Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Chișinău


Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2020 Data________________2020
Director_________/ Frunze Elena / Director- adjunct pe educație
____________/Popescu Tatiana

Proiectarea didactică de lungă durată


la
Chimie
pentru clasa a IX- a

Anul de studii 2020-2021


Profesor:Russoi Aliona

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2019.

Discutat la ședința comisiei metodice


a profesorilor ciclului gimnazial
Pr./v Nr_____,de la__________2020
Șeful comisiei Russoi A._____________/
Competenţe specifice ale disciplinei Chimie

1. Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi


şi valori din domeniul chimiei.
2. Competenţa de a comunica în limbaj specific chimiei.
3. Competenţa de a rezolva probleme / situaţii-problemă.
4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi
procesele chimice.
5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.
Repartizarea orientativă a orelor în anul de studii 2020-2021

(cu adaptări curriculare)nr de ore pe an 66

Unități de învățare Nr de ore conform Curriculumui Național 2019 Nr de ore Numărul de ore
pentru
pentru conținuturile clasei a VII
consolidarea
a,urmare a adaptărilor curriculare
cunoștințelor
din clasa a
VI(martie-mai)

Nr. ore Predare- Lucrări Evaluări Nr. Pred Lucrări Evaluări


învățare practice sumative ore are – practice sumative
învăț
are

Legea periodicității și 10 9 1 3 7 6 - 1
sistemul periodic.
Metalele în viața 17 14 2 1 2 15 12 2 1
noastră.
Starea gazoasă a 36 33 1 2 4 32 28 1 3
substanțelor.Nemetalele
și compușii lor .
Chimia pentru mediu 5 5 5 4 1
68 61 3 4 9 59 50 3 6
№ Subcompetențe Conținuturi Tema Nr. Data Tehnologii Evaluare Note
de didactice
ore
Consolidarea cunoștințelor din clasa a VIII-a la unitatea :,, Apa . Soluțiile.Disocierea electrolitică. Substanţele din jurul nostru,, (7ore)
1 1.Să scrie şi să citească Disocierea electrolitică a Disociația bazelor , acizilor sărurilor. 1 Algoritmizarea scrisa
ecuaţiile de disociere acizilor, bazelor alcaline, arborele
electrolitică pentru acizi sărurilor. Ecuaţii de disociere genealogic
tari, baze alcaline, săruri. electrolitică a acizilor (ecuaţii experimentul
sumare), bazelor alcaline, observația
sărurilor. Acizi tari şi slabi. problematizarea
2 1.Să definească noţiunile : Rezolvarea problemelor la Rezolvarea problemelor la tema ,, 1 Descoperire scrisă
reacţii ionice , ion pozitiv și tema ,, Disociația electrolitică. Disociația electrolitică. Reacții de schimb dirijată ,
negativ. Reacții de schimb ionic,, ionic,, conversația
2.Să alcătuiască ecuaţiile observația
reacţiilor de schimb ionic în demonstrația
formă moleculară, ionică păiangen
completă, ionică redusă.
3 1.Să aprecieze rolul apei în Apa ca solvent. Solubilitatea Soluții.Solubilitatea.Apa ca solvent. 1 Algoritmizarea scrisă
viaţa cotidiană şi rolul vital acizilor, bazelor şi sărurilor în exercițiul
al soluţiilor. apă. Soluţii. explicația
2.Să definească noţiunile:
solvent, substanţă
dizolvată, soluţie.
4 1.Să efectueze calcule în Rezolvarea problemelor: Rezolvarea problemelor: 1 Asalt de idei , scrisă
baza corelaţiei dintre Determinarea maselor Determinarea maselor substanţelor algoritmizarea
partea de masă a substanţelor necesare pentru necesare pentru prepararea soluţiei cu problematizarea
substanţei dizolvate în prepararea soluţiei cu o o anumită masă şi parte de masă de
soluţie – masa substanţei anumită masă şi parte de substanţă dizolvată.
dizolvate – masa soluţiei – masă de substanţă dizolvată
masa apei – volumul apei.
5 Să realizeze, în mod Reacţii chimice : clasificarea, Reacţii chimice : clasificarea, utilizarea, 1 Explicația scrisă
teoretic/experimental, utilizarea, impactul lor pentru mediu şi viaţa asalt de idei
transformările chimice ale impactul lor pentru mediu şi omului. algoritmizarea
substanţelor anorganice. viaţa omului. lucru cu postere
ciorchinele Ș-V-Î
