Sunteți pe pagina 1din 22

C apitolul 3 5

PATOLOGIA MEDIASTINALĂ

MONICA POP

ANATOMIA MEDIASTINULUI Poate fi sediul unor relicve embrionare. Astfel, s e


., explică faptul că mediastinul poate fi locul unor
Pentru înţelegerea diferenţelor etîologice a tumorilor disembrioame benigne sau maligne.
mediastinale, pentru a asigura explorarea radiologică Mediastinoscopia poate fi utilă în diagnosticul etiologie
adecvată, ca şi pentru a alege calea de abord destinată al adenopatiilor sau al fumorilor mediastinului mij lociu.
diagnosticului şi exerezei tumorilor se recomandă
actualizarea în pennanenţă a cadranelor anatomice ale EXAMENUL CLINIC
mediastinului (fig. 1 , vezi CD).
L imitele mediastinului sunt: - Anamneza: se analizează fiecare simptom, fiind apoi
anterior - plastronul stemocostal; regrupate, sub fom1ă de: manifestări dureroase,
posterior - coloana vertebrală; respiratorii şi alte manifestări.
baza - diafragmul; - Manifestările dureroase sunt rar de tip anginos; cel
în sus - defileul cervicomediastinal; mai frecvent de tip "nevralgic" (dureri intercostale, cer­
· vicobrahiale; uneori, durerile devin insuportabile, perma­
lateral - pleurele mediastinale care acoperă faţa
mediastinală a plămânilor. nente, în tumori j uxtaparietale, evocând afectare osoasă).
Topografic, mediastinul poate fi divizat în 9 cadrane - Manifestările respiratorii: dispnee permanentă şi ac­
delimitate de 2 linii verticale şi 2 linii orizontale. S e centuată la efort; dispnee inspiratorie cu tiraj şi comaj ;
disting astfel: 3 cadrane anterioare (superior, mijlociu ş i dispnee pseudo-astmatiformă (posibile erori d e interpre­
inferior), 3 cadrane medii (superior, mijlociu, inferior ) ş i tare); tuse chintoasă; mai rar, hemoptizie.
3 cadrane posterioare (superior, mij lociu, inferior). - Alte manifestări: tulburări nervoase, cefalee , tulbu­
Anatomia radiologică distinge: rări vizuale, vertij prin afectarea întoarcerii venoase; dis­
- într-un plan sagital, mediastinul mediu este centrat fagie prin compresiune esofagiană, disfonie prin pareză de
de axul traheobronşic; mediastinul anterior, fiind situat în recurent, în special în· stânga.
faţa axului; mediastinul posterior este situat în spate; - Antecedente patologice. Trebuie precizate antece­
- de sus in jos, mediastinul superior se întinde în jos dentele medicale şi chirurgicale ale pacientului sau cău­
până la arcul aortic; mediastinul mediu este cuprins între tate elemente de orientare etiologică ( ex. o diplop1e după
arcul aortic şi bifurcaţia traheală; mediastinul inferior se citit prelungit, o fatigabilitate anormală, ptoza palpebrală
întinde în jos până la diafragm. care sugerează o tumoră timică); simptomatologia evo­
Mai există câteva particularităţi, care trebuie lămurite, luează în puseuri, primul fiind declanşat de administrarea
în ceea ce priveşte caracterele patologiei medistinale: de medicamente.
Mediastinul este un spaţiu anatomic strâmt. Astfel, La examenul clinic trebuie căutat:
orice proces patologic, inflamator sau tumoral, determină - insuficienţa respiratorie (atelectazie mai mult sau
adesea compresiuni ale organelor pe care le conţine; mai puţin întinsă);
simptomatologia mediastinală este, în special, una ce - compresiunea pe vena cavă superioară ( capilare
aparţine organelor din mediastin (simptomatologie de vizibile anonnal la baza toracelui anterior; posterior mici
împrumut). teleangiectazii reticulo-stelate, îngroşarea gâtului, împăs­
Fiind sediul a numeroase relee ganglionare, afec­ tarea foselor supraclaviculare);
ţiunile maligne (tumori epiteliale sau hamartoame) dar şi - semne cardiovasculare (examenul cord ului, palparea
procese inflamatorii (în special de natură infecţioasă nes­ pulsului la cele 2 membre superioare şi la arterele femu­
p ecifică s au specifică- tuberculoza) au de regulă un rale, corelată cu rezultatul obţinut la oscilometrie sau
corespondent mediastinal. ecografie Doppler);

3 54
Tabelu/ 1
Patologia mediastinului anterior
(du ă Chretien)
Etajul Natura Aspecte radiologice obişnuite Alte examinări uti l e � articularităţi

Guşă Standard: opacitate latero­ Scintigrafia tiroidiană Cel mai frecvent este
Superior intratoracică traheală,care comprimă traheea (fixare slabă) bine tolerată. Uneori
Profil: opacitate p iriformă, Opacifieri esofagiene apare dispnee prin
retrosternală Flehografie: cava comprimarea traheii
Tomografie: uneori calcificări de superioară.
guşă. Deformări traheale Examen ORL (recurentul
drept)
Tomodensitometrie +++
Mijlociu Tumori Standard: opac1tate supracardiacă, Electromiograma + + + Prezenţa miasteniei:
timice simetrică sau nu, depăşind lateral Test la prostigmină s . h ematologie
mediastinul Dozare anticorpi antitimici, (eritroblas topenie,
Profil: opacitate ovală, sau în antimuşchi , anticord l eucoză)
virgulă, între stern şi cord Tomodensitometria +++ S. endocrine
Tomografie: uneori calcificări ; (paratiroidian, tiroidian,
tomografie suprarenalian)
de profi l . Agammaglobulinemie
La pacienţii tineri,
posibil B.Hodgkin cu
debut timic
Inferior Chisturi seroase Origine
pleuropericardice -supradiafragmatică
Hernie retro-costo­ Opacitate care aparţine unghiului Î Urmărire cl inică
xţfoidiană (adesea sternofrenic Pneumoperitoneu
epipl ocel). t
Origine subdiafragmatică

- prezenţa sindromului Claude Bernard-Horner (mio­ Iara stângă), precum şi leziunile pericardice. Dacă există
ză, enoftalmie, ptoză palpebrală); cea mai mică îndoială de afectare cardiacă, se va solicita
- semne de afectare radiculară a unui membru supe­ ecocardio-grafia, angiografia sau aortografia, dacă exame­
rior, sau compresiune medulară dorsală; nul CT cu injectare de substanţă iodată sau RMN nu au
- osteopatia pneumică hipertro.fiantă (hipocratism di­ oferit rezultatele scontate; se poate face diferenţierea între
gital, anomalii periostale vizibile pe radiogr�fia standard o tumoră mediastinală şi o leziune vasculară de tip ane­
de os lung); vrismal de crosă aortică sau de ramuri, o tumoră de cord,
- examenul tegumentelor (neurofibroame sau neuro­ o ectazie sau o tumoră de venă cavă superioară, o tumoră
lipoame cutanate) ; sau o leziune pericardică.
- examenul organelor hematopoietice (splina, ficatul, Utilizarea biopsiei-aspiraţie cu ac fin a devenit un
ganglionii) rară a omite examinarea foselor supraclavicu­ mij loc important pentru stabilirea diagnosticului. După
lare şi supraepitrohleene. ghidarea acului fluoroscopic sau CT sunt abordate leziu­
nile mici din aria anatomică a aperturii toracice, hilului şi
METODE IMPORTANTE DE IMAGISTICĂ mediastinului mijlociu. Biopsia este efectuată prin utiliza­
MEDIASTINALĂ rea unui ac de măsura 22.
Multe ch isturi şi neoplasme priinare ale mediastinului
Metodele clasice (radiografia pulmonară standard,
pot fi diagnosticate prin secţiuni tisulare convenţionale şi
radiografia de profil şi tomografia clasică) au fost, în
microscopie optică. Cu toate acestea, şi microscopia elec­
general, depăşite de tomogra,fia computerizată, în special,
tronică s-a dovedit extrem de valoroasă în stabilrea naturii
şi în măsură mai mică, de imagistica in rezonanţă
anumitor leziuni . Prin acestă metodă, se stabileşte diag­
magnetică, dar mai ales secţiunile verticale.
nosticul în caz de timoame, carcinoide, seminoame sau
Opaci.fierea esofagului cu pastă baritată sau Hitrast,
limfoame histiocitare şi limfoblastice.
rămâne în continuare o etapă importantă în bateria de in­
vestigaţii. 1. TUMORI ElVIBRIONARE MEDIASTINALE
În cazurile dificile prin opaci.fierea vasculară a struc­ 1 .1 . DISEMBRI OAME UNITISULARE
turilor mediastinale (angiografia clasică, aortografie) se "HOMO PLASTICE"
poate face diferenţierea leziunilor mediastinale propriu­ 1 . 1 . 1 . CHISTURI BRONHOGENE
zise de o structură vasculară mediastinală.
Prin definiţie, sunt excluse din patologia mediastinală Embriologie şi anatomopatologie. Chisturile bron­
leziunile vasculare ale cordului, aortei, venei cave supe­ hogene s unt consecinţa unei anomalii în embriogeneza
rioare şi inferioare, ca şi a ramurilor crosei aortei (trun­ pulmonară, situându-se între a 20-a şi a 40-a zi de viaţă
chiul brahiocefalic, carotida primitivă stângă, subclavicu- fetală.

355
Tabelu/ 11
Patologia mediastinului mediu (după Chretien)
1 . Tumori şi ad en opati i
Tipul Natu ra Afecţiunea Aspecte radiologice Alte examinări u tile* Particulal'ităţi
obi n uite
Adenopatie Malîgnă Hodgkin Adenopatii laterotraheale . NFS-măduvă-biopsie ggl . Se însoţeşte frecvent
Afecţiuni plcurale, Tomodensitometrie + de adenopatie
pulmonare tardive Limfografie cervicală sau axi lară.
Reacţie tuberculinică
Flebografie cavă Cancer l oco-regi onal
superioară sau la d is tanţă
Op�qit<:tte mediastinală cu Examen ORL
Adenopatie Malignă Limfoame mali gne extindere · anterioară, Bronhofibroscopie
nonhodgkiniene omogenă, simetrică, Tomodensitometrie+
care se extinde ra Jid
Adenopati e Malignă Metastatică Adenopatii unice sau Biopsie bronşică Cancer loco-regional
multiple B iopsie ggl. sau la distanţă
(adesea neregulate) Tomodensitometrie +
Adenopatie Benignă Sarcoidoză Adenopatii pedicu!are Anergie tubercul i n i că Sarcoidoza este cauza
bilatenrle, simetrice, B iopsie bronşică cea mai frecventă de
necompresive, asociate Biopsie ggl. adenopati i
uneori cu imagini Test Kvei m mediastinalc în ţările
reticulonodulare. Lavaj bronboalveolar industrializate
Adenopati e Benignă Tuberculoză ' Adenopatii latero-traheale Anergie tuberculinică
(uni laterale) Viraj tuberculinic
Imagine parenchim. Bronhoscopie (fistulă)
(şancm rar), tulburări de BK în spută sau aspirat
venti laţie bronşic
A denopatie Benignă Alte infecţii acute,
toxoplasmoza,
ncu moconi oze
2. Alt e afecţiuni
Opacităţi bine conturate, unilaterale, localizate în Latenţă clinică ++
Chisturi bronhogene reg.pediculară Simptomatologie + semne
Tomodensitometrie + clinice
Căutarea unui pedicul de origine traheală sau bronşică
Chisturi seroase Opacitate rotunjită sau pirifonnă Latenţă
Tomodensitometrie+ Evoluţie lentă sau complicaţii
N eurinoame (X, frenic, Opacitate densă, unică, omogenă cu margini nete,se S ediul rar pentru neurino m
recurent, plex p eribronşic) proiectează�pe flancul lateral al traheii sau între trâhee şi Posibil transformare
lipoame, fibroame. esofag sarcomatoasă

Tabelul 111
Patologia m ediastinului mediu (după Chretien)
2 . Pseudo-tumori şi afecţiu ni de vecinătate

Natura Aspect radiologic Alte examinări u tile Particularităţi


A nevrisme de Opacitate para­ Radioscopie++ = masă pulsatil ă In afară de sifilis, antecedente de episoade
aortă mediană, cu expansivă dureroase precordiale, sugerând d isecţia aortei
modificarea Angiografie (pulsaţii++) s au antecedente traumatice.
paralelismului Tomodensitometrie+
marginilor aortei Ecografie +; Doppler.
Semnul siluetei cu RBW (ectazii l e sifilitice rare).
butonul aortic
Cancer Opacitate uni laterală Bronhoscopie++ Teren favorabi l de cancer bronşic.
b ro n hop ulmonar extemă neregulată Ex.ORL Frecvent carcinom cu celule mici.
p ri m i t i v Cavografie
Scintigrafie
Tomodensi tometrie+
Mediastinită Lărgirea Cavografie Frecvent sindrom de cavă superioară.
fibroasă madiastinului, mai Tomodensitometrie+
ales în drea ta
T u mori pleurale Masă mediastinală Tomodensitometrie+ Rar se întâlneşte colecţie pleurală.
solitară RMN
Opacitate boselată, Toracoscopie
festonată

356
Tabelul IV
Patologia medi astinului posterior (după Chretien)
1 . Tu mori
Natura Aspect radi ol ogic Alte examinări utile Particularităţi -
Tu mori neurogene: Standard: opacitate densă, Radiografii şi tomografii Asociere cu
ganglionare, omogenă, adesea voluminoasă de coloană vertebrală (lărgirea neurofibroame cutanate
simpatoblastoame, cu margine externă netă, în găurii de conjugare, prelungirea Sindrom Claude
neurojibroame, contact intim cu mediastinul şi intrarahidiană a tumorii) Bernard-Horner, uneori
schwanoame coloana vertebrală Tomodensitometrie+ (tumori de simpatic).
RMN+

Posibil J eziuni osoase, costale şi


De profil: opacitate rotundă, cu vertebrale.
limita anterioară netă, tangentă
la peretele posterior.
Tumori rare: i d. id. Modificări medulare
meningocel
Chisturi paraesofagiene Umbră unică, amprentând Tranzit baritat Disfagie+
Mioame esofagiene esofagul Radiogratii de coloană (leziuni
congenita le)
G uşă retrotra heală Opacitate ovoidă sau Scintigrafie Foarte rar
fusifonnă, putându-se prelungi Tomodensitometrie+
în sus până la pedicul.

Tumori conj un ctive Tomodensitometrie+

Tabelul V
Patologia mediastinului posterior (după Chretien)
2. Pseudotumori şi afectiuni de vecinătate
False tumori mediastin aie M ase pulmonare retrohilare
Chisturi hidatice
Anevrisme de aortă descendentă
Opacităţi mediastinale Megaesofag (tranzit baritat ++)
posterioare netumorale Abces rece pottic (excepţional).

Dintr-o invaginaţie a părţii centrale a intestinului primitiv, Chisturile paratraheale , în special cele carinare şi
se dezvoltă primul mugur respirator, în ziua a 22-a; în subcarinare, sunt simptomatice, în special la copil şi s ugar
această perioadă, se produce clivajul între esofag şi la care simptomatologia poate fi supraacută.
trahee, care explică şi alte tipuri de malformaţii de origine La sugar, simptomatologia poate fi precoce, îndeosebi
digestivă sau respiratorie. în chisturile subcarinare, care comprimă extrinsec cele 2
Chisturile bronhogene sunt tumori independente de bronhii. Acest lucru se poate concretiza la naştere prin de­
arborele bronşic; au legătură cu bronhiile doar prin com­ tresă respiratorie, wheezing şi cianoză sau simptomatolo­
plicaţiile infecţioase. Aceste chisturi, având un perete in­ gie de tip astmatiform. Uneori, aceste simptome s unt ne­
tern tapisat cu un epiteliu de tip bronşic, sunt tapetate de o mijlocit legate de poziţia corpului, alimentaţie, plâns ; în
mucoasă ciliată şi au în structura lor pe lângă cartilaj fibre formele grave de detresă respiratorie, se poate aj unge la
musculare netede şi glande mucoase. Interiorul acestor intubaţie.
chisturi conţine un lichid mucos, gros, vâscos, bogat în Alte manifestări întâlnite sunt: febră, hemoptizie, du­
glicoproteine. În caz de suprainfecţie a chisturilor şi co­ reri toracice sau disfagie (prin fenomene compresive), în
municare cu arborele bronşic, conţinutul lor devine
special în chisturile paraesofagiene.
purulent.
I nvestigaţia imagistică. În chisturile mediane şi de
Tablou clinic. Depinde, în general, de topografia
talie mică (în fonnele compresive şi necomplicate, radio­
acestor chisturi, fiind solitare în axul aerodigestiv. După
grafia toracelui confinnă prezenţa chistul sub forma unei
Maier, se disting chisturi parenchimatoase, subcarinare,
opacităţi în lungul axului aerian; examenul CT poate
hilare şi paraesofagiene. S ulzer le clasifică în chisturi
indica prezenţa şi poziţia acestuia; opacitatea are densitate
suprapediculate, pediculate, subpediculate şi ectopice
variabilă în funcţie de conţinut, dar fără contrast; tomo­
(care nu aparţin axului digestiv). Cea mai mare parte a
densitometria va preciza topografia chistului, în raport cu
chisturilor s unt asimptomatice, fiind descoperite prin
organele din jur: trahee, esofag, cavităţi cardiace, venă
radiografii sistematice la copilul mare şi la adult.
cavă superioară, arteră pulmonară.

