Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul “Grigore Antipa” Bacău

Profesor: Luchian Ghiţa


Data:27.03.2012
Clasa a XIa D
Modulul II – Tehnologii specifice în industria fermentativă (laborator tehnologic)
Unitatea de competenţa: 17.3 Controleazǎ calitatea materiilor prime şi a produselor finite
7.1 Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta
Tema:Caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite din industria berii.
Lecţia: Analiza fizico- chimică apei –Determinarea duritatii totale
Tipul lecţiei – Formarea de abilităţi priceperi şi deprinderi practice
Durata: 50min
PROIECT DE LECŢIE

Lecţia: Analiza fizico chimică a apei - Determinarea duritatii totale


Competenţe vizate:
 C1 – Definirea duritatii apei si tipurile de duritate;
 C2 - Precizarea importantei apei folosite in industria berii ;
 C3 - Determinarea duritatii totale a apei;
 C4 - Calcularea duritatii totale si compararea rezultatelor cu standardele în vigoare;
Criteriul de performanţa: Identificarea calitǎţii materiilor prime şi produselor finite.
Condiţii de aplicabilitate: Determinarea însuşirilor senzoriale, fizico-chimice şi microbiologice ale materiilor prime si produselor finite.
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, observarea individuală şi dirijată, învăţarea prin descoperire, problematizarea,
demonstraţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţămant: Fişe de documentare(FD) , fişe de lucru (FL),fisa de observatie, sandarde pentru industria alimentară, mostre de apa, balon
cu fundul plat;biureta; stativ; sursare de incalzire;pahar Erlenmeyer;solutieHCl10%;solutie tamponNH 4Cl; EDTA;Eriocrom negruT,balanta analitica
cilindrigradati, planse, tabla.
Locul de desfăşurare: laboratorul de analiză în industria alimentară.
Norme de securitate a muncii: istructaj specific de protecţia muncii în laborator.
Fiecare elev este dator să cunoască măsurile de prim ajutor în cazul accidentelor şi să respecte normele de protecţie a muncii specifice acestei lucrări
de laborator sa poarte halat alb pentru laborator.
Bibliografie:
1.David Doina,s.a., Indrumator pentru instruirea tehnologica si de laborator in industria alimentara, Editura Ceres Bucuresti, 1984.
2. OPana, V. Rotaru; Utilajul si tehnologia in industria fermentativa; Manual pentru licee cu profil de industrie alimentara clasa a XI-a, si scoli
profesionale. Editura didactica si pedagocica,Bucuresti,1981.
3. Bujenita Viviana, s.a, Manual pntru scoala de arte si meserii, (Lucrator in industria alimentara fermentativa), Clasa a X-a.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Secvenţa Compe Activitaţi desfaşurate Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei tenţa De profesor De elevi didactice didactice organizare

Moment Salută elevii Răspund la salut Observarea Catalogul Frontal


organizatoric Face prezenţa, notând elevii Prezintă elevii absenţi Conversaţia clasei Individual
absenţi Pregătesc caietele de
Verifică echipamentul de laborator
protecţie, reamiteşte NTS in
laborator.
Aranjează materialele
2min didactice
Instructajul C1 Cere elevilor să Participa si Conversaţia Tebla Frontal Evluare
introductiv -definească berea ca produs răspund la întrebări Problematizarea planşe Individual orală
finit; adresate de profesor Expunerea Schema
Verificarea -sa argumenteze de ce apa pe tablă
achiziţiilor este materie prima la
anterioare fabricarea berii;
-sa caracterizeze senzorial
5min apa potabila.
Captarea C1,C2 Face referire la rezultatele Ascultă profesorul. Conversaţia Tebla Frontal Evluare
atenţiei lucrarii de laborator efectuate prezinta rezultatele Problematizarea Planşa Individual orală
in saptamina precedenta culese in timpul Schema
“Determinarea puterii de saptaminii si calculele pe tablă
germinare a orzului” care au obtinute. Fisa de
aratat importanta calitatii interpre
apei la inmuiere si germinare tare
Prezinta necesarul de apa pe
operatii tehnologice in
3min industria berii.
Transmiterea C3,C4, Anunta titlul lucrării şi Ascultă şi notează Conversaţia Shema pe tabla Frontal
noilor competenţele vizate. participă la dialogul Explicaţia Plansa
cunoştinţe Scrie titlul pe tablă iniţiat de profesor -balon cu fundul
„Determinarea duritatii totale a plat;
apei. -biureta; stativ;
Enunta principiul metodei; sursar de
Prezintă ustensilele de incalzire;
laborator necesare efectuării -pahar
determinării. Erlenmeyer;
Se fac precizari teoretice -HCl 10 %;
despre duritatea apei si tipurile -NH4Cl (tampon);
de duritati. -EDTA;
Prezinta tipurile de ape fuctie -Eriocrom negruT
de duritate -mostre de apa;
5min Explica modul de lucru Standarde

Partea C3,C4 1.Execută lucrarea şi Urmăresc demonstratia Demonstrarea Standarde Frontal Evaluare
aplicativă I explică modul de lucru practica a lucrării Exercitiul Cilindrul gradat Grupe de orală si
2.Noteaza si efectueaza noteaza precizările 250ml cite 4-5 practica
calculul, rezultatele le profesorului Pilnie elevi
compară cu standardele. Stativ de sprijin
3.Cere elevilor să formeze 4 Termometrul
grupe de câte 4-5 elevii Cronometrul
antrenând şi elevii cu Fisa de lucru
dificultăti de integrare; Pix
recomandă să-şi împartă Mostre de bere la
sarcinile în cadrul grupei 15°C
pentru a evita dezordinea şi Fise de
timpii morţi. documentare
4.Distribuie fiecărui elev fişa Citesc fişele de Studiu Fişe de lucru
de documentare şi fişa de documentare si individual Mostre de bere
lucru. fisele de lucru Descoperirea
Explică modul de desfăşurare
a determinării.
-fiecare grupa aveţi la
dispoziţie cite doua 2mostre
de apa din doua surse diferite.
-la sfirsit se vor centraliza
rezultatele intru-un tabel pe
tabla.
-se va face analiza
comparativa a rezultatelor intre
grupe.
-se efectueaza interpretarea
comparind cu standardele
-Se evalueaza fiecare elev pe
baza fisei de observare si se
10min acorda nota.

Partea C3 Supraveghează cu Fiecare grupă se Demonstraţia Ustensile de Grupe de Execuţie


aplicativă II C4 atenţie modul de organizare organizează: Explorarea laborator elevi practică
şi de lucru al elevilor; - împart sarcinile pe Descoperirea Standarde Aprecierea
Adresează întrebari cu privire fiecare membru; Exerciţiul Fişe de verbală/
la protectia muncii in - execută lucrarea; Observaţia documentare Corectarea/
laborator; -notează rezultatele; individuala Fişe de lucru Completare
Urmăreşte: -calculează conform Observarea Buletin de
-cum citesc volumul folosit la formulei duritatea dirijata analiză
titrare ; totala; Conversaţia
-cum înregistrează datele -compară rezultatele cu
în fişa de lucru; standardul;
-cum calculează; -fac aprecieri in cadrul
-cum interpretează grupei
rezultatele; -emit pareri despre
Face observatii,incurajeaza, rezultatele colegilor
apreciaza efortul elevilor. -completeaza buletin de
15min analiza

Analiza si C1-C4 Dirijează emiterea Completează buletinul de Observarea Standard Individual Aprecierea
aprecierea concluziilor privind analiză dirijata Fişe de lucru si pe grupe verbală
activităţii calitatea apei analizate de Liderul grupei prezintă Dezbaterea Fisa de autoevaluarea
fiecare echipă; raportul final al lucrării Conversaţia observare
Cere grupelor să se Participă la dezbatere Standard Individual Aprecierea
autoevalueze; Predau fişele de lucru Observarea Fişe de lucru si pe grupe verbală
Apreciază grupa cu cele mai completate cu rezultate şi dirijata Fisa de autoevaluarea
bune rezultate; concluzii; Dezbaterea observare
Incurajează grupele cu Impart păreri, se Conversaţia
rezultate mai slabe; autoevaluează.
5min Strânge fişele de lucru;
Instructajul Solicită elevilor să facă Fac curat la locul de Conversaţia Ustensile de Grupe de
final curăţenie în laborator. muncă laborator elevi
Anuntă tema pentru ora
vitoare:“Analiza mustului
5min de malt”.