Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Chișinău


Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2020 Data________________2020
Director_________/ Frunze Elena / Director- adjunct pe educație
____________/Popescu Tatiana

Proiectarea didactică de lungă durată la


Chimie
pentru clasa a VIII- a

Anul de studii 2020-2021


Profesor:Russoi Aliona

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2019.

Discutat la ședința comisiei metodice


a profesorilor ciclului gimnazial
Pr./v Nr_____,de la__________2020
Șeful comisiei Russoi A._____________/
Repartizarea orientativă a orelor în anul de studii 2020-2021

(cu adaptări curriculare)

Unități de învățare Nr de ore conform Curriculumui Național 2019 Nr de ore Numărul de ore
pentru
pentru conținuturile clasei a VIII
consolidarea
cunoștințelor a,urmare a adaptărilor curriculare
din clasa a
VII(martie-mai)

Nr. ore Predare- Lucrări Evaluări Nr. Pred Lucrări Evaluări


învățare practice sumative ore are – practice sumative
învăț
are

Substanța - componenta 9 8 1 9 8 1
chimică a materiei

Reacții chimice 10 9 1 1 9 8 1

Oxigenul. Hidrogenul 10 9 1 10 9 1

Clasele de compuși anorganici 20 18 1 1 20 18 1 1

Apa și soluțiile 11 9 1 1 11 9 1 1

Produsele chimice și calitatea 5 5 2 3 3


vieții

Ore la discreția cadrului 3 3


didactic

68 58 2 5 6

Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Resurse WEB
ore Activități de învățare Produs
Consolidarea cunoștințelor din chimie clasa a VII – 7ORE
1 21Caracterizarea elementelor Structura atomului Completarea fișelor de Fișă de
chimice cu numerele atomice 1- caracterizare a caracterizare a
20 în baza algoritmului: a) elementelor chimice (1- elementului chimic
poziția în Sistemul Periodic 20) conform algoritmului completată
(denumirea, simbolul chimic, Joc didactic
numărul atomic, masa atomică ,, Ghiozdanul
relativă, perioada, grupa, elementului,, Joc didactic
subgrupa, caracterul metalic sau
realizat
nemetalic); b) structura atomului
(sarcina nucleului, numărul de
2 Legătura chimică Identificarea tipului de Exerciții rezolvate
protoni, neutroni, electroni,
repartizarea electronilor pe legătură chimică după
straturi); c) valența superioară, formula chimică a
valența inferioa1 Operarea, în substanței
diferite situații de comunicare, Determinarea sarcinii
cu noțiunile ce se referă la: ionului după formula
moleculă, formula chimică, chimică a compușilor
masa moleculară relativă, binary
legătura chimică, ion. Experiența de laboartor Modelele
2 Alcătuirea formulelor nr.4 construite ale
chimice și modelelor ,, Construirea modelelor moleculelor unor
moleculelor unor compuși bilă-ax ale moleculelor de substanțe simple și
binari în baza valenței. hydrogen, oxygen, azot, compuse
clor, apă, clorură de
3.Determinarea tipului de
hidrogen,,
legătură chimică, valențelor
elementelor chimice, masei
3 Alcătuirea formulelor pe baza Alcătuirea formulelor Exercițiu rezolvat
moleculare relative în baza valențelor chimice ale compușilor
formulei chimice.
binari după valență și
4 Reprezentarea compoziției determinarea valenței
unor substanțe cu legătură după formula chimică
4 covalentă prin formule Alcătuirea formulelor pe baza Alcătuirea formulelor Exercițiu rezolvat
electronice și modele bilă-ax. sarcinii ionului chimice ale compușilor
binari după valență și
Operarea, în diferite situații de determinarea valenței
comunicare, cu noțiunile ce se după formula chimică
5 referă la: substanțe pure, Substanțe pure și amestecuri Descrierea amestecurilor Fișă de descriere a
amestecuri, soluții, metodele omogene și eterogene amestecului
de separare a amestecurilor. întîlnite în viața cotidiană omogen/eterogen
după algoritm.
Corelarea compoziției
amesticurilor omogene și
eterogene cu metodele de
separare a substanțelor Fișă de corelare
Elaborarea schemelor de completată
separare a amesticurilor din
diferite substanțe;
Exemplificarea aplicării
metodelor de separare a
substanțelor din amesticurile Schemă de
întâlnite în viața cotidiană: separare
purificarea apei,aerului, elaborate;
separarea metalelor din
deșeuri, prelucrarea
petrolului, extragerea și
purificarea zahărului;
Exemple analizate
Formularea unor întrebări
cauză/efect privind
metodele de separare a
substanțelor din amestecuri

