Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Activităţi de învăţare,
Unități de Unități de competență Tema lecției lecțiilor Data evaluare şi produse Suges-
învățar recomandate tii
Identitatea 1.1. Stabilirea relației dintre Imaginea de sine și Evaluarea resurselor
personală și schimbările specifice vârstei și stima de sine 1 perso-nale: puncte tari,
relaționarea oportunitățile formării unei puncte slabe sub
armonioasă imagini de sine autentice; diferite forme: desen,
5 lecții 1.2. Analiza factorilor con- colaj, eseu.
structivi și distructivi în relațiile
cu semenii și adulții în vederea
prevenirii intimidărilor;
1.3. Modelarea unui Emoțiile, Proiecte individuale
comportament tolerant și sentimentele și 1 sau în echipă pentru
nondiscriminatoriu în relațiile voința de a face față identificarea
reale și virtuale acestora provocărilor vârstei.
1.4. Identificarea elementelor Arta comunicării Elaborarea afişelor,
specifice comunicării eficiente reale și virtuale 1 posterelor, pliantelor
şi integrarea lor în contextul cu tematica „Cum îmi
real şi virtual. controlez emoţiile?”
Prezentarea Proiect de grup:
produsului 1 Relaționez cu ceilalți
Privire generală 1 Masa rotundă
Asigurarea Sursele de Crearea unor ştiri
calității informare: avantaje 1 despre manifestarea
vieții 2.1. Descrierea caracteristicilor și dezavantaje demnităţii şi
demnității și comportamentului respectului;
7 lecții demn, demonstrate în raport cu adolescenţii care au
sine și cu cei din jur; comis fapte ilicite.
1 Realizarea unor scurte
interviuri adresate
Demnitate și respect colegilor de clasă sau
părinţilor despre
integritate
Traiul decent Sondaje de opinie cu
1 privire la identificarea
2.2. Analiza condițiilor și problemelor
modalităților de realizare a comunităţii.
traiului decent; Impactul deciziilor Autoprezentare cu
asupra viitorului 1 genericul: ”A fi
stăpânul propriei
vieţi/propriului
destin”.
2.3. Argumentarea rolului Realizarea unei hărţi a
implicării personale și a viitorului.
deciziei corecte în soluționarea Problemele Discuţii frontale pe
problemelor. comunității – 1 baza unor proverbe şi
probleme personale zicători care reflectă
comportamente şi
destine;
Prezentarea Dialog cu caracter
produsului 1 prospectiv, în care doi
elevi să simuleze
întâlnirea lor de peste
10 ani și să relateze
despre corectitudinea
deciziilor luate

Privire generală 1 Discuția ghidată în


baza unui film
educativ
3.1. Descrierea schimbărilor Discuţie: Sănătatea
fiziologice în perioada Mod sănătos de 1 corpului depinde de
adolescenței, din perspectiva de viaţă sănătatea fiecărui
gen; organ.
3.2. Analiza posibilităților de Schimbările Eu cercetez:
Modul de prevenire a riscului pen- tru organismului în 1 Bioritmurile
viață sănătate, prin utiliza- rea perioada organismului meu.
sănătos corectă a produselor și adolescenței
7 lecții serviciilor cosmetice, Vestimentația Formularea părerilor
vestimentației adecvate, 1 proprii referitor la
renunțării la droguri; igiena vestimentaţiei în
baza imaginilor
3.3. Aprecierea riscului aso- proiectate.
ciat comportamentului sexual în
preadolescență, din perspectiva Produse și servicii Studiu de caz:O faţă
posibile- lor consecințe de ordin cosmetice 1 curată şi îngrijită
social și fiziologic. necesită atenţie zilnică;

3.4. Acceptarea modului sănătos Sexualitate și mituri Interviu pe trepte:Mit


de viaţă, argumentând 1 sau realitate legate de
importanţa lui pentru sexualitate.
menţinerea sănătăţii.
Spune NU Spune NU drogurilor
drogurilor și altor 1 şi a altor substanţe
substanțe periculoase.
periculoase
Prezentarea Plan de idei: Moda
produsului 1 vestimentară și
produsele cosmetice
în raport cu sănătatea
adolescentului
Trasee profesionale Identificarea persoanelor
4.1. Autoevaluarea potențialului și școlare 1 din comunitate care au mai
multe trasee profesionale:
individual din perspectiva
de exemplu – profesoara
proiec- tării carierei școlare și de matematică – meşter în
profesionale; croşetare; inginer –
dansator în ansamblu
Proiectarea popular etc.
carierei 4.2. Formularea inițiativelor Interviuri cu persoane
profesionale personale și/sau a activităților Temperamentul și 1 de succes din
și de an- treprenoriat, în baza profesia comunitate în baza
dezvoltarea oportunitățile oferite de unui set de întrebări.
spiritului comunitatea școlară și locală; Realizarea testului pentru
antreprenor 1 stabilirea tipului de
Interesele și
temperament şi în baza lui
ial 4.3. Argumentarea deciziei preferințele identificarea profesiilor
7 lecții privind profesia potrivită în profesionale potrivite diferitor tipuri de
baza cercetării lumii profesiilor temperament.
și a sistemului de atitudini și Istorii de succes în 1 Cercetarea resurselor
valori. carieră comunitare din
perspectiva elaborării
ideilor de afaceri.
Ideea mea de 1 Redactarea scrisorilor
afaceri de intenţie, de
exemplu, pentru a
participa la o şcoală de
vară cu subiectul
”Cariera mea”
Obiective şi acţiuni Formularea
pentru proiectul de 1 obiectivelor şi
carieră acţiunilor pentru
proiectul de carieră.
Prezentarea Proiect de carieră.
produsului 1 Obiective, acțiuni,
termeni și rezultate
ale realizării scopului
final
5.1. Expunerea descriptivă a Situațiile de risc de 1 Descrieri, analiză a
conţinuturilor tematice privind origine naturală situaţiilor de risc de
situaţiile de risc de origine origine naturală în
naturală şi a regulilor de baza vizionării
circulaţie, folosind noţiuni şi secvenţe vidio,
Securitatea definiţii specifice. imagini.
personală Recomandările 1 Vizite în instituţiile
8 lecții 5.2. Aplicarea experimentală a instituțiilor publice publice care asigură
regulilor protecţiei împotriva privind acțiunile protecţia; dialog cu
incendiilor, manifestând populației în situații reprezentanţii
responsabilitate personală. excepționale instituţiilor respective;
Reguli de circulaţie 1 Discuţii: Reguli de
deplasare a pietonilor;
Reguli de traversare a
intersecţiilor; Reguli
rutieră.
de circulaţie pe
teritoriile adiacente
etc.
1 Activităţi practice:
Primul ajutor în caz Trusa medicală, Chem
de traume și înec ambulanţa. Acord
5.3. Respectarea regulilor de primul ajutor
circulaţie rutieră în cotidian, Drepturile 1 Evaluarea situaţiilor de
demonstrând respect pentru utilizatorilor la o risc în spaţiul on-line.
sine, lege şi pentru cei din jur. experiență online
sigură
5.4. Comunicarea eficientă şi Siguranța în utilizarea 1 Galeria: Securitatea
dispozitivelor elec- personală şi semnele/
sigură în reţele internet,
trice. simbolurile. (recunosc,
respectând drepturile prevăzute Produs descriu, acţionez conform
pentru toate persoanele semnelor, simbolurilor)
implicate.
Privire generală
1 Joc de rol: imitarea unei
situații

S-ar putea să vă placă și