Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina de studiu Informatica clasa a VII-a,

Tema: Gestiunea datelor.


Conţinuturi: Directoare și fișiere
Aspecte generale:
Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi analiza procesului educaţional este axat pe:
  Competenţe transversale:
CT1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi.
CT7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
CT8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
Competenţe specifice la informatică:
CS1. Colectarea, păstrarea și prelucrarea informației cu ajutorul aplicațiilor software specializate.
CS2. Formarea unei viziuni științifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
CS3. Cunoașterea proceselor, principiilor și metodelor de codificare și decodificare a informației în
scopul realizării comunicării interumane și uman – sistem informatic.
CS7. Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcționare a sistemelor
de transmitere, stocare și de prelucrare a informației.
Subcompetenţe :
 utilizarea funcţiilor şi a componentelor de bază ale sistemului de operare.
 efectuarea operaţiilor asupra ferestrelor din componenţa interfeţelor grafice.
 efectuarea operaţiilor asupra fişierelor şi directoarelor;
Obiective operaţionale
 să cunoască proprietăţile directoarelor şi fisierelor;
 să efectuieze operaţii cu directoare şi fisiere.

Strategii didactice:
Metode şi procedee:Joc didactic, problematizarea, interogare multiprocesuală, schiţare în caiete,
miniprelegeri, teste, scriere liberă (dirijată)

Mijloace de învăţămînt:
Calculatorul, prezentare Power Point.

Bibliografie:
1. INFORMATICĂ. Manual pentru clasa a 7-a. A. Gremalschi. Ştiinţa, 2008.
2. INFORMATICĂ. Ghidul profesorului. Clasa a 7-a. Ştiinţa 2008.
3. Mica enciclopedie la psihopedagogie. Chişinău, 2007.
4. INFORMATICA. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală.
Cartier 2010.

1
DESIGNUL INSTRUCȚIONAL
Etapele Strategii
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
activităţii didactice
 - Salutul.
Momentul  Organizarea elevilor pentru o Iau loc în băncile fără calculatoare, Limitare
organizatoric bună desfășurare a orei. formînd 4 grupe. temporală
2 min.
Explozie stelară la tema
„Obiecte grafice”
Explozie stelara Răspund la întrebări
Evocarea
Inte rfață
om -
Obie ct Ce înțelegem prin interfață om-
4 min. m așină grafic mașină? Explozie
Ce numim obiect grafic? stelară
Obiectele Care sînt obiectele grafice de pe
grafice de
pe
desctop?
desktop

Fiecare grup primeşte cîte o fişă


Decodifică caracterele.
cu un șir de numere ce
Cuvintele obţinute le notează pe foaie Joc didactic
reprezintă echivalentele
şi le fixează pe tablă.
zecimale ale caracterelor, și o
fișă de autoevaluare. (Anexa 1)
Grupul 1
Grupul 1.
G E S T I U N E A
71 69 83 84 73 85 78 69 65
3 min
Grupul 2.
Grupul 2
68 65 84 69 76 79 82
D A T E L O R
Grupul 3.
68 79 83 65 82 69 Grupul 3
D O S A R E
Grupul 4.
70 73 83 73 69 82 69 Grupul 4
F I S I E R E

Anunţarea Elevii sunt rugaţi să citească Citesc cuvintele obţinute. Notează în Presupunerea
conţinuturilor cuvintele obţinute şi să noteze în caiete. prin termeni
activităţii caiete tema lecţiei.
1 min. Se anunţă obiectivele lecţiei. Determină obiectivele.

2
Se amintește noțiunea de fișier

Realizarea 1.Fişiere
Un fişie r e ste o colecţie de date de ace laşi
obiectivelor tip,aflată pe suport exte rn, identificată prin
operaţionale nume şi extensie.
Elevii răspund la întrebările
N um ele fişierului :
 Maxim 255 caracte re
Exte nsia indică tipul fişie rului:
 Form ată din trei lite re
profesorului. Discuții
 N u permite utilizare a
caracte re lor / \ :?*<>| si a
 Separată de num e le
fişie rului prin caracte rul .
Formulează noțiunea de fisier dirijate
25 min. caracte re lor naţionale
Dau exemple de fisiere
EXEMPLE

Tipuri de fișiere
Exemple de fişiere
10 min. fe licitare .bm p

Noțiunea de dosar cerere .doc

MEDII.xls

DIRECTIA 5-voi pluti.m p3

2.Dosare
Un dosar e ste o cole cție organiztă de obie cte care
are un num e . OBSERVAŢIE:W indows-ul afişe ază fişie re le cu ajutorul unor
Icon-ul său este un dosar galbe n: icon-uri spe cifice tipului de fişier.

