Sunteți pe pagina 1din 2

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.

Data Resurse Evaluare


de ore
Recapitularea achizițiilor curriculare pentru perioada instruirii la distanță: martie-mai 2020 (modulul Design vestimentar)
Modernizarea și transformarea articolelor Normele sanitar-igienice și regulile 1 Conversații/discuții/observare: legități Colocviu: reguli de
vestimentare, folosind diverse tehnici. de protecție a muncii. cromatice, compoziționale. calitatea lucrului, protecție a muncii,
Utilizarea creativă a materialelor specifice aspectul estetic și decorativ al articolului; norme de igienă;
domeniului.
Modificările după probă
identificarea unor posibilități de utilizare și
Aplicarea elementelor de decor. EI 1 decorare a articolelor.
UNITATEA: EVOLUȚIA LOCUINȚEI ÎN TIMP
1. Identificarea rolului și impactului Confortul casnic. Bugetul familiei 1 Conversații/discuții/observare: evoluția Conversaţii;
istoric, cultural și social al tehnologiilor Acordarea primului ajutor în cazul 1 locuinței în timp; tipurile de locuințe; organizarea Discuţie;
asupra mediului și societății, interiorului locuinței;dotarea tehnică; tipurile de exerciții de organizare
demonstrând respect pentru valorile unor accidente casnice accidente casnice. a interiorului locuinței
dezvoltării durabile. Farmacia la domiciliu .Frumusețea 1 Aplicații practice: exerciții de organizare a întocmirea și
1.1. Descrierea evoluției în organizarea și sănătatea interiorului locuinței, iluminarea; decorul interior, repartizarea bugetului
spațiului locativ. gama de culori; îngrijirea apartamentului, mici familie;
1.2. Identificarea metodelor de evitare a reparații; întocmirea și repartizarea bugetului acordarea primului
accidentelor casnice și de selectare a familiei conform principiului echilibrului bugetar; ajutor în caz de
componentelor din trusa farmaceutică. organizarea farmaciei familiei și a atelierului accident casnic;
1.3. Respectarea stilului de îmbrăcăminte gospodăresc. organizarea farmaciei
potrivit și manifestarea grijii pentru sănătate Aplicații practice: acordarea primului ajutor în familiei și a atelierului
și frumusețe. caz de accident casnic; exerciții de identificare a gospodăresc.
stilului de îmbrăcăminte potrivit; identificarea
măsurilor de igienă și îngrijire a pielii și a
mâinilor.
UNITATEA: IGIENA ÎMBRĂCĂMINTEI ȘI A ÎNCĂLȚĂMINTEI
2. Realizarea proiectelor tehnologice Reparația elementară a 1 Conversații/discuții/observare: cerințe față de exerciții de reparații
pentru soluționarea unor probleme îmbrăcămintei și a încălțămintei păstrarea și îngrijirea îmbrăcămintei și a elementare a
practice utilitare, manifestând atitudine încălțămintei în funcție de anotimp; cerințe față îmbrăcămintei și a
creativă, responsabilă și etică în utilizarea Ornarea îmbrăcămintei și a 1 de materialele din care acestea sunt confecționate. încălțămintei; ornarea
tehnologiilor. încălțămintei.EF Aplicații practice: exerciții de reparații îmbrăcămintei și a
2.1. Depistarea unor deteriorări și efectuarea elementare a îmbrăcămintei și a încălțămintei; încălțămintei cu
reparațiilor elementare a îmbrăcămintei și a ornarea îmbrăcămintei și a încălțămintei cu elemente decorative
încălțămintei. elemente decorative aplicate, furnituri etc. aplicate, furnituri
UNITATEA: PROIECT
3. Crearea de produse digitale specifice Obiecte de artă decorativă în 1 Conversații/discuții/observare: selectarea Realizarea proiectului
situațiilor de învățare, dând dovadă de locuința noastră. Identificarea informației tehnico-tehnologice. Elaborarea sciței-
corectitudine, adecvare și respect pentru articolului Aplicații practice: realizarea schiței, schema grafică de lucru
etica mediilor virtuale. Elaborarea fișei tehnologice. 1 schemei,fișei tehnologice pentru confecționarea Selectarea mijloacelor
3.1. Elaborarea și realizarea unui proiect unui articol; și materialelor
pentru decorarea locuinței, respectând fișa Selectarea materialelor și a confecționarea articolului proiectat din orice Pentru realizarea
tehnologică. ustensilelor domeniu studiat anterior: meșteșuguri populare și articolului
3.2. Respectarea normelor sanita rigienice și Confecționarea articolului 2 moderne sau design (vestimentar, de interior, Activitate practică:
a regulilor de protecție a vieții în timpul Utilizarea articolului pentru 1 grafic) etc. Produse: panou, tablou, poliță, (Jurnal reflexiv la toate
lucrului. compoziție decorativă, cutie,vază, milieu etc*. etapele
decorarea locuinței. EF
Etapa finală
Lucrări de finisare
Evaluare formativă
UNITATEA: EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA ARTICOLULUI
4. Transpunerea achizițiilor tehnologice Noi posibilități de utilizare. 1 Conversații/discuții/observare: calitatea Prezentarea și
în contexte educaționale și cotidiene, Actualizarea informațiilor din lucrului: aspectul estetic, utilitar și decorativ al autoevaluarea lucrării
demonstrând spirit de inițiativă și proiectului; realizate
antreprenorial în vederea dezvoltării
domeniul selectat: cerințe de identificarea unor posibilități de utilizare și Evaluare sumativă
personale. calitate, cheltuieli și posibilitatea decorare; (test)
obținerii unui câștig. Publicitate evaluarea schițelor; reflecţii
4.1. Evaluarea articolelor realizate, Evaluare sumativă 1 descrierea etapelor tehnologice utilizate în Grilă de autoevaluare
concretizând domeniul, metodele de lucru și Activități diferențiate postevaluare 1 activitățile practice; criterială
utilizarea lor. calcularea sine-costului (costului unitar).
Aplicații practice: prezentarea proiectului;
promovarea proiectului