Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

Facultatea Științe Economice

Departamentul Administrarea Afacerilor

RAPORT

Privind practica de specialitate 1

La SRL „Ialoveni-Gaz”

Elaborat de studenta Solonari Ana, gr. BA1703

Conducătorul practicii: Stefanco N., lect. univ.

Chișinău 2019
Cuprins

I. Caracteristica generală a întreprinderii


I.1 Descrierea afacerii întreprinderii.................................................3
I.2 Actele și normele juridice care reglementează activitatea
firmei...............................................................................................5
I.3 Principiile etice ale activității Societății.......................................6
II. Analiza economico-financiară a activității firmei
II.1 Analiza potențialului tehnico-economic.......................................8
II.2 Analiza potențialului financiar...................................................11
III. Analiza managementului întreprinderii și căile de îmbunătățire a
situației în organizație
III.1 Analiza managementului întreprinderii....................................15
III.2 Căile de îmbunătățire a situației în organizație........................18
IV. Bibliografie................................................................................19
V. Anexe

2
Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii

1.1 Descrierea afacerii întreprinderii

Scopul fiecărei întreprinderi, sau cum mai nou este numită entitate economică, este
obținerea de profit. Dar pe lîngă acest obiectiv major mai putem enumera și alte deziderate ce
stau la baza activității agenților economici cum ar fi:

1. satisfacerea clienților;

2. extinderea pieței de desfacere;

3. calitatea producției;

4. îmbunătățirea serviciilor.

În această ordine de idei putem spune că toate obiectivele sus menționate stau și la baza
activității întreprinderii SRL Ialoveni-Gaz.

”Moldovagaz” SA este o companie energetică moldo-rusă de tip deschis, ce desfășoară


activități de transportare și aprovizionare cu gaz natural și gaz lichefiat pe teritoriul Republicii
Moldova. Compania rusă Gazprom deține 50% din acțiunile „Moldovagaz”.

Întreprinderea SRL „Ialoveni-gaz” este parte a întreprinderii Societăţii pe Acţiuni


„Moldovagaz”, care are experienţă în furnizarea gazelor naturale de peste 37 de ani. Sarcina
întreprinderii este distribuția efectivă şi neîntreruptă a gazelor naturale către consumatorii săi
finali, deservirea şi exploatarea reţelelor de gaze.

Din momentul fondării întreprinderii SRL „Ialoveni-gaz”, toată atenţia este îndreptată asupra
eficienţei şi calităţii muncii în raport cu consumatorii săi. În zona deservirii SRL „Ialoveni-gaz”
se procură în mediu 60 124,5 mii m3 gaz, ceea ce permite livrarea neîntreruptă a gazelor
naturale către 79 252 consumatori: dintre care consumatori casnici-77 986, consumatori
noncasnici- 1 266. Astfel, se poate forma organigrama întreprinderii în frunte cu un director, un
director adjunct și un director adjunct inginer-șef. Dar pentru a-și menține activitatea și a-și mări
numărul de consumatori aceasta își deschide alte filiale în localitățile:

• Filiala „Anenii Noi-gaz”;

• Filiala „Străşeni-gaz”;

• Filiala „Criuleni-gaz”;

3
• Filiala „Dubăsari Coşniţa-gaz”.

Societatea cu răspundere limitată ,,Ialoveni-gaz” SRL este fondată de către Fondatorul ei:
Societatea pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis ,,Moldovagaz”. ,,Ialoveni-gaz” SRL este
înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova în oficiul teritorial al judeţului Chişinău din 4 octombrie 1999.

Societatea este înfiinţată pe o perioadă nedefinită. ,,Ialoveni-gaz” SRL este persoană juridică
şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Statut.

Societatea are drepturi de persoană juridică din momentul înregistrării ei în modul stabilit,
are conturi de decontare şi alte conturi în bancă, ştampilă cu denumirea sa şi cu indicarea
sediului, formulare, emblemă comercială şi alte elemente de identificare.

Sediul Societăţii: Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30. Societatea are
dreptul să înceapă activitatea economică din momentul înregistrării. Activitatea Societăţii e
activitate economică, desfăşurată în mod independent, din propria iniţiativă, din numele şi pe
riscul propriu şi sub răspunderea ei patrimonială cu scopul de a-şi asigura venitul din activitatea
de antreprenoriat şi sporirea beneficiului.

