Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Țugui Constantin-Ștefan;


Data: 10 noiembrie 2020;
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Șipote, județul Iași;
Clasa: a V-a;
Disciplina: Religie Ortodoxă;
Unitatea de învățare: Dumnezeu Tatăl prezent în creație și în istorie;
Subiectul lecţiei: Iosif și frații săi – model de iertare;
Tipul lecţiei: Lecție mixtă:
 verificare: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam;
 predare: Iosif și frații săi – model de iertare;
Scopul lecţiei: însuşirea cunoştinţelor despre personajul biblic Iosif, înțelegerea rolului și a
importanței iertării în viața creștinului;
Durata : 45 de minute.

Competenţe generale (de realizat de-a lungul ciclului gimnazial):


 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale
credinței;
 Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu
valorile religioase;
 Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea
identităţii şi diversităţii religioase.

Competențe specifice (de realizat pe parcursul anului de studiu):


 Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria
mântuirii;
 Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
 Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice,
religioase, literare, plastice, istorice);
 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului
persoanelor din textele studiate;
 Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din
perspectiva unor criterii date;
 Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;
1
 Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date,
prin raportare la valorile moral-religioase;
 Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața
personală şi în comunitățile de apartenență.

Competențe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1 – să își însușească anumite informații legate de viața patriarhului Iosif;
C2 – sǎ extragă calităţile morale ale personalităţii biblice;
C3 – sǎ explice atitudinea personalităţii biblice faţă de Dumnezeu, faţă de familie şi faţă
de ceilalţi oameni;
C4 – să identifice mesajul moral – religios dintr-un text (biblic);
C5 – sǎ precizeze tipuri de comportament din viaţa de zi cu zi, demne de un adevărat
creștin, raportându-se la conţinutul moral al textului care prezintă viaţa lui Iosif.

Strategia didactica:
1. Metode și procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, converația euristică, lectura,
povestirea, argumentarea, observarea dirijată, brainstorming, exercițiul.
2. Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură, fişa de lucru, fișa de lectură, calculatorul -
prezentare Power Point, tabla, caietul, manualul;
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate individuală,
activitate pe grupe.

Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, Cultul Ortodox, clasa a V-a;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
 Proiectarea unității de învățare: Dumnezeu Tatăl prezent în creație și în istorie.
2. Temporale:
 Număr de lecții: 1;
 Durata: 45 de minute.
3. Bibliografice:
 ***Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008;

2
 ***Învățătura de credință ortodoxă, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei, Iași, 2009;
 CUCOȘ, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
 CUCOȘ, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de
definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2009;
 ALEXA, Cristian; BÎZOI, Marius; CIUCĂ, Sorina; IONIȚĂ, Dragoș; ȘOVA,
Mirela, Religie – Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Editura Akademos
Art, București, 2017;
 SLEVOACĂ, Pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul Ortodoxiei, Editura Episcopiei
Buzăului, Buzău, 1990;
 ȘEBU, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriș, Prof. Monica; Opriș, Prof., Dorin,
Metodica predării Religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000;
 TRIFA, Preot, Iosif, 600 istorioare religioase, ediția a III-a, Editura Oastea
Domnului, Sibiu, 1997.

3
SCENARIUL DIDACTIC

Obiecti- Metode și Forme de


Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
ve mijloace organizare
Profesorul salută pe elevi; Elevii răspund la salut;
Momentul Profesorul rostește rugăciunea împreună cu elevii; Elevii împreună cu profesorul rostesc
organiza- rugăciunea;
Activitate
toric Profesorul notează absenții, interesându-se de Elevii anunță absenții; Conversația
frontală
motivul absențelor;
Profesorul pregătește clasa pentru începerea orei, creând Elevii pregătesc cartea și instrumentele de
un climat cooperant; scris;

Profesorul poartă un dialog cu elevii despre ascultarea și


credincioșia lui Noe și Avraam, adresând următoarele
întrebări cu ajutorul Slide Show-ului:

- Prin ce calități s-au remarcat Noe și Avraam?


-Cât timp a durat potopul în timpul lui Noe? Conversația
- Ce misiune a primit Noe de la Dumnezeu? Conversația Activitate
Verificarea - Cine a intrat în corabia construită de Noe? Elevii răspund la întrebările profesorului: Euristică frontală Aprecieri
cunoștințelo - Ce legământ a făcut Dumnezeu cu Noe după Observarea verbale
r dobândite potop? dirijată Activitate
anterior - Care este semnul acestui legământ? Prezentarea individuală
- Ce a hotărât Dumnezeu să facă atunci când a văzut Power-
că oamenii au devenit iarăși păcătoși? Point
- Ce poruncă a primit Avraam de la Dumnezeu?
- Cum l-a răsplătit Dumnezeu pe Avraam pentru
credința sa?
- Cum I s-a arătat Dumnezeu lui Avraam la stejarul
Mamvri?
- Ce promisiune îi face Dumnezeu lui Avraam și
Sarei la stejarul Mamvri?
- Care este numele fiului lui Avraam și al Sarei?

4
Obiecti- Metode și Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
ve mijloace organizare
Profesorul afișează în Prezentarea Power Point versetul: Elevii urmăresc citatul
„Toate erau pe mâna lui Iosif, pentru că Domnul era cu
el și pe toate câte le făcea, Domnul le sporea în mâna
lui”
(Facerea 39, 23).

Profesorul face precizarea că de multe ori în viață noi, Elevii ascultă precizarea profesorului Conversația Activitate Aprecieri
Pregătirea oamenii, încercăm să facem lucruri mărețe, uneori chiar Expunerea frontală verbale
elevilor fiind nevoie să facem astfel de lucruri pentru a rezolva o
pentru noua situație dificilă. Dar niciodată nu putem face un astfel de
lecție lucru fără ajutorul lui Dumnezeu.
Câteodată oamenii ne sunt potrivnici, ne trădează și
caută să ne facă rău, chiar și prietenii cei mai apropiați.
De aceea, în anumite situații simțim că rămânem
singuri, că ceilalți se îndepărtează de noi.
Care este atitudinea pe care trebuie să o avem în astfel
de cazuri vom afla din lecția pe care o vom parcurge
împreună astăzi.
De asemenea, vom vedea cum știe Dumnzeu să
răsplătească pe omul bun și credincios.
Profesorul anunță titlul lecției și îl scrie pe tablă: Elevii scriu titlul lecției în caiet;
„Iosif și frații săi – model de iertare ”.

Anunțarea Profesorul face precizarea că astăzi îl vom însoți pe unul Expunerea


dintre drepții Vechiului Testament, Iosif, urmaș al Conversația
titlului
dreptului Avraam, într-o perioadă de încercare din viața Elevii ascultă precizarea profesorului; Tabla Activitate Aprecieri
lecției noi și sa. Caietul frontală verbale
prezentarea Vom cunoaște ce fel de om era el, ce fel de viețuire Prezentarea
obiectivelor avea, de ce calități a dat dovadă, ce atitudine avea față Power Point
propuse de Dumnezeu și față de oamenii din jurul său, care este
mesajul moral – religios pe care ar trebui să îl
deprindem din exemplul lui Iosif și cum transpunem
acest mesaj în viața noastră cotidiană.

5
Obiecti- Metode și Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
ve mijloace organizare
Profesorul afișează în Prezentarea Power Point trei Elevii îndeplinesc sarcina dată de profesor Brainstor- Activitate
cuvinte: „trădare”, „răutate”, „invidie”, punându-i pe ming pe grupe
copii să lucreze în grupe de câte doi și să scrie cât mai Observarea
multe cuvinte care au legătură cu cele date, iar apoi să le dirijată
prezinte în fața clasei. Caietul
Prezentarea
Power Point

C1 Profesorul face precizarea că fiul lui Avraam, Isaac, a Elevii ascultă precizarea și expunerea Conversația Activitate
C2 avut doi copii, pe Iacov (Israel) și pe Isav. Iacov a avut profesorului Expunerea frontală
C3 12 copii, dintre care cel de al unsprezecelea, Iosif, era Explicația
Transmite- foarte harnic, ascultător, înțelept și frumos, ceea ce făcea Prezentarea
rea noilor să fie foarte prețuit de părinții săi. Pentru aceasta frații Power Aprecieri
cunoștințe lui au devenit invidioși pe el și au vrut să îl îndepărteze Point verbale
din familie. Fiind orbiți de gelozie, aceștia l-au vândut
pe Iosif pentru douăzeci de arginți unei caravane ce
mergea în Egipt.
Prin grija lui Dumnezeu, Iosif ajunge al doilea
conducător al Egiptului, după Faraon, desemnat să
strângă provizii pentru anii secetoși.
Seceta afectând Canaanul, frații lui Iosif sunt nevoiți să
meargă să cumpere grâne din Egipt. Aici îl întâlnesc pe
fratele lor.

C1 Profesorul numește un elev să citească din Cartea Elevii ascultă lectura. Lectura Activitate
C3 Facerea capitolul 45, versetele 3-11, afișând în Sfânta individuală/
prezentarea Power Point imagini sugestive. Scriptură Activitate
Prezentarea frontală
Power
Point

C1 Profesorul rezumă textul citit, trăgând concluzia că Iosif Elevii ascultă expunerea profesorului Expunerea
C3 i-a iertat pe frații lui. Conversația

6
Obiecti- Metode și Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
ve mijloace organizare
C4 Profesorul face precizarea că iertarea este o mare Elevii ascultă expunerea profesorului și Expunerea
C5 calitate a omului. Omul care reușește să îi ierte pe cei urmăresc explicațiile acestuia; Explicația
care i-au greșit lui este un om valoros. Conversația
Mai mult decât atât, Dumnezeu ne cere să iertăm celor Prezentarea
care ne greșesc nouă, ca și El să ne ierte nouă păcatele. Power
Point

C4 Profesorul afișează în prezentarea Power Point citatul: Elevii urmăresc profesorul și prezentarea; Expunerea
C5 „Iertaţi şi vi se va ierta vouă” (Luca 6, 37). Explicația
Prezentarea
Power
Point

Transmite- C4 Profesorul face precizarea că atunci când noi rostim Elevii ascultă expunerea profesorului și Expunerea Activitate Aprecieri
rea noilor C5 rugăciunea „Tatăl nostru” ne luăm în fața lui Dumnezeu urmăresc explicațiile acestuia; Explicația frontală verbale
cunoștințe angajamentul că iertăm celor care ne greșesc nouă, ca și Conversația
Dumnezeu să ne ierte nouă păcatele. Prezentarea
Power
Point

C4 Profesorul afișează în prezentarea Power Point Elevii urmăresc profesorul și prezentarea; Expunerea
C5 Rugăciunea Domnească Explicația
Prezentarea
Power
Point

C4 Profesorul face precizarea că atunci când omul iartă, Elevii ascultă expunerea profesorului și Expunerea
C5 restabilește pacea în sufletul său și în jurul său, povestioara acestuia. Explicația
răspândind armonie. Conversația
Profesorul spune elevilor povestioara cu „Tâmplarul”. Povestirea
(ANEXA 1).

7
Obiecti- Metode și Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
ve mijloace organizare
Conversația
Fixarea C1 Conversația
noilor C2 Profesorul împarte elevilor Fișa de lucru (ANEXA 2) și Elevii rezolvă fișa de lucru. euristică Activitate Aprecieri
cunoștințe C3 o rezolvă împreună cu aceștia. Exercițiul frontală verbale
C4 Prezentarea
C5 Power
Point
C5 Profesorul le prezintă elevilor icoana cu Răstignirea Elevii privesc icoana;
Mântuitorului.