Răspunsuri
formulate

6 Apa . Aerul Descrierea compoziției Fișă de descriere


aerului; completată;
Formularea întrebărilor Răspunsuri
cauză/efect privind formulate;
caracteristicile aerului;
7 Evaluare inițială 1 Test de evaluare inițială Test rezolvat și
analizat
Exerciții de
recuperare și
dezvoltare
I. II. Substanța- componenta chimică a materiei-9 ore
8 1.1. Operarea, în diferite situații Substanțe simple și 1 Instructaj: Respectarea Fișa de instructaj https://www.youtube.com
de comunicare, utilizînd noțiunile: compuse. regulilor de securitate în semnată /watch?v=jjoiOGH04Rg
substanță simplă și compusă; Regulile de securitate în laboratorul școlar de
oxid, acid, bază, sare; cantitate de laboartorul de chimie. chimie.
substanță, mol, masă molară;
9 Experiența de laborator nr.1 1 A1 Exerciții de descriere a Pașaportul
1.2. Aplicarea noțiunilor de
valență a elementelor chimice, de Descrierea unor mostre de mostrelor de substanțe; substanței elaborat
sarcină a ionilor pentru alcătuirea substanțe simple și compuse A2 Joc didactic: ,, Joc realizat
formulelor chimice ale Substanța din cutia
substanțelor compuse; neagră,,
1.3. Rezolvarea problemelor de
10 calcul în baza formulelor chimice, Formulele chimice și 1 A1 Citirea formulelor Exerciții rezolvate
utilizând noțiunile: cantitatea de denumirile substanțelor chimice, comentarea
substanță, masă molară; simple. compoziției calitative și
1.4. Cercetarea experimentală a Caracteristicile cantitative cantitative a substanței în
mostrelor de substanțe simple și și calitative ale substanței. baza formulei chimice.
compuse; a corelației dintre masa
A2 Calcularea masei
substanțelor și cantitatea de
substanță. molare în baza firmulei
chimice.
11 Formule chimice ale 1 A1 Citirea formulelor Exerciții rezolvate
substanțelor compuse/ chimice, comentarea
compușilor chimici în baza compoziției calitative și
valenței, sarcinii ionilor. cantitative a substanței în
Caracteristicile cantitative baza formulei chimice.
și calitative ale substanței A2 Calcularea masei
ale substanței. molare în baza firmulei
chimice.
12 Substanțe simple și 1 A1 Alcătuirea formulelor Exerciții rezolvate
compuse din jurul nostru. chimice ale oxizilor în
Noțiuni de oxizi, acizi, baze, baza valenței, utilizând
săruri tabelul SP.
A2 Elaborarea formulelor
chimice a acizilor, bazelor
și sărurilor în baza sarcinii
ionilor, utilizând Tabelul
Solubilității
13 Calcule în baza formulei 1 Elaborarea algoritmului de Algoritm de
chimice: corelația dintre rezolvare a unei probleme de rezolvare elaborat
cantitatea de substanță și calcul. Experiența
masa substanței Experiența de laborator nr.2 realizată
Calcularea masei/ Concluzii
cântărirea, măsurarea formulate în baza
probei ce corespunde observațiilor
unui număr anumit de Raport de activitate
moli de apă, carbonat de experimentală
calciu, zahăr; elaborat
14 Rezolvarea problemelor : 1 A1Rezolvarea problemelor Probleme de calcul
Determinarea masei de calcul de determinare a rezolvate
substanței în baza cantității masei substanței în baza
de substanță. cantității de substanță

15 Rezolvarea problemelor : 1 A1Rezolvarea problemelor Probleme de calcul


Determinarea cantătății de de calcul de determinare a rezolvate
substanță în baza masei cantității de substanță în
substanței. baza masei substanței

