Sunteți pe pagina 1din 5

2. Decizia CSJ nr.2rae-4/13 din 13.02.2013.

http://jurispruden-
ta.csj.md/db_col_civil.php.
3. Decizia CSJ nr.2rae-251/09) din 16.10.2009. http://jurispruden-
ta.csj.md/db_col_civil.php.

FUZIUNILE ŞI ACHIZI IILE DE COMPANII LA LIMITA


CONCUREN EI NELEGALE
Elena-M Н lТnКăROTARU
PrТvТnНăНОălКăorТРТnТ,ăМonМОpЭЮlăНОă,,МonМЮrОn ”ăs-КăПormКЭăşТăОsЭОă
ПolosТЭăьnăorТМОărОlК ТТăsoМТКlО.ăRОРlОmОnЭ rТlОăУЮrТНТМОăl-au preluat din
voМКЛЮlКrЮlă ЮгЮКl,ă КН ЮРсnНЮ-i semnifica ii specifice spre a-l adapta
pКrЭТМЮlКrТЭ ТlorăvТО ТТăОМonomТМО.ăPОăplКnăРОnОrКl,ăprТnăМonМЮrОn ăsОă
ьn ОlОРОă oă МonПrЮnЭКrОă ьnЭrОă ЭОnНТn Оă КНvОrsО,ă НКră МКrОă МonvОrРă sprОă
КМОlКşТăsМop.
PОăplКnăsoМТКl,ăНОosОЛТmăПormОăОбЭrОmăНОăvКrТКЭОăКlОăМompОЭТ ТОТ.ă
EКăprОгТnЭ ,ăprТnЭrОăКlЭОlО,ăКspОМЭЮlăНОăМonМЮrОn ăvТЭКl ,ăsОmnТПТМсnНă
МonПlТМЭЮlăТnЭОrЮmКnăьnăМКНrЮlăМ rЮТКăПТОМКrОăТnsăЭТnНОălКăМonsОrvКrОКăşТă
НОгvolЭКrОКă proprТО.ă PoКЭОă ОбТsЭК,ă НОă КsОmОnОК,ă opoгТ ТОă
МompОЭТ ТonКl ăьnЭrОăТnЭОrОsОlОăТnНТvТНЮКlОă şТăsoМТКlО,ă ьnЭrОăНrОpЭЮrТă şТă
oЛlТРК ТТ,ăьnЭrОămКnТПОsЭ rТăКlЭrЮТsЭОăşТăОРoТsЭОăД2].
Aplicarea normelor legale de protejare a mediului concuren ial la
ЧТЯОХăОuЫopОКЧăТЧăНoЦОЧТuХăПuгТuЧТХoЫăşТăКМСТгТtТТХoЫăНОăМoЦpКЧТТ.
Regulamentul Consiliului CE nr. 1/2003 este extrem de important
ьnă КМОКsЭ ă mКЭОrТО,ă ьnЭrЮМсЭă sЭКЛТlОşЭОă Юnă noЮă sОЭă НОă normОă pОnЭrЮă
alinierea dreptului intern la cel comuniЭКră ОЮropОКn.ă Pсn ă lКă НКЭКă
КНОr rТТă lКă UnТЮnОКă EЮropОКn ,ă RomсnТКă nЮă КplТМКă RОРЮlКmОnЭЮlă
rОspОМЭТv,ăМТălОРТslК ТКănК ТonКl ,ăМКrОăЭrКnspЮnОКălОРТslК ТКăМomЮnТЭКr ă
МЮprТnгсnНă ОlОmОnЭОă nОМОsКrОă pЮnОrТТă ьnă КplТМКrОă Кă prОvОНОrТloră
Regulamentului. De la data adОr rТТă ьns ă rОРЮlКmОnЭОlО,ă poЭrТvТЭă КrЭ.ă
249ăTCE,ăНОvТnăНТrОМЭăКplТМКЛТlОăşТăoЛlТРКЭorТТ,ăproНЮМсnНăНrОpЭЮrТăşТă
oЛlТРК ТТăьnЭoМmКТăМКăЮnăКМЭănormКЭТvăНОăНrОpЭăТnЭОrnăД3].