357
În chisturile subcarinare, RMN în cupe sagitale va Epiteliu! esofagian nu se diferenţiază decât î n cursul
oferi informaţii în ceea ce priveşte raportul chistului cu săptămânii a 9-a; orice malfom1aţie care apare înainte de
·
cele 2 bronhii şi gradul lor de compresiune. săptămâna a 9-a va avea o coloratură de tip respirator;
În formele cu comunicare între chist şi bronhie, astfel se pot întâlni fie forme cu epiteliu respirator, fie
examen ul CT confirmă imaginile hidroaerice vizibile pe forme de tip digestiv.
clişeele standard. Ecografia poate vizualiza aceste chis­ Tablou clinic. Uneori silenţioase, aceste . chisturi pot fi
turi, în special cele subcarinare; acest l ucru este salutar în descoperite pe radiografie standard întâmplător. Ele pot fi
serviciile de reanimare la copiii netransportabili. simptomatice prezentând fie o simptomatologie de tip bron­
Alte exami nări complementare. Fibroscopia endo­ şic, fie de tip esofagian ( disfagia este mai rar întâlnită).
bronşică va releva compresiuni extrinseci pe trahee, Investigaţii imagistice. Imaginile pe clişee standard
bronhii mari şi uneori existenţa şi locul unei perforaţii a
·
sunt acelea a unor opacităţi cu contur extern bine deli­
chistului în arborele aerian. mitat, în poziţie postero-inferioară. Pe esofagogramă,
Fibroscopia esofagiană aduce informaţii secundare, în acesta poate fi radioopac, dar păstrând o regularitate
ceea ce priveşte compresiunea esofagului de către chist. perfectă. Aspectul radiografie sugerează leiomiom în
Bronhografia devine. utilă, doar când sunt suspectate chiste intramurale.
bronşiectazii, care ar putea intra s ub incidenţa ablaţiei în Scannerul toracic confinnă diagnosticul de tumoră
acelaşi timp cu a chistul ui. intramurală a esofagul ui de tip leiomiom; tomodensi­
Tratamentul . Tratamentul de elecţie al chist'urilor tometria asigură diferenţierea între ţesutul s o lid şi mucus
bronşice este cel chirurgical, indiferent de simptomato­ foarte dens.
logie; Complicaţiile pot fi uneori de o gravitate deosebită, Scannerul poate repera, în cazuri foarte rare, anomalii
în special la copil, încât se recomandă cura 11adicală. vertebrale.
În funcţie de situaţia locală, se îndepărtează odată cu Endoscopia esofagiană confirmă compresi unile fără
chistul teritori ul pulmonar distrus şi de nerecuperat alterare a mucoasei.
(lobectomie sau chiar pnemhectomie). Exereza chistului Tratament. Cu toate că evoluţia acestor chisturi este
poate fi dificilă, din cauza aderenţelor inflamatorii cu întotdeauna benignă, tratamentul de elecţie este chirurgi­
structurile din j ur, în special traheobronşice, esofagiene, cal; ele se pot complica cu infecţie sau ruptură.
vasculare. · Toracotomia se execută, de regulă, în dreapta.
În alte cazuri, ablaţia totală a chistului nu este posibilă Chistul, dacă e situat în afara esofagului, este uşor de
fără risc; în aceste situaţii, se va lăsa o parte a cozii separat; în caz de chisturi intramurale trebuie incizată
chistului, după distrugerea întregii mucoase a chistului musculara eosfagiană, urmată de separarea chistului de
p entru a evita recidiva. mucoasă (la care poate adera); trebuie verificată, întotdea­
În caz de c omunicare cu bronhiile, se va sutura comu­ una, efracţia mucoasei prin proba cu albastru de metilen.
nicaţia bronşică după regulile generale, iar sutura bronşică Rezultatele chirurgicale sunt întotdeauna excelente.
va fi protejată minuţios printr-un lambou muscular. 1 . 1 .3 . CHISTURILE DE ORIGINE VASCU LARĂ
La un moment dat, s-a propus puncţia-aspiraţie trahea­ (CHISTURI HEMOLIMFATICE)
lă a chistului, dar s-a renuntat întrucât nu prezintă decât
interes diagnostic şi trebuie �rmată de ex�reza chistului. Anatomopatologie. În plan histologic, se disting:
În ultima vreme, au fost publicate cazuri de chisturi - hemangioame chistice, fonnaţiuni tumorale cu
bronhogenice, care au fost rezecate prin chirurgie video­ caracter infiltrativ, fonnate din cavităţi dispuse în
asistată. ciorchine, cu perete fin, format din fibre elastice şi mus­
Rezultate. La adult, tratamentul chirurgical oferă întot­ culare, acoperite de un endoteliu vascular; lumenul
deauna rezultate excelente, în special când ablaţia este acestor cavităţi este umplut cu un lichid clar;
executată "la rece", iar bolnavul este într-o stare de - hemangioame cu structură chistică his tologică
sănătate bună. identică, dar care conţin sânge;
La copil şi s ugar, chirurgia poate fi "acrobatică" , - hemangio-limfangioame, formaţiuni mixte, care
realizată într-un climat de urgenţă extremă . la un copil combină cele 2 structuri histologice.
intubat şi venti lat; se impune diagnosticul precoce ghidat Tablou clinic. În marea majoritate, s unt asimpto­
de ecograf, urmat de tratamentul precoce în consecinţă. matice, fiind descoperite printr-o radiografie standard;
uneori, prin fenomele compresive sunt simptomatice: j enă
1 . 1 .2. CHISTURI PARAESOFAGIENE ŞI respiratorie, compresiune venoasă cu edem şi circulaţie
D UPLICAŢIILE ESOFAGIENE colaterală. Când sunt simptomatice, s unt descoperite diri
Anatomopatologie. Clasificările acestor tipuri de le­ primii ani de viaţă.
ziuni se face după diferite criterii ; cea mai schematică şi Imagistica. Limfangioamele chistice sunt situate în
clară clasificare arată după cum urmează: regiunea cervico-mediastinală anterioar, i nfliltrându-se
- chisturi gastroenterogene (cu mucoasă esofagiană, între diferite structuri vasculare şi aerodigestive, fără plan
gastrică sau intestinală); de clivaj radiologic cu aceste structuri.
- chisturi bronhogene cu epiteliu de tip respirator, a La RMN, e le se prezintă ca mase h ip odense pe
căror dispoziţie paraesofagiană este anormală. Aceste secvenţe la T2.
chisturi bronhogenice paraesofagiene pot fi intramurale lntrucât hemangiolimfangioamele sunt bine vasculari­
sau extramurale . zate, explorarea prin angiografie oferă date pertinente în

358
ceea ce priveşte volumul tumoral şi raporturile anatomice, mediastinale. Prognosticul acestor tumori depinde de tipul
mai bune comparativ cu TDM 'şi RMN . histologic.
Tratament . Tratamentul limfangioamelor chistice, în
1 .2 . 1 . TUMORI GERMINATIVE BENIGNE ALE
special al celor cervico-mediastinale este înainte de toate
MEDIAST1N U LUI
chirurgical. În fonnele cervico-mediastinale calea de
acces este cervicală şi toracică. Embriogeneză. Pornind de la blastocit, între a 8-a şi a
1 5-a zi se produce diferenţierea intraembrionară cu cele 3
1 . 1 .4. CHlSTURILE CELOMlCE ŞI componente: ectodenn, endoderm şi mezoderm.
PLEUROPERICARDICE Teratomul benign conţine elemente mature din toate
Anatomopatologie. Aceste fonnaţiuni chistice derivă cele 3 componente în proporţie variabilă.
fie dintr-un reces închis al cavităţii, fie dintr-o Anatomopatologie. Macroscopic, ele sunt tumori de
segmentaţie supranumerară; reprezintă 6% din ansamblul volum mare, cu suprafaţă regulată sau p oliboselată.
tumorilor de m ediastin . Pereţii sunt groşi, calcificaţi, delimitând o cavitate care
Macroscopic, se prezintă ca o formaţiune chistică cu conţine un lichid vâscos în care se află păr, dinţi, os.
pereţii foarte fini, care conţine un lichid seros ; histologic, Histopatologic, se observă o mare varietate de ţesut
sacul fibros este acoperit pe faţa internă de un strat de care corespunde componentelor: piele, păr, cartilaj , nerv,
celule mezoteliale. În mod excepţional, ele pot comunica timus, creier, pericard.
cu pericardul printr-un orificiu foarte fin. Tablou cJinic. Aceste tumori sunt, cel mai adesea,
Ta blou clinic. În general, sunt asimptomatice; uneori, asimptomatice; în formele simptomatice pacientul poate
pot apărea simptome, cum ar fi dispnee sau tahicardie prezenta febră, tuse, dureri toracice, hemoptizie, colecţie
(dacă sunt voluminoase ). Sun t descoperite, în general, pe pl eurală. La copii sau sugari, tabloul clinic poate fi
o radiografie toracică standard. supraacut cu sindrom asfixic. În formele cu s uprainfecţie,
Imagistica. Aceste chisturi sunt localizate în unghiul febra şi semnele de pneumopatie pot precede vom!ca cu
cardiofrenic anterior, mai frecvent în dreapta. Au păr sau lichid gros, prin ruptura în oronhie a teratomului.
dimensiuni cuprinse între 5 şi 1 O cm diametru, în medie, Imagistica. Teratoamele multitisulare benigne sunt
iar aspectul radiologic este al unei opacităţi mai dense situate de regulă în mediastinul anterior, dar pot deveni
'decât grăsimea, bine delimitată, situată în unghiul
atât de voluminoase încât ocupă un hemitorace întreg.
cardiofrenic.
Calcifierile (mai ales osificările) sunt prezente în 25%,
Pe radiografia de profil apare de formă ovală, cu
situate cel mai frecvent în periferie, de aspect curbiliniu.
prelungiri, în formă "de lămâie", în sus şi spate spre
Aceste tumori sunt frecvent aderente structurilor din veci­
marea scizură. Examenul CT oferă date asupra densităţii
opacităţii, care este asemănătoare cu a apei. Diagnosticul nătate, fără a se putea preciza limitele la TDM; la RMN
este stabilit prin puncţie transcutanată. zonele chistice şi adipoase sunt mai bine diferenţiate.
Tratament. După unii, puncţia transcutană s ub Tratament. Exereza se impune în cazul tumorilor
scanner este suficientă pentru diagnostic, după alţii se care se suprainfectează; pe de altă parte, mai rar, pot
impune ablaţia chistului, de frica recidivei. Exereza degenera malign.
chirurgicală este simplă, iar rezultatele sunt excelente şi Exereza completă a acestor leziuni se recomandă în
definitive; ablaţia chisturilor se poate face video-asistată. toate cazurile. În funcţie de topografia tumorii, se va
recurge la stemotomia sau toracotomia posterolaterală,
1 . 1 .5 .MENINGO CELUL
ştiut fiind că, deşi sunt benigne, aceste tumori pot
Meningocelul congenital intratoracic este excepţional. "invada" structurile din vecinătate, în special cele
Este de fapt o hernie a sacului meningian, fiind localizat vasculare (trunchi venos nenumit, carotida, vena cavă
cel mai frecvent la nivelul primelor vertebre dorsale. În superioară) sau nervoase (nerv frenic), ridicând dificultăţi
general, este asimptomatic, fiind în 60% din cazuri asociat operatorii importante.
anomaliilor osoase (scolioză), în boala Recklinghausen.
De fapt, este vorba de o cavitate umplută cu LCR, 1 .2.2. TUMORl GERMINATIVE MALIGNE ALE
hemiind printr-o gaură de conjugare anormală sau prin MEDIASTINULUI
orice altă dehiscenţă malfonnativă a canalului rahidian. Tumorile gern1inative maligne ale mediastinului se
Tablou clinic. Tumora este întotdeauna mută, fără dezvoltă pornind de la celula germinativă primitivă şi, în
semne de compresiune, examenul neurologic este normal. funcţie de tipul histologic al tumorii genninative,
I magistica. RMN aduce date interesante, conţinutul prognosticul şi evoluţia sunt diferite, ştiut fiind că multe
meningocelului are semnal identic cu cel al LCR în fonne sunt mixte.
secvenţe la T I ; în secvenţele la T2 semnalul este
Clasificarea histologică a tumorilor germinative,
hiperintens, omogen.
propusă de OMS :
Tratament. După stabilirea diagnosticului nu se
A. Tumori care au la bază celula germinativă
impune nici un tratament.
- Seminoame
1 .2. TUMORI GERMINATIVE ALE - Seminoame spermatocitare
M EDIASTINULUI - Carcinoame embrionare
- Tumori viteline
Tumorile germinative benigne şi maligne ale medias­
tinului sunt rare şi reprezintă 1 -2% din ansamblul tumo­ - Poliembrioame
rilor germinative şi 1 - 3 ,5% din ansamblul tumorilor - Coriocarcinoame
- Teratoame

359
a. mature Tablou clinic. Cea mai mare parte a tumorilor sunt
b. imature voluminoase şi aparţin mediastinului anterior, invadând
c. neoplazice frecvent structurile învecinate (pericard, maril e vase,
B. Tumori mixte din punct de vedere histologic nervi frenici, pleură, plămân). Simptomatologia clinică a
- Carcinoame embrionare şi teratoame (terato-carci- acestor tumori este bogată în plan respirator. Pot apărea
noame) metastaze ganglionare supraclaviculare sau ale medias-.
- Coriocarcinoame şi orice alte tipuri de carcinoame tinului superior.
- Alte combinaţii. Imagistica. Aduce date importante, în special Rlv/N.
Seminoamele (disgerminoame). Anatomie patolo­ Majoritatea acestor tumori sunt secretante, lucru funda­
gică. Derivă din celulele germinative primitive înaintea mental pentru diagnostic şi supravegherea tratamentului.
zilei a 8-a a dezvoltării embrionare. Macroscopio; . sunt Markeri tumorali. Schematic, choriocarcinomul are un
omogene şi bine delimitate. În plan histologic, ceh1Iele nivel ridicat de b-HCG, iar teratoamele imature au nivel
sunt toate identice, evocând celulele genninative primi­ ridicat de a-fetoproteine. Când nivelul markerilor tumorali
tive. În formele pure, nivelul de b-HCG este nonnal, când seriei este suficient de ridicat, se poate renunţa la biopsia
nivelul este crescut se consideră că tumorile au devenit chirurgicală. Niveluri considerate semnificative ale mar­
mixte (nu sunt seminoame pure), cu consecinţele tera­ kerilor sunt peste 1 .000 U l/ml la b-HCG şi 1 .000 ng/ml
peutice ce se impun. Un seminom trebuie consider:.at pur pentru a-fetoproteină.
dacă nivelul de b-HCG este sub 10 mUI/ml. În absenţa markerilor tmnorali, se face apel la
Tablou clinic. Seminomul este o tumoră a bărbatu lui examenul histologic. Unii autori se mulţumesc cu puncţie­
tânăr, între 20 şi 3 0 ani. Aceste tumori voluminoase sunt biopsie pe ac; alţii recurg la biopsie prin abord chirurgical
practic, întotdeauna, simptomatice. La exan'\enul clinic, se cervical sau mediastinal prin mediastinotomie anterioară,
regăsesc în 40% din cazuri anomalii (pleurezii, gineco­ care oferă biopsie largă cu histologie sigură.
mastie, sindrom de cavă superioară, adenopatii supra­ Tratament. Controlul local al tumorilor germinale
claviculare sau paraaortice, inetastaze) şi nivel ridicat al maligne nonseminomatoase de mediastin este necesar
b-HCG. pentru asigurarea supravieţuirii.
Tratament. Indicaţiile terapeutice au fost modificate Rezecţia chirurgicală parţială a tumorii sau răspunsul
complet în ultim ii ani. Atitudinea tradiţională constând în parţial la chimioterapie se soldează cu recidivă rapidă a
rezecţie comp letă urmată de radioterapie, a evoluat tumorii.
radicaL În 2% din cazuri, în funcţie de datele obţinute la Actualmente, odată cu stabilirea diagnos ticului,
scanner sau RMN, se practică exereză completă, gest de atitudinea tarapeutică constă în chimioterapie de inducţie.
primă intenţie, urmată de radioterapie. Chirurgia de Cisplatina este prezentă în toate schemele tarapeutice,
exereză incompletă nu-şi mai găseşte indicaţia. întrucât prin efectele sale asupra tumorii modifică
Dacă radiosensibilitatea seminomului n-a putut fi spectaculos prognosticul.
demonstrată, chimiosensibilitatea rămâne în atenţia tera­ Chimioterapia trebuie unnată de chirurgia de exereză
peuţilor, răspunsul fiind favorabil în 90% din seminoa­ a tumorii restante; se aplică după normalizarea markerilor
mele mediastinale. tumorali. Normalizarea markerilor după chimioterapie nu
Radioterapia singulară este utilizată Şi în seminoame­ permite afirmarea caracterului nonactiv al tumorii
le inoperabile; în fonnele foarte invazie sau cu metastaze, reziduale, deci se impune după chimioterapie rezecţie
se recomandă chimioterapie izolată (cisplatină şi VP 1 6). chirurgicală.
După aplicarea chimioterapiei se poate discuta legă­ Rezultate. Graţie acestei atitudini combinate terape­
tura de chirurgia de exereză, care se adresează maselor utice se obţine supravieţuire la 2 ani 53% (după Lemarie).
reziduale restante; în caz de mase tumorale cu talie sub 3 Elementul fundamental pentru supravieţuire îl reprezintă
cm, acestea rămân sub supraveghere, iar pentru cele peste modalitatea de răspuns la tratament: 87% supravieţuire la
3 cm, se recomandă rezecţia în vederea verificării naturii 2 ani în caz de răspuns complet şi 1 5 % în caz de chimio­
histo-logice şi deciziei unui tratament complementar. rezistenţă.
Rezultate. Seminoamele pure ale mediastinului au cel Dacă sunt decelate elemente încă " flori de" (de
mai bun prognostic dintre tumorile germinale maligne ale evolutivitate a tumorii), se impune ca după chirurgia de
mediastinului. exereză (executată după chimioterapie), încă o cură de
În studiul multicentric a lui Lemarie, supravieţuirea la chimioterapie, eventual cu autogrefă de măduvă.
2 ani a fost de 86% într-o serie de operaţii, între 1 983 şi
1 990. TUMORI MEZENCHIMALE SAU DE O RIGINE
2.
CONJUNCTIVALĂ
Tumori germinale maligne nonseminoame ale
m ediasti n ului. Anatomie patologică. S e disting, în func­ 2.1 . TUMORI MUSCULARE MEDIASTINALE
ţie de embriogeneză, tumori de tip choriocarcinom (dez­
voltate din s inciţiotrofoblast) şi mezoblastoame (dezvolta­ Leiomiom şi leiomiosarcom. Neoplasmele muşchilor
te din mezoblastom, încă denumite de sac vitelin sau tu­ netezi, altele decât cele dezvoltate din musculatura
mori de sinus endodermic); pornind de la ţesutul embrio­ esofagului, sunt rar întâlnite; într-un studiu din literatură
nar se disting teratoame maligne iatrogene ( teratocar­ în 1 975, Raseretnam şi Panabokke au găsit 9 cazuri: 7
cinoame s au carcinoame embrionare). benigne şi 2 maligne. Cele mai multe sunt localizate în
mediastinul posterior.