15 Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test rezolvat

III. III.Reacții chimice- 9ore

16 Reacții chimice- procese de 1 A1 Formularea Întrebări cauzale


2.1. Operarea noțiunilor ce se transformare a întrebărilor cauzale, formulate/
referă la: ecuația chimică, substanțelor. Semnele enunțurilor argumentate răspunsuri
reacția chimică, tipurile de reacțiilor chimice. formulate
reacții chimice, în diferite A2 Elaborarea planului
situații de comunicare; pentru proiectul nr.1
2.2. Exemplificarea proceselor Reacțiile chimice în
chimice observate în lumea lumea înconjurătoare
17 înconjurătoare în corelare cu Legea conservării masei 1 A1Exerciții de stabilire a Exerciții rezolvate
semnele reacțiilor chimice; substanțelor. Ecuații coeficienților în ecuații Fișe completate
2.3. Diferențierea reacțiilor chimice. chimice. (fișe de activitate
chimice de variate tipuri în îndependentă)
baza ecuațiilor chimice;
18 2.4. Aplicarea Legii Stabilirea coeficienților în 1
conservării masei substanțelor ecuații chimice. Citirea
pentru stabilirea coeficienților ecuațiilor chimice
19 în ecuațiile chimice; Aplicații la tema: Stabilirea 1 A1 Exerciții de stabilire a Exerciții rezolvate
2.5.Rezolvarea problemelor în coeficienților în ecuații coeficienților în ecuații
baza ecuației chimice, utilizând chimice. Citirea ecuațiilor chimice
noțiunea de cantitate de chimice . Exerciții de
substanță; dezvoltare
20 2.6. Elaborarea și prezentarea Tipuri de reacții chimice: 1 A1 Exerciții de identificare Exerciții rezolvate https://learningapps.org
unui proiect creativ referitor la de combinare, de a tipurilor de reacții Fișe de activitate /display?
utilizarea și importanța descompunere. Noțiuni de chimice în baza schemelor completate v=p6rhb4g7216
reacțiilor chimice. reacții de substituție, reacții și ecuațiilor chimice. Joc didactic realizat
de schimb; A2 Jocul didactic Activitate
,, Deducem tipul de reacții experimentală
chimice,, realizată conform
A3 Experiența de instrucțiunilor
laborator nr.3 Raport de activitate
Investigarea reacțiilor de experimentală
combinare și de elaborat
descompunere,
identificarea semnelor
acestor reacții.
21 Calcule în baza ecuațiilor : 1 A1 Elaborarea Probleme rezovate
Calcule în baza ecuațiilor algoritmului de rezovare a după algoritm
chimice: determinarea problemelor de calcul de
cantității de substanță a determinare a cantității de
unui reactant/ produs de substanță a unui reactant/
reacție cunoscând cantitatea produs de reacție.
de substanță a unui produs
de reacție/reactant
22 Aplicații la tema: 1 A1 Aplicarea algoritmului Probleme rezovate
Calcule în baza ecuațiilor de rezovare a problemelor după algoritm
chimice: determinarea de calcul de determinare a
cantității de substanță a cantității de substanță a
unui reactant/ produs de unui reactant/ produs de
reacție cunoscând cantitatea reacție
de substanță a unui produs
de reacție/reactant
23 Prezentarea proiectului nr. 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
1: și evaluarea lui după prezentat
Reacțiile chimice în lumea criterii de evaluare
înconjurătoare.
24 Evaluare sumativă 1 Realizarea testului de Test rezolvat
evaluare
IV. IV.Oxigenul.Hidrogenul-10 ore

