Sunteți pe pagina 1din 22

CONTRACTE SPECIALE

1) Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare?

a. drepturile reale

b. drepturile de creanţă

c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal

2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate?

a. bunuri imobile

b. o moştenire vacantă

c. terenuri

3) Cine sunt titularii dreptului de preemţiune?

a. promitenţii

b. vecinii

c. vânzătorul

4) Care este obiectul dreptului de preemţiune?

a. terenurile agricole situate în intravilan

b. terenurile agricole situate în extravilan

c. pădurile

5) Cine poate cumpăra şi vinde?

a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu

b. soţii între ei

c. tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor

6) Pentru a fi valabilă vânzarea, ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrul vândut?

a. să fie inalienabil

b. să fie proprietatea vânzătorului

c. să fie scos din circuitul civil.

7) În cazul contractului de vânzare cumpărare care sunt obligaţiile vânzătorului?

a. să predea lucrul vândut


b. să suporte cheltuielile de ridicare a bunului

c. să-l apere pe cumpărător împotriva tulburărilor provocate prin fapta unui terţ
( tulburare de fapt)

8) Pentru ce fapte este angajată obligaţia de garanţie pentru evicţiunea vânzătorului?

a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumpărătorului

b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului

c. pentru viciile ascunse ale bunului vândut

9) Pentru a se antrena garanţia vânzătorului pentru viciile lucrului vândut, care sunt
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească viciul?

a. să fi existat în momentul încheierii contractului

b. să apară după încheierea contractului

c. Să fi fost cunoscut de cumpărător

10) Care este termenul în care se prescrie dreptul la acţiunea privitoare la viciile ascunse ale
unui lucru transmis prin vânzare-cumpărare?

a. de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie

b. de 1 an, în cazul în care viciile a fost ascunse cu viclenie

c. de 1 an

11) În caz de evicţiune totală, ce drepturi are cumpărătorul?

a. să i se restituie o parte din preţul plătit

b. să i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat să le înapoieze terţului


evingător

c. să dobândească preţul plătit de terţul evingător

12) În caz de neplată a preţului de către cumpărător, ce acţiuni are la dispoziţie vânzătorul?

a. de a cere obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei

b. de a cere rezilierea contractului

c. de a cere predarea bunului

13) Care sunt caracterele juridice ale locaţiunii?

a. un contract solemn

b. un contract sinalagmatic

c. un act de dispoziţie
14) Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă şi nesinceră?

a. nulitatea contractului de locaţiune

b. plata de daune-interese

c. rezilierea contractului de locaţiune

15) Care sunt obligaţiile locatorului?

a. să efectueze reparaţiile necesare menţinerii lucrului în stare de funcţionare

b. să efectueze reparaţiile locative

c. Să suporte cheltuielile voluptorii făcute de locatar care au asigurat un spor de


valoare lucrului închiriat

16) Pentru neefectuarea de către locator a reparaţiilor necesare în cursul locaţiunii, ce poate
cere locatarul?

a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului

b. nulitatea contractului

c. rezoluţiunea contractului

ANS: A

17) Pentru ce îl garantează locatorul pe locatar?

a. tulburarea de fapt şi de drept provenită prin fapta unui terţ

b. tulburarea de fapt provenită din fapta unui terţ

c. viciile lucrului

18) Care sunt obligaţiile locatarului?

a. de a-l garanta pe locator contra evicţiunii

b. de a-l apăra pe locator contra uzurpatorilor

c. De a suporta cheltuielile necesare pentru menţinerea lucrului în stare de


funcţionare

19) Când intervine încetarea contractului de locaţiune prin denunţarea unilaterală?

a. dacă s-a prevăzut un termen

b. dacă părţile nu au stabilit durata locaţiunii


20) Care este durata termenului de preaviz?

a. de 1 an

b. de 15 zile

c. intervalul de timp dintre manifestarea voinţei de a desface contractul şi data la


care contractul va înceta

21) Când operează tacita relocaţiune?