3 60
Originea acestor tumori este adesea neclară, deşi acest 2.3. TUMORILE ŢESUTULUI ADIPOS
lucru ar pleda în favoarea diferenţierii unidire�t,o'tuile a
Deşi neobişnuite, comparativ cu celelalte tumori ,
teratomului. S unt unii specialişti care susţin diferenţierea
lipomul extratimic este probabil cea mai comună tumoră
celulelor din pereţii vaselor mediastinale mici; a mai fost
mezenchimală survenită în mediastin.
emisă ipoteza originii lor din vena cavă superioară, artera
Liposarcoamele sunt şi inai rare: au fost raportate 5 3
pulmonară sau peretele chistului bronhial mediastinal. Ar
d e cazuri în literatură.
fi o posibilă legătură între leiomiom şi radioterapie.
Pe imaginea radiografică, lipomul are densitate mai
Histologic, apar celule fusifonne cu grade variate de
mică decât a celorlalte ţesuturi moi, dar diferită de a
atipie şi mitoză.
celorlalte mase mediastinale. Când există dubii, privind
Clinic şi radiologic, manifestările s unt nespecifice.
Rabdomiosarcom. Rabdomiosarcomul mediastinal
natura tumorii mediastinale, tomogra.fia computerizată
primar este foarte rar. Deşi P ahter şi colab. au raportat 3
joacă rolul diagnostic: când la scanner leziunea are 45
asemenea tumori în seriile lor din 1 963 , ei nu au găsit alte Emi units, intervenţia chirurgicală nu este necesară; când
cazuri raportate în literatura. Originea acestor tumori este se indică 1 0-20 Emi units, intervenţia se recomandă după
neclară, deşi manifestările bine documentate de excluderea unui liposarcom.
rabdomio-sarcom în asociere cu teratomul imatur Datorită modificării poziţiei lipomului în funcţie de
sugerează originea în acesta din urmă. poziţia corpului, simptomatologia lipomului mediastinal,
dacă nu este masiv, este minoră. Dimpotrivă, lipo­
2.2. T U MORI FIBROASE ŞI FIBROCH ISTICE sarcomul, care are tendinţă mare la invazie în structurile
Confonn celor afirmate de Pacher şi Lattes, incidenţa învecinate, dă simptomatologie: dispnee, wheezing,
fibromului mediastinal primar este dificil de detenninat, durere toracică sau tuse, sindrom de venă cavă superioară.
întrucât au fost raportate puţine cazuri; o parte dintre Prognosticul lipomului mediastinal este foarte bun,
neoplasmele raportate de fibrom sau fibrosarcom pot să tratamentul curativ constă în excizia chirurgicală. Evo­
fie neoplasme neurogene sau tumori pleurale extinse în luţia liposarcomului se face în funcţie de tipul histologic,
mediastin; unele din aceste tumori s unt identice histologic de extensia locală sau de tendinţa invazivă; au fost.
cu tumora fibroasă a pleurei. Din cazurile raportate descrise cazuri de liposarcom cu metastazare la distanţă.
jibroamele sunt mai frecvent situate anterior, iar Lip omatoza. Este o anomalie nonneoplazică a ţesu­
fibrosarcoamele posterior. Imaginile radiologice nu au tului adipos mediastinal, caracterizată de acumularea
particularităţi diagnostice. Majoritatea pacienţilor sunt excesivă a ţesutului adipos. Această patologie este aso­
asimptomatici p ână când tumora este foarte mare; · poate ciată mai frecvent cu hipercorticism, sindromul Cushing,
apare colecţie pleurală. secreţie de ACTH din ţesut hipofizar ectopie, sau terapie
Fibroza histiocitară ben ignă (xantogranulomul) a prelungită cu corticosteroizi. În aceste situaţii , corticoizii
mediastinului este o tumoră rară; în 1 963 au fost mobilizează şi redistribuie rezervele tisulare de grăsime,
raportate 20 de cazuri. La fel cu echivalentul pulmonar, având ca şi consecinţe depozitarea excesivă a ţesutului
natura acestei tumori nu este certă; se discută caracterul grăsos în mediastinul superior şi în sinusurile pleuro­
inflamator sau neoplazie al acestor afecţiuni. Nu este clar pericardice.
dacă tumora se dezvoltă din fibroblaste, histiocite sau Radiologic, are loc lărgirea mediastinului simetrică şi
celule stem comune. netedă, deşi marginile pot fi lobulate, dacă cantitatea de
Tumora este bine încapsulată; la examenul ţesut adipos este foarte mare. Lărgirea mediastinului se
microscopic apare un număr variabil de fibroblaste, extinde de obicei spre zonele hilare bilaterale .. Diagnos­
amestecate cu histiocite şi celule gigante multinucleate. ticul de lipomatoză mediastinală se face cu scannerul
Atipia celulară, activitatea mitotică şi necroza sunt toracic. Este important stabilirea diagnosticului' pentru a
absente sau minime. evita expunerea pacientului la intervenţia chirurgicală.
· Fibroza histi ocitară malignă a mediastinului este Grăsimea pleuropericardică. Acumularea de ţesut
excesiv de rară; au fost raportate numai 5 cazuri, grăsos, care ocupă unghiurile cardiofrenice poate creşte
documentate în 1 986. considerabil în dimensiuni. Grăsimea pleuropericardică în
M ezenchimomul. Benigne sau maligne, mezenchi­ exces este de obicei bilaterală dar poate fi asimetrică.
moamele mediastinale sunt tumori rare compuse dintr-o Aceasta poate creşte considerabil cu vârsta, în formele
mixtură de 2 sau mai multe ţesuturi mezodermale. Natura simple de obezitate sau în forme hipercorticism. Pe
precisă este dubitabilă, câţiva autori consideră că acestea radiografia pulmonară, poate apărea opacifierea
sunt hamartoame (fonne benigne sau forme maligne). unghiurilor cardiofrenice. Rareori, grăsimea pleuro­
Este posibil ca unele să reprezinte diferenţierea pre­ pericardică poate prezenta zone de necroză, asociată cu
dominent mezodermală a teratomului. durere retrosternală, uneori împrumutând caracterele
T umorile m ezenchimale miscelanoase. Sunt alte durerii din embolia pulmonară sau infarctul miocardic.
varietăţi rare de neoplasme mezenchimale, care se pot
dezvolta în mediastin, incluzând osteosarcomul (un caz 3. ALTE T UMORI
apărut probabil după radioterapie), sarcomul granulocis­ Neoplasmul trah eal primar. Deşi carcinomul pul­
tic, sarcomul sinovial şi adenomul pleomorfic (derivat monar metastazează în nodulii limfatici mediastinali, cu
posibil din ţesutul glandular ectopie traheobronhial în consecinţe clinico-radiologice binecunoscute, carcinomul
nodulii limfatici mediastinali). care se dezvoltă în trahee sau bronhiile mari se extinde în

361
afara lor, detenninând lărgirea mediastinului în una sau Guşa endotoracică reprezintă 8 - 1 0% din totalul
mai multe zone. guşilor; sunt întâlnite în special la femei după 50 de ani.
Pe radiografi.a standard sau la CT se depistează o 7% din guşile cervico-mediastinale sunt maligne, tipurile
masă neregulată în trahee, c u devierea coloanei de aer. histologice găsite au aceeaşi structură ca şi guşile
Simptomele acestei maladii sunt tusea, hemoptizia, cervicale. 97% din guşi sunt benigne, de tipul guşii
uneori dispneea severă cu wheezing, stridor cu caracter adenomatoase sau coloidale. Tiroiditele s unt rar întâlnite.
progresiv. Tablou clinic. În 20-30% din cazuri, guşa endotora­
Pa ragangliom ul aortopulmonar. Paraganglioamele cică poate fi descoperită prin radiografie standard, aceasta
sunt neopla,<;·me ale sistemului paraganglionic extradural,· fiind complet asimptomatică.
acestea cuprind elemente microscopice sau macroscopice Semnele clinice de tip "compresiune " pot fi prezente
de celule neuroendocrine-like, asociate intim sistemului în 70% din cazuri.
nervos autonom. În torace, paraganglimilul are 2 - Compresiunea traheală determină, cel mai frecvent,
localizări: dispnee de tip inspirator, survenind la început la efort,
- ţesutul adventiţial perivascular mărginind aorta supe­ apoi cu caracter pennanent, de intensitate tot mai mare;
rioară, arterele pulmonare şi ligamentul arterial; necăutându-se cauza reală a dispneii, se poate ajunge:}la
- în asociere cu ganglionii segmentari ai lanţului sim­ asfixie, soldându-se cu o intubaţie traheală, urmată de
patic din mediastinul posterior ( aorticosimpatic pamgan-, intervenţie chirurgicală. Excepţional, se poate întâlni he­
gl ia). moragie intratiroidiană sau migraţia mediastinală brutală a
Paragangliomul derivă din primul grup ganglionar, unei guşi cervicale.
apărând în mediastinul mij lociu }n relaţie cu aorta şi artera În toate cazurile de guşi cu compresiune traheală, se
pulmonară, în vreme ce în cdi de-a doua ''Situaţie, loca­ recomandă endoscopia traheală, apreciindu-se gradul de
. lizarea se face în mediastinul posterior paravertebral. compresiune şi de îngustare a traheii . Endoscopia va
cuantifi. ca şi suferinţa traheală, care trebuie l uată în calcul
4. HERN IA D I AFRAGMATIC Ă (FORAMEN
în bilanţul preoperator.
M ORGAGNI)
- Compresiunea venoasă este frecventă, cu îng ustarea
Foramen Morgagni este un mic orific_iu triunghiular mediastinului, determinând în absenţa oricărei malignităţi
la nivelul diafragmului. În anumite condiţii, se poate mări un sindrom de cavă superioară, mai mult sau mai puţin
permiţând hernierea conţinutului abdominal în torace. important, chiar dacă compresiunea interesează numai
Hernierea este aproape invariabil · pe partea dreaptă, trunchiul venos nenumit sau vena cavă superioară.
deoarece foramen stâng este protejată de pericard. - Compresiunile esofagiene pot determina disfagie, cu
Conţinutul h erniar include: ficatul, intestinul subţire şi caracter tardiv, în caz de guşi posterioare.
gros. Când sacul herniar este ocupat de ficat, pe radio­ - Compresiunile nervoase se traduc prin disfonie (fără
grafia pulmonară imaginea este omogenă, intrând în caracter malign), în caz de guşi mediastinale foarte
discuţie diagnosticul diferenţia! cu chistul pleura-peri­ voluminoase.
cardie. Când sacul herniar conţine omentul, este necesar Pe plan clinic, în vederea stabilirii diagnosticului, se
CT pentru certitudinea diagnosticuh.ii. În .anumite circum­ recomandă palparea gâtului şi anamneza completă; pal­
stanţe, colonul transvers ocupă poziţia cea mai înaltă a parea unei guşi cervicale (noţiunea veche de guşă
abdomenului. A stfel, examinarea cu bariu a colonului cervicală a dispărut) - guşă "înghiţită" , ca şi prezenţa
tranşează diagnosticul. Când sacul herniar conţine intestin unei cicatrici vechi de cervicotomie pentru o guşă, sunt
plin cu aer este necesar examenul baritat. Pe radiografia argumente în plus în favoarea diagnosticului de guşă
pulmonară de profil pătrunderea peritoneului prin fora­ endotoracică.
men Morgagni, cu grăsimea peritoneală, este vizualizat în I magistica. Radiografia pulmonară standard oferă
afara conţinutu-lui sacului herniar. Semnul acesta se infonnaţii importante, evidenţiind o opacitate mediasti­
referă la acumularea sub forma unei linii curbe a grăsimii nală superioară care împinge traheea (uneori cu calcified
peritoneale în c ontinuare cu linia peretelui abdominal în opacitate).
anterior. În general, pacienţii sunt asimptomatici, ocazio­ Scannerul toracic reprezintă examinarea indispensa­
nal acuză durere retrosternală sau gastrointestinală, fie bilă. Astfel, se evidenţiază masele tiroidiene mediastinale
simptome respiratorii. Strangularea herniei survine rar. şi în caz de guşă cervico-mediastinală, prelungirea în
regiunea cervicală uşurează diagnosti cul. Tumora este,
5. TUMORI TI ROIDIEN E M EDIASTINALE adesea, heterogenă cu zone chistice; se vizualizează îm­
G eneralităţi . Tumorile tiroidiene mediastinale, denu­ pingerea structurilor vasculare arteriale şi venoase; există
mite şi guşi endotoracice, sunt incluse în tumorile me­ intotdeauna o limită de securitate (linia de securitate) de
diastinale. Aceste tumori, care sunt benigne în 90-95%, se contact cu vasele.
prezintă sub fonna unor opacităţi în mediastinul superior. Scannerul va permite cuantificarea tipului de guşă cet­
Se disting guşi cervico-mediastinale, cunoscute încă vicomediastinală, putându-se distinge guşi prevasculare
sub denumirea de guşi plonjante (de origine cervicală, sau mediastinale anterioare de guşi retrosternale sau
reprezentând 9 5 % din guşile endotoracice) şi guşi mediastinale posterioare.
autonome (sau ectopice), prezente într-o proporţie de 5 %, - Guşile prevasculare se situează intre stern şi trun­
tumora medistinală pierzându-şi astfel orice conexiune cu chiului nenumit stâng, comprimând traheea şi elementele
tiroida cervicală. venoase.

