Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Șipote


Profesor: Țugui Constantin-Ștefan
Data : 10.11.2020
Clasa : a VIII-a
Disciplina : Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Credinţa creştină
Subiectul lecţiei : Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
Tipul lecţiei : de recapitulare și consolidare a cunoștințelor
Durata: 45 de minute

Competenţe generale:
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Competenţe specifice:
1.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez
Competenţe derivate (Obiective operaţionale):
01 - să delimiteze Crezul în fragmente logice, după învăţăturile de credinţă prezentate pe scurt în fragmentele respective;
02 - să explice învăţăturile de credinţă menţionate în Crez;
03 - să prezinte date referitoare la alcătuirea Crezului;
04 - să precizeze împrejurările în care se rosteşte Crezul;
05 - să explice importanţa cunoaşterii Simbolului de credinţă de către toţi creştinii ortodocşi.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă, explozia stelară;
2. Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, fişa de lucru, manualul, caietul;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate în grup.

Resurse bibliografice:
1 .Credinţă ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi,1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4 .Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a VIII -a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2002.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace Forme de
Nr. Etapele Ob. Metode
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op. şi procedee
mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Profesorul salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


- Notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru Exerciţiul Activitate
1. Momentul 2' începerea activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; frontală
organizatoric
- Elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

Pregătirea Profesorul precizează elevilor că învăţăturile Bisericii creştine cuprinse


elevilor în Sfânta Scriptură au fost răspândite la multe popoare mai întâi de către
2. pentru 2' Sfinţii Apostoli şi apoi de către slujitorii Bisericii (preoţi, episcopi). Dar Explicaţia Activitate
receptarea unii creştini au interpretat învăţăturile de credinţă după dorinţa lor şi au frontală
noilor început să le transmită şi altor creştini în noua formulă modificată de ei. În
cunoştinţe faţa acestor situaţii ivite, în secolul al IV-lea s-a fixat în scris esenţa
învăţăturii creştine.
- Elevii ascultă cu atenţie;

Precizarea Se anunţă subiectul lecţiei: Recapitulare din unitatea de învăţare Credinţa


3. titlului şi a 3' creştină, precum şi obiectivele acesteia. Apoi profesorul împarte fişele ce Explicaţia Activitate
obiectivelor conţin exerciții. frontală

După terminarea exercițiilor, profesorul va prezenta elevilor datele referitoare


la alcătuirea Crezului. Explicaţia Activitate
Învăţăturile de credinţă interpretate greşit se numesc erezii. frontală
„ Modul diferit de înţelegere a învăţăturilor creştine a îngreunat buna

2
4. Comunicarea 15' înţelegere între membrii Bisericii, fapt ce a dus la scăderea unităţii
cunoştinţelor între membrii unor popoare."
- Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
Pentru înţelegerea acestei idei se pot face conexiunile:
„ - Ce relaţii trebuie să existe într-un grup de persoane astfel încât acel grup Conversaţia Activitate Aprecieri
să nu se destrame?" frontală verbale
„ -... mai întâi trebuie ca toate persoanele din grup să cunoască şi
să respecte regulile acelui grup; persoanele din grupul respectiv trebuie
să împărtăşească aceleaşi idei, principii, păreri; să existe
înţelegere, colaborare, ajutor reciproc etc.
Precizare:
Unitatea unui grup depinde foarte mult de buna înţelegere şi
colaborare în grup.
În acele situaţii de neînţelegere dintre creştini, reprezentanţii
de seamă ai Bisericii creştine din întreaga lume s-au adunat de mai multe
ori de-a lungul timpului pentru a formula clar şi pe scurt adevărata
învăţătură de credinţă a Bisericii lui Hristos.

