Sunteți pe pagina 1din 14

NR.1/15.01.2020 SC…………………………………………………….

……… SRL

APROBAT

TEMA NR.1

A. TEMATICA GENERALA P.S.I.:

Legea nr.307 din 12.07.2006 privind apararea

impotriva incendiilor,publicata in Monitorul oficial

nr.633 din 21.07.2006

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice,masuri si


sarcini organizatorice,tehnice,operative cu caracter umanitar si de informare
publica,planificate,organizate si realizatepotrivit prezentei legi,in scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a incendiilor,in vederea evacuarii,salvarii si protectiei persoanelor
periclitate,protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de
incendii.

In sensul prezentei legi,termenii si expresiile referitoare la situatiile de urgenta,factorii si tipuri


de risc,interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in OUG nr.21/2004 aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.15/2005,iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva
incendiilor au urmatorul inteles:

- Autorizatie de securitate la incendiu – actul emis ,in baza legii,de ISU judejean sau al
mun.Bucuresti ,prin care se certifica indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu,la
constructii,instalatii tehnologice si alte amenajari.Autorizatia confera persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a edifica ,de a punde in functiune si exploata din punct de vedere alsecuritatii
la incendiu,constructiile,instalatiile tehnologice si alte amenajari pe care le detin;
- Aviz de securitate la incendiu – acutl emis,in baza legii,de ISU judetean sau al mun.Bucuresti ,
dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor
de aparare impotriva incendiilor,adoptate in documentatiile tehnice de proiectare,pentru
indeplinirea cerintei esentiale-securitate la incendiu,constructiilor instalatiilor tehnologice si
altor amenajari;
- Incendiu- ardere autointretinuta,care se desfasoara fara control in timp si spatiu,care produce
pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in
scopul intreruperii procesului de ardere;
- Cauza de incendiu-suma factorilor care concura la initierea incendiului,care consta de regula,in
sursa de aprindere,mijlocul care a produs aprinderea,primul material care s-a aprins,precum si
imprejurarile determinate care au adus la izbucnirea acestuia;
- Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor –sisteme,instalatii,echipamente,utilaje,
aparate, dispozitive,accesorii,materiale,produse,substante si autospeciale destinate
prevenirii,limitarii si stingerii incendiilor;
- Operatiuni de lunga durata – interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor
negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore;
- Organizare a interventiei in caz de incendiu – ansamblul masurilor tehnico-organizatorice
necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor,sarcinilor,mijloacelor,metodelor si procedeelor ce
pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor,protectia bunurilor si
vecinatatilor,precum si pentru stingerea incendiilor;
- Pericol iminent de incendiu – situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea
incendiului,declansarea acestuia fiind posibila in orce moment;
- Schema cu riscurile teritoriale – documentul intocmit de ISU judetean sau al mun.Bucuresti,care
cuprinde tipurile de riscuri specifice precum resursele estimate pentru gestionare;
- Plan de analiza si acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o
unitate administrativ-teritoriala,masurile ,actiunile si resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective;
- Prevenirea incendiilor – totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii
incendiilor,de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a
securitatii echipelor de interventie;
- Raport de interventie – documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu
datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea
incendiului,cauza probabila a acestuia,efectele produse ,desfasurarea interventiei,fortele
participante si timpii operative realizati;
- Stingerea incendiilor – totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere
prin utilizarea de metode ,procedee si mijloace specifice;
- Utilizator – persoana fizica sau juridical ce foloseste un bun ,sub orce titlu,in interesul sau,al
altuia sau in interes public;
- Scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in
timp,identificand evenimentel-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii
posibile intr-o incinta:
Dispozitii Generale privind instruirea in domeniul
Situatiilor de urgent aprobate prin ordinal M.A.I.
Nr.712/2005 completat si modificat de OMAI 786/2005
Prezentele dispozitii stabilesc principiile,modalitatile,cerintele si conditiile necesare in vederea
organizarii si desfasurarii activitatii de instruire in domeniul situatiilor de urgent a persoanelor
incadrate in munca.
Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati cu personal angajat cu personal in
conditii prevazute de lege sunt obligate sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestora in
domeniul situatiilor de urgenta pe baza reglementarilor specifice.
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte component a pregatirii
profesionale a acestora.
Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta a persoanelor angajate in munca constituie parte
componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor desfasurate de persoanele fizice si
juridice potrivit prevederilor legale in vigoare.
Categoriile de instructaje in domeniul situatiilor de urgent sunt:
- Instructajul introductive general;
- Instructajul specific locului de munca;
- Instructajul periodic;
- Instructajul pe schimb,acolo unde situatia impune;
- Instructajul pentru lucrari periculoase;
- Instructajul la conversia profesionala;
- Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei;

1. Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la:


- sistemul de acte normative;
- managementul situatiilor de urgenta la nivelul agentului economic;
- mijloacele tehnice existente;
- modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta;
- actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta;

Va avea o durata de minim 8 ore si se va executa cu urmatoarele categorii de persone:

-noii angajati in munca;

-salariatii transferati de la o unitate la alta

-lucratori sezonieri;

-studentii si elevii aflati in practica;

Instructajul introductiv general se efectueaza de catre cadrul tehnic cu atributii de prevenire si stingere
a incendiilor,care are componenta necesara.La incheierea instructajului introductiv general,persoanele
instuite vor fi verificate asupra cunostintelor acumulate.Nu vor fi admise la locurile de munca
persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte.

2.Instructajul specific la locul de munca se executa individual decatre seful locului de munca
respectiv.Durata instructajului nu poate fi mai mica de 8 ore.

3.Instructajul periodic se va executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire .

Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste astfel:

- cel mult o luna (30 zile) pentru personalul cu functii de executii sau operative;

- 1-3 luni pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate ,masini,utilaje si instalatii
tehnologice(tehnicieni,maistrii,subingineri,ingineri);

- 3-6 luni pentru personalul auxiliar;

- 1-6 luni pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare ,conducere si control.
4.Instructajul special pentru lucrari periculoase (sudare,taiere sau lipire cu flacara,lucrari care pot
provoca scantei electrice sau mecanice,arcuri electrice,etc) se efectueaza de conducatorul formatiei de
lucru privind tehnologia de executie si de conducatorul locului de munca pentru probleme specifice.

B. TEMATICA SPECIFICA P.S.I. : Obligatiile generale ale salariatilor privind prevenirea si stingerea
incendiilor.

Toti salariatii raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si de indeplinirea


obligatiilor ce le revin,potrivit art.21 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si
prezentelor instructiuni,stabilite in conformitate cu art.19 din actul normativ mentionat
anterior,avand,in acest scop , urmatoarele obligatii generale:

1.Cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor(generale,pentru societate


si specific ,pentru locul de munca) si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute de
atributiile de serviciu si in instrunctiunile de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor,
dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din dotarea locurilor de
munca,precum si in indeplinirea masurilor si sarcinilor ce le-au fost incredintate;

2.Participarea la instructajele si actiunile instructive-educative organizate in vederea prevenirii


incendiilor si la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor ,precum si de evacuare a persoanelor si a
bunurilor;

3.Anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace
incendii;

4.Respectarea ,regululor stabilite privind fumatul si introducerea de tigari ,chibrituri,brichete,etc., in


locurile in care sunt interzise ,precum si a regulilor referitoare la executarea unor operatiuni sau unor
lucrari sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii(sudura,foc deschis,modificari
neautorizate sau improvizatii la instalatiile si aparatele electrice si de incalzire ,scule
necorespunzatoare,etc.)