ÎnăКМОsЭăМonЭОбЭ,ăЮnЮlăНТnЭrОăМОlОămКТăТmporЭКnЭОăprТnМТpТТăsЭКЛТlТЭОă
de Regulamentul 1/2003,ă ЮrmсnНă НОМТгТТlОă КnЭОrТoКrОă КlОă CЮr ТТă
EЮropОnОăНОăJЮsЭТ ТО,ăОsЭОăМ ăКrЭ.ă81ăşТă82ăTCEăsЮnЭăНТrОМЭăКplТМКЛТlОănЮă
nЮmКТăНОăМ ЭrОăComТsТКăEЮropОКn ,ăМТăşТăНОăМ ЭrОăКЮЭorТЭ ТlОănК ТonКlОă
НОă МonМЮrОn ,ă şТă НОă ТnsЭКn ОlОă nК ТonКlО,ă poЭrТvТЭă prОvОНОrТlor
procedurale interne.

55
ÎnăМООКăМОăprТvОşЭОărОlК ТКăНrОpЭЮlЮТănК ТonКlăМЮăНrОpЭЮlăМomЮnТЭКr,ă
mКТă КlОsă КvсnНă ьnă vОНОrОă ПКpЭЮlă М ă КЮЭorТЭ ТlОă nК ТonКlОă КЮă
posТЛТlТЭКЭОКă s ă КplТМОă şТă normОlОă НОă НrОpЭă МomЮnТЭКr,ă şТă pОă МОlОă
ТnЭОrnО,ă RОРЮlКmОnЭЮlă sЭКЛТlОşЭОă М ă КplТМКrОКă НrОpЭЮlЮТă nК ТonКlă nЮă
ЭrОЛЮТОă s ă МonНЮМ ă lКă ТnЭОrгТМОrОКă ьn ОlОРОrТlor,ă НОМТгТТloră КsoМТК ТТloră
НОă КРОn Тă ОМonomТМТă sКЮă prКМЭТМТloră МonМОrЭКЭОă МКrОă nЮă МКНă sЮЛă
ТnМТНОn КăКrЭ.ă81ăКlТn.ă(1)ăsКЮăМКrОăpoЭăПТăОбМОpЭКЭОăpoЭrТvТЭăКrЭ.ă81ăКlТn.ă
(3). Cu toКЭОă КМОsЭОК,ă КЮЭorТЭ ТlОă nК ТonКlОă poЭă КplТМКă ьnă sЭКЭОlОă
rОspОМЭТvОă rОРЮlТă mКТă sЭrТМЭОă МКrОă s ă sКnМ ТonОгОă МomporЭКmОnЭЮlă
ЮnТlКЭОrКlăКlăКРОn ТlorăОМonomТМТ.
RОРЮlКmОnЭЮlă ТnЭroНЮМОă proМОНЮrКă КnРКУКmОnЭОlor,ă poЭrТvТЭă М rОТКă
ьnăМКгЮlăьnăМКrОăComТsТКăТНОnЭТПТМ ăЮnăКМorНăМКrОăьnМКlМ ăКrЭ.ă81,ăpoКЭОă
КММОpЭКă НОă lКă КРОn ТТă ОМonomТМТă ьnă МКЮг ă КnРКУКmОnЭО,ă ьnă vОНОrОКă
ОlТmТn rТТăКspОМЭОlorăКnЭТМonМЮrОn ТКlОărОlОvКЭОăьnăОvКlЮКrОКăprОlТmina-
r ă Кă ComТsТОТ.ă Înă МКгЮlă nОrОspОМЭ rТТă КnРКУКmОnЭЮlЮТ,ă sМСТmЛ rТТă МТr-
cumstan Оlor,ă НОsМopОrТrТТă КlЭoră ТnПormК ТТ,ă ComТsТКă poКЭОă rОНОsМСТНОă
proМОНЮrК.ăAМОКsЭ ăproМОНЮr ănЮăКНЮМОăКЭТnРОrОăМompОЭОn ОlorăКЮЭori-
Э ТlorănК ТonКlОăНОăМonМЮrОn ăşТăТnsЭКn ОlorăНТnăsЭКЭОlО-membre.