Societatea e în drept să practice orice gen de activitate, cu excepţia celor interzise de


legislaţie numai la obţinerea licenţelor.

Genurile de activitate ale Societăţii sunt:

 lucrări de exploatare a gazelor naturale;


 distribuirea gazului natural consumatorilor;
 supravegherea tehnică la montarea gazoductului și instalarea gazului natural;
 darea în exploatare a noilor șantiere de construcție;
 lucrări de reparație și construcție.

Valoarea bănească a capitalului social al Societăţii la data constituirii ei este egală cu


24173124 lei. Capitalul social, la constituirea ei se formează din contul Fondatorului.
Patrimoniul Societăţii se constituie din cotele de participare depuse la momentul constituirii ei,
precum şi bunurile mobiliare şi imobiliare procurate. La finele anului financiar fiecare asociat
are dreptul la o parte din beneficiul repartizabil proporţional cu cota sa de participare.

Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine conducătorului societăţii


care creează condiţii necesare pentru organizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi

4
prezentarea oportună a rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile cu
profil contabil a cerinţelor contabilului-şef privind întocmirea documentelor şi prezentarea
informaţiei referitoare la ţinerea evidenţei şi completarea rapoartelor financiare.

Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea tuturor operaţiunilor economice efectuate în


conturile contabile, prezentarea informaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare în
termenele stabilite.

1.2 Actele și normele juridice care reglementează activitatea firmei

Licenţă - autorizaţie eliberată, persoanei juridice, de către Agenţie prin care se acordă dreptul de
a practica un anumit gen de activitate, conform Normelor, în Sistemul de Gaze al Republicii
Moldova.

Norme - acte legislative şi normative, acte normativ-tehnice, normativ economice, regulamente


şi reguli, standarde valabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Statut- act sau ansamblu de dispoziții cu caracter oficial, prin care se reglementează scopul,
structura și modul de funcționare al unei organizații.

Regulament- totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și asigură ordinea și


bunul mers al unei organizații, al unei instituții, al unei întreprinderi.

Contract individual de muncă- convenție încheiată de un salariat cu o întreprindere sau cu o


instituție, prin care cel dintâi se obligă să presteze, în favoarea celui din urmă, o anumită muncă
în schimbul unui salariu.

Contract colectiv de munca- convenție scrisă încheiată de instituție sau de o întreprindere cu


propriii săi muncitori și funcționari, reprezentați de comitetul sindical.

Certificat de înregistrare fiscală- act administrativ fiscal emis de organul fiscal competent, prin
care se atribuie codul de identificare fiscală persoanelor care, fiind subiecte într-un raport juridic
fiscal, se înregistrează fiscal.

SRL «Ialoveni-gaz» a formulat următoarele obiective:

-de a presta servicii calitative pentru consumatori;

-de a organiza procesul de achiziţii, inclusiv a materialelor, utilajelor, produselor şi


echipamentelor ale protecţiei muncii cît și igiena personală a lucrătorilor etc.;

5
-a organizării procesului de deservire tehnică a echipamentelor;

- a controlului mijloacelor de monitorizare şi măsurare;

1.3 Principiile etice ale activităţii Societăţii

• Asigurarea venitului şi a eficienţei. Societatea consideră venitul şi eficienţa activităţii sale


drept datorie faţă de acţionari şi a tuturor părţilor cointeresate şi foloseşte toate mijloacele legale
pentru asigurarea lor.

• Legalitatea. Societatea respectă cerinţele Regulamentului SA „Moldovagaz”, Normele de


ramură, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, legislaţia internaţională.

• Protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor. Respectarea drepturilor şi intereselor


consumatorilor sunt priorităţi în activitatea Societăţii.

• Asigurarea acordării serviciilor calitative. Activitatea Societăţii este îndreptată spre


acordarea serviciilor calitative în conformitate cu standardele stabilite şi legislaţia în vigoare.

• Responsabilitatea socială. Societatea contribuie la dezvoltarea regiunilor Republicii


Moldova, manifestă grijă faţă de protecţia mediului înconjurător, realizează o dirijare
profesională de ocrotire a sănătăţii personalului şi securităţii muncii, achită la timp taxele şi
salariile.