5.Indeplinirea sarcinilor stabilite,atat in ceea ce priveste supravegherea permanenta a locului de munca


unde functioneaza instalatii care pot produce incendii,explozii,avarii ori alte accidente tehnice,cat si
controlul periodic al functionarii acestora;

6.Verificarea obligatory a locurilor de munca la inceperea si la terminarea programului de lucru,in


vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cause de incendiu,mentinerea permanenta a
curateniei si ordinii pe locurile de munca;

7.Mentinerea,in buna stare de utilizare,a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de la locul de


munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;

8.Respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;


9.Anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor asupra incendiilor izbucnite;participarea potrivit
organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca –la stingerea incendiilor si la
evacuarea persoanelor si bunurilor,precum si la inlaturarea incendiilor,calamitatilor natural si a
catastrofelor;

10.Cooperarea cu salariatii desemnati cu atributii pe linia de p.s.i.,atat cat ii permit cunostintele si


sarcinile sale,in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

11.Acordarea ajutorului,atat cat este posibil,orcarui salariat ,aflat intr-o situatie de pericol fara a-si risca
propria viata.

C.TEMATICA GENERALA P.C:Reguli generale de comportare la calamitati naturale si catastrofe.

REGULI GENERALE:

 Invatati semnele de alarmare transmise prin sistemul protectiei civile;


 Pastrati-va calmul;
 Deschideti aparatele radio,televizoarele si ascultati informatiile transmise de autoritatile in
drept;
 Folositi telefonul numai pentru a anunta (semnala) autoritatilor locale evenimente importante
cum ar fi incendii,inundatii,alunecari de teren,accidente majore,inzapeziri,etc.;
 Aveti la indemana in casa sau in jurul ei un stoc de provizii,suficiente de mare ca sa va ajunga
cateva zile;
 Daca sunteti acasa,aceste provizii va vor ajuta sa treceti fara greutati peste perioada de pericol;
 Daca sunteti evacuati si trebuie sa va deplasati in alte localitati,trebuie sa va luati cu
dumneavoastra rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum,sau dupa ce ajungeti in noua
locatie;
 Cele mai bune articole pe care trebuie sa le pastrati la indemana sunt:
-apa(de preferat in vase de plastic sau canister);
-hrana(in pachete conservate sau sigilate care nu necesita pastrarea la rece,fierbere)
-medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastra si in special trusa de prim ajutor)
-coverturi,saci de dormit,lumanari,lanterneradio-receptor si portabil;
-luati cu dumneavoastra si pastrati cu grija actele de indentitate;

D.TEMATICA SPECIFICA P.C.:Masuri generale de prevenire,protective si interventie la dezastre.

 Un lucru important care trebuie retinut in cazul oricarui dezastru il constituie pastrarea
calmului,acesta putand avea o importanta vitala.In cazul multor dezastre oamenii au fost raniti
sau au murit,linistiti sau nu au respectat indicatiile primite de la autoritatile responsabile.
 Lupta contra efectelor produse de dezastre cuprinde:
a) Prevenirea lor prin:
- elaborarea de metode de interventii si ajutor,

-crearea de organe de interventie si asigurarea lor de material;


-instruirea,antrenamentul personalului si a populatiei;

b) Protectia contra acestor efecte prin:

-organizarea unui sistem de alarmare

-prevederea masurilor de protective

-intocmirea unui plan de interventie.

 Metode de interventie
a) Cercetarea sau controlul zonei sau regiunii sinistrate:
- Stabilirea tipului dezastrului si a gravitatii lui;
- Controlul instalatiilor si a retetelor indispensabile pentru interventie(mijloace de
telecomunicatii,reteaua energetic,reteaua de apa,etc);
- Punerea in functiune a fortelor pentru mentinerea ordinii ,asigurarea protectiei personalului si a
bunurilor,interdictia curiosilor si a multimii intrate in panica,etc;
- Organizarea cailor de circulatie in zona sinistrata.
b) Trimiterea de ajutoare in zona sinistrata:
- Punerea in actiune a mijloacelor de interventie (intervin mai intai cei din zona respective si care
pot fi utilizati,apoi cei din imediata vecinatate si formatiile de interventie);
- Primul ajutor de urgent;
- Triajul in vederea evacuarii ranitilor
- Evacuarea cu mijloace locale si din afara;
- Masuri contra panicii
- Masuri de igiena.
 Interventia in caz de dezastre comporta 3 etape distincte:
a) Ajutorul imediat-se declanseaza imediat dupa producerea dezastrului si se refera la :