AЮЭorТЭ ТlОănК ТonКlО,ăТnМlЮsТvăТnsЭКn ОlОăşТăComТsТКăEЮropОКn ăД4],ă
sЮnЭăoЛlТРКЭОărОМТproМăs ăПКМ ăsМСТmЛăНОăТnПormК ТТ,ăТnМlЮsТvăМonПТden-
ТКlО,ă МЮă oЛlТРК ТКă p sЭr rТТă КМОsЭЮТă МКrКМЭОră şТă Кă ПolosТrТТă ОбМlЮsТvă ьnă
scopЮlăьnăМКrОăКЮăПosЭăsolТМТЭКЭО.ăÎnăМООКăМОăprТvОşЭОăТnsЭКn ОlОănК ТonКlОă
МКrОă solЮ ТonОКг ă МКЮгОă НОă МonМЮrОn ,ă sЭКЭОlО-membre sunt obligate
s ă ЭrКnsmТЭ ă МopТТă КlОă СoЭ rсrТloră pronЮn КЭО,ă ьnă ЮrmКă МomЮnТМ rТТă
КМОsЭorКă М ЭrОă p r Т.ă AЮЭorТЭ ТlОă nК ТonКlОă НТnă sЭКЭОlО-mОmЛrО,ă НКră şТă
ComТsТКăEЮropОКn ,ăpoЭăЭrКnsmТЭОăopТnТТăsМrТsОăşТ,ăМЮăpОrmТsТЮnОКăТns-
tan ОТ,ăpoЭăТnЭОrvОnТăorКl.ăDОăКsОmОnОК,ăТnsЭКn ОlОăpoЭăsolТМТЭКăТnПorma-
ТТăprОМЮmăşТăopТnТКăComТsТОТăEЮropОnО.ăAvсnНăьnăvОНОrОăУЮrТsprЮНОn Кă
CЮr ТТăEЮropОnОăНОăJЮsЭТ ТО,ăКrЭ.ă16ăНТnăRОРЮlКmОnЭăprОvОНОăМ ăТnsЭКn-
ОlОănК ТonКlОănЮăpoЭăpronЮn К,ăьnăКplТМКrОКăКrЭ.ă81ăşТă82ăTCE,ăСoЭ rсrТă
МonЭrКrОă НОМТгТТloră ComТsТОТă EЮropОnО.ă Înă МКгЮlă ьnă МКrОă ТnvОsЭТРК ТТlОă
sЮnЭă ьnă НОsП şЮrКrОă ьnă МКНrЮlă ComТsТОТ,ă ТnsЭКn ОlОă poЭă НОМТНОă s ă
sЮspОnНОăsolЮ ТonКrОКăЮnorăМКЮгОăКăМ rorăsolЮ ТonКrОăКrăpЮЭОКăТmplТМКă
rТsМЮlăpronЮn rТТăЮnorăСoЭ rсrТăМonЭrКrО.
Înă МООКă МОă prТvОşЭОă rОlК ТКă МЮă КЮЭorТЭ ТlОă nК ТonКlОă НОă МonМЮrОn ,ă
prОroРКЭТvОlОăComТsТОТăEЮropОnОăsЮnЭămКТăpronЮn КЭО.ăAsЭПОl,ăКЮЭorТЭ -
ТlОă nК ТonКlОă sЮnЭă oЛlТРКЭОă s ă ТnПormОгОă ComТsТКă EЮropОКn ă nЮă mКТă

56
ЭсrгТЮăНОă30ăНОăгТlОăьnКТnЭОăНОăНКЭКăКНopЭ rТТăЮnОТăНОМТгТТăьnăКplТМКrОКă
КrЭ.ă 81ă sКЮă 82.ă EsЭОă ЭoЭoНКЭ ă ТmporЭКnЭă НОă mОn ТonКЭă М ă ТnТ ТОrОКă НОă
М ЭrОă ComТsТОă Кă proМОНЮrТlor,ă ьnă vОНОrОКă КНopЭ rТТă ЮnОТă НОМТгТТă ьnă
КplТМКrОКăКrЭ.ă81ăsКЮă82,ăМonНЮМОălКăpТОrНОrОКăМompОЭОn ОТăКЮЭorТЭ ilor
nК ТonКlОăНОăКăКplТМКăНrОpЭЮlăМomЮnТЭКrăьnăМКЮгКărОspОМЭТv ;ăьnăМКгЮlăьnă
МКrОă МКЮгКă ОsЭОă pОă rolЮlă КЮЭorТЭ Тloră nК ТonКlО,ă ComТsТКă poКЭОă prОlЮКă
МКгЮlănЮmКТăьnăЮrmКăМonsЮlЭ rТТăКЮЭorТЭ ТlorărОspОМЭТvО.