3 62
- Guşile retrovasculare coboară din mediastimd celulele nervoase, fi e din teci. Tumorile nervoase ale
posterior fie între trahee şi esofag, fie chiar în spatele mediastinului, aproape întotdeauna benigne la adult, sunt
esofagului. De semnalat că guşile cervico-mediastinale cel mai frecvent maligne Ia_ copil, sau cu un potenţial de
pot migra încrucişat, migrarea poate fi dovedită cu malignitate de 40-50%.
scannerul, din stânga în dreapta. Pe de altă parte, aceste Aceste tumori reprezintă 1 0-20% din ansamblul tumo­
guşi pot fi uni- sau bilaterale; o parte din guşi pot proveni rilor mediastinale la adult. La copil, ele se regăsesc la
dintr-o parte prevasculară, în vreme ce cealaltă parte 40-50% din cazuri. Repartiţia pe sexe este aproape egală.
poate fi retrovascul ară.
6. l .TUM ORI ALE CELULELOR NERVOASE
-Guşile autonome nu mai au legătură cu tiroida
cervical ă, ceea ce îngreunează şi mai mult diagnosticul. Ganglioneuroamele. Sunt forme benigne ale acestor
Scintigrafla tiroidiană poate fi utilă în diagnostic, grupe tumorale: ele se dezvoltă din ganglionii simpatici şi
dacă masa tiroidiană fixează izotopul; acest lucru este păstrează caracterul bine incapsulat.
posibil doar în 3 0-40% din cazuri. Adesea, scintigrafia nu N euroblastoamele au caracterul cel mai malign (încă
va indica d ecât o imagine cu defect la nivelul polului denumite simpaticoblastoame) . Acestea sunt tumori em­
inferior al unuia din lobi. brionare maligne, care pot deveni secretante (DOPA). Au
ÎIJ;; Geea ce priveşte nivelul hormonilor ( dozarea TSH, tendinţă mare de invadare în structurile învecinate şi de a
T3 şrT4} aceste guşi sunt eutiroidiene. metastaza la distanţă. Macroscopic, pot avea aspect
Tratam�nt. D ecizia de intervenţie chirurgicală tre­ chistic, cu calcifieri în unele zone.
buie luată odată, ce diagnosticul de guşă endotoracică este 6.2 .TUMORJ ALE TECILOR NERVOASE
clar; foarte multe argumente (mai sus menţionate) pledea­ (TUMORI ALE TECII LUI SCH WANN)
ză în favoarea acestui tratamen t. Nu există limită de vârstă
Schwanoamele s unt formele cel mai frecvent întâlnite
în vederea intervenţiei chirurgicale a guşii cervico-me­
şi întotdeauna benigne. Excepţional, înainte de vârsta de 5
diastinale simptomatice şi compresive. Uneori, intervenţia
ani la copil, reprezintă jumătate din tumorile neurogene.
chirurgicală se face de urgenţă, din cauza decompensării
Neurofibroamele se regăsesc în special la pacienţii
respiratorii prin comprimarea traheii .
boala Recklinghausen (neurofibroamele sunt numeroase
Calea de abord este întotdeauna cervicală, cel puţin în
şi diseminate în tot corpul). Este vorba de o tumoră mixtă
primul timp, exceptând guşile autonome, care pot bene­
cu componentă nervoasă şi conj unctivă. Neurofibromul,
ficia de toracotomie. Cervicotomia largă arciformă permi­
întotdeauna tumoră benignă la origine, poate, de-a lungul
te accesul pe p ediculii tiroidieni superiori, penniţând
anilor degenera şi să se transforme în neurosarcom; din
vizualizarea la gât a porţiunii intratoracice a guşii. După
cauza acestei degenerări, exereza chirurgicală a acestui tip
eliberarea guşii de legăturile vasculare superioare şi late­
de tumoră a fost acceptată drept tratament, fără contra­
rale, aceasta va fi exteriorizată fie prin tracţionări suc­
argumente.
cesive, fie cu ajutorul unui deget intramediastinal care va
Paraganglioamele sunt tumori cu totul excepţionale.
ridica polul inferior. În unele cazuri, exteriorizarea guşii
Chemodectoamele se dezvoltă la nivelul plexurilor
nu e posibilă pe cale cervicală fie din cauza volumului ei,
periaortice, dependente de chemoreceptori. Sunt tumori
fie din cauza caracterului foarte hemoragie (în special din
asimptomatice, cu creştere lentă, care rămân rarisime.
cauza venelor dilatate), fie din cauza migrării contra­ Feocrom ocito amele sunt foarte rare la nivelul
laterale ; în aceste cazuri, trebuie completată cervicotomia mediastinului; sunt tumori s ecretante (de catecolamine),
printr-o incizie stemală la nivelul manubriului, mai rar la cel mai adesea benigne.
nivelul stemului în totalitate (tipul de incizie este posibil Tablou clinic. Cel mai adesea, aceste tumori sunt
doar în 1 0- 1 5% din cazuri). lipsite de simptomatologie şi s unt descoperite la un
După ce tumora a fost exteriorizată, p ediculii inferiori examen radiografie sistematic (în orice caz la adult) . În
vor fi legaţi şi, în funcţie de situaţia locală, se realizează 30% din cazuri, -poate exista oarecare simptomatologie
fie lobectomie tiroidiană, cel mai frecvent bilaterală, sub­ clinică, în special de tip nevralgie intercostală sau dorsală.
totală sau totală protejând paratiroidele şi nervii recurenţi. Alterarea stării generale nu se observă nici măcar în
Trebuie ţinut cont că, la aceste guşi cervico-mediastinale caz de simpatoblastom al copilului. S emnele respiratorii,
foarte voluminoase, reperajul recurenţilor, cel puţin la de tip dispnee, sunt de asemenea apanaj ul tumorilor
începutul intervenţiei, este foarte dificil, uneori imposibil. voluminoase compresive ale copilului.
Rezultatul la distanţă al tratamentului chirurgical al În neurinoamele cu prelungire intrarahidiană, semne­
guşii cervico-toracice este excelent, sub protecţia unui le de compresiune medulară pot fi revelatoare a tumorii;
tratament hormonal substitutiv, iar uneori paralizia în faţa unei suspiciuni de tumoră în fonnă de clepsidră, se
recurenţială unilaterală este reeducabilă. inpune un examen neurologic minuţios, cercetarea hiper­
reflexibilităţii osteotendinoase, semnul B abinski pozitiv.
6. TUMORI NERVOASE ALE M ED IASTINULUI
În neurinoamele ap{cale, uneori există sindrom
Acestea s unt tumori dezvoltate în mediastin, depen­ Claude Bernard-Horner sau dureri de plex de tip C8-T l ,
dente de- elementele nervoase prezente obişnuit. Ele au care revelează tumora cervico-mediastinală.
s ediul de elecţie posterior; se dezvoltă din lanţul ganglio­ În sfârşit, în cadrul examenului clinic, se vor căuta în­
nar simpatic sau din rădăcinile rahidiene. Mai rar, ele se totdeauna, sistematic, semne cutanate de maladie
pot dezvolta pornind de la trunchiuri nervoase mari: frenic Recklinghausen, chiar fruste, de tipul unor pete mici "cafe
şi pneurnogastric. Ele se pot dezvolta pornind fie de la au lait'' sau molluscum pendulum.

3 63
I magistica în tumorile de m ediastin posterior. intră în discuţie în caz de voce bitonală (atingerea ner­
Aceste tumori au aspectul unei mase ovoidale sau ro­ vului recurent). Când tumora comprimă traheea sau bron­
tunde, cu axul mare vertical; ele sunt omogene şi bine hiile principale, poate să apară tuse şi j enă respiratorie. Pe
delimitate. Prezenţa calcifierilor, foarte rare în tumorile scanner, neurinomul de pneumogastric apare ca o masă
benigne, evocă malignitatea. Existenţa alterărilor osoase omogenă, fără calcifieri, situată în mediastinul mediu.
nu este · obligatorie, decât martorul evoluţiei lente a tu­ Aceste tumori sunt în general benigne.
morii; liza osoasă este însă un semn de malignitate. Putem Tumori de nervi frenici. Este vorba, de asemenea, de o
găsi subţierea unui arc costa! posterior, contur discontinuu tumoră foarte rară, în general benignă; au fost raportate 1 5
costal, mărirea unui spaţiu intercostal, eroziuni simple a cazuri în literatură de către Bellamy. Pe imaginea radio­
corpilor vertebrali. Lărgirea unei găuri de coi1jugare . grafică, se identifică ca o opacitate mediastinală, rotunjită,
sugerează o tumoră în formă de clepsidră. ·- ·�"� - bine delimitată, situată pe traiectul nervului frenic. La
Scannerul toracic evidenţiază tumora rteTvoasă� cu scanner, este precizată topografia, relaţiile ei cu organele
densitate rriică, poate fi bine diferenţiată cu ajutorul sub­ vasculare şi mediastinale.
stanţei de contrast; se pot observa şi calcifieri. Aspectul Tratament. La adult. Incertitudinile diagnostice, ris­
heterogen al tumorii, adesea prezent la schwanoame, nu cul de extindere spre găurile de conjugare, incită la gestul
se corelează cu caracterul malign al tumorii. chirurgical. Chirurgia unor astfel de tumori este clasică,
Aspectul în clepsidră este stabilit prin scanner, prin printr-o toracotomie posterioară sau posterolaterală; unii
lărgirea găurii de conjugare, cu prelungirea tumorii i'ntra­ chirurgi au înlăturat tumora neurogenă prin video-chirur­
rahidian şi refularea canalului medular. gie-asistată. Trebuie utilizat, în toate cazurile, în special în
Problema importantă a acesţor tumori este aceea de a stânga, un bisturiu bipolar, pentru a evita incidente me­
pune în evidenţă prelungirea 'intrarahidiană, formă pre­ dulare, rar întâlnite, dar dramatice, neplăceri din cauza
zentă în 1 0% din cazuri. În faţa unei tumori de mediastin trauinatizării unei artere medulare (în unele tumori neuro­
posterior, a cărei natură nu se cunoaşte, se recurge la cupe gene, cu risc de sediu, se poate cere preoperator o arterio­
'
fine de rezoluţie înaltă. grafie medulară). Chirurgia acestei patologii trebuie să fie
Imagistica cu rezonanţă magnetică a înlocuit orice ex­
cât mai atraumatică posibil, toţi pediculii vasculari trebuie
p lorare invazivă, iar mielografia cu lipiodol a fost înlo­
legaţi fără coaguli.
cuită cu RMN . Cupele frontale la RMN permit eviden­
Existenţa unei prelungiri intramedulare, diagnosticată
ţierea tumorii în clepsidră şi eventualele compresiuni pe
prin imagerie preoperator, necesită o echipă dublă de
măduvă şi pe s acul dorsal; c upele transversale oferă ra­
intervenţie, într-un singur timp operator, cu bolnavul în
porturile precise c u rachisul ş i porţiunea de măduvă în­
poziţia ventrală. Primul gest chirurgical se realizează de
vecinată. În m eningocelele care corespund unei hernii de
către neurochirurg, care va executa laminectomie, cel de­
sac meningian, se găsesc adesea anomalii osoase asociate,
al doilea gest fiind al chirurgului toracic.
de tip scolioză şi spina bifida. Diagnosticul de meningocel
La copil. În formele benigne, se aplică acelaşi
se bazează, în pricipiu, pe rezultatul la RMN , semnalul
tratament chirurgical, ca şi la adult. În formele maligne,
fiind identic cu al LCR pe secvenţa în T I . Prezenţa
tratamentul constă într-unul combinat: chirurgical, radio­
meningoc elului este asociată unei neurofibromatoze.
" terapie şi chimioterapie, ordinea fiind dictată de stadiul
Examenul biologic. Dintre tumorile secretante, doar
tumoral. În formele localizate, primul gest este cel chirur­
cele de tip simpatoblastom şi feocromocitom prezintă în
gical, încercându-se înlăturarea la maximum a tumorii;
urină catecolamine şi metaboliţii lor. Aceşti markeri
radioterapia completează actul chirurgical, în vederea
pennit urmărirea eficacităţii terapiei; în caz de creştere al
tratării tumorii reziduale. În formele extinse , intervenţia
nivelului markerilor, se consideră recidiva tumorală. Se
chirurgicală confirmă diagnosticul, stabilindu-se extinde­
unnăresc creşteri urinare ale nivelului VAM, HVA (acid
rea acesteia, respectiv caracterul de inextirpabilitate al
vanil mandelic şi acid homovanilic) şi creşterea nivelului
·
tumorii. În aceste forme, se combină radio şi chimio­
sanguin de dopamină.
terapia, în funcţie de protocolul variabil al unei echipe sau
Diagnostic diferenţiat Pentru a vorbi doar de tumori
alta. Chimioterapia se va întinde pe durata unui an.
de me diastin posterior, se recurge la examenul clinic ş i
Chirurgia de "second look" va putea fi aplicată pe o masă
imagerie care a u rolul d e a elimina alte tumori de
tumorală reziduală după chimioterapie.
mediastin posterior, de altă origine decât nervoase. Pot
interveni unele erori de diagnostic, în ceea ce priveşte
În tumorile nervoase, care aparţin b olii
Recklinghausen, se intervine pe formaţiuni endotoracice.
unele guşi posterioare, unele chisturi bronhogenice juxta­
Mult timp a fost s usţinut rolul exerezei chirurgicale în
vertebrale. În final, cel mai dificil este de a diferenţia
transformarea neurofibromului în neurosarcom. Când este
tumorile neurogene de meningocel; RMN poate face
momentul? În ancheta lui Le Brigand, realizată în 1 977,
diferenţierea. În cazurile foarte dificile, numai mielografia
rolul chirurgiei nu pare determinant în transformările
permite evitarea intervenţiei pe meningocel.
maligne, raportat la evoluţia spontană a formelor ino­
Cazuri particulare de tumori nervoase medias­
perabile. Dacă pare rezonabilă abţinerea de la intervenţie
tinale care nu sunt situate în mediastinul posterior.
în formele cu manifestări cutanate multiple, atitudinea s e
Tumori de pneumogastric. Acestea sunt tumori rare. Au
modifică î n formele care sugerează prin tabloul clinic
fost raportate 27 de cazuri de către Dabir în 1 990. Multă
începutul transforn1ării maligne; dimpotrivă, se recoman­
vreme, aceste tumori s unt total asimptomatice şi sunt
dă intervenţia, cât mai devreme, chiar în copilărie , când
descoperite pe radiografia standard. S uspectarea tumorii

3 64
tumora este descoperită, fără evoluţia, imposibil de junghi, tulburări de ritm, sindrom de cavă superioară,
prevenit altfel. dispnee.
Rezultate. În schwanoame, rezultatele sunt excel ente În ceea ce priveşte boala auto imună, asociată unui
:fară risc de degenerescenţă la distanţă. În neurofibroamel� timom, miastenia este de departe mai frecventă decât se
din boala Recklinghausen, riscul de recidivă pe tennen credea, fiind întâlnită în 3 0-60% din cazuri de timoame.
mediu sau lung, este posibil. Acest lucru este posibil cel Dacă urmărim seria de miastenii, procentajul timoamelor
mai frecvent când neurofibroamele se transformă în descoperite este ridicat, de aproximati v 35%. Miastenia
neurosarcom, al cărui prognostic este rapid foarte prost. este asociată, în funcţie de gravitate şi stadi u, cu semne
La copil, bineînteles, rezultatele sunt în functie de oculare, deficit de rădăcină a membrelor, semne bulbo­
tipul histologic al t�morii. În tumorile m �ligne de tip protuberanţiale, cu fenomene de insuficienţă respiratorie,
neuroblastom, prognosticul este în funcţie de vârsta acută iniţial. În afară de tabloul clinic, diagnosticul va fi
copilului şi stadiul tumorii. Graţie tratamentuht'i combinat stabilit pe rezultatele de la EMG (bloc neuromuscular
asociat chirurgical-chimioterapie-radioterapie, supravie­ caracteristic), alături de un nivel ridicat de anticorpi
ţuirea se poate ridica la 75%, cu excepţia copiilor mari (de antireceptori de acetilcolină.
1 an), în stadiul IV Evans (tumoră diseminată la distanţă). Alte boli autoimune pot fi asociate timoamelor, ca şi
miasteniei; acestea sunt rare; în ordinea frecvenţei pot fi :
7. PATOLOGI A TIMICĂ hipogamaglobulinemia (2%), anemie eritroblastică, LED,
7.1 .TI M OAM E sindrom Gougerot-Sjogren, pemfigus.
A natomie patologică şi clasificare. Timoamele sunt Im agistică. Timoamele sunt localizate în mediastinul
formaţiuni tumorale dezvoltate pornind de la elementele mij lociu şi superior. Există foarte rar, timoame ectopice în
constitutive ale timusului, de unde denumirea de timoame mediastinul inferior. Cele de talie mică nu sunt vizibi le pe
limfoepiteliale şi respectiv timoame reticulotimocitare. clişeele s tandard, fiind ascunse de umbra mediastinală.
În plan histopatologic, după Verley, se pot distinge 4 Când sunt voluminoase depăşesc umbra cardiacă şi sunt
tipuri, în ordinea malignităţii descrescânde: vizibile pe radiografia de profil; pot exista calcifieri în 5-
- tipul 1 - timoame fusocelulare cu celule epiteliale 1 0% din cazuri.
o vale; La scanner, un timom de talie mică este greu de
- tipul II - timoame bogate în limfocite; diferenţiat de o condensare timică; cele voluminoase .sunt
- tipul III - timoame epiteliale diferenţiate în care vizibile s ub forma unor opacităţi dense cu posibile zone
limfocitele nu s unt abundente; de necroză. Tumora este încapsulată, bine delimitată de
- tipul IV - timoame epiteliale nediferenţiate ce pericard şi parenchimul pulmonar.
prezintă criterii histologice evidente de malignitate (încă Uneori timomul este invaziv, neavând limite n ete de
denumite carcinoame de timus). grăsimea mediastinală, pericard, structurile vasculare
(trunchiul venos nenumit stâng şi vena cavă superioară);
Această clasificare histopatologică, care are meritul
toate aceste elemente anatomice pot fi invadate.
simplităţii şi reproductibilităţii uşoare este părăsită în
RMN oferă elemente în plus faţă de scanner, cupele
favoarea celei a lui Marino şi M uller-Hermelinck, care
verticale s tabilind raporturile timusului cu organele din
disting: timoame corticale, cu predominanţa celulelor epi­
j ur.
teliale corticale, asociate unui număr important de lim­
La scanner şi RMN se caută cu atentie ' localizările
focite; timoame medulare, cu predominanţa celulelor epi­
subpleurale metastatice, care pot fi contemporane
teliale; timoame mixte sau cele 2 componente corticale şi
descoperirii timomului.
medulare sunt prezente asociate unui număr variabil de
Tratament. Tratamentul ideal al timoamelor este cel
limfocite.
chirurgical dar trebuie ţinut cont de faptul că prognosticul
Alături de aceste clasificări pur histopatologice, există
operator cel mai bun este dat de exereza totală.
o clasificare pur chirurgicală, în care histologia are
Intervenţia se face prin sternotomie şi se va încerca
aportul ei; Masaoki a utilizat aceste criterii în toate seriile
înlăturarea la maximum posibil (dacă este posibil exereză
chirurgicale; astfel se disting 4 stadii:
totală) a tumorii; dacă este necesar se execută exereză
- stadiul I - tumoră macroscopică, incapsulată, fără
lărgită, cuprinzând pericardul sau parenchimul pulmonar,
invazie histologică;
trunchiul venos nenumit, eventual vena cavă superioară
- stadiul II - tumoră cu invazie macroscoptca a
(vasele pot fi înlocuite prin proteze). Bineînţeles, odată cu
grăsimii învecinate sau a pleurei mediastinale sau invazia
tumora, va fi excizat timusul în totalitate.
microscopică a capsulei;
Dacă la scanner sau RMN se dovedeşte că procesul
- stadiul III - invazia macroscopică a organelor
neoplazie (timomul) este prea invaziv, în locul interven­
învecinate (pericard, marile vase, plămân);
ţiei chirurgicale se va executa o simplă biopsie,· tendinţa
- stadiu! IV A - diseminare pleurală sau pericardică;
actuală este ca odată diagnosticul de timom stabilit (prin
- stadiul IV B - metastaze pe cale limfatică sau
puncţie transtoracică sau biopsie chirurgicală a minima)
hematogenă.
să se iniţieze chimioterapia (care devine primul gest tera­
Tablou cJinic. Timoamele sunt descoperite fie printr-o
peutic), utilizându-se diferite protocoale, dar toate trebuie
radiografie toracică standard, cel mai frecvent, fie la un
să conţină derivate de platină. Au fost înregistrate răs­
bolnav cu miastenie prin CT. Foarte rar, timoamele pot fi punsuri foarte bune la tratamentul chimioterapic; bolnavii
identificate printr-o simptomatologie mediastinală de tip

