Sunteți pe pagina 1din 24

NR.8./15.01.2020 SC………………………………………………..

SRL

APROBAT

TEMA NR.8

TEMATICA GENERALA P.S.I :Diminuarea riscului de incendiu si atributii ale


salariatilor la locul de munca.
Obiectul

●Stabilirea normelor interne specifice activitatii de aparare impotriva


incendiilor privind organizarea autoapararii impotriva incendiilor la locul de
munca.

Scopul

● Prevenirea si reducerea riscurilor de producer a incendiilor,asigurarea


conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor prin masuri tehnice
si organizatorice de aparare impotriva incendiilor.

Cadrul legal de referinta

● Legea privind apararea impotriva incendiilor nr.307/2006 si Ordinul Ministrului


Administratiei si Internelor nr. 163/2007;

,,In scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurari


interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea
evacuarii,salvarii si protectiei persoanelor periciclate ,protejarii bunurilor si
mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii,
angajatorii trebuie sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si
sa stabileasca atributiile ce le revin salariatilor la locurile de munca aflate
responsabilitatea lor’’.

1
NORME SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR

● Art.1 In toate locurile de munca este obligatoriu sa se organizeze sa se


desfasoare o activitate permanenta pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe
principiul autoaparari si pentru evacuara persoanelor si bunurilor in caz de
incendii.

Art.2.Organizarea autoaparari impotriva incendiilor la locul de munca si a


evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendii, consta in principal ,din:

prevenirea incendiilor , prin luarea in evident a materialelor si dotarilor


tehnologice care prezinta pericol de incendiu a surselor posibile de aprindere ce
pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si
aplicarea masurile specifice de prevenire a incendiilor

organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;

afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor prin intocmirea si


afisarea planurilor de protective specifice si prin mentinerea conditiilor de
evacuare pe trasee stabilite.

Elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca ,desfasurare


propiu zisa si verificarea efectuarii acesteia .

Marcharea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate


sau altor inscripti prin mijloacele de atentionare.

Art.3.La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:

prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;

2
gestionarea materialelor si- a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde
cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor ;

dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor ,prevazuta in


documentatia tehnica de proiectare ;

Art.4 (1). Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca


cuprinde:

stabilirea mijloacelor tehnice de aparare si de alertare in caz de incendiu a


personalului de la locul de munca , a serviciilor profesioniste / voluntare / private
pentru situatii de urgenta a conducatorului locului de munca, precum si a
specialistilor si altor forte stabilite sa participe la stingererea incendiilor;

stabilirea sistemelor,instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagare si de


stingere a incendiilor, a stingatoarelor si altor aparate de stins incendii ,a
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului ,precizanduse numarul de
mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea


persoanelor/bunurilor pe schimburi de lucru si in afara programului;

organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care trebuie sa


utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de
limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevrele sau alte operatiuni la
instalatiile utilitare si dupa caz ,la echipamente si utilje tehnologice.

(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de


munca prevazute la alin(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material
rezistent ,de regula carton ,si se afiseaza intr-un loc vizibil ,estimate a fi mai
putin afectat in caz de incendiu .

(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de


cadrul ethnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare
impotriva incendiilor.

3
Art.5.- (1) Interventia la locul de munca presupune:

alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a


utilizatatorilor,prin mijloace specifice,anuntarea incendiului la fortele de
interventie, precum si la dispecerat;

salvarea rapida si in siguranta a personalului conform planurilor stabilite;

Intreruperea alimentarii cu energie electrica,gaze si fluide combustibile a


consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de
catre persoanele anume desemnate;

actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare


impotriva incendiilor din dotare;

evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot


fi deteriorate in timpul interventiei;

protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale


incendiului:temperatura,fum, gaze toxice;

verificarea amanuntita a locurilor de munca in care se poate propaga incediul si


unde pot aparea focare noi,actionandu-se pentru stingerea acestora.

(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin .(1) nominalizarea se face


pentru fiecare schimb de activitate precum si in afara programului de lucru,in
zilele de repaus si sarbatori legale.