25 3.1. Operarea noțiunilor ce se Oxigenul. hidrogenul ca 1 A1Elaborarea hărții Hartă conceptuală https://www.youtube.c
referă la oxigen, hidrogen; elemente chimice. conceptuale ,, Oxigen,, elaborată om/watch?
reacții de ardere, oxidare, Răspândirea în natură. și ,,Hidrogen,, Întrebări cauzale v=ZnNhg0JdcG8
reducere, substituție, în diferite Caracteristica generală A2Elaborarea întrebărilor elaborată și
situații de comunicare; conform poziției în Tabelul cauzale, enunțurilor completate cu
3.2. Caracterizarea Sistemului Periodic. argumentate ce vizează răspunsuri
elementelor chimice oxigen, utilizarea și identificarea argumentate
hidrogen conform poziției în O2 și H2 Fișă de
Tabelul Periodic; A 3 Completarea fișei de caracterizare a
3.3. Elaborarea și aplicarea caracterizare a oxigenului elementelor după
algoritmului de caracterizare a și hidrogenului după poziția în SP
unei substanțe chimice prin poziția în SP. completată
26 exemplul oxigenului, Oxigenul ca substanțe 1 A1Completarea fișei de Fișă de
hidrogenului (compoziția, simple . Proprietățile fizice, caracterizare a oxigenului caracterizare
structura, obținerea, obținerea oxigenului din ca element chimic și ca completată
proprietățile fizice și chimice, peroxid de hidrogen, apă, în substanță simplă conform
identificarea, utilizarea, urma procesului de algoritmului
importanța); fotosinteză; Reacția de A2 Alcătuirea ecuațiilor
3.4. Modelarea proprietăților substituție. Identificarea reacțiilor chimice de Ecuațiile reacțiilor
chimice și a metodelor de oxigenului. obținere a oxigenului alcătuite și egalate
obținere ale oxigenului și A3 Experiența de
hidrogenului prin ecuații laborator nr.4. Activitate
chimice; Obținerea oxigenului prin experimentală
3.5. Investigarea experimentală descompunerea realizată cu
a obținerii și a proprietăților peroxidului de hidrogen, concluzii formulate
oxigenului și hidrogenului, captarea și identificarea în baza
respectând regulile de lui. observațiilor.
securitate; 3.6. Rezolvarea Raport de activitate
problemelor în baza ecuațiilor experimentală
chimice prin transpunerea elaborat
27 algoritmilor de determinare a Proprietățile chimice ale 1 A1 Alcătuirea schemei Schema cognitivă
cantității de substanță pentru oxigenului. Reacția cu cognitive: Proprietățile alcătuită și
stabilirea masei substanței; metalele ( Ca, Mg, Al, chimice a oxigenului ; analizată
3.7. Formularea concluziilor Zn,Fe, Cu ) și nemetalele A2 Alcătuirea ecuațiilor
despre importanța oxigenului, ( H,S,P,N,C ), arderea reacțiilor chimice ce Ecuațiile reacților
hidrogenului și compușilor lor; completă și incompletă , cu caracterizează proprietățile alcătuite și egalate
metanul chimice a oxigenului
A3 Rezolvarea
problemelor de calcul de Probleme de calcul
determinare a masei unei rezolvate după
substanțe în baza ecuațiilor algoritm
chimice, cunoscând
cantitatea de substanță a
altei substanțe,,
28 Ozonul- formă alotropică a 1 A1 Realizarea Diagramei Diagrama Venn
oxigenului, rolul biologic. Venn ,, Oxigen-Ozon,, realizată
Protecția stratului de ozon A2 Studiu de caz:
al Pământului ,, Ozonul protectorul Studiu de caz
Terrei,, analizat
29 Oxizii-produși ai reacției de 1 A1 Jocul didactic ,, Joc didactic realizat
oxidare. Noțiuni de reacții Domino chimic,, de
de ardere. Asigurarea corelare a denumirilor
securității în cazul utilizării oxizilor cu formulele
proceselor de ardere. corespunzătoare
A2 Experiența de Activitate
laborator nr.5 experimentală
Cercetarea și descrierea realizată
mostrelor de diferiți oxizi. Raport de activitate
A3 Rezolvarea experimentală
problemelor de calcul de elaborat
determinare a masei unei
substanțe în baza ecuațiilor Probleme de calcul
chimice, cunoscând rezolvate după
cantitatea de substanță a algoritm
altei substanțe,,

30 Hidrogenul ca substanță 1 A1Completarea fișei de Fișă de


simplă.Proprietățile fizice. caracterizare a caracterizare
Obținerea hidrogenului din hidrogenului ca element completată
metan, apă, acid clorhidric, chimic și ca substanță
sulfuric cu Mg,Zn,Al. simplă conform
Reacția de substituție. algoritmului.
Identificarea hidrogenului. A2 Alcătuirea ecuațiilor
reacțiilor chimice de Ecuațiile reacțiilor
obținere a hidrogenului. alcătuite și egalate
A3 Experiența de
laborator nr.6 Activitate
Obținerea hidrogenului experimentală
prin interacțiunea realizată cu
metalelor cu acizii, concluzii formulate
captarea și identificarea în baza
lui. observațiilor.
Raport de activitate
experimentală
elaborat