6 Să estimeze importanţa Legătura genetică dintre Legătura genetică dintre clasele de 1 Explicația scrisă
studierii substanţelor şi clasele de compuşi compuşi asalt de idei
transformărilor lor; anorganici. anorganici. algoritmizarea
avantajele pe care le oferă lucru cu postere
chimia pentru viaţa ciorchinele Ș-V-Î
cotidianăîn rezolvarea descoperirea
problemelor de mediu. dirijată
7 Evaluare inițială 1 inițială
Legea periodicităţii şi Sistemul periodic. 10 ore
8 1 1.Să explice legea Sistemul periodic. Legea Legea periodicității. Sistemul Periodic. 1 Descrierea , frontală
periodicităţi; cauzele periodicităţii şi structura Cauzele periodicității . Schimbarea explicarea ,asalt frontală
periodicităţii în baza atomului.Electronegativitatea. periodică a proprietăților metalice și de idei
structurii atomului. Schimbarea periodică a nemetalice . Conversația
1.Să compare schimbarea proprietăţilor metalice şi euristică,
proprietăţilor nemetalice / nemetalice. Cauzele paianjen , asalt
metalice ale elementelor periodicităţii. de idei, arborele
chimice genealogic
în perioadele şi subgrupele
principale ale Sistemului
periodic.
2.Să elucideze aportul lui
D. Mendeleev la
elaborarea Sistemului
periodic al elementelor
chimice.
3.Să argumenteze
importanţa descoperirii
Legii periodicităţii şi
Sistemului periodic al
elementelor chimice.
9 2 1.Să definească noţiunile: Gradul de oxidare. Gradul de oxidare . Determinarea 1 ,descrierea , frontală
grad de oxidare, oxidant, Determinarea gradului de gradului de oxidare în baza formulei explicarea ,
reducător. oxidare în baza formulei chimice. demonstația ,
2.Să stabilească gradele de chimice. observarea ,
oxidare ale elementelor pe Ș-V-Î
baza formulei chimice şi
invers.
10 3 1.Să definească noţiunile: Alcătuirea formulelor pe baza Alcătuirea formulelor pe baza gradului 1 Experimentul , scrisă
grad de oxidare, oxidant, gradului de oxidare. de oxidare. Noțiuni despre oxidant , observația ,
reducător. Noţiuni despre oxidant, reducător analiza
2.Să stabilească gradele de reducător.
oxidare ale elementelor pe
baza formulei chimice şi
invers.
11 4 1.Să caracterizeze Caracteristica elementului Caracteristica elementului chimic după 1 Demonstrația, Frontală în
elementul chimic după a) chimic: după a) poziţia în poziția lui în Sistemul Periodic. explicația , grup
poziţia în Sistemul periodic ; b) conversația ,
Sistemul periodic; b) structura atomului, electronii asalt de idei
structura atomului, de valenţa şi valentele
electronii de valenţa şi posibile; c) caracterul
valentele posibile; c) d)substanţa f) hidroxidul
caracterul superior g) compusul
(metalic/nemetalic); hidrogenat pentru nemetale
d)substanţa
simplă (formula,
denumirea, caracterul
(metal/ nemetal); e) oxidul
superior (formula,
denumirea şicaracterul
bazic sau acid); f)
hidroxidul superior
(formula, denumirea); g)
compusul hidrogenat
pentru nemetale (formula
şi denumirea).
12 5- 1.Să efectueze calcule în Calcule în baza ecuaţiei Rezolvarea problemelor: Calcule în baza 2 Exercițiul, Frontală și
-1 6 - baza formulei chimice: chimice, a cantităţii şi ecuaţiei chimice, a cantităţii şi demonstrația , indviduală
3 masei unei substanţe, masei unei substanţe, cunoscînd explicația
cunoscînd cantitatea/ masa cantitatea/ masa
altei substanţe participante. altei substanţe participante.
14 7 Evaluare sumativă Evaluare sumativa ″Legea periodicității 1 test Individuală
și sistemul periodic″ , scrisă
Metale în viața noastră 17 ore
15 1 1.Să explice noţiunile: Importanţa metalelor în Caracteristica generală a metalelor. 1 Deducerea , Scrisă
metal, metal alcalin, tehnică, în viaţa de toate ciorchinele
proprietăţi amfotere, aliaj, zilele,rolul lor biologic. rezolvarea
coroziune, duritatea apei. Caracteristica generală a explicația
2.Să formuleze opinii metalelor conform poziţiei în activitate indv.
personale despre Sistemul periodic. Legătura
importanţa metalelor şi metalică. Structura metalelor.