3 65
care răspund bine la chimioterapie (remisie bună) Alte "cancere" timice. Carcinoamele timice au fost
urmează să fie supuşi intervenţiei chirugicale. identificate în ultimele decenii şi sunt temeinic studiate
Radioterapia postoperatorie se recomandă în caz de astăzi; s unt cancere primitive ale epiteliului timic cu nu­
l eziuni tumorale reziduale; alţii recomandă chimioterapia meroase variante histologice. S uster şi Rosai le clasifică
în reprize. Pentru tumorile invazive, microscopic sau în tumori cu grad mic de malignitate de tip carcinoame
macroscopic, (stadiuL Il şi III după Masaoki) radio terapia epidermoide, bine diferenţiate, carcinoame m ucoepider­
este recomandată de către majoritatea echipelor, pentm a moide bine diferenţiate şi carcinoame bazale .
evita recidivele tardive a acestor timoame; recidivele D e partea cealaltă, s e găseşte un grup cu potenţial înalt
survin între 1 O şi 20 ani, necesitând reintervenţie. de malignitate, care cuprinde carcinom pseudo-limfo­
Rezultatele tratamentului. S upravieţuirea actuală la 1 O epiteliomatos, carcinom pseudosarcomatos, carcinom cu
ani, indiferent de stadiu, se situează la aproximativ<65% : celule clare şi carcinomul nediferenţiat.
80% pentru stadiul I 7 1 % pentru stadiul Il , Gl-3 %) pel1tru
, Tratamentul acestor tumori este controversat. Dacă
stadiul III şi 3 0% p entru stadiul IV. tumora este bine limitată şi dacă histopatologic se exclude
Singurul criteriu care creşte supravieţuirea la 1 O ani un cancer anaplazic cu celule mici, exereza chirurgicală
pentru toate seriile îl reprezintă calitatea rezecţiei. În ex­ se va realiza în primul timp, unnată de radioterapie în cel
perienţa francezilor, se notează 76% supravieţuire la de-al doilea timp de principiu sau de necesitate în caz de
1 O ani în caz de rezecţie completă, faţă de 28% dacă\nu se exereză incompletă.
execută rezecţia ( p <0,00 1 ). Dacă tumora pare la scanner invazivă, tratamentul se
Existenţa unei miastenii nu influenţează supravieţuirea va începe, odată tipul histologic stabilit, printr-o chirrt io­
pe termen lung. terapie, radioterapie sau asocierea celor două. Tratamen­
influenţa ablaţiei timomuluî,"asupra dţferi.telor boli au­ tul chirurgical se va face ca şi gest secundar, pe leziunile
toimune. După ablaţia timomului şi a timusului, miastenia reziduale; chimioţerapia sau radioterapia s unt recoman­
evoluează favorabil în aproximativ 70-90% din cazuri; date în funcţie de rezultatul histopatologic din piesa de
rezultatele, identice în ceea'"ce priveşte miastenia . fără rezecţie.
timom, se înregistrează după timectomie. Timolipoamele. Sunt tumori benigne foarte rare care
Rezultate b une, egale, au fost obţinute în anemiile conţin ţesut timic normal şi elemente adipoase mature.
eritroblastopenice (30% succes) şi fără efect notabil ]a Jumătate din timolipoame sunt asimptomatice şi desco­
exereza timomului în caz de anemie hemolitică autoimună perite, întâmplător pe radiografii standard. Aceste tumori
şi LED acut. pot deveni foarte voluminoase.
Tratamentul este chirurgical cu rezultate foarte bune.
7 .2 . ALTE ANOMALII TIMICE
Timusui şi miastenia. Anomaliile timice întâlnite la
Chisturile timice sunt rare. S e prezintă la scanner ca bolnavii miastenici sunt de 2 tipuri. Pe de o parte, apar
o imagine clară situată în mediastinul anterior, cu conţinut timoamele (30% din pacienţi); pe de altă parte s unt
lichidian. S unt întotdeauna bine delimitate, uneori pot fi anomaliile timice (la scanner apar un timus mare sau un
voluminoase. S unt, cel mai adesea asimptomatice; for­ proces tumoral), din cauza unei hiperplazii timice.
mele cu dispnee sunt rare, fiind mai mult apanajul chis­ În timpul timectomiei, care se efectuează cu scopul
telor foarte voluminoase. Histologic ele sunt întotdeauna ameliorării miasteniei, se extirpă un timus foarte volu­
benigne, fără risc de degenerescenţă. Exereza lor se face Ininos, ce conţine corpusculii Hassal şi foliculi germi­
fără dificultăţi; diagnosticul se stabileşte prin sediul chis­ nativi cu centru clar, ca în ganglionii l imfatici.
tului în loja timică şi prin prezenţa de ţesut timic în CarCinoidele. Carcinoidele mediastinale sunt locali­
peretele chistului. zate în mediastinul anterior, de obicei în timus. Leziunile
Carcinoidele tim u s u1ui. Aceste tumori de tip neuro­ sunt mai frecvent întâlnite la bărbaţii tineri care acuză
endocrin aparţin sistemului APUD: ele au fost identificate durere toracică, dispnee şi tuse. Simptomele asociate in­
în 1 972 de cerce tătorii Rosai şi Higa. Ele par a fi, pe plan clud manifestările sindromului carcinoid şi a adenoma­
histopatologic, tumori carcinoide atipice, după clasifi­ tozelor multiple endocrine.
carea lui Arrigoni, -iar după clasificarea lui Warren şi Histopatologic, neoplasmele sunt bine incapsulate şi
Gould ar fi carcinoame neuroendocrine bine diferenţiate. conţin benzi sau straturi de celule de mărime medie ce
Tumorile carcinoid e de timus pot fi asociate cu un anumit conţin nuclei rotunzi, uniformi. Sunt prezente mitoze în
număr important de manifestări neuroendocrine de tip grad moderat iar infiltratele limfocitare sunt absente sau
Cushing sau acromegalie ; aceste tumori pot intra, de ase­ slab perceptibile. Microscopia electronică indică prezenţa
menea, în cadrul neoplaziilor endocrine multiple. unor granule citosplasmatice neuro-secretorii cu miez
Tratamentul de elecţie al unor astfel de tumori este dens, care reflectă originea lor din celulele Kulchitsky
exereza chirurgicală; intervenţia se poate întinde până la argentafile.
structurile adiacente invadate. Tratamentul este chirurgical.
iradierea postoperatorie poate fi eficientă, în caz de
exereză incompletă sau de recidive. 8. ADENOPATIILE MEDIASTINALE
Prognosticul acestor tumori este imprevizibil; evoluţia 8. 1 . LJM FOAMELE MEDIASTINALE
este lentă. S upravieţuirea medie este de 5 ani, recidivele Anatomie patologică. Clasificarea limfoame lor se fa­
survin, de regulă, tardiv, după 1 O ani. ce în Wnfoame hodgkiniene şi limfoame nonhodg-kiniene.

3 66 1
------�
Limfoame l e hodgkiniene. Diagnosticul se confirmă Tehnicile histologice de imunofenotipare sunt utilizate
prin prezenţa celulelor Sternberg. sistematic în vederea stabilirii tipului de limfom. Sub
Clasificarea h istopatologică a lui Lu Kes-Rye anestezie se poate executa şi biopsie medulară.
diferenţiază 4 tipuri : Trata mentul. Este asociat chimio- şi radioterapie,·
- tjpul l ( 1 0-25 %) cu predominanţă limfocitară; protocoale se aplică diferit în caz de Hodgkin mediastinal
- tipul il ( 3 0-65 %) de tip scleroză nodulară; sau limfoame nonhodgkiniene, rezultatele fiind în funcţie
- tipul lll (40%) cu celule de tip mixt; de tipul de 1imfom şi clasifi carea histologică.
- tipul l V ( 1 -20%) definit printr-o depleţie limfocitară. Supravegherea se face prin scanner la intervale de
Limfoamele n onhodgkiniene. Au fost divizate în mai . timp cu urmărirea semnelor generale şi biologice. Dacă
multe grupe, în funcţie de tehnica imunologică care imaginea reziduală este încă importantă, se execută biop­
diferenţiază limfocitele T de limfocitele B. sie prin abord chirurgical pentru aprecierea naturii exacte
Se disting 4 grupe: a leziunilor de necroză sau fibroză p ostchimi oterapie sau
- Iimfoame cu malignitate scăzută; dacă leziunea este încă evolutivă.
- limfoame cu malignitate intermediară;
8.2. ADENOPATI ILE TU BERCULOASE
- limfoame cu malignitate înaltă;
M E DIASTINALE
- un grup de limfoame diverse.
Cele mai frecvente sunt limfoamele difuze limfo­ Anatomopatologie. Ganglionii sunt adesea volumi­
blastice cu malignitate ridicată, care afectează ganglionii noşi cu leziuni tuberculoase care distrug parţial sau total
mediastinali; apar în special la copil. arhitectura lor; se găsesc leziuni de tip foliculi epiteliozi şi
Tablou clinic. Indiferent de tipul histopatologic, sim­ gigantocelulare, leziuni cazeofoliculare cu necroză
ptomatologia p oate ti mai mult sau mai puţin evocatoare cazeoasă şi calcifieri.
sau poate lipsi complet. Simptomele generale sunt: alte­ Tablou clinic. Aceste adenopatii por surveni fie în
rarea stării generale, oboseală, febră inexplicabilă, prurit. cadrul unei tuberculoze pulmonare cunoscute, fie în
Alteori, simptomele sunt respiratorii : dureri toracice (fa­ cadrul unei tuberculoze ganglionare pure rnediastinale sau
vorizate de consumul de alcool), dispnee, tahicardie în caz cervico-mediastiriale. Aceste adenopatii tuberculoase me- ·

de masă pericardică compresivă, sindrom de venă cavă diastinale se evidenţiază în special la subiecţii · transplan­
superioară. Durerile pot fi de tip pleura!, limfomul putând taţi şi la persoanele care provin din teritorii cu endemie
determina pleurezie. Foarte rar, semnele biologice alterate tuberculoasă ridicată (unde toţi indivizii trec prin primo­
- hiperleucocitoză, anemie, VSH foarte accelerat obligă la infecţie ocultă). La aceştia, adenopatiile sunt latente, bila­
efectuarea unei radiografii standard. terale şi multifocale. Volumul este considerabi l, pseu­
�n fonne le m e di astinale pure de limfoame, nu se evi­ dotumoral care contrastează cu starea generală bună. Alţi
denţiază adenopatii periferice (supraclaviculare). Se caută pacienţi prezintă o simptomatologie revelatoare a unei
cu atenţie o spleno megalie. tuberculoze cu hemoptizii, dispnee, fenomene de compre­
Endoscopia bronşică evidenţiază semne de compre­ siune traheală sau uneori fistulizare ganglio-bronşică, în
siune extrinsecă. special la copiii mici.
I magistica. Radiografia standard faţă-profil eviden­ Fibroscopia confirmă compresiunile extrinseci , uneori
ţiază mase mediastinale antero-superioare fie strâmte "în majore; se mai poate evidenţia fanta fistulară sau zona cu
şemineu " , fie foarte largi, policiclice, evocatoare de lim­ suspiciune de fistulizare. Aceste adenopatii au drept con­
fom. Mai pot exista adenopatii hilare şi intertra­ secinţe tulburări respiratorii şi ventilatorii lobare supe­
heobronşice. rioare.
Scannerul toracic, Este indispensabil, în vederea Tratament. Ad�atiile tuberculoase mediastinale
bilanţului topografic mediastinal al limfomului şi pexmite au o evoluţie puţin sau deloc influenţată de tratamentul
alegerea căii de abord în vederea unei biopsii ganglionare. antituberculos sau corticoid. În faţa eşecului tratamentului
Va indica imagini mediastinale policiclice în mediastinul medical, se poate încerca intervenţia chirurgicală, cură­
antero-superior, în regiunea retromanubrială, cu zone ne­ ţirea ganglionilor, dacă nu sunt complicaţii parenchima­
crozate. Se apreciază, de asemenea, gradul de compre­ toase care s-ar putea solda cu exereze parenchimatoase.
siune venoasă la nive lul trunchiului venos nenumit sau a Intervenţia de curăţire ganglionară este însă p usă sub
venei cave superioare. Pot fi evidenţiate adenopatii hilare semnul întrebării, din cauza aderenţelor realizate între
şi intertraheobronşi ce. capsulele ganglionare şi trunchiurile arteriale (care sunt
Poate exista o colecţie pericardică, în caz de adeno­ fragile), vena cavă, nerv frenic cu risc de deteriorare vas­
patii masive sau chiar o colecţie pleurală. culară sau amputaţii pulmonare nej ustificate. Ganglionii
Tot la tornografia computerizată se pot evidenţia sem­ supuşi intervenţiei chirurgicale vor suferi rezecţie largă a
ne de atingere pulmonară. învelişului ca şi al conţinutului ganglionar cazeos .
Diagnostic. Examenul histopatologic, obţinut fie prin
8.3 . ADENOPATULE M EDIASTINALE D IN
puncţie pe ac sub scanner, fie prin puncţie t minima, poate
SARCOIDOZĂ
confirma diagnostic u l de limfom şi tipul de limfom. Se
preferă biopsia chirurgicală prin mediastinotomie ante­ Afectarea ganglionilor mediastinali (forma m ediasti­
rioară la nivelul spaţiului al II-lea intercostal, realizată sub nală) este una din principalele localizări ale bolii B esnier­
anestezie locală când compresiunea cardiopericardică este Boeck-Schaumann. Î n plan histopatologic, atingerile gan­
majoră. glionare constau dintr-o arhitectură ganglionară normală,
cu prezenţa de foliculi epiteliozi şi celule gigantocelulare

