Sunteți pe pagina 1din 23

HGO1104/2018

ID intern unic:  378529  Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1104 
din  14.11.2018

pentru aprobarea Regulamentului privind zonele 


de protecție a rețelelor de gaze naturale

Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1313     Data intrarii in vigoare : 21.03.2019

    În temeiul art.4 alin. (1) lit. l) din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.415), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (se anexează).
    2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 6 luni, va aduce actele normative departamentale în
concordanță cu prevederile prezentei hotărîri.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei 
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici 

    Nr. 1104. Chişinău, 14 noiembrie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1104/2018

REGULAMENT
privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (în continuare – Regulament) are drept
scop identificarea și stabilirea zonelor de protecție a rețelelor de gaze naturale. 
    2. Zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale sînt zone în care se instituie interdicții privind accesul
persoanelor, amplasarea construcțiilor şi natura activităților care se pot desfășura, în scopul asigurării accesului
permanent al operatorilor sistemelor de transport sau de distribuție pentru realizarea acțiunilor de exploatare,
întreținere, monitorizare curentă, inclusiv realizarea intervențiilor în regim de urgență, şi al excluderii posibilității
de deteriorare a rețelelor de gaze naturale. 
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile:
    operator al sistemului de distribuție, operator al sistemului de transport, operator de sistem, rețea de
distribuție a gazelor naturale, rețea de gaze naturale, rețea de transport al gazelor naturale, zonă de protecție a
rețelelor de gaze naturale – în sensul Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale;
    obiect industrial periculos – în sensul Legii nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase;
    următoarele noțiuni principale se definesc astfel: 
    coridor tehnic – zonă care se întinde la suprafața solului de ambele părți ale conductelor/cablurilor (conducte
de gaze naturale, cabluri, linii electrice aeriene) și se măsoară în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară
a conductei/cablului cu zonele de protecție, care parțial coincid sau se învecinează;
    zonă de siguranță  – zonă adiacentă rețelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze
naturale, hotarele de delimitare ale zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de
normativele în construcții, în limitele cărora se instituie interdicții privind regimul activităților şi al construcțiilor,
în scopul asigurării securității, protecției și intereselor vitale ale persoanelor, societății și utilităților în caz de avarii
și efectele acestora. Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță.
    4. Operatorii de sistem îndeplinesc lucrările necesare pentru a exclude crearea situațiilor de avarie și a
impactului negativ asupra mediului.
    5. Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii de sistem, autoritățile administrației publice locale,
proprietarii/deținătorii de terenuri, persoanele fizice şi juridice care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în
zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale poartă răspundere pentru nerespectarea cerințelor prezentului
Regulament în conformitate cu legislația în vigoare.
    6. Autoritățile administrației publice locale sînt responsabile pentru informarea populației și a persoanelor
interesate cu privire la prevederile prezentului Regulament.
    7. Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea terenurilor cu orice
destinație în zona de amplasare a rețelelor de gaze naturale cu condiția avizării proiectelor deciziilor menționate de
către operatorii de sistem.
    8. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării
gazelor naturale şi/sau prin care sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sînt
obligați să întreprindă măsuri de urgență pentru prevenirea avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv
să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.
Capitolul II 
STRUCTURA ȘI AMENAJAREA 
REȚELELOR DE GAZE NATURALE
Secțiunea 1
Structura rețelelor de gaze naturale
    9. În funcție de presiunea de lucru și complexitatea lucrărilor efectuate, rețelele de gaze naturale se divizează în:
    1) rețele de transport;
    2) rețele de distribuție.
    10. Rețelele de transport al gazelor naturale servesc pentru transportul gazelor naturale și, în funcție de
presiunea de lucru, se clasifică în 2 clase:
    1) clasa I – cu presiunea de lucru de la 2,5 pînă la 10,0 MPa inclusiv;
    2) clasa II – cu presiunea de lucru de la 1,2 și pînă la 2,5 MPa inclusiv.
    11. Rețelele de distribuție a gazelor naturale servesc pentru distribuția gazelor naturale și, în funcție de
presiunea de regim a gazului transportat, se clasifică în 4 categorii:
    1) presiune înaltă de categoria I – presiunea de regim în conducta de gaze fiind peste 0,6 MPa pînă la 1,2 MPa
inclusiv;
    2) presiune înaltă de categoria II – presiunea de regim în conducta de gaze fiind peste 0,3 MPa pînă la 0,6 MPa
inclusiv;
    3) presiune medie – presiunea de regim în conducta de gaze fiind peste 0,005 MPa pînă la 0,3 MPa inclusiv;
    4) presiune joasă – presiunea de regim în conducta de gaze fiind pînă la 0,005 MPa.
    12. Din componența rețelelor de transport al gazelor naturale fac parte următoarele obiecte:
    1) conductele magistrale de gaze naturale cu ramificări şi conductele paralele, armătura de închidere şi de
reglare, trecerile peste obstacole naturale şi artificiale, ansamblurile de conectare a stațiilor de comprimare,
ansamblurile de lansare şi recepție a dispozitivelor de curățare şi diagnosticare, colectoarele de condensat;
    2) instalațiile de protecție electrochimică a conductei de gaze naturale împotriva coroziunii, inclusiv cîmpurile
anodice, liniile de legătură tehnologică prin cablu cu puncte de amplificare și pilonii sistemelor de
radiocomunicații;
    3) stațiile de radioreleu cu piloni, sistemele de antene, construcțiile de baraj cu echipament, îngrădirile;
    4) liniile de transport al energiei electrice, instalațiile de alimentare cu energie electrică a obiectelor rețelelor de
transport al gazelor naturale;
    5) construcțiile împotriva eroziunii solurilor şi de protecție a conductei de gaze naturale;
    6) trecerile de-a lungul traseului conductei de gaze naturale şi trecerile la nivel peste conducta de gaze naturale,
drumurile permanente, pistele pentru elicoptere amplasate de-a lungul traseului conductei de gaze naturale şi căile
de acces spre ele, indicatoarele de identificare a amplasării conductei de gaze şi a cablurilor de legătură
tehnologică, indicatoarele de semnalizare la intersectarea conductelor de gaze naturale şi a cablurilor de legătură
tehnologică cu căile navigabile interne;
    7) stațiile de comprimare şi stațiile de predare a gazelor;
    8) depozitele de stocare;
    9) stațiile de alimentare a autovehiculelor cu gaze naturale comprimate;
    10) stațiile de măsurare a gazelor naturale. 
    13. Din componența rețelelor de distribuție a gazelor naturale fac parte următoarele obiecte:
    1) conductele de gaze naturale exterioare interrurale și în raza localităților, subterane, terestre, supraterane și
subacvatice, cu robinete de închidere aferente;
    2) stațiile de reglare a presiunii gazelor naturale (SRG), stațiile de reglare a presiunii gazelor naturale de tip bloc
(SRGB);
    3) posturile de reglare a presiunii gazelor naturale (PRG), inclusiv posturile de reglare-măsurare (PRMG) și
punctele de măsurare comercială sau tehnologică a gazelor naturale;
    4) mijloacele de protecție electrochimică contra coroziunii conductelor de gaze subterane și recipientelor din
oțel, inclusiv cîmpurile anodice; 
    5) stațiile de evidență și măsurare a consumului de gaze naturale (SMG), în limitele presiunilor de lucru
conform sistemelor de distribuție a gazelor;
    6) instalațiile de gaze industriale, tehnologice şi agricole;
    7) instalațiile de gaze ale centralelor electrotermice şi termice.
    14. Informația privind amplasarea reală a rețelelor de gaze naturale se prezintă, în termen de 30 zile de la data
punerii în funcțiune, de către operatorii de sistem autorităților administrației publice locale, pentru a fi transpuse
pe hărțile funciare raionale/municipale.
    15. Autoritățile administrației publice locale sînt responsabile pentru transpunerea informației pe hărțile
funciare și informarea persoanelor juridice și fizice interesate cu privire la amplasarea rețelelor de gaze naturale.
    16. Operatorii de sistem oferă gratuit informații persoanelor fizice şi juridice cointeresate, la solicitarea scrisă a
acestora, informații privind amplasarea rețelelor de gaze naturale. 
Secțiunea a 2-a
Factorii de risc al rețelelor de gaze naturale
    17. În funcţie de consecințele unei avarii sau catastrofe cu caracter tehnogen care poate avea la exploatarea
rețelelor de gaze naturale, acestea se atribuie la categoria II de pericol – obiecte industriale care prezintă pericol
înalt.
    18. Factorii de risc sînt următorii:
    1) pentru rețelele de transport al gazelor naturale sînt:
    a) distrugerea conductei de gaze naturale sau a elementelor acesteia, însoțite de împrăștierea fragmentelor de
metal și sol; 
    b) inflamarea produsului în cazul deteriorării conductei şi acțiunea termică a incendiului; 
    d) explozia amestecului de gaze naturale şi aer; 
    e) surparea și deteriorarea clădirilor, construcțiilor, instalațiilor; 
    f) temperatura ridicată a aerului, a obiectelor; 
    g) concentrația redusă de oxigen; 
    h) fumul și produsele combustiei; 
    i) toxicitatea reactivelor folosiți în procesul de producere (metanol, odorizant, alcalii, acizi, bitum, masticuri); 
    j) creșterea nivelului presiunii acustice;
    k) efectele sufocante ale gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor;
    l) poluarea mediului înconjurător cu gaze naturale;
    m) intensificarea vibrațiilor;
    2) pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale sînt:
    a) deflagrația gazelor naturale ca rezultat al scăpărilor de gaze;
    b) explozia amestecului de gaze naturale şi aer;
    c) surparea şi deteriorarea clădirilor, construcțiilor, instalațiilor; 
    d) aprinderea produsului la distrugerea conductei, focul deschis şi acțiunea termică a incendiului; 
    e) temperatura ridicată a aerului, a obiectelor; 
    f) concentrația scăzută a oxigenului; 
    g) produsele arderii; 
    h) efectele negative ale acțiunii gazelor naturale asupra oamenilor şi animalelor. 
Secțiunea a 3-a
Amenajarea traseelor rețelelor de transport 
al gazelor naturale
    19. Traseele conductelor de gaze naturale se marchează cu piloni de identificare cu înălțimea de 1,5–2 m la
suprafața terenului, dotați cu o plăcută informativă. 