compuşilor lor Proprietăţile fizice şi utilizarea
metalelor. Aliajele.
16 2 1.Să descrie poziţia Metalele alcaline: sodiul, Sodiul. 1 Explicația , scrisă
metalelor în Sistemul Compuşii metalelor alcaline Potasiul. observația , scrisă
periodic, importanţa şi în viaţa noastră. ciorchinele ,
rolul lor; metodele de Rolul biologic. Răspîndirea în referatul ,
obţinere a compușilor. mediu. Caracteristica descrierea
2.Să caracterizeze generală după poziţia în Experimentul
metalele Na Sistemul periodic. observația ,
după algoritmul: Proprietăţile fizice şi chimice: demonstrația
răspîndirea în mediu, interacţiunea cu
poziţia în Sistemul periodic, clorul, sulful, apa.
structura atomului, Compoziţia, rolul vital al
valenţa, gradul de oxidare, celor mai importanţi
rolul compuşi: baze alcaline,
biologic, proprietăţile fizice cloruri, nitraţi, carbonaţi,
şi chimice, utilizarea; soda alimentară.
compoziţia şi utilizarea Proprietăţile chimice şi
celor mai importanţi obţinerea bazelor alcaline.
compuşi. Metalele alcaline: potasiul.
3. Să argumenteze Compuşii metalelor alcaline în
importanţa metalelor şi viaţa noastră. Rolul biologic.
aliajelor pentru activitatea Răspîndirea în mediu.
cotidiană; proprietăţile Caracteristica generală după
chimice ale oxizilor şi poziţia în Sistemul periodic.
hidroxizilor metalelor prin Proprietăţile fizice şi chimice:
ecuaţiile chimice interacţiunea cu clorul, sulful,
1.Să descrie poziţia apa. Compoziţia, rolul vital al
metalelor în Sistemul celor mai importanţi compuşi:
periodic, importanţa şi baze alcaline, cloruri, nitraţi,
rolul lor; metodele de carbonaţi. Proprietăţile
obţinere a compușilor. chimice şi obţinerea bazelor
2.Să caracterizeze alcaline.
metalele K
după algoritmul:
răspîndirea în mediu,
poziţia în Sistemul periodic,
structura atomului,
valenţa, gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietăţile fizice
şi chimice, utilizarea;
compoziţia şi utilizarea
celor mai importanţi
compuşi.
3. Să argumenteze
importanţa metalelor şi
aliajelor pentru activitatea
cotidiană; proprietăţile
chimice ale oxizilor şi
hidroxizilor metalelor prin
ecuaţiile chimice
17 3 1.Să descrie poziţia Calciul şi compuşii lui. Calciul. 1 Explicația frontală
metalelor în Sistemul Compuşii calciului în viaţa conversația
periodic, importanţa şi noastră. Rolul ,demonstrația
rolul lor; metodele de biologic. Răspîndirea în ciorchine
obţinere a compușilor. mediu, în apa naturală. experimentul
2.Să caracterizeze Duritatea apei. Caracteristica
metalele Ca generală a calciului
după algoritmul: conform poziţiei în Sistemul
răspîndirea în mediu, periodic. Proprietăţile fizice.
poziţia în Sistemul periodic,
structura atomului,
valenţa, gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietăţile fizice
şi chimice, utilizarea;
compoziţia şi utilizarea
celor mai importanţi
compuşi.
3. Să argumenteze
importanţa metalelor şi
aliajelor pentru activitatea
cotidiană; proprietăţile
chimice ale oxizilor şi
hidroxizilor metalelor prin
ecuaţiile chimice
18 4 1.Să coreleze legătura Proprietăţile chimice: Compușii calciului. 1 Problematizarea Frontală
chimică metalică сu interacţiunea cu oxigenul, conversația
proprietăţile fizice şi clorul, sulful, apa. păianjen,
utilizarea metalelor; Oxidul şi hidroxidul de calciu: Explicația
conţinutul compuşilor obţinerea, proprietăţile
calciului cu calitatea chimice. Utilizarea. Compuşii
apei şi metodele de calciului în construcţie şi
dedurizare a ei. renovare. Utilizarea eficientă
2. Să exemplifice utilizarea şi inofensivă
compuşilor calciului în
procesul de construcţie şi
renovare în corelaţie cu
proprietăţile lor.
19 5 1.Să descrie poziţia Aluminiul. Aluminiul. 1 Explicația , Frontală
metalelor în Sistemul Importanţa aluminiului şi a referatul ,
periodic, importanţa şi compuşilor lui, rolul descrierea
rolul lor; metodele de biologic. Răspîndirea în
obţinere a compușilor. mediu. Caracteristica
2.Să caracterizeze generală conform poziţiei în