RОгЮmсnНЮ-nОă lКă prОгОnЭКrОКă КМОsЭoră КspОМЭОă ОsОn iale ale Regula-
menЭЮlЮТănr.ă1/2003,ăЭrОЛЮТОăsЮЛlТnТКЭăМ ăЭoКЭОăКМОsЭОăprОvОНОrТăКЮăПosЭă
staЛТlТЭОă ьnă vОНОrОКă КsТРЮr rТТă ЮnОТă ТnЭОrprОЭ rТă ЮnТЭКrОă Кă НrОpЭЮlЮТă Мo-
mЮnТЭКră lКă nТvОlЮlă CE,ă М МТă prТnă normОlОă КnЭОrТoКrОă RОРЮlКmОnЭЮlЮТ,ă
ComТsТКă EЮropОКn ă НО ТnОКă monopolЮlă КplТМ rТТă КrЭ.ă 81ă şТă 82.ă Înă plЮs,ă
ComТsТКă EЮropОКn ,ă КЮЭorТЭ ТlОă nК ТonКlОă НОă МonМЮrОn ă şТă ТnsЭКn ОlОă
nК ТonКlОă МompОЭОnЭОă ПormОКг ,ă poЭrТvТЭă RОРЮlКmОnЭЮlЮТ,ă oă rО ОКă ОЮro-
pean ăpОnЭrЮăКplТМКrОКăНrОpЭЮlЮТăМonМЮrОn ОТ,ăМКrОăЭrОЛЮТОăs ăПЮnМ Тoneze
ЮnТЭКr,ă pОnЭrЮă Кă МrОКă Юnă mОНТЮă МonМЮrОn ТКlă şТă oă pТК ă ТnЭОrn ă Мom-
pОЭТЭТv ,ăМonПormăoЛТОМЭТvОlorăprОv гЮЭОăşТăКsЮmКЭОăprТnăTrКЭКЭЮlăCE.
AМСТгТ ТТlОă НОă МompКnТТă sОă poЭă rОКlТгКă ьnă ЭrОТă moНЮrТ:ă ПЮгТЮnОă sКЮă
МonsolТНКrО;ăМЮmp rКrОКăНОăКМ ТЮnТăsКЮăМЮmp rarea de active.
Fuziunea se refer lКăКЛsorЛ ТКăЮnОТăПТrmОăНОăМ ЭrОăКlЭК.ăFТrmКăМКrОă
rОКlТгОКг ăКМСТгТ ТКăКrОăposТЛТlТЭКЭОКăНОăК-şТăp sЭrКănЮmОlОăşТăТНОnЭТЭКЭОКă
ЮrmсnНăs ăprОТКăЭoКЭОăКМЭТvОlОăşТăpКsТvОlОăПТrmОТăКМСТгТ ТonКЭО.ăDЮp ăoă
opОrК ТЮnОă НОă ПЮгТЮnО,ă ПТrmКă КМСТгТ ТonКЭ ă sКЮă КЛsorЛТЭ ă ьnМОЭОКг ă s ă
mКТăОбТsЭОăМКăoăОnЭТЭКЭОăНОăКПКМОrТăsОpКrКЭ .