    20. Pilonii de identificare şi de avertizare se instalează de-a lungul axei conductei de gaze naturale, după cum
urmează:
    1) pe porțiunile drepte ale traseului în limitele vizibilității, la o distanță de cel mult 500 m;
    2) în punctele de schimbare a direcției traseului;
    3) în locurile de intersectare a conductei de gaze naturale cu:
    a) căile ferate și drumurile publice;
    b) alte comunicații supraterane şi subterane. 
    4) în locurile de traversare a conductei de gaze naturale cu rîurile navigabile și obstacole (prăpastii, rîpe,
canale); 
    5) în locurile de îndeplinire a lucrărilor de reparație şi reconstrucție; 
    6) pentru marcarea locurilor de sondare a terenului, de eroziune, de emersiune a conductei de gaze naturale.
    21. Pe plăcuța informativă se indică:
    1) avertizarea „Atenție! Rețea de gaze naturale”;
    2) dimensiunile zonei de protecție a rețelelor de gaze naturale;
    3) reperarea topografică a indicatorului de identificare a amplasării față de traseul rețelei de gaze naturale (km,
pichetul traseului);
    4) adîncimea de pozare a rețelelor de gaze naturale;
    5) numerele de telefoane, adresa dispeceratului și a serviciului de avarie ale subdiviziunii de producție a
operatorului sistemului de transport, care exploatează tronsonul de conductă respectiv.
    22. Se admite instalarea plăcuțelor informative pe pilonii liniilor electrice aeriene (LEA), pilonii liniilor de
telecomunicații, care trec în paralel cu conducta și pe coloanele de control și măsurare.
    23. Pentru sistemele conductelor de gaze naturale cu mai multe linii se marchează fiecare linie.
    24. Pentru marcarea traseelor cablurilor subterane de legătură tehnologică pe teren se folosesc piloni care se
instalează: 
    1) în fața fiecărui racord şi pe porțiunile drepte ale traseului cablului peste 500 m unul faţă de altul, în limitele
vizibilității directe;
    2) pe porțiunile curbilinii ale traseului, în locurile de deviere maximă (mai mult de 2 m) a traseului de la linia
dreaptă între racorduri; 
    3) la traversarea barierelor de apă; 
    4) la intersectările cu:
    a) comunicațiile subterane de diverse destinații; 
    b) liniile aeriene de legătură, de difuzare prin cablu şi rețelele electrice de transport; 
    5) în punctele de conectare a barelor de lucru, prizelor de pămînt și a protectoarelor; 
    6) pe liniile cablurilor parafulger; 
    7) în locurile de instalare a posturilor de amplificare nedeservite. 
    25. Locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale și a cablurilor de legătură tehnologică cu rîurile
navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare care se instalează de operatorul sistemului de
transport după coordonarea cu organele de administrare a căilor navigabile. 
    26. Operatorul sistemului de transport în comun cu administratorul drumului şi Inspectoratul național de
patrulare instalează, în locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale cu drumurile publice de toate
categoriile, indicatoare rutiere care interzic oprirea/staționarea transportului auto în zona de siguranță a conductei
de gaze naturale. 
    27. În locurile de intersectare a conductei de gaze naturale și a cablurilor de legătură tehnologică cu drumurile
publice şi căile ferate, marcarea conductei şi a cablurilor de legătură tehnologică se efectuează din ambele părți ale
drumurilor publice/căilor ferate.
    28. Marcarea cîmpului anodic al protecției electrochimice se efectuează prin instalarea pilonilor pe perimetrul
cîmpului.
    29. Construcțiile, robinetele şi alte elemente de pe traseul conductei de gaze naturale, care se află la suprafața
terenului, se marchează cu indicatoare de avertizare. 
    30. Toate sectoarele supraterane ale conductei de gaze naturale se îngrădesc pentru a exclude accesul
persoanelor neautorizate la conducta de gaze naturale, cu afișarea inscripției „Trecere interzisă”.
Secțiunea a 4-a
Amenajarea traseelor rețelelor de distribuție 
a gazelor naturale
    31. Traseele conductelor de gaze naturale subterane sînt marcate cu indicatoare de identificare, aplicate pe
repere permanente indiferent de proprietate sau cu stîlpi din beton armat, din metal sau alte materiale cu înălțimea
nu mai puțin de 1,5 m sau alte repere stabile:
    1) pe porțiunile liniare ale traseului în limitele vizibilității, la o distanță de cel mult 200 m în localități;
    2) în punctele de schimbare a direcției conductei de gaze naturale;
    3) în locurile de traversare a conductei de gaze naturale a barierelor navigabile şi nenavigabile, canalelor; 
    4) în locurile intersectării conductelor de gaze naturale cu căile ferate şi drumurile publice (în afara localităților
urbane şi rurale); 
    5) la fiecare construcție aferentă a conductelor de gaze naturale (cămin de gaze, instalație de protecție
electrochimică).
    32. Indicatoarele de identificare conțin informații despre:
    1) distanța pînă la conducta de gaze naturale;
    2) presiunea gazelor naturale și diametrul conductei de gaze naturale;
    3) caracteristica conductei de gaze naturale (adîncimea de pozare a conductei, materialul țevilor);
    4) numărul de telefon al serviciului de dispecerat şi intervenție tehnică. 
    33. Indicatoarele de identificare sau stîlpii din beton armat, din metal sau alte materiale se instalează în perioada
lucrărilor de construcție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale. După punerea în funcțiune, reparația sau
renovarea indicatoarelor de identificare a amplasării rețelelor de gaze naturale se efectuează de către operatorul
sistemului de distribuție.
    34. Locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale cu rîurile navigabile se marchează pe maluri cu
indicatoare de semnalizare, care se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu
acordul organelor de administrare a căilor navigabile. 
    35. În locurile de intersectare a conductelor de gaze naturale cu drumurile publice şi căile ferate marcarea
conductei de gaze naturale se efectuează din ambele părți. 
    36. Obiectele și instalațiile aferente conductei de gaze naturale, amplasate la suprafața traseului, se marchează
cu indicatoare de identificare și avertizare. 
    37. În preajma SRG, PRG, PRMG se instalează indicatoarele care interzic parcarea mijloacelor de transport în
zona de protecție.
Capitolul III
ZONELE DE PROTECȚIE A REȚELELOR DE GAZE 
NATURALE
Secțiunea 1
Zonele de protecție a rețelelor de transport 
al gazelor naturale
    38. Zonele de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale se stabilesc în următoarele cazuri: 
    1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale (indiferent de modul de amplasare), inclusiv la trecerea
prin păduri și plantații forestiere – sub forma unei fîșii de teren limitat de linii convenționale, la o distanță de 25 m
de la axa conductei, din fiecare parte; 
    2) de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale cu mai multe linii – sub forma unei fîșii de teren limitat de
linii convenționale, la o distanță de 25 m de la axele conductelor marginale, din fiecare parte;
    3) de-a lungul trecerilor subacvatice – sub forma unei porțiuni a suprafeței acvatice, de la suprafața pînă la
fundul bazinului acvatic, cuprinsă între două suprafețe paralele, distanțate de la axele conductelor marginale ale
trecerilor la 100 m, din fiecare parte;
    4) în jurul instalațiilor tehnologice, stațiilor de comprimare și stațiilor de predare, stațiilor de măsurare a gazelor
naturale sub forma unui teren, limitat printr-o linie convențională închisă, la o distanță de 100 m de la granițele
teritoriilor obiectelor indicate, în toate direcțiile.
    39. În zona de protecție a rețelelor de transport al gazelor naturale se interzice efectuarea lucrărilor și
întreprinderea acțiunilor care pot determina perturbarea funcționării normale a rețelelor de gaze naturale sau care
pot duce la deteriorarea lor:
    1) permutarea, acoperirea, deteriorarea pilonilor de identificare a amplasării conductei de gaze naturale, a
posturilor de control și măsurare;
    2) efectuarea oricăror lucrări de construcții și montare, chiar și a celor cu caracter provizoriu, cu excepția celor
aferente conductelor sau instalațiilor respective;
    3) plantarea arborilor, arbuștilor și viilor la o distanță mai mică de 3 m de la axa conductei, din fiecare parte; 
    4) efectuarea lucrărilor agricole de afînare a solului la o adîncime mai mare de 0,5 m; 
    5) pătrunderea pe teritoriul obiectelor sau deschiderea trapelor, portiței și ușii punctelor nedeservite de
amplificare a legăturii prin cablu, boxelor de blocare ale sistemelor de telemecanică, îngrădirilor ansamblurilor
armăturii liniare, stațiilor de radioreleu, stațiilor de protecție catodică și de drenaj, căminelor traseelor liniare și de
control, altor instalații liniare, clădiri și construcții aferente;
    6) închiderea și deschiderea robinetelor și vanelor, deconectarea sau conectarea mijloacelor de alimentare cu
energie electrică și de telemecanică a conductelor de gaze naturale; 
    7) stocarea deșeurilor, deversarea soluțiilor acide și de săruri, substanțelor alcaline, blocarea cu diverse articole
de construcții; 
    8) distrugerea construcțiilor de fortificare a malurilor, instalațiilor de evacuare a apei, terasamentelor și altor
construcții (instalații), care protejează conductele de gaze naturale de deteriorare, iar teritoriul adiacent și mediul
înconjurător – de scurgerea accidentală a produsului transportat;
    9) aruncarea ancorelor, navigarea cu ancora aruncată, lanțuri, sonde de măsurat adîncimea, plase de pescuit și
instalații de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare și excavare;
    10) aprinderea focului și depozitarea surselor de foc deschis sau închis;
    11) construirea barajelor, construirea dispozitivelor de evacuare a apei din lacuri și iazuri, a dispozitivelor de
drenare a apelor pluviale și a apelor uzate.
Secțiunea a 2-a
Zonele de protecție a rețelelor de distribuție 
a gazelor naturale
    40. Zonele de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale se stabilesc numai pe traseele conductelor de
gaze naturale, în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 552/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate
privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și ale prezentului Regulament.
    41. Pentru excluderea deteriorării rețelelor de distribuție a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc
zone de protecție:
    1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze naturale exterioare şi construcțiilor sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, sub forma unei suprafețe terestre limitate de linii convenționale la o distanță de 2 m de la axa
conductei, de fiecare parte;
    2) în jurul stațiilor și punctelor de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate separat – sub forma unui
teritoriu limitat de linii convenționale la o distanță de 2 m de la hotarele acestor obiecte, în toate direcțiile. Pentru
punctele de reglare a presiunii gazelor naturale anexate la clădiri, zona de protecție nu este reglementată;