Aprecierea, C5 Profesorul face precizarea că Domnul Hristos este Elevii ascultă precizarea profesorului; Expunerea Activitate Aprecieri
modelul suprem de iertare, la Care noi trebuie să privim Calcula- frontal/ verbale
asocierea,
și pe Care trebuie să Îl copiem. torul Activitate
generalize- Lectura individuală
rea C1 Profesorul numește un elev să citească Rubrica Elevul citește textul; Manualul
C2 „Sintetizăm!” din manual.
C3
C4

Profesorul face aprecieri generale şi individuale, privind Elevii ascultă precizările profesorului.
pregătirea elevilor pentru lecție, precum și implicarea
lor în predarea noilor cunoştinţe.

Activitatea Profesorul le spune elevilor să mediteze acasă asupra Elevii ascultă cu atenție îndrumările Explicația Activitate
suplimen- exemplului oferit de Iosif și să recitească fișa de lucru profesorului Conversația frontală
tară rezolvată în clasă.
Profesorul organizează materialele și clasa; Elevii rostesc împreună cu profesorul
Încheierea Profesorul rostește rugăciunea împreună cu elevii; rugăciunea; Conversația Activitate
frontală
Profesorul salută pe elevi. Elevii răspund la salut.

8
ANEXA 1: Tâmplarul

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict. Cearta a început după o
mică neînţelegere şi a luat amploare, până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a
culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de tăcere.
Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa, a văzut un
bărbat cu unelte de tâmplărie.
- Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de mici reparaţii aici,
în gospodărie, eu v-aş putea ajuta.
- Da, a zis fratele mai mare, chiar bine! Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo,
pe partea cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu... mă rog, de fapt este fratele meu mai mic.
Vreau să construiesc un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l mai văd! Eu plec la câmp, la
treburile mele, dar aş vrea ca până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata.
Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfinţit, când s-a
întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vedea,
fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era deloc un gard de doi metri. În
locul lui era un pod care lega cele două gospodării peste râu.
Tocmai în acel moment vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit de
ceea ce vedea, a alergat spre fratele mai mare, l-a îmbrăţişat şi i-a spus:
- Eşti un om deosebit! Să te gândeşti tu să construieşti un pod aşa de frumos după tot ce
ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!
...Şi s-au iertat.
Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune uneltele ca să plece într-ale
sale.
- Aşteaptă, stai! i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru
dumneata.
- Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit.

9
ANEXA 2: Fișă de lucru

1. Completează spațiile punctate cu termenii potriviți din paranteză:


(Dumnezeu, frații, secetă, faraon, tălmăcitor, iertare, negustorilor, ură, iubire, Egipt, )

1. Sentimentul pe care Iosif îl nutrește față de frații săi este acela de ...........................
2. Atitudinea fraților lui Iosif față de acesta este una plină de ...........................
3. Iosif este vândut de frații săi ...........................
4. Iosif s-a remarcat a fi un bun ...........................
5. Din inchisoare, Iosif a fost eliberat de ...........................
6. După șapte ani de belșug au urmat în Egipt alți șapte ani de ...........................
7. Cu toate că a avut o viață nu tocmai fericită, Iosif nu și-a pierdut niciodată nădejdea în
...........................
8. Chiar dacă ........................... lui l-au vândut,el i-a iertat.
9. S-au întâlnit în ........................... ,frații lui venind ca să cumpere de mâncare. Când li s-a
descoperit le-a zis să vină toți acolo.
10. Frații și-au cerut ............................

2. Ordonaţi cuvintele în enunţ pentru a obţine proverbe:


1. cumpără bani se Prietenul nu cu.
2. la cunoaşte nevoie Prietenul se.
3. faci, găseşti bine Bine.

10