-evacuarea populatiei sinistrate

-acordarea ajutorului medical persoanelor ranite

-limitarea extinderii dezastrului;

b) Asistenta populatiei-se refera la asigurarea conditiilor de trai ale populatiei sinistrate si consta:

-asigurarea conditiilor de locuit,populatiei sinistrate;

-asigurarea aprovizionarii cu produse de prima necesitate(hrana,apa,imbracaminte)

-estimarea pierderilor materiale si omenesti;

c)Reconstructia.

Intocmit:
NR.2./15.01.2020 SC……………………………………………….…….. SRL

APROBAT

TEMA NR.2

A. TEMATICA GENERALA P.S.I.:Evacuarea persoanelor,Cai de acces,Interventiile la incendii.

Caile de acces

Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel
stabilite, dimensionate,realizate,dispuse,alcatuite si marcate,incat sa asigure evacuarea
persoanelor,precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie.

Cai de evacuare

 Constructiile,compartimentele de incendiu,stadioanele sau arenele sportive ori incintele


amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor,in numar
sufficient,corespunzator dimensionate si realizate,astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel
mai scurt si in deplina siguranta in exterior ,la nivelul terenurilor ori al cailor de acces
carosabile,in refugii sau in alte locuri special amenajate.
 Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si
se prevad cu mijloace de iluminat,conform reglementarilor tehnice,astfel incat sa se asigure
vizibilitatea sis a fie usor recunoscute.

Numar

●Persoanele trebuie sa aiba acces la doua cai de evacuare, care sa duca in directii opuse. A doua
cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau trape exterioare , daca evacuarea se face in
conditii de siguranta.

●Se admite o singura cale de evacuare daca la fiecre nivel se afla mxim 20 de personae. La cladiri
inalte, foarte inalte si la salile agglomerate sunt obligatorii minim doua cai de evacuare.

Alcatuire

Usile au deschidere obligatory spre exterioe (exceptie-usi pentru evacuare a maxim 30 de personae).

●Nu se admit usi care se pot bloca datorita mecanismelor auxiliare si a usilor de tip glisant,
ghilotina, basculanta etc.

●Prin deschidere nu trebuie sa stanjeneasca evacuarea.

●Nu se admit praguri mai mari de 2,5 cm.

Scari interioare

●Pot fi inchise sau deschise.


●Trebuie sa duca pe aceeasi vertical de la ultimul nivel pana la nivelul iesirii in exterior al nivelului
terenului sau al unei suprafete carosabile exterioare sau pe o terasa de pe care evacuarea poate fi
continuata pana la nivelul terenului.

●Scarile se separa de restul cladirii pentru a impiedica patrunderea fumului pe caile de evacuare.

●Casele de scari de evacuare ale nivelelor supraterane se recomanda sa nu fie continuate in


subsolul cladirilor.

●Casele de scari se recomanda sa fie illuminate natural, direct.

●Scarile de evacuare inlocuite cu planuri inclinate. Panta maxima admisa este de 1:10 (1:8 in dreptul
iesirilor).

Scari exterioare

●Pot inlocui scarile interioare daca sunt realizate din material cu rezistenta la foc de minim 15
minute.

Acestea trebuie protejate prin pereti si usi etanse rezistenti la foc minim 15 minute.

Terase si curti interioare

●Terasele cu latime mai mica de 6,00 m trebuie sa fie protejate cu parapet pline.

●Latimea minima a curtilor interioare 3,50 m.

Dimensionare

●Evacuarea persoanelor se considera ca se face ordonat sub forma de fluxuri (siruri de personae
asezate una in spatele celeilalte) care circula prin caile de evacuare spe exteriorul cunstructiei.

●Latimea rampelor secalculeaza in functie de nivelul din care provine cel mai mare numar de
fluxuri, fara a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite.

