiţia „Boul înstruţat” este sărbătoarea Sânzâiene sau Rusalii.

Tema 16
Cunosc
1. Poet cilian „al iubirii și al disperării”. (Pablo Neruda)
2. Poetul român„bolnav” de iubire. (Grigore Vieru)
3. Poetul român al „iubirilor secrete”. (George Țărnea)
4. Poetul român al veșnicei iubiri. (Mihai Eminescu)
5. Versuri ale poetesei ruse, represate:
„Noi nu vom bea dintr-un pahar vreodată
Nici dulce vin, nici apă de izvor.
Săruturi n-om schimba în zori; o dată
Nu vom privi amurgu-odihnitor.
Ți-e aer soarele, și mie luna,
Dar dragostea ce-o respirăm e una.”
1913. Traducere de Madeleine Fortunescu (Anna Ahmatova)

Tema 17
Înlocuiește cifrele cu noţiunile corespunzătoare.
1. Proteine
2. Glucide
3. lipidele. Fibrele
4. Vitamine
5. Minerale

Tema 27
Identifică denumirile:
1. Unul dintre monumentele naturii din Moldova, protejat de stat, în apropiere de mănăstirea
din stîncă de la Ţâpova, raionul Rezina, de pe Nistru. Numele cunosc în popor al defileului
Valea celor şapte cascade. (Defileul de la Țâpova)
2. Se găseşte în sud-estul Venezuelei. Băştinaşii au numit-o Kerekupai-Merú ceea ce
înseamnă „Săritura cea mai adâncă”, fiind confundată, până nu demult, cu  Churún-
Merú. Aparţine de Gran Sabana, care este o parte din parcul naţional Cainama. (Salto
Angel sau Salto del Angel (Cascada Îngerului))

- 139 -