    3) de-a lungul trecerilor subacvatice ale conductelor de gaze naturale de toate presiunile sub formă de spațiu de
apă, mărginit de la suprafața apei pînă la fund prin planuri verticale, de ambele părți la o depărtare de 50 m de la
axele liniilor extreme ale conductelor; 
    4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze naturale distanța de la arbori, construcții, panouri de
reclamă pînă la conducta de gaze este de cel puțin 1 m pe întreaga durată de exploatare a conductei;
    5) în rază de 15 m de la conductele subterane de gaze naturale, la efectuarea în preajma lor a lucrărilor de
excavare și construcție;
    6) pentru liniile electrice aeriene (LEA) cu tensiune mai mică de 1000 V, în cazul intersecțiilor, apropierii sau
poziționării în paralel cu conductele exterioare de gaze naturale, distanța dintre conductorii liniilor electrice
aeriene (în cazul săgeții maxime de atîrnare a conductorilor) și partea constructivă a conductei de gaze naturale, se
stabilește de condițiile stipulate în Normele de amenajare a instalațiilor electrice;
    7) pentru liniile electrice aeriene cu tensiunea mai mare de 1000 V, în cazul intersecțiilor apropierii sau
poziționării în paralel, distanța dintre conductorii liniilor electrice aeriene și partea constructivă a conductei de
gaze naturale se stabilește de condițiile stipulate în Normele de amenajare a instalațiilor electrice.
    42. Măsurarea distanței pentru determinarea zonelor de protecție a conductelor de distribuție a gazelor naturale
se efectuează de la axa conductei – pentru o singură conductă de gaze naturale, şi de la axele conductelor
marginale de gaze naturale – pentru conductele cu mai multe linii. 
    43. Distanțele minime de la conductele de gaze pînă la clădiri și construcții se stabilesc în funcție de importanta
obiectelor, condițiile de pozare a conductei de gaze naturale, presiunea gazelor naturale şi alți factori, dar nu mai
mici decît cele prevăzute în normativele în construcții. 
    44. Proprietarii/deținătorii terenurilor traversate de conducte de gaze naturale sînt obligați să asigure integritatea
conductelor şi accesul liber către acestea a personalului operatorului sistemului de distribuție.
    45. În zonele de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale se interzice îndeplinirea oricăror acțiuni
care pot determina perturbarea funcționării normale a rețelelor sau deteriorarea lor:
    1) permutarea, acoperirea, distrugerea indicatoarelor de identificare a amplasării rețelelor de gaze naturale,
posturilor de control şi măsurare;
    2) depozitarea articolelor de construcții, a solului și altor materiale sau deșeuri;
    3) îngrădirea şi blocarea zonelor de protecție, reținerea accesului personalului operatorului sistemului de
distribuție către rețele și a procesului de deservire şi de înlăturare a deteriorărilor la rețelele de distribuție a gazelor
naturale;
    4) excavarea beciurilor, săparea şi prelucrarea solului cu utilaje şi mecanisme agricole la o adîncime mai mare
de 0,3 m;
    5) pătrunderea pe teritoriul și deschiderea ușilor şi porților SRG, PRG, PRMG, a instalațiilor de protecție
împotriva coroziunii, capacelor căminelor de gaze naturale;
    6) fixarea, sprijinirea de conductele supraterane de gaze naturale, de pilonii lor, îngrădirile şi clădirile rețelelor
de distribuție a gazelor naturale, precum și aruncarea pe acestea a obiectelor străine, cablurilor, scărilor, urcarea pe
ele;
    7) manipularea robinetelor de închidere, a mijloacelor de alimentare cu energie electrică şi telemecanică a
conductelor; 
    8) deversarea soluțiilor acide şi de săruri, a substanțelor alcaline; 
    9) distrugerea construcțiilor de fortificare a malurilor, instalațiilor de evacuare a apei, terasamentelor şi altor
construcții (instalații), ce protejează conductele de gaze naturale de distrugere;
    10) aruncarea ancorelor, navigarea cu ancore, lanțuri, sonde de măsurat adîncimea, plaselor de pescuit şi
instalațiilor de dragare lăsate, executarea lucrărilor de dragare şi excavare;
    11) aprinderea focului şi a surselor de foc deschis sau închis; 
    12) efectuarea neautorizată a săpăturilor şi altor lucrări de terasament, necoordonate cu operatorii sistemelor de
distribuție a gazelor naturale. 
Secțiunea a 3-a
Notificarea lucrărilor și activităților în zona 
de protecție 
    46. În zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, fără acordul operatorului de sistem pentru executarea
lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
    1) plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor; 
    2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de
parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;
    3) demolarea şi reconstrucția podurilor, colectoarelor, drumurilor publice şi căilor ferate, în caz de amplasare pe
acestea a rețelelor de distribuție a gazelor naturale;
    4) desfășurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare;
    5) efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi planificare a terenului; 
    6) efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de
dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive, eliberat de organele de resort;
    7) efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi altor lucrări de
cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control, cu prelevarea probelor de sol (cu excepția
probelor de sol fertil);
    8) depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea
animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, vînatul şi colectarea plantelor acvatice, organizarea
adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheață;
    9) efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la
conducta de distribuție a gazelor naturale. 
    47. Lucrările agricole, altele decît cele menționate la pct.46 subpct.1), se exceptează de obligativitatea deținerii
acordului pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale.
    48. Activitățile menționate la pct.46 subpct.1)-9) se efectuează în prezența reprezentantului desemnat al
operatorului de sistem la locul executării lucrărilor.
    49. Pentru eliberarea acordului pentru executarea lucrărilor se stabilesc următoarele etape: 
    1) depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea acordului pentru executarea lucrărilor conform
modelului indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de începerea
lucrărilor;
    2) eliberarea acordului pentru executarea lucrărilor în zonele de protecţie a rețelelor de gaze naturale, care
corespunde modelului indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    3) executarea lucrărilor în prezența reprezentantului operatorului de sistem, cu înștiințarea operatorului de
sistem cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.
    50. Cererea pentru eliberarea acordului pentru executarea lucrărilor se transmite prin poștă, fax, e-mail sau se
depune direct la oficiul operatorului de sistem, însoțită de următoarele documente:
    1) documentația de proiect (copie sau extras) pentru locul efectuării lucrărilor în zona de protecție;
    2) planul de efectuare a lucrărilor;
    3) ordinul de numire de către solicitant a persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor (în cazul persoanelor
juridice);
    4) informații despre executorul lucrărilor (denumirea/numele, prenumele, adresa juridică).
    51. Operatorul de sistem eliberează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, acordul pentru
executarea lucrărilor, cu condiția corespunderii documentelor anexate prevederilor actelor normative. 
    52. Acordul pentru executarea lucrărilor în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale nu poate fi eliberat în
următoarele cazuri:
    1) necorespunderea documentației de proiect/planului de efectuare a lucrărilor pentru locul efectuării lucrărilor
în zonele de protecție;
    2) determinarea erorilor în documentele anexate la cererea pentru eliberarea acordului pentru executarea
lucrărilor, în condițiile pct. 54;
    3) prezentarea setului incomplet, anexat la cererea pentru eliberarea acordului pentru executarea lucrărilor;
    4) existența sau apariția iminentă a factorilor de risc major de deflagrație; 
    5) starea tehnică a tronsonului de conductă necesită lucrări de reparație. 
    53. Refuzul de a eliberarea acordul pentru executarea lucrărilor din partea operatorului de sistem se prezintă în
scris, cu justificarea și indicarea temeiului de refuz.
    54. În cazul constatării erorilor în documentele anexate la cererea pentru eliberarea acordului pentru executarea
lucrărilor, operatorul de sistem notifică solicitantului necesitatea înlăturării neconformităților, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data depunerii cererii, și suspendarea termenului de eliberare a acordului respectiv pe perioada
înlăturării acestora.
    55. Termenul indicat la pct.51 se repune de la data prezentării confirmării înlăturării neconformităților. 
    56. În acordul pentru executarea lucrărilor se menționează:
    1) posibila apariție sau existența factorilor de risc;
    2) hotarele de delimitare a zonei de protecție de la axa conductei de gaze naturale (conductele marginale),
stabilite de prezentul Regulament și de normele de proiectare în construcții; 
    3) condițiile în care se îndeplinesc lucrările; 
    4) măsurile de precauție; 
    5) cerințele de securitate care se respectă la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări; 
    6) etapele lucrărilor care se execută în prezența sau sub supravegherea reprezentantului operatorului de sistem. 
    57. Operatorul de sistem asigură prezența reprezentantului acestuia la locul executării lucrărilor. 
    58. În cazul în care operatorul de sistem nu a eliberat acordul pentru executarea lucrărilor în termenul stabilit la
pct.51 și în lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia, persoanele fizice și juridice inițiază lucrările
notificate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale.
    59. Pînă la eliberarea acordului respectiv, operatorul de sistem efectuează, în caz de necesitate, inspectarea
tronsonului conductei de gaze naturale ce trece prin zona acestor lucrări, în scopul determinării stării tehnice şi a
nivelului de securitate, precum şi precizării poziției conductei de gaze naturale şi a tuturor construcțiilor aferente
ei. 
    60. În cazul în care se stabilește că starea tehnică a tronsonului de conductă necesită lucrări de reparație pentru
prevenirea posibilității de deteriorare sau a scurgerii de gaze naturale, operatorul de sistem notifică solicitantului
necesitatea efectuării lucrărilor respective de reparație și a termenului finalizării acestora. 
Secțiunea a 4-a
Organizarea și executarea lucrărilor în zonele 
de protecție a rețelelor de gaze naturale
    61. Pentru exploatarea şi întreținerea rețelelor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor şi a altor
intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale, cu notificarea prealabilă a proprietarului
