Sunteți pe pagina 1din 4

SC. ……………………………………………………………………………….

SRL

DISPOZITIA

NR……../……………………

Privind modul de executare a lucrarilor cu foc deschis

In baza prevedirilor art.19 lit a din Legea nr 307/2006 si art.17 lit.c) si art.98 alin.1 din
Normele generale de aparare impotriva incendiilor
,administratorulSC………………………………………………………SRL,dl. …………………………………………………… emite
urmatoarea

DECIZIE:

Art.1. Prezenta decizie,reglementeaza in baza ordini interioare si a regulamentului de functioanare a


societati,activitatile desfasurate pe teritoriul societati(inclusiv punctele de lucru permanente sau
temporare)in care se foloseste foc deschis.

Art.2. Se asimileaza terminologia si urmatoarele definitii tehnice :

─ Ordinea interioara,din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor , reprezinta


asamblul dispozitiilor care trebuie stabilite ,aplicate si respectate in incinta agentiilor economici,
inainte ,in timpul si la terminarea unor activitatii caracterizate prin factori de risc de incediu specifici.

─ Prin foc deschis,in sensul prezentelor dispozitii generale ,se intelege arderea in aer liber,
respectiv acea ardere care nu se desfasoara intr-un spatiu inchis de combustie.Pot fi incluse in aceasta
categorie flacara produsa de :brichete ,chibrituri,lumanari,lampi sau aparate de gatit, aparate de
lipire,taiere,sudura etc., focul facut in aer liber in scop de incalzire sau sau pentru arderea de resturi
menajere ,ori vegetale,precum si flacara care apare in urma unor reactii chimice.

─ In categoria foc deshis se includ si materialele in stare incandescent,aflate in situatii


deosebite cum sunt:improscarile,deversarile,rasturnarile,stationarile etc., care pot provoca incendii
datorita radiatiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

1
Focul deschis se foloseste de regula,in scopuri utilitare,in desfasurarea proceselor tehnologice in special
,la efectuarea sudurilor cu arc electric si oxiacetilenice,focul pentru arderea gunoaielor si
deseurilor,focul pentru incalzire in hale industrial si cladirii in constructive.

(2) Se interzice lasarea fara supraveghere a focului deschis.Scapat de sub control focul deschis se poate
propaga la materialele si elementele combustibile din apropiere.

Art.3. Se iau in vedere urmatoarele consideratii tehnice de principiu si factori favorizanti :

─ In aer liber princiapalul factor favorizant in propagarea focului il constituie vantul,prin directia si viteza
sa

─ Alti factori favorizanti in propagarea focului sunt: prezenta materialelor combustibile in


apropiere(ierburi ,frunze,capite de fan sau resturi vegetale,constructii din lemn etc.) si configuratia
terenului care poate determina crearea curentilor de aer.

─ Daca temperatura flacarii depasese 700-800 grade C,fenomenul principal implicat in propagarea
focului il constituie radiatia termica a flacarii.

─ Propagarea focului se poate face si prin scanteile sau particulele incandescente degajate de ardere si
purtate de vant sau curenti de aer.

─ Alt mod de propagare a focului il constituie gazele fierbinti degajate de ardere.

Art.4. (1) Activitatile desfasurate in cadrul societatati,care comporta folosirea focului deschis,se pot
executa numai in locurile care prin natura procesului tehnologic folosit nu comporta riscuri de
incendiere sau explozie.

In celelalte situatii in care folosirea focului deschis duce la situatii de pericol imminent de produce a
incendiilor,activitatea se va reglementa conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pe toata durata desfasurari acestor activitati ,conducatorul locului de munca unde ele se desfasoara
va organiza si asigura supravegherea permanenta a locului de catre persoane instruite in acest sens. Se
interzice lasarea fara supraveghere a focului deschis. Scapat de sub control,focul deschis se poate
propaga la materialele si elementele combustibile din apropiere .

Art.5 (1) Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (incaperile, zonele,instalatiile,
echipamentele,mijloacele de transport etc.),in care se prelucreaza ,se utilizeaza,se depoziteaza,se
vehiculeaza, se manipuleaza materiale si substante combustibile sau care,in prezenta focului deschis
prezinta pericol de incediu sau de explozie,precum si in apropierea acestora,cum sunt:

a) Instalatiile de distributie a gazelor combustibile(produse (gaz metan,gaz de sonda,gaz de


furnal furnal,acetilena,hidrogen etc) si a oxigenului;
b) Instalatiile de transport si distributie a lichidelor combustibile(produse
petroliere,vopsele,lacuri etc);
c) gospodariile de ungere si actionarile hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;

