Sunteți pe pagina 1din 3

BAZE DE DATE

Conform CODASYL (Conference/Committee on Data Systems Languages), o bază de date


este definită ca una sau mai multe colecţii de date aflate în interdependenţă, împreună cu
un fişier de descriere globală a datelor şi a legăturilor dintre acestea (dicţionarul de date).

DATELE
 Colecţiile cu datele propriu-zise: între aceste colecţii de date sunt legături de diferite tipuri
(unu la unu, unu la mulţi, mulţi la mulţi), fiecare colecţie trebuind să fie legată de cel puţin o
altă colecţie din baza de date;
 Dicţionarul de date: zonă separată a bazei de date care conţine informaţii despre baza de
date şi cuprinde structura de date, restricţiile de integritate, viziunile, clusterele etc.;
 Fişierele anexe: conţin informaţii auxiliare bazei de date

ENTITATEA
O entitate desemnează un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietăţile sale.
◦ Entitate concretă: client, produs, clădire
◦ Entitate abstractă: comanda
Mai multe entităţi de acelaşi tip formează o clasă de entităţi.
INSTANTA
O instanţă desemnează o singură manifestare a unei entităţi
◦ Persoana: Elena, Maria, Costel
◦ Produs: TV, PC, mouse
◦ Comanda: online, in shop
ATRIBUTUL
Este o proprietate care:
 descrie o entitate
 cuantifică o entitate
 califică o entitate
 clasifică o entitate
 specifică o entitate
O entitate se exprimă prin unul sau mai multe atribute.
Atribut = câmp, caracteristică.
Definirea unui atribut poate fi extinsă prin impunerea unui tip de dată, a unui format de
reprezentare, o valoare implicită, restricţii de integritate.
Fiecare atribut este caracterizat de natura valorilor pe care le poate lua: numeric,
alfanumeric, date calendaristice etc.
Poate avea valori elementare sau compuse.
Atribute cheie, non-cheie, opţionale, obligatorii.
Entitate-Atribut-Valoare
Orice proprietate a unei entităţi poate fi exprimată prin una sau mai multe perechi (atribut,
valoare).
 „salariatul x are profesia economist”, unde „profesie” reprezintă atributul, iar
„economist” valoarea.
 entitatea „un salariat x” poate fi reprezentată prin mulţimea de perechi: (nume,
popescu); (vârstă, 25); (sex, masculin); (profesie, economist); (salariu, 900).
Metadatele
 Colecție de date despre date;
 Conțin descrierea detaliată a datelor, formatul şi caracteristicile instanţelor populate
cu date;
 Sunt stocate în dicţionarul bazei de date.
Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD)
 Constituie un ansamblu complex de programe, care asigură interfaţa între o bază de date şi
utilizatorii acesteia.
 Reprezintă partea principală a componentei software a unui sistem de baze de date, care
interacţionează cu toate celelalte componente, inclusiv cu sistemul de operare.
Modelul de date
Model abstract care descrie modul în care datele sunt reprezentate şi accesate, utilizând
formalizări matematice.
Elementele modelului de date:
1. Structura de date
2. Operatorii
3. Restricţiile de integritate
Structura de date
Modalitate de stocare a informaţiilor într-un sistem informatic, astfel încât acestea să poată
fi utilizate în mod eficient.
Poate fi definită ca o colecţie de date între care s-au stabilit o serie de legături care conduc
la un anumit mecanism de selecţie şi identificare a componentelor.
Categorii de legături:
◦ legături de apartenenţă a datelor la entitate;
◦ legături dintre entităţile de acelaşi tip sau de tipuri diferite.
În funcţie de tipurile de legături există cinci structuri logice de date şi anume:
◦ structura punctuală,
◦ structura liniară: masivele unidimensionale (vectorii), masivele multidimensionale
(matrice), stiva şi listele.
◦ structura arborescentă (arborii)
◦ structura reţea
◦ structura relaţională (colecţie de date structurate în tabele de date elementare fără o
legătură fizică între ele).
În structura relaţională, stocare a datelor se realizează în tabele și se implementează cu
ajutorul limbajului de descriere a datelor (LDD):
◦ CREATE TABLE
◦ ALTER TABLE
◦ DROP TABLE
Operatorii
 Acţionează asupra structurilor de date pentru operaţii de prelucrare: actualizare, consultare,
sortare;
 Există operatori specifici fiecărui model de date.
 În structura relaţională operatorii se implementează cu ajutorul LMD (limbajul de
manipulare a datelor):
◦ INSERT
◦ UPDATE
◦ DELETE
◦ SELECT
Restricţiile de integritate
 Au rolul de a păstra datele corecte, consistente şi coerente în procesul de culegere,
stocare, prelucrare, transmitere şi extragere a acestora.
 Se pot descrie prin LDD, dar nu numai.
Tipologia modelelor de date
Modelul de date arborescent
Modelul de date reţea
Modelul de date relaţional
Modelul de date orientat-obiect
Modele de date NoSQL
Caracteristici ale unei baze de date
 organizată pe trei niveluri: conceptual, logic, fizic;
 structurată conform unui model de date;
 coerentă prin restricţiile de integritate şi tehnicile de protecţie a datelor;
 cu o redundanţă minimă şi controlată, prin implementarea unui model de date şi prin
aplicarea unei tehnici de proiectare;
 accesibilă mai multor utilizatori în timp util (acces concurrent).
Niveluri de organizare a datelor în bazele de date
Nivelul conceptual
 Reprezintă viziunea proiectantului bazei de date asupra acesteia.
 Are un grad ridicat de abstractizare şi surprinde necesităţile funcţionale şi informaţionale.
 Această viziune este independentă de aplicaţiile care vor fi dezvoltate pentru diferiţi
beneficiari.
 Rezultatul modelării conceptuale este schema conceptuală, o reprezentare a realităţii pe
care baza de date o transcrie.
 Schema conceptuală se obţine conform unui anumit model de date şi cu o tehnică de
proiectare adecvată.
Niveluri de organizare a datelor în bazele de date
Nivelul logic
Reprezintă viziunea dezvoltatorului de aplicaţie sau a programatorului asupra datelor
pentru o anumită aplicaţie, într-o anumită organizaţie.
Rezultatul modelării datelor la nivel logic este schema logică (externă), ca parte din schema
conceptuală, independentă de suportul tehnic de informaţie (independenţa fizică).
Programele de aplicaţie implementează schema logică a datelor.
Niveluri de organizare a datelor în bazele de date
Nivelul fizic
Reprezintă viziunea inginerului de sistem asupra datelor.
Rezultatul modelării la nivelul fizic este schema internă (fizică) care se defineşte în termeni
de tabele, fişiere şi înregistrări fizice.

Etape de realizare a unei baze de date


 Analiza problemei de rezolvat
• Studiul situaţiei existente
• Analiza cerinţelor rezultate
 Proiectarea bazei de date
• Alegerea SGBD
• Proiectarea schemelor bazei de date
 Implementarea bazei de date
 Punerea în funcţiune şi exploatarea bazei de date
 Întreţinerea bazei de date

S-ar putea să vă placă și