Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data: 14.XI.2016
Profesor înv.primar: Iolu Adriana
Clasa: a IV a
Disciplina: Istorie
Unitatea tematică: Epoci, evenimente şi personalităţi. Antichitatea
Conţinutul : Legende şi scrieri ale anticilor despre daci şi romani
Tipul activităţii: predare
Competenţe specifice:
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor
prezentate într-o situație de învățare
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica
informații variate despre trecut
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și
scrisă
Obiective operaţionale:
O1- să identifice în texte istorice informaţii despre daci şi romani
(obiectivul se consideră realizat dacă elevii vor identifica 2-3 informaţii relevante)
O2- să povestească un fragment dat utilizând criterii date
(obiectivul se consideră realizat dacă fiecre elev va povesti fragmentul respectând un
criteriu dat)
O3- să selecteze informaţii istorice privind calităţile conducătoriilor, din texte date
(obiectivul se consideră realizat dacă elevii vor selecta corect 1-2 calităţi)
O4- să rezolve exerciţii date, pe baza sursei istorice
(obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev va alege un răspuns corect)
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă
Materiale didactice: fişe, culori, stilouri, caiete, foi flipchart, markere, texte suport,
laptop
Forme de organizare: frontal, individual, perechi, grup.
Resurse: -umane: 18 elevi
-temporale: 45 minute
-locul de desfăşurare: sala de clasă
Bibliografie: Programa şcolară pentru disciplina Istorie, clasa a IV a, Anexa nr. 2 la
ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 , Bucureşti 2014.
Atlas de istorie, clasa a IV a, Doina Burtea, Alina Perţea, Editura
Aramis, Bucureşti, 2016.
Istorie, Caiet de lucru pentru clasa a IV a, Mirela Minea, Nicoleta Elena
Mircea, Daniela Potocean, Magda Stan, Editura Litera, Bucureşti, 2016
Evenimentul Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
didactic procedee învăţământ organizare
Moment Se creează climatul instructiv educativ
organizatoric necesar desfăşurării, în condiţii optime, a
activităţii didactice.

Reactualizarea Verific tema cantitativ şi calitativ , prin Explicaţia frontal Aprecieri


cunoştinţelor sondaj. conversaţia verbale
1 min
Captarea Elevii sunt solicitaţi să privească două Conversaţia Laptop, ppt Frontal Observarea
atenţiei
imagini şi să citească o poezie. Explicaţia individual
Discuţii. Exerciţiul

O1

5 min
Anunţarea Astăzi vom învăţa despre daci şi romani, Conversaţia frontal
temei şi a aşa cum au fost priviţi de către istorici
obiectivelor renumiţi.
1 min
Dirijarea Pe baza unor texte suport, elevii vor Explicaţia Fişe Grup Interevaluarea
învăţării rezolva sarcinile date: Conversaţia Instrumente de
O1,O2,O3 a)să scrie trei informaţii descoperite în Exerciţiul scris şi colorat
textul dat-grupa HERODOT Foi flipchart
23 min b)să povestească fragmentul completând
enunţurile:
*La început....................
*Apoi.............................
*La final..........................
Grupa TITUS LIVIUS
c)să scrie calităţi ale conducătorilor
prezentaţi în texte şi imagini
grupa DIO CASSIUS
La final, se prezintă rezultatele fiecărei
grupe.
Fixarea Elevii vor realiza cvintete despre Decebal, Fişe Perechi Observarea
cunoştinţelor
plecând de la o sursă istorică dată. Instrumente de
5 min
Se corectează. scris
Imagine sursă
Obţinerea Solicit elevii să rezolve o fişă dată. Exerciţiul Fişe Individual Observarea
performanţei Anexa 1 Explicaţia Instrumente de
scris
O4

5 min
Asigurarea Precizez elevilor tema pentru acasă. Explicaţia frontal
retenţiei şi a
transferului
1 min
Încheierea Aprecieri verbale. Conversaţia frontal Aprecierea
activităţii Explicaţia verbală
Anexa 1

Prin ţara lor curge râul Marisos, care se varsă în Dunăre. Pe acesta îşi făceau romanii aprovi-
zionările pentru război. Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului şi cea dinspre izvoare.
Ţinuturile de aici se află, în cea mai mare parte, în stăpânirea dacilor. Partea inferioară a fluviului,
până la Pont (Marea Neagră)- de-a lungul căreia trăiesc geţii- ei o numesc Istros. Aceştia sunt mai
bine cunoscuţi de eleni (greci), deoarece se mută des de pe o parte pe alta a Dunării.
După geograful antic Strabon, Geografia

Simbol solar geto-dac

Citeşte, cu atenţie, sursa istorică. Încercuieşte a) romanii


răspunsul corect: b) grecii
c) geţii
1. Unul din numele antice purtate de Dunăre era:
3. Din sursa istorică reiese că fluviul Dunărea era folosit
a) Marisos de:
b) Danubius
c) Tomis a) greci, pentru pescuit
b) romani, pentru aprovizionare
c) gali, pentru navigaţie
2. Potrivit autorului, dacii vorbeau aceeaşi limbă ca şi:
Descriptori de performanţă

Nr.crt. FB B S

1 Să încercuiască corect răspunsul pentru enunţul dat - -

2 Să încercuiască corect răspunsul pentru enunţul dat - -

3 Să încercuiască corect răspunsul pentru enunţul dat - -


,,Decebal era foarte priceput la
planurile de război şi iscusit în
înfăptuirea lor, ştia să îşi aleagă
prilejul de a-l ataca pe duşman şi
de a se retrage la timp. Dibaci în a
întinde curse, era un bun luptător
şi se pricepea să folosescă izbânda”.

DIO CASSIUS, Istoria romană