metalele Al Sistemul periodic.
după algoritmul: Proprietăţile fizice şi chimice:
răspîndirea în mediu, interacţiunea cu
poziţia în Sistemul periodic, oxigenul, clorul, sulful, oxizii
structura atomului, metalelor, acizii
valenţa, gradul de oxidare, (clorhidric, sulfuric diluat).
rolul Obţinerea.
biologic, proprietăţile fizice
şi chimice, utilizarea;
compoziţia şi utilizarea
celor mai importanţi
compuşi.
3. Să argumenteze
importanţa metalelor şi
aliajelor pentru activitatea
cotidiană; proprietăţile
chimice ale oxizilor şi
hidroxizilor metalelor prin
ecuaţiile chimice
20 6 1.Să deducă metodele de Oxidul şi hidroxidul de Oxidul și hidroxidul de aluminiu. 1 Explicația Scrisă
obţinere şi proprietăţile aluminiu: obţinerea, demonstrația
chimice ale oxizilor, proprietăţile chimice paianjen
hidroxizilor metalelor, generale. Proprietăţile compararea
sărurilor pe baza schemei amfotere ale hidroxidului de
legăturii genetice aluminiu.
substanţelor anorganice. Utilizarea aluminiului şi a
2.Să elaboreze rapoarte compuşilor lui.
despre activitatea
experimentală.
21 7 1.Să descrie poziţia Fierul şi compuşii lui. Fierul . 1 Algoritmizarea scrisă
metalelor în Sistemul Fierul şi compuşii lui în viaţa explicația
periodic, importanţa şi omului. Rolul exercițiul
rolul lor; metodele de biologic. Răspîndirea în
obţinere a compușilor. mediu. Caracteristica
2.Să caracterizeze generală conform poziţiei în
metalele Fe Sistemul periodic.
după algoritmul: Рroprietăţile fizice .
răspîndirea în mediu,
poziţia în Sistemul periodic,
structura atomului,
valenţa, gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietăţile fizice
şi chimice, utilizarea;
compoziţia şi utilizarea
celor mai importanţi
compuşi.
3. Să argumenteze
importanţa metalelor şi
aliajelor pentru activitatea
cotidiană; proprietăţile
chimice ale oxizilor şi
hidroxizilor metalelor prin
ecuaţiile chimice
22 8 1.Să deducă metodele de Рroprietăţile fizice şi chimice: Compușii fierului. 1 Explicația , Frontală
obţinere şi proprietăţile interacţiunea cu Coroziunea metalelor. demonstrația , Scrisă
chimice ale oxizilor, oxigenul, clorul, sulful, apa, exercițiul
hidroxizilor metalelor, soluţiile de acizi şi Explicația ,
sărurilor pe baza schemei săruri. Obţinerea. Aliajele algoritmizarea ,
legăturii genetice (fonta, oţelul). Utilizarea. demonstrația
substanţelor anorganice. Noţiunea de coroziune,
2.Să elaboreze rapoarte metodele de combatere a ei
despre activitatea (pe exemplul fierului).
experimentală. Cei mai importanţi compuşi a
1.Să deducă metodele de fierului (II) şi (III):
obţinere şi proprietăţile oxizi, hidroxizi, săruri.
chimice ale oxizilor, Proprietăţile chimice
hidroxizilor generale, obţinerea,
metalelor, sărurilor pe utilizarea.
baza schemei legăturii
genetice substanţelor
anorganice.
2.Să argumenteze
importanţa metalelor şi
aliajelor pentru activitatea
cotidiană; proprietăţile
chimice ale oxizilor şi
hidroxizilor metalelor prin
ecuaţiile chimice (în forma
moleculară şi ionică);
importanţa
metodelor de combatere a
coroziunii.
23 9 1.Să compare proprietăţile Seria de substituire a Seria de substituire a metalelor . 1 Algoritmizarea Scrisă
chimice ale metalelor pe metalelor. Metodele de descrierea
baza Seriei de substituire a obţinere (din oxizi, săruri). ciorchinele
metalelor; poziţiei Proprietăţile chimice ale
metalelor în Sistemul metalelor: interacţiunea
periodic. cu nemetalele (halogenii,
2.Să utilizeze adecvat oxigenul, sulful); apa,
limbajul specific chimiei în soluţiile de acizii şi săruri.
diverse situaţii de
comunicare, în scris şi oral;
diverse surse didactice
pentru
elaborarea şi prezentarea
unei lucrări creative.
24 10 1.Să rezolve exerciţii şi Rezolvarea problemelor: Rezolvarea problemelor: Explicația ,
- - probleme teoretice şi Determinarea masei unei Calcule în baza corelaţiilor: ciorchinele ,
25 11 experimentale în baza substanţe după masa altei msol.- - msubs. diz. asalt de idei ,