Aceste adunări sau soboare poartă numele de sinoade ecumenice. În total, de-a
lungul istoriei, au avut loc şapte sinoade ecumenice. Explicaţia
Primul sinod ecumenic a avut loc în oraşul Niceea în anul 325, iar cel de-al
doilea sinod ecumenic, în oraşul Constantinopol în anul 381. Planşa Activitate
Lectura Sinoadele frontală
La aceste două sinoade s-a alcătuit Simbolul de credinţă sau Crezul creştinului. Ecumenice
În acest simbol se cuprinde pe scurt adevărata credinţă a (I, II)
Bisericii dintotdeauna şi de pretutindeni despre Dumnezeu
Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh, despre Hristos şi
activitatea Sa mântuitoare, despre Biserică şi Sfintele Taine, despre
udecată , învierea morţilor şi viaţa viitoare.

Adevăratul creştin crede în cele arătate în Simbolul credinţei


- elevii ascultă cu atenţie;
Se prezintă elevilor imaginile cu reprezentări ale primelor două
sinoade ecumenice.
- Elevii privesc cele două imagini pentru a-şi însuşi mai bine
noţiunea de sinod ecumenic (adunare, sobor de arhierei).

Se citeşte Simbolul de credinţă.

3
- Elevii urmăresc pe text.

Profesorul solicită elevii: Activitate Aprecieri


1. Să numeroteze cele 12 alineate (articole) din Crez. individuală verbale
2. Profesorul cere elevilor să citească exerciţiile. Exerciţiul Planşa
- Elevii răspund la solicitările profesorului: Crezul
1. Numerotează aliniatele (articolele).
2. Citesc enunţurile din test şi le rezolvă. Lectura
Observaţie.
Fixarea şi Profesorul explică elevilor cuvintele şi expresiile neînţelese.
5. sistemati- 25' - Elevii ascultă explicaţiile date de profesor şi le notează în caiete. Explicaţia Activitate
zarea 01 . frontală
cunoştinţelor Este alcătuit un plan de idei: Exerciţiul
- învăţătura despre Dumnezeu Tatăl (art. 1);
- învăţătura despre Dumnezeu Fiul şi activitatea
Sa mântuitoare (art. 2-7);
- învăţătura despre Dumnezeu Sfântul Duh (art. 8).
- învăţătura despre Biserică (art. 9).
- învăţătura despre Botez (art. 10).
- învăţătura despre judecata universală şi viaţa veşnică
(art 11-12).
Apoi, profesorul propune formarea unor grupe pentru a explica învăţăturile
din Crez.
02 Activitate pe Aprecieri
grupe verbale
Profesorul cere elevilor să precizeze împrejurările în care se rosteşte Crezul. Conversaţia
- Elevii răspund la solicitările profesorului:
03 - ... la Sfânta Taină a Botezului, la Sfânta Liturghie, la Exerciţiul Fişa de lucru Activitate Aprecieri
slujbele religioase, ca rugăciune de către unii creştini evlavioşi." individuală verbale
04 „ - De ce se rosteşte Crezul la Sfânta Taină a Botezului?"
- „ ... pentru a arăta care este credinţa în care se botează şi pe care Activitate
o va urma creştinul". frontală
„ - De ce rostesc creştinii Crezul ca pe o rugăciune?"
-„... în de mărturisire a credinţei şi a speranţei lor în ajutorul lui Dumnezeu, cel Conversaţia
mărturisit."
Observaţie:
Profesorul intervine cu precizări şi completări pentru fiecare răspuns.

4
Solicită elevii să explice de ce trebuie ca fiecare creştin ortodox să
cunoască Simbolul credinţei (Crezul).
- „ ... pentru a şti care este adevărata învăţătură de credinţă pe
care trebuie să o mărturisească şi să o păstreze aşa cum ne-a
lăsat-o Mântuitorul lisus Hristos prin Apostolii şi mai departe prin preoţi."

05 Conversaţia

Activitate Aprecieri
frontală verbale

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea elevilor Activitate Aprecieri
6. activităţii 1' pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. conversaţia frontală verbale
elevilor Se notează elevii care au participat la lecţie.
Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.

Precizarea şi Se anunţă tema pentru acasă: elevii au de învăţat Simbolul Credinţei.


7. explicarea 1' explicaţia Activitate
temei pentru frontală
acasă

8. Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
activităţii Elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală