Sunteți pe pagina 1din 4

OFICIALALROMANIEI,

MONITORUL PARTEA
I, Nr.484/7.V11.2011

MINISTERUL EXTERNE
AFACERILOR

ORDIN
privindpublicareaRezolulieiConsiliuluide Securitate
al OrganizalieiNaliunilorUnitenr. 1.973(2011)privindsitualia
din Libia
in bazaart.5 alin.(2) din Ordonanla de urgen!5a Guvernului nr.2O2|2OO8
privindpunereain aplicarea sancliunilor aprobatdcu modificdriprin
internalionale,
Legeanr.21712009, cu modificdrilegi completdrileulterioare,
in temeiulart.4 alin. (5) din HotdrdreaGuvernuluinr. 100/2004privind
organizareagi funclionareaMinisterului AfacerilorExterne,cu modificdrile9i
completdrileulterioare,
ministrulafacerilorexterneemiteprezentul ordin.
-
Articolunic. Se dispunepublicarea Parteal,
Oficialal RomAniei,
in Monitorul
a RezolulieiConsiliuluide Securitateal OrganizafieiNa{iunilorUnitenr. 1.973
(2011)privindsitua(iadin Libia,prevdzutdin anexacareface parteintegrantddin
prezentulordin.

Ministrulafacerilorexterne,
TeodorBaconschi

Bucuregti,22 iunie2011.
Nr.4/569.