ConsolТНКrОКă ОsЭОă sТmТlКr ă ПЮгТЮnТТ, МЮă ОбМОp ТКă ПКpЭЮlЮТă М ă prТnă
КМОКsЭ ă opОrК ТЮnОă ТКă nКşЭОrОă oă noЮ ă ПТrm .ă ÎnЭr-oă МonsolТНКrОă КЭсЭă
ПТrmКă КМСТгТ ТonКЭ , МсЭăşТăМОКăМКrОăПКМОă КМСТгТ ТКă ьşТăьnМСОТОă ОбТsЭОn Кă
lorălОРКl ăşТăНОvТnăКsЭПОlăp r ТăКlОăЮnОТăПТrmОănoТ.
EбprТmсnНăМОlОăНoЮ ăМonМОpЭО,ăОsЭОăЮşorăНОăsОsТгКЭăПКpЭЮlăМ ăОбТsЭ ă
sТmТlТЭЮНТnТă ьnЭrОă КМОsЭОК,ă ТКră pОnЭrЮă Кtare motiv, aceste tipuri de
rОorРКnТг rТăМorporКЭive vor fi considerate simplu fuziuni.
Oă КlЭ ă moНКlТЭКЭОă НОă КМСТгТ ТonКrОă Кă ЮnОТă ПТrmОă МonsЭ ă ьnă
МЮmp rКrОКăНОăКМ ТЮnТ.ăAМОsЭăproМОsăpoКЭОăs ăьnМОКp ăМЮăКМСТгТ ТonКrОКă
НОă pКМСОЭОă mКТă mТМТă НОă КМ ТЮnТă şТă sОă poКЭОă ьnМСОТКă prТnЭr-oă oПОrЭ ă
pЮЛlТМ ă НОă МЮmp rКrОă Кă КМ ТЮnТloră ПТrmОТ- ТnЭ .ă OПОrЭКă pЮЛlТМ ă ОsЭОă
П МЮЭ ăьnămoНăНТrОМЭăНОăПТrm ăМ ЭrОăКМ ТonКrТТăПТrmОТ- ТnЭ .ăEбТsЭ ămКТă
mЮl Тă ПКМЭorТă МКrОă poЭă ТnПlЮОn Кă НОМТгТКă НОă Кă КМСТгТ ТonКă КМ ТЮnТă sКЮă
realizarea unei fuziuni.
57
O firm poКЭОă КМСТгТ ТonКă oă КlЭ ă ПТrm ă prТnă МЮmp rКrОКă ЭЮЭЮroră
КМЭТvОloră sКlО.ă Ună voЭă ПormКlă Кlă КМ ТonКrТloră НОă lКă ПТrmК- ТnЭ ă ОsЭОă
nОМОsКrăьnЭr-oăКМСТгТ ТОăНОăКМЭТvО.ăUnăКvКnЭКУăКlăКМОsЭОТăopОrК ТЮnТăОsЭОă
КМОlКăМ ăНОşТăПТrmКăМКrОăКМСТгТ ТonОКг ăКМ ТЮnТăr mсnОăs ăsОăМonПrЮnЭОă
cu o minoritate de ac ТonКrТă(ьnЭr-oăКМСТгТ ТОăНОăКМ ТЮnТ),ăКМОsЭălЮМrЮănЮă
sОă ьnЭсmpl ă ьnă МКгЮlă КМСТгТ ТОТă НОă КМЭТvО.ă ToЭЮşТ,ă КМСТгТ ТonКrОКă НОă
КМЭТvОă ТmplТМ ă ЭrКnsПОrЮlă НОă proprТОЭКЭОă КsЮprКă ПТОМ rЮТă КМЭТv,ă ТКră
КМОКsЭ ăprКМЭТМ ăПКМОăМКăЭrКnгКМ ТКăs ăПТОămКТăsМЮmp .
Un concept mКТăРОnОrКl,ăНКr,ăьnăКМОlКşТăЭТmpămКТăpЮ ТnăprОМТsăОsЭОă
preluarea (takeover). AМОКsЭ ă opОrК ТЮnОă sОă rОПОr ă lКă ЭrКnsПОrЮlă
МonЭrolЮlЮТăЮnОТăПТrmОăНОălКăЮnăРrЮpăНОăКМ ТonКrТălКăКl ТТ.ăPrОlЮ rТlОăsОă
poЭă proНЮМОă prТnă КМСТгТ ТТ,ă ОбОrМТЭКrОКă МonЭrolЮlЮТă ьnă ConsТliul de
AНmТnТsЭrК ТОă(CA)ăşТăprТnăprТvКЭТгКrОКăЮnОТăМompКnТТăpЮЛlТМО.
