Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 16.01.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, nr. 1, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Dumnezeu se face cunoscut omului”
Titlul lecţiei: „Când un om devine creștin”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - să conștientizeze faptul că un om devine creștin numai în Biserică și prin unirea cu Sfintele Taine.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să precizeze cum devenim creștini;
C2 – să știe ce reprezintă Taina Mirungerii;
C3 – să prezinte cum ne putem și prin ce ne putem uni cu Dumnezeu.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
1
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Pregătirea 5’ „Mergând, învăţaţi toate  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor neamurile, botezându-le în numele explicaţiile profesorului.
pentru Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Explicaţia Activitate Aprecieri
receptarea Duh. ” Matei 28, 19 frontală verbale
noilor „Este un Domn, o credinţă, un
cunoştinţe botez.” Efeseni 4, 5
3. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Când un om devine creștin”. explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei  Se precizează competenţele frontală
lecţiei.
4. Comunicare C1 15’ Hristos ne învață că, înainte de Elevii notează în caiete.
a / însuşirea toate, cel care vrea să intre în Lectura
noilor Împărăția lui Dumnezeu trebuie să expresivă Biblia
cunoştinţe devină ucenicul Său, adică să-I Activitate Aprecieri
urmeze învățăturile. Pentru aceasta frontală verbale
el se botează prin afundarea de trei
ori în apă sfințită în numele Sfintei
Treimi: al Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, și devine creștin.
Prin Sfânta Taină a Botezului,
sufletul ajunge curat, fără pată și Explicația
plin de lumină. Copilul intră în
marea familie a Bisericii, primește
un nume și un înger păzitor. Nașii,
care mărturisesc în numele
copilului credința în Hristos, devin
părinții săi spirituali și îl îndrumă
cu dragoste în viață.
3
C2 Odată cu botezul are loc și Sfânta Explicaţia
Taină a Mirungerii, prin care se Activitate Aprecieri
primesc darurile Sfântului Duh Manual frontală verbale
pentru a crește în viața
C3 duhovnicească. Astfel pregătit,
noul creștin Îl primește pe Hristos
în el prin Sfânta Taină a
Împărtășaniei.
Prin aceste Sfinte Taine, ni se
dăruiește puterea iubitoare a lui
Dumnezeu, care ne luminează
calea spre Împărăția Sa.
5. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Cum devenim creștini? - Prin afundarea de trei ori Activitate Aprecieri
cunoştinţelor în apă sfințită în numele Conversaţia frontală verbale
Sfintei Treimi: al Tatălui și
al Fiului și al Sfântului
Duh.
–Ce primim prin Sfânta Taină a - Prin care se primesc
Mirungerii? darurile Sfântului Duh
pentru a crește în viața
duhovnicească.
-Prin ce Sfântă Taină Îl primim pe - Noul creștin Îl primește Activitate
Hristos în noi? pe Hristos în el prin Sfânta frontală Aprecieri
Taină a Împărtășaniei. Conversaţia verbale

6. Asocierea, 10’ Profesorul le cere elevilor să Elevii citesc exercițiile și le


generalizare rezolve împreună exercițiul de la rezolvă. Lectura
a, aplicarea pagina 27:
Descoperă părţile trupului care se Manual
ung cu mir la Sfânta Taină a Activitate Aprecieri
Mirungerii pentru: frontală verbale
1. a te gândi la Dumnezeu; - Cap;
2. a vedea frumusețea creației; - Ochi;
4
3. a auzi cuvintele lui Dumnezeu; - Urechi;
4. a căuta mireasma sfinţeniei; - Nas;
5. a-L slăvi pe Dumnezeu și a - Gura;
spune adevărul;
6. a-L iubi pe Dumnezeu; - Inima; Conversaţia Activitate Aprecieri
frontală verbale
7. a face fapte bune; - Mâini;

8. a merge pe calea cea dreaptă. - Picioare.

7. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile


activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
8. Precizarea 2’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiul 2 profesorului.
pentru de la pagina 20 și de Explicaţia Activitate
acasă învățat rugăciunea frontală
„Tatăl nostru” de la
pagina 20.
9. Încheierea 1’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și