Sunteți pe pagina 1din 7

Parteneriat educaţional de educaţie

sanitară

“Copii sănătoşi, copii frumosi!”

TITLUL PROIECTULUI: ,, Copii sănătoși, copii frumoși !“


DURATA PROIECTULUI: 1 an școlar
GRUPA : mijlocie ( niv I)

ARGUMENT:

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru


societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării
fizice şi psihice optime a preşcolarilor, starea de sănătate a acestora fiind
o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.
Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine în întâmpinarea
nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui copil, iar formarea unui stil
de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare
armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea

1
cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de
atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi
sănătos.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în
această etapă se dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor
ulterioare.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Proiectul se derulează pe parcursul unui an şcolar, perioadă în care preşcolarii


vor învăţa din ce este format corpul uman, să respecte regulile de igienă, să recunoască
modul în care alimentaţia sau miscarea pot influenţa starea de sănătate .

SCOP:
 Formarea unui stil de viaţă sănătos, în vederea dezvoltării armonioase sub
aspect psiho-fizic a preşcolarilor, prin derularea unor activităţi specifice;
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur.

OBIECTIVE:
A. privind copiii
 asimilarea unor noţiuni şi cunoştinţe, privind problemele legate de sănătatea
individuală şi colectivă, specifice vârstei;
 însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individuală şi cea colectivă;
 îmbogăţirea vocabularului propriu, utilizând cunoştinţe însuşite pe parcursul
participării la activităţile de educaţie pentru sănătate;
 valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării
regulilor de igienă personală şi organizării unui regim raţional alimentar;

B. privind educatoarele
 stimularea capacităţii de a construi un mediu educaţional propice formării unor
deprinderi sănătoase de igienic, de alimentaţie sănătoasă si de protejare a
vieţii;
 aplicarea unor noi metode de stimulare a copilului în vederea desfăşurării unor
activităţi cu caracter sanitar;

2
 aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite prin activităţi, cursuri;
 diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului;

C. privind părinţii
 implicarea responsabilă a părinţilor şi a altor factori educaţionali în activitatea
grădiniţei, privind crearea unui mediu sănătos pentru viitorul copiilor;
 exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor pentru păstrarea sănătăţii propriilor
copii;

GRUP TINTA:
 copiii preşcolari cu vârste între 4-5 ani
 educatoarele grupei, parinti.

RESURSELE PROIECTULUI:
 umane - copii preşcolari şi educatoarele;
- specialişti: medici şi asistente;
- părinţii copiilor;
- parteneri locali care pot sprijini derularea proiectului.
 materiale
- material didactic din dotarea grupei;
- materiale procurate de educatoare, părinţi, copii, specialişti (planşe,
pliante, mulaje,etc.);
- broşuri şi reviste de sănătate;
- aparat foto, computer, CD-uri, DV-uri;
-cabinete medicale cu aparatura din dotare;
 financiare
- autofinanţare;
- părinţi, bunici;

REZULTATE:
 copii sănătoşi şi frumoşi;
 atitudini pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din jur;
 dezvoltare psiho-fizică corectă;
 grijă pentru sănătatea proprie;
 postere, fotografii, pliante,expoziţii de lucrări;

3
EVALUARE:
- chestionare, expozitii foto, expozitii cu lucrarile copiilor, album realizat de catre
copii.

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În urma desfăşurării activităţilor cuprinse în planificarea activităţilor din cadrul


proiectului educaţional, copiii vor fi mai preocupaţi de îngrijirea corpului lor, de ceea
ce mănâncă, de activităţi sportive desfăşurate în aer liber, în general de sănătatea lor.
Vor apela cu mai multă încredere la cadrele medicale, deoarece teama de doctor
în mare parte va fi înlăturată.
Părinţii vor fi captaţi să participe ca parteneri în procesul educativ, fapt ce va
duce la înţelegerea importanţei colaborării cu grădiniţa, cu educatoarele. Se vor
implica mai activ în derularea activităţilor pe care le desfăşoară copilul în grădiniţă şi
vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor.
Educatoarele vor reuşi să-i stimuleze pe copii în a acorda mai multă importanţă
propriei lor persoane. De asemenea, informându-se şi documentându-se vor contribui
la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

4
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
NR.
CR DATA TEMA MODALITĂŢI DE
T ACTIVITĂŢII REALIZARE
1. Octombri Lansarea proiectului Masă rotundă împreună cu părinţii,
e „Copii sanatosi, copii educatoarea şi medicul .
frumosi!”
2. Noiembri „Prietena mea Evaluarea de către asistenta a
e curăţenia” copiilor-instructaj „Cunoaşterea
regulilor de bază în păstrarea
curăţeniei corporale”

3. Decembr „De vorbă cu medicul Vizită la cabinetul medical


ie de familie” „Prevenirea bolilor respiratorii”

4. Ianuarie „Amintiri de la Desenăm şi pictăm ce am văzut la


cabinetul medical” cabinetul medical

5. Februarie „Vaccinul- prietenul Vizită la cabinetul medical


sau dusmanul copiilor”

6. Martie „Maricica” Lectura educatoarei


de Luiza Vlădescu

7. Aprilie „Ce şi cum mâncăm?” Cunoaşterea regulilor de alimentaţie


corectă- concurs.

8. Mai „Spitalul Orăşenesc” Vizită la spitalul din oraş

5
9. Iunie Evaluarea proiectului Expoziţie de fotografii realizate pe
parcursul derulării proiectului şi
lucrări realizate de copii

PROTOCOL DE COLABORARE

I. Părţile:
Între Grădiniţa cu Program Prelungit ...............reprezentată
de ...................în calitate de director şi

Cabinet Medicină de Familie reprezentată de .....................în calitate


de medic specialist medicina de familie, care au convenit următoarele:

II. Scopul colaborării:


 de a obţine rezultate concrete în păstrarea stării de sănătate a copiilor
prin prevenirea îmbolnăvirilor;
 implicarea copiilor din grupa mijlocie în acţiunile întreprinse.
III. Obiectivele comune:
 colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de
dezvoltare a simţului responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii
propriului organism, cât şi a celor din jur;
 cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului uman;
 cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi evitarea lor.
IV. Durata colaborării:
Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o perioadă de 1 an
scolar, cu posibilitatea de prelungire prin acordul reciproc al părţilor.
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

6
Grădiniţa......... Cabinet medical medicina familie

DIR: Medic spec. medicina familie:

S-ar putea să vă placă și