2
d) sectiile si atelierele de vopsitorie,prelucrare a lemnului ,de modelari,de acoperiri metalice,de
intretinere si reparatie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat si stivuit,de
vulcanizare,tapiterie,croitorie etc;
e) depozitele de lichide combustibile( benzina,benzene,vopsele,lacuri ,solvent ,uleiuri,motorina
etc.),material lemnos si produse din lemn,produse textile si de hartie,carbid,mase plastice,
recipiente transportabile cu gaze comprimate,explozivi etc;
f) incaperile in care se executa operatiuni de spalare sau de curatare cu produse
petroliere( benzina, neofalina, parchetin,petrosin etc ), precum si de vopsire in care s-au folosit
solventi inflamabili;
g) Incaperile unde se excuta lucrari de finisaj cu substante combustibile;
h) Incaperile si podurile cladririlor ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale
combustibile;
i) Laboratoarele si staiile- pilot in care se utilizeaza substante combustibile;
j) Incaperile de incarcat acumulatori;
k) Incaperile cu echipament electric de calcul,masura,control,automatizare,semnalizare,control
trafic;
l) Incaperile special de cabluri electrice;
m) constructii civile(publice) pe timpul programului cu
publicul(magazine,teatre,expozitii,cinematografe etc.) . si alte locuri stabilite.
(2) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol
de explozie( gaze si lichide combustibilie,vapori inflamabili,explozivi etc.). respective 10m fata
de materiale sau substante combustibile(lemn,hartie,textile,carton asfaltat,bitum,ulei etc.),
fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.
Art.6. (1) Efectuarea lucrarilor de sudare,taiere ,lipire sau a altor asemenea operatii care
prezinta pericol de incediu,in constructii civile pe timpul programului cu publicul ,in instalatii
tehnologice cu risc de incediu sau explozie,in depozite ori inalte spatii cu pericol de aprindere a
materialelor,produselor sau substantelor combustibile,este interzisa.
(2) Lucrarile mentionate la alin.(1) se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat
dupa caz, masuri pentru: evacuarea persoanelor,indepartarea sau protejarea materialelor
combustibile: golirea ,spalarea ,blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor: aerisirea sau
ventilatia spatiilor: dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitarea si stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile mentionate la alin (1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui
model este prezentat in anexa in cazul lucrarilor ce se executa la instalatii si in alte locuri
(zone) cu risc ridicat de incediu sau de explozie, precizate in normele specifice de prevenire si
stingere a incendiilor, se intocmeste autorizatie de lucru.
(4) In toate cazurile la alin.(1)—(3) este obligatorie instruirea personalului de executie,control
si supraveghere asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor,precum si informarea
serviciului de pompieri.
Art.7. La lucrarile care comporta riscurii de incendii se vor emite PERMISE DE LUCRU CU FOC
numai de catre seful sectorului in care se desfasoara operatii cu foc deschis dupa cum urmeaza:

─ sector I ……………………………………………………………………………………………………….

3
─ sector II ………………………………………………………………………………………………………………..

─sector III ………………………………………………………………………………………………………………….

─ sector IV ………………………………………………………………………………………………………………..

Art.8. Permisul de lucru cu foc( autorizatia de lucru ) se intocmeste in doua exemplare,dintre care unul
se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar
celalt ramane la eminent ( seful sectorului de activitate unde se executa lucrarea).

Art.9.Seful sectorului de activitate ,atelier,sectie depozit,instalatie etc. in care se executa operatiuni cu


foc deschis ,are obligatia sa asigure masuri pentru:

a) pregatirea locului,conform art.39 alin (2) din Normele generale de prevenire si stingere a
incendiilor,aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr.775/1998;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii;
(2) In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executa in instalatii si in alte locuri(zone ) cu risc
ridicat de incendii sau de explozie,persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si a altor
masuri de protectie specifice.
Art.10. Permisul de lucru cu foc deschis este valabil o singura zi.La terminarea lucrului permisul
de lucru se preda de catre executant emitentului.In mod similar se procedeaza si in cazul
autorizatiei de lucru.
Art.11. Responsabilul ethnic PSI pe societate va intocmi Registrul de evident a permiselor de
lucru cu foc pe care il va inmana sefului compartimentului tehnic (sef sector etc) care are
obligatie de serviciu sa tina evidenta permiselor de lucru cu foc emise.
Art.12. Continutul Permisului de lucru cu foc este prezentat in anexa prezentei decizii.
Art.13. Nerealizarea masurilor de prevenire a incendiilor,prevazute in prezenta decizie,conduce
la interzicerea executarii lucrarilor cu foc deschis .
Art.14.Drept de control a prevederilor prezentei decizii sau conducatorul societatii,sefii
sectoarelor de activitate precum si responsabilul tehnic PSI pe societate.
Prezenta decizie se va comunica tuturor sectoarelor de activitate si persoanelor cu
atributii de control si verificare.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele……………………………………….

Semnatura………………………………………………………..