Un dosar special se numeşte rădăcină (root) şi este


prezent pe orice suport. El are numele unităţii urmat
de caracterul backslash “\”
Dispozitivele de stocare a informaţiei sunt reprezentate în Formulează noțiunea de dosar
fereastra My Computer prin următoarele unităţi: Ve zi unităţile!

Fereastra de navigare
Foldere rădăcină
Unitatea CD
notate cu D,E sau
F
Au notat folderul
rădăcină cu
D:\, E:\ sau F:\

Unităţile floppy notate cu A sau B Unităţile hard disc notate cu C, D, sau E


Au notat folderul rădăcină cu Au notat folderul rădăcină cu
A:\ sau B:\ C:\ , D:\ sau E:\

Prin intermediul elevilor se


formulează proprietățile
dosarelor și a fișierelor
Proprietățile dosarelor și fișierelor:
 Denum ire a; Enumeră proprietățile dosarelor și a Discuții
 Tipul;
 Am plasare a pe disc; fișierelor dirijate


Dim e nsiunea;
Conținutul(num ai pe ntru dosare); Fac însemnări în caiete.
 Denum ire a in sistem ul de ope rare MS-DO S;
 Data cre ării, m odificării și data ultim ei
actualizări;
 Atribute le “N um ai pe ntru citire”, “Ascuns”,
“Arhivat” și “Siste m ”.

Operațiile admise

Mini-
Enumeră operațiile
3
Operații ce pot fi efectuate asupra unui Notează în caiete prelegeri,
fișier sau dosar : schiţare în
 Creare a; caiete
 Mutare a și copierea;
 Șterge re a;

 Redenum ire a;

 Modificarea atributelor.

Aduc la cunoștință modurile de


efectuare a operațiilor
Mo duri de e fe ctuare a ope rațiilo r: Expun modurile de efectuare a
 Utilizînd te hnica trage -și-lasă;
operațiilor
 Activînd com e nzile re spe ctive di Noteză în caiete
m e niurile de rulante sau m e niurile
contextuale;
 Apășînd butoane le de pe bara de
instrum e nte ;
 Utilizînd tastatura.

Se propune elevilor să deschidă Expun algoritmii de efectuare a


manualele la pag. 65. Utilizînd operațiilor
comenzile pentru gestionarea
dosarelor și fișierelor din
Tabelul 3.3 se expun algoritmii
pentru efectuarea operațiilor
asupra acestora

Se propune elevilor să se așeze Îndeplinesc sarcinile din Fişa de lucru. Exercițiu


Consolidarea
la calculatoare pentru a Îşi expun părerile. Fac schimb de
cunoştinţelor
îndeplini însărcinările din fisă. opinii
Anexa 2.
15 min.
Organizarea de discuţii Analizează activitatea desfăşurată,
împreună cu elevii momentele proiectate, propun
- despre ceea ce s-a modalităţi de îmbunătăţire la nivel de
Debrifarea proiectat tehnici şi realizare Discuţii
activităţii - cum au participat la dirijate
realizarea conţinuturilor Întrebări
2 min. - cum s-au simţit reflexive
- ce ar schimba în viitor
dacă ar participa la aşa
activităţi
Sarcini pentru Se propune pentru pentru acasa: Elevii vor realiza sarcinile de scurtă
extindere §3.9 de citit şi de analizat. Ex. 8 durată ca temă pentru acasă, vor
Exersare
pag. 66 identifica activităţi de utilizare a
1 min. cunoştinţelor în activităţi cotidiene

4
Anexa 1

Grupul 1.

7 5 19 20 9 21 14 5 1

Grupul 2.

4 1 20 5 12 15 18

Grupul 3.

4 15 19 1 18 5

Grupul 4.

6 9 19 9 5 18 5

5
Grupul 1

Grupul 2

6
Grupul 3

Grupul 4