Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA TEHNICA

Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 1 din 7

PREDARE AMPLASAMENT SI TRASARE LUCRARI


COD: PT - 001

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume
Data
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.
1

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 2 din 7

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de predare
amplasament si de executie a trasarii – materializarii pe teren a datelor din proiect
proiectul tehnic.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


-Cota de proiect (sinonim COTA LINIEI ROSII): - cota caii proiectata se considera in
axa drumului;
-Declivitate – inclinarea liniei rosii a drumului fata de orizontala;
-Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza
transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distante,unghiuri,
coordonate) stabilita prin proiectul de executie fata de:
- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona;
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.
-Baza de trasare: Retea de elemente geometrice folosita si la ridicarea topografica de
la care se porneste trasarea obiectivului.
-Ridicare topografica: Transpunerea in plan prin masuratori topografice a punctelor
si elementelor caracteristice ale terenului.
-Puncte de sprijin: Puncte din teren fata de care se realizeaza orientarea unei
constructii.
-Compensare: Metoda prin care se elimina erorile aparute in timpul efectuarii
masuratorilor.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Predarea ampasamentului


În cadrul predarii amplasamentului:
- se vor verifica documentele necesare pentru lucrarea ce urmeaza sa fie
executata ( dispozitia de incepere a lucrarii, autorizatia de construire,
autorizatia de sapatura si proiectul tehnic);
- se va încheia PV de predare-primire a amplasamentului, între beneficiar şi
firma agreata care va executa lucrarea.
La predarea – primirea amplasamentului vor participa in mod obligatoriu:
- reprezentantul autorizat al beneficiarului;
- reprezentantul autorizat al constructorului;
- proiectantul , dupa caz
- si alte persoane abilitate sau autorizate implicate in realizarea
proiectului.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 3 din 7

5.2. Trasare lucrari

Aplicarea pe teren a proiectelor de constructii in vederea executiei necesita


efectuarea de lucrari topografice de birou si in teren care se desfasoara in urmatoarea
succesiune:
- proiectarea trasarii;
- pregatirea topografica a proiectului;
- predarea-primirea amplasamentului si a bornelor de reper;
- trasarea in teren a axelor constructiilor, a contururilor obiectivelor, a detaliilor in
timpul executiei;
- efectuarea de masuratori la montarea elementelor de constructii;
- verificarea lucrarilor de trasare a constructiilor pe teren.
Proiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de
baza folosita la intocmirea retelelor topografice cit si scheme de sprijin pentru trasare
sau bazele de trasare,masuratorile pe teren ale bazei de trasare,bornarea si
semnalizarea punctelor.
Schemele de trasare mai cuprind:
- elementele care trebuiesc trasate de catre executant;
- cum se executa trasarea;
- precizia trasarii;
- instrumentele si aparatele auxiliare folosite la trasare si masurarile speciale legate de
verificarea lor;
- cind se incepe si cind se termina trasarea;
- controlul trasarii;
- receptia trasarii si predarea punctelor trasate;
- materializarea si semnalizarea punctelor;
-alte masuri.
In cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice
necesare trasarii sau daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura
cu proiectantul pentru stabilirea solutiilor de proiectare.
Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a
bornelor de reper la care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului
executant participa seful de santier sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful
santierului.
Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a
amplasamentului si a bornelor de reper.
Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si consta
in transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.
Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia
necesare folosind punctele retelei topografice existente. Punctele retelei de trasare se
materializeaza pe teren prin marci si repere.
Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe
timpul lucrarilor. Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a
punctelor ajutatoare se face prin stilpi,picheti sau marcaje pe elemente ale
constructiilor invecinate conform instructiunilor date de proiectant.
Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.
La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.
Pentru lucrarile de trasare se utilizeaza urmatoarele aparate:
- un dublu decimetru pliant;
- o ruleta de 5 m lungime;
- o ruleta de 10 m lungime;
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 4 din 7

- o ruleta de 50 m lungime;
- o stadie(mira) topografica;
- teodolit (Zeiss Jena Theo 020B);
- nivela.
Lucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate.
Lucrarile de trasare se executa cu un tehnician topograf si cu unul sau doi muncitori.
Pentru a asigura certitudinea executiei lucrarilor de trasare conform cerintelor din
proiect sint necesare urmatoarele criterii:
- verificarea, rectificarea si etalonarea periodicã a instrumentelor si aparatelor
topografice;
- respectarea cerintelor proiectului de executie;
- respectarea prevederilor prezentei instructiuni;
-se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.
Trasarea
Operatiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta prima etapa a
lucrarilor pregatitoare pentru executarea fundatiilor. Trasarea pe teren a lucrărilor se
face după executarea curăţirii şi a nivelării terenului. Trasarea pe teren cuprinde fixarea
pozitiei constructiilor pe amplasamente proiectate şi marcarea fiecărei construcţii,
conform proiectului de execuţie.
Toate lucrările de trasare se vor executa de către constructor prin topometrul
şantierului, pe baza reperelor de trasare, conform planului de trasare întocmit de
proiectant. Reperii de trasare se predau pe teren constructorului de cãtre reprezentanţa
proiectantului în prezenţa clientului, pe baza unui proces verbal. Recepţia lucrărilor de
trasare se face de către client, în prezenţa constructorului şi proiectantului.
Etapele de trasare pe teren sunt urmãtoarele:
- identificarea bornelor topo existente şi crearea unei reţele de sprijin în zonã
- trasarea axelor proiectate
- materializarea pe teren a axelor proiectate cu ajutorul ţăruşilor
- amplasarea de ţăruşi martori la punctele caracteristice
- întocmirea de schiţe topograflce, care să permită regăsirea rapidă a ţăruşilor.
Inainte de a se trece la operatia de trasare a axelor si a contururilor gropilor de
fundatie se face receptia prin verificarea privind:
- retele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor si retelelor de trasare
- retetele topografice indicate in reteaua de sprijin din planul de amplasare
La baza acestor operatii se afla proiectul de executie al constructiei care trebuie sa
asigure:
- planul de amplasament cu pozitionarea constructiilor existente si celor noi
- puncte de referinta din nivelmentul geodezic de precizie al tarii
- borne de reper ce vor servi ca puncte de referinta in cadrul operatiilor de trasare
generala sau la obiecte;
- planul general de sapatura, cu indicarea sapaturilor a cotelor de nivel, a distantelor
dintre sapator, a pantelor taluzelor
- planul general de fundatii cu indicarea tipurilor, pozitionare,cote de nivel,distante
Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incit sa corespunda gradului de precizie
cerut constructiei respective.
Materializarea axelor principale ale constructiei se realizeaza prin:
- implantarea de borne utilizabile pe intreaga durata a executiei constructiei
- executarea de imprejmuiri special proiectate.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 5 din 7

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 6 din 7

 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea


proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4 Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

6.5 Topograf

-Trasarea se executã de cãtre un topometrist care predã responsabilului de


lucrare ţãruşii, acesta având obligaţia sã îi pãstreze în aşa fel încât sã evite deplasarea
lor în plan vertical şi orizontal.
-Topometristul trebuie sã cunoascã în detaliu activitatea cuprinsã în prezenta
procedurã, putând sã defineascã şi sã mãsoare cu claritate etapele.
-Documentele necesare pentru realizarea prezentei proceduri sunt:
•proiectul de execuţie
•planul de trasare
•caietul de sarcini
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
PREDARE AMPLASAMENT Cod
Revizia: 1
SI TRASARE LUCRARI PTE-001
Pag. 7 din 7

Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a


sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va
informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face
inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul general adjunct va notifica in
scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


- ordin de incepere a lucrarilor
- proces verbal de predare – primire amplasament
- proces verbal de trasare a lucrarilor
- formulare pentru inregistrarea masuratorilor

S-ar putea să vă placă și