Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Milcovul


DATA: 23. I. 2014
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ Baba Iarna intră-n sat “
SUBIECTUL LECŢIEI: Adjectivul
TIPUL LECŢIEI: fixare şi sistematizare
PROF. ÎNV. PRIMAR : Şerbu Loredana- Narcisa

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
2.5 → să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a comunicării studiate;
3.6 → să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate;
4.1 → să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1 – să recunoască adjectivele dintr-un text;
O2 – să transforme adjectivele în substantive;
O3 – sǎ schimbe numărul unor substantive însoţite de adjective;
O4 – să înlocuiască expresii cu adjective potrivite;
O5 – să formuleze enunţuri cu adjective la un anumit gen / număr;
O6 – să analizeze adjectivele, precizând genul, numărul şi substantivul cu care se acordă.

STATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, metoda ciorchinelui, explicaţia, exerciţiul, metoda cadranelor;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: rebus, planşă cu ciorchinele ‹Adjectivul›, culegere de exerciţii, planşă cu exerciţii, fişe
de lucru-cadranele, fişă de autoevaluare a activităţii.
3. FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală.
EVALUARE: orală, scrisă.
DURATA: 50 MIN.

BIBLIOGRAFIE:

 Carmen Iordăchescu, Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV, Editura Carminis, Piteşti, 2007.
 Silvia Nuţă -Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
 M.E.C-Programa şcolară – clasele a III-a şi a IV-a, Bucureşti, 2004.
 T. Piţilă,C. Mihăilescu, Limba şi literatura română – manual pentru clasa a III-a, Ed. Aramis 2000, Bucureşti, 2007.
ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI OPERAŢIO- METODE ŞI MIJLOACE EVALUARE
NALE FORME
PROCEDEE DID. DE
ORG.
1. Moment Pregătesc materialele didactice necesare Activ.
organizatoric desfăşurării optime a lecţiei de limba şi frontalǎ
literatura română.
Verific tema calitativ şi cantitativ (............) Conversaţia Caietele Activ.
2. Verificarea prin citirea orală de către elevi, fac aprecieri, elevilor frontalǎ orală
temei se corecteazǎ eventualele greşeli.

3. Captarea
atenţiei * Elevii rezolvă individual un rebus pe orală
verticala căruia descoperă numele părţii de
vorbire pe care o vom recapitula astăzi. Exerciţiul Rebus Activ. scrisă
„ADJECTIVUL“.(ANEXA 1) individu
ală

4. Anunţarea -Nu întâmplǎtor aţi obţinut « Adjective » Activ.


titlului pe verticala A-B, deoarece astăzi la ora de frontală
şi a limba română vom recapitula partea de
obiectivelor vorbire numită Adjectivul. Explicaţia
lecţiei - În cadrul acestei lecţii va trebui să
recunoaşteţi adjectivele dintr-un text, să
transformaţi adectivele în substantive, să
formulaţi enunţuri cu adjective la diferite
genuri şi numere, să analizaţi un adjectiv.

Cu ajutorul planşei ‹Adjectivul-


5. ciorhinele› elevii vor răspunde la câteva
Reactualizarea întrebări referitoare la categoriile Metoda
cunoştinţelor gramaticale ale adjectivului. Pe măsură ce ciorchinelui
învăţate răspund, sub formă de surpriză, vor
anterior descoperi răspunsurile şi pe planşă.
( ANEXA 2) Planşa
cu
Voi adresa elevilor următoarele ‹Adjecti- Activ. orală
întrebări: conversaţia vul- frontală
- Ce este adjectivul ? ciorhinel
- Daţi exemple de adjective care exprimă e›
forma/ mărimea/ culoarea/ gustul/ mirosul.
- Unde poate sta adjectivul faţă de explicaţia
substantivul pe care îl determină ?
- Daţi exemple de adjective care stau în faţa
substantivelor.
- Daţi exemple de adjective care stau după
substantivele pe care le determină.
- Ce trebuie să facem pentru a preciza genul
şi numărul unui adjectiv? (să identificăm Metoda
genul şi numărul substantivului pe care îl ciorchinelui Planşa
determină adjectivul respectiv). cu Activ.
- De ce? (deoarece adjectivul se acordă în conversaţia ‹Verbul- frontală orală
gen şi număr cu substantivul pe care îl ciorhinel
determină.) e›
- Aşadar, câte numere are adjectivul ? explicaţia
- Daţi exemple.
- Câte genuri are adjectivul ?
- Daţi exemple.
- Cărui substantiv i se potrivesc adjectivele :
moale , albă şi pufoasă ?
- Găseşte un cuvânt cu înţeles asemănător
pentru adjectivul „supărat” .
- Trece la plural substantivele însoţite de
adjective: fulg argintiu/ frunză arămie. Activ.
- Care este rolul adjectivului în comunicare ? exerciţiul fişă cu frontală
exerciţii
6. Dirijarea Copiii deschid caietele şi vom rezolva atât la scrisă
învăţării tablă cât şi pe caiete, în scris şi oral, câteva
O1 exerciţii.

1. Subliniază adjectivele din şirul de


cuvinte:
O2 cântă, frumos, priveşte, strălucitor, trei, conversaţia
arămie, dumneata, au fost, limpede. exerciţiul

2. Transformă adjectivele în substantive:


vesel →
auriu →
îmbobocit →
argintiu → scrisă
exerciţiul
3. Scrie la plural următoarele grupuri de Culegerea
substantive şi adjective. Schimbă locul cu Activ.
O3 adjectivelor. exerciţii frontală
Ex: • fulg argintiu → fulgi argintii→
argintiii fulgi ; orală
• copil zglobiu → Activ.
..................→ ..................... indivi-
• urs cafeniu → ..................... duală
→ .....................
O4 • nor plumburiu → ...................
→ .................