●Latimea podestelor este mai mare sau egala cu a celei mai late rampe pe care o intersecteaza.

●Daca persoanele aflate la parter si cele aflate pe alte niveluri se evacueaza printr-o iesire comuna,
latimea acesteia se determina prin insumarea:

-numarului de personae care vin pe scari interioare de la nivelul ce mai popular

-60% din numarul de personae aflate la parter

-60% din numarul de persoanecare vin pe scarile interioare de la subsol.

Determinarea fluxurilor de evacuare

●Numarul de fluxuri se determina cu F=N/C, unde:


F= numar de fluxuri

N= numarul de personae care trebuie sa treaca prin calea de evacuare

C=capacitatea normata, de evacuare a unu flux

●Pentru constructii cu un numar mare de fluxuri care trebuie sa fie evacuate se accepta o reducere a
latimii usilor exterioare:

-cu 10% -10-20 de fluxuri

-cu 20%- 21-30 de fluxuri

-cu 25%-mai mult de 30 de fluxuri.

Gabaritele cailor de evacuare

●Latimea minima libera necesara este minim:

-0,80 m pentru un flux

-1,10 m pentru 2 fluxuri

-1,60 m pentru trei fluxuri

-2,10 m pentru patru fluxuri

-2,50 m pentru cinci fluzuri

●Usile deschise spre podestele scarilor utilizate pentru evacuare nu trebuie sa reduca gabaritul
acestora. Latimea podestului din fata usilor ascensoarelor este de minim 1,60 m (1,20 m pentru
ascensoare cu usi glisante)

●Latimea libera, de trecere, a unei usi de evacuare este mai mica de 2,50 m. Daca latimea este mai
mare atunci aceasta se subimparte cu montanti verticali. Fac exceptie usile de latimi de doua ori
mai mari decat cea necesara treceri fluxurilor de evacuare.

●Latimea rampei scarilor de evacuare este mai mica decat 2,50 m intre p-ereti si balustrade. Astfel
se pun balustrade intermediare.

●Inaltimea libera a cailor de evacuare este de minim 2,00 m.

Timpul de evacuare (lungimea cailor de evacuare)

●Pentru calcul se ia in considerare traseul parcurs in axa caii de evacuare de la punctual de plecare
pana la o iesire in exterior sau pana la o scara de evacuare inchisa sau deschisa sau degajament
protejat.

●La stabilirea tipului de evacuare nu se iau in considerare distantele parcurse:


-pe scarile de evacuare si de la baza acestora spre exterior, precum si in interiorul
degajamentelor protejate,

-in interiorul incaperilor in care nu se depaseste timpul de evacuare admis pentru coridoare
infundate.

●Perioada de evacuare= lungimea de evacuare admisa/ viteza medie de deplasare (0,4 m/ sec pe
orizontala si 0,3 m/ sec pe vertical)

●Caile de acces, de evacuare si interventie din construnctii si instalatii se separa de celelalte spatii
prin elemente de contructii cu rezistenta si comportare la foc corespunzator utilizarii in conditii de
siguranta a cailor respective pe tipul incendiilor si se prevar, dupa caz, cu instalatii sau sisteme de
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare.

Cai de acces, interventie si salvare

●Asigurarea cailor de acces pentru autospeciale de interventie la sursele de alimentare cu apa in


caz de incendiu si a posibilitatilor de folosire a acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de
siguranta la foc.

●Pentru asigurarea conditiilor de acces , interventie si salvare se prevad cai de circulatie sau fasii
libere de teren amenajat pentru accesul utilajelor si autospecialelor de interventie ale pompierilor:

-Constructiile cu curti interioare (aria mai mare de 600mp)si inchise pe toate laturile, cu o
diferenta de nivel mai mica de 0,50 m- accese carosabile pentru autospecialele de interventie in
caz de incendiu cu gabarit de minim 3,80 m latime si 4,20 m inaltime;

-Construnctiile cu curti interioare situate la o diferenta de nivel mai mare de 0,50m (fara
acces carosabil)-acces pietonal cu latimea de minim 1,50m si inaltimea de 1,90;

-Constructiile blindate-posibilitati acces obligatorii prin deschideri prevazute in peretii exterior


inchise cu panori usor demontabile din exterior si marcate(obligatoriu pentru etajele situate pana la
28m inaltime);

-Constructii cu pereti cortina-asigurarea circulatiilor carosabile in dreptul panourilor de fatada


marcate.