Art.6.(1) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemnte


differentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si numarul persoanelor
care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:

pe nivel, daca se afala simultan mai mult de 30 persoane;

4
pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 persoane;

Pentru incaperile destinate cazarii,indifferent de numarul de locuri.

(2) .Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel ,pe caile de acces si in


locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in
incaperi pe partea interioara a usilor.

(3) Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe


care se marchaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi,coridoare si case
de scari sau scari exterioare.

(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare


impotriva incendiilor:stingatoare,hidranti interior, butoane si alte sisteme de
alarmare si alertare a incendiilor,

Art.7-.(1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate


conform legii ca fiind periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se
afla asemenea materiale.

(2) La amplasarea materialelor periculoase in spatiile de depozitare trebuie sa se


tina seama de comportarea lor specifica in caz de incediu ,atat ca posibiliatati de
reactie reciproca,cat si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.

(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc


pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu material
periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile
de indentificare ori de pericol , produsele de stingere recomandate.Traseele de
evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.

(4).Planurile de depozitare se amplaseaza in locuri care se estimeaza a fi cel putin


afectate de incendiu si in apropierea locurilor de acces in incaperi,precum si la
dispecerat,acolo unde acesta este constiut,astfel incat acestea sa nu poata fi utile
fortelor de interventie.

Art.8.- (1)- Instructiunile de apararare impotriva incendiilor prevazute la art.2


lit .c se elaboreaza obligatoriu pentru toate locurile de munca cu risc de incediu.

5
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor cuprind:

a) prederile specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile in


vigoare ;

b) obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor;

c) regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru


exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice,tehnologice si organizatorice
locale precum si pentru reparatii,revizii,intretinere,oprire si punere in functiune;

d) evidenta elementelor care determina riscul de incendiu sau explozie;

e) prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incediu,cum sutn


intoxicarile,traumatismele, electrocutarea etc., precum si a regulilor si masurilor
de prevenire a acestora.

(3) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de seful


sectorului de activitate, instalatie,sectie,atelier,se verifica de cadrul ethnic sau de
persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor si
se proba de administrator/conducator.

(4) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se afiseaza in intregime sau in


sinteza,in functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respective.

(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se


pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atributii
de aparare impotriva incendiilor.

Art.9. Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au intocmit instructiunile


au obligatia sa le studieze, sa si le insuseasca sis a le aplice.

Art.10.- (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate


cazurile cu informatiille din planurile de interventie,acolo unde acestea sunt
intocmite.

(2)- Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrisa


data intocmiri/revistei si data aprobarii.

6
Art.11.- (1) Indicatoarele de securitatate,respectiv de
interzicere,avertizare,orientare, si/sau informare se amplaseaza si se monteaza
conform reglementarilor si standardelor de referinta.

(2) In anumite situatii ,indicatoarele pot fi insotite de inscrisuri explicative si in


limbi de circulatie international.

(3) Obligatia de a amplasa , de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor


revine conducatorului locului de munca.

Art.12. Fiecare salariat are, la locul de munca,urmatoarele obligatii principale:

sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,aduse la


cunsotinta,sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei,dupa
caz:

 sa utilizeze substantele periculoase,instalatiile, utilajele,masinile,aparatura


si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice,precum si celor date de
administrator sau de conducatorul institutiei,dupa caz;
 sa comunice,imediat dupa constatare,conducatorului locului de munca
orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei
situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incediu,precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si intalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
 sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator,respectiv cu cadrul
tehnic specializat ,in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor;
 sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilitate la locul de munca,in
cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta,referitaoare la producerea incendiilor;
 sa acorde ajutor,cat sic and este rational posibil,oamenilor aflati in pericol
sau in dificultate din propie initiative ori la solicitarea victimei , a