proprietăţilor, obţinerii, substanţe participante în baza
utilizării metalelor şi ecuaţiei chimice.
compuşilor lor. Calcule în baza corelaţiilor:
msol.- - msubs. diz.
26 12 1.Să investigeze Lucrarea practică nr. 1. Lucrarea practică nr. 1. Proprietăţile 1 Demonstrația , Scrisă
experimental proprietăţile Proprietăţile metalelor şi compuşilor lor. explicația ,
metalelor şi compuşilor lor. metalelor şi compuşilor lor. algoritmizarea ,
2.Să utilizeze adecvat experimentul
limbajul specific chimiei în
diverse situaţii de
comunicare, în scris şi oral;
diverse surse didactice
pentru
elaborarea şi prezentarea
unei lucrări creative
27 13 1.Să utilizeze adecvat Lucrarea practică nr. 2. Lucrarea practică nr. 2. Rezolvarea 1 Demonstrația , scrisă
limbajul specific chimiei în Rezolvarea problemelor experimentale la tema explicația ,
diverse situaţii de problemelor experimentale la „Metalele”. algoritmizarea
comunicare, în scris şi oral; tema „Metalele”.
diverse surse didactice
pentru
elaborarea şi prezentarea
unei lucrări creative
2.Să rezolve exerciţii şi
probleme teoretice şi
experimentale în baza
proprietăţilor, obţinerii,
utilizării metalelor şi
compuşilor lor.
28 14 1.Să stabilească corelaţia Compuşii metalelor. Legătura Compuşii metalelor. Legătura genetică 1 Demonstrația , scrisă
dintre activitatea chimică a genetică a metalelor şi a a metalelor şi a compuşilor lor. explicația ,
metalelor, răspîndirea lor compuşilor lor. algoritmizarea
în mediu
sub formă de substanţă
simplă /substanţe
compuse.
2.Să formuleze opinii
personale despre
importanţa metalelor şi
compuşilor lor.
29 15 Evaluare sumativă Evaluare sumativă ″ Metalele.″ 1 test scrisă
Starea gazoasă a substanțelor . Nemetalele și compușii lui 36 ore
30 1 1.Să explice noţiunile: Starea gazoasă a substanţelor. Starea gazoasă a substanțelor. 1 Conversația , Frontală
volum molar, condiţii Volumul molar al gazelor. explicația ,
normale, alotropie, Noţiunea de condiţii normale. demonstrația,
îngrăşăminte minerale. ciorchinele
31 2 2.Să caracterizeze Rezolvarea problemelor Rezolvarea problemelor : Determinarea 1 Problematizarea Scrisă
nemetalele: clorul, sulful, Determinarea volumul volumului gazului și cantității de conversația
azotul, fosforul, siliciul, gazului (c.n.) după cantitatea substanță a unui gaz. păianjen
carbonul conform de substanţă/masa.
algoritmului: poziţia în Determinarea cantităţii de
Sistemul periodic, structura substanţă/masei a unui gaz
atomului, valenţele şi (c.n.), cunoscînd volumul
gradele de oxidare posibile, gazului.
32 3 tipul legăturii chimice; Determinarea, în baza Rezolvarea problemelor : 1 Explicația, lucru scrisă
răspîndirea în mediu, ecuaţiei chimice, a cantităţii/ Determinarea cantității de substanță, cu postere ,
formele alotropice, rolul masei / volumului unei masei , volumul unei substanțe
biologic, proprietăţile fizice substanţe, cunoscînd cunoscînd cantitatea , masa , volumul
şi chimice, cantitatea /masa / volumul altei substanțe.
compoziţia celor mai altei substanţe participante.
33 4 importanţi compuşi, Caracteristica generală a Caracteristica generală a nemetalelor . 1 Explicația , Scrisă
utilizarea. nemetalelor conform conversația ,
3.Să compare nemetalele poziţiei în Sistemul periodic. demonstrația ,
unei perioade/ grupe ale Importanţa şi rolul ciorchine
Sistemului periodic după nemetalelor în viaţa omului.
34 5 structura Clorul. Element chimic şi Clorul. 1 Problematizarea Scrisă
atomului şi proprietăţile substanţă simplă, rolul conversația ,
nemetalice. biologic, răspîndirea în mediu, ciorchinele
4.Să diferenţieze proprietăţile fizice.
caracterul acido-bazic al Acţiunea asupra organismului
clorurii de hidrogen şi al uman. Proprietăţile chimice:
amoniacului prin ecuaţii interacţiunea cu metalele,
chimice. hidrogenul, apa.
35 6 5.Să determine volumul Clorura de hidrogen. Acidul Clorura de hidrogen. 1 Conversația , Frontală,
gazului în condiţii normale clorhidric: obţinerea, explicația , scrisă