terenului sau al bunului imobil, operatorul sistemului de transport sau de distribuție este în drept:
    1) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalații pentru întreținere, revizie, reparație şi alte intervenții
necesare pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor de gaze naturale; 
    2) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea; 
    3) să afecteze culturi, plantații sau alte amenajări existente şi să restrîngă activitățile proprietarului în măsura şi
pe durata strict necesar pentru executarea lucrărilor de întreținere, revizie, reparație sau a altor intervenții pentru
asigurarea funcționării normale a rețelelor de gaze naturale.
    62. Operatorii de sistem sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la pct.61 şi să
achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse
la efectuarea lucrărilor menționate, inclusiv în cazul înlăturării consecințelor avariilor, în conformitate cu
prevederile cadrului legislativ în vigoare.
    63. Persoanele fizice și juridice care au obținut acordul pentru executarea lucrărilor sînt obligate să
îndeplinească lucrările în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, cu respectarea condițiilor ce asigură
integritatea conductelor de gaze naturale, mijloacelor de legătură tehnologică şi a indicatoarelor de identificare.
    64. Pe terenurile irigabile care se află în zona de protecție a conductelor de gaze naturale, lucrările ce țin de
inundarea temporară a terenurilor se efectuează în baza acordului expus în formă scrisă dintre
proprietarii/deținătorii de terenuri și operatorul de sistem. 
    65. În cazul depistării, la locul executării lucrărilor, a comunicațiilor şi construcțiilor subterane care nu sînt
reflectate în documentația de proiect, lucrările se sistează imediat şi se iau măsuri de asigurare a integrității acestor
comunicații şi construcții, se stabileşte apartenența lor şi se solicită prezența reprezentantului întreprinderii de
exploatare a acestor comunicații şi construcții. 
    66. Dacă în procesul executării lucrărilor se constată deteriorarea conductei de gaze naturale sau scurgerea
gazelor naturale, personalul şi mijloacele tehnice se retrag în mod de urgență în afara limitelor zonei de protecție,
cu informarea imediată a operatorului de sistem despre cele întîmplate.
    67. Pînă la sosirea echipei de intervenție, conducătorul lucrărilor este obligat să întreprindă măsuri de prevenire
a accesului persoanelor străine şi a mijloacelor de transport în zona de protecție și să informeze autoritățile
administrației publice locale. 
    68. Personalul de exploatare a comunicațiilor inginerești şi a obiectelor situate în zona amplasării conductei de
gaze naturale, precum şi persoanele fizice care au descoperit deteriorarea conductei de gaze naturale sau scurgerea
gazelor naturale, sînt obligate să înștiințeze imediat serviciul de dispecerat sau de intervenție a operatorului de
sistem. 
    69. Informația despre evoluția posibilă a factorilor de risc, în cazul depistării deteriorării conductei sau scurgerii
de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiectele, clădirile şi construcțiile exploatate de
alte întreprinderi, se transmite către serviciul de dispecerat al operatorului de sistem, întreprinderilor-proprietare
ale acestor obiecte, precum şi autorităților administrației publice locale. 
    70. În cazul unei avarii la rețelele de gaze naturale, operatorul de sistem care exploatează tronsonul de conductă
avariat începe imediat lichidarea avariei în conformitate cu planul de acțiuni de localizare și lichidare a efectelor
produse de avarie.
    71. Atunci cînd în timpul executării lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze executantul a admis
deteriorarea indicatoarelor de identificare a amplasării conductei de gaze naturale și/sau de semnalizare,
restabilirea lor se efectuează din contul executantului lucrărilor și predate operatorului de sistem, cu semnarea
unui act de predare-primire.
    72. Construirea cartierelor locative (localităților), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor (locative şi
nelocative), construcțiilor şi a instalațiilor pentru diverse destinații poate fi efectuată cu respectarea strictă a
distanțelor minime de la axa conductei de gaze naturale (de la obiectele ei) stabilite în normativele în construcții.
    73. În cazul deteriorării conductei de gaze naturale sau a stratului de izolare în timpul efectuării lucrărilor de
excavație sau de construcție, persoana juridică sau fizică care îndeplinește lucrările menţionate anunță imediat
operatorul de sistem. 
    74. La efectuarea lucrărilor de excavație sau de construcție în zona de protecție a conductelor de gaze naturale
din polietilenă, persoana juridică sau fizică care îndeplinește lucrările menţionate asigură integritatea cablului
trasator şi banda de avertizare (folie metalică), care permit determinarea poziției conductelor de gaze naturale cu
ajutorul aparatelor, iar în cazul deteriorării –anunță imediat operatorul de sistem. 
Capitolul IV 
INTERDEPENDENȚA ȘI CONLUCRAREA 
ÎNTREPRINDERILOR ALE CĂROR COMUNICAŢII 
SÎNT AMPLASATE ÎN ACELAȘI CORIDOR TEHNIC 
SAU SE INTERSECTEAZĂ
    75. Aspectele concrete privind conlucrarea întreprinderilor, ale căror comunicații sînt amplasate în același
coridor tehnic sau se intersectează, atît în procesul de exploatare a comunicațiilor, cît și în timpul lichidării
avariilor la ele, se stabilesc prin contracte mutuale dintre aceste întreprinderi.
    76. Comunicațiile amplasate în coridorul tehnic, precum și sectoarele de comunicații care îl intersectează, se
dotează, în limitele coridorului tehnic, cu sisteme comune de protecție împotriva coroziunii și împotriva
calamităților naturale (alunecări de teren, inundații). De asemenea, localitățile trebuie să fie protejate de scurgerile
accidentale ale produselor transportate.
    77. Amplasamentul fiecărei comunicații inginerești în coridorul tehnic se marchează pe teren distinct cu
indicatoare de identificare a amplasării fiecărei comunicații inginerești.
    78. Întreprinderile care exploatează comunicațiile inginerești amplasate în același coridor tehnic elaborează, în
comun, schema generală a obiectelor, cu indicarea exactă a amplasării lor reciproce, iar lucrătorii tuturor
întreprinderilor care deservesc comunicațiile din coridorul tehnic dețin schema menționată la locurile de muncă.
Modificările introduse în schemă se aduc la cunoștința tuturor întreprinderilor interesate în termen de 30 de zile.
    79. În scopul asigurării integrității și condițiilor inofensive de funcționare a comunicațiilor în coridorul tehnic,
întreprinderile exploatatoare ale acestora sînt obligate să elaboreze instrucțiunea privind supravegherea comună și
întreținerea comunicațiilor în coridorul tehnic. În instrucțiune se reflectă:
    1) componența comunicațiilor, cu indicarea caracteristicilor tehnice de bază ale acestora;
    2) hotarele de delimitare ale coridorului tehnic, inclusiv zonele de protecție a tuturor comunicațiilor din acest
coridor;
    3) lista întreprinderilor responsabile de exploatarea comunicațiilor, adresele şi modul de comunicare;
    4) particularitățile specifice ale avariilor şi defecțiunilor pentru fiecare comunicație din coridorul tehnic;
    5) organizarea şi desfășurarea inspectării, protecției şi înștiințării despre încălcările constatate în coridorul
tehnic, despre avariile şi defecțiunile comunicațiilor;
    6) modul de coordonare şi efectuare a lucrărilor de intervenție şi restabilire;
    7) termenele, volumul şi modul de revizie anuală a comunicațiilor din coridorul tehnic şi lichidarea defectelor
constatate;
    8) organizarea şi volumele de acordare a ajutorului reciproc la lichidarea avariilor şi consecințelor acestora;
    9) modul de întreținere tehnică şi reparare a obiectelor auxiliare comune (trecerilor de-a lungul coridorului,
podurilor şi pasajelor de nivel).
    80. Întreprinderile care exploatează comunicațiile în același coridor tehnic trebuie să dispună de planuri de
localizare și lichidare a posibilelor avarii şi a consecințelor acestora, precum și planuri de interacțiune, în care se
prevăd măsurile necesare de prevenire a defecțiunilor la obiectele învecinate din coridorul tehnic. Planurile
menţionate se coordonează cu toate întreprinderile, care exploatează obiecte în coridorul tehnic şi prevăd
participarea comună a acestora la lucrările de intervenție şi restabilire.
    81. Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor rețelelor de gaze
naturale poartă răspundere în conformitate cu legea şi compensează prejudiciile cauzate rețelelor de gaze naturale,
mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice.
    În cazul deteriorării comunicațiilor inginerești în timpul executării lucrărilor în coridorul tehnic sau a avariei la
comunicațiile vecine, cercetarea se efectuează în comun cu participarea reprezentanților tuturor întreprinderilor
interesate.
    82. Modul de executare a lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare, reparare şi a celor preventive la
comunicațiile din coridorul tehnic se coordonează cu toți proprietarii comunicațiilor amplasate în acest coridor
tehnic. În cazuri de urgență se admite demararea lucrărilor de restabilire fără o coordonare prealabilă, cu
întreprinderea măsurilor de asigurare a integrității celorlalte comunicații şi cu înștiințarea proprietarilor despre
executarea lucrărilor de urgență în coridorul tehnic.
    83. Lichidarea consecințelor avariilor în coridorul tehnic se efectuează conform planului coordonat cu toate
întreprinderile interesate.
    84. Înlăturarea consecințelor calamităților naturale (alunecări de teren, inundații) din coridorul tehnic se
efectuează de către întreprinderi în comun. 
    85. Proiectele privind construcția conductelor noi şi reconstrucția celor în funcțiune în coridorul tehnic se
coordonează cu toate întreprinderile care exploatează comunicațiile, amplasate în acest coridor, iar în timpul
efectuării lucrărilor, conform acestor proiecte, se asigură exploatarea inofensivă a tuturor comunicațiilor din acest
coridor tehnic.
    86. Oricare lucrări de construcție-montare şi de terasament în coridorul tehnic pot fi executate numai în baza
proiectului de executare a lucrărilor şi a acordului în scris de la toate întreprinderile care exploatează comunicațiile
în acest coridor tehnic.
    87. Personalul autorizat şi persoanele cu funcții de răspundere, care efectuează inspectarea comunicațiilor,
amplasate în coridorul tehnic, în cazul constatării executării de către persoane străine a unor lucrări de construcție,
explorare sau de altă natură sînt obligați să se convingă de existența acordului corespunzător în scris, iar în cazul
lipsei unui asemenea acord sau nerespectarea condițiilor tehnice menționate în acesta – să sisteze lucrările.
    88. Litigiile apărute între întreprinderile care exploatează comunicațiile, amplasate în coridorul tehnic, se
soluționează în ordinea stabilită de legislație.
HGO1104/2018
Внутренний номер:  378529  Карточка документа
Varianta în limba de stat

Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1104 
от  14.11.2018

об утверждении Положения об охранных зонах 


сетей природного газа

Опубликован : 21.12.2018 в Monitorul Oficial Nr. 499-503     статья № : 1313     Дата


вступления в силу : 21.03.2019

    На основании пункта l) части (1) статьи 4 Закона № 108/2016 о природном газе
(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 193–203, ст. 415) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить Положение об охранных зонах сетей природного газа (прилагается).
    2. Министерству экономики и инфраструктуры в 6-месячный срок привести
ведомственные нормативные акты в соответствие с положениями настоящего
постановления.
    3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
экономики и инфраструктуры.
    4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев с даты
опубликования.

    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                                    Павел ФИЛИП

    Контрасигнует:
    министр экономики
    и инфраструктуры                                          Кирил ГАБУРИЧ

    № 1104. Кишинэу, 14 ноября 2018 г.

Утверждено
Постановлением Правительства 
№ 1104/2018

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранных зонах сетей природного газа
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Целью Положения об охранных зонах сетей природного газа (в дальнейшем
– Положение) является выявление и установление охранных зон сетей природного газа.
   2. Охранные зоны сетей природного газа являются зонами, в которых устанавливаются
запреты на доступ лиц, размещение сооружений и характер мероприятий, которые могут
проводиться с целью обеспечения постоянного доступа операторов передающей или
распределительной систем для реализации мероприятий по эксплуатации,
обслуживанию, текущему мониторингу, в том числе реализации вмешательств в срочном
режиме, и исключения возможного повреждения сетей природного газа.
    3. Для целей настоящего Положения используются понятия:
    оператор распределительной системы, оператор передающей системы, системный
оператор, распределительная сеть природного газа, сеть природного газа, передающая
сеть природного газа, охранная зона сетей природного газа – в смысле Закона
№ 108/2016 о природном газе;
    опасный производственный объект – в значении Закона № 116/ 2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов;
следующие основные понятия означают:
    технический коридор – область, которая простирается на поверхности почвы с обеих
сторон труб/кабелей (трубопроводов природного газа, кабелей, воздушных линий
электропередачи) и измеряется в горизонтальной проекции от кромки наружного
трубопровода/кабеля с охранными зонами, которые частично совпадают или граничат;
    зона безопасности – прилегающая к сетям природного газа зона, установленная вдоль
трассы сети природного газа, границы разграничения зоны находятся на минимальном
расстояния от оси трубопровода природного газа, установленные нормативами в
строительстве, в пределах которых вводится запрет на режим деятельности и
строительства в целях обеспечения безопасности и защиты жизненно важных интересов
лиц, общества и услуг в случае аварий и их последствий. Охранная зона сетей
природного газа является частью зоны безопасности.
    4. Системные операторы выполняют работы, необходимые для того, чтобы исключить
создание аварийных ситуаций и негативного воздействия на окружающую среду.
    5. Собственники сетей природного газа, системные операторы, органы местного
публичного управления, собственники/обладатели земель, физические и юридические
лица, которые выполняют работы или любую другую деятельность в охранных зонах
сетей природного газа, несут ответственность за несоблюдение требований настоящего
Положения в соответствии с действующим законодательством.
    6. Органы местного публичного управления, ответственные за информирование
населения и заинтересованных лиц о требованиях настоящего Положения.
    7. Органы местного публичного управления принимают решения о выделении и
отчуждении земельных участков любого назначения в зоне расположения сетей
природного газа, при условии согласования проектов указанных решений системными
операторами.
   8. В случае нарушений требований настоящего Положения, которые ведут
впоследствии к снижению надежности поставки природного газа и/или посредством
которых создается угроза безопасности людей, имуществу или окружающей среде,
системные операторы обязаны принять срочные меры в целях предупреждения аварий и
катастроф техногенного характера, в том числе приостановить выполнение работ и
обратиться в компетентные органы.
Глава II
СТРУКТУРА И ОБУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Раздел 1
Cтруктура сетей природного газа
    9. В зависимости от объема работы и сложности выполненных работ сети природного
газа подразделяются на:
    1) передающие сети;
    2) распределительные сети.
    10. Передающие сети природного газа служат для транспортировки природного газа и
в зависимости от рабочего давления классифицируются на 2 класса:
    1) класс I – рабочее давление от 2,5 до 10,0 MPa включительно;
    2) II класс – рабочее давление от 1,2 до 2,5 MPa включительно.
    11. Распределительные сети природного газа служат для распределения природного
газа и в зависимости от режимного давления транспортируемого газа делятся на 4
категории:
    1) высокого давления I категории – режимное давление в трубопроводе газа составляет
от более 0,6 MPa до 1,2 MPa включительно;
    2) высокого давления II категории – режимное давление в трубопроводе газа
составляет от более 0,3 MPa до 0,6 MPa включительно;
    3) среднего давления – режимное давление в трубопроводе газа составляет от более
0,005 MPa до 0,3 MPa включительно;
    4) низкого давления – режимное давление составляет до 0,005 MPa.
    12. В состав передающих сетей природного газа входят следующие объекты:
    1) магистральные трубопроводы природного газа с ответвлениями и параллельными
трубопроводами, арматура закрытия и регулировки, переходы через естественные и
искусственные препятствия, узлы соединения станций сжатия, узлы запуска и приема
устройств очистки и диагностики, коллекторы конденсата;
    2) установки электрохимической защиты трубопровода природного газа от коррозии, в
том числе анодные поля, кабельные линии технологической связи с точками усиления и
опорами систем радиосвязи;
    3) радиорелейные станции со столбами, системы антенн, защитные сооружения с
оборудованием, ограждения;
    4) линии передачи электроэнергии, устройства электроснабжения объектов
передающих сетей природного газа;
    5) сооружения, защищающие от эрозии почв, а также трубопровод природного газа;
   6) переходы вдоль трассы трубопровода природного газа и переходы на уровне через
трубопровод природного газа, постоянные дороги, взлетно-посадочные полосы для
вертолетов, расположенных вдоль трассы трубопровода природного газа, и подъезды к
ним, индикаторы идентификации местонахождения трубопровода природного газа и
кабелей технологической связи, сигнальные знаки при пересечении трубопроводов
природного газа и кабелей технологической связи с внутренними судоходными путями;
    7) станции сжатия и станции передачи газа;
    8) склады хранения;
    9) автомобильные газозаправочные станции;
    10) станции измерения природного газа.
    13. В состав распределительных сетей природного газа входят следующие объекты:
    1) внешние трубопроводы природного газа вне и в пределах населенных пунктов,
подземные, наземные, надземные и подводные, с вентилями закрытия на них;
    2) газорегуляторные станции (ГРС) давления природного газа, газорегуляторные
станции блочного типа (БГРС);
    3) газорегуляторные пункты (ГРП) давления природного газа, включая шкафные
газорегуляторные пункты (ШГРП) и пункты измерения природного газа коммерческого и
технологического характера;
    4) средства электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов и
резервуаров из стали, включая анодные поля;
    5) газоизмерительные станции потребления природного газа (ГИС) в пределах рабочих
давлений в соответствии с системами распределения газа;
    6) газоиспользующие технологические установки промышленных и
сельскохозяйственных предприятий;
    7) газоиспользующие установки тепловых электростанций и котельных.
  14. Информация о реальном размещении сетей природного газа представляется
системными операторами органам местного публичного управления для перенесения на
районные/муниципальные земельные карты в течение 30 дней с даты ввода в
эксплуатацию.
    15. Органы местного публичного управления несут ответственность за перенос
информации на земельные карты и информирование заинтересованных юридических и
физических лиц о расположении сетей природного газа.
    16. Системные операторы представляют бесплатно информацию по письменному
заявлению заинтересованным физическим и юридическим лицам о расположении сетей
природного газа.
Раздел 2
Факторы риска сетей природного газа
    17. В зависимости от последствий аварии или катастрофы техногенного характера,
возникающих при эксплуатации сетей природного газа, которые относятся ко II
категории опасности, а именно – к производственным объектам, представляющим
высокую степень опасности.
    18. Факторами риска являются:
    1) для передающих сетей природного газа:
    a) разрушение трубопровода природного газа или его элементов в сопровождении с
рассеиванием осколков металла и грунта;
    b) воспламенение продукта в случае повреждения трубопровода и воздействия
тепловой энергии от пожара;
    d) взрыв смеси природного газа и воздуха;
    e) разрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
    f) высокая температура воздуха, объектов;
    g) сниженная концентрация кислорода;
    h) дым и продукты сгорания;
    i) токсичность реактивов, используемых в процессе производства (метанол,
освежитель, щелочи, кислоты, битум, мастика);
    j) повышение уровня акустического давления;
    k) эффект удушья от воздействия природного газа на людей и животных;
    l) загрязнение окружающей среды природным газом;
    m) усиление вибрации;
    2) для распределительных сетей природного газа:
    a) взрыв газа в результате утечек газа;
    b) взрыв смеси природного газа и воздуха;
    c) разрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
    d) воспламенение продукта в случае повреждения трубопровода, открытый огонь и
воздействие тепловой энергии пожара;
    e) высокая температура воздуха, предметов;
    f) сниженная концентрация кислорода;
    g) продукты сгорания;