7
reprezentantilor administratiei publice,precum si a personalului serviciilor
de urgenta;
 respectarea in societate a regulilor stabilite privind fumatul;
 intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor de la locul de munca si urmarirea respectarii
interdictiei de utilizare a a acestora in alet scopuri;
 participarea la instructaje si actiunile introductive-educative pentru
prevenirea incendiilor ,precum si la exercitiile si aplicatiile de stingere a
incendiilor si de evacuare a persoanelor si bunurilor;
 verificarea ovligatorie a locurilor de munca la inceperea programului de
lucru si al terminarea acestuia ,in vederea depistarii si inlaturarii unor
eventuale pericole si cause de incendiu; mentinerea permanenta a
curateniei si ordinii pe locurile de munca;
 anuntarea, de indata ,, a sefilor ierharhici sia pompierilor despre incendiile
izbucnite ;participarea potrivit organizarii activitatii de autoaparare
impotriva incendiilor pe locul de munca , la stingerea incendiilor si la
evacuarea persoanelor si bunurilor,precum si la inlaturarea urmarilor
incendiilor, calamitatilor natural sau catastrofelor.

Art.13.Obligatiile specifice de prevenire si stingere a incendiilor

Muncitorii si personalul operrativ ce=si desfasoara activitatea la


intalatiile,utilajele si masinile cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat
de pericol de explozie, pe langa obligatiile generale au si urmatoarele obligati
specifice de prevenire a incendiilor:

sa nu fumeze,sii sa nu introduca tigari,chibrituri,brichete,materiale sau produse


care ar putea provoca incendii ori explozii la locurile de munca unde este
prevazuta aceasta interdictie

sa foloseasca in conformitate cu regulile stabilite , echipamentul de


protective,dispozitivele de siguranta,uneltele si sculele;

sa verifice buna functionare a dispozitivelor de siguranta si a aprarturii de


masura si control;

8
sa previna orice actiune care ar putea pune in pericol securitatea personalului si
integritatea instalatiilor, utilajelor,masinilor sau altor bunuri, sa inlature operativ
orice situatii care ar putea constitui o sursa de pericol de incendiu sau explozie;

Art.14.Obligatiile sefilor formatiilor de lucru

Sefii formatiilor de lucru raspund de mentinerea permanenta in stare operativa a


organizarii activitatii de autoaparare impotriva incendiilor pe locurile de munca
si de capacitatea de interventie personalului din subordine,avand in acest scop
urmatoarele obligatii:

verifica la intrarea in schimb urmatoarele:

─ solutionarea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor survenite pe


locul de munca in schimbul anterior,luand masuri pentru rezolvarea operativa si
completa a acestora;

─ prezenta personalului stabilit sa actioneze in caz de incendiu ,luand masuri de


inlocuire a celor absenti si de instruire a inlocuitorilor,asupra sarcinilor ce le revin;

─ existent si starea sistemelor,dispozitivelor si mijloacelor de protective impotriva


incendiilor din dotarea locurilor de munca ,luand masuri pentru
completarea,repararea sau inlocuirea celor necorespunatoare;

─ existent documentelor de organizare a activitatii de aparare impotriva


incendiilor pe locurile de munca(instructiuni,norme,plan de evacuare etc)

executa nemijlocit,urmatoarele categorii de instructaje de prevenire si stingere a


incendiilor:

─instructajul periodic;

─ instructajul pe schimb;

─ instructajul special pentru executarea unor operatiuni periculoase;

c)executa cu personalul din formatia de lucru exercitii practice periodice de


interventie in caz de incendiu avarii,accidente tehnice,calamitati natural si
catastrofe;
9
d) verifica pe timpul lucrului respctarea pe locurile de munca pe care le conduc a
normelor,masurilor si sarcinilor de autoaparare impotriva incendiilor si iau
masuri pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incediu si a alor
neajunsuri,informand ,dupa caz, seful ierarhic superior despre acestea;

e) asigura supraveghera permanenta a respectarii normelor si a indepliniri


masurilor stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe timpul executarii
la locul de munca pe care il conduc a unor lucrari cu foc deschis sau a altor
operatiuni ori interventii periculoase; interzic,la locurile de munca pe care le
conduc, folosirea focului deschis ,fumatul sau executarea unor operatiuni si
lucrari periculoase,daca nu se respecta in totalitate prevederile normelor de
prevenire si stingere a incendiilor sau masurilor stabilite in acest scop;

