Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Corbasca, Bacău


Profesor: BUZDUGA CRISTIAN MĂDĂLIN
Clasa: a VII-a
Data: 2810.2019
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfintele Taine în viața creștinilor
Scopul lecţiei: însuşirea unor cunoştinţe despre lucrările sfinţitoare ale lui Dumnezeu în Biserică; dezvoltarea receptivităţii elevilor pentru primirea
Sfintelor Taine;
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de cunoştinţe
Durata: 50 min
Competențe specifice:
1.1 Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii şi în devenirea spirituală a omului, pe baza unor texte religioase;
1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură religioasă;
1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate;
2.1. Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social;
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală şi a grupurilor de apartenență, în relație cu
normele civice.

Competențe derivate:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
Cd1 – să identifice în imagini pe săvârşitorii şi pe primitorii Sfintelor Taine;
Cd2 – să numească Întemeietorul Sfintelor Taine;
Cd3 – să precizeze scopul săvârşirii Sfintelor Taine în Biserică;
Cd4 – să asocieze imaginea din timpul săvârşirii Sfintelor Taine cu denumirea Sfintelor Taine săvârşite;
Cd5 - să denumească noţiunea de „Sfântă Taină”.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, lectura explicativă, demonstraţia cu substitute, conversaţia euristică.
2. Mijloace de învăţământ: manual, fişe de lucru, planșe.
3. Forme de organizare a elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:

1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale:
număr de lecţii:1
durata : 50'
3. Bibliografice:
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
Liturgica teoretică,
Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a V-a, Editura Sf. Mina
SCENARIUL DIDACTIC

Nr Etapele Cd Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


. lecţiei procedee învăţământ organizare
crt
1. Captarea -Salutul -Salutul
atenției -Rugăciunea -Rugăciunea
-Pregătirea pentru începerea orei -Anunţarea absenţelor
-Profesorul îi solicită pe elevi să-şi amintească Pregătirea pentru începerea
în ce împrejurări au mers la biserică şi la ce orei
slujbe religioase au participat.
2. Enunțarea -Se precizează obiectivele lecţiei: -Ascultă - Activitate Aprecieri
obiectivelor Astazi vom descoperi importanța Sfintelor Conversaţia frontală verbale
Taine în viața crestinilor pe baza lucrarii euristică
Duhului Sfânt în lume.
Vom identifica clasificarea Sfintelor Taine cât
si întemeietorul lor. De asemenea, vom
descrie aplicativitatea lor în viața creștină.

-Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei: -Elevii scriu pe caiete titlul
„Sfintele Taine în viața creștinilor” lecţiei activ
3. Actualizarea -Profesorul selectează din răspunsurile -Elevii dau variante de Activitate Aprecieri
cunoștințelo elevilor numai situaţiile când ei au participat răspunsuri: -Explicaţia frontală verbale
r la Sfintele Taine şi le spune că aceste slujbe „...în zilele de duminică şi de
sunt mai deosebite şi se numesc Sfinte Taine. sărbători (când am participat
la Sfânta Liturghie), am mers
la un botez, cununie, Sfântul
Maslu, înmormântare, când
m-am spovedit etc.
-Elevii enumeră Sfintele
Taine la care ei au participat:
Botezul, Spovedania,
Împărtăşania, Nunta, Maslul.
4. Prezentarea -Profesorul solicită elevilor să citească lecția -Elevii citesc lecția din Activitate Aprecieri
noului din manual. Se explică cuvintele noi, se aduc manual. -Lectura -Fişe de frontală verbale
conținut completări. explicativă lucru
- Se împart elevilor fişe de lucru, apoi se -Elevii completează spațiile
analizează modul de rezolvare.(Fişa1) lacunare din fise. -Explicaţia
-Se împart elevilor fişe (Fişa2) cu imagini din
timpul Sfintelor Taine, pe care le vor -
completa cu denumirile Tainelor respective. Demonstraţ Activitate
-Profesorul face precizări despre Sfintele ia cu frontală
Taine. substitute
„Observăm din text că Biserica se îngrijeşte
Cd de toţi creştinii, de la cei mai mici până la cei
1 bătrâni. Ea îi pregăteşte şi îi întăreşte
sufleteşte pe oameni în această viaţă,
trimiţându-le putere de la Duhul Sfânt.
De pildă, pe cei care primesc credinţa lui
Hristos îi botează. Apoi îi întăreşte în credinţa
creştină, ungându-i cu Sfântul Mir; îi hrăneşte
pe creştini cu Trupul şi Sângele lui Hristos;
Cd pentru a da prilej creştinului să-şi aducă
2 aminte de păcatele săvârşite şi să primească
iertare de la Dumnezeu, îi spovedeşte. Pentru
a face din unii creştini apărători ai învăţăturii
creştine, îi preoţeşte. Pentru a întări legătura
dintre soţ şi soţie, Biserica îi cunună, prin
nuntă. Pentru a uşura suferinţele creştinilor -
bolnavi, le trimite duh întăritor prin Sfântul Conversaţia
Cd Maslu.”
3