Managerii firmelor- ТnЭ ă ьnă moНă ПrОМvОnЭă МКЮЭ ă solЮ ТТă pОnЭrЮă Кă sОă
opЮnОă prОlЮ rТТ.ă DОă КМ ТЮnТlОă ьmpoЭrТvКă prОlЮ rТТă pot beneficia
КМ ТonКrТТă ПТrmОТ- ТnЭ ă НКМ ă ПТrmКă oПОrЭКnЭ ă ПКМОă oă oПОrЭ ă ЭОnЭКnЭ .ă
Astfel, managerii firmei- ТnЭ ăsОăvorălЮpЭКăpОnЭrЮăp sЭrКrОКăloМЮrТlorăНОă
mЮnМ .ă UnОorТă mКnКРОmОnЭЮlă rОгТsЭ , НКМ ă ьmЛЮn Э ОşЭОă polТЭТМТlОă
ОМonomТМОăКlОăМompКnТОТ.ăAМ ТonКrТТăpoЭăЛОnОПТМТК,ăьnăКМОsЭăМКг,ăМСТКră
НКМ ăprОlЮКrОКăКăОşЮКЭ.
FuziunТlОă şТă КМСТгТ ТТlОă rОprОгТnЭ ă oă КlЭОrnКЭТv ă ТmporЭКnЭ ă lКă
sЭrКЭОРТТlОă НОă МrОşЭОrОă ТnЭОrn ă Кă ьnЭrОprТnНОrТТ,ă НОoКrОМОă sОă pОrmТЭОă
ТnЭrКrОКă КММОlОrКЭ ă Кă ПТrmОloră pОă pТО ОlОă ОбЭОrnОă şТă oЛ ТnОrОКă ЮnОТă
ОМonomТТă ,,НОă sМКl ”, prОМЮmă şТă НoЛсnНТrОКă ьnЭr-Юnă r sЭТmpă scurt a
know-how-ului necesar pentru p ЭrЮnНОrОКă ьnЭr-un nou domeniu de
КМЭТvТЭКЭО.ă Înă КМОlКşТă ЭТmp, prТnă КМОsЭОă opОrК ТЮnТă НОă ОбЭТnНОrОă Кă
afacerii, sОă oПОr ă posТЛТlТЭКЭОКă НОă Кă НТspЮnОă pОă loМă НОă Юnă pОrsonКlă
calificat şТăОбpОrТmОnЭКЭăД1].
Referinţe:
1. ANASTASIEI, B.ă FОnomОnОă МЮlЭЮrКlОă ьnă КМСТгТ ТТlОă şТă ПЮгТЮnТlОă ТnЭОrnК-
Тonale. În:ăManagementul Intercultural, 2000, vol. II, nr. 3.
2. EMINESCU, Y. ConМurОn Кă nОlОКl .ă DrОptă romсnă şТă МompКrКt.
BЮМЮrОşЭТ:ăLЮmТnКăLОб,ă1993.
3. Regulamentul Consiliului (CE) nr.1/2003 of 16 decembrie 2002 privind
КplТМКrОКă normОloră НОă МonМЮrОn ă prОv гЮЭОă НОă КrЭТМolОlОă 81ă şТă 82ă TCE,
În:ăJ. Of., nr. L 1/04.01.2003.
4. ComТsТКă EЮropОКn ă ОsЭОă ТnsЭТЭЮ ТКă МomЮnТЭКr ă МЮă МОlОă mКТă ТmporЭКnЭОă
КЭrТЛЮ ТТăьnăКsТРЮrКrОКărОspОМЭ rТТănormОlorăНОăМonМЮrОn . Potrivit art. 230

58
TCE,ă НОМТгТТlОă ComТsТОТă poЭă ПТă vОrТПТМКЭОă sЮЛă КspОМЭЮlă lОРКlТЭ ТТă НОă М ЭrОă
CЮrЭОКăEЮropОКn ăНОăJЮsЭТ ТО.