f) asigura mentinerea permanenta in stare de utilizare a cailor de evacuare si de


acces in caz de incendiu si interzic folosirea in alte scopuri a mijloacelor de
protetie impotriva incendiilor;

g) verifica la terminarea programului de lucru daca s-au luat toate masurile de


prevenire si si stingere a incendiilor specifice locului de munca;

h) asigura potrivit organizarii activitatii pe locul de munca ,anuntarea


incendiilor,alarmarea personalului si conducerea operatiunilor de lucru si de
stingere, precum si de evacuarea persoanelor si bunurilor ;

i) indeplinesc la termen masurile si sarcinile ce le sunt stabilite pentru prevenirea


si stingerea incendiilor pe locurile de munca pe care le conduc;

j) asigura pe locurile de munca pe care le conduc respectarea regulilor de ordine


interioara si de disciplina a muncii si inetrzic intrarea la lucru a personelor inapte
sa-si indeplineasca corespunzator sarcinile de serviciu.

B.TEMATICA SPECIFICA P.S.I:Mijloace de protejare a oamenilor in caz de incediu(a


corpului, cailor respiratorii,maini si picioare)

10
● Reguli de comportare si actiune in caz de incendiu

─ daca pentru salvarea oamenilor,trebuie sa treceti prin incaperii incendiate,


puneti pe cap o patura umeda;

─deschideti cu prudenta usile,deoarece afluxul rapid de aer,provoaca cresterea


rapida a flacarilor;

─ prin incaperile cum fum dens, deplasati-va taras sau aplecati;

─ strigati victimele,gasiti-I si salvati-I;

─ daca vi se aprinde imbracamintea,nu fugiti,culcati-va pe pamant si rostogoliti-


va:

─ asupra omanilor care li s-a aprins imbracamintea,aruncati un palton,o patura


sau ceva care ii acopera etans;

─ in cazul stingerii incendiului folositi stingatoare,apa,nisip, pamant,invelitori etc;

─ daca arde o suprafata vertical,apa se arunca de sus in jos;

─ lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,pamant,cuverturi grele;

─ instalatiile electrice se sting numai dupa intreruperea prealabila a sursei de


energie;

─iesiti din zona incendiata in directia dinspre care bate vantu;

─ picaturile de substante inflamabile cazute pe imbracaminte se stin prin


acoperirea locului respective cu imbracaminte subtire,lut sau nisip;

─ amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de


aerul inconjurator,prin acoperire cu pamant,nisip,acoperiri etanse;

─ aplicati pe partile afectate pansament uscat si curat si prezentati-va la punctele


medicale.

Arsuri:

11
● Arsurile sunt raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de agenti
chimici,electrici sau radiatii.

Durerea extrema si suferinta intense produse de arsuri, precum si evolutia


acestora trebuie sa determine luarea tuturor masurilor de precautie pentru a
impiedica producerea acacidentala a arsurilor.

● Cauzele cele mai frecvente ce pot provoca leziuni prin arsuri sunt: accidente
casnice; incendiile;accidentele de munca; accidentele de masina,accidentele
provocate prin electrocutare.

● In functie de agentul care le-a provocat ,exista patru tipuri majore de arsuri:

─ termice,produse de foc,contactul cu obiecte fierbinti sau aburi;

─corrosive,cauzate de substante chimice foarte active precum acizii si bazele;

─electrice, produse de curentul electric;

─ prin radiatie, determinate de expunerea excesiva la soare,raze X sau material


radioactive.

● Dupa profunzimea lor,arsurile pot fi clasificate dupa cum urmeaza:

─ arsurile de gradul Intai- sunt leziuni superficiale ;pielea este rosie,uscata si


dureroasa(asemanatoare arsurilor obisnuite provocate de soare).

─ arsurile de gradul doi- conduc la leziuni mai profunde care cuprind toata
grosimea pielii: pe piele apar basici cu continut seros(galbui) sau hematic (ser
amestecat cu sange).Pe langa durerea mare pe care o resimte victima ,pericolul
principal consta in infectarea continutului veziculelor .In cazul arsurilor prin
oparire, se produce o combinative intre arsurille de gradul I si cele de gradul II.

─ arsurile de gradul trei – leziunile depasesc grosimea pielii,distrugand si straturile


mai profunde: grasime ,muschi,vase,nervi, pana la os. Durerea este mai mica
deoarece extremitatile nervilor din piele au fost distruse.

─ arsurile de gradul patru- sunt foarte severe,implicand distrugerea tuturor


structurilor,inclusive a osusului(carbonizare).
12
Primul ajutor

● Primul lucru ce trebuie facut este racirea imediata a zonei arse,cu apaa
rece,timp de pana la o jumatate de ora sau pana cand ,indepartand apa de pe
zona arsa, durerile nu se mai simt.Prin racirea locului ,se previne si patrunderea
mai adanca a a arsuri in tesuturile pielii.

● Indepartea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse( inele,


bratari,imbracaminte sau incaltaminte ),inainte de aparitia infamarii.

●Imbracamintea arsa de piele nu trebuie indepartata decat in cazul in care ea


arde inabusit .

● Faza urmatoare o constituie bandajarea suprafetei arse.Folositi comprese


sterile,cearceafuri sau prosoape curate.

● Mai trebuie prevenita intreruperea circulatiei,care survine,de obicei ,cand


suprafata pielii este arsa in proportie mai mare de 20% ( Determinarea gradului
de intindere a unei arsuri se poate aprecia astfel:suprafata unei maini reprezinta
cca 1% din suprafata intregului corp ; un brat-9% ; un picior- 18% ; abdomenul si
toracele - 18% , iar spatele tot cca 18% ).

● De aseamnea trebuie supravegheata si respiratia ,caci accidentatii arsi pot


inhala aer foaret cald sau gaze otravitoare.Tratamentul final pentru cei cu arsuri
degradul II si III trebuie facut la spital.Deci, atentie la transport!

● Nu aplicati lotiuni,alifii,sau pansamente murdare si in niciun caz nu folsiti uleiuri


,pamant,cerneala,albastru de metilen,etc.

● Nu spargeti basicile.

● Nu respirati si nu tusiti peste arsuri: nu piapaiti zona arsa .

● La arsuri mai serioase,solicitati ajutorul medicului si acordati numai primul


ajutor,asigurati,transportarea victimei la spital.

C.TEMATICA GENERALA P.C: Substantele periculoase si utilizarea lor.


13
─ Substante periculoase utilizate in cadrul societati:

1.Vopsea- se utilizeaza la operatiile de vopsire a blocsectiilor si portiunilor de


nava;

2.Diluantii – se utlizeaza la operatiile de degresare si vopsire

3.Intaritorii - se utilizeaza la operatiile de vopsire;

4.Benzina – se utilizeaza la mijloacele de transport;

5.Motorina - se utilizeaza la mijloacele de transport uzinal;

6.Oxigenul - se utilizeaza la operatiile de taiere si sudare;

7. Petroluri bute, reziduri petroliere─ se colecteaza ca deseu de la navele in


reparatii si se livreaza la alte societati;

8.G.P.L – se utilizeaza la operatiile de taiere,sudare si al centralele termice din


societate;

● Substantele utilizate in cadrul societatii prezinta un risc pentru om si


mediu,sunt asfixiate,toxice iritante,inflamabile si explozive .In cadrul societati se
utilizeaza urmatoarele substante pentru stingerea si neutralizarea incendiilor:
apa,spuma chimica,pulberii stingatoare si dioxidul de carbon.

● Riscurile specifice care pot determina aparitia unei situatii de urgent in cadrul
S.C. DMHI S.A sunt legate de gaze si de compartimentul acestora in diverse
situatii.