    h) негативные эффекты воздействия природных газов на людей и животных.
Раздел 3
Обустройство маршрутов передающих 
сетей природного газа
    19. Трассы трубопроводов природного газа отмечаются опознавательными столбами
высотой 1,5–2 м от поверхности земли, оснащенными информационной табличкой.
    20. Опознавательные и предупредительные столбы устанавливаются вдоль оси
трубопровода природного газа следующим образом:
    1) на прямых участках трассы в пределах видимости, на расстоянии не более 500 м;
    2) в точках изменения направления трассы;
    3) в местах пересечения трубопровода природного газа c:
    а) железными дорогами и дорогами общего пользования;
    b) другими надземными и подземными коммуникациями;
    4) в местах пересечения трубопровода природного газа с судоходными реками и
препятствиями (пропасти, овраги, каналы);
    5) в местах выполнения работ по ремонту и реконструкции;
    6) для маркировки мест зондирования земли, эрозии, надводной части трубопровода
природного газа.
    21. На информационной табличке указываются:
    1) предупреждение «Внимание! Сеть природного газа»;
    2) размеры охранной зоны сетей природного газа;
    3) топографическая привязка места расположения опознавательного столба по
отношению к трассе сети природного газа (км, пикет трассы);
    4) глубина прокладки сетей природного газа;
    5) номера телефонов, адрес диспетчера и аварийной службы производственного
подразделения оператора передающей системы, которое эксплуатирует соответствующий
участок трубопровода.
    22. Допускается установка информационных табличек на опорах воздушных линий
электропередачи (LEA), опорах линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и
на столбах контроля и измерения.
    23. Для систем трубопроводов природного газа с несколькими линиями отмечается
каждая линия.
    24. Для обозначения трасс подземных кабелей технологической связи на поверхности
используются столбы, которые устанавливаются:
    1) перед каждым подключением и на прямых участках трассы кабеля свыше 500 м друг
от друга, в пределах прямого обзора;
    2) на криволинейных участках маршрута, в местах максимального отклонения (более 2
м) трассы от прямой линии между патрубками;
    3) на пересечении водных барьеров;
    4) в местах пересечения с:
    а) подземными коммуникациями различного назначения;
    b) воздушными линиями связи, кабельного вещания и линиями электропередачи;
    5) в точках подключения рабочих шин, заземления и защиты;
    6) линиями кабелей громоотводов;
    7) местами установки необслуживаемых пунктов усиления.
   25. Места пересечения трубопроводов природного газа и кабелей технологической
связи с судоходными реками отмечаются на берегах сигнальными указателями, которые
устанавливаются оператором передающей системы, после согласования с органами
управления водными путями.
    26. Оператор передающей системы совместно с администратором дороги и
Национальным инспекторатом патрулирования устанавливает в местах пересечения
трубопроводов природного газа с дорогами всех категорий дорожные знаки,
запрещающие остановку/стоянку автомобильного транспорта в зоне безопасности
газопровода природного газа.
   27. В местах пересечения трубопровода природного газа и кабелей технологической
связи с общественно полезными и железными дорогами, маркировка трубопровода и
кабелей технологической связи осуществляется с обеих сторон общественно
полезных/железных дорог.
    28. Маркировка анодного поля электрохимической защиты осуществляется путем
установки столбов по периметру поля.
    29. Предупредительными знаками отмечаются сооружения, краны и другие элементы
на трассе трубопровода природного газа, который находится на поверхности земли.
    30. Все наземные сектора трубопровода природного газа ограждаются для исключения
доступа посторонних лиц к газопроводу с указанием предупреждения «Проход
запрещен».
Раздел 4
Обустройство трасс распределительных 
сетей природного газа
    31. Трассы подземных трубопроводов природного газа, отмеченные индикаторами
идентификации, наносятся на постоянные ориентиры, независимо от собственности, или
на столбы из железобетона, металла или других материалов высотой не менее 1,5 м либо
другие устойчивые ориентиры:
    1) на линейные участки трассы, в пределах видимости, на расстоянии не более 200 м в
населенных пунктах;
    2) в точках изменения направления трубопровода природного газа;
    3) в местах пересечения трубопровода природного газа с судоходными и
несудоходными препятствиями, каналами;
    4) в местах пересечения трубопроводов природного газа с железными дорогами и
дорогами общего пользования (вне населенных городских и сельских пунктов);
    5) на каждое сооружение, относящееся к трубопроводам природного газа (колодец
осмотра, установки электрохимической защиты).
    32. На информационной табличке указывается информация о:
    1) расстоянии до трубы природного газа;
    2) давлении природного газа и диаметре трубопровода природного газа;
    3) характеристиках трубопровода природного газа (глубина прокладки трубопровода,
материал труб);
    4) номере телефона диспетчерской службы и технического вмешательства.
    33. Индикаторы идентификации или столбы из железобетона, металла или других
материалов устанавливаются во время строительства распределительных сетей
природного газа. После ввода в эксплуатацию, ремонт или обновление индикаторов
идентификации расположения сетей природного газа осуществляется оператором
системы распределения.
    34. Места пересечения трубопроводов природного газа с судоходными реками
обозначаются на берегах сигнальными указателями, которые устанавливаются во время
строительства распределительных сетей природного газа по согласованию с органами
управления водных путей.
    35. В местах пересечения трубопроводов природного газа с дорогами общего
пользования и железными дорогами маркировка трубопровода природного газа
наносится с обеих сторон.
    36. Объекты и сооружения, связанные с трубопроводом природного газа,
расположенные на поверхности трассы, маркируются информационными табличками и
предупреждениями,
    37. Вблизи ГРС, ГРП, ШГРП устанавливаются знаки, запрещающие стоянку
транспортных средств в охранной зоне.
Глава III
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ СЕТЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Раздел 1
Охранные зоны передающих сетей природного газа
    38. Охранные зоны передающих сетей природного газа устанавливаются в следующих
случаях:
    1) вдоль трасс трубопроводов природного газа (независимо от способа размещения),
включая переход через лес и лесные насаждения – в виде полос на участке земли,
ограниченном условными линиями, на расстоянии 25 м от оси трубопровода с каждой
стороны;
    2) вдоль трасс трубопроводов природного газа с несколькими линиями – в виде полос
на участке земли, ограниченном условными линиями, на расстоянии 25 м от оси крайних
трубопроводов с каждой стороны;
    3) вдоль подводных переходов – в виде части водной поверхности, от поверхности до
дна водного бассейна, в диапазоне между двумя параллельными поверхностями,
отстоящими от оси крайних водопроводов на 100 м с каждой стороны;
   4) вокруг технологических установок, станций сжатия и станций передачи газа, станций
измерения природного газа – в виде участка земли, ограниченного закрытой линией, на
расстоянии 100 м от границ территорий указанных объектов, во всех направлениях.
    39. В охранной зоне передающих сетей природного газа запрещается проведение работ
и принятие мер, которые могут вызвать нарушение нормального функционирования
сетей природного газа или которые могут привести к их повреждению, в частности:
    1) перемещение, покрытие, повреждение опознавательных столбов расположения
трубопровода природного газа, пунктов контроля и измерений;
    2) проведение каких-либо строительных работ и монтажа, даже временного характера,
за исключением работ, связанных с соответствующими трубопроводами или
установками;
    3) посадка деревьев, кустарников и виноградников на расстоянии менее 3 м от оси
трубопровода с каждой стороны;
    4) проведение сельскохозяйственных работ по разрыхлению почвы на глубину более
0,5 м;
    5) проникновение на территорию объекта или открытие люков, калиток и дверей
необслуживаемых пунктов усиления кабельной связи, отсеков блокировки систем
телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций
катодной защиты и дренажа, линейных и смотровых колодцев, других линейных
сооружений, зданий и сооружений, прилегающих к ним;
    6) открытие и закрытие кранов и задвижек, отключение или подключение средств
электроснабжения и телемеханики трубопроводов природного газа;
    7) хранение отходов, сброса растворов кислот и солей, щелочных веществ,
блокирование различными строительными материалами;
    8) разрушение сооружений по укреплению берегов, установок слива воды, земляных
платформ и других строений (сооружений), которые защищают трубопроводы
природного газа от повреждения, а прилегающую территорию и окружающую среду – от
случайного слива транспортируемого продукта;
    9) бросание якоря, прохождение с отданным якорем, цепи, датчики измерения
глубины, рыболовные сети и брошенные приспособления для дноуглубительной работы,
выполнения работ по выемке грунта и земляные работы;
    10) разведение огня и размещение каких-либо источников открытого или закрытого
огня;
    11) строительство плотин для слива воды из озер и водоемов, устройств дренажа
ливневых и сточных вод.
Раздел 2
Охранные зоны распределительных 
сетей природного газа
    40. Охранные зоны распределительных сетей природного газа предусматриваются
только на трассах трубопроводов природного газа в соответствии с Постановлением
Правительства № 552/2017 об утверждении Минимальных требований безопасности при
эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов и настоящим
Положением.
    41. Для исключения повреждения распределительных сетей природного газа и
связанных с ними объектов устанавливаются охранные зоны:
    1) вдоль трасс внешних трубопроводов природного газа и сооружений систем
газоснабжения в виде наземной поверхности, ограниченной условными линиями на
расстоянии 2 м от оси трубопровода с каждой стороны;
   2) вокруг станций и пунктов регулирования давления газа, расположенных отдельно – в
виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 2 м от границ этих
объектов во всех направлениях. Для пунктов регулирования давления природного газа,
прилегающих к зданиям, охранная зона не регламентируется;