• Realizarea conştientă a sarcinilor. Societatea tinde să–şi îndeplinească cinstit, responsabil


şi consecvent obligaţiunile contractuale.

• Modernizarea activităţii. Societatea tinde să utilizeze cunoştinţe profesionale moderne şi


decizii nestandarte pentru desăvîrşirea şi modernizarea procesului de funcţionare. Toate
principiile Societăţii sunt importante pentru activitatea Societăţii. La luarea deciziilor trebuie să
se respecte echilibrarea tuturor principiilor.

Responsabilitate reciprocă înseamnă că atît Societatea, cît şi angajaţii, împart aceleaşi convingeri
de bază, conştient şi cinstit îşi îndeplinesc obligaţiile unul faţă de altul. La luarea deciziilor, ce
vizează cadrele şi numirea lor în funcţie, Societatea tinde întotdeauna să ţină cont de situaţia
familială a angajaţilor, de starea sănătăţii lor, nu admite discriminarea sau alte forme de
persecuţie.

Drepturile Societății:

1. Să practice activitatea de antreprenoriat în scopul obținerii beneficiului.

6
2. Să procure de la alte persoane juridice și fizice bunuri și drepturi patrimoniale.
3. Să-și stabilească genurile de activitate, să-și formeze programul de producție, să-și aleagă
(cu excepția gazelor naturale) furnizorii și beneficiarii producției (lucrărilor și serviciilor
prestate) în bază de contract.
4. Să stabilească prețurile și tarifele la producția fabricată (lucrările și serviciile prestate), cu
excepția gazelor naturale.
5. Să deschidă conturi la bancă pentru efectuarea operațiunilor de decontare, creditare, de
casă etc.
6. Să angajeze și să concedieze lucrători.
7. Să stabilească formele și cuantumul retribuirii muncii persoanelor angajate.
8. Să se manifeste ca agent al relațiilor economice externe.
9. Să efectueze operațiuni valutare.
10. Să dispună de beneficiul obținut de pe urma activității de antreprenoriat.
11. Să se folosească de serviciile sistemului asistenței sociale și asigurării sociale.

Obligațiunile Societății:
1. Să respecte drepturile și interesele legitime ale consumatorilor, să asigure calitatea
cuvenită a producției sale (a lucrărilor și serviciilor prestate).
2. Să încheie contracte de muncă cu lucrătorii pe care îi angajează, iar în caz de necesitate-
cu sindicatele care reprezintă interesele colectivelor.
3. Să se achite cu bugetul, creditorii, precum și pentru alte obligațiuni.
4. Să remunereze lucrătorii angajați la un nivel care să nu fie inferior salariului minim
stabilit oficial.
5. Să asigure în conformitate cu contractele de muncă încheiate, crearea unor condiții
normale de muncă, respectarea tehnicii securității, normelor de producție și sanitare, ale
securității antiincendiare, precum și protecția mediului înconjurător.
6. Să efectueze asigurarea socială și alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor
angajați.

7
Capitolul II. Analiza economico-financiară a activității
firmei
Analiza economico-financiară este o procedură permanentă, indiferent de subiectul care o
efectuează deoarece prin valorificarea informațiilor furnizate de sistemul și politicile contabile,
se pot formula concluzii asupra ansamblului activității. Pe baza analizei, se formulează concluzii
prin care se orientează efortul astfel încît efectele să fie maxime, satisfăcînd prin aceasta
cerințele proprietarilor capitalurilor investite.

Analiza performanțelor a SRL ,,Ialoveni-Gaz” în perioada anilor 2016-2018

2.1Analiza potențialului tehnico-economic

Tabelul 2.1 Analiza indicatorilor privind structura patrimoniului companiei

Abaterea
Indicatori 2016 2017 2018 absolută
ponderii, (+/-)
Suma, lei Ponde Suma, lei Ponde Suma, lei Ponde 2017/ 2018/
rea, % rea, % rea, % 2016 2017
Total
active 314804987 88,32 304680878 93,36 292491311 87,78 5,04 -5,58
imobilizate
Total
active 41633267 11,68 21676528 6,64 40710388 12,22 -5,04 5,58
circulante
Total
100 100
active 356438254 326357406 333201699 100 0 0
Sursă: Rapoartele financiare pentru anii 2016-2018