● Astfel utilizatorul are obligatia de a inspecta instalatiile de aprovizionare prin


intermediul unei persone instruite ,cel putin o data pe zi si de a controla starea
acesteia in privinta unor nereguli vizibile in exterior:

─ avarii mecanice (de exemplu prin lovirea de mijloace grele de


transport,stivuitoare);

─ respectarea zonelor de protectie (depozitarea materialelor incendiare);

14
─ garantarea accesului liber( pentru mijloacele de transport ale furnizorului sau
ale pompierilor);

─ neetansietati observabile fara folosirea unor mijloace suplimentare;

─ indicatorul manomentrului/indicatorului de volum;

─ existenta si starea de functioare( prin controlul termenului de verificare)a


extinctoarelor de foc.

 Procedura de raspuns in cazul unor incendii

Activitatea de stingere a incendiilor in zona se bazeaza pe urmatoarele principia


generale:

● Stingerea focului trebuie sa se faca mai ales cu ajutorul substantelor sub


forma de spuma sau praf;

● Protejarea depozitelor de combustibil care se gasesc in vecinatatea focarelor


de incendiu prin evcuarea totala,daca este posibil(vidanjarea rapida a rezervelor
fixe, indepartarea rezervoarelor mobile sau protejarea lor prin racirea cu multa
apa proiectata de lansatoare speciale):

● Indepartarea rapida a oamenilor din vecinatate si de pe directia de deplasare


a norului de substante nocive( in cazul in care exista o astfel de posibilitate);

● Asigurarea de mijloace de protective a persoanelor de interventie;

Utilizarea mijloacelor de protective contra focului(extictoare,guri de incediu) si a


unui personal specializat;

● Punerea in practica a planului de evacuare prin folosirea personalului instruit


si antrenat in acest scop;

● Folosirea mijloacelor de alarmare si indicatorilor pentru evacuare;

● Limitarea incendiului si luarea de masuri pot incendiu.

 Actiuni si masuri de protectie si interventie

15
● Suprafata in care s –a raspandit substanta se izoleaza intonate directiile
astfel;

─ zona de izolare pentru gaze 50-100m;

─ zona de izolare pentru lichide 25-50 m;

● Oprirea circulatiei si accesului in zona si pe directia vantului;

● Evacuarea,protejarea si ventilatia spatiilor inchise si locurilor joase;

●Evacuarea populatiei din:

─zona de evacuare pentru gaze , la revarsare,fara incendiu:800m;

─ zona de evacuare pentru lichide, la revarsare,fara incendiu:300m (numai pe


directia vantului);

 In caz de incendiu:

● Nu stingeti gazul care se scurge din rezervor arzand;

●Utlizati pentru stingere: pulberi chimice,dioxid de carbon sau apa


pulverizata( ceata).

● In cazul lichidelor care ard apa pulverizata poate fi ineficace.In acest caz
utilizati spuma.

● Daca nu exista pericol scoateti rezervorul neincendiat din zona;

 In cazul rezervoarelor cuprinse de incendiu

●Stingeti incendiile secundare;

● Raciti rezervorul cu apa multa pana cand incendiul a fost stins;

● Daca se poate stinge incediul,parasiti zona de pericol si lasati sa arda;

● Pentru stingerea incendiului ,parasiti zona de pericol si lasati sa arda;

● Nu introduceti apa direct in rezervor;

16
● In cazul lichidelor raciti rezervorul cu multa apa;

●Evacuatii oamenii din zona de pericol a incendiului ,astfel:

─Zona de evacuare la gaze incendiare:1.500m in toate directiile

─Zona de evacuare la lichide incendiare:1.000m , in toate directiile.

 In cazul raspandiri materialului din rezervor prin rasturnare sau fisurare

● Eliminati dn zona toate sursele de aprindere (fumat,scantei,flacara);

●Utilizati pentru actiune echipamentul de protective adecvat si in perfecta stare


de folosire.

●Preveniti raspandirea gazelor sau vaporilor pulverizand apa in frontal norului.


In cazul lichidelor, puteti utiliza si spuma pulverizata sub presiune.

● Nu atingeti materialul raspandit si nu circulate prin zona de raspnadire;

●Nu introduceti apa direct in rezervor sau pe supapele de siguranta;

●Preveniti contaminarea surselor de apa(panza freactica,bazine,coducte);

● Atentie la gazelle lichefiate si lichidele puternic racite.Acestea produc


inghetarea imbracamintei (echipamentului) si degeraturi extreme de grave!