   3) вдоль подводных переходов трубопроводов природного газа всех давлений в виде
водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными
плоскостями по обе стороны на расстоянии 50 м от осей крайних линий трубопроводов;
    4) для участков наземного трубопровода природного газа расстояние от деревьев,
строений, панно объявлений до газопровода составляет не менее 1 м на протяжении всего
срока эксплуатации трубопровода;
    5) в радиусе 15 м от подземных трубопроводов природного газа, при проведении
вблизи них земляных и строительных работ;
   6) для линий воздушной электропередачи (ВЛЭП) с напряжением менее 1000V, в
случае пересечения, сближения или позиционирования параллельно с наружными
трубопроводами природного газа, расстояние между трубопроводами воздушной
электропередачи (в случае максимальной стрелки, подвески проводов) и конструктивной
частью трубопровода природного газа определяется условиями, предусмотренными
Правилами устройства электроустановок;
   7) для линий воздушной электропередачи с напряжением более 1000V, в случае
пересечения сближения или позиционирования параллельно, расстояние между
трубопроводами воздушной электропередачи и конструктивной частью трубопровода
природного газа определяется условиями, указанными в Правилах устройства
электроустановок.
    42. Измерение расстояния при определении охранных зон распределительных
трубопроводов природного газа производится от оси газопровода – для одного
трубопровода природного газа и от осей крайних трубопроводов природного газа – для
труб с несколькими линиями.
    43. Минимальные расстояния от трубопроводов природного газа до зданий и
сооружений устанавливаются в зависимости от важности объектов, условий прокладки
трубопровода природного газа, давления газа и других факторов, но не меньше тех,
которые предусмотрены нормативами в строительстве.
    44. Собственники/обладатели земель, через которые проходят трубопроводы
природного газа, обязаны обеспечить целостность трубопроводов и свободный доступ к
ним персонала оператора системы распределения.
    45. В охранных зонах распределительных сетей природного газа запрещается
выполнение любых действий, которые могут вызвать нарушение нормального
функционирования сетей или их повреждение, в частности:
    1) перемещать, засыпать, повреждать индикаторы идентификации трубопровода
природного газа, пунктов контроля и измерений;
    2) хранить строительные материалы, грунт и другие материалы или отходы;
    3) ограничивать и блокировать охранные зоны, задерживать доступ персонала
оператора распределительной системы к сети, а также и процесс обслуживания и
устранения повреждений в распределительных сетях природного газа;
    4) рытье погребов, рытье и обработка почвы оборудованием и сельскохозяйственными
механизмами на глубине более 0,3 м;
    5) проникать на территорию и открывать двери и ворота ГРС, ГРП, ШГРП, установок
защиты от коррозии, крышек колодцев природного газа;
    6) устанавливать, поддерживать надземные трубопроводы природного газа, их опоры,
ограждения и сооружения распределительных сетей природного газа, бросать на них
посторонние предметы, кабели, лестницы, а также подъем по ним;
    7) манипулировать кранами закрытия, средствами электроснабжения и телемеханики
трубопроводов;
    8) сбрасывать растворы кислот и солей, химических веществ, щелочей;
    9) разрушать сооружения укрепления берегов, установок слива воды, насыпей и других
строений (сооружений), которые защищают трубопроводы природного газа от
уничтожения;
    10) бросать якоря, проходить с отданным якорем, цепями, датчиками измерения
глубины, рыболовными сетями и оставлять оборудование для дноуглубительных работ,
выполнять работы по выемке грунта и земляные работы;
    11) разжигать огонь и использовать источники открытого или закрытого огня;
    12) проводить несанкционированные раскопки и другие земляные работы,
несогласованные с операторами систем распределения природного газа.
Раздел 3
Уведомление работ и мероприятий 
в охранной зоне сетей природного газа
    46. В охранных зонах сетей природного газа, в отсутствие согласия системного
оператора для выполнения работ в охранной зоне сетей природного газа, физическим и
юридическим лицам запрещается:
    1) посадка деревьев, кустарников всех сортов, закладка садов, виноградников и
огородов;
    2) строительство подъездных путей и переездов через трассы трубопроводов
природного газа, обустройство мест стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов;
    3) снос и реконструкция мостов, коллекторов, дорог и железных дорог, в случае
размещения в них распределительных сетей природного газа;
    4) проведение земляных работ по улучшению, строительство оросительных и
осушительных систем;
    5) проведение работ по строительству, монтажу и планированию землепользования;
    6) проведение взрывных работ на конкретном объекте в отсутствие ходатайства о
выполнении взрывных работ или работ со взрывчатыми материалами, выданными
компетентными органами;
    7) проведение геологических работ по подъему, геологоразведке, геодезической
разведке и других разведочных работ, которые требуют бурения скважин, колодцев
обследования и контроля, с отбором проб почвы (за исключением проб на плодородие
почвы);
   8) складирование кормов, удобрений, материалов, обустройство обходных путей для
лошадей, выращивание скота, предоставление участков для рыбной ловли, рыбоводства,
охоты и сбора водных растений, организация поилок, раскалывание и поставка льда;
    9) проведение строительных работ, в том числе земляных работ, на расстоянии менее
15 м от распределительного трубопровода природного газа.
    47. Для сельскохозяйственных работ, кроме указанных в подпункте 1) пункта 46,
исключается обязательность наличия согласия для выполнения работ в охранной зоне
сетей природного газа.
    48. Действия, указанные в подпунктах 1)-9) пункта 46, осуществляются в присутствии
назначенного представителя системного оператора на месте выполнения данных работ.
    49. Для выдачи согласия на исполнение работ устанавливаются следующие этапы:
    1) подача заявителем заявления о выдаче согласия на выполнение работ в соответствии
с формой, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, не менее чем за 7
рабочих дней до начала работ;
    2) выдача согласия на выполнение работ в охранных зонах сетей природного газа в
соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению;
    3) выполнение работ в присутствии представителя системного оператора с
уведомлением системного оператора не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ.
    50. Заявление о выдаче согласия на выполнение работ направляется по почте, факсу,
электронной почте или подается непосредственно в офис системного оператора с
приложением следующих документов:
    1) проектная документация (копия или выписка), касающаяся места проведения работ
в охранной зоне;
    2) план выполнения работ;
    3) приказ о назначении заявителем ответственного лица за проведение работ (в случае
юридических лиц);
    4) сведения об исполнителе работ (наименование/фамилия, имя, юридический адрес).
    51. Системный оператор выдает согласие для выполнения работ в течение 5 рабочих
дней с даты подачи заявки, при условии соответствия прилагаемых документов
требованиям нормативных актов.
    52. Согласие на выполнение работ в охранных зонах газовых сетей не может быть
выдано в следующих случаях:
    1) несоответствие проектной документации/плана проведения работ на месте в
охранных зонах;
    2) определение ошибок в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче согласия на
выполнение работ в соответствии с пунктом 54;
    3) представление неполного комплекта, приложенного к заявлению о выдаче согласия
на выполнение работ;
    4) наличие или явное появление риска взрыва;
    5) техническое состояние участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ.
    53. Отказ о выдаче согласия на выполнение работ со стороны оператора системы
представляется в письменной форме, с подтверждением и указанием оснований отказа.
   54. В случае обнаружения ошибок в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче
согласия на выполнение работ, системный оператор уведомляет заявителя о
необходимости устранения несоответствий в течение 3 рабочих дней с даты подачи
заявления и о приостановлении срока выдачи согласия на период их устранения.
    55. Срок, указанный в пункте 51, возобновляется с даты представления подтверждения
об устранении несоответствий.
    56. В согласии на выполнение работ в охранных зонах газовых сетей указывается:
    1) возможность возникновения или наличие факторов риска;
    2) границы разграничения охранной зоны от оси трубопровода природного газа
(крайних трубопроводов), установленные настоящим Положением и нормами
проектирования в строительстве;
    3) условия, в которых выполняются работы;
    4) меры предосторожности;
    5) требования безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении
конкретных видов работ;
    6) этапы работ, которые должны быть выполнены в присутствии или под надзором
представителя системного оператора.
    57. Системный оператор обеспечивает присутствие своего представителя на месте
проведения работ.
    58. В случае, если системный оператор не выдал согласие на выполнение работ в срок,
установленный в пункте 51, и в отсутствие отказа в письменной форме о его выдаче
физические и юридические лица инициируют проведение перечисленных работ в
охранной зоне сетей природного газа.
   59. До выдачи соответствующего согласия на выполнение работ системный оператор
осуществляет, в случае необходимости, осмотр участка трубопровода природного газа,
проходящего через зону этих работ, в целях определения технического состояния и
уровня безопасности, а также уточняет положение трубопровода природного газа и всех
сооружений, связанных с ним.
  60. В случае, если установлено, что техническое состояние участка трубопровода
требует выполнения ремонтных работ для предупреждения возможного повреждения или
утечки газа, системный оператор уведомляет заявителя о необходимости проведения
соответствующих работ по ремонту и сроке их окончания.
Раздел 4
Организация и выполнение работ 
в охранных зонах сетей природного газа
    61. Для эксплуатации и обслуживания сетей природного газа путем выполнения
осмотров, ремонта и иных необходимых вмешательств с целью обеспечения их
нормального функционирования, с предварительным уведомлением собственника
участка или объекта недвижимого имущества, оператор передающей системы или
оператор распределительной системы вправе:
