Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

_____________2019 mun.Chisinau

Subsemnatii , Talpa Tudor, cetatean al R.Moldova, nascut la 06.01.1971, identificat prin buletinul de
identitate __________________________________________________________________________

Domiciliat in mun.Chisinau, str.Valeriu Cupcea nr.87, Republica Moldova, denumit in continuare


Comodant, si--------------------

___________________________, cetatean al R.Moldova,nascut la_____________, identificat prin


buletinul de identitate _________________________________________________________________,

denumit in continuare Comodatar, au incheiat prezentul contract privind urmatoarele:---------------------

1. In baza prezentului contract Comodantul transmite, iar Comodatarul primeste in folosinta cu


titlu gratuit incaperea locativa – casa de locuit cu nr. Cadastral __________________________

Situat in mun.Chisinau , str.Valeriu Cupcea nr.85.

2. Bunul indicat in p.1 al prezentului contract urmeaza a fi utilizat de catre Comodatar exclusive
pentru destinatie locative.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Bunul indicat in p.1 al prezentului contract apartine Comodantului in baza Contractului de
cumparare – vanzare nr. ________ autentificat la data ______________de catre ___________
Inregistrata la ASP la data de ____________.
4. Prezentul contract este incheiat pe o perioada de 12 ( douasprezece ) luni.
5. Comodatarul are urmatoarelel obligatii:
a. Sa foloseasca bunul ce formeaza obiectul prezentului contract potrivit destinatiei specificate in
p.2 din prezentul contract;
b. Sa nu transmita in folosinta unor terti bunul indicat in p.1 al prezentului contract decat cu
consimtamantul in scris al Comodantului;
c. Sa plateasca impozitele, serviciile commune, telefonul, energia electrica si alte plati necesare
folosintei adecvate a bunului.
d. La incetarea contractului , precum si in caz de reziliere anticipate, sa restituie Comodantului
bunul.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Partile prezentului contract declara pe propria raspundere , cunoscand consecintele falsuli