4. Înlocuiţi expresiile de mai jos cu


adjective: Activit.
pus pe gânduri → individu
O5 mort de foame → ală
cu capul în nori → orală
mort de frică →
Activit.
5. Formulaţi enunţuri în care cuvintele: exerciţiul frontală
noi, mare, roşie să fie părţi de vorbire
7. Obţinerea O1, diferite.
performanţei O6 ( oral) scrisă
şi
evaluarea 6. Subliniaţi cu o linie substantiele şi cu
două linii adjectivele din următoarele
enunţuri. Analizaţi adjectivele. Fişe de
 Tânărul băiat e fratele meu. lucru
8. Tema pentru  Argintiile steluţe ne încântau. metoda
acasă. O1,  Izvorul limpede curgea printre stânci. cadranelor
O2, Fişa de Activit. autoevaluare
O3, autoeva- individu
O4, luare a ală
O5, Copiii vor primi ca temă o fişă de lucru cu lecţiei
O6 metoda cadranelor, diferenţiată, în funcţie de
nivelul intelectual al elevilor.( Fişa 1-pentru
elevii de nivel slab şi mediu, iar Fişa 2-
pentru elevii cu nivel intelectual ridicat .)
(ANEXELE 3 şi 4 )
* Se fac aprecieri asupra modului în care
elevii au participat la lecţie.
* Elevii vor aprecia lecţia pe baza fişei de
autoevaluare a lecţiei. (ANEXA 5)

ANEXA 1

REBUS

ANEXE :
A- B → EXPRIMAREA ESTE MAI FRUMOASĂ DACĂ FOLOSIM …………. A
1
.
1. EXISTĂ ÎNTRE SUBSTANTIV ŞI ADJECTIV 2
.
2. VORBA..................MULT ADUCE 3
.
3. OPUS LUI ,,FRICOS” 4
.
5
4. SUBSTANTIVUL ARE DOUĂ ...................... .
6
5. ARATĂ CE FACE SUBIECTUL .
7
6. PARTE PRINCIPALĂ DE PROPOZIŢIE .
8
7. PROPOZIŢIE DOAR CU SUBIECT ŞI PREDICAT .
9
.
8. DENUMEŞTE FENOMENE ALE NATURII B
9. ADJECTIVUL SE ACORDĂ ÎN ................... ŞI NUMĂR CU SUBSTANTIVUL

Partea de vorbire
Poate sta în faţa care exprimă Se acordă în gen şi
substantivului sau însuşiri ale unui număr cu
după substantivul substantiv. substantivul pe
pe care îl care îl determină.
determină.
mărime culoare
formă gust
mare verde
rotund dulce

MASCULIN ADJECTIVUL NUMĂRUL


SINGULAR
( elev silitor) (ghiocel
gingaş)
NUMĂRUL
FEMININ PLURAL
NEUTRU
( rază aurie) GENUL NUMĂRUL (ghiocei
( tablou frumos) gingaşi)
ANEXA 3
FIŞĂ DE LUCRU
(NIVEL MEDIU)
ADJECTIVUL
Metoda cadranelor

1. Încercuieşte adjectivele din şirul de cuvinte: 2. Găseşte câte două adjective pentru fiecare din
substantivele:
grădină, voios, trece, ascultător, sus, înţelegător, tace,
ea, frumos, suie, uriaş, şapte, dumneaei, înfloriţi, rochie- ................, ..................
călătoreşte, argintiu. ger - ................, ..................
pene - ................, ..................
obraji - ................, ..................

3. Formulaţi enunţuri cu adjectivele: gingaşi, aurie,


limpede. 2. Completaţi proverbele:

……………………………………………………………... • Paza ______ trece primejdia rea.


………………………………………………...................... • Vorba ______ mult aduce.
…………………………………………………………….. • Buturuga ______ răstoarnă carul ______ .
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
ANEXA 4 FIŞĂ DE LUCRU
(NIVEL RIDICAT)
ADJECTIVUL
Metoda cadranelor

1. Transformaţi substantivele în adjective :


2. Formulaţi enunţuri în care cuvântul “nouă” să fie pe
• frumuseţe → ........................... rând:
• pădure → ...............................
• argint → ........................ • adjectiv ________________________________________
• trandafir → ....................... • numeral ________________________________________

3. Formulaţi enunţuri în care adjectivele să fie la: 4. Subliniaţi adjectivele din enunţurile urătoare, apoi
analizaţi-le, precizând genul, numărul şi substantivele pe
 genul masculin, numărul singular; care le determină.
........................................................................................ • Copiii şi-au vârât iscoditoarele nasuri printre cadouri.
 genul feminin, numărul plural; • Bradul verde şi voinic rezistă frigului.
........................................................................................ • Inimoasa fetiţă era elevă în clasa a IV-a.
 genul neutru, numărul plural. .................................................................................................
......................................................................................... .................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ANEXA 5
AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII

LECŢIE
INSTRUCTIVĂ LECŢIE
ATRACTIVĂ

LECŢIE
DISTRACTIVĂ LECŢIE

PLICTISITOARE