a. în cazul contractelor încheiate fără termen

b. dacă locatarul rămâne în folosinţa lucrului după expirarea contractului şi fără


ca locatorul să-l împiedice

c. în cazul în care locatarul comunică locatorului că doreşte prelungirea


contractului

22) În ce situaţii încetează de drept contractul de locaţiune?

a. prin denunţarea unilaterală

b. prin pieirea totală a lucrului

c. prin desfiinţarea titlului locatorului

23) În ce condiţii terţul dobânditor este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de
vânzare?

a. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată

b. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă

c. Când a cunoscut existenţa locaţiunii înainte de vânzare

24) Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat?

a. supus formei autentice numai dacă actul juridic ce urmează a fi încheiat este
supus acestei forme

b. Este un contract cu titlu gratuit

c. Este un contract solemn

25) Pentru a fi valabil, mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia:

a. acte de conservare

b. acte de dispoziţie

c. de a încheia el însuşi actul de a cărui îndeplinire l-a însărcinat pe mandatar


26) În ce condiţii actele de dispoziţie pot fi încheiate de mandatar în numele şi pe seama
mandantului?

a. numai în baza unei procuri generale

b. numai în baza unei procuri speciale

c. în baza unui acord tacit

27) În ce condiţii mandatarul răspunde în faţa mandantului pentru faptele persoanei pe care
şi-a substituit-o?

a. dacă a avut acordul mandantului de a-şi substitui o persoană, însă a trecut


puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie

b. dacă a avut acordul mandantului de a-şi substitui o persoană

c. în toate cazurile ori de câte ori s-a produs un prejudiciu mandantului

28) Care sunt efectele contractului de mandat faţă de terţi?

a. se nasc raporturi juridice între mandant şi terţi

b. se nasc raporturi juridice între mandatar şi terţi

c. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul terţului

29) Când încetează mandatul?

a. prin revocare

b. prin renunţarea mandantului

c. când faptul juridic pentru care a fost încheiat nu se mai poate realiza

30) În caz de încetare a mandatului ce obligaţii are mandatarul?

a. să aducă la cunoştinţa terţilor încetarea mandatului

b. să predea mandantului toate actele juridice şi bunurile primite în cursul


executării mandatului

c. să restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului

31) De cine se suportă cheltuielile vânzării?

a. vânzător

b. cumpărător

c. potrivit uzanţei locului încheierii contractului

32) Care sunt caracterele juridice ale contractului de donaţie?


a. consensual

b. sinalagmatic ( bilateral)

c. solemn

33) În cazul în care, donaţia nu este încheiată în formă autentică,care este sancţiunea ce
intervine?

a. rezoluţiunea

b. nulitatea absolută

c. rezilierea

34) Ce condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru ca donaţia încheiată între absenţi să fie
valabilă?

a. oferta de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică

b. acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică

c. atât oferta cât şi acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace forma


autentică

35) Cine nu poate dispune prin donaţie?

a. minorii în favoarea tutorelui cât timp autoritatea tutelară nu a dat tutorelui


descărcare de gestiune

b. persoanele neconcepute

c. Soţii între ei

36) Cine nu are capacitatea de a primi donaţii?

a. medicii şi farmaciştii, care au tratat pe o persoană de o boală de care aceasta


moare

b. soţii

c. minorii şi persoanele puse sub interdicţie

37) În cazul în care donaţia se încheie între absenţi, când trebuie să aibă capacitatea de a
dispune donatorul?

a. în momentul manifestării voinţei de a dona

b. în momentul acceptării ei de către donatar

c. în momentul facerii ofertei, acceptării ei de către donatar şi comunicării actului


de acceptare

38) În cazul în care donaţia se încheie între absenţi, când trebuie să fie capabil donatarul?
a. în momentul emiterii ofertei de către donator

b. în momentul acceptării

c. în momentul comunicării acceptării ofertei

39) Când este donaţia revocabilă?

a. prevede plata de către donatar a datoriilor pe care donatarul le va contacta în


viitor

b. când donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de bunul donat

c. când donatarul acceptă donaţia sub beneficiu de inventar

40) Prin ce se caracterizează donaţia între soţi?

a. este revocabilă

b. este irevocabilă

c. este lovită de nulitate absolută

41) În cazul donaţiilor indirecte ce condiţii trebuie îndeplinite pentru existenţa ei valabilă?

a. se cere respectarea formei autentice sub sancţiunea nulităţii absolute

b. se cere existenţa intenţiei de a gratifica

c. nu este supusă vreunei condiţii de formă şi fond

42) Pentru validitatea darului manual ce condiţii se cer a fi întrunite?

a. să aibă ca obiect doar bunuri mobile corporale

b. tradiţiunea

c. forma autentică

43) Ce obligaţii are donatarul?

a. de a suporta cheltuielile donaţiei

b. de recunoştinţă

c. de a lua în primire bunul donat

44) În ce situaţii are loc revocarea donaţiei?

a. pentru ingratitudine

b. când se adoptă un copil, după facerea donaţiei

c. pentru pieirea bunului supus donaţiei


45) Adoptarea unui copil după încheierea unui contract de donaţie ce efecte are?

a. nulitatea donaţiei

b. revocarea donaţiei

c. nu are nici un efect

46) De cine poate fi invocată acţiunea în revocare pentru ingratitudine?

a. numai de către donator

b. de moştenitorii donatorului

c. de moştenitorii donatorului dacă donatorul a decedat după expirarea


termenului în care acţiunea putea fi intentată

47) Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească obiectul contractului de mandat?

a. să fie în circuitul civil

b. să privească încheierea de acte juridice

c. Să fie inalienabil

48) În ce situaţii trebuie respectat dreptul de preemţiune?

a. la vânzarea imobilelor

b. la înstrăinarea terenurilor situate în extravilan

c. în cazul schimbului de terenuri situate în extravilan

49) Care sunt caracterele juridice ale contractului de locaţiune?

a. cu titlu gratuit

b. cu titlu oneros

c. real

50) În ce constă obiectul contractului de mandat?

a. numai în încheierea de acte juridice

b. în încheierea de acte materiale

c. în încheierea actelor juridice cu caracter strict personal

51) Ce condiţii sunt cerute pentru încheierea valabilă a contractului de comodat?


c. forma scrisă

52)-97 -Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?

a. cu titlu oneros

b. cu titlu esenţialmente gratuit

c. bilateral

53) 98 Ce obiect poate avea contractul de comodat?

a. bunuri fungibile

b. bunuri nefungibile

c. lucruri de gen

54) 99 Ce dobândeşte comodatarul prin încheierea contractului de comodat?

a. dreptul e proprietate asupra bunului transmis

b. dreptul de folosinţă asupra bunului transmis

c. un drept de uzufruct

55) 100 Care sunt obligaţiile comodatarului?

a. de a garanta pentru evicţiune pe comodant

b. de conservare a bunului

c. de restituire a cheltuielilor de folosinţă

56) 101 Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?

a. comodatarul poate oferi comodantului în locul lucrului împrumutat echivalentul


în bani

b. comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul în bani dacă restituirea


bunului în natură este posibilă

c. comodantul poate solicita echivalentul în bani a lucrului împrumutat, deşi


restituirea în natură este posibilă

57) 102 Când poate cere comodantul restituirea lucrului?

a. înainte de împlinirea termenului stipulat

b. la termenul stabilit de instanţă

c. înainte de a se fi îndestulat comodatarul de folosinţa bunului ce s.a avut în


vedere la încheierea contractului

58) 103 De cine sunt suportate riscurile pieirii lucrului în cazul contractului de comodat?

a. comodatar

b. persoana vinovată de pieirea bunului

c. comodatar dacă prelungeşte folosinţa lucrului după scadenţă

59) 104 Care sunt obligaţiile comodantului în cazul contractului de comodat?

a. de a suporta cheltuielile de folosinţă

b. de a garanta pentru evicţiune

c. este obligat la restituirea cheltuielilor făcute de comodatar cu conservarea


lucrului, cheltuieli cu caracter extraordinar, necesar şi foarte urgent

60) 105 Care sunt modalităţile de încetare a contractul de comodat?

a. prin restituirea cheltuielilor de conservare

b. prin moartea comodatarului

c. prin moartea comodantului

61) 106 Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumaţie?