B.TEMATICA SPECIALA PSI:Reguli si masuri pentru preintampinarea situatiilor generatoare de


incendii.

1.Preintampinarea situatiilor generatoare de incendii in cadrul locatiei operatorului economic se


realizeaza prin:

a)Organizarea controlului de prevenire;


b)Efectuarea,conform reglementarilor tehnice de explorare a lucrarilor de intretinere si verificare la
instalatiile utilitare(pentru diferite categorii de utilaje,instalatii si sisteme care pot genera incendii
sau care se utilizeaza in caz de incendii)si la mijloacele tehnice de productie;

c)Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;

d)Executarea la termenele scadente a incercarilor si testelor prevazute de reglementarile in vigoare.

2.Controlul respectarii normelor,dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se


efectueaza de:

a)structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor constituite,pe baza unui


grafic(annual,trimestrial,lunar,zilnic)

b)sefii locurilor de munca respective,zilnic,sau pe schimb,dupa caz;

c)serviciul contractat pentru situatii de urgent;

d)patron(manager)

3.Controlul efectuat de structurile cu atributiile de aparare impotriva incendiilor,finalizeaza prin


documente in care se consemneaza:

a)constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;

b)constructiile rezultate din teren si documente;

c)propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.

4.Periodic se efectueaza un control de verificare privind respectarea oblicatiilor contractuale din


domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a normelor specific de PSI la personajele juridice care
defasoara activitati in constructiile si instalatiile din patrimonial societatii;

5.Controlul efectuat de sefii locurilor de munca,trebuie sa aiba in vedere:

a)existenta,integritatea si functionalitatea mijloacelor tehnice PSI din dotare;

b)respectarea conditiilor si naturii materialelor combustibile folosite;

c)asigurarea interventiei in caz de incendiu;

d)inlaturarea surselor posibile de initiere a focului .

Neconformitatile sau deficientele constatate se aduc la cunostinta factorilor de decizie,conform


sistemului de reportare implementat in cadrul societatii.

6.Deciziile luate pe baza constatarilor din controale se aduc la cunostinta,prin documente tuturor
persoanelor implicate.
7.Pentru perioadele in care activitatea normal este intrerupta(noaptea,in zilele lucratoare,sarbatori
legale sau alte situatii),organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor se face in functie de
posibilitatile concrete,urmarindu-se asigurarea:

a)Verificari periodice a constructiilor ,instalatiilor sau a amenajarilor aflate in patrimoniu;

b)Supravegherii centaralelor automate de semnalizare a incendiilor;

c)Posibilitatilor de anuntare a incendiului la fortele specializate de interventie;

d)Realizari primei interventii si, dupa caz, puneri in functiune a instalatiilor sau a sistemelor care nu
intra automat in functiune datorita unor defectiuni;

e)Accestul fortelor de interventie in situatii de urgent.

8. Forme si modalitati principale pentru evaluarea si controlul capacitate de aparare in potriva


incendiilor- conform prevederilor Ord.163/2007.

C. TEMATICA GENERALA P.C:Instiintarea, alarmarea si adapostirea.

Instiintarea si alarmarea se realizeaza in scopul evitarii surprinderii si a luarii masurilor privind


adapostirea populatiei, protectia bunurilor material, precum si limitarea efectelor dezastrelor,
atacurilor din aer si altor actiuni militare.

Instiintarea se realizeaza de Inspectortul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de


urgent profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care
monitorizeaza sursele de risc.

Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice central sau locale, dupa caz,
prin mijloace specifice pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

●Mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit prin toate


sistemele de la telecomunicatii, posturile si retelele de radio de televiziune, care opereaza pe
teritoriul Romaniei, la solicitarea expresa a sefilor structurilor de protective civila.

