Sunteți pe pagina 1din 9

Cadru didactic: Carcea Mihaela

CLASA a-IV-a
DATA:
OBIECTUL: ISTORIA
SUBIECTUL: MIRCEA CEL BĂTRÎN ŞI ALEXANDRU CEL BUN, Mircea a
CONDUCĂTORI ISCUSIŢI păstrat
hotarele
Subcompetenţe curriculare: stăpînirii sale
respectate de
 Însuşirea şi recunoaşterea termenilor istorici de bază din istoria românilor. oricine, nu
 Descrierea datelor şi evenimentelor elementare din istoria românilor. prin forţă,ci
 Obiective operaţionale: prin marea
La finele lecţiei elevii vor fi capabili: lui pricepere
 O1 -să studieze procesul de întemeiere a ţărilor române; de a
 O2 -să descrie personalităţi istorice ( povestire, vers,comunicare); intrebuinţa
oamenii şi
 O3 -să plaseze pe axă cronologică evenimente din trecutul ţării ;
 O4 -sa coopereze în diverse forme de activitate.
Tehnologii didactice :
Forme : individual, în perechi, în grup, frontal;
Metode şi procedee:
Observaţia, conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, lucrul în grup,,studiul de caz; dramatizare;
PPT Analiza Problematizarea Jocul didactic Observaţia Descrierea Diagrama VEN-EULES, Gîndeşte - perechi – prezintă, cadrane .

Materiale didactice:
 Imagini ale personalităţilor istorice, fişe pentru lucrul în grup; fişe de evaluare;
 Harta ţărilor române în sec. XIV-XVI;

 Bibliografie:
1. Manualulde istoriea românilor şi universală clasa a IV –a, Pavel Cerbuşcă,
Desfășurarea lecției

O
Momente B Activitate învăţător -elev Stategii didactice Evaluar
instrucţio e
nale
Metode, Forme de Mijloace
procede organizar de
instruire
Pregătirea clasei pu lecţie
Evocarea -Ce studiază istoria?
O4 -Ce personalităţi istorice prezintă aceste fotografii?
-Aranjaţi-le în ordinea cronologică domniei lor?
-Prin ce se glorifică Burebista? Frontal
-Cine a fost Decebal? Ştiu-vreau să
-În ce an au avut loc cele două războaie duse de Traian? ştiu-am Ev. front
(axa timpului) învăţat
- Cum s-a numit fenomenul de amestec al modului de viaţă al Conversaţia
dacilor cu cel roman ?
-Ce personalităţi istorice necunoscute pu voi observaţi?
Verificarea temei pu acasă Anexa 1
Completaţi propoziţiile: Apreci-
Ţata Românească a fost înfiinţată în anul...........de către .............. Fişe eri
Bogdan I este întemeietorul ..........................,care obţine verbale
independenţa ţării în anul ..............Bogdan I în Ţara Moldovei şi
Basarab I în Ţata Românească pun bazele primelor state ...............
Tema nouă: :
MIRCEA CEL BĂTRÎN ŞI ALEXANDRU CEL BUN, STRATEGI ŞI
DIPLOMAŢI ISCUSIŢI
O1 Cuvinte noi:diplomaţie, ctitor Lucrul în caiete
O4 Manual pag.28 Anexa 2 Frontal fișa
Răspundeţi la întrebări: Manual
-Cine a fost Mircea cel Bătrîn? Aprecie
- În ce an a avut loc bătălia de la Rovine? ri
-Cu cine au luptat oştile conduse de Mircea cel Bătrîn ? verbale
-Cine a fost Alexandru cel Bun?
Realizarea -Ce cetăţi au apărat de împeriul otoman oştile conduse de
sensului O2 domnitor?
O3
Găsiți asemănările şi deosebirile ca personalităţi istorice intre
Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun
Diagrama VEN Anexa 3

O2 Fișe sau la
Mircea tablă Aprecie
Mircea cel
cel Alexandru
Alexandru cel
cel
Bun
Bun Diagrama ri
Bătrîn
Bătrîn
Domn Ţara
Ţara Moldovei
Moldovei VEN-Eules Perechi, grup verbale
Domn înîn
Ţara 1420
1420 –lupta
–lupta cu
cu
Ţara
Românească Im
Im Otoman
Otoman
Românească
Bătălia
Bătălia de
de la
la
O4 Rovine1395
Rovine1395
1395
1395
Asemănări: strategi şi diplomaţi iscusiţi

O2 Lucrul în grup Anexa 3

Grupul I (logico-matematică)
Ordonează cronologic EVENIMENTELE: grup
 Domnia lui Alexandru cel Bun (1400 -1432) fișa
 Domnia lui Mircea cel Bătrăn (1389 – 1418)
 Întemeierea Ţării Moldovei , Bogdan I (1359
 Întemeierea Ţării Româneşti, Basarab I (1330) Apreci-
eri
Grupul II ( lingvistică ) Anexa 4 verbale
Separă şirul de litere în cuvinte şi scrie mai jos care erau funcţiile Multiple grup fişe
ţaraFăgăraşuţui
ţaraFăgăraşuţui inteligenţe
domnitorilor ţărilor române :
Facelegijudecăîncheietratatedeclarărăzboiîncheiepacecomandăa
rmataconstruieştemănăstiri.

Puneţi întrebări despre despre Alexandru cel Bun începând cu: Formularea
Reflecţia Cine __________________________________? înrtebărilor
Cînd __________________________________? frontal Apreci-
O4 Unde__________________________________? eri
Adresați înrebări unul altuia și răspundeți la ele. verbale

Descrieți personalitatea istorică a lui Mircea cel Bătrîn


Anexa 5
Mircea cel Bătrîn a domnit în ..............................32 de ani. Pe fişa de lucru
timpul lui ţara a cunoscut o perioadă de înflorire . Domnitorul a Frontal, grup
consolidat............................, a instruit oastea., a încurajat Descoperirea Apreci-
meşteşugurule şi.............................., a construit mănăstiri, a ctitorit eri
mănăstirea ......................... verbale
Ca diplomat iscusit a încheiat.......................... cu Polonia şi
Ungaria. El a învins oastea numeroasă a otomanilor condusă
de .........Baiazid.
Cuvinte de reper: Ţara Românească ,statul, comerţul,
Cozia , alianţe , sultanul.
Realizați sarcina Cadranelor Anexa 5
1. Completează fișa : 2. Identifică calitățile lui Grup,ind. fişa de lucru
Mircea cel Bătrîn: descrierea
Mircea cel Bătrîn vine la personalității
domnie în Țara …………... ……………………………
Anii de domnie sînt ……………………………
………..- ……….. . …………………………… Apreci-
A fost înmormîntat la …………………………… eri
mănăstirea …………. …………………………… verbale

Grup,ind.

Cadrane

Axa timpului

Grup,ind.
3. Enumeră acțiunile 4. Plasează pe linia timpului
întreprinse de Mircea cel evenimentele ce s-au
Bătrîn ca domnitor. desfășurat pe timpul domniei
lui Mircea cel Bătrîn.
…………………………… Grup,ind.
……………………………
…………………………… fişa de lucru
……………………………
…………………………… Apreci-
……………………………. tabel eri
verbale
Grup,ind.
Găsiți asemănări, deosebiri ca personalităţi istorice intre
Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun Atașați afirmațiile
corespunzătoare
O4 Anexa 6
Domnitor în Țara Domnitor în Țara
Românească Moldovei
Extinderea E supranumit cel Bun Moare în 1418
Acordă atenție armatei Întărește cetățile de la
hotare
Menține independența țării Se află la domnie 32 de ani Ştiu-vreau să
ştiu-am
Vine pe tron în anul 1386 Vine pe tron în Apreci-
anul 1400 învăţat
frontal eri
E înmormîntat la mănăstirea E înmormîntat la verbale
Bistrița mănăstirea Cozia
Susține agricultura și Luptă contra turcilor
comerțul
E supranumit cel Bătrîn Moare în 1432

Generalizarea lecţiei:

-Despre ce personalități istorice am studiat azi la istorie?


-Câți ani a domnit Mircea cel Bătrîn?
- Câți ani a domnit Alexandru cel Bun?
-Ce calități îi caracterizează pe cei doi domnitori?
-Ce acțiuni ale lor au contribuit la prosperarea țărilor românești?
Tema pentru acasă.