    1) завозить материалы, снаряжение, оборудование и установки для обслуживания,
осмотра, ремонта и иных вмешательств, необходимых для обеспечения нормального
функционирования сетей природного газа;
    2) устанавливать оборудование и работать с ним;
    3) воздействовать на имеющиеся посевы, посадки или иные существующие объекты
обустройства и ограничивать деятельность собственника на срок и пределы, строго
необходимые для выполнения работ технического обслуживания, ревизии, ремонта или
других вмешательств, с целью обеспечения нормального функционирования сетей
природного газа.
   62. Операторы системы обязаны добросовестно пользоваться правами,
предусмотренными в пункте 61, и выплатить собственнику участка или иного
имущества, находящегося в частной собственности компенсации за ущерб, причиненный
в ходе выполнения указанных работ, в том числе в результате устранения последствий
аварий в соответствии с требованиями действующей законодательной базы.
   63. Физические и юридические лица, получившие согласие на выполнение работ,
обязаны выполнять работы в охранной зоне сетей природного газа с соблюдением
условий, обеспечивающих целостность трубопроводов природного газа, средств
технологической связи и индикаторов идентификации.
   64. На орошаемых землях, которые находятся в охранной зоне сетей природного газа,
работы, связанные с временным наводнением земельных участков, осуществляются с
общего согласия, представленного в письменном виде, собственников/владельцев
земельных участков и системного оператора.
    65. В случае обнаружения на месте проведения работ, связанных с коммуникациями и
подземными сооружениями, которые не отражены в проектной документации, работы
немедленно прекращаются и принимаются меры по обеспечению целостности этих
коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и выполнению
требования о присутствии представителя предприятия по эксплуатации этих
коммуникаций и строительства.
    66. Если в процессе выполнения работ установлено повреждение трубопровода
природного газа или утечки газа, персонал и технические средства выводятся в срочном
порядке за пределы границ охранной зоны с незамедлительным информированием
системного оператора о произошедших событиях.
    67. До прибытия группы реагирования руководитель работ должен принять меры по
предупреждению доступа посторонних лиц и транспортных средств в охранную зону и
информировать органы местного публичного управления.
   68. Персонал по эксплуатации инженерных коммуникаций и объектов, расположенных
в зоне расположения трубопровода природного газа, а также физические лица, которые
обнаружили повреждение трубопровода природного газа или утечку природного газа,
обязаны немедленно уведомить об этом диспетчерскую службу или службу
вмешательства системного оператора.
    69. Информация о развитии возможных факторов риска, в случае обнаружения
повреждения трубопровода или утечки газа, что представляет опасность для
окружающей среды, объектов, зданий и сооружений, эксплуатируемых другими
предприятиями, передается в диспетчерскую службу системного оператора,
предприятиям-собственникам этих объектов, а также органам местного публичного
управления.
    70. В случае аварии в сетях природного газа, системный оператор, эксплуатирующий
участок поврежденного газопровода, незамедлительно ликвидирует аварию в
соответствии с планом действий по локализации и ликвидации последствий аварии.
    71. Если в ходе выполнения работ в охранной зоне сетей природного газа исполнитель
допустил повреждение индикаторов идентификации расположения трубопровода
природного газа и/или сигнализации, их восстановление производится за счет
исполнителя работ с последующей передачей системному оператору и подписанием акта
приемки-передачи.
    72. Строительство жилых кварталов (населенных пунктов), промышленных объектов и
других типов зданий (жилых и нежилых домов), строений и сооружений различного
назначения может осуществляться при строгом соблюдении минимальных расстояний от
оси трубопровода природного газа (от его объектов), установленных нормативами в
строительстве.
    73. В случае повреждения трубопровода природного газа или слоя изоляции во время
проведения работ по раскопке или строительству юридическое или физическое лицо,
выполняющее указанные работы, немедленно сообщает системному оператору.
    74. При выполнении работ по раскопке или строительству в охранной зоне
трубопроводов природного газа, изготовленных из полиэтилена, юридическое или
физическое лицо, выполняющее данные работы, обеспечивает целостность
трассирующего кабеля и предупреждающей ленты (металлическая фольга), которые
позволяют определить положение трубопроводов природного газа с помощью приборов,
а в случае повреждения – немедленно сообщает системному оператору.
Глава IV
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КОММУНИКАЦИИ КОТОРЫХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ В ОДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
КОРИДОРЕ ИЛИ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
    75. Конкретные аспекты о взаимодействии предприятий, коммуникации которых
расположены в одном техническом коридоре или пересекаются, как в процессе
эксплуатации коммуникаций, так и во время ликвидации аварий на них, устанавливаются
на взаимной договорной основе между этими предприятиями.
    76. Коммуникации, расположенные в техническом коридоре, а также сектора
коммуникаций, которые его пересекают, должны быть оснащены, в пределах
технического коридора, общей системой защиты от коррозии и от стихийных бедствий
(оползней, наводнения). Также населенные пункты должны быть защищены от
случайного разлива транспортируемых продуктов.
    77. Расположение каждой из инженерных коммуникаций в техническом коридоре
отчетливо обозначается на местности индикаторами идентификации расположения
каждой из них.
   78. Предприятия, эксплуатирующие инженерные коммуникации, расположенные в
одном техническом коридоре, разрабатывают совместно общую схему объектов с точным
указанием их взаимного расположения, а работники всех предприятий, обслуживающих
коммуникации в техническом коридоре, должны иметь на рабочих местах указанную
схему. Изменения, внесенные в схему, доводятся до сведения всех заинтересованных
предприятий в течение 30 дней.
    79. В целях обеспечения целостности и безопасности условий функционирования
коммуникаций в техническом коридоре их эксплуатирующие предприятия обязаны
разработать инструкцию о совместном контроле и обслуживании коммуникаций в
техническом коридоре. В инструкции отражается:
    1) состав коммуникаций с указанием их основных технических характеристик;
    2) границы по разграничению технического коридора, в том числе и охранных зон всех
коммуникаций в этом коридоре;
    3) перечень предприятий, ответственных за эксплуатацию коммуникаций, адреса и
способ связи;
    4) специфические особенности аварий и повреждений для каждой коммуникации в
техническом коридоре;
    5) организация и проведение инспектирования, охраны и извещения о нарушениях,
выявленных в техническом коридоре, об авариях и повреждениях коммуникаций;
    6) порядок согласования и проведения работ по интервенции и восстановлению;
    7) сроки, объем и порядок годовой ревизии коммуникаций в техническом коридоре, а
также ликвидация выявленных дефектов;
    8) организация и объемы оказания взаимопомощи при ликвидации аварий и их
последствий;
    9) порядок технического обслуживания и ремонта общих вспомогательных объектов
(проходов вдоль коридора, мостов и переездов)
    80. Предприятия, эксплуатирующие коммуникации в одном техническом коридоре,
должны располагать планами локализации и ликвидации возможных аварий и их
последствий, а также планами взаимодействия, в которых предусматриваются
необходимые меры по предупреждению неисправностей на объектах, расположенных по
соседству в техническом коридоре. Указанные планы должны быть согласованы со всеми
предприятиями, которые эксплуатируют объекты в техническом коридоре и
предусматривают их совместное участие в работе вмешательства и восстановления.
    81. Физические и юридические лица, виновные в возникновении аварий и
повреждений объектов, сетей природного газа, несут ответственность в соответствии с
законом и возмещают ущерб, причиненный сетям природного газа, окружающей среде,
физическим и юридическим лицам.
    В случае повреждения инженерных коммуникаций при выполнении работ в
техническом коридоре или аварии на соседних коммуникациях расследование
осуществляется совместно, с участием представителей всех заинтересованных
предприятий.
    82. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, ремонта и
предварительного ремонта коммуникаций в техническом коридоре согласовывается со
всеми владельцами коммуникаций, расположенных в данном техническом коридоре.    В
экстренных случаях допускается начало восстановительных работ без предварительного
согласования, с принятием мер по обеспечению сохранности других коммуникаций и
уведомления собственников о выполнении неотложных работ в техническом коридоре.
    83. Ликвидация последствий аварий в техническом коридоре осуществляется в
соответствии с планом, согласованным со всеми заинтересованными предприятиями.
    84. Ликвидация последствий стихийных бедствий (оползней, наводнения) в
техническом коридоре осуществляется совместно всеми предприятиями.
   85. Проекты по строительству новых трубопроводов и реконструкции действующих в
техническом коридоре согласовываются со всеми предприятиями, эксплуатирующими
коммуникации, расположенными в этом коридоре, а во время проведения работ, согласно
этим проектам, гарантируется безопасная эксплуатация всех коммуникаций в данном
техническом коридоре.
   86. Любые строительно-монтажные и земельные работы в техническом коридоре могут
быть выполнены только на основании проекта по выполнению работ и письменного
согласия всех предприятий, эксплуатирующих коммуникации в данном техническом
коридоре.
   87. Уполномоченный персонал и ответственные должностные лица, осуществляющие
осмотр коммуникаций, расположенных в техническом коридоре, в случае установления
исполнения строительных работ чужими лицами, включая работы по эксплуатации или
иного характера, обязаны убедиться в наличии соответствующего согласия в письменной
форме, а при его отсутствии или несоблюдении указанных в нем технических условий  –
приостановить работы.
    88. Споры, возникающие между предприятиями, которые эксплуатируют
коммуникации, расположенные в техническом коридоре, разрешаются в порядке,
установленном законодательством.

S-ar putea să vă placă și