Sunteți pe pagina 1din 2

- COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

,r'$;->\ BIROUL EXECUTIV


Splaiul Inclcpendenfei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE$TI
i, f;)'i Telefon 02 I -3 I 9.45.04 ; Fax 02 I -3 I 9.45.05 lvrvrv.cmvro. ro
'QfrY, E-mail : offi ce@cmvro. ro
Operator de date cu caracter personal nr.2155412011

Nr. 913 123.03.2020

Citre CMV Filiala


In aten(ia Domnului Pre;edinte

Subiect: informureo membrilor CMVRO cu privire lo unele nuisuritn domenitrl protecliei sociule in
contextul ltandemiei cu COVID-19

in clata de 2l rnartie a fbst publicatd in Monitorul Ot-icial Ordonanla de urgen[a rtr.3012020

pentru urodiflcarea gi contpletarea Llnor acte normative, precurn Ei perrtru stabilirea unor Irdsuriin domelliLrl
protec{iei sociale in contextul situaliei epiderniologice deterrlinate de raspArtdirea corollavirusulLri SARS-

CoV-2

in baza acestui act normativ qi unitifile meclical veterinare beneliciazra de aceste mlsuri, doar pe

durata stirii de urgen(a, cu urmltoarelc precizlri:


1 N/ASURI PEI\tT.llLt CABINETELE MEDICALE VETERIIYARE INDIVIDLlALE CARE DETIN
COIVTRACT CU STATUL PEI\:TRLt IIEALIZAREA UlVOll ACTILTNI SAI'IlTAIlE VETEIIIIVAIIL ('Allli
VOII I]E]VEFICIA DE.
A. O indemniznfie lun:rri din bugetul general consolidat, egalI cu salarir"rl de bazd minim brut pe [ara
garantat in plath stabilit perrtru anLrl 2020 (adicd suma de 2230 lei), in baza art.Xv, alin.(l) din OUC
3012020, daci nu au calitatea de angajatori (nu au angajafi cu contr:rcte inviduale de munca);i care
;i-au sLrspendat par{ial activitatea privind nefbctuarea unor actiurti sartitar veterinare conlbrnt Notei cle
servicirr nr.25l 49 I I 6.03.2020 a ANSVSA.
Suma se solicitl de la Agentia pentru Ocuparetr Fortci de Muncl Judeteanl in primele zile ale
lunii. pentrLr luna anterioarS. Momentan nu existd Lrn rnodel tip de solicitare, dar vom irrtreba la rrirrister Si
vI vom comunica ulterior.
B. Indemnizatiide sontaj tehnic pelttrll anga.ia{iiin cauzi. dacd CMVI are calitatea de ang:rjator (are
ang:rja(i cu cnntract individual de nrunca). Indemniza!ia de sornaj este cle n-iaxitn 75o/uclirt salaritrl brirt al
anga.|atLrlui, dar nu poate depasi 75o/o din cAgtigul salarial mediLt brLrt prev[zut de Legea bLtgettrlLri
asigrrrlrilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 612020.
lrrdemrriza(ia de sorna.i se acordi in baza Art.XI, nlin.l si alin.(2) litera a) care Ei-au sttspendat par(ial
activitatea privind nefectuarea Lrnor actiuni sanitar veterinare confbrm Notei de serviciLt
nr.25l 6.03.2020 a ANSVSA.
491 I
Pentru a beneflcia de indernrrizatia de sorna.j tehnic tlecare CMVI trebuie si:
a). sI suspende contractele individirale de rrLurca ale anga,ja!ilor in cauztt gi sii inregistreze sLlspettdarea
lor in I{llVISAL.
b). sir obtin[ certiflcatul de sitLralii de urgenji emis de MinisterLrl E,conomiei, Energiei gi MediLlltri de
Af'accri, prevlzut la art. I2 din anexa nr. I la Decretul nr. 19512020 privind iltstituirea stirii de trrgertla pe
teritoriu I Rornarr iei.
c). sa depLrnd la Agentia pentru OcuDarea Fortei cle Muncit Jucletetrnl in prirnele zile ale lLrnii.
pentnr luna anterioarl Cererea prevazllta irr Anex nr.l qi Lista persoanelor care benetlcizi de solra.i tehnic.
prevazuti in Anexa nr.3 a OUG 30/2020.
2 M{SURI PEn-1,IIIJCABINETELE MEDICALE VETERINARE CARE,SI/1/T,ORGAIVIZATE CA
SOCIETATI COMERCIALE, CARE DETIN CONTRACT CU STATITL PEI'il'ttU I|EALIZAIIEA UlvOtl
AC'TIUl'tl SAIIITARE VETERINARE CARE VOll BEI'tEFIC'lA DE
Inclernnizalii de somaj tehnic pentru angaja[ii in cauz5, dacd societatea comerciali are calitatea de