31 Proprietățile chimice ale 1 A1 Alcătuirea schemei Schema cognitivă


hidrogenului: reacția cu cognitive: Proprietățile alcătuită și
nemetalele ( O,S,Cl,C, N) ; chimice a hidrogenului ; analizată
cu oxizii metalelor ( reacția A2 Alcătuirea ecuațiilor
de reducere). reacțiilor chimice ce Ecuațiile reacților
caracterizează proprietățile alcătuite și egalate
chimice a hidrogenului.
A3 Rezolvarea
problemelor de calcul de
determinare a masei unei Probleme de calcul
substanțe în baza ecuațiilor rezolvate după
chimice, cunoscând algoritm
cantitatea de substanță a
altei substanțe,,
32 Oxigenul și hidrogenul și 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat
compușii lor – utilizarea și oxigenului și hidrogenului
influiența asupra calității și a compușilor lor,,
vieții.
33 Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții realizate
Unitatea de conținut: de generalizare a și analizate
Oxigenul și hidrogenul. cunoștințelor la UC 3
34 Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test de evaluare
realizat

V. V.Clasele de compuși anorganici- 20 ore


35 4.1. Operarea noțiunilor ce se Clasificarea substanțelor 1 A1Completarea schemei Schemă
referă la: clasele de compuși anorganice în baza de clasificare a completată
anorganici (oxizi, acizi, baze, compoziției și solubilității. substanțelor anorganice în
săruri); legătura genetică; baza compoziției și
indicatori, scală pH, mediu solubilității
(acid, bazic, neutru); reacția de A2 Completarea Portofoliu
schimb, în diferite situații de portofoliului ,, Substanțe completat
comunicare; 4.2. Corelarea anorganice în viața
compoziției substanței cu omului,,
36 denumirea, clasa de compuși, Noțiuni generale despre 1 A1 Formularea Întrebări cauzale
utilizarea, importanța, acțiunea seriile genetice ale metalelor întrebărilor cauzale, formulate/
asupra organismului uman; și nemetalelor; seria enunțurilor argumentate răspunsuri
4.3. Caracterizarea oxizilor, activității metalelor. formulate
37 bazelor, acizilor, sărurilor Acizii. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
conform algoritmului; clasificarea, denumirile formulelor acizilor dintr- Joc didactic
4.4. Modelarea proprietăților acizilor (clorhidric, un șir de substanțe propuse realizat
chimice și a metodelor de sulfhidric, sulfuros, sulfuric, A2 Corelarea denumirilor Activitate
obținere ale oxizilor, acizilor, azotic, fosforic, carbonic, și formulelor acizilor experimentală
bazelor, sărurilor prin ecuații silicic). ( Jocul didactic,, Unde e realizată cu
chimice; valiza mea?,,) concluzii
4.5. Investigarea experimentală A3 Experiența de formulate
a proprietăților chimice ale laborator nr.7a
oxizilor, acizilor, bazelor, Identificarea acizilor cu
sărurilor, respectând regulile de ajutorul indicatorilor
38 securitate; Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de
4.6. Rezolvarea problemelor în generale ale acizilor caracterizare a
baza ecuațiilor chimice ( reacția de schimb ), proprietăților chimice a
utilizând noțiunile masă și obținerea acizilor. acizilor/ completarea
cantitate de substanță; schemelor lacunare a
4.7. Elaborarea și prezentarea reacțiilor.
unui proiect creativ referitor la A2 Experiența de
utilizarea și importanța laboartor nr.8
oxizilor, acizilor, bazelor, Proprietățile generale ale
sărurilor; acizilor.
39 4.8. Formularea concluziilor Rezolvarea problemelor: 1 A1 Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat
despre beneficiile oxizilor, Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
acizilor, bazelor, sărurilor. substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
40 Bazele. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
clasificarea, denumirile. formulelor bazelor dintr- Joc didactic
un șir de substanțe realizat
propuse. Activitate
A2 Corelarea denumirilor experimentală
și formulelor acizilor realizată cu
( Jocul didactic,, Găsește concluzii
intrusul,,) formulate
A3 Experiența de
laborator 7b
Identificarea bazelor cu
ajutorul indicatorilor

