Sunteți pe pagina 1din 3

Teme* pentru lucrul individual la programul de masterat FINANȚE CORPORATIVE

Anul universitar 2020-2021


Victoria Ganea, prof. univ., dr. hab.

1. Performanţele financiare ale întreprinderii din perspectiva politicii fiscale


2. Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanţare a corporației
3. Strategii financiare pe termen lung: elaborare, evaluare și control
4. Strategii financiare pe termen scurt: evaluarea și controlul politicii fondului de rulment,
politicii de creditare pe termen scurt, a gestiunii activelor circulante și datoriilor pe termen scurt
5. Analiza comparativă a finanţării companiei prin leasing versus credit bancar
6. Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității
7. Impactul economic al taxei pe valoarea adăugată asupra companiilor autohtone
8. Impactul economic al taxei vamale asupra companiilor autohtone
9. Impactul economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice la nivel național comparativ
cu alte țări
10. Impactul obligaţiilor sociale asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
11. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul companiilor
12. Optimizarea structurii capitalului în companiile naționale
13. Factorii determinați al politicii de dividend și controlul în aplicarea ei
14. Decizia de investiție și politica investițională în cadrul companiei
15. Evaluarea și impactul activității investiționale în inovațiile aplicate de companie
16. Optimizarea structurii de finanţare pe termen lung a întreprinderii
17. Impactul impozitelor și taxelor locale asupra performantelor financiare ale întreprinderilor
18. Deciziile de alocare a capitalurilor şi impactul acestora asupra cash-flow-urilor companiei
19. Analiza corelației guvernantă corporativă - performanță financiară la nivelul companiilor
multinaționale
20. Fuziuni și achiziții pe piața financiară internațională
21. Impactul structurii capitalului asupra prețului acțiunilor unei corporații
22. Procesul de reorganizare a companiei în baza insolvabilității declarate
23. Rolul previziunii și planificării financiare în dezvoltarea companiei
24. Analiza tipurilor și gestionarea riscurilor financiare în cadrul companiei

*Notă: Pot fi stabilite și alte teme, dacă există argumente în scopul fundamentării lor
Cerințe față de aspectul grafic a lucrării:
1. Formatare: Sus 2,0 cm, Jos 2,0 cm, Stânga 3,0 cm, Dreapta 2,0 cm, TNR 12, interval 1,5 cm. Volumul total de 10-15
pagini.
2. Foaia de titlu a lucrării (vezi pagina următoare).
3. Conţinutul referatului:
Cuprins (va include: Introducere, Text de bază (2-3 paragrafe), concluzii, bibliografie utilizată)
Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,5 cm, Alignment Justify şi trebuie să conţină cel puțin 10
pagini.
Citarea se va face doar prin menţionarea între paranteze pătrate, conform ordinii citării. Exemplu: [1, p. 43], [2]….[n].
Ecuaţiile şi formulele vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul
Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa o linie albă înainte şi după fiecare ecuaţie.
Figurile şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor conține titlu și sursa (elaborate de autor sau
preluată) și vor fi separate de text printr-o linie albă. Nu se admit figuri și tabele scanate!
Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate.
4. Bibliografie NUME prenume. Titlul lucrării. Localitatea: Editura, anul, nr. total pagini.
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI

Studiu de caz
elaborat la disciplina Finanțe corporative

„____________________________________________”
(titlu)

Autor:____________________
Nume Prenume
Student-masterandal gr._____
_________
(semnătură)

Conducător științific:
Victoria GANEA,
Dr. hab., prof. univ.

Chișinău, 2020