Sunteți pe pagina 1din 7

Probele şi Conţinutul

Concursului de Admitere
Studii Universitare de Licenţă
CICLUL I
STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢǍ
Are durata de 3 ani, curs de zi şi curs frecvenţă redusă; dupǎ susţinerea
examenului de licenţǎ, absolvenţii vor obţine DIPLOMA de LICENŢǍ în
domeniul “EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT”.
În cadrul domeniului, candidaţii declaraţi admişi pot opta, pentru urmǎtoarele
specializǎri:
1. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 Educaţie fizicǎ şi sportivǎ
 Educaţie fizicǎ şi sportivǎ program care se va derula în LIMBA
FRANCEZĂ – pentru cetăţenii provenind din state membre ale UE, din
Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, alţii decât
cetăţenii români şi etnicii români din Republica Moldova, Albania,
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, sau cei cu domiciliul în
străinătate.
 Sport şi performanţǎ motricǎ
2. Facultatea de Kinetoterapie
 Kinetoterapie şi motricitate specialǎ
Corespunzǎtor opţiunilor privind specializarea alternativǎ, absolvenţii obţin
“DIPLOMA SUPPLEMENT” (anexǎ la diploma de licenţǎ).
PROBELE CONCURSULUI DE
ADMITERE
În conformitate cu hotǎrârea Senatului U.N.E.F.S. din 16.02.2010, probele de
concurs pentru admiterea în CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de
LICENŢĂ, sunt:

A. Proba de Educaţie fizică – ELIMINATORIE – Candidaţii care nu obţin cel


puţin nota 5 (cinci) la aceastǎ probǎ, sunt eliminaţi din concurs.

B. Proba scrisǎ, tip grilǎ – Biologie/Limba Românǎ.


NOTǍ: A II – a facultate poate fi urmată în cadrul U.N.E.F.S., conform
Ordinului M.Ed.C.T. nr. 3545/10.03.2005, de către absolvenţi cu Diplomă de
Licenţă obţinută în alt domeniu, în limita numǎrului de locuri fǎrǎ taxǎ sau cu
taxǎ stabilite de cǎtre Senatul U.N.E.F.S., dupǎ cum urmeazǎ:
 În cazul în care au studiat în regim fǎrǎ taxǎ, o pot urma numai în regim
CU TAXǍ de STUDII, dacǎ la concursul de admitere obţin cel puţin
media 5 (cinci)
 În cazul în care au studiat în regim cu taxǎ, la învǎţǎmântul de stat sau
particular, o pot urma şi în regim FǍRǍ TAXǍ de STUDII, dacǎ la
concursul de admitere obţin cel puţin media ultimului intrat pe locurile
subvenţionate de la buget
CONŢINUTUL PROBELOR DE
CONCURS
PENTRU CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ

A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ


Proba de educaţie fizică cuprinde un test la alegere din următoarele trei:
JOCURI SPORTIVE, GIMNASTICĂ, ATLETISM.

1. JOCURI SPORTIVE
Candidaţii pot opta pentru unul din următoarele jocuri sportive: baschet,
volei, handbal şi fotbal. La fiecare joc se vor susţine două probe:
 proba 1 – structură tehnică
 proba 2 – joc bilateral

NOTA FINALĂ LA JOCURI SPORTIVE = MEDIA NOTELOR LA CELE


DOUĂ PROBE SUSŢINUTE (cu două zecimale şi fără rotunjire)

2. GIMNASTICA

Candidaţii care aleg “Gimnastica” pentru proba de educaţie fizică din


cadrul concursului de admitere vor susţine două probe, obligatorii, după cum
urmează :

PROBA 1: exerciţiu liber ales la sol, compus din elemente alese din
acrobatică, gimnastică ritmică, paşi de legătură, în valoare totală de
9 puncte şi nu mai mult;

PROBA 2: săritură peste un aparat de gimnastică, la alegere dintre capră şi


lada de gimnastică, aşezată transversal.

PRECIZĂRI PRIVIND PROBELE:

 Evaluarea la gimnastică porneşte din nota 10 pentru fiecare probă;


nota de plecare este compusă din :
1 punct oficiu + 9 puncte valoarea însumată a elementelor din
conţinutul exerciţiului liber ales la sol (proba 1);
1 punct oficiu + 9 puncte valoarea săriturii pentru care a optat
candidatul ( proba 2);
Din nota de plecare se scad, dacă este cazul, penalizările pentru
execuţie.
 Pentru proba 1 se aleg elemente, din tabelul de mai jos, astfel încât
valorile lor să totalizeze 9 puncte şi nu mai mult. Fiecare element ales
trebuie să se regăsească în conţinutul exerciţiului o singură dată;
repetarea unui element nu este luată în considerare.

