Sunteți pe pagina 1din 2

FEDERATIA sINDICAt-A ..

sANArATEA" DIN MoLDovA


't'RA])ti (.iNI()N II,il)BR;\'fION,,SitXi'l ;r't't,:,t" liom \tol,l)()\:,\
Ol:ltllPAl ll'1rl I Il'>CxD['( )lO3(]1] ,,(l l)l I'l'l -\'lrf' \ IoiliroRr'r
Alilial i la lNll lrliNi\ { l('NAl,A Silllt\rlr:111,( )lt Pt rlll'11':li

Preie(linlc -\tlRtil, P()PO\rlCl slr. -tl i\ugust, l:9


Yi!cprtledhte: l(:i()lt 7-illl('(.1 N,D20 r 2, crlt$tNAu
R IiPTJI.II, I(' A N,IOI, I)OV A Dnei Viorica DUMBRAVNANU,
lel. [3?-r:) ::] 7:45: 13 7i l5;
Iia\ (-11-1 :) 2l :l l,l: 1-1 ?4 S: ministru al s[nata{ii, muncii qi
tj-l\,IAll, ofliceiajsilrd*rtr.nri protec{iei sociale
$nw, iiilalsiur. md

nr. 03-01/268 din 06.11.2020

Stimat5 doamna ministru,

Federalia SindicalS ,,Sdn[tatea" din Moldova, in calitate de reprezentant al


angajalilor din cadrul instituliilor medicale care ap[rd drepturile qi inter:esele de muncd,
profesrSnale, economice qi sociale ale acestora, interuine cu urm[toarea sesizare.
in contextul situaliei epiderniologice actuale, cei mai expuqi pericolului
infectarii cu virusul SARS-CoV-2 sunt lucr[torii din instituliile medicale. Toate {arile
se confrunt[ cu resurse limitate de personal medical, iar dincolo de aceasta, sistemul
medical trebuie sI continue sI ofere ingrijire tuturor pacien{ilor'
in Republica Moldova virusul a ucis, pina la ora actual[, 50 de lucrltori medicali
Ei a infectai peste 8000 - doctori, asistenli medicali,
infinnier:e qi alt personal care
activ eazd in instituliile medic ale.
In Algoritntul tle testare tn infeclia COVTD- 19, aprobat prin Ordinul Ministerului
S6nAt[fi, Muncii Ei Protec]iei Sociale nr'.385 din 09.04.2020 "Cu privire la acordarea
asistenlei medicale persoanelor cate infiunesc criteriile definitiei de caz COVID-19 la
etapa de transmitere comunitar'[ a infec{iei" este prev[zut cd intru prevenirea riscului
asistentei
testarea de 1 in
medicali cu simptome $i contact epidemiologic
Pe de alt[ parte, Ordirrul Ministerului S[ndt61ii, Muncii 9i Protec{iei Sociale
ur.784 din 28.08.2020 "Cu privire la unele m6suri de eficientizare a depist[rii qi
gestiondrii cazurilor COVID-1.9" stipuleazl c[ o
det ARS-CoV- I
cu semne SE

ia:L ullff rnedicului e


yl\JEiI(LItl(Llv yrv(lr(lurrclr rcl lrrrrrrrvrvU rrrvvrvsaur

acelaEi timp, Protocolul clinic standardizat pentru medicii de familie Infeclia


ut coronat,int,s de tip nou (COV\D-t9) (eriilia llI) definqgte drept ()az strspec't cle
C.OVlt)- l9 caztl unei persoane care indepline$te concon-riterrt cliterii clinice fL criterii
inclusiv irt ca
mornent itr 14 zile inain I simptomelor.
finem sd menfiondm cd in adresa Federaliei au parvenit mai multe demersurj
din partea angaja{ilor institufiilor rnedicale in care aceqtia iqi exprim6 nemulfumirea cu
privire la modalitatea de testare a acestora \nbazatrimiterii de la medicii de familie in
cabinetele de prelevare a probelor, cu at6t mai mult c[ aceasta produce o teryiver:sare
a testdrii salariafilor instituliilor medicale, timp in care acegtia pot infecta al{i angaja}i
sau pacienfi.

in virtutea celor expuse mai sus, {inem s[ menfion[m faptul c[ in Convenfia


colectivd (nivel de ramurd) pe anii 2018-2021, incheiatd intre Ministerul S6n6t6di,
Muncii Ei Protecfiei Sociale, Compania Nafional[ de Asiguriri in Medicin[ Federafia
9i
Sindicald "Sdnltatea" din Moldova, sunt stipulate anumite facilitali pentru salarialii din
instituliile medicale.
Astfel., potrivit documentului rnen{ionat, lucrdtorii medicali au dreprul Ia
efectuarea examenului de diagnostic qi tratament fIf4 rin.d in instituliile medicale din
sistemul s6n[tatii (pct. 58.17).
Totodat[, conform pct.100.14 din Convenfie, ansaiatorul se obligI"qI asisqre
ans4iatilor (din cadrul institutiilor pedical) dreptul nrefefgntial lfl e,xqminarea
medicall. spitalizare, inclusiv spitalizarea la locul de muncd, fi.atarnert, gf.gfu*.a
investigatiilor. cAt 9i acordarea diverselor servicii medicale, stabilite prin Cont'actui
colectiv de munc[.

in aceastd ordine de idei, reieqind din contextul situafiei actuale generate de criza
COVID-19 qi a cregterii numdrului de lucr[tori medicali infectafi, dar gl a nevoii acute
de protejare a celor aflali in prima linie in lupta cu noul coronavirus - medicii qi intreg
personalul medical - Federalia Sindicali "S6n[tatea" din Moldova soliciti Ministerului
Sanet[tii, Muncii qi Protecliei Sociale s[ intervina cu claritate penhu a proteja cadrele
din institu{iile medicale gi de a examina posibilitatea testlrii personalrrlui medical la
virusulr COVID-I9 in mod prioritar' $i direct la locul de rnuncd, qi respectiv de a veni
cu o solicitare in acest sens cdtre conducrtorii acestor institutii.

Cu respecto

Preqedinte Aurel Popovici