a. bunuri imobile

b. bunuri fungibile

c. bunuri nefungibile

62) 107 Ce drept se transmite prin încheierea împrumutului de consumaţie?

a. dreptul de folosinţă

b. dreptul de administrare

c. dreptul de proprietate

63) 108 Cine suportă riscurile în cazul împrumutului de consumaţie?

a. împrumutătorul

b. împrumutatul

c. subîmprumutătorul

64) 109 Ce capacitate trebuie să aibă împrumutatul pentru încheierea valabilă a împrumutului
de consumaţie împrumutatul?
a. de a încheia acte de conservare

b. de a încheia acte de administrare

c. de a încheia acte de dispoziţie

65) 110 Prin ce se face dovada împrumutului de consumaţie dacă valoarea lucrului împrumutat
este mai mare de 250 lei?

a. cu martori

b. cu martori dacă a existat o imposibilitate, fie şi morală, de a preconstitui un


înscris

c. Prin recunoaştere de către împrumutat

66) 111 Când poate cere împrumutătorul restituirea câtimii lucrurilor împrumutate?

a. înainte de termen

b. la termen

c. oricând

67) 112 Ce obligaţii are împrumutătorul?

a. de a răspunde pentru evicţiune

b. nu are obligaţii

c. de a suporta cheltuielile de conservare

68) 113 Ce obiect poate avea depozitul propriu-zis?

a. numai lucruri mobile

b. atât lucruri mobile cât şi imobile

c. numai lucruri imobile

69) 114 Ce capacitate poate avea deponentul pentru încheierea valabilă a contractului de
depozit propriu-zis?

a. de a încheia acte de conservare

b. de a încheia acte de dispoziţie

c. De a fi proprietarul bunului

70) 115 Care este capacitatea cerută depozitarului pentru încheierea valabilă a contractului de
depozit propriu-zis depozitarul?

a. de a încheia acte de administrare


b. de a încheia acte de conservare

c. de a încheia acte de dispoziţie

71) 116 Ce condiţie îmbracă forma scrisă a contractului de depozit?

a. nu este necesară forma scrisă

b. ad validitatem

c. ad probaţionem indiferent dacă lucrul depozitat are o valoare mai mică de 250
lei

72) 117În ce cazuri culpa depozitarului se apreciază cu mai multă rigoare?

a. când iniţiativa contractului a fost luată de depozitar

b. când depozitul este cu titlu gratuit

c. Când depozitul s-a făcut în interesul deponentului

73) 118 Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

a. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră

b. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră chiar dacă nu


a fost pus în întârziere pentru restituirea bunului depozitat

c. depozitarul nu răspunde chiar dacă a fost pus în întârziere dacă face dovada
că bunul ar fi pierit şi la deponent

74) 119 Cui este obligat depozitarul să restituie bunul depozitat în caz de moarte a
deponentului?

a. Nu are o astfel de obligaţie , putând păstra bunul

b. terţei persoane indicate de deponent

c. moştenitorilor, chiar dacă deponentul , pentru ipoteza morţii sale l-a autorizat
pe depozitar să restituie lucrul unei alte persoane

75) 120 Când poate cere deponentul restituirea bunului?

a. oricând

b. la termenul stabilit de instanţa judecătorească

c. la termenul stipulat în contract

76) 121 Cum se face dovada depozitului necesar?

a. cu înscris autentic
b. cu înscris sub semnătură privată

c. cu martori

77) 122 Care afirmaţie este corectă?

a. depozitul neregulat este translativ de proprietate

b. depozitul neregulat nu este translativ de proprietate

c. depozitul neregulat este translativ al dreptului de folosinţă

78) 123 Ce calitate trebuie să aibă deponentul în cazul contractului de depozit neregulat?

a. trebuie să fie proprietarul bunului depozitat

b. nu trebuie să fie proprietarul bunului depozitat

c. este un detentor precar

79) 124 Când este nul contractul de antrepriză în cazul lucrărilor de mare amploare?