Concluzie: În baza datelor obținute și a analizei evoluției activelor a SRL Ialoveni-Gaz în baza
bilanțului contabil din anii 2016-2018 observăm că valoarea cea mai mare o dețin activele
imobilizate pe toți 3 ani. Observăm în tabelul de mai sus că în perioada anului 2016- 88,32%,
activele imobilizate au înregistrat o valoare de aproximativ 315 mln. lei. La majorarea activelor
imobilizate au contribuit mijloacele fixe în valoare de aproximativ 283 mln. lei sau 79,38%. Însă
în anul 2018, comparativ cu anul 2016, se observă o diminuare majoră a acestora cu 28 mln. lei.
O valoare mai mică în structura activelor a înregistrat-o activele circulante,ceea ce nu este
apreciat pozitiv pentru întreprindere.Acestea au înregistrat o scădere impunătoare pe perioada

8
celor 3 ani. Din punct de vedere al echilibrului financiar în procesul de gestiune al întreprinderii
ce reprezintă un factor primordial care asigură capacitatea de plată a întreprinderii observăm că
nu se respectă echilibrul financiar,activele imobilizate constituie aproximativ 90% pe cînd ar
trebui sa constituie 30-40% iar activele circulante 60-70%. Aceasta ne denotă faptul că
întreprinderea nu își gestionează eficient activele și nu dispune de marjă de siguranță.

Tabelul 2.2 Analiza indicatorilor privind dinamica activelor

Indicatori 2016 2017 2018 Abaterea absolută, Ritmul creșterii,


(+/-) %
2017/201 2018/2017 2017/ 2018/2
6 2016 017
Total active 314804987 304680878 292491311 - -12189567 33,65 -178,09
imobilizate
1012410
9
Total active 41633267 21676528 40710388 - 19033860 66,34 278,09
circulante
1995673
9
Total active 356438254 326357406 333201699 - 6844293 100 100
3008084
8
Sursă: Rapoartele financiare pentru anii 2016-2018

Concluzie: În urma datelor obținute se observă o abatere absolută a activelor imobilizate în anul
2017 față de anul 2016 de -10 mln. lei, în timp ce raportul abaterii absolute a anului 2018 și 2017
este de -12 mln. lei. Ritmul creșterii 2017/2016 este de 33,65 %, în timp ce pe anul 2018 față de
2017 este de -178,09 %. Activele circulante au înregistrat o abatere absolută pe anii 2017/2016
de -20 mln. lei, iar pe anul 2018 față de anul 2017 de 19 mln. lei. Ritmul creșterii anului 2017
față de anul 2016 este de 66,34 %, pe când pentru anul 2018 în raport cu anul 2017 se observă o
creștere de pîna la 278,09 %. Se observă o majorare semnificativă a ritmului creșterii anului
2018 față de anul precedent, ceea ce este un indicator favorabil pentru entitate.

Tabelul 2.3 Analiza indicatorilor privind structura surselor de finanțare a activelor

Abaterea
absolută

9
Indicatori 2016 2017 2018 ponderii, (+/-)
Suma, lei Ponde Suma, lei Ponder Suma, lei Ponde 2017/ 2018/
rea, % ea, % rea, % 2016 2017
Total capital
propriu 80887370 22,69 79419688 24,34 87804750 26,35 1,65 2,01
Total datorii
pe termen - - 748450 0,22 - - 0,22 -0,22
lung
Total datorii
curente 275550884 77,31 24618926 75,44 24539694 73,65 -1,87 -1,79
8 9
Total pasive 356438254 100 32635740 100 33320169 100 0 0
6 9
Sursă: Rapoartele financiare pentru anii 2016-2018

Concluzie: În baza datelor obținute și a analizei evoluției pasivelor a SRL Ialoveni-Gaz în baza
bilanțului contabil din anii 2016-2018 observăm că valoarea cea mai mare o dețin datoriile
curente pe toți 3 ani. Observăm în tabelul de mai sus că în perioada anului 2016- 77,31%,
datoriile curente au înregistrat o valoare de 275 mln. lei. La majorarea datoriilor curente au
contribuit datoriile față de părțile afiliate în valoare de 255 mln. lei sau 71,58%. Însă în anul
2018, comparativ cu anul 2016, se observă o diminuare majoră a acestora cu 30 mln. lei. O
valoare mai mică în structura pasivelor a înregistrat-o capitalul propriu pe perioada celor 3 ani, în
2018 fiind de 26,35%.

