Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

CLASA: a VI-a
PROFESOR:
DATA:
DISCIPLINA: Fizica
SUBIECTUL LECTIEI: Forța – mărime fizică vectorială. Compunerea forțelor.
TIPUL LECTIEI: lecţie de predare-învățare

Competenţe specifice urmărite:


1.1 Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii simple proiectate dirijat;
1.2 Utilizarea unor metode simple de înregistrare, de organizare şi prelucrare a datelor experimentale şi teoretice
2.1 Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice simple identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice
3.2 Organizarea datelor experimentale în diferite forme simple de prezentare
3.3 Evaluarea critică a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de învăţare
4.1 Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a răspunde la întrebări/probleme de aplicare
4.2 Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă experimentale/teoretic

Nr. Metode Mijloace Forme de


Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluar
crt. şi procedee de învăţământ organizare
1 2 5 6 7 8 9 10
- Profesorul salută elevii - Salută Conversaţia Activitate
Momentul - Notează absenţele - Se pregătesc pentru euristică frontală
1.
organizatoric lecție
-
- Profesorul realizează reactualizarea cunoştinţelor - Elevii răspund la Conversaţia Activitate Observarea
dobândite de elevi, referitoare la noțiune de vector: întrebări euristică frontală sistematică
Reactualizarea
punct de aplicație, direcție, sens, modul, forța ca
2. cunoştinţelor
mărime vectorială.
însuşite

3. Anunţarea - Profesorul anunţă studierea lecției noi, - Elevii notează în Conversaţia Activitate
titlului şi a notează pe tablă titlul lecției şi prezintă modul în caiete titlul lecției euristică - tablă;cretă frontală
1
care se va desfășura lecția. și urmăresc
explicațiile
obiectivelor
profesorului.
lecţiei

4. Comunicarea /
însuşirea Profesorul supune atenției elevilor imaginea nr. 1
noilor din manual, pag. 43. - Elevii discută, Conversaţia Activitate Observarea
cunoştinţe răspund la întrebări. euristică manual frontală sistematică

Profesorul discută cu elevii referitor la forța cu care


acționează grupurile de sportivi în raport cu forța
exercitată de fiecare sportiv.
Profesorul supune atenției elevilor imaginea nr. 4 din
manual, pag. 43 Elevii discută,
răspund la întrebări Explicația Activitate Observarea
Conversaţia frontală sistematică
euristică

manual

Concluzie: Când mai multe forțe paralele și de - Elevii urmăresc


același sens acționează simultan asupra aceluiași explicațiile, și sunt
corp, acestea își suprapun efectul și pot fi înlocuite cu capabili să
o singură forță, având modulul egal cu suma stabilească
modulelor forțelor ce acționează simultan. concluzii.
Profesorul definește: Forțele concurente au același - Elevii notează
punct de aplicație sau direcțiile lor se intersectează
2
într-un punct. informațiile noi.

Profesorul definește: - Elevii notează


Rezultanta a două sau mai multe forțe concurente informațiile noi.
care acționează simultan asupra unui corp, este o
forță , ce produce același efect asupra acelui corp ca - Elevii notează
și forțele pe care aceasta le înlocuiește și este egală informațiile noi.
Activitate
cu suma vectorială a acestor forțe :
frontală Observarea
Explicația sistematică

Conversaţia
Profesorul definește:
euristică
Regula paralelogramului Pentru a aduna două forțe,
se translează vectorii asociați forțelor, astfel încât să
Elevii notează
aibă același punct de aplicație, apoi se construiește
informațiile noi
paralelogramul ce are ca laturi forțele concurente
Activitate Observarea
(din vârful fiecărei forțe se duce câte o paralelă la
frontală sistematică
direcția celeilalte forțe).
Explicația
Profesorul explică :
Rezultanta forțelor este reprezentată de diagonala
paralelogramului dusă din originea forțelor.
Elevii notează Conversaţia
informațiile noi euristică Activitate Observarea
frontală sistematică

Modulul forței rezultante a două forțe concurente


depinde de unghiul format de direcțiile celor două
forțe, și de modulele forțelor. Explicația
Profesorul propune elevilor rezolvarea Fișei de lucru Elevii notează Activitate Observarea
nr 1. informațiile noi frontală sistematică

3
În urma rezolvării Fisei nr. 1 profesorul împreună cu
elevii va concluziona:
Modulul forței rezultante a două forțe concurente
depinde de unghiul format de direcțiile celor
două forțe, și de modulele forțelor, astfel:
- scade pe măsură ce unghiul dintre direcțiile forțelor
concurente , crește (sau crește pe măsură ce
unghiul dintre direcțiile forțelor concurente, Fișe de lucru
scade); Elevii rezolvă
- crește, dacă modulele forțelor , cresc exercițiile propuse

-are valoare minimă când unghiul dintre forțele


concurente este 180grade și maximă cțnd
unghiul are valoarea de 0 grade

Profesorul supune atenției elevilor fig 1 pag. 45

Elevii participă la
discuții și notează
informațiile noi

Și problematizează: Fiecare jucător din grămadă (1)


acționează cu o forță. În ce sens se va deplasa
grămada?
Manual
Concluzie:
Grămada jucătorilor se va deplasa în sensul
Elevii notează
rezultantei forțelor exercitate de jucători.
informațiile noi
Profesorul definește:
Regula triunghiului pentru compunerea a doi vectori.
Pentru a determina rezultanta a două forțe prin regula
triunghiului, se plasează forțele una după cealaltă
(punctul de aplicație al unei forțe coincide cu vârful
celeilalte). Rezultanta celor două forțe are punctul de
aplicație în punctul de aplicație al primei forțe și
4
vârful în vârful celei de a doua forțe. Fișe de lucru
Elevii notează
informațiile noi

- Se fac aprecieri generale şi individuale atât .


privind implicarea lor în predarea noilor
cunoştinţe cât și în rezolvarea sarcinior din
fișele de lucru

Fixarea
cunoştinţelor
și
5.
aprecierea
activității Observarea
elevilor Conversația sistematică
euristică Temă de lu
în clasă

Tema pentru
6.
acasă

S-ar putea să vă placă și