Anexa 1
Completaţi propoziţiile:
Ţata Românească a fost înfiinţată în anul...........de către ..............
Bogdan I este întemeietorul ..........................,care obţine independenţa ţării în anul ..............Bogdan I în Ţara
Moldovei şi Basarab I în Ţata Românească pun bazele primelor state ...............

Anexa 2
Mircea cel Bătrân, domnitorul înțelept
Mircea cel Bătrân a domnit în Țara Românească timp de trei decenii. A fost un domnitor înțelept, de aceea a fost
supranumit „cel Bătrân”. Pe timpul lui Mircea cel Bătr ân țara a cunoscut o dezvoltare intensă, în special au
prosperat economia și cultura. El a construit multe biserici și mănăstiri, dintre care cea mai cunoscută este ctitoria
sa de la Cozia, unde apoi a fost înmormântat. Mircea cel Bătrân a fost un diplomat iscusit, dar și ingenios în arta
militară. În lupta de la Rovine (anul 1395), a reușit să învingă armata foarte numeroasă a sultanului turc Baiazid.
Alexandru cel Bun, domnitorul binevoitor
Alexandru cel Bun este primul mare domnitor al Moldovei. Lunga sa domnie de peste 30 de ani a corespuns unei
perioade de pace și de prosperitate a țării. A apărat-o pe cale diplomatică, dar a știut s-o protejeze și cu armele. În
anul 1420 are loc primul atac din partea Imperiului Otoman. Luptele s-au dat în preajma cetății Chilia și a Cetății
Albe (din sudul țării), în care moldovenii au repurtat victoria totală. Bun gospodar, domnitorul a dezvoltat
economia, cultura, comerțul, a determinat hotarele țării ce se întindeau de la munții Carpați până la Nistru și
Marea Neagră. Alexandru cel Bun a fost supranumit „cel Bun” mult după moarte, căci a cârmuit Moldova cu
cinste și demnitate.

Anexa 3
 Domnia lui Alexandru cel Bun (1400 -1432)
 Domnia lui Mircea cel Bătrăn (1389 – 1418)
 Întemeierea Ţării Moldovei , Bogdan I (1359
 Întemeierea Ţării Româneşti, Basarab I (1330)
Anexa 4
Facelegijudecăîncheietratatedeclarărăzboiîncheiepacecomand
ăarmataconstruieştemănăstiri.
Anexa 5
Mircea cel Bătrîn a domnit în ..............................32 de ani. Pe timpul lui
ţara a cunoscut o perioadă de înflorire . Domnitorul a
consolidat............................, a instruit oastea., a încurajat meşteşugurule
şi.............................., a construit mănăstiri, a ctitorit
mănăstirea .........................
Ca diplomat iscusit a încheiat.......................... cu Polonia şi Ungaria. El a
învins oastea numeroasă a otomanilor condusă de .........Baiazid.
Cuvinte de reper: Ţara Românească ,statul, comerţul,
Cozia , alianţe , sultanul.
………………………
………………
Anexa 5 ………………………
1. Completează fișa : 2. Identifică calitățile lui ………………………
Mircea cel Bătrîn: ………………………
Mircea cel Bătrîn vine la ……………….
domnie în Țara …………………………
…………... …………………………
Anii de domnie sînt ……
………..- ……….. . …………………………
A fost înmormîntat la …………………………
mănăstirea …………. …………………………
………

3. Enumeră acțiunile 4. Plasează pe linia


întreprinse de Mircea timpului evenimentele ce Anexa 6
cel Bătrîn ca domnitor. s-au desfășurat pe timpul Domnitor în Țara Domnitor în Țara
domniei lui Mircea cel Românească Moldovei
……………………… Bătrîn.
……………………… E supranumit cel Moare în 1418
Bun
Acordă atenție Întărește cetățile
armatei de la hotare
Menține Se află la domnie
independența țării 32 de ani
Vine pe tron în Vine pe tron în
anul 1386 anul 1400
E înmormîntat la E înmormîntat la
mănăstirea Bistrița mănăstirea Cozia
Susține agricultura Luptă contra
și comerțul turcilor
E supranumit cel Moare în 1432
Bătrîn