Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Borosești, Scânteia


Profesor: Hrimiuc Adrian
Clasa: a IV-a
Data: 13.11.2020
Unitatea de învăţare: Cu Dumnezeu pe calea vieții
Lecţia: ”Tehnica lucrului cu Sfânta Scriptură/ Cum găsim un verset în Sfânta Scriptură”
Tipul de lecţie: lecție de formare a deprinderilor
Locul de desfăşurare: platforma Google Classroom

Competenţe generale: Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
Competenţe specifice: Explicarea modalității de căutare a unui text în Sfânta Scriptură
Concepte operaţionale:
Cognitive: CO1: definirea noţiunilor de Biblie, inspirație divină, prooroc, apostol, evanghelist, testament;
CO2: prezentarea părților Sfintei Scripturi;
Formative: CO3: să identifice corect, din cuprins, pagina la care începe Sfânta Evanghelie care conţine versetul indicat;
CO4: să găsească, pe baza regulilor învăţate, versetul indicat de profesor;
CO5: identificarea unor modalităţi de înțelegere a textului Sfintei Scripturi;
Atitudinale: CO6: dezvoltarea interesului faţă de învăţăturile cuprinse în Sfânta Scriptură, prin lectura biblică zilnică.

Evaluarea: complementară: Realizarea unei fișe cu citate biblice pe teme diferite, indicate de profesor și specifice vârstei educabililor.
Obiective ale evaluării:
Cognitive: O1: să opereze cu noţiunile învăţate: Biblie, inspirație divină, proroc, apostol, evanghelist, testament;
Formative: O2: să interpreteze versetele indicate de profesor;
Atitudinale: O3: să formuleze aprecieri personale referitoare la importanța Sfintei Scripturi pentru micii creștini.
Valori şi atitudini vizate: învăţături morale, lectura biblică zilnică
Strategii: dirijată, explicativ – conversativă, activ – participativă
Metode: Expozitiv euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică, M4: lectura biblică; M5: lectura;
Interactive: M6: demonstrația, M7: exerciţiul, M8: argumentarea
Instrumente de evaluare: verificarea orală, observarea sistematică, fișa de lucru – identificare versete

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe


Resurse: umane: 23 elevi
de timp: 50’
materiale: oficiale: m1: Programa şcolară,
m2: Proiect didactic
manuale: Religie. Cultul ortodox. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Corinteducațional, București, 2016
Izvoare narative: m3: Sfânta Scriptură,
m4: Mica Biblie
m5: Dicționat de Teologie Ortodoxă A-Z, preot prof. Dr. Ion Bria, Ediția a II – a, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994

DEMERSUL DIDACTIC
Com-
peten-
Res.
Secvenţele Conţinuturi vizate ţe Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Pro- Evaluare
didactice op. mat. ced.
/ob.
ev.
- rugăciunea, notează absenţele, organizează - răspund cerinţelor
Moment materialele şi clasa; - pregătesc materialele M6
organizatoric - - - creează un climat cooperant; solicitate - -
- prezintă Biblia sau Noul Testament;
Fiecare om își cau- - formulează întrebări referitoare la unicitatea - elaborează răspunsurile la m1, M1,
tă propria cale în omului; cerinţele profesorului, m2, M2, - orală
viață - analizează împreună cu elevii căile prin cale m3, M3,
- fiecare om este unic; omul poate ajunge la Dumnezeu; m4, M4,
- omul ajunge la - explică libertatea de alegere a omului, între m5, - frontală
Dumnezeu prin căi Obiec- bine și rău;
Reactualizarea tivele - dirijează spre învăţătura finală a temei
diferite;
cunoştinţelor/ - Dumnezeu răspunde lecţiei reactualizate, - observarea
evaluare cu aceiași dragoste ante- sistematică
căutării fiecăruia rioare
dintre noi;
- omul are libertatea, - aprecieri
dată de Dumnezeu, verbale;
de-a alege între bine
și rău;
” Tehnica lucrului - solicită elevilor atenție; - identifică şi notează m3, M1,
cu Sfânta Scriptură” CO1 - prezintă titlul lecţiei; cerinţele profesorului m5, M2, - orală,
- definirea noţiunilor CO2 - Evanghelia după Marcu, capitolul 10, M3,
de Biblie, inspirație CO3 versetul (paragraful) 14; M4, - frontal;
CO4 M5,
divină, prooroc, a-
Evocare CO5 M6,
postol, evanghelist,
testament
- reguli de localizare a
textului în Sfânta
Scriptură
Marcu 10, 14
Dobândirea de ” Tehnica lucrului CO3 - prezintă etapele; - receptează informaţia m2, - orală
noi cunoştinţe cu Sfânta Scriptură” CO4 - transmite noţiunile noi; primită; m3, M1,
(de către elevi prin - etape precise în - explică parcurgerea etapelor; - identifică şi aplică M2,
activitatea de localizarea unei - dirijează localizarea unei trimiteri etapele lucrului cu Sfânta M3, - observarea
învăţare/ dirijare trimiteri biblice; biblice; Scriptură; M4, sistematică
propusă de - asociere: scriptură- - solicită localizarea altor trimiteri - localizează trimiterile M6,
profesor/ învățături morale; biblice; biblice indicate de Fişă de lucru
profesor;
mediator)
O3 - solicită formularea unor opinii cu - analizează şi oferă m6, M2, - orală;
Stimularea referire la importanța Sfintei Scripturi soluţii M3, - pe grupe;
performanţei - pentru micii creștini; M7,
M8,
Asigurarea CO3 - dirijează localizarea unei trimiteri - formulează opinii m2, M1, - verificare
retenţiei şi a CO4 biblice; privitoare la cerinţele M2, frontală;
- CO5 - solicită localizarea altor trimiteri exprimate M3,
transferului
CO6 biblice, cu pasaje care fac trimiteri la M4
copii; m3, M6,
O2 - asigură realizarea legăturii dintre M7,
O3 conținutul Scripturii-învăţăturile morale M8,
şi aplicarea lor în relaţia cu Dumnezeu şi
cu aproapele;
Tema pentru - realizarea unei fișe - Recomandă realizarea fișei cu citate biblice; - notează cerinţa şi even- m2, M1, - frontal
acasă cu citate biblice pe CO3 - dacă timpul permite va fi realizat la oră, tual, dacă este cazul, solici- m3, M2,
tema copiilor, CO4 dacă nu, va fi realizat pentru ora următoare; tă explicaţii;
indicate de profesor M3,
și specifice vârstei CO6 M7,
educabililor
Evaluarea: - analizează activitatea desfăşurată; - se raportează la M3 - oral;
capacităţi/ - - - face aprecieri verbale şi notează elevii aprecierile formulate; - - frontal;
aptitudini/ care au răspuns solicitărilor;
atitudini
SCHIŢA LECȚIEI

Tehnica lucrului cu Sfânta Scriptură


Etapele lucrului cu Biblia:
- citirea indicaţiei privind locul unde se află versetul respectiv, în Sfânta Scriptură;
- se caută la cuprins pagina la care se află cartea ce cuprinde versetul respectiv;
- se caută capitolul (indicat de prima cifră după titlul cărții)şi versetul (indicat de cifra/ cifrele care apar după virgulă);