ANExA

R Ez o L U TIA Nr. 1.973(20111


adoptatdde Consiliulde Securitateal OrganizatieiNafiunilorUnitein cea de-a6.498-agedinlda sa,
la data de 17 martie2011
Consiliulde Securitate.
invocdndRezolutiasa nr. 1.970(2011)din datade 26 februarie2011,
depl6ng6nd egeiulautoritdfilor libienein a se conformaprevederilor Rezoluliei nr. 1.970(2011),
exprim6ndu-gi'serioasa ingiijorarefa[dde situa{iain cursde deteriorare, fald de escaladarea 9i numdrulmare
violenlelor
de victimecivile.
reiterdndresponsabilitatea autoritdlilor libienede a protejapopula[ialibian69i reafirmAnd faptulcd pd(iledintr-unconflict
armat'poartdprincipalaresponsabilitate in luareatuturormdsurilorpotdvitepentrua asiguraprotecliacivililor,
condimn6ndincdlcarea flagrantd9i sistematicd omului,inclusivdeten{iile
a drepturilor dispariliile
arbitrare, silite,actele
de torturd9i execufiilesumare,
cohdamndnd,de asemenea,actele de violenfd9i intimidarecomise de autoritdlilelibieneimpotrivajurnaligtilor,
profesionigtilordin mass-media gi celorlaltepersoanedin Acestdomeniu9i-indemnAnd respecteobligaliile
autoritSlile^sdigi
bonformedreptuluiinternalional umanitar,dupdcum acesteasunt prezentatein Rezolutient. 1,2.3.8 (?0_06), - -
considerdnd atacuiilegeneralizate gi sistematice careau locin MareaJamahirie ArabdLibiandPopulard Socialistd contra
populaliei
' civileca putAnd fi asimilate crimelor impotriva umanitdlii,
invoc6ndatin.ZOdin Rezolulianr. 1.970(2011)in careConsiliulgi-a exprimatdisponibilitatea de aanalizaluareaunor
mdsuriadecvatesuplimentare, dacdv'afi necesar,pentrua facilitagi sus[ineintoarcereaagenliilorumanitaresi a punela dispozilie
' umanitard
asistenla in MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialist5,
exprimdndu-gi hotdr6reade a asiguraprotecfiacivililorgi a zonelorcivilepopulategi trimiterearapiddgi fdrdobstacolede
' umanitard,
asistenld precum9i siguranlapersonalului angajatin acfiunileumanitare,
invocdndcondamnarbade cdtie Liga StatelorArabe,UniuneaAfricandgi secretarulgeneralal OrganizalieiConferin[ei
lslamicea incdlcdrilor gravealedrepturilor omului9i dreptului interna[ional
umanitar careau fost9i suntcomisein MareaJamahirie
ArabdLibiandPopulardSocialistd,
lu6ndnoidde comunicatul finalal Organizafiei Conferinfeilslamicedin datade 8 martie2011,precum.gi de comunicatul
Consifiuluide Pacegi Securitate al UniuniiAfricane dindatade 10 martie2011,carestabileainfiinlarea unuicomitetad-hocla nivel
inaltasupraLibiei,
iu6ndnotd,de asemenea,de deciziaConsiliuluiLigiiStatelorArabedin data de 12 martie2011princarese solicitd
impunereaasupraavialieimilitarelibienea uneizone de interdiclie aeriandgi se stabilesczo.nede-siguran{d in locuriexpuse
bohbardamentblor de drtilerie,ca mdsurdpreventivd ce permiteprotejareapopulaliei strdinicu regedinla
libiene9i a cetd[enilor
?nMareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd,
ludndnotd,de asemenea, de apelulsecretarului generaldin datade 16 martie2011de incetareimediatdafocului,
10 MONITORUL
OFICIALALROMANIEI.
PARTEA
I, Nr.484/7.V1..2011
invocAnddeciziasa din data de 15 februarie2011de a recomandasitua[iadin MareaJamahirieArabdLibiandPopulard
Socialistdprocurorului CurliiPenaleInternalionale 9i subliniindcd cei responsabili de sau complicila atacurileindreptateimpotriva
popula[iei civile,inclusivatacuriaerienesi navale,trebuietragila rdspundere,
reiterdndu-gi ingrijorareafa!6 de situaliadificilda refugialilor9i muncitorilorstriini sili[i sd fugd din fala violenlelordin
MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd, salutdndrdspunsul statelorinvecinate, in specialal TunisieiEi Egiptului, de
a rezolvanevoileacestorrefugialigi muncitoristrdini9i fdcAndapella comunitateainterna[ionald sd suslindacesteeforturi,
depldngdndutilizareasistematicda mercenarilor de cdtreautoritdfilelibiene,
considerdnd cd stabilireainterdicliei aerieneasupratuturorzborurilor in spafiulaerianal MariiJamahirii ArabeLibiene
PopulareSocialisteconstituieun elementimportantpentruprotejareacivililorgi siguran(aasistenleiumanitare,precumgi un pas
decisivpentruincetareaostilitdfilor din Libia,
exprim6ndu-gi ingrijorareafald de siguranfacetdfenilorstrdini9i a drepturiloracestorain MareaJamahirieArabdLibiand
PopulardSocialistd,
salutdnd desemnarea de cdtresecretarulgenerala emisaruluisdu specialpentruLibia,domnulAbdel-Elah MohamedAl-Khatib,
gi susfinAnd eforturileacestuiade a gdsio soluliepagnicd9i durabildla crizadin MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd,
reafirm6ndu-gi puterniculangajamentfa[d de suveranitatea, independen{a, integritatea teritoriald9i unitateanalionalda
MariiJamahirii ArabeLibienePopulareSocialiste,
considerAnd cd situatiadin MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd continudsd reprezinte o ameninlare la
adresapdciigi securitdliiinterna{ionale,
ac{ionAnd in virtuteacap.Vll al CarteiNaliunilor Unite:
1. soliciti incetareaimediatda foculuigi a tuturorformelor la nivel na{ional sau prin intermediulorganiza{iilorsau
de violen!6,a atacurilor9i abuzurilorimpotrivacivililor; acordurilor regionale,s6 ia toate mdsurilenecesarepentrua
2. subliniazdnecesitateade a intensificaeforturilepentrua impunerespectarea interdicfieizborurilor impuseprinalin.6 de
gdsi o solufiela crizd,care sd rdspunddcererilorlegitimeale maisus,dupdcaz,9i soliciti statelorimplicatein colaborarea cu
poporuluilibian,gi remarcddeciziilesecretarului generalde a Liga StatelorArabe sd lucrezeindeaproapecu secretarul
trimite emisarulspecial pentru Libia gi ale Consiliuluide generalpentrucoordonareamdsurilorce urmeazda fi luate
Securitate al UniuniiAfricane de a trimiteComitetulad-hocla pentrupunereain aplicarea interdic[iei, inclusivprin stabilirea
nivelinaltasupraLibieicu scopulde a facilitadialogulcaresd unuimecanismadecvatde implementare a prevederilor alin.6
conducd la reformele politice necesare gdsirii unei solufii gi
' 7 de mai sus;
pagnicegi durabile; 9. face apel la statelemembre,ac{ion6nd la nivelna{ional
3. solicitdca autoritdlile libienesd se conformeze obligaliilor sauprinintermediul organizaliilororial acordurilor regionale, sd
lor in temeiul dreptului international,inclusiv dreptului ofereasistenldpentrupunereain aplicarea prevederilor alin.4,
interna{ional umanitar, al drepturiloromului9i refugialilor 9i sd 6, 7 Si8 de maisus;
ia mdsuripentruprotejareacivililor9i satisfacereanevoilorde 10.solicitdstatelormembreimplicatesd igi coordoneze intre
bazd,precumgi asigurarearapiddgi fdrd obstacolea asistenlei ele, precumgi cu secretarulgeneralmdsurilepe carele iau
umanitare; pentrupunereain aplicarea prevederilor alin.4, 6, 7 9i 8 de mai
Protec!iacivililor sus, inclusivmdsurilepracticede monitorizare gi aprobarea
4. autoiizeazdstatelemembrecare au notificatsecretarul zborurilorautorizateumanitaresau de evacuare;
general,acfionAndla nivel nalional sau prin intermediul 11.hotdrdgteca statelemembreimplicatesd informezefdrd
organizaliilor ori acordurilor regionale9i acfiondndin colaborare intdrzieresecretarulgeneralgi secretarul generalal LigiiStatelor