●Absorbiti lichidele cu pamant ,nisip sau alte materiale necombustibile in


containere metalice.

 Primul ajutor

● Scoateti victima la aer curat;

● Aplicati respiratia artificial ,daca victima nu respire;

● Daca respira cu dificultate ,administrati oxigen;

● Scoateti imediat imbracamintea si incaltamintea contaminate.Daca sunt


inghetate si lipite de piele la inceput udatile cu apa calduta si apoi indepartati-le
cu grija de pe victima.

17
● In cazul contactului cu gazul lichefiat sau cu lichidul puternic racit ,umeziti
partile inghetate cu apa incalzita (calduta);

● Tineti victima la cald si in liniste;

●Asigurati cat mai repede ajutorul medical de urgenta pentru victime;

● Asiguratii masurile de protective pentru persoanele care actioneaza in zona


accidentului;

 Recomandarii pentru siguranta pe timpul actiunilor

Pentru a asigura eficienta actiunilor si siguranta (protectia) in zona de interventie


este necesar a se respecta urmatoarele:

● Nu va angajati in actiune in graba, alergand;

● Tineti persoanele neautorizate si curiosii la distanta de zona de de izolare si de


zona de actiune a norului toxic;

●In general ,gazele si vaporii de substante periculoase sunt mai usoare decat
aerul;

●Gazele si vapori de substante pot fi si mai grele decat aerul.Ele se pot acumula
in locurile joase ,in subsoluri sau spatii inchise.Evitati aceste locuri .

● Nu atingeti substanta,raspandita la locul accidentului si nu mergeti prin aceasta


zona;

●Utilizati pentru desfasurarea actiunilor mijloacele de protectie individuala


adecvata;

● Nu actionati asupra rezervorului avariat si/sau pentru neutralizarea substantei


periculoase decat atunci cand cunoasteti toate condiitile(restrictiile) si numai la
recomdarile (indicatiile) specialistilor;

● Nu desfasurati in zona de pericol alte activitati decat cele strict necesare;

18
● In caz de pericol, parasiti zona de actiune cu calm,lateral fata de directia
vantului

● Dupa terminarea actiunilor,dezbracati echipamentul de protectie


,decontaminati-l si depozitatil in locurile stabilite ,sub supraveghere;

● Nu fumati,nu consuamti apa sau alimente in zona de actiune.

 Neutralizarea substantelor periculoase in caz de accident

In cadrul actiunilor de localizare si inlaturare a urmarilor unui accident , in


vederea( diminuarii zonei de actiune a norului toxic si a micsorari duratei
actiunilor vatamatoare(persistentei) ale acestui nor, este necesar a se executa
operatii de diminuare a emisiei,impiedicare a raspandirii norului periculos si de
neutralizare a substantei periculoase(SP), eliberate in mediul inconjurator.Aceste
operatii se executa:

● In timpul emisiei substantei periculoase din instalatia avariata;


● Pe suprafata de raspandire a substantei periculoase din instalatia
avariata;
●Pe teren, in rogole.in sistemul de canalizare, sau alte locuri de
scurgere si acumulare a substantei periculoase sau ca urmare
adezvoltarii(antrenarii) acesteia in actiunea de impiedicarea
raspandirii norului toxic,ori de diminuare a emisiei,prin pulverizarea
sau stropirea cu apa.;
●In instalatia avariata (rezervor, ambalare) cand au ramas resturi de
substanta periculoasa ce nu mai pot fi recuperate.
●In zona de actiunea norului toxic.
●Neutralizarea se executa cu ajutorul unor substante prevazute in
normele agentului economic producator .

D.TEMATICA SPECIFICA P.C: Mijloacele de protectie individuala colectiva.

19
a) Protectia individuala

● Prin protectia inviduala se intelege totalitatea mijloacelor care asigura protectia


organismului uman impotriva efectelor armelor de nimicire in masa.

● Mijloacele individuale de protective sunt destinate pentru protejarea organelor


respiratorii,ochilor si pielii, de actiunea substantelor radioactive,substantelor
toxice si bacteriene.