Tabelul 2.4 Analiza indicatorilor privind dinamica pasivelor

Abaterea absolută, (+/-) Ritmul creșterii,


%
Indicatori 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2017/ 2018/2
2016 017
Total
capital 80887370 79419688 87804750 -1467682 8385062 4,87 122,51
propriu
Total
datorii pe - 748450 - 748450 -748450 -2,48 -10,93
termen
lung
Total

10
datorii 27555088 246189268 24539694 -29361616 -792319 97,60 -11,57
curente 4 9
Total
pasive 35643825 326357406 33320169 -30080848 6844293 100 100
4 9
Sursă: Rapoartele financiare pentru anii 2016-2018

Concluzie: În urma datelor obținute se observă o abatere absolută a capitalului propriu în anul
2017 față de anul 2016 de -14 mln. lei, în timp ce raportul abaterii absolute a anului 2018 în
raport cu 2017 este de 8 mln. lei, ceea ce este un indicator bun pentru entitate. Ritmul creșterii
2017/2016 este de 4,87 %, în timp ce pe anul 2018 față de 2017 este de 122,51 %. Datoriile
curente au înregistrat o abatere absolută pe anii 2017/2016 de -29 mln. lei, iar pe anul 2018 față
de anul 2017 de -792 mii lei. Ritmul creșterii anului 2017 față de anul 2016 este de 97,60 %, pe
când pentru anul 2018 în raport cu anul 2017 se observă o scădere de pîna la -11,57 %.

2.2Analiza potențialului financiar

Tabelul 2.5 Analiza evoluției indicatorilor ai rezultatelor activității economico-financiare

Abaterea (+/-) 2018 în raport cu:


2016 2017
Indicatori 2016 2017 2018
Venitul din
vânzări 131696976 138874303 164378058 32681082 25503755
Costul
vânzărilor 112383400 118512609 127204470 14821070 8691861
Profitul brut 19313576 20361694 37173588 17860012 16811894
Profitul
(pierderea)
din (1196288) 2203012 13044148 14240436 10841136
activitatea
operațională
Profitul
(pierderea) 5312 1041604 137037 131725 -904567
din alte
activități
Profitul
(pierderea) (1190976) 3244616 13181185 14372161 9936569
pînă la

11
impozitare
Profitul net
(pierdere (3803419) (594777) 8466664 12270083 9061441
netă)
Sursă: Rapoartele financiare pentru anii 2016-2018

Concluzie: Ca sursă informaţională pentru petrecerea analizei rezultatelor financiare serveşte


„Raportul privind rezultatele financiare” care include gruparea veniturilor şi cheltuielilor pe
tipuri de activitate: operaţională, de investiţii şi financiară. Aceasta permite calcularea
următoarelor tipuri de profit: Profit brut, Profit pînă la impozitare și Profitul net. Conform
datelor din tabelul de mai sus observăm că Profitul brut în perioada anului 2018 comparativ cu
anul 2016 a înregistrat o majorare de circa 17 mln. lei, aceasta fiind apreciat pozitiv pentru
întreprindere, și o majorare de 16 mln. lei comparativ cu anul 2017. O influență pozitivă asupra
majorării indicatorului Profitului brut a avut creșterea veniturilor din vînzări pe parcursul
perioadei 2016-2018, aceasta crescând în perioada anului 2018 comparativ cu anul 2016 cu circa
32 mln. lei și deasemenea creșterea veniturilor din vînzări în perioada anului 2018 comparativ cu
anul 2017 cu circa 25 mln. lei. Din tabelul de mai sus observăm că în perioada anilor 2016-2017
Profitul net este negativ ceea ce caracterizează negativ activitatea întreprinderii. În 2018 situația
se redresează, întreprinderea obținînd profit de circa 8 mln. lei și venituri din vânzări de pînă la
164 mln. lei.