cu secretarulgeneral,sd ia toatemdsurilenecesare,fdrd a {ine Arabedespremdsurileluatein exercitareaautoritdliiconferite
seamade alin.9 din Rezolulianr. 1.970(2011),pentrua proteja de alin.8 de maisus,inclusivsd pundla dispozi[ie conceptul de
civilii9i zonelelocuitede civili,aflatesub ameninlareaunor opera[iuni;
atacuriin MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd, 12.solicitdsecretaruluigeneralsd informezefdrdintdrziere
inclusivBenghazi, excluz6ndinsd o forld strdindde ocupalie, Consiliulcu privirela mdsurileluatede statelemembreimplicate
indiferentde formd9i in oricepartea teritoriuluilibian,9i solicitd in exercitarea autoritSliiconferitede alin.8 de mai sus 9i sd
statelormembreimplicatesd informeze fdrdintdzieresecretarul raporteze Consiliului in termende7 zile9i lunardupdaceeacu
generalasupramdsurilorluate in conformitatecu autorizarea privirela implementarea acesteirezolulii,inclusivinformalii
acordatdde acest alineat, care vor fi raportateimediat privindoriceincdlcarea interdicliei de zborimpuseprinalin.6
Consiliului de Securitate; de maisus:
5. recunoagteimportantulrol al LigiiStatelorArabe?nceea lntrareain vigoarea embargouluiasupraarmelor
ce privegtemenfinereapdcii 9i securitdliiinternalionale in 13.hotdrdgte ca alin.11al Rezolufiei nr. 1.970(2011)sd fie
regiune9i lindndcont de cap. Vlll al CarteiNaliunilorUnite inlocuitde urmdtorul alineat:
solicitdstatelormembreale Ligii StatelorArabe sE coopereze ,,Faceapel la toate statelemembre,mai ales la stateledin
cu altestatemembrein vedereaimplementdriialin.4; regiune,aclion6ndla nivel nalional sau prin intermediul
Zoni de interdicfieaeriani organizaliilor ori al acordurilorregionale,pentru a asigura
6. hotdrigtesi instituie o interdicliea tuturorzborurilor in aplicarea strictda embargoului asupraarmelorimpusprinalin.9
spaliul aerian al Marii JamahiriiArabe Libiene Populare 9i 10 ale Rezolulieinr. 1.970(2011),sd inspectezepe teritoriul
Socialiste, cu scopulde a protejacivilii; lor,inclusivin porturi,pe aeroporturisauin apeleinternalionale,
7. hotirigte cd interdicliaimpusi prin alin.6 nu se aplicd vapoarele9i avioanelecarese indreaptdspresauvin din Marea
zboruriloral c6ror unic obiectiveste umanitar,cum ar fi JamahirieArabd Libiand PopulardSocialistd,dacd statul
furnizareasaufacilitareafurnizdriide asistenld,inclusivprovizii implicatare informaliicare oferd suficienttemei pentru a se
medicale,hrand,activigtiumanitarigi asisten!5asociatd,ori consideracd incdrcdturacuprindebunuri a cdror livrare,
evacuareacetdlenilor strdinidin MareaJamahirieArabdLibiand vAnzare, transfersau exportesteinterzisd/interzis de alin.9 sau
PopulardSocialistd, nicizborurilor autorizate prinalin.4 sau 8, 10 afe Rezolufieinr. 1.970(2011\,astfelcum sunt modificate
nici altorzboruriconsideratenecesarestatelorcareac(ioneazd prin prezenta rezolulie, inclusiv furnizareade mercenari
in virtuteaautorizdriiacordateprin alin. 8 ca fiind in beneficiul inarmali,face apel la toate statelesub al cdrorpavilionse afld
poporuluilibian, iar aceste zboruri vor fi coordonatecu respectivelevapoare gi avioanesd colaborezecu aceste
mecanismele stabilitein alin.8; inspec(iigi autorizeazdstatele membre sd utilizezetoate
8. autorizeazd statelemembrecare au notificatsecretarului mdsurileadecvatesituatiilorspecificepentrua efectuaaceste
generalgisecretarului generalal LigiiStatelorArabe, acfion6nd inspecfii;
MONITORUL
OFICIALALROMANIEI,
PARTEA
I, Nr.484/7.V11,2011 11