367
fără necroză. În jurul foliculiJor, se află limfocite într-o - lipoame mixte: î n afară d e grăsime (care domină),
scleroză colagenică. pot exista elemente mesodermice, cu multiple variante
La scanner, adenopatiile mediastinale s unt asociate histologice: fibroame, mixolipoame, angiolipoame.
adenopatiilor hilare bilaterale (evocatoare de diagnostic). Tratamentul este chirurgical pentru lipoamele medias­
În absenţa leziunilor extratoracice accesibile unei biopsii tinale pure, ocazie cu care se stabileşte diagnosticul histo­
sau după multiple biopsi i negati ve, cu aj utorul medias­ logic, respectiv caracterul benign.
tinoscopiei se poate stabili diagnosticul de sarcoidoză. Liposarcoame. Aceste tumori rare sunt adesea
voluminoase, bine încapsulate; diagnosticul pozitiv este
8.4. BOALA " CASTELMAN" exclusiv histopatologic.
Anatomopatologie. A vând drept substrat morfopato­ Clinic, cea mai mare parte a tumorilor s unt asimp­
logic o hiperplazie ganglionară benignă, boala este-·el;lnos­ tomatice; excepţie fac cazurile în care volumul · mare al
cută, în literatură, sub diverse nume: hamartom limfovas­ tumorii detennină semne de compresiune.
cular sau hiperplazia ganglionară mediastinală gigantă. Imagistica nu oferă decât elemente legate de sediul
În plan histopatologic, se descrie o "formă hialină" tumorii, densitatea grăsimii (CT), dimensiunile şi gradul
(90% din cazuri) cu ţesut fibros, hialin înconjurând hiper­ de delimitare al tumorii.
plazia capilarelor din centrul germinativ. Mai rar, se Tratament. Trebuie încercată, cu orice preţ, exereza
întâlneşte "forma plasmocitară" care are, din contră, cen­ completă; în caz de exereză incompletă, se poate comple­
tri foliculari, uşor de idendificat, cu o proliferare de plas­ ta schema de tratament cu radioterapie, a cărei eficienţă a
mocite în ţesutul ganglionar interfolicular. fost demonstrată.
Tablou clinic. Cel mai frecvent boala este asimpto­ 9.2. ADENOAME PARA TIROID l EN E
matică. Pe radiografia toracică; standard, ef�ctuată întâm­ M ED IASTINALE
plător, se descoperă masele ganglionare mediastinale.
Formele simptomatice au manifestări: febră, astenie ş i Dintre adenoamele paratiroidiene 1 O% sunt ectopice,
anomalii biologice ( înformele plasmocitare). în poziţie mediastinală; îşi au sediul, cel mai frecvent în
loj a timică, mai rar în spate, de-a lungul esofagului .
I magistica. Tomograjia computerizată indică în
În faţa tmui s indrom clinic şi biologic d e hiperpara­
tumorile mediastinale de tip "Castelman" o masă tumo­
tiroidie, masă mediastinală superioară la scanner, trebuie
rală bine delimitată, luminoasă cu posibile calcifieri.
să ne gândim, în primul rând, la prezenţa unor adenoame
Masa este hipervascularizată, bine vizualizată prin tomo­
paratiroidiene .
densitometrie cu substanţă de contrast.
Diagnosticul poate fi completat cu explorarea
Tratament. Odată diagnosticul stabilit prin biopsie
angiografică prin injectare substanţei de contrast în artera
mediastinală, tumora trebuie înlăturată total, întrucât, în
humerală contracurent; astfel, se pune în evidenţă masa
caz contrar ea creşte în volum cu risc de compresiune asu­
hipervascularizată, b ine limitată.
pra organelor mediastinale. În caz de exereză completă,
Au fost publicate rezultate interesante obţinute prin
tumora poate recidiva, dar rămâne cu caracter benign.
scintigrafie cu metoxi-isobutil-isonitril, cel puţin în ceea
9. A FECŢIUNI M EDIASTINALE RARE ce priveşte localizarea adenomului paratiroidian medias­
9.1. LIPOAME ŞI LIPOSARCOAME .. tinal.
Tratamentul este exclusiv chirurgical.
S unt tumori ale ţesutului adipos şi reprezintă 2% din
tumorile chirurgicale ale mediastinului. Aceste tumori s e 9.3. AMILOIDOZA MEDIASTINALĂ
dezvoltă din grăsimea subpleurală, subperitoneală, din Amiloidoza mediastinală primitivă pseudotumorală
vestigiile grăsoase ale timusului (lipotimoame) sau este excepţională în fonnele localizate, raportat la alte
franjurii grăsoşi pericardici. variante de amiloidoză intratoracică localizată.
Lipoamele mediastinale pure. Î şi au sediul întot­ Afecţiunea este descoperită printr-un examen s istema­
deauna în mediastinul anterior şi din cauza taliei mari, dar -
tic al unei opacităţi mediastinale fără nici o specificitate.
mai ales a greutăţii pot ajunge în mediastinul inferior. Ea comprimă, în general, traheea şi vena cavă superioară,
Pe radiografia pulmonară, din cauza poziţiei laterale dacă este localizată în dreapta; endoscopia traheobronşică
comprimă mediastinul şi parenchimul pulomnar. nu indică decât semne de compresiune extrinsecă a
Lipoamele mediastinale zise, mixte, cuprind forme traheii.
cervico-mediastinale, cel mai frecvent anterioare şi fac Diagnosticul se stabileşte prin toracotomie; tumora se
parte, în general din boala Bensaude. înlătură uşor. Exereza tumorală are valoare curativă.
Formele abdomino-toracice: în această categorie intră
hemiile retro-costo-xifoidiene, denumite şi hernii ale 1 0. MEDIASTIN I TELE
fantei lui Larrey, pătrunzând în torace prin dehiscenţa
Mediastinitele pot fi acute şi cronice.
diafragmatică anterioară retrocostală.
În mod excepţional, pot exista hemii ale grăsimii Mai frecvent, mediastinitele acute sunt d eterminate de
posterioare care trec prin hiatul costolombar. bacterii şi uneori progresează spre abcedare; e le sunt
În plan histopatologic se disting: adesea asociate cu semne sau simptome (dureri retros­
- lipoame p ure constituite doar din elemente grase; ternale, febră); unele dintre ele sunt fulminante şi letale.
s unt întotdeauna benigne, În contrast, mediastinitele cronice sunt cel mai adesea
rezultatul infecţiei tuberculoase sau fungice, dar ocazional
pot fi idiopatice; aceste forme sunt caracterizate prin

368
debutul insidios , unele dintre ele pot fi lipsite de simpto­ toracică şi demonstrat prin pătrunderea substanţei de con­
matologie. trast în mediastin sau spaţiul pleural.
Prezenţa modificărilor mediastinale poate fi eviden­ Tablou clinic. B olnavul prezintă brusc dureri intense
ţiată în formele cronice numai pe radiografia toracică; retrosternale cu iradiere spre gât, durerea debutând într­
unii pacienţi se prezintă la med ic pentru semne şi simp­ un singur punct; um1ează frisoane şi febră mare, dovadă a
tome care se datoresc obstrucţiei sau compresiunii pe una prezenţei infecţiei.
sau mai multe s tructuri mediastinale. Examenul fizic al pacientului, al cărui esofag a fost
Pe lângă cazuri l e de mediastinită de origine infecţioa­ perforat, relevă emfizem subcutanat la nivelul ţesuturilor
să există un grup de mediastinopatii de cauze necunos­ moi ale gâtului sau "pocnituri" sincrone cu bătăile inimii.
cute, caracterizate prin acumularea unui ţesut fibros dens, Dacă nu se intervine prompt în tratarea mediastinitei,
uneori asociat cu depozite similare în alte locuri din infecţia poate progresa spre abces, care - la rândul lui - se
organism, mai frecvent în spaţiul retrosternal. poate drena în esofag, plămân, bronhii sau cavitatea
pleurală. Prezenţa unei fistule poate fi confirmată prin
l O. l .M.E DIASTINI TELE ACUTE
examen radiologic al toracelui cu substanţă de contrast
Infecţiile mediastinale acute sunt rare şi la maj oritatea sau examen microscopic al lichidului pleura!.
pacienţilor rezultă din perforaţia esofagului. Perforaţiile Prognosticul în cazurile de mediastinită acută, ·

pot avea cauze variate: cea mai comună este eroziunea survenită după ruptură esofagiană, este incert.
sau perforaţia dată de carcinomul primar, traumatismele
10.2. MEDIASTINITELE CRONICE
toracice, diferite manopere instrumen tare sau terapeutice
(complicaţii particulare ale esofagoscopiei, dilataţi ei cu Mediastinitele cronice (sau fibroase) sunt secundare
balon, inserţiei unei proteze esofagiene). P erforaţia evoluţiei, adesea lente, a unui proces scleros al ţesutului
spontană (sindromul B oerhaave) survine mai frecvent de susţinere mediastinal, determinând compresiune sau
secundar unui episod sever de vomă, ca şi în timpul invadarea organelor mediastinale. Frecvenţa sindromului
efortului de tuse dintr-un atac astmatic sever, sau este greu de stabilit; dacă excludem sindromul de cavă
exerciţiilor pentru stenoze esofagiene . superioară, mediastinitele fibroase au o frecvenţă în
Zona d e esofag care cedează c e l mai frecvent se află Ia proporţie de 5 -1 5% din cazuri.
nivelul porţiunii inferioare a acestuia ( 8 cm), în special la Diagnosticul etiologie al mediastinitelor cronice este
nivelul joncţiunii gastroesofagiene; este tipică ruptura greu de stabilit, deci vorbim, mai degrabă de mediastinite
verticală şi cuprinde peretele posterolateral stâng. cronice idiopatice. Tuberculoza este o cauză rară;
Mediastinita poate, de asemenea, să survină ca urmare histoplasmoza este, de asemenea, puţin frecventă.
a chirurgi ei cardiace sau interpoziţiei colonului (după Tab lou clinic. Orice organ din ·mediastin poate fi
deschiderea unei anastomoze sau colitei ischemice) . afectat; cel mai frecvent este vena cavă superioară; me­
Cauze mai rare de mediastinită includ extensia directă diastinitele fibroase au un tropism particular pentru me­
a infecţiei la ţesuturile subjacente şi în spaţiul diastinul anterior. Bronhiile şi traheea pot fi afectate, cu
rctrofaringian, p ericard, plămân, p leură sau ganglioni îngustare importantă a lumenului traheobronşic şi cu
limfatici (aceasta din urmă particularitate se asociază cu simptomatologie în consecinţă. Aorta, artera pulmonară,
infecţia cu Bacillus anthracis) sau ca şi complicaţii ale venele pulmonare şi esofagul pot fi interesate într-o
bronhoscopiei. proporţie mai mică.
P atogeneza medh1stinitelor acute : În caz de sindrom de cavă superioară, ne confruntăm
• Contaminarea - ruptura esofagiană cu cortegiul clinic complementar sau hemoptizii legate de
- Iatrogen ( endoscopie, intubaţie endotraheală, dilata- tulburări ventilatorii secundare, leziuni stenozante traheo­
ţie esofagiană, anastomoze). bronşice sau legate de HTAP asociată.
- Spontan Patogenia granuloamelor mediastinale:
- Proces malign în arborele traheobronşic. • Infecţii (Histoplasma, mycobacteriile, Actinomyces,
• Extensia directă de la un focar adiacent Aspergillus, Rhizopus, Nocardia, Coccidioides).
- pneumonie; • Sarcoidoza
- infecţii dentare; • Silicoza
- infecţii ale capului şi gâtului (faringite, laringite); • Hemoragia mediastinală
- infecţii ale peretelui toracic anteroposterior; • Induse de droguri (methysergid)
- infecţii după sternotomie mediană. • Jdiopatice
• Diseminare hematogenă
Radiologic, principala manifes tare a medastinitei 1 1. EMFIZEMUL M EDIASTINAL
acute constă în lărgirea mediastinului, de obicei mai evi­ (PNEUMOMEDIASTIN UL)
dentă superior, cu păstrarea marginilor netede ale aces­ Prezenţa unui gaz (cel mai obişnuit aer) în interstiţiu!
tuia. Când mediastinita este provocată de ruptura esofa­ mediastinului are drept consecinţă o suferinţă deloc de
gienă, aerul pătrunde în mediastin şi în ţesuturile moi ale neglijat.
gâtului. Aerul poate ajunge până la nivelul pleurei, astfel Etiologia pneumomediastinului:
că poate să apară pneumotorace sau hidropneumotorace. - perforaţia esofagului
Diagnosticul este pus fără dificultate prin radiografie ruptura arborelui traheobronşic
- scurgerea de aer alveolar-interstiţial

3 69
- extracţii dentare timpul scufundarii submarine, sau ascensiunea rapidă spre
tonsilectomia suprafaţă pot determina de asemenea, emfizem rnedias­
- fracturi zigomatice-maxilare tinal. Acesta poate fi prezent ca o complicaţie a ceto­
- sindrom Stevens-Johnson acidozei diabetice, posibil legat de vărsături şi aspiraţie.
- perforaţia tractului gastrointestinal Tabloul clinic al emfizemului mediastinal, în relaţie
laparoscopia cu scurgerile de aer alveolar-interstiţial, variază mult în
- dizenteria bacilară. grad şi severitate. S imptomele, dacă sunt prezente, sunt în
Uneori, ernfizemul mediastinal este o descoperire ac­ general uşoare. Dacă aerul continuă să fie pompat în
cidentală pe radiografia toracică. Alteori, debutul este mediastin, i ar aerul ajunge la fascia cervicală profundă de
brusc şi înspăimântător cu durere toracică care mimează o unde nu mai difuzează simptomele sunt: durerea, disp­
urgenţă cardiovasculară. neea sau hipotensiunea arterială. Adesea, aerul disecă
Câteva din cauzele pneumomediastinului,jn particular planurile fasciale spre ţesutul s ubcutanat al gâtului, feţei
perforaţia de esofag, ruptura arborelui traheobronşic şi şi toracelui decomprensând mediastinul. Emfizemul ma­
scurgerea de aer alveolar-interstiţial s unt mai des întâlnite . siv s ubcutanat poate produce umflarea grotească şi de­
Mai trebuie s ubliniată .existenţa ocazională a pneumo­ formarea feţei.
mediastinului după manipulări, injurii (răniri) sau boli ale Un sindrom "spontan" al sindromului mediastinal­
faringelui, după extracţii dentare sau chiar abc�se. În probabil determinat de o cicatrice locală parenchimatoasă,
aceste circumstanţe, aerul urmează aceleaşi căi spre spa­ care predispune la ruptură alveolară în timpul tusei şi
ţiul mediastinal, ca şi infecţiile gâtului şi orofaringelui, strănutului - există la bărbaţii tineri sănătoşi în timpul
care se extind pe sub fas cia cervicală profundă. N eo­ celei de-a treia decade de viaţă (ca o regulă debutul este
bişnuit, aerul intră în mediastirÎ din spaţiul '<{etroperitoneal bmsc), cu durere intensă substernală, care iradiază uneori
pe calea hiatusului diafragmatic esofagian şi aortic, după în braţe şi gât, adesea cu dispnee. Durerea esre adesea
perforaţia tractu lu i digestiv, de obicei un diverticul exagerată prin respiraţie sau înghiţire. Simptomatologia
duodenal sau colonie; după laparoscopie; sau în timpul sugerează pericardita, embolia pulmonară, pneumotora­
unui pneumoperitoneu de orice cauză; de asemenea poate cele sau infarctul miocardic.
complica dizenteria bacilară. Diagnosticul emfizemului mediastinal depinde de
Scurgerea de aer alveolar-interstiţial. Bazat pe obser­ demonstrarea radiografică a gazului în ţesutul m ediasti­
vaţii la pisici, McCklin a sugerat că în condiţiile distri­ nal sau prezenţa crepitaţiilor suprasternal, cu s au rară
buţiei neregulate a gradientului presional alveolar­ emfizem s ubcutanat franc. Două semne sunt atribuite, în
interstiţial poate apare emfizem mediastinal. Acest lucru special pneumomediastinului: semnul Hamman (sunet
se explică printr-o ruptură alveolară, care detennină scârţâitor sincron bătăilor cordului) şi descoperirea
scurgerea aerului în spaţiul perivascular (interstiţial), de-a zgomote lor cardiace la distanţă.
lungul ramurilor arterei pulmonare, înspre mediastin. Tratament. N u este necesar nici un tratament, când
Etiologie: orice leziune în plămâni, care determină pacientul este asimptomatic sau când manifestările s unt
inomogenitate în distribuţia presiunilor alveolare şi distor­ minore. Decompresiunea chirurgicală poate fi necesară,
sonează local arhitectura normală alveolar-interstitială, când durerea şi dispneea stmt importante s au când există
poate conduce la o ruptură alveolară locilă. Printre �eca­ modificări hemodinamice ca rezultat al creşterii presiunii
nismele predispozante întră în discuţie obstrucţiile mediastinale.
bronşice parţiale prin secreţii sau cicatrici şi atelectazia Tratamentul propriu-zis constă în aspiraţii pe ac al
locală sau cicatricea care produce distorsiune şi distensie aerului, deasupra incizurii suprasternale (ca şi pentru o
alveolară. Creşterea presiunii intratoracice în timpul tusei , traheotomie). Când emfizemul subcutanat este aparent ş i
strănutului s a u compresiunii traumatice a toracelui exa­ manifestările sunt uşoare, aerul este capabil s ă se resoarbă
gerează "imbalan'ţa" locală la nivelul presiunilor alveolo­ spontan. Ca alternativă, aerul poate fi eliberat printr-o
interstiţiale, ducând la ruptură alveolară şi la intrarea incizie deasupra incizurii suprasternale.
aerului în spaţiul interstiţial. Dezordini fibrotice sau em­
1 2 . BAROTRAUMA
fizematoase predispun la o distribuţie inegală a presiu­
nilor impuse căilor aeriene şi la rupturi alveolare locale. Barotrauma pulmonară este o afecţiune deloc de
Emfizemul mediastinal este obişnuit la nou-născuţi sau neglijat, care poate pune în pericol viaţa bolnavului. E a
copii mici, de obicei, în asociere cu infecţii respiratorii, poate fi o complicaţie a terapiei cu oxigen hiperbar, a
obstrucţii cu mucus sau meconiu, sau respiraţie artificială ventilaţiei cu presiune pozitivă sau ascensiuni inadecvate
la naştere. la suprafaţa apei a unui scafandru.
La adulţi, emfizemul mediastinal este neobişnuit. El Sindromul de suprapresiune pulmonară (POPS=
apare cel mai frecvent secundar unei boli pulmonare acute pulmonary over pressurization syndrome) se prezintă, cel
sau cronice. Ocazional, el complică pneumonia acută, mi­ mai adesea cu emfizem mediastinal şi subcutanat. Acesta
Hara tuberculoasă, pneumonia supurativă, astmul şi bron­ poate apare la câteva ore după scufundare, odată cu
şita cronică. El poate unna manevrelor de inspiraţie accentuarea răguşelii şi a durerii toracice s ubsternale.
forţate şi ventilaţiei mecanice, în special ventilaţia "în j et " Pneumotoraxul este o complicaţie neobişnuită, dar gravă a
sau manevrei Valsalva. Mai poate să apară în timpul POPS . Dacă PNO apare în timpu_l scufundării este posibil
naşterii unui c opil, consecinţă a traumei şi compresiunii să se dezvolte un pneumotorace sub tensiune în timpul
pieptului. Scăderea bruscă a presiunii ambientale în ascensiunii la suprafaţă. Sincopa, şocul şi pierderea