Tabelul 2.6 Analiza evoluției în dinamică a indicatorilor de rentabilitate

Abaterea (+/-) 2018 în raport


Indicatori 2016 2017 2018 cu:
2016 2017
Rentabilitatea
activelor, ROA (%) = -0,33 0,99 3,95 4,28 2,96
(Profit pînă la
impozitare/Total
active)*100
Rentabilitatea
financiară, ROE (%) -4,70 -0,74 9,64 14,34 10,38
=(Profit net/Capitalul
propriu)*100
Rentabilitatea
comercială, (%) = 14,66 14,66 22,61 7,95 7,95

12
(Profit brut/Venitul
din vânzări)*100
Sursă: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare ale companiei „ Ialoveni-Gaz” pentru anii
2016-2018

Concluzie: Rentabilitatea activelor pentru anul 2016 a înregistrat o valoare negativă de -0,33 %,
crescând ulterior în anul 2017 pînă la 0,99 % și în anul 2018 pînă la 3,95 %. Rentabilitatea
financiară are valori negative pe perioada anilor 2016-2017 de la -4,70 % pînă la -0,74%,
ajungînd in anul 2018 la 9,64 %. Abaterea absolută a rentabilității comerciale a anului 2018 în
raport cu anii 2016 și 2017 este de 7,95, fixîndu-se cu 22,61 %, iar în anii 2016-2017
menținîndu-se la 14,66 %.

Tabelul 2.7 Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de lichiditate

Abaterea (+/-) 2018 în


Indicatori 2016 2017 2018 raport cu:
2016 2017
Lichiditate
generală = 0,151 0,088 0,165 0,014 0,077
Active
circulante/Datori
i curente
Lichiditate
intermediară = 0,124 0,063 0,141 0,017 0,078
(Active
circulante –
Stocuri)/Datorii
curente
Lichiditate
imediată = 0,010 0,003 0,001 -0,009 -0,002
Numerar /
Datorii curente
Sursă: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare a companiei „Ialoveni-Gaz” pentru anii
2016-2018

Concluzie: În urma datelor obținute se observă ca lichiditatea generală înregistrează valoarea


cea mai inaltă pe anul 2018 de 0,165, ceea ce este negativ pentru entitate, valoarea recomandată
fiind în jur de 2, și cea mai mică pe anul 2017 de 0,088. Lichiditatea intermediară deasemenea

13
are o valoare mai mare in anul 2018 de 0,141, dar totuși nu suficient pentru o activitate
economică eficientă care ar trebui să fie 0,7 , și o valoare mai mică in anul 2017 de 0,063.
Lichiditatea imediată are o valoare mai mare în anul 2016 de 0,010, în timp ce în anul 2018 se
observă o valoare de 0,001, ceea ce denotă capacitatea minimă a companiei de a-și acoperi
imediat datoriile curente, influențînd negativ profitul întreprinderii.

Capitolul III. Analiza managementului întreprinderii și


căile de îmbunătățire a situației în organizație
3.1Analiza managementului întreprinderii

Funcțiunea comercială

Funcțiunea comercială în cadrul întreprinderii SRL „Ialoveni-Gaz” cuprinde activități ce


pot fi grupate în 2 categorii, și anume:

1. Activități de aprovizionare tehnico-materială: în cadrul activității de aprovizionare a SRL


„Ialoveni-Gaz” sunt incluse acțiuni referitoare la aprovizionarea firmei cu materiale de
exploatare, obiecte de mică valoare și scurtă durată, mijloace fixe, precum și cele prin
care se asigură repartizarea lor în mod organizat fundamentat științific, conform normelor

14
de consum. În cadrul întreprinderii studiate aceste activități sunt supravegheate și dirijate
de către șeful secției de aprovizionare. Întreprinderea are mai mulți furnizori de
materiale, mijloace fixe, combustibil, apă, energie, astfel încît să nu depindă numai de
unul singur. Cîțiva dintre aceștea sunt: Chișinău-Gaz, Lukoil, Gerbas, Antoval, Carolina
Guțu etc.
2. Activități de prestare a serviciilor: întreprinderea SRL „Ialoveni-Gaz” prestează servicii
de distribuire a gazelor naturale, lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor, izolații
anticorozive, instalații și rețele interioare, instalații și rețele de gaze cu presiune joasă,
instalații și rețele exterioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare,
montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice, contoare de apă, contoare de gaze, pentru
care se elaborează contracte în urma cărora se obține profit .

