Sunteți pe pagina 1din 5

NR.4/15.08.2016 ...........................................................................

REVIZ.06.01.2020 APROBAT

Instructiune proprie nr.4


privind
─ PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI
─ DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

1.Pregatirea si instruirea personalului.


Art.1. Instruirea de securitatea muncii cuprinde trei faze: Instruirea introductiv
generala,Instruirea la locul de munca si Instruirea periodica.
Art.2. Instruirea introductiv generala se face:
a) noilor incadrati in munca, angajatii cu contracte de munca indiferent de forma
acestora;
b) elevilor scolilor profesionale,liceelor industriale si studentilor, pentru practica
profesionala;
c) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.
Art.3. (1). Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are
ca scop prezentarea riscurilor si masurile de prevenire specifice locului de munca unde a
fost repartizata persoana respectiva.
(2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art.2,
precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleasi
unitati,in grup de maximum 30 de persoane.
Art.3. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de
munca respectiv.
Art.4. (1). Durata instruiri la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului
tehnic sau locului de munca la care se va lucra si este de 8 ore repartizate pe timpul
perioadei de lucru de proba.
(2) Instruirea la locul de munca se face pe baza instructiunilor proprii elaborate
pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva.

1
(3) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de
protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
Art.5. (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii prinvind:
a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca;
b) prevederile instructiunilor proprii;
c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare.

(2) Prezentarea problemelor de la alin. (1) se va face in baza unui material scris
(tematica instructaj la locul de munca)

(3) Instuirea la locul de munca va include obligatoriu demostratii practice privind


activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura.

Art.6. Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful
ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiri si-a
insusit cunostintele de securitate a muncii.
Art.7. Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea
normelor de securitate a muncii. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu
demostratii practice.
Art.8. Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat(reinstruirea)
urmatoarele cazuri:

a) cand un angajat a lipsit peste 30 de zile lucratoare;


b) cand s-a modificat procesul tehnologic,s-au schimbat echipamnetele tehnice
ori s-au adus modificari la echipamentele existente;
c) cand au parut modificari ale legislatiei de securitate a muncii sau ale
instructiunilor proprii de securitate a muncii,inclusiv datorita evolutiei riscurilor
sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
d) la relauarea activitatii dupa accident de munca;
e) la executarea unor lucrari speciale.

Art.9. Instruirea periodica a lucratorilor care desfasoara activitatea se va efectua infiecare


zi de luni,iar consemnare aecstuia in fisa individuala se va efectua lunar,in prima zi de
luni a lunii.
Art.10. Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul direct al locului de
munca(maistru, sef sectie).La sfarsitul acestuia,dupa examinarea persoanei instruite ca
si-a insusit materialul predat,se semneaza fisa individuala de isntruire de cel

2
instruit(muncitorul), de cel care a efectuat instruirea(maistru), si de seful ierarhic celui
care efectueaza instruirea(seful de sectie)
Art.11. Instruirea periodica va cuprinde:
1.Prezentarea lucrarilor ce se vor efectua in aceea saptamana, accentuandu-se asupra:

a) riscurilor de accidentare,cum ar fi:

 electrocutare;
 intoxicare;
 lucrul in spatii deschise;
 explozii si incendii;
 cadere de materiale,obiecte;
 lucrul la inaltime;
 deplasarea in incinta societatii si pe nave etc;

b)asupra masurilor de prevenire ce trebuie luate pentru preintampinarea accidentarii;

 masuri tehnice: proiectantii,organizatorii si conducatorii proceselor


de munca au obligatia de a analiza conditiile concrete de
desfasurarea activitatii si sa adopte toate masurile specifice care
pot contribui la asigurarea ssecuritatii muncii( de ex:intocmirea unui
flux tehnologic astefl incat sa se evite pe cat posibil riscurile majore
de accidentare);
 masuri organizatorice: efectuarea lucrarilor respectandu-se fluxul
tehnologic etc;
 masuri de protectie individuala: purterea echipamentului individual
de protectie specific;
2.Expunerea obligatiilor privind intretinerea si utilizarea echipamentului individual de
protectie specifice activitatilor pe care le desfasoara.
3.Preluarea deficentelor si a incalcarilor prevederilor normelor de securitatea a muncii
din saptamana anteriora sau prelucrarea accidentelor de munca reprezentative.

2.Dotarea cu echipament individual de protectie


Art.12. Dotarea cu echipament de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de
munca si a imbolnaviri profesionale.

3
Art.13. Echipamentul individual de protectie trebuie sa fie utilizate atunci cand riscurile nu
pot fi evitate sau limitate prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin
masuri,metode sau procedee de organizarea a muncii.
Art.14. Angajatorului ii revine in totalitateobligatia instruiri angajatilor asupra tuturor
masurilor care trebuie luate privind securitatea si sanatatea acestora la utilizarea
echipamentului individual de protectie in timpul lucrului astfel:

a) trebuie sa asigure instruirea in prealabil a angajatului asupra riscurilor impotriva caruia


este protejat prin purtarea echipamentului individual de perotectie;
b)trebuie sa asigure instruirea si sa organizeze,daca este cazul,un atrenament in
purtarea echipamentului individual de protectie;

Art.15. Echipamentul individual de protectie este destinat in principiu utilizarii


individuale.In cazul in care, prin forta imprejurarilor acesta va fi utilizat de mai multe
persoane,se vor lua masuri corespunzatoare pentru ca diferitilor utilizatori sa nu le fie
afectata starea de sanatate sau de igiena.
Art.16. (1). Angajatii si celelalte categori de persoane care beneficiaza de echipament
individual de protectie au urmatoarele obligatii:
a)sa cunoasca caracteristicile si modul corect utilizare a echipamentului individual de
protectie din dotare;
b)sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indepliniri sarcini
de munca sau a activitatii pe care o desfasoara in unitate;
c)sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a
fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie a acestuia;
d)sa prezinte echipamentul individual de munca la verificarile periodice prevazute in
instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;
e)sa solicite un nou echipament individual de protectie,atunci cand din diverse motive cel
avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare;
(2) Degradarea echipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia ia fost
atribuit sau instrainarea acestuia pentru prejudiciul cauzat,potrivit legii.
(3) Nepurtarea echipamentului individual de protectie se sanctoneaza conform
prevedirilor legii.

4
Art.17. Angajatul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea
sarcini de munca daca nu i se asigura echipament individual de protectie prevazut in
reglementarile in vigoare,fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

INTOCMIT