●In cazul unui atac iminent , in situatia in care nu s-a declarat starea de razboi, primele mesaje de
prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului administraiei si internelor, pe baza
instiintarilor Statului Major General si a structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte
armate, conform planurilor de cooperare intogmite in acest sens.

●Folosirea mijloacelor de alrmare in cazul producer unor dezastre, se executa numai cu aprobarea
primarului localitatii, a conducatorului agentului economic implicat, duca caz, ori a imputernicitilor
acestora.

●Dupa natural or, mijloacele de alarmare folosite in sistemul deaparare civila se impart in :

-mijloace acustice(sirene electrice, motosirene, fluere cu aer comprimat, clopote , etc.)


-mijloace radiotehnice (radioficare, radioamplificare,etc.)

●Sistemul de alarmare al unei localitatii sau operator economic, in general cuprinde:

-sirene electrice si/sau electronice, actionate centralizat sau local ;

-centale de alarmare;

-statii de radioficare si radio aplificatoare;

●Semnalele de alarmare acustica a populatiei, institutiilor publice si a operatorilor ecomonici sunt:

a) Alarmarea aeriana- se compune compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4


secunde intre ele;

b)Alarma la dezastre-se combune sin 5 sunete a 15 secunde fiecare ,cu pauza de 10 secunde intre
ele;

c) Prealarma aeriana-se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde


intre ele;

d)Incetarea alarmei- se compune dintr-un sunet continuu de aceeasi intensitate , cu durata de 2


minute.

Adapostirea -Protectia colectiva a populatiei impotriva efectelor de distrugere ale armelor de


nimicire in masa si obisnuite, se realizeaza prin adapostire.

●Adaposturile pentru protectia civila reprezinta totalitatea constructiilor special executate sau
amenajate, care au capacitatea sa reduca actiunea de distrugere a armelor nucleare, chimice,
biologice, bombelor explozible si incendiare si sa asigure protectia persoanelor adapostite, impotriva
daramaturilor provocate de explozii .

●Adaposturile de protective civila se clasifica astfel:

a)Adaposturi special construite si dotate cu mijloace si instalatii special care asigura un climat
interior corespunzator pentru persoanele ce se adapostesc;

b)Adaposturile simple ce se pot amenaja in timp scurt si cu mijloace mai reduse, fie independent
(transee), fie in subsolurile contructiilor existente, numai in caz de nevoi;

●In zona contaminate, populatia trebuie sa respecte regulile de comportare in adaport:

- sa nu paraseasca adapostul decat pentru nevoi urgent si obligatorii;

-sa se adaposteasca la locul stabilit si sa respecte regulile de comportare in adapost;

-la iesirea din adapost sa foloseasca mijloace individuale de protective specialesau improvizate;
D.TEMATICA SPECIFICA P.C:Reguli de comportare si actiune in caz de incendiu.

●Daca pentru salvarea oamenilor trebuie sa treceti prin incaperi incendiate,puneti pe cap o patura
umeda;

●Dechideti cu prudent usile,deoarece afluxul rapid de aer provoaca cresterea rapida a flacarilor;

●Prin incaperile cu fum dens deplasati-va taras sau aplecati;

●Strigati victimele,gasiti-le si salvati-le;

●Daca li se aprinde imbracamintea,aruncati pe ei un palton ,o patura sau ceva care sa ii acopere


etans.

●In cazul stingerii incendiilor folositi stingatoarele,apa,nisip,pamant,invelitori;

●Daca arde o suprafata vertical,apa se arunca de sus in jos;

●Lichidele incendiate se sting prin acoperirea lor cu nisip,pamant,coverturi grele;

●Instalatiile electrice se sting numai dupa intreruperea prealabila a sursei de energie;

●Iesiti din zona incendiata numai in directia dinspre care bate vantul;

●Aplicati pe partile afectate pamant uscat si curat si prezentati-va la punctele medicale.

INTOCMIT: