Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 27.01.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, nr. 1, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Dumnezeu se face cunoscut omului”
Titlul lecţiei: „Primirea iertării prin spovedanie”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - să conștientizeze faptul că cei care greșesc, fac păcate își pot mărturisi păcatele sau se pot spovedi.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să precizeze ce este Taina Spovedaniei;
C2 – să știe cum ne spovedim;
C3 – să prezinte ce ne aduce iertarea.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
1
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare

3
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 10’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite -Cine sunt persoanele care ne -Sfântul ocrotitor, îngerul
ocrotesc în mod nevăzut? păzitor, Maica Domnului,
Iisus Hristos, Sfântul Duh. Conversaţia Activitate
- Cine sunt persoanele care ne - Prietenii de joacă, de la frontală
ajută când avem nevoie? școală și de la biserică,
părinții și rudele.
- Care sunt momentele din viața - Botez, Cununie, Ziua de Aprecieri
noastră în care ne întâlnim cu naștere, Onomastica. verbale
mulți prieteni?
3. Pregătirea 5’ „Fericiţi aceia cărora li s-au iertat  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor fărădelegile şi ale căror păcate li s- explicaţiile profesorului.
pentru au acoperit!” Romani 4, 7 Explicaţia Activitate
receptarea frontală
noilor
cunoştinţe
4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Primirea iertării prin explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei spovedanie”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare 30’ Păcatele sunt greşelile pe care le Elevii ascultă cu atenție și
a / însuşirea facem când nu-L ascultăm, nu ne notează în caiete ceea ce le
noilor rugăm și îi supărăm pe cei din jur. cere profesorul.
cunoştinţe Atunci Se întristează, pentru că ne
iubeşte şi vrea să ne purtăm ca Biblia Activitate
fraţii. frontală
Aprecieri
C1 Taina Spovedaniei este taina prin Lectura verbale
care tuturor oamenilor le sunt
4
iertarea păcatele săvârșite. Ea este expresivă
esențială în viața omului, pentru că
fără mărturisirea de păcate noi nu
ne putem mântui.

Sufletul nostru înțelege tristeţea  Elevii răspund la


Lui şi ne simţim apăsaţi. În solicitările profesorului şi
bunătatea Sa nespusă, prin Taina ascultă explicaţiile date.
Sfintei Spovedanii, Dumnezeu ne
iartă toate păcatele. Trebuie doar
C2 să le mărturisim sincer părintelui
duhovnic, să ne pară rău că le-am
făcut şi să dorim să ne îndreptăm. Aprecieri
Duhovnicul ne dă sfaturi care ne verbale
apropie de Dumnezeu și ne feresc
de greșeli, dacă le ascultăm. Manual
Activitate
Iertarea aduce împăcarea cu Explicaţia frontală
C3 Dumnezeu, cu toți cei din jur și cu
noi înșine. De aceea ne simțim
bucuroși și luminoși.

6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării


sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Ce este Taina Spovedaniei? -Taina Spovedaniei este Activitate Aprecieri
cunoştinţelor taina prin care creștinul își Conversaţia frontală verbale
mărturisește păcatele.
- Cum ne spovedim? - Trebuie doar să le
mărturisim sincer
părintelui duhovnic, să ne
pară rău că le-am făcut şi
să dorim să ne îndreptăm.
- Ce ne aduce iertarea? - Iertarea aduce împăcarea
cu Dumnezeu, cu toți cei
din jur și cu noi înșine.
7. Asocierea, 13’ Pentru a înțelege mai bine lecția, Elevii încep rezolvarea
generalizare profesorul împreună cu elevii vor acestora: Lectura

5
a, aplicarea rezolva exercițiile 1 și 2 de la
pagina 6:
- 1. Părinții doresc să înveți - Le spun părinților
bine, dar ieri te-ai jucat mei adevărul. Nu Manual
prea mult și nu ai mai avut trebuie să mințim Aprecieri
timp să-ți faci temele. Ce le deoarece vom Conversaţia Activitate verbale
spui părinților? Dar lui încălca poruncile frontală
Dumnezeu, Care dorește să lui Dumnezeu.
ascultăm de părinți? Minciuna are
picioare scurte.
- 2. Descrie cum te simți - Mă simt mai bine,
după ce ai fost iertat. mai sincer, mai
împlinit și mai
curat.
8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 3’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: elevii au de rezolvat caiete şi ascultă explicaţiile
temei exercițiile 1, 2 și 3 de la pagina 5. profesorului. Explicaţia Activitate
pentru frontală
acasă
10 Încheierea 2’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și