Funcțiunea financiar-contabilă

Funcțiunea financiar-contabilă a SRL „Ialoveni-Gaz” reprezintă activitatea prin care se


asigură obținerea și utilizarea rațională a mijloacelor financiare necesare desfășurării activităților
în ansamblu ale firmei, evidența valorică a activității comerciale, evaluarea modului de realizare
a rezultatelor economice generale ale firmei.

Obiective prioritare ale activității financiare ale firmei SRL „Ialoveni-Gaz” sunt:

 Constituirea, repartizarea, utilizarea și păstrarea mijloacelor bănești, a fondurilor


existente la dispoziția firmei.
 Evidența întregii activități economice și a mișcării mijloacelor de bază ale întreprinderii
pe bază de evidență a rezultatelor financiare.
 Studierea conținutului legilor, instrucțiunilor și altor acte ce reglementează contabilitatea
și rapoartele financiare.
 Repartizarea rațională a muncii între salariații aparatului contabil.

Funcțiunea financiar-contabilă în cadrul SRL „Ialoveni-Gaz” grupează activitățile:

 Asigurarea sistemului rațional de circulație a documentelor, aplicarea formelor


progresiste și m etodelor de evidență contabilă în baza tehnicii contemporane de calcul,
ce permite realizarea controlului strict al folosirii raționale și economice a resurselor de
muncă materiale și financiare; asigurarea organizării raționale a evidenței și a dărilor de
seamă ale întreprinderii în baza computerizării lucrărilor de evidență și calcul.
 Organizarea și controlul evidenței mijloacelor bănești, valorilor materiale și mijloacelor

15
fixe, reflectarea la timp în conturile contabile și a operațiunilor legate de circulația lor,
îndeplinirea devizurilor de cheltuieli, evidența lucrărilor și serviciilor prestate, a
rezultatelor activității economico-financiarea firmei SRL „Ialoveni-Gaz”, a operațiunilor
financiare, controlul respectării legislației, îndeplinirea la timp și corectă a dărilor de
seamă economic întemeiate, calculelor salariului salariaților Societății, calcularea corectă
și transferarea plăților în bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, a mijloacelor
pentru finanțarea lucrărilor capitale, acoperirea în termenele stabilite a datoriilor de
bancă, defalcările în fondurile de stimulare economică, alte fonduri și rezerve.
 Controlul respectării și ordinii de pregătire a documentelor primare de contabilitate,
calculelor și obligațiunilor de plată, consumarea fondurilor de salarizare, determinarea
salariilor de funcție, inventarierea mijloacelor bănești, a materialelor și fondurilor fixe,
organizarea evidenței contabile și dărilor de seamă; analiza activității economice conform
datelor de contabilitate, în scopul descoperirii rezervelor interne, lichidarea pierderilor și
cheltuielilor de producere etc.

Activitatea contabilă este organizată la întreprinderea SRL „Ialoveni-Gaz” în conformitate cu


actele normative corespunzătoare și cerințele ce rezultă din acestea. Executarea activităților
componente ale funcțiunii financiar-contabile se face în mod activ prin stabilirea cadrului
financiar al procesului economic ce se desfășoară în firmă și în mod pasiv prin înregistrarea
datelor economice ale tuturor activităților firmei și a schimbărilor ce se produc în relația cu
partenerii de relații economice din afara firmei.

Responsabilitatea bunei desfășurări a acestei funcțiuni o poartă contabila-șefă, care are in


subordonare 12 salariați în cooperare cu directorul întreprinderii. Aceștea au responsabilitatea
ducerii dărilor de seamă privind fluxurile financiare ce au loc în cadrul organizației, calcularea
salariilor tuturor angajaților și acordarea acestora, calcularea impozitelor și taxelor și respectiv,
achitarea acestora, predarea situațiilor financiare la inspectoratele fiscale în timpul prestabilit.
Contabila-șefă poartă întrega răspundere pentru veridicitatea datelor, de actualitatea lor și de
respectarea regulamentelor interne cît și legislative care le reglementează.