a. nu s-a stabilit durata lucrărilor

b. preţul nu este determinat în momentul încheierii contractului

c. nu s-a precizat care este persoana ce va executa lucrările

80) 125 Care sunt caracteristicile contractului de antrepriza?

a. un contract real

b. un contract încheiat intuitu personae

c. un contract cu executare dintr-o dată

81) 126 Care este capacitatea cerută clientului pentru încheierea unui contract de antrepriză?

a. acte de dispoziţie

b. acte de conservare

c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de conservare


sau de dispoziţie

82) 127 Care este capacitatea cerută antreprenorului pentru încheierea unui contract de
antrepriză?

a. acte de dispoziţie

b. acte de administrare

c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de conservare


sau de dispoziţie
83) 128 Cine suportă riscul pieirii fortuite a lucrului ( materialelor) în cadrul contractului de
antrepriză?

a. de proprietarul materialelor

b. de antreprenor

c. de client

84) 129 Cine suportă riscul contractului în cazul contractului de antrepriză?

a. de proprietar

b. de antreprenor

c. de client

85) 130 Când este angajată răspunderea antreprenorului?

a. pentru viciile lucrării

b. pentru incendii

c. pentru uzurparea clientului

86) 131 Când încetează contractul de antrepriză?

a. prin moartea meseriaşului, arhitectului, antreprenorului

b. prin moartea clientului

c. prin ajungerea la termen

87) 51 Care sunt condiţiile de validitate ale contractului de vânzare- cumpărare?

a. forma solemnă

b. un lucru viitor

c. preţul în moneda de schimb

88) 52 Ce este promisiunea de vânzare?

a. este un antecontract din care se naşte un drept de creanţă

b. este numai unilaterală

c. ca şi oferta de a contracta este un act juridic unilateral

89) 53 Ce se transmite prin promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare?

a. un drept de creanţă
b. un drept de proprietate

c. un drept de garanţie că în viitor se va vinde bunul

90) 54 Ce acţiune are la dispoziţie beneficiarul în cazul nerespectării pactului de


preferinţă prin vânzarea bunului unui terţ?

a. anularea contractului încheiat de proprietarul bunului cu un terţ

b. revendicarea bunului

c. plata de daune interese

91)55 Când operează transferul dreptului de proprietate în cazul contractelor de vânzare


cumpărare?

a. la predarea bunului

b. la plata preţului

c. la momentul manifestării voinţei de a contracta

ANS: C

92) 56 Ce opţiuni are cumpărătorul în situaţia în care lucrul vândut este pierit în parte la
momentul vânzării?

a. să ceară nulitatea absolută a contractului

b. să solicite anularea contractului, cu plata de daune interese

c. să ceară executarea asupra părţii rămase din lucru, cu o reducere


proporţională din preţ

93) 57 Care sunt condiţiile în care este antrenată răspunderea vânzătorului pentru
evicţiunea rezultată din fapta unui terţ?

a. existenţa unei tulburări de fapt

b. existenţa unei tulburări de drept

c. cumpărătorul să fi cunoscut cauza evicţiunii la momentul cumpărării

94) Ce fel de obligaţie este obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate în cazul


contractelor de vânzare cumpărare?

a. de a da

b. de a face

c. de diligenţă sau de prudenţă


95) 58 Ce reprezintă evicţiunea?

a. pierderea proprietăţii lucrului de către cumpărător

b. pierderea posesiei lucrului de către cumpărător

c. tulburarea vânzătorului în exercitarea prerogativelor sale

96) 59 Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în cazul descoperirii unor vicii ascunse?

a. estimatorie sau redhibitorie

b. în reziliere

c. în anulare

97) 60 Ce este acţiune redhibitorie?

a. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă pentru leziune

b. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulittea absolută pentru leziune

c. reprezintă un caz particular de acţiune în rezoluţiune

98) 61Ce condiţii trebuie să îndeplinească preţul, ca obiect al prestaţiei cumpărătorului?

a. să fie stabilit în bani

b. poate să îmbrace forma oricărei alte prestaţii

c. poate fi lăsat la aprecierea cumpărătorului

99) 62Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în caz de neîndeplinire de către vânzător a
obligaţiei de predare a lucrului vândut?