-Profesorul îi solicită pe elevi să identifice din -Elevii numesc şi notează pe -Observaţia


text şi din imagini cine sunt săvârşitorii şi fişe săvârşitorii şi primitorii dirijată
primitorii Sfintelor Taine. Sfintelor Taine
Observaţie:
Profesorul intervine şi completează răspunsul
elevilor numindu-i şi pe arhierei ca săvârşitori.
Cd Precizare:
4 Preotul este cel care săvârşeşte în mod văzut -Explicaţia
această Sfântă Taină, dar Cel care le-a
întemeiat şi care participă în chip nevăzut este
Mântuitorul Iisus Hristos.
-Se explică cuvântul taină – ceea ce este
neînţeles, nepătruns de mintea omenească, -Elevii notează definiţia
mister. Sfintelor Taine
-Se definesc Sfintele Taine═ lucrări văzute,
Cd întemeiate de Mântuitorul şi încredinţate
5 Bisericii, prin care se transmite creştinilor
harul cel nevăzut al Sfântului Duh, scopul lor -Elevii răspund la întrebările -
fiind mântuirea şi sfinţirea credincioşilor. profesorului. Conversaţia
-Se explică definiţia pentru a putea fi
memorată:
„-Cine a întemeiat Sfintele Taine?”
„-Cine le poate săvârşi?”
„-Ce primim prin Sfintele Taine?”
„-De ce se săvârşesc?”
Precizare:
Pentru primirea acestor Sfinte Taine trebuie
credinţă şi o anumită pregătire trupească şi
sufletească.
5. Dirijarea Cd -Se prezintă imagini din timpul săvârşirii -Elevii privesc imaginile şi - Imagini din Activitate Aprecieri
învățarii 1,2 Sfintelor Taine şi se cere elevilor să precizeze identifică Sfintele Taine Conversaţie manual frontală verbale
,3, cărei Sfinte Taine aparţin. -Munca
4,5 -Ex. 2/ pag.49 -Rezolvă sarcinile exercițiului. independentă
6. Obținerea Cd Se adresează următoarele întrebări: -Elevii răspund la întrebările - Activitate Aprecieri
performanț 1,2 „-Ce sunt Sfintele Taine?” profesorului Conversaţie frontală verbale
ei ,3, „-De ce se numesc aceste lucrări Sfinte Taine?”
4,5 „Cum trebuie să mergem să primim Sfintele
Taine?
7. Feed-back -Se fac aprecieri generale şi individuale , -Elevii ascultă aprecierile Activitate Aprecieri
și evaluare privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, făcute de profesor frontală verbale
cât şi implicarea lor în predarea noilor
cunoştinţe.
8. Retenție Cd Importanța Sfintelor Taine în viața creștinilor -Elevii ascultă indicaţiile -Explicaţia Activitate
1 profesorului. Oferă situații frontală
concrete din viața lor de
creștini
9. Transfer -Se anunţă şi se xplică tema: -Rugăciunea
„ Discutaţi cu familia voastră despre Sfintele -Salutul
Taine la care aţi participat împreună cu
familia.”
-Rugăciunea
-Salutul

S-ar putea să vă placă și