ATENŢIE:
- Elementele propuse pentru proba 1 se adresează tuturor, băieţi şi
fete (chiar dacă desenul reprezintă băiat sau fată) ;
- Dacă cerinţele de legare logică şi cursivă a elementelor conduc la
poziţii iniţiale şi finale diferite de cele din desen, elementele se iau în
considerare.
- Se recomandă candidaţilor să aleagă elemente de valori diferite
astfel încât, suma valorilor lor sa fie exact 9 puncte. În cazul în care
suma valorilor este mai mică decît 9 puncte, atunci şi nota de
plecare va fi mai mică iar posibilitatea obţineri notei maxime este
exclusă.
Exemple orientative de combinare a valorilor:
 (4 elemente x 1 punct) + (1 element x 2 puncte) + (1 element x 3
puncte) = 9 puncte;
 3 elemente x 3 puncte = 9 puncte;
 (3 elemente x 2 puncte) + (1 element x 3 puncte) = 9 puncte.

NOTA FINALĂ LA GIMNASTICĂ = MEDIA NOTELOR LA CELE


DOUĂ PROBE SUSŢINUTE (fără rotunjire şi cu două zecimale)

3. ATLETISM

Candidaţii vor fi evaluaţi prin intermediul a două probe:


1. proba obligatorie - alergare de viteză pe distanţa de 50m
2. probă la alegere dintre:
a. săritura în lungime cu elan
b. aruncarea greutăţii
c. alergarea de rezistenţă (800m fete, 1500m băieţi)

NOTA FINALĂ LA ATLETISM = MEDIA NOTELOR LA CELE DOUĂ


PROBE SUSŢINUTE (fără rotunjire şi cu două zecimale)
B) PROBA SCRISǍ
Candidaţii vor fi testaţi printr-o lucrare scrisǎ, tip grilǎ, care conţine 90 de
întrebǎri, astfel:
 1 – 45 / biologie
 46 – 90 / lb. românǎ
Existǎ trei variante de rǎspuns (a, b, c), dintre care un singur rǎspuns corect (a
sau b sau c).

BIOLOGIE

Tematica acestei probe cuprinde:


 Celula
 Sistemul osos
 Sistemul muscular
 Sistemul respirator. Anatomie şi fiziologie
 Sistemul cardiovascular (inima, vasele de sânge). Anatomie şi fiziologie

Bibliografie:

1. Biologie B1, clasa a XI-a – Tatiana Ţiplic, Editura Niculescu ABC, 2005.
2. Biologie B1, clasa a XI-a – Ioana Ariniş, Adriana Vasile, Editura Sigma,
2002.
3. Biologie B1, clasa a XI-a – Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Carmen
Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Editura Corint, 2004.

NOTǍ: Candidatul se poate pregǎti dupǎ unul dintre manualele


alternative (aprobate de M.Ed.C.T.S.), cerut în bibliografie. Rǎspunsurile
la proba scrisǎ, tip grilǎ, se vor regǎsi în toate manualele indicate în
bibliografie. Noţiunile de patologie nu vor fi incluse în proba scrisǎ.

LIMBA ROMÂNǍ

Tematica acestei probe cuprinde:


 Ortografie şi ortoepie
Bibliografie:

*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura


Academiei, Bucureşti, 1989 (sunt valabile şi alte ediţii).
 Lexic
- Cuvântul: sensul propriu şi sensul figurat
- Mijloacele externe de îmbogǎţire a vocabularului: împrumuturile,
neologismele
- Sinonimele. Antonimele
- Cuvintele polisemantice
- Unitǎţile frazeologice: locuţiuni, expresii
- Pleonasmul

Bibliografie:

Dicţionar explicativ al limbii române - Academia Română, Editura Univers


Enciclopedic, Bucureşti, 1998
Dicţionar explicativ şcolar - Dumitru I. Hâncu, Editura Ştiinţa, Bucureşti, 2003
Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române - Academia
Română, Editura Univers Enciclopedic Bucureşti, 2007
Dicţionar uzual de neologisme - Florin Marcu, Editura Saeculum Vizual,
Bucureşti, 2003

Pregǎtirea candidaţilor se poate face şi dupǎ alte dicţionare în care se regǎsesc


problemele sus-menţionate.

DE REŢINUT!

 Cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din


cadrul U.N.E.F.S. sunt prevăzute în programul zilnic şi sunt GRATUITE.
 Cazarea în căminul U.N.E.F.S. se face în ordinea descrescătoare a anilor de
studii; pentru studenţii anului I, în limita locurilor disponibile; criteriul de
cazare este media de admitere.
 Alegerea liniei de specializare în domeniul licenţei, pentru studenţii anului I,
se face după înmatriculare.