41 Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate


generale și obținerea caracterizare a Activitate
bazelor. proprietăților chimice a experimentală
bazelor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor. formulate
A2 Experiența de
laborator nr.9
Proprietățile generale ale
bazelor.
42 Rezolvarea problemelor: 1 A1 Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat
Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
43 Evaluare formativă: Acizii 1 Test de evaluare Test de evaluare
și bazele formativă rezolvat
44 Oxizii. Compoziția. 1 A1 Completarea tabelului Tabel completat
Clasificarea oxizilor ( oxizi ,, Oxizi de metale și
bazici și oxizi acizi), nemetale,,
denumirile. A2
45 Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate
generale ale caracterizare a Activitate
oxizilor.Obținerea proprietăților chimice a experimentală
oxizilor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor formulate
A2 Experinența de
laborator nr.10
Proprietățile chimice
generale ale oxizilor
( CaO cu apa, CuO cu
acid sulfuric/clorhidric)
46 Sărurile. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
clasificarea ( solubile și formulelor sărurilor dintr- Joc didactic
insolubile ), denumirea. un șir de substanțe realizat
propuse.
A2 Corelarea denumirilor
și formulelor acizilor
( Jocul didactic,, Hotelul
chimiștilor,)

47 Proprietățile generale ale 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate


sărurilor. caracterizare a Activitate
proprietăților chimice a experimentală
sărurilor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor formulate
A2 Experiența de
laborator nr.10
Proprietățile generale ale
sărurilor.

48 Rezolvarea problemelor: 1 A1Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat


Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
49 Evaluare formativă: Oxizii 1 Test de evaluare sumativă Test de evaluare
și sărurile rezolvat
50 Legăturile genetice între 1 A1Elaborarea schemelor Scheme de
clasele de compuși de transformări chimice și transformări
anorganici. analiza acestora. chimice
elaborate/completat
e/realizate
51 Lucrarea practică nr.1 1 A1 Realizarea lucrării Lucrare practică
Legătura reciprocă între practice conform realizată conform
principalele clase de instrucțiunii instrucțiunii;
compuși anorganici. Raport de activitate
practică elaborat;
52 Acizi, baze, oxizi, săruri- 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat https://manuale.edu.ro/
utilizarea și influiența acizilor, bazelor,oxizilor și Fișă de laborator manuale/Clasa%20a
asupra calității vieții și sărurilor,, completată și %20VII-
mediului. A2 Completarea fişei de analizată a/Chimie/U0MgSU5UV
Generalizarea laborator Prepararea unui Întrebări cauzale UlURVhUIFNS/A818.pdf
cunoștințelor: Unitatea de indicator natural din formulate/
conținut: Clasele de varză roșie Evidențierea răspunsuri
compuși anorganici. proprietăților de indicator formulate
acido-bazic ale acestuia Exerciții rezolvate
A3 Formularea întrebărilor Fișe de activitate
cauzale, enunțurilor independentă și de
argumentate utilizând grup completate
noțiunile studiate în UC4
A1 Realizarea exercițiilor
de generalizare a
cunoștințelor la UC 4

53 Prezentarea proiectului nr.2 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și Prezentarea


Top 10 substanțe din viața și evaluarea lui după prezentat proiectului nr.2
anorganice mea. criterii de evaluare Top 10 substanțe din
viața anorganice
mea.