5. http://competition.md/uploads/files/legi/concurenta/Lege%20Nr183%20d
in%2011.07.2012.pdf Articolul 81 din Tratatul privind func ionarea Uniu-
nТТăEЮropОnОăОsЭОăМompЮsăНТnăЭrОТăp r Т.
6. Art. 82 din Tratatul privind Func ionarea Uniunii Europene.

AŞTEPT RILEăSOCIET II PRIVIND REFORMAREA


DREPTULUI SUCCESORAL
Rodica SEMIONOVA, Vitalii PISTRIUGA
AnКlТгсnНă prКМЭТМКă УЮНТМТКr ,ă precum şТă prКМЭТМКă noЭКrТКl ă ьnă
domeniul succesoral, au fost identificate mai multe probleme care
nОМОsТЭ ăКăПТăьnl ЭЮrКЭОăьnăМКНrЮlălОРКlănoЮ.
EsЭОă НОă КmТnЭТЭă М ă Юnă grup de lucru deja a elaborat un proiect de
lОРОă ьnă КМОsЭă sОnsă Д1].ă Îns ă prОvОНОrТlОă propЮsОă nЮă solЮ ТonОКг ă
problemele ОбТsЭОnЭО,ă МТ,ă ьnă opТnТКă КЮЭorТlor,ă poЭă provoМКă КlЭОlОă ьnМ ă
mКТăРrКvО.ăÎnăКМОsЭăМonЭОбЭ,ăОбpЮnОmăЮnОlОăНТnЭrОăКМОlОăКşЭОpЭ rТăМКrОă
au fost acumulate din discu ТТlОăМЮăМОЭ enii Republicii Moldova.
Proiectul nu con ТnОă rОРlОmОnЭ rТă ьnă НomОnТЮlă ЭОsЭКmОnЭОloră
comune, deşТă ьnă prКМЭТМКă noЭКrТКl , ьnă ЮlЭТmКă vrОmО,ă s-a majorat
nЮm rЮlă НОă МКгЮrТă МсnНă so ТТă НorОsМă ьnЭoМmТrОКă КМОsЭorК.ă SМopЮlă
ьnЭoМmТrТТăЮnЮТăКsЭПОlăНОăЭОsЭКmОnЭăОsЭОăМКăЛЮnЮrТlОăproprТОЭКЭОăМomЮn ă
НЮp ă НОМОsЮlă ЮnЮТКă НТnЭrОă so Тă s ă НОvТn ă proprТОЭКЭОКă pОrsonКl ă Кă
so ului supravie ЮТЭor,ăКsЭПОlăьnМсЭăНОsПТТn area testamentului la cererea
unuia dintre so Тă s ă proНЮМ ă ОПОМЭОă КsЮprКă ьnЭrОРului testament, şi nu
doar asupra dispozi ТОТă ЭОsЭКmОnЭКrОă Кă КМОsЭЮТК.ă ÎnЭoМmТrОКă Кă НoЮ ă
testamente separate nu atinge acest scop, deoarece unul dintre so i
orТМсnНăvКăПТăьnăНrОpЭăs ămoНТПТМОăproprТКăНТspoгТ ТОăЭОsЭКmОnЭКr ,ăП r ă
КăТnПormКăьnăКМОsЭăsОnsăКl doilea so .
ToЭoНКЭ ,ă КЮЭorТТă sЮs Тnă М ăЮrmОКг ă Кă ПТă ТnЭroНЮsОă НoКră ЭОsЭКmОnЭОă
comune ale so ilor, nu şi ale pОrsoКnОloră МКrОă nЮă sОă КПl ă ьnă КМОsЭОă
raporturi familiale.
PrКМЭТМКăНОnoЭ ă şi necesitatea introducerii contractelor succesorale
[2, p. 3]. Astfel, destul de des persoanele doresc transmiterea bunului
(sau patrimoniului viitor – МКrОăьТăvКăКpКr ine la ziua decesului) pentru
МКЮгКă НОă moКrЭОă ьnă sМСТmЛЮlă ЮnОТă ьnЭrО ineri prezente şi/sau a unor

59

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)