Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE

PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ

1. Cerere tip;
2. Copie act de identitate solicitant;
3. Copie acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul;
4. Fişa de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte plăţile restrante şi
efectuate şi sumele acordate drept ajutoare de încălzire a locuinţei (dacă soliciantul
cere ajutor bănesc pentru acoperirea plăţilor restante la furnizorii de utilităţi publice);
5. Cupoane de pensii, şomaj, indemnizaţii din luna curentă sau din luna anterioară
depunerii cererii;
6. Adeverinţe de salarizare cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni de către
solicitant şi membrii familiei, eliberate în luna curentă depunerii cererii;
7. Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă că este în
evidenţe şi nu a refuzat în mod nejustificat ofertă pentru un loc de muncă
corespunzător şi nu a refuzat participarea la un program de pregătire profesională,
pentru toate persoanele majore;
8. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale
bugetului local, pentru toate persoanele majore;
9. Adeverinţe din care să reiasă statutul de elev, student sau dacă beneficiază de bursă
eliberate în luna curentă depunerii cererii;
10. Acte medicale (certificate de încadrare într-un grad de handicap, certificate medicale
valabile) din care să reiasă starea de sănătate a sollicitantului, precum şi reţete sau
tratamente prescrise de medicul specialist (în caz că solicită bani pentru intervenţii
medicale, intervenţii chirurgicale, tratament medical de specialitate, procurare
medicamente, dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice);
11. Adeverinţe de înhumare/certificat de deces;
12. Alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea
ajutorului de urgenţă.