Sunteți pe pagina 1din 6

Redactor: Vioica Horga Philip Carter gi Ken Russell

Tehnoredactor: Maiana Radu


Copert[: Luca Emil Comel

Titlul original: IQTESTING. Ineeaseyowvoabulary aad develop yow


povrets of calailatioa al.d logical teao4ing

Copynght @ Philip Carter and Ken Russell 2001, 2009


TESTE DE INTELIGENTA
This translation of IeTesting is published by arrangement with Kogan Page.

@ 2016 Toate dreprurile asupra acestei edilii sunt rezervate


lQ-6
Editurii Meteor Publishing.

Contact:
Tel./Far 021 .222.83.80
E-mail: editura@meteorPress.ro

Distribugie lar Traducere din limba englezd gi adaptare


Tel./Fax 021.222.83.80 de Mihai-Dan Pavelescu
E-mail: carte@meteorPress.ro
ww-w.meteorPress.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a BooAniei


RUSSEII, KEN
Teste de intdigen$ Iq/ Ken Russell, Philip Carter ;
trad.: Mihai-Dan Pavelescu ; red': Mihaela $tefan. - Bucureqti :

Meteor Publishing, 2014-


vol.
ISBN 978-606-8469-83-6
Vol. 6 / trad.: Mihai-Dan Pavelescu ;
red.: Viorica Horga. - 201'6. - ISBN 978-606-8653-35-8
I. Carter, Philip
II. Mihai Dan (trad.)
Pavelescu,
III.$tefan, Mihaela (red.)
IV. Horga, Viorica (red.)
159.9.O72:159.95

IUIETEOR
PUBlISHING
Cuprins
Introducere

Literele IQ reprezint[ prescurtarea expresiei,,Intelligence


Quotient" (,,Coeficient de inteligeng5"). ,,Inteligenga" poate fi
definit[ drept capacitatea de a rispunde in mod adaptabil la situaqii
noi, iar ,,coeficientul" arat[ de cAte ori este cuprins[ o cantitate in
altl cantitate.
IQ-ul determinat aI unui copil este egal cu vArsta sa mintali
imp64iti la vArsta actual[, sau biologic5. De exemplu, daci un copil
in vArsti de opt ani obqine un punctaj lQcare este de agteptat din
partea unui copil in vArsti de zece ani, el va avea un IQdeterminat
de 125. Valoarea aceasta a fost calculatl dupi cum urmeazi:

VArsta mintalS
x100=IQ
VArsta biologic[

Aqadar, 10 x 100 = 12s (IQ)


B

Metoda aceasta de calculare a IQ-ului nu se aplic5 adullilor,


deoarece dezvoltarea mintali este inexistentl sau foarte micl dupX
versh de 18 ani. De aceea, adulgii trebuie evaluaqi dupd teste Ieln
care punctajul mediu este 100. Rezultatele sunt clasificate deasupra
9i dedesubtul acestei valori medii, in func1ie de punctajele la teste
cunoscute.
Testele care au fost special compilate pentru cartea de fald nu
au fost standardizate, astfel c[ nu se poate asigura o evaluare real[
a IQ-ului. La sfArqitul acestei sectiuni existl un indrumar pentru a
vtr evalua performanla qi un indrirmar curnulativ pentru
performanta general[ la toate cele zece teste.
Testele din aceast[ carte au fost concepute ca antrenamente
utile pentru cititorii care pot fi nevoiti s[ suslin[ teste IQpe viitor
Teste de inteligenfl IQ- 6

gi au fost gAndite pentru a imbog[1i vocabularul gi a dezvolta


puterea de calcul gi de raqionament logic.
Cartea conqine zece teste, alcdtuite fiecare din cAte 40 de
intreblri. Toate testele au aproximativ acelagi nivel de dificultate. Testul unu
Fiecare test trebuie terminat in maximum 90 de minute.
Rispunsurile corecte sunt oferite la sfirgitul cd4ii gi fiecare r5.spuns
corect se noteazl cu un punct.
Pentru a v[ evalua performangele, utilizaqi urm[toarele tabele:
Pentru un test

u
Puncte Evaluare
36-40
l. ,6-\ ,6. /}. este ,/T\
31-35
25-30
excepgional
excelent
foarte bine
(_,i (ripentruU
tot a$a cum

o
19-24 bine
14-18 mediu
Pentnr zece test€
Puncte Evaluare
u
z6r
q_,i
,6.

oo u-/ 00
este pentru
351-400 excepfional
301-350 excelent F\
l. ol
241-300 foarte bine
l8l -240 bine AB c
140-180 mediu

Noa traducltonrlui! in toate cazurile sunt valabile


'2. Care cuvAnt nu se potrivegte cu celelalte?
urmitoarele convenfii:
. A=A=A,S=$,T=T,I=i; LIMAN, ESPLANADA, TSTUAR, GHIOL, FIORD
' se respectl Hot[rirea Academiei RomAne de inlocuire a
lui ,,i'cu ,,4" in interioruI cuvintelor;
' alfabetul utilizat este cel fXrI diacritice, de tip
anglo-saxon: ABCDEFGHIJKLMNOPqRSTUW\rXYZ.
10 Teste de inteligenfl IQ- 6 Testulunu 11

3. Ce numere ar trebui sX inlocuiasc[ in mod logic semnul de 6. 483 :1.44 :56


intrebare? 257:175:85
I39 : ll7 :?

7. Dedesubt sunt enumerate $ase sinonime ale cuvAntului


VANITOS. Luagi cAte o literi din fiecare, pentru a compune
alt sinonim pentru VANITOS.
increzut, infumurat, mAndru, fudul, infatuat, l[udiros

tt. C[utali punctul de pornire gi gisigi o expresie din 16 litere


(1,2,5,9,6), citind in sensul acelor de ceasornic.
4. ANOD, AI,TO, NODAL
Care este urmdtorul cuvAnt?
CALD, LANDOU, DALTA, TENDA, FERM, TANDEM

5. \_

o 6 6 \

6 o 6 )

6 6 o
Care dintre figurile de mai jos ar trebui s[ lnlocuiascE semnul
de intrebare?

dbb 6ABC D
12 Teste de inteligenEl Iq- 6 Tectul unu 13

9. Dac[ MEGALOMANIE este asociat cu PUTERE, cu cine este lll. (iare dintre figurile de mai jos nu se potrivegte cu celelalte?
asociat SITOMANIE?

p
a. arheologie
b. pictur5
c. internet
d. mAncare
morlrit

t
e.

10. Ce este un PROZELIT?


a. autor de proze

tti
b. material protector

L)
c. banalitate
d. persoan[ convertiti la o religie
e. procedeu retoric

ll. ln fiecare pereche de paranteze introducegi cAte dou[ litere,


astfel lncAt s[ termine un cuvAnt in stAnga qi s[ inceapi un
cuvAnt in dreapta. CAnd sunt citite de sus in jos pe perechi,
literele introduse trebuie s[ fbrmeze un cuvAnt de gase litere.
DI (") RF
oT ('-) vA
sA (.') TA .
t
14. Ce numir ar trebui si inlocuiascd semnul de intrebare?
12. Ce numere ar trebui si inlocuiasci semnele de intrebare?

4 I 7 6 2 4
4 7 96368s
5 8
2 3 7t3482
5 7 I 2 6 4 5 7
9 6 35852?
2 6 4 5 7 I 2 6

6 2 5 4 ? ? I 2
7 5 2 g ,l ? 7 5
I 4 6 7 5 2 I 4
4 I 7 6 2 5 4 a

S-ar putea să vă placă și