Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului ..............


Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................
Specialitatea .............................................................................
Perioada evaluării..........................................
Calificativul acordat......................................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punctaj acordat Validarea
ale evaluării performanţă de maxim Auto Evaluar Evaluare Consiliul
performanţ evaluare e C.A profesoral
ă comisie
1. 1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor 8
Proiectarea de elaborare a documentelor de proiectare,
activităţii. precum şi adaptarea acesteia la particularităţile
grupei/clasei.
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a 2
ofertei educaţionale la nivelul unităţii.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 3
1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare 2
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al
unităţii.
15
2. 2.1.Utilizarea unor strategii didactice care 10
Realizarea asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
activităţilor formarea competenţelor specifice.
didactice. 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din 6
unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice inclusiv TIC.
2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea 3
activităţilor realizate.
2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 3
extracurriculare, participarea la acţiuni de
voluntariat.
2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual 3
şi în echipă în vederea formării /dezvoltării
competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’.
TOTAL 25
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a 4.5
rezultatelor procedurilor de evaluare.
învăţării. 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi 4.5
comunicarea rezultatelor.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de 4
evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică.
3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 4
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 1.5
educaţionali.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului 1.5
educaţional ca element central al evaluării
rezulatelor învăţării.
20

4.Managem 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de 2


entul clasei conduită, atitudini , ambient ) pentru
de elevi. desfăşurarea activităţilor în conformitate cu
particularităţile clasei de elevi.
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi 5
gestionarea situaţiei conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea 3
diferenţiată a elevilor.
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea 2
exemplelor de bună practică.
TOT 12
AL

5.Managem 5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, 2


entul didactice şi metodice dobândite prin participarea
carierei şi a la programele de formare continuă/perfecţionare.
al 5.2. Implicarea în organizarea activităţilor 2
dezvoltării metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil.
profesionale 5.3. Realizarea/Actualizarea portofiului 1
. profesional şi dosarului personal
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 3
relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu
elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu
beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile
elevilor.
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice 2
(limbaj, ţinută, respect, comportament),
respectarea şi promovarea deontologiei
profesionale.
TOTAL 8
6. 6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte 3
Contribuţia educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.
la 6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 2
dezvoltarea
instituţional 6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate 3.5
ă şi la prin participare şi rezultatele elevilor la
promovarea olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi
imaginii extracurriculare şi
extraşcolare.
unităţii 6.4. Realizarea/pariciparea la programe/activităţi 2.5
şcolare. de
Prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,
familie şi societate.
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de 2
sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a 2
calităţii în nivelul organizaţiei.
TOTAL 15
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice 2
profesionala (limbaj, ținută, respect, comportament).
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei 3
profesionale.
TOTAL 5
  TOTAL 100      

Data: Nume şi prenume: Semnături:


 Cadrul didactic evaluat:
 Responsabil comisie
 Director
 Membrii consiliului de administratie