 Mijloace de protectie a organelor respiratori:

● Se impart in:

─ mijloace filtrate(masca contra gazelor)

─mijloace izolante (aparate sau masti izolnate)

●Masca contra gazelor ─ apara fata omului impreuna cu ochi nasul si gura
,impotriva depunerii prafului radioactive, a agentilor microbieni si impotriva
actiunii de vatamare a substantelor toxice.

●Masca cu cagula - se compune din urmatoarele parti:masca propiuzisa, tubul


de legatura ,cutia filtrata, sacul portmasca si foitele antiaburire.

●Aparatul si masca izolanta sunt mijloace de protectie individuala a organelor


respiratorii, care spre deosebire de masca contra gazelor izoleaza complet
organele respiratori si mediul inconjurator.

●Aparatul izolant se compune din urmatoarele parti principale: o lada de


ambalaj,butelie de oxigen, reductor de presiune , automatul pulmonar
,dispozitivul manual de dozare suplimentara, camera de inspiratie ,camera
expiratie ,cutia absorbanta ,sacul de aer din cauciuc, manometru pentru
indicarea presiunii si masca cu tuburile de legattura pentru legarea aparatului cu
organle respiratorii ale omului.

20
● Masca izolanta – se compune din urmatoarele parti: fata masti cartusul
respirator ,cu dispozitivul de declansare, plamanul artificial, cu supapa de
suprapresiune ,carcasa din aluminiu si sacul.In plus, mai are un mustiuc si o clema
de nas ,necesare pentru executarea lucrarilor sub apa.

 Mijloace de protectie a pielii

● Se folosesc sub forma de complete de protective (nr.1,nr.2 si nr.3)

● Se executa din tesaturi cauciucate sau din cauciuc si se compun din manta de
protectie, ciorap de protectie ,manusi de protectie ,bluze cu gluga, pantaloni cu
galosi,cizme de protectie din cauciuc si sort de protectie

 Mijloace simple improvizate de protective individuala

● Se pot confectiona din mtariale ce se gasesc la indemna(carpe,tifon ,vata ,etc)


numai la nevoie sau se confectioneaza din timp din material impermeabile cu
tesatura deasa.In afara de acestea se ma pot intrebuinta unele obiecte de
imbracaminte ,adaptate pentru protectia individuala.

● Sunt necesare pentru protectia organelor de respiratie, protectia pielii,


protectia capului , protectia corpului, protectia picioarelor si a mainilor.

b) Protectia colectiva

● Protectia colectiva a populatiei impotriva efectelelor de distrugere a armelor de


nimicire in masa si obisnuite ,se realizeaza prin adapostire

● Adaposturile de protectie civila se clasifica astfel:

 Adaposturi special amenajate

21
● Acestea sunt prevazute cu instalati de filtroventilatie , sanitare si electrice si
au drept scop asigurarea conditiilor de microclimat din adapost si functionarea
doua regimurii:

─regim de ventilare mecanica normala – aerul introdus in adapost este curatat de


impuritati;

─ regim de filtroventilatie- aerul introdus in adapost este curatat de impuritati


,substante toxice , substante radioactive si agenti patogeni.

●Aspirarea aerului din exterior se face prin cate o priza pentru fiercare ventilator ,
care se ia de regula din afara zonei de daramaturi, de la o distanta de 2 sau 3 m
de cladire.

●Evacuarea aerului viciat din interiorul adapostului se face cu supape de


presiune.

 Adaposturi simple

● Acestea se amenajeaza in spatiile cladiriilor existente, folosindu- se structura de


rezistenta a acestora prin folosirea propietatilor natural ale terenului.

●Capacitatea adaposturilor simple ce se amenajeaza in subsolul contructiilor


existente , se stabileste in functie de necesarul de adaposturi si de suprafata
disponibila.

● Ventilatia adaposturile simple se asigura pe cat posibil pentru un debit de


minimum 2m3/h de persoana folosinduse orice tip de ventilatie existent sau
improvizat.

INTOCMIT

22
23
24