după cantitatea/masa proprietăţile chimice(generale demonstrația,
substanţei şi ale acizilor). Utilizarea clorului ciorchinele
invers. şi compuşilor lui.
36 7 6.Să rezolve probleme Sulful. Element chimic şi Sulful. 1 Conversația Scrisă ,
de calcul pe baza ecuaţiilor substanţă simplă. Importanţa, problematizarea individuală
chimice utilizînd noţiunea rolul biologic, utilizarea. ciorchinele
de volumul molar al Răspîndirea în mediu, experimentul
gazelor. proprietăţile fizice şi chimice:
7.Să exemplifice rolul interacţiunea cu metalele şi
biologic al nemetalele (hidrogen,
nemetalelor, circuitul oxigen). Sulfura de hidrogen.
nemetalelor în mediu: Proprietăţile fizice,răspîndirea
oxigen, azot, carbon; în natură. Acţiunea fiziologică.
37 8 acţiunea fiziologică a Oxidul de sulf (IV). Obţinerea Oxidul de sulf(IV) . Oxidul de sulf (VI) . 1 Conversația , Scrisă
nemetalelor şi compuşilor din sulf, prin arderea sulfurii Acidul sulfuric . Cele mai explicația , Frontală ,
lor. de hidrogen, prin importante săruri ale acidului sulfuric, demonstrația, individuală
8.Să rezolve exerciţii şi descompunerea acidului utilizarea lor. ciorchinele
probleme teoretice şi sulfuros H2SO3 . Oxidul de sulf Problematizarea
experimentale în baza (VI). Obţinerea din oxid de ciorchinele,
proprietăţilor, obţinerii, sulf (IV). Oxizii sulfului: conversația
utilizării nemetalelor şi proprietăţile fizice şi chimice
compuşilor lor. (ca oxizi acizi). Oxizii sulfului –
9.Să elaboreze surse de poluare a aerului.
schema/planul Acidul sulfuric: utilizarea,
caracteristicii generale a obţinerea, proprietăţile
nemetalelor şi a fizice şi chimice generale.
compuşilor lor. Proprietăţile specifice ale
10. Să elucideze impactul acidului sulfuric concentrat:
nemetalelor şi a dizolvarea în apă, acţiunea
compuşilor lor asupra asupra substanţelor organice.
38 9- mediului. Rezolvarea problemelor. Rezolvarea problemelor. Determinarea 2 Conversația , Scrisă , în
- 10 11. Să estimeze Determinarea părţii de masă părţii de masă a substanţei dizolvate în explicația , grup
39 importanţa şi rolul a substanţei dizolvate în soluţie demonstrația,
nemetalelor şi a soluţie. ciorchinele,
compuşilor lor în viaţa experimentul
omului, importanţa problematizarea
40 11 îngrăşămintelor Evaluare Evaluare ″Nemetalele″ 1 Test scrisă
41 12 minerale . Azotul. Rolul biologic, Azotul . 1 Conversația , scrisă
12.Să investigheze importanţa. Element chimic, explicația ,
experimental proprietăţile substanţă simplă, răspîndirea demonstrația,
fizice ale unor îngrăşăminte în mediu, proprietăţile fizice, ciorchinele,
minerale. utilizarea. Obţinerea din aer. experimentul
13.Să identifice oxid de Proprietăţile chimice:
carbon (IV), ionii de interacţiunea cu oxigenul şi
clorură, sulfat, carbonat, hidrogenul.
42 13 amoniu. Amoniacul: compoziţia, Amoniacul . Rezolvarea ,
14.Să elaboreze rapoarte legătura chimică. Utilizarea. problematizarea
despre activitatea Acţiunea asupra organismului , algoritmizarea
experimentală conform uman. Proprietăţile fizice şi
algoritmului: obiectiv, mod chimice: interacţiunea cu apa,
de lucru, observaţii, acizii (HCl, HNO3, H2SO4).
interpretarea rezultatelor, Obţinerea amoniacului din
concluzii. azot, din săruri de amoniu.
15.Să utilizeze adecvat Identificarea amoniacului.
43 14 limbajul specific chimiei în Hidroxidul de amoniu – bază Hidroxid de amoniu . 1 Exercițiul , Scrisă
diverse situaţii de slabă. Proprietăţile fizice. rezolvarea ,
comunicare, în scris şi oral. Descompunerea. Utilizarea. problematizarea
16.Să ilustreze prin Săruri de amoniu: asalt de idei
ecuaţiile chimice lanţul proprietăţile fizice şi chimice
genetic: nemetal - oxid acid (interacţiunea cu baze
– acid – sare. alcaline, descompunerea la
17.Să compare oxizii încălzire). Utilizarea.
44 15 nemetalelor şi acizii Oxid de azot (II), obţinerea din Oxizii de azot . 1 Lucrare practică, Scrisă