54 Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test rezolvat


VI. VIApa și soluțiile- 11 ore

55 Apa- compus cu importanță 1 A1Completarea fișei de Fișă completată


5.1. Operarea noțiunilor ce se vitală.Răspândirea în caracterizare a
referă la: soluții, partea de natură. Proprietățile fizice. proprietăților fizice a apei.
masă a substanței dizolvate; Rolul biologic A2
56 apa potabilă în diferite situații Proprietățile chimice a apei: 1 A1Completarea fișei de Fișă completată
de comunicare; 5.2. descompunerea, caracterizare a
Caracterizarea compoziției, interacțiunea cu metalele proprietăților chimice a Scheme lacunare
structurii, proprietăților fizice (Na,K,Ca, Fe ), cu oxizii apei completate
și chimice, utilizării și rolului bazici și oxizii acizi. A2 Completarea
apei/ soluțiilor în viața de zi cu schemelor lacunare a
zi; reacțiilor
57 5.3. Investigarea experimentală Apa ca solvent. 1 A1 Formularea întrebărilor Întrebări cauzale https://manuale.edu.ro/
a proprietăților apei, respectând Dizolvarea.Soluțiile cauzale, enunțurilor
formulate/ manuale/Clasa%20a
regulile de securitate; argumentate răspunsuri %20VII-
5.4. Rezolvarea problemelor de A2 Activitate experimentalăformulate a/Chimie/U0MgSU5UV
calcul în baza corelațiilor în echipă - Studierea Activitate UlURVhUIFNS/A818.pdf
dintre partea de masă a factorilor ce influențează experimentală
substanței dizolvate, masa dizolvarea realizată
substanței dizolvate și masa
soluției;
58 5.5. Prepararea soluției cu o Compoziția soluțiilor. 1 A1 Formularea Întrebări cauzale https://manuale.edu.ro/
anumita parte de masă a Partea de masă a substanței întrebărilor cauzale, formulate/ manuale/Clasa%20a
substanței dizolvate; dizolvate în soluție. enunțurilor argumentate răspunsuri %20VII-
5.6. Argumentarea cerințelor formulate a/Chimie/U0MgSU5UV
față de apa potabilă, calitatea, UlURVhUIFNS/A818.pdf
59 purificarea și protecția ei; Rezolvarea problemelor: 1 A1Elaborarea algoritmului Algoritm elaborat https://manuale.edu.ro/
5.7. Elaborarea și prezentarea Determinarea părții de de rezolvare a problemelor și aplicat. manuale/Clasa%20a
unui proiect creativ referitor la masă a substanței dizolvate de determinare a părții de Probleme rezolvate %20VII-
importanța apei/soluțiilor. în soluție. masă a substanței dizolvate a/Chimie/U0MgSU5UV
în soluție. UlURVhUIFNS/A818.pdf
60 Rezolvarea problemelor: 1 A1Elaborarea algoritmului Algoritm elaborat https://manuale.edu.ro/
Determinarea masei de rezolvare a problemelor și aplicat. manuale/Clasa%20a
substanței/volumului apei de determinare a masei Probleme rezolvate %20VII-
pentru prepararea soluțiilor substanței/volumului apei a/Chimie/U0MgSU5UV
cu o anumită parte de masă pentru prepararea soluțiilor UlURVhUIFNS/A818.pdf
de substanță dizolvată. cu o anumită parte de masă
de substanță dizolvată.
61 Rolul vital și importanța 1 A1 Completarea tabelului– Tabel completat https://www.youtube
soluțiilor în viața zilnică. Componentele unor soluții Fișă completată .com/watch?
Apa potabilă. Calitatea apei uzuale (Ser fiziologic, oțet, v=mZ1pdgUt3jw&t=
potabile în RM. Sursele de siropapă carbogazoasă,spirt 314s
poluare a apei. Purificarea medicinal) /Educație online/
A1Completarea fișei de
apei
descriere a tipurilor de apă,
surselor de poluare,
Joc realizat https://www.youtube
cerințelor față de apa .com/watch?
potabilă. v=i8rVWQuodBc
A2 Jocul ( etapele de epurare
didactic ,, a apei)
Floricica Aqua,,
( caracteristicile apei
potabile și apei distilate )

62 Lucrare practică nr.2 1 A1 Realizarea lucrării Lucrare practică


Prepararea soluției de practice conform realizată conform
clorură de sodiu cu o instrucțiunii instrucțiunii;
anumită parte de masă a Raport de activitate
substanței dizolvate. practică elaborat;

63 Prezentarea proiectului nr.3 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și


Apa – miracolul vieții. și evaluarea lui după prezentat
criterii de evaluare
64 Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții rezolvate
Unitatea de conținut: Apa și de generalizare a Fișe de activitate
soluțiile. cunoștințelor la UC 5 independentă și de
grup completate
65 Evaluarea sumativă 1 Test de evaluare Test de evaluare
realizat și
analizat.
Exercții de
recuperare și
dezvoltare.
VII. VII Produsele chimice și calitatea vieții - 3 ore
66 6.1. Operarea noțiunilor ce se Produsele chimice și 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat
referă la produsele chimice și utilizarea lor inofensivă în produselor chimice,,
utilizarea lor,în diferite situații viața de zi cu zi, impactul A2Studierea pictogramelor Pictograme
de comunicare; lor asupra calității vieții. produselor chimice analizate și
6.2. Rezolvarea problemelor Pictogramele produselor identificate pe
despre selectarea și utilizarea chimice.
67 inofensivă a produselor Prezentarea proiectului nr.4 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
chimice, întrebuințate în viața Reclama unui produs chimic și evaluarea acestuia după prezentat
cotidiană; 6.3. Elaborarea și criterii de evaluare
68 prezentarea unui proiect creativ Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții rezolvate
referitor la proprietățile și de generalizare a Fișe de activitate
utilizarea inofensivă a unui cunoștințelor la UC 6 independentă și de
produs chimic. grup completate