370
conştienţei sunt prezente, odată cu ieşirea la suprafaţă. circumstanţă are o mică semnificaţie dincolo de impli­
Diferenţierea de embolia gazoasă poate fi dificilă clinic, caţi ile unei schimbări de volum în ambi i plămâni şi ser­
dar este de importanţă capitală în stabilirea diagnosticului veşte ca o explicaţie a radiografiei. Apare astfel o arie
pentru aplicarea terapiei corecte şi prompte. radiotransparentă mărginită l ateral de o linie subţire, ne­
. tedă (suprafeţele pleurale combinate) se extinde convex
1 3. HE M ORAGIA MED IASTI NALĂ
de-a lun gul mediastinului în zona dintre apertura toracică
Ruptura vaselor sanguine mari în mediastin reprezintă şi porţiunea superioară a inimii . Hemiile ,posterioare cor­
una din cele mai grave situaţii întâlnite în patologia dului nu se văd cu uşurinţă, întrucât ele nu se pătrund
mediastinală. Când aceasta este prezentă, după un trau­ profund şi tind să rămână obscure, acoperite de umbra
matism toracic penetrant sau nepenetrant, consecinţele cord ului.
pot pune în pericol viaţa, astfel încât de rapiditatea şi
1 5. DI VERSE
corectitudinea terapiei depinde prognosticul de viaţă.
Uneori, sângerarea în mediastin poate fi iatrogenă. Mai Deşi unii autori nu consideră că patologia marilor va­
rar, procesul malign sau un traumatism al duetului toracic se, a esofagului etc. trebuie tratate la patologia medias­
pot fi la originea extravazării fluidului chilos şi pot fi tinală; datorită repercusiunilor lor asupra mediastinului,
cauza lărgirii mediastinului. Când sângerarea din medias­ considerăm oportună amintirea acestei patologii într-un
tin nu este de proporţii catastrofale, originea este mai capitol special.
probabil de origine venoasă. Acest tip de sângerare de
obicei poate fi stopat spontan fără să producă simptome 1 5. 1 . PATOLOGIA MARILOR VAS E DIN
serioase. M EDIASTIN
1 5 . 1 . 1 . DILATAŢIA ARTERE! P ULMONARE
Hemoragia mediastinală poate să apară în caz de
PRINCIPALE
coagulopatii variate, în uremie, în neoplazii sau h emo­
ragii cu punct de p lecare adenoamele paratiroidiene sau Dilataţia arterei pulmonare principale poate fi
febra tifo idă. Cea mai obişnuită cauză netraumatică a suficient de mare pentru a sugera o masă tumorală
hemomediastinului este disecţia unui anevris,;;. Sângera­ mediastinală. Marea maj oritate a cazurilor sunt asociate
rea de proporţii în mediastin este marcată de dispnee şi unei hipertensiuni în artera pulmonară, şunt stânga­
uneori de durere substernală; simptomele se ameliorează dreapta, stenoză de valvă pulmonară sau dilataţie
prin poziţia semişezândă. poststenotică; unele cazuri sunt idiopatice. C auzele rare
Pe radiografia pulmonară, mediastinul este lărgit, de includ anevrisme, comunicare directă între artera
obicei bilateral, dar uneori este mai proeminent într-o pulmonară şi atriul stâng. A mai fost raportat un caz cu
anumită zonă decât în alta. Mediastinul lărgit are margini fals anevrism de arteră pulmonară, dezvoltat ca rezultat al
ascuţite şi drepte, uneori marginile acestuia pot fi lobate. eroziunii secundare dintre artera pulmonară şi valva
În timp, o hemoragie mică devine localizată şi simu­ tricuspidă; natura anomaliei a fost stabilită doar prin CT.
lează o masă compactă. Modificările radiologice depind de cauza dilataţiei.
Rar, o astfel de leziune creşte gradual în dimensiuni Diferenţierea între varietăţile idiopatice poststenotice pot
timp de luni, îmbibându-se cu fluid. In mod nonnal, he­ fi dificile, deşi examenul fibroscopic uzual relevă
moragia mediastinală se opreşte spontan şi se resoarbe creşterea amplitudinii pulsaţiilor în cea din unnă condiţie.
rapid. În anumite cazuri, revenirea Ia normal a dimensiu­ Invariabil, dilatarea idiopatică nu este mare şi nu dez­
nilor mediastinului se produce în 3 6-48 de ore. În situaţia voltă simptome, nu se asociază cu anomalii hemodina­
în care funcţia cardiorespiratorie este normală, nu este mice pe radiografie sau în timpul cateterismului cardiac.
Ecocardiografia evidenţiază creşterea distanţei de la
nec�sară intervenţia chirurgicală. În urgenţă, decompre­
valvele pulmonare la peretele toracic şi flutter fin al
siunea poate fi efectuată prin aspiraţie la nivelul incizurii
val vei, probabil datorită turbulenţei.
suprasternale. Toracotomia este rezervată situaţiilor în
care persistenta s ângerării arterial� ameninţă viaţa. 1 5 . 1 .2. DILATAREA MARILOR VENE
MEDIASTINALE
1 4. HERNIA MEDIASTINALĂ
Vena cavă superioară şi inferioară (VCS, VCI).
Hernierea mediastinului reprezintă protruzia unei părţi Marea majoritate a cazurilor de dilataţie de VCS sunt
a plămânului în celălalt hemitorace prin septul medias­ rezultatul creşterii presiunii venoase centrale, comună de­
tinal. Aceasta trebuie diferenţiată de dislocarea medias­ compensării cardiace, mai puţin frecvent după stenoza
tinului, în care întregul mediastin şi componentele lui se vasculară tricuspidiană sau tamponada cardiacă s ecundară
mută dintr-o parte într-alta. Hemia mediastinală se dez­ efuziei pericardice sau pericarditei constrictive. Imaginea
voltă cel mai obişnuit, prin pierderea de ţesut areolar al este distinctivă: lărgirea mediastinului pe dreapta, cu con­
compartimentului mediastinal anterior între stern- anterior tur net şi bine delimitat. Lărgirea venei (şi a mediastinu­
şi inimă, împreună cu marile vase- posterior. Mai puţin lui) variază cu faza respiratorie şi cu modificările pre­
obişnuit, protruzia poate exista prin compartimentul siunii intratoracice care apar prin manevra Valsalva şi
mijlociu între inimă şi aortă. Muller.
Vena azigos este· aproape întotdeauna dilatată şi acest
Hernierea unui singur plămân în hemitoracele opus
semn este demn de încredere, deoarece diametrul venei în
poate rezulta din supradistensia acelui plămân şi coarc­
unghiul traheobronşic poate fi măsurat precis (vena azigos
taţia sau pierderea de volum al celuilalt plămân. Acestă

371
este dilatată dacă diametru! ei este 1 O mm, când pacientul Simptomele şi semnele dilataţiei venelor azigos şi
este în ortostatism sau 14 mm cu pacientul în clino­ hemiazigos depind de cauza determinantă. Continuarea
statism) . Ocazional, opacitatea mediastinală superioară venei azigos cu VCI este adesea asociată cu anomalii
dreaptă poate fi dată de deplasarea laterală a VCS ( de ex . , cardiace congenitale, cu erori în poziţia organelor abdo­
V C S poate fi deplasată d e aorta descendentă ateroma­ minale şi cu apnee sau polipnee.
toasă). Rareori, VCS are o dilataţie anevrismală, probabil Vena intercostală superioară stângă. Dilataţia venei
de cauză congenitală, anevrismul poate fi fusiform sau intercostale superioare apare ca urmare a dilatatiei venei
sacular. De regulă, diagnosticul se stabileşte pe baza azigos, deşi vizibilitatea radiologică a acestei vene este
rezultatelor obţinute prin CT, scintigrafie şi angiografie. mult mai mică comparativ cu a venei azigos. Originea, în
Ocazional, dilataţia anevrismală a VCI poate fi vizibilă ca mod normal a venei intercostale superioare stângi, rezultă
o opacitate bine circumscrisă netedă localizată în ·unghiul
·
din confluarea venelor a doua, a treia şi a patra i"nter­
cardiofrenic drept. costale stângi. Aceasta trece în faţa coloanei vertebrale, în
Persistenţa VCJ stângă este o anomalie neobişnuită relaţie intimă cu unele porţiuni ale arcului aortic şi este
care survine în 0,3% din subiecţii nonnali şi la 4,4% din văzută ca o protuberanţă locală în conturul arcului . La
pacienţii cu boli congenitale de cord; în 82-90% din subiecţii nonnali pe radiografia PA în ortostatism,
cazuri VCS dreaptă este prezentă. VCS dreaptă se diametru! maxim al butonului aortic este de 4,5 mm. Dia­
dezvoltă parţial din vena cardinală anterioară dreaptă, în metrul mărit este interpretat drept anomalii circulatorii,
timp ce vena cardinală anterioară stângă se resoarbe în cum ar fi continuarea VCI cu vena azigos , hipoplazia
mod normal; din persistenţa acesteia din urmă rezultă venei nenumite stângi, decompensare cardiacă, hiper­
VCS s tângă. În asemenea circumstanţe, se observă o tensiune portală, sindrom Budd-Chiari, obstrucţia VCS şi
umbră liniară în vecinătatea aortei prox:imale, arcului VCI sau absenţa congenitală a venei azigos.
aortic şi aortei descendente, pe stânga. Deşi diagnosticul Sindrom ul de venă cavă superioară (VCS). Sindro-.
anomaliilor vasculare poate fi sugerat de imaginea radio­ mul de venă cavă superioară este caracterizat de edem al
logică plană, scannerul şi angiografia sunt necesare pentm feţei, gâtului, extermităţilor superioare şi toracelui, aso­
diagnostic. Opacitatea creată ® VCS situată pe stânga ciat cu dilatarea proeminentă a vaselor peretelui toracic.
poate fi simulată de o anomalie a drenaj ului venos din Acest sindrom este determinat de obstrucţia venei
lobul superior stâng. cave de compresiune externă, de tromboza intraluminată
Venele azigos şi h emiazigo s . Anatomia normală a sau infiltraţie neoplazică; nu arareori, este prezentă o
venei azigos şi reflexia p leurală a acesteia a fost descrisă combinaţie a acestor procese. În peste 90% din cazuri,
de Hertzman şi colab. Anatomia radiologică a arcului cauza este malignă: carcinomul pulmonar (80-85%),
azigos a fost d escrisă pentru prima dată de Stauffer şi limfomul şi carcinomul metastatic de altă origine decât
colab , în 1 95 1 şi aprofundată în studiul lui Smathers şi plămânul în 5-1 O%; dintre carcinoamele pulmonare, cel
colab. pe baza studiilor tomografice. mai frecvent întâlnit este carcinomul cu celule mici. Cau­
Dilatarea celor 2 vene este determinată mai frecvent za, cel mai frecvent benignă a sindromului VCS, este
de: obstrucţia portală intra- şi extrahepatică, anomaliile mediastinita scleroasă cronică, deşi au existat exemple
pulmonare de drenaj venos, ocluzia VCS şi VCI, conti­ individuale pentru o mare variatate de alte afecţiuni cum
nuarea venei azigos cu VCI, persistenţa Vcs stângi, ob­ ar fi: tuberculoza, anevrism aortic sifilitic, guşa şi lim­
strucţia venei h epatice (sindromul B udd-Chiari sau boala fadenita mediastinală.
oclusivă venoasă a ficatului), creşterea presiunii venos Simptomele, cel mai comun întâlnite, sunt dispneea şi
centrale de orice etiologie (care este de departe cea mai ce f aleea. Examenul clinic relevă dilatarea v enelor gâtului
comună cauză şi rezultă din decompensarea cardiacă, şi a peretelui toracic; obişnuit dilatarea este bilaterală;
leziuni valvulare tricuspidiene, tamponada pericardică când obstrucţia este limitată la una sau alta dintre venele
acută, pericardi ta constrictivă). Rareori, dilataţia siste­ brahiocefalice, obstrucţia poate să fie unilaterală.
mului venos este prezentă fără o cauză decelabilă. Diagnosticul este suspicionat clinic, dar imagistica
Pe radiografia standard, dilataţia venei azigos este convenţională sau computer tomograful pot stabili etio­
evidenţiată ca o opacitate rotundă sau ovalară în unghiul _ logia sindromului. Venografia nu este necesară decât dacă
traheobronşic drept, mai mare de 1 O mm în diametru, prin metodele uzuale nu se poate stabili cauza determi­
bolnavul aflându-se în ortostatism. În urma corelaţiilor nantă. În cele mai multe cazuri, masa tumorală poate fi
radiologice -angiografice, s-a constatat că unui diametru detectată radiologic, prin lărgirea mediastinului pe
al venei azigos (măsurat în incidenţa postere-anterioară) dreapta.
de 1 5 mm îi corespunde o presiune venos centrală de 1 O Concepţia că această complicaţie este o urgenţă medi­
cm apă. Dyle şi colab. au găsit un diametru mediu al cală nu este, în general, acceptată. Totuşi, prognosticul
venei de 1 4,2 mm, corelat cu standardele corespunzătoare este infaust: mulţi pacienţi cu sindrom de VCS de cauză
vârstei pacienţilor. neoplazică decedează în câteva luni şi 80% din cazuri
Dilatarea venei azigos poate fi diferenţiată de ade­ sucombă într-un an.
nopatia limfatic ă pe baza diametrelor opacităţilor radio­ 1 5 . 1 .3 . DILATAREA AORTEI SAU A RAMURILOR EI
logice în ortostatism şi clinostatism.
Tomografia computerizată are un rol foarte important Anevrismul de aortă toracică. Anevrismul de aortă
în elucidarea cauzei care a determinat modificarea me­ ascendentă poate fi fusiform sau sacular (fonna uzuală);
diastinului, fâră a fi nevoie de a regurge la angiografie. acesta se poate extinde anterior şi pe dreapta. Când este
suficient de mare poate eroda sternul, iar pulsaţiile devin

3 72
uneori evidente la nivelul peretelui toracic anterior, rară pe segmentul abdominal, unde procesul ateromatos
reprezentând astfel semnele anevrismului . este sever.
Simptomatologia anevrismelor de arc transvers, prin Hemoragia în ţesuturile înconj urătoare a disecţiei
tendinţa de a comprima structurile adiacente, constă în poate fi sugerată de lărgirea umbrei paraspinale în
tuse metalică, hemoptizie, răguşeală şi cianoză Ia nivelul anumite puncte de-a lungul aortei ascendente.
feţei şi extremităţilor superioare. Ele produc o masă în Tehnicile moderne cu ajutorul cărora se stabileşte
mediastinuJ mij lociu, care obliterează caracteristic fereas-: diagnosticul sunt tomodensitometria şi RMN. Cele 2 teh­
tra aortică. Ane vrismele de aortă descendentă pot deter­ nici evidenţiază creşterea calibrului aortic, calcifieri inti­
mina, fără nici o simptomatologie clinică, erodarea coloa­ male deplasate, flapping al intimei, diferenţă în timp a
nei vertebrale. Ele sunt cel mai adesea de origine atero­ densităţii între cele 2 lumene şi canale false. Aortografia
sclerotică. Au fost găsite situaţii când anevrismul de aortă trebuie să fie performantă, dacă există suspiciune clinică
descendentă se proiectează posterolateral în partea stângă; tranşantă de disecţie de tip 1 sau 11 şi dacă computer ·

nu au fost descrise calcifi e ri şi eroziuni vertebrale. În tomograful şi RMN indică aortă dilatată sau efuziune
timpul aortografiei, numai o mică porţiune a anevrismului pericardică. Când examenul CT nu este convingător în ve­
poate fi conturată cu substanţa de contrast, · din cauza derea diagnosticului sau nu evidenţiază modificări pato­
obliterării parţiale a cavităţii anevrismale de către trombi. logice, se recurge la angiografie. Angiograjia digitală este
Calcţjierile pereţilor anevrismelor toracice sunt rela­ o metodă eficientă în examinarea cazurilor particulare: se
tiv frecvent întâln ite. Într-un timp, prezenţa calcifierilor în evaluează lumenul aortic după reperarea disecţiei.
porţiunea arcului ascendent sugerau mai probabil etiolo­ Anevrismul disecant ocupă un loc de frunte între cau­
gia sifilitică, dar actualmente acest lucru nu mai este pe zele importante de deces şi uneori ne face să ne gândim la
deplin acceptat. Actualmente, se consideră că aceste calci­ infarctul miocardic sau embolie pulmonară. Majoritatea
fieri sunt mult mai frecvent asociate cu ateroscleroza şi pacienţilor care ajung la spital cu disecţie de aortă distală,
boala aortică val vulară. Când astfel de calcifieri sunt aso­ sunt suspicionaţi, cel mai fi·ecvent cu colică renală sau
ciate aortitei sifilitice, ele au fost secundare ateroscle­ pancreatică. Într-un studiu prospectiv s-a demonstrat că
rozei; apariţia calcifierilor aterosclerotice la nivelul aortei bolnavii cu disecţie proximală sau completă au avut un ·
este frecventă la persoanele purtătoare de Iezi uni sifilitice. prognostic mai bun când au fost trataţi chirurgical, în
Anevrismele aortice pot fi de etiologie: aterosclero­ vreme ce cei cu ·. disecţie distală au fost trataţi mai mult
tică, sifilitică, traumatică, disecantă, poststenotică ( coarc­ medicamentos.
taţia de aortă) s au micetică. Anevrismul traumatic de Anevrismul şi buda arterei nenumite. Ambele
aortă toracică survine în porţiunea posterioară a arcului condiţii sunt evidente radiologic; drept opacităţi bine
aortic descendent, imediat lângă originea arterei subclavii conturate, suprafaţa netedă, în aria paramediastinală
stângi. Ele tind s ă se proiecteze pe stânga. Recunoaşterea dreaptă, extinzându-se până deasupra arcului aortic.
rapidă a leziunii aortice este imperativă, dată fiind rata Buclarea este o condiţie relativ comună, care s urvine la 1 7
mică a s upravieţuirii la pacienţii nediagnosticaţi în timp % din persoanele cu hipertensiune sau ateroscleroză sau
util pentru interve nţia chirurgicală. ambele. Când aorta toracică este elongată şi dilatată, ca
Diagnosticul se bazează pe tehnicile imagistice, deoa­ rezultat al aterosclerozei, arcul se deplasează cranial,
rece mulţi pacienţi nu prezintă simptome sau semne fizi­ deplasând cu el originea· arterei nenumite. Deoarece
ce, care să ajute la diferenţierea între pacienţii cu ruptură aceasta este fixată superior, artera nenumită face o buclă
de aortă de cei fără ruptură. Aproximativ 20% din pacien­ pe dreapta. Ocazional, bucla arterei poate fi situată pos­
ţii cu ruptură de aortă supravieţuiesc traumei iniţiale; pe­ terior sau lateral; astfel, ea pătrunde adânc înspre plămân
reţii anevrismului fiind subţiri, în aproximativ 60% din şi devine aproape complet înconjurată de parenchimul
cazuri se vor rupe în 2 săptămâni şi într-un procent de pulmonar, s imulând o masă tumorală.
90% în 1 O săptămâni de la episodul iniţial. C u toată Acelaşi lucru poate să apară în caz de anevrism sau
această statistică s umbră, multe anvrisme de origine trau­ pseudoanevrism de arteră carotidă dreaptă: poate s imula o
matică nu sunt recunoscute la timp şi pot rămâne mulţi tumoră Pancoast; bucla pe stânga a arterei carotide p oate
ani, fiind diagnosticate screening pe radiografiile conven­ fi confundată cu un neoplasm mediastinal. Rareori, un
ţionale, pacienţii fiind lipsiţi de orice simptomatologie. anevrism de arteră nenumită, este determinat de sifilis, iar
Anevrismul d i secant de aortă. Poate surveni la pe radiografia standard putând simula masa mediastinală.
oricare din zonele aortei toracice, dar cel mai frecvent Tablou clinic. Anevrismele pot determina durere tora­
interesează porţiunea ascendentă a arcului aortic. cică, tuse, dispnee, d isfonie, disfagie, sindrom Homer; ele
Incidenţa mare a acesteia este la pacienţii cu sindrom pot fi evidente ca mase pulsatile Ia baza gâtului.
Marfan, coarctaţie de aortă sau disgravidie (hipertensiune Anomalii congenitale ale aortei. Maj oritatea cazu­
arterială); aşa-zisul chist media! necrotic este identificabil rilor de malformaţii congenitale ale arcului aortic devin
histologic în peretele aortic în multe cazuri. Deoarece manifeste d upă primul an de viaţă. Poate exista aorta cu
ateroscleroza poate fi prezentă la cei mai mulţi pacienţi două arcuri sau cu arcul aortic pe dreapta şi duetul arterial
indiferent de vârstă, aceasta este mai probabil o pe stânga; la un număr redus de cazuri, artera subclavie
coincidenţă decât un factor determinant pentru pisecţie. dreaptă se dezvoltă din aorta descendentă.
Beachley ş i colab. au arătat că anvrismul disecant este cel Diagnosticul radiologic poate fi făcut prin evidenţie­
mai comun la nivelul aortei ascendente, unde atero­ rea a două butoane amiice şi a vaselor posterior de esofag.
scleroza are o severitate relativ medie; disecţia este mai

3 73
Simptomatologia rezultă din compres iunea traheii sau Simptomatologia constă în: disfagie, tuse cromca cu
esofagului şi include frecvent infecţii respiratorii, disfa­ aspiraţia conţinutului esofagian, rezultând pneumonia de
gie, statură mică, respiraţie dificilă. · aspiraţie recurentă.
A lte anomalii congenitale care determină modificări Dezvoltarea diverticului în 1 /3 inferioară a esofagului
ale conturului m ediastinal includ: are aproape întotdeauna origine congenitală, este rotundă,
- pseudocoarctaţia (apare o masă paramediastinală pe structură chist-like, cu prezenţa relativ frecvent al nive­
stânga în imediata apropiere a butonului aortic) deter­ lului hidroaeric .
minată de simpla elongaţie şi buclarea aortei; M egaesofagul. S unt multe situaţii d e dilatare a eso­
- arcul aortic cervical, o anomalie congenitală rară, fagului: stenoze injlamatorii (secundare m ediastinitelor
arcul aortic este extins spre ţesuturile moi ale gâtului apoi
·
sau esofagitelor de reflux), scleroza sistemică progresivă
se continuă cu aorta descendentă; (PSS), carcinomul şi achalazia, care au drept consecinţe o
- 3 tipuri de diverticul aortic ; dilataţie severă generalizată a esofagului. În achalazie şi
- 3 tipuri d e arc aortic drept; un arc aortic drept poate PSS, poate să apară un nivel hidroaeric în interiorul
detennina compresiunea traheii, încât simulează astmul lumenului esofagian. Dilatarea esofagului e ste proiectată
bronşic. în porţiunea dreaptă a mediastinului, în spatele cord ului.
Rezonanţa magnetică nucleară este considerată o Diagnosticul de certitudine se face p e baza tomo­
investigaţie noninvazivă foarte utilă în evaluarea anoma­ grafiei computerizate.
liilor congenitale de arc aortic. Simpt01natologia achalaziei: disfagia, durerea de de­
glutiţie sau tusea cronică; stridorul este observat ocazio­
1 5.2. PATOLOGIA ESOFAG IAN Ă
nal. Megaesofagul poate determina obstrucţie pe trahee şi
Patologia esofagiană cu răsLmet asupra 1{11ediastinului: VCS. Achalazia poate fi secundară neoplasmului
diverticulul esofagian, herriia hiatusului esofagian, gastrointestinal.
megaeso.fat,rtt! ş i neoplasmul esofagian. Fistulele traheoesofagiene şi b ronhoesofagiene.
Neoplasm u l esofagian. Deşi examinarea cu bariu şi Fistula între esofag şi căile aeriene poate fi c ongenitală sau
esofagoscopia s unt două proceduri diferite în diagnosticul dobândită; cel mai frecvent, este identificată la nou-născuţi,
carcinomului primar de esofag, pe radiografiile conven­ iar în fonnele latente la adolescenţi şi adulţii tine1i
ţionale se pot d ecela imagini care sugerează procesul eso­ Simptomatologia acestor persoane constă într-un
fagian: reces azigoesofagian anormal, lărgirea mediasti­ istoric lung de tuse, cu expectoraţie care conţine alimente
nului, modificări traheale posterioare, mase tumorale, parţial digerate; pot fi întâlnite şi bronşiectaziile.
lărgirea spaţiului retrotraheal, deviaţia traheii; un carci­ Cele mai comune cauze de fistule între esofag ş i arbo­
nom al 1 /3 mijlocii a esofagului sugerează îngroşarea rele bronşic sunt: carcinomul esofagian (uneori precipitat
benzii retrotraheale, bombarea anterioară a peretelui pos­ de terapia de iradiere), lezarea traheii prin intervenţie
terior al traheii. Îngroşarea progresivă a benzii traheale chirurgicală sau prin corpi străini intraluminali.
posterioare a fost considerat un semn important utilizat Varicele esofagiene. Varicele esofagiene nu determi­
pentnt diagnosticul carcinoamelor esofagiene după chirur­ nă prin ele-însele simptome respiratorii, dar complicaţia
gie sau radioterapie. acestora hematef!1eza poate fi confundată cu hemoptizia.
Tomografia computerizată este utlilizată în stadiali­ Tentativa de sclerozare a varicelor prin inj ectare endos­
zarea carcinomului esofagian, oferind infonnaţii valoroa­ copică poate avea consecinţă o fistulă esofagopleurală,
se în stabilirea mărimii tumorii, al gradului de invazie în respectiv pleurezie situată paramediastinal.
arborele traheobronşic, ficat, glande suprarenale noduli C histul esofagian. Esofagul este căptuşi t cu un epite­
limfatici superiori. liu scumaos necheratinizant s au ciliar; trebuie făcută
Arborele traheobronşic este frecvent invadat la diferenţierea între acesta şi chistul bronşic (care are car­
pacienţi cu carcinom de esofag. tilaj). Chistul esofagian se localizează în perete sau
Tumorile benigne de esofag (rare) pot creşte ca o masă adiacent acestuia. Mulţi pacienţi sunt asimptomatici, deşi
rotundă în una sau două zone ale mediastinului poste­ compresiunea esofagiană poate determina disfagia; mai
rior.Aceste tumori pot fi: leoimiom, fibrom sau lipom. pot apărea: disfonie, tuse cronică, interpretate greşit drept
D iverticulul esofagian. S urvine în regiunea faringe­ simptom de astm s au bronşită.
lui, în regiunea mij lo cie toracică, drept rezultat a] trac­
1 5 .3. MASELE TUMORALE REZULTATE PRIN
ţiLmilor cicatric iale postinfecţioase (diverticuli de trac­
H ERNIEREA TRANSDIAFRAGMATIC Ă A
ţiune) şi în esofagul inferior ca urmare a unor defecte ale
CONŢINUTULUI ABDOMINAL
peretelui mus c ular la zonele de pătrundere a veselor
sanguine (diverticuli de p ulsiune). Aceşti diverticuli pot fi Hemierea conţinutului abdominal prin p uncte "slabe"
vizualizaţi pe radiografiile convenţionale. ale diafragmului poate conţine: stomac, fi cat, oment
Diverticulul Zenker are originea între fibrele oblice ş i Hernia hiatusului esofagian. Este indubitabil c ea mai
transverse ale muşchiului constrictor a l faringelui, deve­ comună hemie diafragmatică. Pe radiografia convenţio­
nind mai degrabă un diverticul faringian decât esofagian. nală se poate observa porţiunea din stomac hemiată, în
El poate deveni suficient de mare pentru a fi identificat în spatele inimii şi p uţin spre dreapta. În multe cazuri , poate
regiunea superio ară a mediastinului pe radiografia plană; fi identificat nivel de lichid în sacul herniar. Când
adeseori are nivel hidroaeric. diagnosticul nu este cert pe radiografia convenţională,
opacifierea cu bariu confinnă sau nu absenţa herniei.

374
Uneori, colonul transvers este interesat in procesul ţiune chirurgicală. De asemenea, tratamentul chimio- sau
herniar. Au fos t descrise cazuri de tumoră mediastinală de radioterapie nu oferă rezultate satisfăcătoare. Evoluţia pa­
tip leiomiom c alcificat dezvoltat în regiunea stomacului, cienţilor cu carcinom primar mediastinal este rapid fatală.
permiţînd hemierea stomacului. Boli ale coloanei vertebrale toracice. V ari etatea mare
Ocazional, pacienţii cu hernie hiatală încarcerată a tumorilor maligne primare ale oaselor şi cartilajelor poate
acuză durere retrosternală; caracterul durerii este mo­ afecta coloana dorsală şi arcurile posterioare ale coastelor,
dificat de postură, durerea este însoţită de disfagie. incluzând osteocondromul, chistul anevrismal al osului,
Au mai fost descrise cazuri în literatură de pseudochist condromul, sarcomul osteogenic, tumora Ewing, mie/omul
pancreatic, care s-a extins în mediastinul posterior prin sau, cele mai comune, sunt metastazele altor neoplasme.
hi atul esofagian sau hiatul aortic. Acest tip de patologie În cazuri puţine imaginea radiologică este al unei
apare în special la indivizi Cll pancreatică alcoolică sau mase tumorale la nivelul ţesuturilor moi şi oaselor.
traumatisme toracice. Lim.fomul particular Sobi-Hodgkin se poate manifesta
Descoperirile radiologice sunt ale unei zone lacunare în radiologic ca o masă fusifonnă, situată paraspinal care
aria retrocardiacă ; colecţia pleurală este prezentă la " cazuri. cuprinde ţesuturile moi şi detern1ină adenopatia grupu lui
Amilazele serice pot fi crescute. Natura precisă şi extensia parietal posterior; în asemenea cazuri vertebrele pot suferi
anatomică a maladiei poate fi demonstrată cu mare precizie erodări prin invazia tumorală.
pe CT, diagnosticul este înlesnit prin ecografie. Spondilita infecţioasă. Spondilitele tuberculoase şi
H ernia Bochdalek. Hernierea conţinutului colonului netuberculoase sunt asociate adesea cu mase tumorale
prin orij7.ciul lui Bochdalek survine de obicei într-unul sau paraspinale determinate de inflamaţia şi abcesul fonnaţiu­
altul dintre hemitorace, ocazional în mediastin. Conturul nii în ţesuturile moi adiacente: imaginea este aceea a unei
şi densitatea ace stei mase depinde de conţinutul sacului mase fusifonne b ilaterale în zona paravertebrală.
herniar care poate fi format din intestinul subţire, splină, Fractura vertebrală cu hematom. Fracturile oaselor
rini chi. vertebrale toracice pot__ determina hemoragie unilaterală
Diagnosticul pozitiv se face prin examenul baritat şi sau bilaterală situată paraspinal.
examenul CT. U rografia intravenoasă poate stabili Acest lucru este vizibil, de obi cei, pe imaginea radio­
prezenţa rinichilor în torace. De obicei, hernierea survine grafică convenţională prin deformarea ţesuturilor moi ·

în perioada neonatală şi ocazional la adolescenţi. paraspinale.


H ematopoieza extramedulară. S urvine ca un feno­
1 5.4. ALTE PATOLOG II CU REPERCUSIUNI
men compensator în diverse afecţiuni, iar meningo-mie­
ASUPRA MEDIASTINULUI
locelele, conţin, de asemenea, elemente nervoase. Pe
Chistul gastroenteric. Deşi există o serie de teorii radiografia convenţională, aceste leziun! nu au imagini
privind originea c histului gastroenteric, după Salyer şi specifice care să le distingă de neoplasmele n eurogenice
colab, cea mai probabilă este aceea că rezultă din sepa­ solide. Totuşi, examenul computer tomograf oferă
rarea incompletă a endodermului de notocord, precoce în infonnaţii, în asociere cu cele obţinute la mielografia cu
viaţa fetală. Histologic, chistul are o varietate de tipuri de substanţă de contrast. Asocierea cu cifoscolioza este
epiteliu, incluzând tipul gastric, intestin subţire, duoden şi frecventă în 47-70% din cazuri (Miles şi colab). Menin­
epiteliu ciliat peptic. gocelele au fos t localizate în vârful şi partea convexă a
Radiologic, chi stul apare ca o opacitate omogenă, lo­ scoliozei. Lărgirea găurilor vertebrale este frecvent
bulată localizată paravertebral. Deoarece are conţinut întâlnită; a fost întâlnită şi asocierea afecţiunii c u anomalii
ale vertebrelor, coastelor sau a neurofibromatozei.
lichidian înconjoară uşor structurile adiacente.
Chistul duetului toracic. Este extrem de rar, au fost
raportate doar 10 cazuri în 1 97 8 . Chisturile pot surveni
oriunde între torace şi diafragm, putând comunica cu Bibliografie selectivă
duetul toracic inferior sau superior. Ele pot fi suficient de Fried man AC, Pyatt RS, Pare PD, Fraser RS, Genereux GP
.
mari, deplasând mediastinul în partea opusă. - D iseases of mediastinum. În : Frazer RG, P eterpare JA eds.
Diagnosis of diseases of hte chest. Saunders. Philadelfia. 1 99 1 ;
Limfogra.fia poate detennina, ocazional, opacifierea
pp 290 1 -2902.
chistului. Cei mai mulţi din bolnavi s unt asimptomatici,
Oancea T, Hica L - Tumori l e mediastinale. Ed.medicală,
uneori acuză disfagie, dureri toracice; compresiunea
Bucureşti, 1 97 I .
traheii are drept consecinţe insuficienţă respiratorie acută.
Diagnosticul se stabileşte prin examenul fluoroscopic Lemarie E, A ssouline PS, Diot P şi colab. Tumeurs germina­
-

les malignes primîtives du mediastin: resultats d 'une enquete


al lichidului de aspiraţie.
Carcinoamele p rimare mediastinale. În 3 - 1 1 % din­ retrospective nationale. Rev Mal Respir, I 989; 6: 95- 1 08.
tre neoplasmele primare ale mediastinului nu a fost Chretien J, Marsac J - Pneumologie, J e edition, Masson, l 9 90.
Ronald G - Crystal John B .West-Lung Inj ury. Raven Press.
identificată originea extramediastinală a leziunilor. Aces­
New York. 1 992. Pag 2 7 1 -299.
tea au fos t desemnate drept carcinoame primare medias­
tinale . Ele există în primul rând la bărbaţii, care prezintă Fish man AP - Pulmonary Diseases and Disorders . Second
tuse, durere toracică, pierdere ponderală şi disfonie. Edition. Vol 3 , pag, 2069-2 1 1 7.
Examenul clinic evidenţiază adenopatie supraclavicula­ Fraser Parre - Diagnosis of D iseases of the Chest. Third
Edition. Voi IV. Pag 2794-292 1 .
ră şi sindrom de cavă s uperioară. Din cauza invaziei locale
Aubier M, Fou rnier M, .Pariente R Pneumologie, Paris,
-
sau metastazelor, aceste leziuni nu pot beneficia de sanc- 2000.

3 75

S-ar putea să vă placă și