anga.iator (are angaja{i cu contract indiviclual de munca). Indemltiza!ia de sornaj este de maxil-n 75o/o din
salarir-rl brLrt al angajatLrlLri, dar ltLl poate depdqi 75% din cA;tigul salarial mediu brrrt prevdzLtt
cle l-egea bLrgetr-rlgi asigurlrilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 612020. Irrdernniza!ia de soma.i se acot'cia itr
baza Art.XI, alin.l si alin.(2) litera a) care;i-au sLrspendat par!ial activitatea privind nelectttarea Ltnor
ac(iLrni sanitar veterinare contbrm Notei de serviciu nr.25749116.03.2020 a ANSVSA.
Pentru a beneficia de inderrniza\iade sornaj tehnic fiecare societate cornerciald trebLrie sh:
a). sI suspende contractele individr-rale de rnuncl ale anga.jalilor in cauzi Ei sa inregistreze sLlspendarea
lor in REVISAL.
b). si obtina certificatul de sitLra{ii de Lrrgenfi enris de Ministerul Ecorrorniei, Energiei ;i MecliLrlLri cle
Alaceri. previzut la art. l2 din anexa nr. I la DecretLrl nr. 19512020 privind ittstituirea stdrii de ut'gcntd pe
teritoriLr I Rorn6n iei.
c). sa depuni la Agentia pentru Ocuprrea Fortei dc Muncri,Iucleteanti in prirnele zile ale lLrnii.
pentrLr luna anterioari Cererea prevazuta in Anexa nr.l ;i L.ista persoanelor care beneficizti de sorna.i tehnic.
prevazLrta in Anexa nr.3 a OUG 30/2020.
3 MiSUtU pE\VTRLI TOATE SOCTET4TTLE COMERCIALE DETIT':U!'E DE IltiDICIt
I/ETERINAIII CARE VOR BEIVEFIC'IA DE..
Inclemnizalii de sontaj tehnic perltrlr angajalii in cauzd, dacl societatea comercial[ are calitatea de
anga.jator (are angajafi cu contract individual de muncti). Indemnizalia de sornaj este de rnaxim 75oh clin
salariirl brut al angajatului, dar nLr poate depasi 75% din cAEtigLrl salarial rnediu brLrt prevazut
de Legea bLrgetului asigr.rrlrilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 612020.lndernniza!ia de sorna.i se acordd in
baza Art.XI, alin.l si alin.(2) litern b) si alin.(3) pentrlr angajatorii care inregistreazd o diminLtatre a
incasirilor din Iuna anterioard depLrnerii declaraliei pe propria r[spundere, clr Lrn procent de minin:llm25o/o
fh(n de rnedia incasdrilor din perioada ianuarie-februarie 2020, Ei ci nu are capacitate flnanciard pentru a
plSti toli salaria{ii.
Perrtru a beneflcia de indernniza[iade sorra.i tehrric flecare societate comerciali trebLrie sd:
a). si suspende contractele individuale de munci ale anga.jalilor in cauza ;i sI inregistreze itt
I{tJVISAL.
b). si depuni la Aqentia pentru Ocuparca Fortei dc Munci,Jucleteanti in printele zile ale lLrnii,
pentru luna anterioarl Cererea prevazuta irr Anex nr.2 Ei Lista persoanelor care beneflcizi de soma.i teltnic,
prevazLrtl in Anexa nr.3 a OUG 30/2020.
c. sI depund o declara{ie pe propria rlspundere din care sd reiasl laptLrl ci anga.jatorLrl inregistreazi o
diminuare a incasirilor din luna anterioarl depunerii declara!iei pe propria riispundere. cll Lllt procent cie
rninirnrrm 25% falir de rnedia irrcasdrilor din perioada ianuarie-t.ebruarie 2020 ;i cd nu are capacitate
tlnanciara pentru a plati to!i salaria!ii.
Depunerea documentelor la Agenti:r rlentru OcuDarea Fortei cle Munc:i .ludeteanir se lace prin
po;ta electronica.
Modalitatea de oblinere a certitlcatLrlui de situalii de urgenti a fbst stabilitl prin ltotarAre de guvern,
dar rrai trebLrie ernis si ordirr al Ministerului econonriei. In mornentul irr care vorr avea toate infbnratiile vi
le vorn comunica.
V.1 rLrgfur sa intbrrna(i toli medicii veterinari de libera practica, indil'erent dacii aLt sau nLl contracte cLl
stalul. cLr privire Ia aceste n-risuri gi va rugirn sa le acorclali tot spri.linul necesar pelttru a bencflcia cle accstc
rlisuri.

Cr-r stim5.

'T:_;'i[*ffiffi
Pre;edinte,

's, 1 c)
{c,=uJ,
o-."'

S-ar putea să vă placă și