a. să invoce excepţia de neexecutare a contractului

b. să ceară nulitatea contractului de vânzare cumpărare

c. să ceară rezilierea contractului

100) 63 Când nu poate fi exonerat vânzătorul de garanţia pentru evicţiune?

a. când evicţiunea provine de la un terţ

b. când evicţiunea provine din faptul său personal

c. când părţile au convenit în acest sens

101) 64 Ce acţiune are la dispoziţie vânzătorul în caz de neplată a preţului de către


cumpărător?

a. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei ,


printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care este imprescriptibilă
b. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei ,
printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care se prescrie în termenul
general de prescripţie de 3 ani

c. poate să ceară dobânda preţului

102) 65 Care persoane sunt incapabile absolut de a primi donaţii?

a. doctorii şi farmaciştii

b. preoţii

c. persoanele neconcepute

103) 66 Care este cauza legală de revocare a donaţiilor?

a. donaţia între soţi

b. donaţia pentru ingratitudine

c. lipsa formei autentice

104) 67 Ce condiţii de formă trebuie să îmbrace donaţiile indirecte?

a. trebuie acceptate printr-un act separat

b. trebuie acceptate prin act autentic

c. nu sunt supuse unor condiţii de formă

105) 68 Ce clauze sunt permise în contractul de donaţie?

a. donaţia poate fi afectată de un termen

b. donatorul poate să dispună în continuare de bunul donat

c. donaţia nu se revocă în situaţia survenienţei de copil

106) 69 Când avem donaţie deghizată?

a. când actul public este un act cu titlu oneros

b. când actul public este cu titlu gratuit

c. când actul public este o liberalitate

107) 70 Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a fi valabilă oferta de donaţie între absenţi?

a. dacă este făcută prin înscris sub semnătură privată

b. dacă acceptarea ofertei este ratificată şi de moştenitorii donatorului

c. dacă ofetra de a dărui şi acceptarea acesteia sunt în formă autentică


108) 71 De cine poate fi formulată acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine?

a. are caracter strict personal, putând fi formulată doar de donator

b. poate fi exercitată şi de creditori chirografari ai donatorului

c. poate fi exercitată de moştenitorii donatorului oricând

109) 72 Care este condiţia pe care trebuie să o îndeplinească contractul de mandat pentru
încheierea valabilă a unui act de dispoziţie?

a. să fie un mandat special

b. este suficient să fie consceput în termeni generali

c. să îmbrace forma autentică

110) 73 Care este sancţiunea care intervine în cazul încheierii unui act juridic prin
reprezentare, dar cu depăşirea puterilor conferite?

a. nulitatea actului

b. inopozabilitatea actului

c. revocarea actului

111) 74 Care sunt obligaţiile mandatarului?

a. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea revocării mandatului în caz


de neîndeplinire

b. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea plăţii de daune interese

c. este obligat să păstreze pentru sine ceea ce a primit în puterea mandatului

112) 75 Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?

a. numai cu titlu gratuit

b. numai cu titlu oneros

c. cu titlu gratuit sau cu titlu oneros

113) 76 Care sunt cauzele speciale de încetare a contractului de mandat?

a. decesul uneia dintre părţile contractului

b. punerea sub interdicţie a uneia din părţile contractului

c. renunţarea la mandat

114) 77 Când este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depăşesc limitele
împuternicirii?
a. dacă au fost consecinţa faptei ilicite a mandatarului

b. dacă mandatul a fost cu titlu oneros

c. dacă le-a ratificat expres sau tacit

115) 78 Când intervine garanţia pentru evicţiune a donatorului?

a. în toate cazurile

b. când evicţiunea provine dintr-un fapt personal

c. când există o tulburare în fapt din partea unui terţ

116) 79 Când este datorată garanţia pentru viciile lucrului de către donator?

a. când viciile au apărut după predarea lucrului

b. când s-a obligat expres în acest sens

c. când donatarul a cunoscut viciile lucrului

117) 80 Cine poate solicita revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii?