Funcția proces de comunicare

În cadrul companiei SRL „Ialoveni-Gaz” este prezentă atît comunicarea formală, conform
atribuțiilor de serviciu și a normelor de reglementare, cît și comunicarea informală între angajați.

16
Procesul de comunicare internă este realizat prin sistemul decizional de comunicare, adică de la
managementul superior la cel inferior și la subordonați. În cadrul întreprinderii SRL „Ialoveni-
Gaz” există comunicarea operațională internă- cuprinde întregul ansamblu de mesaje care leagă
angajații în activitatea sa; comunicarea operațională externă- face legătura dintre organizație și
partenerii ei; comunicarea interpersonală- schimbul de informații al oamenilor indiferent de
obiectivele întreprinderii.

Responsabilitățile în comunicare din cadrul SRL “Ialoveni-Gaz”:

 Comunicarea permanent cu tehnica adecvată ( discuții în grup subordonat, telefon, email,


contact direct cu colaboratorii, fondatorii SRL “Ialoveni-Gaz” etc.)
 Comunicarea concisă, clară, cu terminologie adecvată și adaptată situației și raportului în
care se află cu interlocutorul

Pentru o bună dezvoltare a companiei SRL “Ialoveni-Gaz” și o îmbunătățire a relațiilor cu


subordonații săi și creare a unui spirit de echipă, administratorul companiei încearcă să
implementeze diverse funcții ale comunicării manageriale precum:

 Motivarea angajaților:
- Furnizarea informațiilor menite să consolideze interesul și participarea angajaților la
realizarea sarcinilor;
- Recunoașterea realizărilor performante;
- Evaluarea corectă a angajaților;
- Întreținerea unui climat favorabil de muncă;
- Stimularea încrederii în sine;
- Creșterea răspunderii personale.
 Informarea:
- Asigurarea accesului la informații;
- Furnizarea informațiilor necesare desfășurării activităților care să permită realizarea
obiectivelor;
- Furnizarea informațiilor necesare implementării deciziilor.
 Transmiterea deciziilor:
- Comunicarea operativă a deciziilor;
- Crearea unui climat care să stimuleze asumarea responsabilității pentru îndeplinirea
deciziei.
 Instruirea angajaților:

17
- Transmiterea cunoștințelor necesare perfecționării pregătirii profesionale;
- Dobîndirea aptitudinilor și competențelor necesare exercitării profesiei;
- Amplificarea capacității de a percepe și interpreta fenomenele;
- De a aborda și soluționa eficient problemele.

3.2Căile de îmbunătățire a situației în organizație

Organizația SRL “Ialoveni-Gaz” se subordonează întreprinderii SA “Moldova-Gaz”, care


este și fondatoarea acesteia. O problemă care se evidențiază în întreprindere în anii 2016-2017
este pierederea pe care a înregistrat-o din cauza prețului la gaz reglementat și a cheltuielilor
neprevăzute care nu au intrat în plan sau a cheltuielilor prevăzute, dar care nu au fost acceptate în
prețul gazului. Adică cheltuielile firmei erau mai mari decît veniturile din prestarea serviciilor,
ajungînd în 2017 pînă la -594 777 lei. În anul 2018 tariful la gaz a fost revizuit, ceea ce a avut
un impact pozitiv asupra firmei, obținînd profit în jur de 8 milioane lei.

O altă problemă în firmă este legată de aprovizionare atunci cînd contractul nu a fost onorat
de furnizor și materialele au fost transmise mai tîrziu decît era stabilit, firma neavînd
posibilitatea de a începe lucrările de construcții în timpul stabilit, proiectul rămânând pe anul
următor celui stabilit. O soluționare a acestei probleme este atenționarea furnizorului, includerea
în contract a unor condiții care să îl impună la îndeplinirea responsabilităților sale.

Bibliografie:

1. http://www.ialovenigaz.md/menu/ro/about-company/history;
2. Raportul financiar pentru anul 2016;
3. Raportul financiar pentru anul 2017;
4. Raportul financiar pentru anul 2018;
5. https://www.moldovagaz.md/rom/despre-companie;
6. Statutul companiei;
7. Certificat de înregistrare.

18
19

S-ar putea să vă placă și