14.solicitdstatelormembrecareacfioneazdin conformitate MareaJamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistd ori supuse


cu alin.13 in apeleinterna[ionale sd se coordoneze intreele, jurisdiclieiacesteiasi cu persoanefizice sau juridicecare
precumgi cu secretarulgeneral9i solicitd,de asemenea, acfioneazd in numeleori la indicaliile acestoragi cu persoane
statelorimplicatesd informezefdrdintdziere secretarulgeneral juridicedelinutesau controlatede acestea,dacd stateleau
gi Comitetulinfiinfatin conformitatecu alin. 24 al Rezoluliei informaliiintemeiatepentrua consideracd respectivele afaceri
nr. 1.970 (2011) (Comitetul)cu privire la mdsurile luate in ar puteacontribuila violenlegi la utilizareafor{eiimpotriva
exercitarea autoritdliiconferite de alin.13 de maisus; civililor;
15.solicitdfiecdruistat membru,careactioneazdfiela nivel Persoane9i entitifi desemnate
nalional,fie prin intermediulorganizaliilorsau acordurilor 22. hotdrdgteca persoaneleprezentatein anexa I sd fie
regionale,ca in momentul efectudrii unei inspeclii in supuserestric[iilor de cdldtorieimpusede alin. 15 gi 16 ale
conformitate cu alin.13 de maisus sd prezinteComitetului, fdr6 Rezolulieinr. 1.970 (2011)gi hotdrdgte,de asemenea,ca
intdziere, un raportscris care sd cuprinddin primul rAnd persoanelorfizice 9i juridicedin anexa ll sd le fie blocate
explicaliamotivelorinspecliei,rezultatelerespectivei inspeclii9i fondurile9i resurseleeconomiceconformalin.17, 19, 20 9i
dacd a existatsau nu o colaboraregi, in cazul in care s-au 21 ale Rezoluliei nr. '1.970(2011\;
descoperitbunurial cdrortransfereste interzis,solicitdacestor 23. hotirdgteca misurilemenlionate in alin.15,16, 17, 19,
state membresd prezinteComitetului,ulterior,un raportscris 20 gi 21 ale Rezolulieinr. 1.970 (2011)sd fie aplicate9i
cu daterelevanteprivitoarela inspecfie,confiscaregi dispozilie, persoanelorfizice gijuridicestabilite de Consiliu saude Comitet
precum gi date relevante privitoare la transfer, inclusiv cd au incdlcatprevederileRezolulieinr. 1.970(2011),in special
descriereabunurilor,origineaacestoragi destinaliaplanificatd, ale alin.9 gi 10 ale acesteia,ori cd au ajutataltepersoanefizice
dacdasemenea informalii nu suntinclusein raportulinilial; saujuridicesd le incalce;
16. depldngeafluxul continuude mercenariin Marea Panelulde expe(i
Jamahirie ArabdLibiandPopulardSocialistdgifaceapella toate 24. solicitdsecretarului generalsd creeze,pentruo perioadd
statelemembresd se conformezestrictobligaliilordin alin.9 al inilial5de un an, princonsultare cu Comitetul, un grupde pAnd
Rezofuliei nr. 1.970(2011)pentrua impiedicafurnizareade fa 8 expe(i (Comisiede exper{i),sub indrumareaComitetului,
mercenariinarmaliMarii JamahiriiArabe LibienePopulare carevor aveaca sarcinS:
Socialiste; a) sd asisteComitetulin exercitareamandatuluisdu dupd
Interzicereazboruri lor cum se specificdin alin.24 al Rezoluliei nr. 1.970(2011)giin
17.hotdrdgteca niciunstat sd nu permitdvreuneiaeronave prezentarezolufie;
inregistratein Marea JamahirieArabd Libiand Populard b)sd colecteze, sd examineze gisd analizeze informa[ii de
Socialistdori de[inutein proprietatesau operatede cetS{eniori la state,organismeONU, organiza[iiregionalegi alte pd(i
companiilibienesd decolezede pe, sd alerizezepe sau sd interesateprivindaplicareamdsurilorhotdrdteprin Rezolu[ia
survolezeteritoriullui,dec6tdacdrespectivulzbor a fostaprobat nr. 1.970(2011) prinprezentarezolu[ie,in specialincidentele
in prealabilde Comitetori in cazulunei aterizdriforfate; 9i
de nerespectare;
18. hotdrdgteca niciunstat sd nu permitdvreuneiaeronave c) sd facdrecomanddri cu privirela acliunilepe careConsiliul
si decofezede pe,sd aterizezepe sau sd survolezeteritoriullui sau Comitetulori statul le considerdca putAndimbundtili
dacd are informatii intemeiatepentrua consideraci in acea aplicarea mdsurilorrelevante;
aeronavdse afld bunuria cdror livrare,vdnzare,transferori d) sd furnizezeConsiliuluiun raport interimarasupra
exporteste interzisd/interzis de alin. 9 gi 10 ale Rezoluliei activitdlii salenu maitdziu de 90 de zilede la numireaComisiei
nr. 1.970 (2011),astfel cum sunt modificateprin prezenta gi un raportfinaladresatConsiliului nu maitdziu de 30 de zile
rezolulie,inclusivfurnizareade mercenariinarmafi,cu excep[ia inainte de incetarea mandatuluisdu, care sd conlind
cazurilorde aterizarefo(atd; descoperirile gi recomand5rile sale;
Blocareafondurilor9i resurseloreconomice 25. indeamnd toate statele, entitdlileONU relevante9i alte
19.hotdrSgte cd blocarea averilorimpusdprinalin.17,19,20 pd(i colaboreze pe deplincu Comitetul9i cu
(2011) se va aplica tuturor interesate sd
9i 21 ale Rezolufieinr. 1.970 Comisia de expe(i, in special cu privirela furnizareade
fondurilor,altoractivefinanciaregi resurseloreconomiceaflate lor legate de aplicareamdsurilor
pe teritoriileacestora,delinutesau controlate,directori indirect, informalii aflate la dispozi{ia
decise prinRezolulianr.1.970 (2011)giprinprezenta rezolufie,
de autoritdlilelibiene,dupd cum sunt specificatede cdtre de nerespectare;
in special incidentele
Comitet,saude cdtrepersoanefiziceorijuridicecareaclioneazd dupdcumse prevede
in numelesau la indicatiileacestoraori de cdtre persoane 26.hotdrdgteca mandatulComitetului,
juridicedelinutesau controlatede acestea,dupd cum sunt in alin.24 alRezolu[iei nr. 1.970 (20111, s6 se aplice9i mdsurilor
prezentarezolufie;
specificatede cdtreComitet,gi hotdr6gte,de asemenea,cd deciseprin
toate statelese vor asiguracd niciunfel de fonduri,active 27. hotdrdgteca toate statele,inclusivMareaJamahirie
financiaresau resurseeconomicenu sunt puse de cdtre ArabdLibiandPopulardSocialistd, sd ia toatemdsurilenecesare
cetdteniilor sau de cdtre persoanefizice ori juridice de pe pentru a se asigura cd nu va exista nicio cerere adresatd
teritoriullorla dispoziliasauin interesulautoritdlilor libiene,dupd autoritSlilor libiene,a vreuneipersoanefizicesau juridicedin
cum suntspecificate de cdtreComitet,sau al persoanelor fizice MareaJamahirieArabd LibiandPopulardSocialistd ori a vreunei
orijuridicecareaclioneazd in numele sau la indicaliile acestora persoane care sd facd cererea prin intermediul sau in beneficiul
juridicedelinutesau controlatede acestea, unei astfel de persoane fizice ori juridice, cu privire la vreun
ori al persoanelor
dupd cum sunt specificatede cdtre Comitet, gi instruiegte contract sau altd tranzactie care a fost afectatd de mdsurile luate
Comitetulsd desemnezeclaracesteautoritdfilibiene,persoane de Consiliulde Securitate in Rezolulianr. 1.970(2011\,prezenta
fiziceorijuridice,in termende 30 de zile de la data adoptdrii rezolulieori rezoluliileasociate;
acestei rezolufii9i, dupd aceea, dupd cum se considerd 28. igi reafirmdintenfiade a supraveghea in mod constant
necesar; acliunile autoritdlilor libiene gi igi subliniazd disponibilitatea de a
20. igi afirmdhotirdrea sd se asigurecd fondurileblocate revizuiinoricemomentmdsurileimpusede aceastdrezolufie gi
conformalin.17al Rezolufiei nr. 1.970 (2011) vorfi puse ulterior, de Rezolulia nr. 1.970 (2011), inclusiv prin indsprirea,
imediatce esteposibil,la dispozilia9i in folosulpoporuluilibian; suspendareasau ridicareamdsurilorrespective,dacd este
21. hotdrdgteca toatestatelesd le solicitecetdlenilorlor, cazul,in funcfiede respectareade cdtre autoritdfilelibienea
persoanelor aflatein jurisdiclialor gi companiilor inregistratepe acesteirezolulii9i a Rezolu[iei nr. 1.970(2011);
teritoriullor sau carese supunjurisdiclieilor sd dea dovaddde 29. hotdrdgtesd rdm6nd sesizat in mod permanentin
vigilenfdin relafiilede afacericu persoanejuridiceinregistrate in aceastdchestiune.
12 MoNtroRULoFrcrALAL pARTEA
RoMANrEr, t, Nr.484/7.v1.201i
Libia:Persoanele
9i entitifiledesemnate
de ONU

Nr.
Motiva!ie Date de identificare
crt.

Anexal: Interdictiacilitoriilor
1 QurenSalihQuren Ambasadorul libianin Ciad.A plecatdin Ciad
AlQadhafi la Sabha.lmplicatdirectin recrutareagi
coordonareamercenarilor pentruregim.
2 Husain
ColonelAmid Guvernator al regiuniiGhat(Libiade sud).
Al Kuni lmplicatdirectin recrutareamercenarilor.

Nr. MotivaIie Datede identificare


crt.

Anexall: Blocareafondurilorsi resurseloreconomice


1 Dorda,Abu Zayd Umar Pozilie:directorulOrganizaliei
pentruSecuritateExternd
2 Jabir,general-maior Pozi[ie:ministrul
apdrdrii Funclia:general-maior,
Abu BakrYunis : -l-11952
Datanagterii
Loculnagterii:Jalo,Libia

3 Matuq,MatuqMohammed Pozilie:secretarpentruserviciilepublice Datanagterii:-/-/1 956


Loculnagterii:Khoms
4 Qadhafi,Mohammed Fiullui MuammarQadhafi. Relatiistrdnsecu : -l-l 1970
Datanagterii
Muammar regimul. Tripoli,Libia
Loculnagterii:
5 Qadhafi,Saadi ComandantulFo(elorSpeciale.Fiullui Datanagterii
: 2510511973
MuammarQadhafi.Relatiistrdnsecu regimul. Tripoli,Libia
Loculnagterii:
militareimplicate
ComandaunitSfilor in
represiunea
demonstranfilor.

6 Qadhafi, Saif al-Arab Fiullui MuammarQadhafi. RelatiistrAnsecu : -l-l 1982


Datanagterii
regimul. Tripoli,Libia
Loculnagterii:
7 A l - S e n u s s i . c o l o n e l A b d u l l a h Pozilie:directorul Militarede Spionaj Funclia:colonel
Serviciilor
: -l-l 1949
Datanagterii
Loculnagterii:
Sudan

Entitili
1 BancaCentralda Libiei Sub controlullui MuammarQadhafi9i al
familieisale9i poten[iald
sursdde finanlare
pentruregimulacestuia
2 AutoritateaLibiandde Subcontrolullui MuammarQadhafigi al Cunoscutd 9i subdenumirea
Investi!ii familieisale9i poten[iald
sursdde finanlare de Compania ArabdLibiand
pentruregimulacestuia Strdine(LAFICO)
de Investilii
Adresa:1 FatehTowerOfficenr. 99,
et.22,str.Borgaida,Tripoli,
Libia,1103

BancaExterndLibiand Subcontrolullui MuammarQadhafi9i al


familieisale 9i potenlialdsursdde finanlare
pentruregimulacestuia
de Investi[iiLibia
Portofoliul Subcontrolullui MuammarQadhafi9i al Adresa:str.Jamahiria,
Africa familieisale gi poten{ialdsursdde finanlare clddireaLAP,CP 91330,
pentruregimulacestuia Tripoli,Libia
Compania Petrolierd Sub controlullui MuammarQadhafi9i al Adresa:str.BashirSaadwi,Tripoli,
NafionaliLibiand familieisalegi potenfiald
sursdde finanlare Tarabulus,Libia
pentruregimulacestuia