a. operează de drept

b. de moştenitorii donatarului

c. creditorii chirografari ai donatorului pe calea acţiunii oblice

118) 81 Care este termenul de prescripţie a acţiunii cumpărătorului împotriva vânzătorului


având ca obiect garanţia pentru evicţiune?

a. este imprescriptibilă

b. 6 luni

c. 3 ani

119) 82 De cine este suportat riscul contractului, în cazul bunurilor generic determinate?

a. dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului


este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat, adică de vânzător

b. dacă până l predare intervine o imposibilitate de executare riscul contractului


este suportat de cumpărător

c. pieirea unor bunuri de gen înlătură obligaţia vânzătorului de a-şi executa


obligaţia în natură

120) 83 Care sunt contractele cu titlu oneros?

a. contractul de locaţiune
b. contractul de donaţie

c. contractul de depozit neremunerat

121) 84 Care sunt contractele reale?

a. contractul de mandat

b. contractul de locaţiune

c. contractul de depozit

122) 85 Care sunt contractele solemne?

a. contractul de vânzare cumpărare

b. contractul de donaţie

c. contractul de mandat

123) 86 Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în cazul în care bunul achiziţionat printr-un
contract de vânzare cumpărare este afectat de un viciu ascuns, grav şi existent anterior
încheierii actului?

a. rezoluţiunea contractului

b. anularea contractului pentru eroare asupra substanţei obiectului, pe calea


acţiunii redhibitorii

c. obligarea vânzătorului de a-i preda un lucru de aceeaşi calitate şi valoare

124) 87 Cine poate solicita rezoluţiunea vânzării imobiliare pentru neplata preţului?

a. are caracter exclusiv judiciar

b. produce efecte faţă de terţi

c. nu poate fi dispusă dacă este cerută de cumpărător

125) 88 Ce reprezintă inserarea unei clauze într-un contract de vânzare cumpărare, în sensul
că neplata preţului în termen de 30 de zile de la scadenţă atrage rezoluţiunea
contractului?

a. nu reprezintă un pact comisoriu expres care să excludă intervenţia instanţei

b. reprezintă o clauză penală

c. reprezintă un pact comisoriu care atrage desfiinţarea necondiţionată a


contractului, la cererea vânzătorului

126) 89 Cine suportă riscul pieirii fortuite a materialelor în materia contractului de antrepriză?

a. clientul, indiferent cine a prourat materialele


b. anteprenorul, deşi materialel au fost procurate de client

c. clientul, dacă el a procurat materialele

127) 90 Ce condiţii trebuie să îndeplinească sublocaţiunea pentru a fi valabilă?

a. este permisă numai dacă există clauză expresă în contractul de locaţiune

b. reprezintă un alt contract de locaţiune

c. trebuie să nu contravină clauzelor contractului rincipal şi să fie încheiată în


formă autentică

128) 91 Când este admisibilă excepţia de neexecutare a contractului?

a. numai dacă debitorul a fost pus în întârziere

b. dacă există o neexecutare, chiar parţială a obligaţiilor din partea


cocontractantului

c. chiar dacă părţile au convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile


reciproce

129) 92 Ce caracteristici întruneşte donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat?

a. lovită de nulitate absolută, întrucât contravine principiului irevocabilităţii


donaţiilor

b. un contract sinalagmatic, în limita sarcinii

c. un act juridic afectat de o condiţie rezolutorie pur potestativă

130) 93 De cine sunt suportate cheltuielile vânzării, în lipsă de stipulaţie contrară?

a. de cumpărător

b. de vânzător

c. de ambele părţi, în mod egal

131) 94 De la ce dată curg dobânzile pentru sumele de bani cuvenite mandantului şi


întrebuinţate de mandatar în folos propriu?

a. de la data când mandant a cerut aceste sume

b. de la data întrebuinţării acestor sume de mandatar

c. pot fi solicitate oricând de către mandant sau de succesorii acestuia

132) 95 În sarcina cui cad cheltuielile de conservare în cazul împrumutului de consumaţie?

a. în sarcina împrumutătorului, ca efect al suportării riscului contractual

b. în sarcina împrumutatului
c. nu avem cheltuieli de conservare în cazul împrumutului de consumaţie