conform algoritmului: azot, oxidarea în oxid de azot Nitrații . Circuitul azotului în natură. experimentul , scrisă
compoziţia, obţinerea, (IV). Oxizii de azot – agenţi observarea ,
proprietăţile fizice şi poluanţi ai aerului. Acidul concluzia,
chimice, azotic. Obţinerea din oxid de analiza
utilizarea. azot (IV), din nitrat de sodiu. Explicația
18.Să modeleze Proprietăţile fizice. Acţiunea demonstrația
proprietăţile chimice ale asupra organismului uman. asalt de idei
oxizilor acizi şi acizilor prin Proprietăţile chimice
ecuaţiile chimice (în forma generale ale acizilor (fără
moleculară şi ionică). interacţiunea cu metalele)
19.Să deducă obţinerea şi şi descompunerea la
proprietăţile chimice ale lumină/încălzire. Utilizarea.
oxizilor acizi şi acizilor pe Nitraţii. Nitraţii de sodiu,
baza seriei genetice. potasiu, calciu, amoniu,
20.Să argumenteze utilizarea lor. Circuitul
legătura genetică dintre azotului în natura.
45 16 clasele de compuşi Fosforul. Element chimic şi Fosforul. 1 Demonstrația frontală
anorganici în baza substanţă simplă, răspîndirea explicația
proprietăţilor lor chimice. în mediu, alotropia, algoritmizarea
21.Să propună situaţii de proprietăţile fizice.
utilizare a nemetalelor şi a Proprietăţile chimice
compuşilor lor. (arderea). Importanţa, rolul
22.Să prezinte cele mai biologic, utilizarea.
46 17 importante săruri în Oxidul de fosfor (V), Oxidul de fosfor (V). Acidul fosforic. 1 Demonstrația scrisă
corelare cu utilizarea lor. proprietăţile fizice şi chimice explicația
23.Să explice legătura generale. Acidul fosforic algoritmizarea
cauză-efect: nemetale - (ortofosforic): obţinerea, experimentul
oxizi acizi - acizi –ploi acide proprietăţile chimice.
47 18 – protecţia mediului şi Sărurile acidului fosforic, rolul Sarurile acidului fosforic. 1 Algoritmizarea scrisă
sănătatea. biologic, utilizarea lor în exercițiul
24.Să utilizeze diverse calitate de îngrăşăminte explicația
surse didactice pentru minerale.
48 19 elaborarea şi prezentarea Siliciul. Element chimic şi Siliciul 1 Explicația Frontală
unei lucrări substanţă simplă: răspîndirea Sticla . Ceramica. Cimentul. 1 demonstrația individuală
creative. în mediu, proprietăţile fizice, Asalt de idei , scrisă
25.Să formuleze opinii utilizarea. Interacţiunea cu algoritmizarea
personale despre oxigenul. Oxidul de siliciu: problematizarea
importanţa nemetalelor şi proprietăţile fizice,
compuşilor lor. interacţiunea cu oxizii bazici,
descompunerea. bazele alcaline, carbonaţii.
natura. Acidul silicic, obţinerea,
descompunerea.
Utilizarea silicaţilor. Sticla.
Ceramica. Cimentul.
49 20 Carbonul - element chimic şi Carbonul . 1 Asalt de idei , scrisă
substanţă simplă: răspîndirea algoritmizarea
în mediu, alotropia, problematizarea
proprietăţile fizice,
importanţa, rolul biologic şi
utilizarea. Noţiunea de
adsorbţie (cărbune activat).
Interacţiunea cu oxigenul,
hidrogenul, metalele (calciu,
aluminiu), oxizii metalelor
/reducerea (CuO, Fe2O3).
50 21 Oxidul de carbon (II). Oxidul de carbon (II).Oxidul de carbon 1 Experimentul scrisă
Obţinerea. Proprietăţile (IV) explicațiua
fizice. Oxidarea în oxid de demonstrația
carbon (IV), proprietăţile
reducătoare (CuO, Fe2O3).
Caracterul nociv, acţiunea
asupra organismului uman.
Evitarea formării CO în
procesul de ardere. Oxidul de
carbon (IV). Obţinerea
prin arderea carbonului,
metanului; din carbonaţi.
Proprietăţile fizice şi chimice
generale. Identificarea.
Utilizarea.
51 22 Acidul carbonic, sărurile lui Acidul carbonic , sărurile lui. 1 Explicația frontală
(carbonaţi, hidrocarbonaţi de demonstrația
calciu, sodiu). Răspîndirea în observația
natură. Reacţii de algoritmizarea
descompunere. Reacţia descrierea
sărurilor cu acizii. Circuitul
carbonului în natura.
52 23 Lucrarea practică nr. 3. Lucrarea practică nr. 3. Rezolvarea 1 Experimentul scrisă
Rezolvarea problemelor problemelor experimentale la tema graficul T
experimentale la tema „Nemetalele” diagrama Wien
„Nemetalele” conversația
descoperirea

53 24 Evaluare sumativă. Evaluare sumativă ″ Nemetalele″ 1 test scrisă

Compușii organici ai carbonului


54 25 1.Să explice noţiunea de Substanţe organice: Hidrocarburile 1 Conversația scrisă
substanţă organică, compoziţia, importanţa şi problematizarea
deosebirile dintre utilizarea lor. Deosebirile
substanţele organice şi dintre substanţele organice
anorganice. şi anorganice, dintre chimia
2.Să descrie compoziţia, anorganică şi organică.
proprietăţile fizice, rolul şi Metan, etan, propan, butan,
importanţa acetilenă: compoziţia
substanţelororganice: (formula moleculară),
metan, etan, propan, proprietăţile fizice, reacţia de
butan, etanol, metanol, ardere şi utilizarea ei.
55 26 Regulile de securitate la Compușii organici cu oxigen. 1 Investigația frontală
acid acetic, substanţe utilizarea gazului natural şi experimentul
organice cuimportanţa gazului din butelii. Influenţa demonstrația
biologică, polietilenă. produşilor de ardere asupra conversația
3. Să coreleze domeniile mediului, efectul de seră. asalt de idei
de utilizare ale Metanolul şi etanolul: lucru în grup
substanţelor organice compoziţia, proprietăţile
studiate cu proprietăţile fizice, acţiunea asupra
lor. organismului, adoptarea
4.Să elucideze impactul modului sănătos de viaţă.
substanţelor organice şi a Reacţia de ardere a
produşilor lor de ardere etanolului
56 27 asupra Rerolvarea problemelor. Rezolvarea problemelor. 1 Algoritmizarea scrisă
omului, sănătăţii lui şi problematizarea
57 28 mediului 5.Să modeleze Polietilena: proprietăţi fizice Compușii organici cu oxigen.Polietilena. 1 Explicația Frontală
reacţiile de ardere a şi utilizare,protecţia mediului asalt de idei
metanului, etanului de deşeuri. Acidul acetic: algoritmizarea
(componenţi ai gazului compoziţia, proprietăţile lucru cu postere
natural); propanului, fizice, fiziologice, ciorchinele Ș-V-Î
butanului (componenţi ai interacţiunea cu bazele, descoperirea
gazului din butelii); sărurile acidului carbonic, dirijată
acetilenei (sudarea şi utilizarea cotidiană
58 29 tăierea metalelor), Acidul acetic: compoziţia, Acidul acetic. 1 Explicația Frontală
etanolului; proprietăţile proprietăţile fizice, asalt de idei
generale ale acidului acetic fiziologice, interacţiunea cu algoritmizarea
în comparare cu bazele, sărurile acidului lucru cu postere
acidul clorhidric, prin carbonic,utilizarea cotidiană. ciorchinele Ș-V-Î
59 30 ecuaţii chimice. Substanţe organice cu Grăsimile.Hidrații de carbon. 1 Explicația Frontală
5.Să stabilească legătura importanţă biologică: asalt de idei
dintre reacţia de ardere a grăsimi , hidraţi de carbon algoritmizarea
alcoolului etilic şi (glucoză, zaharoză, amidon, lucru cu postere
posibilitatea de utilizare în celuloză), aminoacizi, ciorchinele Ș-V-Î
calitate de combustibil. proteine: răspîndirea în descoperirea
6.Să estimeze importanţa natură, rolul lor biologic (ca dirijată
procesului de fotosinteză, componente ale produselor
rolul vitaminelor, alimentare). Importanţa
medicamentelor pentru procesului de fotosinteză.
60 31 sănătatea omului. Produsele chimice de uz Medicamentele.Vitaminele.Produsele 1 Explicația Frontală
casnic şi de igienă personala chimice de uz casnic. povestirea
7. Să manifeste (săpun, detergenţi, agenţi de
responsabilitate şi grijă curăţare, pastă de dinţi,
faţă de protecţia mediului parfumuri); medicamente,
şi a sănătăţii în utilizarea vitamine. Măsuri de utilizare
produselor chimice de uz inofensivă.
61 32 casnic şi de igienă Evaluare sumativă Evaluare sumativă :Compușii organici. 1 test scrisă
personala.
8. Să formuleze reguli de
utilizare inofensivă a
gazului natural, gazului din
butelii, etanolului, acidului
acetic în baza
proprietăţilor lor.
Chimia pentru mediu . Importanța substanțelor pentru viața omului.5ore
62 1 1.Să descrie principalele Chimia în activitatea Chimia în activitatea cotidiană. 1 Lucru cu postere Frontală
surse de poluare a cotidiană.
63 2 mediului şi măsurile de Chimia pentru protecţia Chimia pentru protecţia mediului. 1 Lucru cu postere Frontală
protecţie. mediului.
2.Să exemplifice
importanţa substanţelor
64 3 chimice în viaţa omului. Chimia şi sănătatea. Chimia şi sănătatea. Asigurarea 1 Lucru cu postere Frontală
3.Să utilizeze diverse surse Asigurarea securităţii securităţii
didactice pentru personale şi sociale personale şi sociale
65 4 elaborarea şi prezentarea Realizările savanţilor Realizările savanţilor chimişti din 1 Comunicări Frontală
unui proiect ecologic. chimişti din Republica Moldova.
4.Să argumenteze Republica Moldova.
66 5 avantajele pe care le oferă Evaluare finală Evaluare finală 1 colocviul scrisă
chimia în soluţionarea
problemelor de mediu şi
pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii.