Sunteți pe pagina 1din 21

CONTRACT DE FORMARE - PROGRAM „PROFESOR ÎN ONLINE”

Nr. …………….
Data contractării: ………………………
Seria …………
Perioada de desfășurare a Programului ………………………….

I. PĂRȚI CONTRACTANTE:

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5,
cod fiscal 5260435, în calitate de Furnizor de program de formare continuă, denumită în continuare „FSLI”,

DIGITAL ORIGINS SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910, în calitate de
Furnizor de tehnologie, denumită în continuare „Digital Origins”,

ASOCIAȚIA DIGITAL NATION, cu sediul în Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, cod fiscal
34176347, în calitate de Furnizor de instrumente și metodologii de formare de comunități și de suport, denumită în
continuare „Digital Nation”,

Toți în calitate de furnizori ai Programului/prestatori ai Serviciilor, denumiți în continuare în mod colectiv


„Furnizorii” sau „noi”, pe de o parte,

Și

……………………, domiciliat/ă în ……………………, CNP ……….……, e-mail …….., denumit/ă în continuare „Cursant”, ce a
contractat Serviciile de formare în sistem online, la distanță, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, prin
completarea Formularului de achiziție și transmiterea ofertei sale către Furnizori.

II. DEFINIȚII

Furnizor de program de FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (FSLI), cu sediul în


formare continuă București, B-dul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, cod fiscal 5260435. FSLI este
furnizorul programului de formare continuă „Profesor în online”, acreditat
conform Ordinului nr. 5564/2011 și emitent al Atestatului de formare continuă
pentru parcurgerea Programului.

Furnizor de tehnologie DIGITAL ORIGINS SRL (Digital Origins), cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl.
92, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910. În cadrul
Programului, Digital Origins este furnizorul de tehnologii avansate de
orchestrare automată a Programului, care asigură în integralitate
implementarea și desfășurarea Programului.

ASOCIAȚIA DIGITAL NATION, cu sediul în Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2,
Furnizor de instrumente și ap. 99, Sector 3, cod fiscal 34176347. Asociația Digital Nation va facilita

1
desfășurarea Programului în condiții optime prin instrumente și metodologii de
metodologii de formare de formare de comunități și de suport/ajutor pentru cadrele didactice înscrise în
comunități și de suport
Program.

https://digitalnation.ro și https://shop.digitalnation.ro
Site

Programul de formare continuă „Profesor în online” acreditat de Ministerul


Program Educației și Cercetării prin O.M.E.C. nr. 4925/10.08.2020, dedicat formării
cadrelor didactice din România în predarea online și mixtă.

Servicii de formare profesională pentru cadrele didactice din România,


Servicii incluzând: desfășurarea Programului, coordonarea, monitorizarea și evaluarea
cadrelor didactice înscrise în Program, formare de comunități și de suport
pentru cadrele didactice înscrise în Program, emiterea și eliberarea atestatului
de formare pentru cadrele didactice care au finalizat Programul conform
condițiilor prevăzute în prezentul document.

Act de studii cu regim special, emis în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului


Atestat de formare educației și cercetării nr. 5481/2015 și eliberat beneficiarilor Programului de
profesională continuă către furnizorul acreditat de programe de formare continuă (FLSI).

Operațiunea prin care Utilizatorul își manifestă intenția de a achiziționa Serviciile


Comandă disponibile pe Site, în condițiile prevăzute în prezentul document, agreate de
părți (Cursant și Furnizori) prin mijloace de comunicare electronică. În acest
sens, efectuarea unei comenzi presupune completarea și transmiterea
Formularului de achiziție disponibil pe Site, parcurgerea și acceptarea
Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate și efectuarea plății
online, prin card bancar.

Utilizatorul care a completat formularul de achiziție disponibil pe Site și a


Cursant finalizat comanda. Serviciile disponibile pe Site pot fi achiziționate numai de
către cadrele didactice, în mod individual, care își desfășoară activitatea în
instituții/unități de învățământ preuniversitar de pe teritoriul României.

Credite profesionale transferabile. În cadrul Programului, sunt oferite 16 CPT (64


CPT ore).

Contravaloarea Serviciilor disponibile pe Site. Prețul este adus la cunoștința


Preț publicului prin afișare pe Site. Prețul nu include TVA.

Plată / Tranzacție Operațiunea de plată realizată de Cursant în schimbul achiziționării Serviciilor


disponibile pe Site. Prețul se achită într-o singură etapă, la momentul înscrierii în
Program. Persoana desemnată să încaseze prețul aferent Serviciilor este Digital
Origins SRL (beneficiarul plății).

Specificații Orice descriere aferentă Serviciilor disponibile pe Site.

Contract Înțelegerea intervenită între Cursant și Furnizori, la distanță, fără prezența fizică

2
simultană a Părților, cu privire la achiziționarea și prestarea Serviciilor, realizată
prin Comanda efectuată de Cursant și acceptată de Furnizori, conform
prevederilor legale în materie și a termenilor și condițiilor de pe Site.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. În temeiul prezentului Contract, Furnizorii se obligă să presteze în favoarea Cursantului serviciile de formare
profesională contractate, respectiv să deruleze Programul de formare continuă „Profesor în online” acreditat de
Ministerul Educației și Cercetării prin O.M.E.C. nr. 4925/10.08.2020, dedicat formării cadrelor didactice din
România în predarea online și mixtă (denumit în continuare „Programul”). În urma parcurgerii și absolvirii acestui
Program, Cursantul va beneficia de 16 CTP.
3.2. Programul de formare continuă „Profesor în online” este organizat și desfășurat de asocierea constituită din
cei trei furnizori menționați la capitolul I din prezentul Contract.
3.3. Serviciile vor fi furnizate/prestate Cursantului exclusiv de la distanță, online, prin canale și mijloace de
comunicare electronică. Niciunul dintre Servicii nu presupune deplasarea și prezența fizică a unuia sau a tuturor
Furnizorilor la domiciliul, sediul ori spațiul în care își desfășoară activitatea Cursantul.
3.4. Data de începere a prestării Serviciilor va depinde de seria în care se înscrie Cursantul cu prilejul efectuării
Comenzii. Durata de desfășurare a Programului/de prestare a Serviciilor este de 17 zile lucrătoare, în limita a 64 de
ore. Calendarul de implementare va fi comunicat Cursantului după încheierea Contractului.
3.5. Rolul Furnizorilor în prestarea Serviciilor. Serviciile sunt prestate de către Furnizori, conform asocierii
încheiate între aceștia, după cum urmează:
3.5.1. Rolul Digital Origins. Digital Origins asigură în integralitate implementarea și desfășurarea Programului,
respectiv prestarea Serviciilor de formare profesională, în special, dar fără a se limita la acestea, prin următoarele:
a) Implementarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice, prin intermediul Site-ului, a unei platforme integrate de
plăți online, cu cardul bancar. În acest sens, Digital Origins este desemnat să încaseze integral contravaloarea
Serviciilor comandate de Cursant și acceptate de Furnizori;
b) Organizarea și desfășurarea procesului de înscriere în Program/efectuarea Comenzii și de integrare a Cursanților
pe platformele/instrumentele de lucru utilizate pentru prestarea Serviciilor;
c) Crearea suportului de curs și a documentației aferente Programului (metodologii, resurse didactico-materiale,
webinarii, materiale de prezentare a platformelor/instrumentelor de e-learning, materiale de învățare, ghiduri, în
orice formă - scrisă, audio, video, visual);
d) Organizarea, desfășurarea și gestionarea înscrierilor în Program, înscrierilor pe platforme/instrumentele de e-
learning și utilizarea acestora de către Cursant;
e) Asigurarea resursei umane necesare pentru desfășurarea Programului (formatori, mentori și personal auxiliar);
f) Asigurarea accesului profesorilor înscriși în Program și administrarea de platforme, programe, instrumente de e-
learning, alte instrumente de lucru necesare pentru implementarea și desfășurarea Programului;
g) Documentarea activităților teoretice și practice pentru fiecare zi de desfășurare a Programului / realizare condică
de evidență a activităților;
h) Realizarea, gestionarea și centralizarea fișelor de prezență pentru formatori și cadre didactice;
i) Realizare, gestionare și centralizare evaluare intermediară (fișe de catalog pentru fiecare modul);
j) Generare și administrare dosar intern pentru fiecare cadru didactic înscris în Program;
k) Ținerea evidenței, coordonarea, evaluarea și întocmirea raportului de evaluare finală pentru fiecare cadru didactic
înscris în Program;
l) Întocmirea documentației necesare în vederea obținerii Atestatelor de formare continuă.

3
3.5.2. Rolul Digital Nation. Având în vedere scopul și obiectivele Digital Nation, pentru desfășurarea optimă a
Programului și asigurarea unei experiențe de învățare și formare adaptată cadrelor didactice, Digital Nation va pune la
dispoziție în cadrul Programului servicii și metodologii de formare de comunități și de suport/ajutor pentru cadrele
didactice înscrise în Program, astfel încât acestea să poată parcurge etapele Programului într-un timp util. În acest
sens, Digital Nation va asigura servicii de suport și de comunitate autonomă, prin intermediul cărora să fie facilitat
sprijinul reciproc al cadrelor didactice în procesul de formare, informarea și dezbaterea cu privire la condițiile speciale
ale actului de învățământ impuse de realitățile actuale, precum și distribuirea de resurse și studii de caz utile în
procesul de formare.
3.5.3. Rolul FSLI. În baza documentației furnizată de Digital Origins, FSLI va asigura comunicarea cu Ministerul
Educației și Cercetării și va îndeplini toate demersurile necesare pentru eliberarea atestatelor de formare continuă
pentru fiecare profesor care finalizează Programul.

IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI.

4.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul Contractul se încheie între părți la distanță, fără prezența fizică
simultană a Furnizorilor și a Cursantului, în cadrul unui sistem de prestare de servicii la distanță, prin utilizarea
exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. În acest sens, prezentul document are valoare de contract de
formare profesională. fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la
distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau
electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de
validitate a Contractului.
4.2. Furnizorii vor stoca Contractul după încheierea acestuia și vor pune la dispoziția Cursantului, prin e-mail,
contractul astfel încheiat, odată cu confirmarea Comenzii. Contractul se consideră încheiat între Părți la
momentul primirii de către Cursant a emailului de confirmare a Comenzii și rămâne în vigoare până la data
îndeplinirii obiectului său, respectiv pe întreaga perioadă de formare, dar nu mai târziu de 31.12.2020.
4.3. Cursantul este informat și acceptă că pentru anumite Servicii pot exista politici proprii de utilizare a acestor
Servicii, aceste politici urmând a fi puse la dispoziția Cursantului. Astfel de politici vor fi, de asemenea, parte
integrantă din contractul încheiat între părți.
4.4. Încheierea Contractului, respectiv înscrierea în Program se poate face de orice persoană care îndeplinește
criteriile de eligibilitate și numai în condițiile prevăzute de prezentul document.
4.5. Digital Origins este desemnat de către asocierea prevăzută la capitolul I din prezentul document să reprezinte
asocierea în relația cu terții, inclusiv în relația cu Cursantul și să efectueze orice demersuri necesare pentru
încheierea și executarea Contractului, singur sau împreună cu restul entităților care fac parte din asociere.
4.6. Cursantul își asumă răspunderea pentru completarea Formularul de achiziție în mod corect și complet și
furnizarea tuturor informațiile/datele/documentele solicitate. Aceeași obligație revine Cursantului și cu prilejul
completării Formularului de onboarding. Cursantul înțelege că toate datele/informațiile/documentele solicitate
sunt corelate, necesare și obligatorii pentru întocmirea documentației aferente Programului și emiterea
Atestatului de formare profesională, conform prevederilor legale, astfel că furnizarea acestora se face pe propria
răspundere a Cursantului. După întocmirea documentației, respectiv emiterea Atestatului de formare profesională,
acestea nu mai pot fi modificate sub nicio formă. Cursantul își asumă integral și exclusiv că orice mențiuni
eronate, incomplete sau false furnizate de acesta conduc la pierderea dreptului Cursantului de a obține atestatul
de formare profesională și, dacă este cazul, răspunderea potrivit legii, Furnizorii fiind exonerați în totalitate de
răspundere.

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE

4
5.1. Prin încheierea prezentului Contract, Cursantul declară și garantează că deține calitatea de cadru didactic care
își desfășoară activitatea în instituții/unități de învățământ preuniversitar de pe teritoriul României.
5.2. Cursantul declară și garantează prin încheierea Contractului că își manifestă voința de a participa la activitățile
de formare profesională în format online, de tip sincron audio-video, și care au acces la internet, la echipamentele
și la mijloacele electronice necesare parcurgerii Programului în regim online. Cursantul declară pe proprie
răspundere și garantează că deține toate echipamentele, mijloacele necesare și acces la internet și că este de
acord să parcurgă Programul în regim online. Cursantul înțelege că aceasta reprezintă o condiție esențială și își
asumă în integralitate răspunderea pentru cele declarate, inclusiv eliminarea din Program. Cursantul va suporta în
integralitate propriile sale costuri pentru acces la internet, deținerea/utilizarea de echipamente și mijloace
necesare parcurgerii Programului.

VI. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ. FACTURARE

6.1. Prețul Serviciilor este 275 lei (TVA inclus). Prețul Serviciilor include și costurile aferente emiterii Atestatului de
formare profesională pentru parcurgerea Programului.
6.2. Modalități de plată
6.2.1. Plata online, cu cardul bancar
6.2.1.1. Plata va fi efectuată de către Cursant online, cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți
online PayU, la momentul achiziționării Serviciilor. Furnizorul desemnat să încaseze integral prețul Serviciilor, să
emită și să comunice factura fiscală Cursantului este Digital Origins.
6.2.1.2. Plata efectuată cu cardul este supusă validării și autorizării PayU. Prezentul Contract se încheie numai dacă
și numai după ce PayU autorizează plata.
6.2.2. Prin transfer bancar/ ordin de plată
6.2.2.1. În situații excepționale, Cursantul va avea posibilitatea de a achita prețul și prin intermediul transferului
bancar, în contul Digital Origins.
6.2.2.2. Dacă Cursantul optează pentru această modalitate de plată, plata va fi confirmată de către Digital Origins
la momentul încasării efective a sumei achitate în contul său. Cursantul poate transmite Furnizorului, prin e-mail,
dovada efectuării plății (ordinul de plată/extras tranzacție), însă o atare acțiune nu atrage automat confirmarea
comenzii și a plății de către Digital Origins. Contractul se consideră încheiat la data confirmării plății de către Digital
Origins.
6.3. Termen de plată. Facturare.
6.3.1. Prețul Serviciilor se va achita în avans, integral, la momentul efectuării Comenzii/încheierii Contractului.
După confirmarea plății și a comenzii / după acceptarea online a prezentului Contract, Digital Origins va emite și va
comunica Cursantului, prin e-mail, la adresa indicată de Cursant în Formularul de achiziție, factura fiscală în format
electronic, în termen de 1-3 zile lucrătoare de la efectuarea Comenzii.
6.3.2. Neplata prețului la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul document atrage anularea automată a
Comenzii, iar prezentul Contract nu se consideră încheiat.
6.3.3. Orice promoție sau campanie publicată pe Site va fi valabilă numai în perioada și în condițiile specificate pe
Site și se va reglementa prin termeni și condiții proprii. Furnizorii își rezervă dreptul de a acorda reduceri de preț,
parțiale sau totale, cadrelor didactice afiliate partenerilor Furnizorilor și/sau selectate de aceștia din urmă pentru
acordarea de burse/traininguri gratuite (în acest caz prețul fiind acoperit de partenerii menționați). În această
situație, cadrele didactice care se circumscriu acestei categorii vor fi informate de către partenerii Furnizorilor și
vor primi de la aceștia un cod de discount pe care îl vor putea utiliza la momentul efectuării Comenzii. În funcție de
tipul de discount, cadrele didactice vor putea achiziționa Serviciile la un preț mai mic sau în mod gratuit. Utilizarea
unui cod de discount se face pe propria răspundere a Cursantului, care va declara și va garanta că are dreptul de a
utiliza codul respectiv. Utilizarea unui cod de discount în mod fraudulos și/sau de către o persoană care nu este

5
îndrituită, respectiv furnizarea de informații false, atrage dreptul Furnizorilor de a înceta de îndată furnizarea
Serviciilor către această persoană, excluderea sa din Program și obligarea acesteia la repararea integrală a
prejudiciului suferit de Furnizori prin aceste acțiuni.
6.3.4. Furnizorii îşi rezervă dreptul de a oferi burse şi beneficii unor categorii de persoane în acord cu standardele
internaţionale şi constituţionale acceptate de discriminare, incluziune şi egalitate de șanse. Activităţile, beneficiile
în momentul înscrierii şi oferirea de burse anumitor categorii de persoane nu reprezintă sub nicio formă oferirea
de servicii în condiţii inegale.
6.3.5. Furnizorii nu sunt și nu pot fi ținuți răspunzători pentru niciun cost suplimentar suportat de Cursant peste
prețul Serviciilor, care nu este solicitat și/sau încasat de Furnizori, precum, dar fără a se limita la acestea, taxe și
comisioane bancare percepute de banca Cursantului, comisioane de schimb valutar din moneda contului în
moneda în care se efectuează vânzarea, percepute de banca la care Cursantul are contul deschis etc.
6.3.6. Cursantul este informat că factura fiscală se generează automat și va cuprinde datele inserate de Cursant în
Formularul de achiziție. Pot exista situații în care, din motive tehnice ori alte motive independente de voința
noastră, factura să nu ajungă la Cursant în termenul menționat în prezentul document, caz în care vă rugăm să ne
contactați.

VII. ÎNCEPUTUL IMPLEMENTĂRII SERVICIILOR. PARCURGEREA PROGRAMULUI. EMITEREA ATESTATULUI DE


FORMARE CONTINUĂ

7.1. Procesul de onboarding


7.1.1. După confirmarea Comenzii și încheierea Contractului, Cursantul va primi un e-mail cu formularul de
onboarding și instrucțiuni privind pașii de urmat pentru începerea Programului/implementarea Serviciilor.
7.1.2. Formularul de onboarding va trebui completat în mod obligatoriu de către Cursant și transmis către Digital
Origins prin mijloacele comunicate de acesta. Formularul de onboarding va cuprinde și câmpuri pentru urcarea
documentelor solicitate. Cursantul va urca documentele exclusiv în acest formular, în formatul solicitat, fiind
exclusă transmiterea documentelor prin e-mail sau prin alte mijloace nesolicitate de Digital Origins.
7.1.3. Datele și documentele solicitate prin Formularul de onboarding sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor
legale, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, respectiv pentru îndeplinirea formalităților impuse
furnizorilor acreditați de programe de formare continuă și pot consta în:
a) Numele și prenumele Cursantului;
b) CNP-ul / copie CI Cursant;
c) Funcția ocupată, specialitatea, unitatea de învățământ în cadrul căreia Cursantul își desfășoară activitatea
(denumire, localitate, județ),
d) Adeverință eliberată de instituția/unitatea de învățământ în cadrul căreia Cursantul își desfășoară
activitatea;
e) Diploma de licență/studii în baza căreia Cursantul ocupă funcția didactică;
f) Certificat de naștere/căsătorie, după caz.
7.1.4. Documentele solicitate Cursantului și atașate în Formularul de onboarding vor fi conformate cu originalul
de către Cursant prin inserarea mențiunii „Conform cu originalul”, însoțită de semnătura Cursantului. Cursantul
își asumă în integralitate răspunderea pentru furnizarea informațiilor și documentelor corecte, reale și complete,
fiind informat că orice eșec în furnizare acestora în mod corect și complet și/sau furnizarea unor date și
documente false poate atrage imposibilitatea emiterii și eliberării atestatului de formare profesională continuă
și răspunderea sa potrivit legii.
7.1.5. După finalizarea și transmiterea Formularului de onboarding, dacă acesta este aprobat/confirmat de către
Digital Origins, se vor aloca automat seria, grupa și formatorul, Cursantul fiind informat prin e-mail cu privire la
acestea.

6
7.1.6. În situația în care, după transmiterea Formularului de onboarding, Digital Origins constată că nu au fost
încărcate toate informațiile și documentele solicitate, în formatul solicitat, Digital Origins va putea contacta
Cursantul în vederea remedierii acestei situații, fără a constitui însă o obligație pentru Digital Origins sau pentru
vreunul dintre Furnizori. Cursantul este unicul răspunzător în acest sens, Furnizorii nefiind obligați să verifice
veridicitatea/corectitudinea informațiilor și documentelor furnizate de Cursant.

7.2. Procesul de formare


7.2.1. După finalizarea etapei menționate la art. 7.1, va începe procesul efectiv de formare profesională continuă.
În acest sens, Cursantul va primi prin e-mail toate informațiile necesare cu privire la Program, incluzând și
calendarul de implementare. De asemenea, la libera alegere a Furnizorilor, Cursantul va putea primi
notificări/remindere cu 1-2 zile înainte de data stabilită pentru fiecare modul, prin SMS și/sau prin intermediul
platformelor și instrumentelor puse la dispoziția Cursanților de către Furnizori.
7.2.2. În vederea parcurgerii Programului/prestării Serviciilor, în baza datelor furnizate de Cursant, Digital Origins și
Digital Nation vor pune la dispoziția Cursantului o suită de platforme și instrumente de lucru online atât pentru
desfășurarea efectivă a Programului, cât și pentru prestarea serviciilor de suport și creare de comunități. În acest
sens, va fi creat în mod automat câte un cont special de e-mail pentru fiecare Cursant, cont care îi va asigura
Cursantului accesul la cursuri, webinarii, materiale de învățare, clase virtuale, comunități de suport etc.

7.3. Monitorizarea și evaluarea activității Cursantului


7.3.1. Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la furnizarea de programe de formare continuă și
eliberarea de atestate de formare continuă, întreaga activitate a Cursantului în cadrul Programului va fi
monitorizată și evaluată.
7.3.2. Monitorizarea Cursantului va presupune, în principal, monitorizarea prezenței la clasele/modulele
organizate de Furnizor, întocmirea fișei de prezență, documentarea activităților teoretice și practice și realizarea
condicii de evidență a activităților, necesare pentru emiterea atestatului de formare profesională.
7.3.3. Pe parcursul desfășurării Programului, Cursantul va parcurge o serie de activități teoretice și practice.
Activitățile teoretice vor consta în diverse materiale de învățare, webinarii și interacțiuni cu formatorii și mentorii,
iar activitățile practice vor consta în teme variate alocate Cursantului de către formatorul desemnat, precum:
exerciții practice referitoare la utilizarea/administrarea/gestionarea de clase virtuale, întrebări teoretice, exerciții
practice auto verificabile (verificarea și acordarea punctajului la test în mod automat, prin algoritmi speciali, teste
grilă, exerciții de evaluare, probe practice constând în utilizarea și gestionarea platformelor și instrumentelor de
lucru online ș.a.m.d.).
7.3.4. Evaluarea Cursantului va presupune două etape: o evaluare intermediară și o evaluare finală.
7.3.5. Evaluarea intermediară va presupune o analiză a prezenței și a activității Cursantului în cadrul Programului.
Activitatea teoretică și practică a Cursantului și însușirea de către acesta a competențelor digitale va fi evaluată de
către formator, care va acorda calificative de evaluare. Cursantul înțelege și își asumă că înregistrarea a mai mult
de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din numărul de ore prevăzut la art. 5.13 din prezentul
document conduce la pierderea dreptului de a susţine examenul de absolvire.
7.3.6. Evaluarea finală va fi realizată de către o Comisie de evaluare finală, numită de Furnizori, a cărei
componență va fi comunicată Cursantului, și va avea în vedere întreaga activitate teoretică și practică a
Cursantului, prezența în cadrul Programului, portofoliul Cursantului și calificativul obținut la testarea finală.

7.4. Emiterea Atestatului de formare continuă


7.4.1. Cursantul înțelege și își asumă că înscrierea în Program/parcurgerea Programului nu îi garantează acestuia
susținerea examenului de absolvire și/sau obținerea Atestatului de formare profesională. Examenul de absolvire
va fi susținut exclusiv de Cursantul care îndeplinește criteriile de prezență și obțin calificativele necesare, iar

7
atestatul de formare profesională continuă va fi eliberat numai Cursantului care obține calificativul de trecere la
examenul final de absolvire.
7.4.2. În cazul în care Cursantul pierde dreptul de a participa la examenul de absolvire, respectiv nu obține
calificativul de trecere la examenul de absolvire, acestuia nu îi va fi eliberat Atestatul de formare profesională. În
astfel de situații, Cursantul va putea parcurge din nou Programul de formare continuă „Profesor în online” numai
dacă se înscrie din nou, urmând pașii descriși pe Site și în prezentul document, și cu condiția achitării integrale a
Prețului Serviciilor.
7.4.3. Pentru Cursanții care îndeplinesc toate criteriile, Furnizorul FLSI va efectua toate demersurile necesare
pentru emiterea Atestatului de formare continuă, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului educației și
cercetării științifice nr. 5481/2015. Atestatul se întocmește în limba română și va fi însoțit de Fișa competențelor și
a disciplinelor/temelor, conform modelului aprobat de ministrul educației și cercetării științifice.
7.4.4. Atestatul se va elibera Cursantului - beneficiar al programului de formare continuă - în termen de maximum
20 (douăzeci) de zile de la susținerea evaluării finale, prin modalitățile comunicate Cursantului. Ca regulă, atestatul
se va elibera Cursantului direct, pe baza prezentării documentului de identitate, sau persoanei împuternicite de
Cursant, în baza unei procuri notariale autentice sau împuternicire avocațială.
7.4.4. Costurile aferente emiterii și eliberării Atestatului de formare continuă sunt incluse în Prețul Serviciilor,
nefiind solicitată Cursantului o taxă suplimentară.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

8.1. Obligațiile Furnizorilor


8.1.1. Să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie,
punând accent pe calitatea formării profesionale.
8.1.2. Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de
formare profesională.
8.1.3. Să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea
stagiilor de pregătire.
8.1.4. Să nu impună Cursantului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare
profesională.
8.1.5. Să emită factura fiscală aferentă Serviciilor comandate, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul
document.

8.2. Drepturile Furnizorilor


8.2.1. Să obțină plata prețului aferent Serviciilor contractate de Cursant, la termenele și în condițiile prevăzute în
prezentul document.
8.2.2. Să ia orice măsuri consideră necesare pentru evitarea, minimizarea ori înlăturarea consecințelor generate de
încălcările/faptele Cursantului.
8.2.3. Să obțină de la Cursant îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina acestuia în prezentul document
și de a dispune suspendarea Serviciilor, respectiv de a obține repararea integrală a prejudiciului suferit de Furnizori
în urma neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere ori în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de către Cursant.
8.2.4. De a factura, respectiv de a pretinde și de a obține plata integrală a prețului aferent Serviciilor, inclusiv în
situațiile în care Serviciile sunt suspendate/se restricționează accesul la acestea din culpa Cursantului și/sau dacă
Cursantul încalcă oricare dintre obligațiile asumate, este eliminat din Program sau Cursantul înțelege să renunțe la
Program după începerea acestuia.

8
8.2.5. Dreptul la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și la respectarea confidențialității informațiilor,
datelor și documentelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția
datelor cu caracter personal.
8.2.6. Dreptul de a pretinde și obține de la Cursant respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul
document și de prevederile legale în vigoare.

8.3. Obligațiile Cursantului


8.3.1. Să furnizeze toate datele, informațiile și documentele în mod corect și complet, în termenele și în modalitățile
solicitate de Furnizori, sub sancțiunea pierderii dreptului de a parcurge Programul, de a susține examenul final de
absolvire, respectiv de a obține atestatul de formare continuă. Cursantul este unicul responsabil pentru îndeplinirea
acestei obligații, Furnizorii neavând obligația de a efectua demersuri pentru verificarea și validarea datelor,
informațiilor și documentelor furnizate de Cursant și/sau de a atrage atenția/a comunica Cursantului că datele,
informațiile și documentele nu sunt complete și/sau corecte.
8.3.2. Să participe la activitățile organizate în cadrul Programului, în format online, de tip sincron audio-video
(webinar), conform Calendarului activităților de formare stabilit. Cursantul înțelege și își asumă că înregistrarea a mai
mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din numărul total de ore (64 de ore) conduce la pierderea
dreptului Cursantului de a susţine examenul de absolvire.
8.3.3. Să utilizeze resursele materiale și tehnice de care dispune (acces la internet și la mijloace electronice) , în
vederea parcurgerii programului de formare mai sus menționat în regim online, de tip sincron audio-video (webinar).
8.3.4. Să achite integral prețul aferent Serviciilor contractate, la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul
document.
8.3.5. Să nu cesioneze, să nu contracteze și să nu utilizeze Serviciile ori să permită unei terțe persoane utilizarea
Serviciilor în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri care contravin
prevederilor contractului și ale legii în vigoare.
8.3.6. Să asigure securitatea și să nu facă cunoscute unor terțe persoane (cu excepția persoanelor autorizate) datele
de acces la conturi, la webinarii și resurse didactice, la platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de către
Furnizori, asumându-și întreaga răspundere cu privire la acestea. Furnizorii nu vor fi ținuți răspunzători, în nicio
situație, pentru nicio sustragere, pierdere, distrugere, deteriorare de date, informații, documente ori alte
vulnerabilități asociate.
8.3.7. Să apere și să despăgubească Furnizorii împotriva oricăror reclamații, sesizări, pretenții ale unor terțe părți cu
privire la modul în care Cursantul utilizează Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract.
8.3.8. Să utilizeze programele și platformele puse la dispoziție de către Furnizori numai în condițiile stabilite prin
Termenii și Condițiile de Utilizare aferente fiecărei platforme, dacă este cazul.
8.3.9. Să ridice atestatul de formare profesională, în măsura în care un astfel de atestat este emis.
8.3.10. Să respecte pe deplin toate obligațiile și garanțiile prevăzute în prezentul document și de prevederile legale
aplicabile, sub sancțiunea rezilierii contractului și a suportării de daune-interese.

8.4. Drepturile Cursantului


8.4.1. Dreptul de a pretinde și obține furnizarea Serviciilor comandate.
8.4.2. Să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.
8.4.3. Să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului documente, inclusiv
dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

IX. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9
9.1. Efectuarea Comenzii, încheierea contractului și prestarea Serviciilor nu implică sub nicio formă cesiunea totală
sau parțială a drepturilor de proprietate intelectuală în favoarea Cursantului. Oricare și toate drepturile de
proprietate intelectuală existente, care se nasc din sau în legătură cu executarea contractului sunt și rămân în
proprietatea exclusivă a Furnizorilor/fiecărui Furnizor (în condițiile parteneriatului încheiat între aceștia), nefiind
transferat către Cursant niciun drept.
9.2. În sensul art. 9.1, oricare și toate drepturile asupra Programului „Profesor în online”, asupra programei și orice
componentă a programei, indiferent de forma (text, vizual, audio, video, audio-video, foto, design, prezentări etc)
și indiferent de suportul pe care se regăsesc (format fizic și/sau electronic) precum, dar fără a se limita la acestea:
cursuri, structura cursurilor, metodologii, platforme, conținutul platformelor, curricule, specificatii, instrucțiuni,
materiale de învățare, manuale, suporturi de curs, ghiduri și prezentări, studii, cercetări și rezultatul lor,
documentații, baze de date, tutoriale, informații privind implementarea, antologii, resurse de învățare și
dezvoltare, materiale audio, video și/sau audio-video, materiale scrise, materiale fotografice, schițe, grafice,
design, desene, prezentări, programe, proiecte, produse sau servicii și detalii privind implementarea lor, sisteme
de operare, materiale de concepție pregătitoare și manuale, documentele și materialele furnizate și/sau realizate
în temeiul contractului, specificațiile programei, produselor și serviciilor, platformele și conținutul platformelor
aparținând sau care sunt utilizate de Furnizori în temeiul unei licențe, programe software, know-how, secrete
comerciale, scheme, mostre, planuri/strategii de marketing, prototipuri, procese, metode, tehnici, proceduri,
programe de calculator (sub forma de cod sursa, obiect și alt format), algoritmi, protocoale, documentație, orice
copii, extrase, fragmente, produse derivate, îmbunătățiri, modificări și perfecționări ale celor menționate mai sus,
documente, materiale conexe dreptului de autor reprezintă proprietatea deplină și exclusivă a Furnizorilor,
conform acordului de parteneriat încheiat între aceștia.
9.3. Cursantul nu va deține niciun drept de proprietate intelectuală sau drepturi conexe asupra elementelor
prevăzute la art. 9.2 (denumite în continuare „Materialele”), nu le va putea utiliza, în niciun scop și prin niciun fel
de mijloace, nu le va putea furniza, dezvălui, comunică prin niciun fel de mijloace/canale de comunicare și nu va
putea transmite vreun drept asupra acestora unei alte persoane. Cu privire la acestea, în vederea furnizării
Serviciilor, Furnizorii confera Cursanților numai un drept de utilizare limitat la scopul și obiectul contractului
(parcurgerea programului de formare continuă „Profesor în online”).
9.4. Pentru înlăturarea oricărei interpretări contrare, Cursantul înțelege că:
a) Materialele vor fi furnizate exclusiv în scopul prestarii Serviciilor;
b) Materialele vor putea fi utilizate și păstrate numai în interes personal, exclusiv în scopuri de învățare;
c) Sunt interzise acțiunile de preluare, comunicare, publicare, copiere, imitare, reproducere / crearea de
materiale derivate, modificare, implementare, dezvăluire, transfer și/sau distribuire, în tot sau în parte,
prin orice mijloace, a Materialelor și/sau a informațiilor cuprinse în acestea, de care Cursantul a luat
cunoștință/a avut acces în urma prestării Serviciilor de către Furnizori și/sau în urma participării la
webinarii, respectiv accesului/utilizării platformelor și instrumentelor Furnizorilor, în afara scopului pentru
care Serviciile au fost prestate, respectiv webinariile/Materialele au fost furnizate. În același sens, este
interzisă înregistrarea de către Cursant a webinariilor, sesiunilor audio-video / audio, distribuirea către
terți (inclusiv alte cadre didactice care nu s-au înscris în Program), indiferent de mijlocul/canalul de
comunicare etc. Astfel de acțiuni pot fi realizate numai cu acordul prealabil scris al Furnizorilor;
d) Cursantului îi este interzis să vândă, să sublicențieze, să distribuie și/sau să utilizeze Materialele în scopuri
comerciale și/sau în orice alte scopuri, în interes propriu sau în interesul unei terțe persoane, în afara
scopul declarat și pentru care Serviciile au fost prestate (parcurgerea programului de formare continuă
„Profesor în online”). Cursantul nu va replica, copia, dezvolta în mod similar sau identic Materialele,
programa și întreaga experiență oferită de Furnizori conform prezentului document.
9.5. Încălcarea obligațiilor prevăzute mai sus dă naștere dreptului Furnizorilor de a considera contractul reziliat, cu
efect imediat, fără punere în întârziere și fără termen de preaviz, prin notificarea Cursantului, fără nicio alta

10
formalitate și fără intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral. Cursantul este de drept in
întârziere prin neexecutarea, respectiv încălcarea obligațiilor contractuale. Furnizorii au dreptul de a parcurge
toate procedurile prevăzute de lege în vederea repararii în integralitate a prejudiciilor cauzate, inclusiv beneficiul
nerealizat și cheltuielile de judecată (incluzând și onorariile avocaților angajați de Furnizori).
9.6. În scopul prestării Serviciilor, Furnizorii vor putea pune la dispoziția Cursantului platforme proprii și licențiate,
precum platforme proprii de suport tehnic, platforme de înregistrare, licențe proprii, metodologii etc, fără ca
această utilizare să presupună transferul/cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală ori a altor drepturi,
patrimoniale sau nepatrimoniale, asupra acestora.
9.7. În același sens, toate programele software utilizate în prestarea Serviciilor sunt proprietatea Furnizorilor, cu
excepția programelor software de tip open source și a celor care aparțin unor alți furnizori, dacă este cazul. Tot
conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile
de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevăzut în Termenii și Condițiile de Utilizare, inclusiv reproducerea,
modificarea, distribuirea, transmiterea, afișarea, comercializarea nu sunt permise și atrag răspunderea celui în
culpă.
9.8. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Cursant exclusiv în scopul pentru care acestea
au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură,
pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea,
vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor.
9.9. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

X. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

10.1. Furnizorii se angajează exclusiv să presteze Serviciile achiziționate și achitate integral de Cursant, în condițiile
prevăzute de prezentul Contract. Parcurgerea Programului, conform condițiilor și standardelor stabilite și
prevăzute de normele legale, se realizează pe răspunderea Cursantului, acesta din urmă fiind obligat să respecte
toate obligațiile și cerințele Programului, să obțină prezența și calificativele necesare pentru absolvire.
10.2. Furnizorii vor depune toate eforturile rezonabile pentru formarea Cursantului, însă nu pot garanta și nu își
pot asuma răspunderea pentru un astfel de rezultat, acesta presupunând efortul și conștiinciozitatea Cursantului.
Furnizorii își asumă numai prestarea Serviciilor achiziționate, nu și rezultatul acestor servicii, fiecare Cursant înscris
fiind responsabil pentru asimilarea informațiilor și instrucțiunilor furnizate cu ocazia prestării Serviciilor de către
Furnizori. În același sens, Furnizorii nu își pot asuma răspunderea pentru participarea efectivă a Cursanților înscriși
în Program.
10.3. În sensul prevederilor art. 10.2, dacă Cursantul nu parcurge, în tot sau în parte, din orice motiv, Programul,
nu obține calificativele necesare la evaluarea intermediară și la evaluarea finală, pierde dreptul de a participa la
examenul de absolvire, nu îndeplinește criteriile necesare pentru obținerea atestatului de formare continuă
ș.a.m.d, acest aspect nu atrage sub nicio formă răspunderea Furnizorilor și nu îi obligă pe Furnizori să restituie
prețul aferent Serviciilor.
10.4. Furnizorii nu pot garanta și nu își pot asuma răspunderea, sub nicio formă, pentru platformele și/sau
instrumentele oferite sub licență de furnizori terți și/sau pentru decizia acestora de a înceta, restricționa ori limita
dreptul de utilizare. Cursantul înțelege că aceste platforme/instrumente sunt oferite conform termenilor și
condițiilor stabilite de către furnizorii terți și că ele vor fi puse la dispoziție în forma/versiunea în care se găsesc la
momentul furnizării Serviciilor. Fiind instrumente care nu aparțin și nu se află sub controlul nostru, nu putem
garanta și nu putem fi responsabili, în nicio situație, pentru disponibilitatea, funcționarea, funcționalitățile,
pierderile/sustragerile de date, blocarea sau limitarea utilizării instrumentelor digitale de către Cursant.

11
10.5. Furnizorii au dreptul de a executa cu întârziere ori de a anula orice prestare de Servicii dacă aceștia sunt
împiedicați de motive care nu se află sub controlul sau voința lor, precum, dar fără a se limita la acestea,
evenimente de forță majoră sau de caz fortuit, dezastre naturale, conflicte civile, războaie, greve, erori de
funcționare a echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe
informatice malițioase, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc.
10.6. Furnizorii nu răspund, în nicio situație, pentru niciun fel de prejudicii (inclusiv pierderi/sustrageri de date)
cauzate Cursantului sau unei terțe persoane ca urmare a utilizării instrumentelor digitale, a prestării Serviciilor ori
ca urmare a acțiunilor Cursantului, a nerespectării îndrumărilor primite în executarea contractului și/sau rezultate
în baza sau în legătură cu contractul ori ca urmare a utilizării incorecte/în alte scopuri a Serviciilor.
10.7. Furnizorii își rezervă dreptul de a refuza ori de a suspenda furnizarea Serviciilor sau de a rezilia contractul, la
libera sa alegere, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:
a) Există suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Cursantului / îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate;
b) Există suspiciuni rezonabile că Serviciile vor fi sau sunt folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri
contrare prezentului document ori a legislației incidente;
c) Cursantul utilizează Serviciile în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
d) Plata Serviciilor nu a fost realizată și confirmată de Furnizori și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la
aceasta;
e) Cursantul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Furnizorilor, a
afiliaților săi ori a celorlalți Cursanți;
f) Cursantul a furnizat date false, incorecte și/sau incomplete;
g) Cursantul nu respectă instrucțiunile privind utilizarea Serviciilor și/sau a platformelor;
h) Cursantul încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, ale politicilor proprii unora dintre
Serviciile sau platformele puse la dispoziția Cursantului de către Furnizori și/sau ale legislației în vigoare;
i) Cursantul încalcă (sau Furnizorii au suspiciuni rezonabile că va încălca) drepturile de proprietate
intelectuală și sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Furnizorilor.
10.8. În situațiile prevăzute la art. 10.7, dacă este posibil, vom informa Cursantul cu privire la măsurile luate și
motivele pe care se întemeiază acestea, iar Contractul va fi reziliat de drept, fără vreo formalitate și fără
intervenția unei instanțe de judecată ori a unui tribunal arbitral, Cursantul fiind de drept în întârziere prin
neexecutarea/încălcarea obligațiilor contractuale. În acest caz, Furnizorii au dreptul la daune interese în cuantum
cel puțin egal cu prețul Serviciilor (prețul achitat nu va fi restituit).
10.9. Cursantul înțelege și acceptă că Furnizorii sunt absolviți de orice răspundere în eventualitatea opririi,
întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea
platformelor/instrumentelor utilizate în cadrul Programului, în caz de erori de funcționare a echipamentului tehnic,
virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul
neautorizat în sisteme/servere, erori de operare, măsuri ale furnizorilor de servicii de internet etc.
10.10. Cursantul înțelege și acceptă că nu se oferă nicio garanție în legătură cu Serviciile prestate. Nu putem fi
ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă. Cursantul este singurul răspunzător pentru
conduita, deciziile, acțiunile, strategiile și măsurile adoptate în timpul parcurgerii Programului, în urma prestării
Serviciilor și/sau utilizarea informațiilor de pe Site.
10.11. Prezentul capitol se completează cu restul declarațiilor, garanțiilor și limitărilor cuprinse în prezentul
Contract și prevăzute de normele legale aplicabile.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte
formalități, în următoarele condiții:

12
a) Prin îndeplinirea obiectului Contractului / îndeplinirea perioadei contractuale;
b) Prin acordul ambelor Părți;
c) Prin reziliere, în caz de încălcare de către Cursant a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În
aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al
neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția
unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești. Cursantul este de drept în întârziere prin simplul fapt al
neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Cursantul nu este
îndreptățit la restituirea prețului achitat;
d) Prin exercitarea de către Cursant a dreptului de retragere în condițiile OUG 34/2014;
e) Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Furnizorilor, cu acordarea unui termen de preaviz de 2
(două) zile.
11.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
11.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Cursantului. Încetarea
prezentului Contract nu dă naștere dreptului Cursantului de a obține restituirea sumelor achitate în avans, cu
excepția situațiilor prevăzute la art. 11.1 lit. b), d) și e), numai dacă nu a început prestarea Serviciilor. Dacă la
momentul încetării Contractului din motivele prevăzute la art. 11.1. Lit. b), c) și e) Serviciile au fost furnizate parțial,
se va restitui numai suma aferentă serviciilor neprestate.
11.4. În caz de reziliere a Contractului din culpa Cursantului, Furnizorii au dreptul la repararea integrală a
prejudiciului.
11.5. Cursantul va exonera de răspundere și nu va demara niciun demers administrativ sau judiciar (plângere,
sesizare, cerere de chemare în judecată, reclamație etc) împotriva Furnizorilor cu privire la pretenții și solicitări
ridicate de terțe persoane rezultând din utilizarea Serviciilor, prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau cu
privire la orice pierderi (directe sau indirecte), costuri, cereri de chemare în judecată, sesizări, plângeri, reclamații,
pretenții, beneficiu nerealizat, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) rezultate din încălcarea de către Cursant a
prezentului Contract, a termenilor și condițiilor de utilizare a programelor și platformelor puse la dispoziție în
cadrul Contractului și/sau din încălcarea prevederilor legale în vigoare.
11.6. Pentru situațiile în care unul sau toți Furnizorii pot fi ținuți răspunzători, pentru oricare și toate prejudiciile
cauzate Cursantului, răspunderea Furnizorului/Furnizorilor va fi limitată la prețul aferent Serviciilor contractate de
Cursant.

XII. FORȚA MAJORĂ

12.1. Furnizorii sunt exonerați de răspundere pentru neexecutarea ori executarea cu întârziere a
obligațiilor/prestării Serviciilor în cazuri de forță majoră și de caz fortuit, astfel cum sunt definite de legislația
națională în vigoare.
12.2. Pe perioada cazului de forță majoră, contractul se suspendă. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor
durează mai mult de 4 (patru) luni, fiecare parte poate renunța la executarea pe viitor a contractului și poate
considera contractul încetat. În acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita despăgubiri celeilalte
Părți.
12.3. Cursantul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de executare cu privire la obligația de plată, conform art.
1634 alin. (6) Cod civil.

XIII. LEGE APLICABILĂ. LITIGII

13.1. Prezentul Contract va fi guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația română.

13
13.2. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărui litigiu decurgând din
prezentul Contract sau având legătură cu acesta. Dacă acest lucru nu este posibil, eventualele litigii vor fi deduse
spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit legii. Părțile convin ca instanțele competente
teritorial să soluționeze litigiile dintre ele să fie instanțele judecătorești din București.

XIV. CLAUZE FINALE

14.1. Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, în completarea prezentului
Contract.
14.2. Orice notificare/comunicare între Cursant și Furnizori va fi emisă în scris și va fi trimisă la adresa de email
disponibilă pe Site în secţiunea „Contact” sau la adresa help@digitalnation.ro, respectiv la adresa de email
furnizată de Cursant în Formularul de achiziție.
14.3. Prin încheierea prezentului Contract, Cursantul declară că a citit, a înțeles, recunoaște şi consimte în mod
expres asupra fiecărei prevederi din prezentul Contract, inclusiv asupra celor care ar putea fi calificate drept clauze
neuzuale, în accepțiunea art. 1203 Cod civil, respectiv art. 4.6, art. 5.2, art. 6.3.5.-6.3.6, art. 7.1.4, art. 7.1.6, art.
8.3.1, art. 10.1-10.10, art. 1.6 din anexă, art. 11.1. lit. e), art. 11.5-11.6 și art. 13.1-13.2 din Contract.

Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul de formare

ANEXA LA CONTRACTUL DE FORMARE - PROGRAM „PROFESOR ÎN ONLINE”

- CAPITOLUL I. ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE -

1.1. Cursantul și Furnizorii se angajează să respecte confidențialitatea deplină a tuturor informațiilor, datelor (inclusiv datele cu
caracter personal) și documentelor (inclusiv corespondența purtată între Cursant și Furnizori), de orice natură, pe orice suport și
în orice formă s-ar găsi - orale, scrise, vizuale, în format fizic și/sau în format electronic, pe computer sau echipamente
periferice (hard disk, stick, dispozitive de înregistrare, stocare și arhivare, inclusiv sisteme de stocare cloud) și indiferent dacă
sunt marcate sau nu ca fiind confidențiale.

1.2. În acest sens, părțile nu vor divulga unei terțe persoane, direct sau indirect, și nu vor folosi, în interes propriu sau în
interesul unei terțe persoane, în scop comercial sau în orice alt scop, nici una dintre informațiile, datele și documentele
confidențiale la care au acces în orice mod sau pe care una dintre părți le-a dezvoltat în temeiul contractului. Informațiile,
datele și documentele vor fi utilizate exclusiv în scopul prestării Serviciilor/încheierea și executarea contractului, respectiv
îndeplinirea obligațiilor legale.

1.3. Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea neautorizată,
pierderea, sustragerea ori deteriorarea informațiilor, datelor și documentelor confidențiale. Partea care dezvăluie va păstra
dreptul de proprietate asupra tuturor Informațiilor Confidențiale, datelor și documentelor, inclusiv asupra materialelor și
datelor furnizate, care au rezultat sau care au fost redactate ca urmare a accesului la aceste Informații Confidențiale sau orice

14
alte materiale în legătură cu acestea. Partea căreia i-au fost dezvăluite informațiile confidențiale nu are niciun drept, direct sau
indirect, asupra Informațiilor, documentelor, datelor confidențiale.

1.4. Dacă o parte constată că informațiile, datele, documentele confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate,
pierdute, sustrase, deteriorate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite ori dacă un terț solicită dezvăluirea unor date,
informații, documente confidențiale, indiferent dacă este sau nu autorizat să le primească, va înștiința prompt cealaltă parte,
oferind toate informațiile relevante.

1.5. Prevederile prezentului capitol nu se aplică Informațiilor Confidențiale/Documentelor în privința cărora partea interesată
demonstrează că:
a) Au devenit publice, înainte de a fi dezvăluite de către parte, în alt mod decât ca rezultat al unei dezvăluiri neautorizate
făcute de această parte;
b) Au fost în mod legal în posesia părții interesate înaintea divulgării (cu condiția ca acest aspect să rezulte din
evidențele/arhiva acestei părți);
c) Dezvăluirea a fost dispusă în baza legii sau a actelor oricărei autorități sau instanțe competente, dar numai în scopul
unei asemenea divulgări și în măsura cerută de un asemenea act sau lege.

1.6. Cursantul se va abține de la folosirea informațiilor, datelor, documentelor confidențiale dezvăluite de Furnizori sau de care
a luat cunoștință cu prilejul executării contractului, în interes propriu și/sau în interesul unei terțe părți, în scop comercial sau în
alt scop, precum și de la preluarea, dezvoltarea, implementarea, comercializarea programelor, metodologiilor, activităților,
serviciilor și/sau produselor identice sau similare celor prestate în favoarea Cursantului ori celor create, dezvoltate,
îmbunătățite, implementate ori comercializate de către Furnizori în desfășurarea activității sale, la care Cursantul a avut acces
sau cu care Cursantul a intrat în contact, în orice mod.

- CAPITOLUL 2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

2.1. Scopul și temeiul prelucrării. Furnizorii prelucrează datele cu caracter personal ale Cursantului în următoarele scopuri și
temeiuri:

Date cu caracter personal Scopul prelucrării Temeiul prelucrării datelor tale

● Nume și prenume ● Completarea și transmiterea Formularului de achiziție ● Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD -
● Data nașterii / Plasarea Comenzii pe Site; încheierea sau executarea unui
● Domiciliul (adresa, localitate, ● Încheierea și executarea Contractului (prestarea și Contract;
județ, țară, cod poștal) furnizarea Serviciilor contractate); ● Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD -
● Număr de telefon ● Procesarea tranzacțiilor, efectuarea plății, îndeplinirea unei obligații
● Adresă de e-mail confirmarea plății și a Comenzii; legale care îi revine
● Date financiare: informații ● Emiterea facturilor fiscale și îndeplinirea obligațiilor Operatorului;
privind cardul* sau contul financiar-contabile; ● Legea nr. 227/2015 privind Codul
bancar, dacă este cazul; ● Îndeplinirea obligațiilor legale (inclusiv prevenirea Fiscal;
informații privind plățile fraudelor); ● Legea contabilității nr. 82/1991;
● Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; ● Legea nr. 365/2002;
*În cazul plăților online, cu cardul ● Asigurarea unei bune comunicări între părți în ● OUG nr. 34/2014;
bancar, datele privind cardul vederea executării Contractului (transmiterea de ● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
bancar sunt prelucrate și stocate
de PayU (procesatorul de plăți
comunicări/notificări, transmiterea facturilor interesul legitim al
online) fiscale, evaluarea serviciilor oferite etc Operatorului

15
● Nume și prenume; ● Completarea Formularului de onboarding, a cererii ● Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD -
● Data nașterii; de înscriere în Program și a declarației pe proprie încheierea sau executarea unui
● Ocupația / Funcția ori poziția răspundere și semnarea acestora; Contract;
deținută; ● Verificarea identității și îndeplinirea criteriilor de ● Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD -
● Studii / specializare; eligibilitate pentru înscrierea și parcurgerea îndeplinirea unei obligații
● Instituția/entitatea și locul Programului; legale care îi revine
(adresa și orașul) în care ● Executarea Contractului (prestarea Serviciilor de Operatorului;
persoana fizică își formare contractate) / parcurgerea Programului ● Ordinul ministrului educației și
desfășoară activitatea; „Profesor în Online” / acces la platforme și cercetării științifice nr.
● Semnătura; instrumente digitale de lucru/ creare și acces la 5481/2015;
● Adresă de e-mail comunități autonome și de suport / creare adresă ● Ordinul ministrului educației și
(nume.prenume@); de Gmail cu acces la toate platformele puse la cercetării științifice nr.
● Numărul de telefon; dispoziția Cursantului în cadrul Programului; 5564/2011;
● Cod numeric personal / datele ● Asigurarea unei bune comunicări între părți în ● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
din cartea de identitate; vederea executării Contractului; interesul legitim al
● Domiciliul persoanei fizice; ● Întocmirea documentației aferente Programului, Operatorului;
● Număr, dată și restul precum: ● Legea nr. 16/1996;
informațiilor înscrise în - Documentarea activităților teoretice și practice ● Legea nr. 135/2007;
diploma de licență ori de pentru fiecare zi de desfășurare a Programului / ● Legea nr. 1/2011.
studii în baza căreia realizare condică de evidență a activităților;
Cursantul ocupă funcția - Realizarea, gestionarea și centralizarea fișelor de
didactică; prezență pentru formatori și cadre didactice;
● Date privind experiența - Realizare, gestionare și centralizare evaluare
profesională, aptitudinile, intermediară (fișe de catalog pentru fiecare
competențele și abilitățile modul);
Cursantului, - Generare și administrare dosar intern pentru
notele/calificativele fiecare cadru didactic înscris în Program;
obținute în urma evaluărilor, - Ținerea evidenței, coordonarea, evaluarea și
testelor și examenelor întocmirea raportului de evaluare finală pentru
fiecare cadru didactic înscris în Program;
- Întocmirea documentației necesare în vederea
obținerii Atestatelor de formare continuă.
● Evaluarea progresului și a performanței Cursantului,
în vederea emiterii Atestatului de formare
continuă, conform legii;
● Emiterea și eliberarea Atestatelor de formare
continuă;
● Parcurgerea tuturor demersurilor, informarea și
comunicarea constantă cu Ministerul Educației și
Cercetării;
● Îndeplinirea obligațiilor legale impuse în sarcina
furnizorilor de programe de formare continuă;
● Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
● Arhivare și păstrare documente

● Nume și prenume; ● Marketing direct; ● Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD -


● Adresa de e-mail; ● Activități de promovare / marketing (alte forme de consimțământul persoanei
● Numărul de telefon marketing decât marketingul direct) vizate;
● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
interesul legitim al
Operatorului

16
● Apartenența, afilierea, Furnizarea și utilizarea codurilor de reducere ● Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD -
calitatea de membru al unei încheierea sau executarea unui
organizații, corp profesional, Contract;
entități etc ● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
interesul legitim al
Operatorului

● Nume și prenume; Date prelucrate în urma completării și transmiterii ● Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD -
● Adresă de e-mail de către Utilizator sau Cursant a Formularului de consimțământul persoanei
(nume.prenume@); Contact disponibil pe Site ori prin contactarea vizate;
● Numărul de telefon; directă a Operatorilor la adresele de contact ● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
● Ocupația / Funcția ori poziția disponibile pe Site interesul legitim al
deținută și ● Informarea Utilizatorului/Cursantului cu privire la Operatorului;
Instituția/entitatea și locul serviciile și produsele oferite pe Site, la solicitarea ● Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD -
(adresa) în care persoana acestuia; îndeplinirea unei obligații
fizică își desfășoară ● Oferirea unui răspuns la întrebările, sesizările, legale care îi revine
activitatea (opțional, dacă reclamațiile și solicitările Utilizatorului/Cursantului Operatorului
persoana dezvăluie aceste
informații);
● Conținutul
mesajului/solicitării;
● Orice alte informații furnizate
voluntar

● Adresa IP; ● Pentru prevenirea fraudelor; ● Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD -
● Tipul de browser/sistem de ● Pentru asigurarea securității Site-ului interesul legitim al
operare folosit și versiunea Operatorului
acestora

2.2. De asemenea, este posibil să folosim (inclusiv să publicăm) datele cu caracter personal ale Cursantului, în format
anonimizat, pentru a crea date statistice și/sau demografice, fără ca prin acestea să se dezvăluie sau să poată fi dezvăluită
identitatea ta, în următoarele scopuri: întocmire de rapoarte, analize, studii de impact; în scopuri proprii, în special pentru a
îmbunătăți ori a lansa produse și servicii noi; realizarea de campanii de promovare a activității noastre, respectiv a produselor și
serviciilor noastre.
2.3. Prelucrăm numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopurilor arătate mai sus. În
principal, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizează Cursantul în mod direct atunci când: plasează o
comandă, achiziționează serviciile noastre, încheie un contract cu noi, utilizează serviciile noastre, completează chestionarele și
formularele disponibile pe Site sau puse la dispoziție după încheierea Contractului ori ne contactează din proprie inițiativă.
2.4. Durata prelucrării și stocării datelor. Datele cu caracter personal ale Cursanților vor fi stocate după cum urmează:

Categorie de date cu caracter personal Perioada de stocare

Datele aferente Contului de Gmail creat pentru Datele vor fi păstrate pentru întreaga perioadă în care Cursantul alege
acces la platformele/instrumentele utilizate pentru să păstreze contul.
parcurgerea Programului:
● Nume și prenume;
● Adresă de e-mail.

Datele necesare pentru plasarea Comenzii/ Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea
încheierea și executarea Contractului dintre noi: executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. După încetarea
● Nume și prenume; Contractului, Datele vor fi păstrate pentru o perioadă cel puțin egală
● Ocupația / funcția ori poziția deținută; cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă, precum:
● Adresa poștală; ● întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile - 10 ani
● Adresă de e-mail; de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia

17
● Număr de telefon; evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile
● Date financiare; în vigoare;
● Data nașterii; ● ținerea evidenței Cursanților, conform prevederilor legale - 5 ani
● Domiciliul (adresa, localitate, județ, țară, de la data încetării contractului dintre părți;
cod poștal); ● revendicarea sau apărarea unor drepturi - se va lua în considerare
● Apartenența, afilierea, calitatea de termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil.
membru al unei organizații, corp După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom
profesional, entități etc face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în
scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

Datele furnizate prin completarea și transmiterea Datele vor fi păstrate pentru o perioadă egală cu cea impusă de legea
Formularului de onboarding, a cererii de înscriere și aplicabilă programelor de formare continuă (10 ani). După expirarea
a declarației pe proprie răspundere, parcurgerea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom
Programului / prestarea Serviciilor de formare / șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri
emiterea Atestatului de formare continuă: statistice, de cercetare și dezvoltare, dacă legea ne permite.
● Nume și prenume
● Data nașterii Te informăm că pentru documentația aferentă Programului (registrele
● Ocupația / Funcția ori poziția deținută unice și documentelor în baza cărora au fost emise/eliberate
● Studii / specializare atestatele de formare continuă, registre de evidență a cursanților,
● Instituția/entitatea și locul (adresa și orașul) în condici de prezență și de evidență a desfășurării activităților etc) legea
care persoana fizică își desfășoară activitatea impune furnizorului de programe de formare continuă acreditat un
● Adresă de e-mail (nume.prenume@) termen de păstrare și arhivare permanent. Aceeași obligație este
● Numărul de telefon impusă de lege și în sarcina Ministerului Educației și Cercetării, ca
● Cod numeric personal / datele din cartea de autoritate competentă de acreditare, căreia îi vom furniza
identitate documentația aferentă Programului, conform legii (OMEC 5564/2011,
● Domiciliul persoanei fizice OMEC 5481/2015).
● Număr, dată și restul informațiilor înscrise în
diploma de licență ori de studii în baza căreia
Cursantul ocupă funcția didactică
● Date privind experiența profesională,
aptitudinile, competențele și abilitățile
Cursantului, notele/calificativele obținute în
urma evaluărilor, testelor și examenelor

Datele furnizate prin completarea și transmiterea Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a răspunde
Formularului de contact ori prin contactarea solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor tale. După expirarea acestui
directă a Operatorului la adresele de contact termen, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele
indicate pe Site: tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de
● Nume și prenume cercetare și dezvoltare.
● Adresa de e-mail
● Conținutul mesajului
● Orice alte date furnizate în mod voluntar
de către persoana vizată

Date colectate în mod automat: Datele vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 3 ani de la
● Adresa IP ultima vizită pe Site a persoanei vizate. După expirarea acestui termen,
● Tipul de browser/sistem de operare în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie
folosit și versiunea acestora le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și
dezvoltare.

Date prelucrate în scopuri de marketing: Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului tău.
● Nume și prenume; După expirarea acestui termen, în urma unei analize pe care o vom
● Adresa de e-mail; face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în
● Numărul de telefon. scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare.

2.5. În toate situațiile, dacă este cazul, după împlinirea duratei necesare conform scopurilor menționate ori după împlinirea
duratei impuse de lege ori de protejarea intereselor legitime ale Furnizorilor, datele cu caracter personal vor fi șterse din

18
evidența noastră sau vor fi luate măsuri pentru anonimizarea acestora, astfel încât identificarea persoanelor vizate în baza
acestora să nu mai fie posibilă.
2.6. Destinatari. Conform Ordinelor ministrului educației și cercetării nr. 5564/2011 și nr. 5481/2015, suntem obligați să
transmitem către Ministerul Educației și Cercetării documentația aferentă programului de formare, întocmită de Operatori,
precum, dar fără a se limita la acestea:
● Registrul unic de evidență a cursanților;
● Procesul-verbal de evaluare finală a cursanților;
● Catalogul centralizator de evaluare finală;
● Fișa de prezență la evaluarea finală;
● Cataloage individuale de evaluare finală;
● Borderou cursanți pentru avizul MEC la achiziționarea atestatelor.
2.7. Nu vom transfera către terți datele personale ale Cursanților colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor
noștri (furnizori de servicii, furnizori de sisteme IT, parteneri, contabili, avocați, auditori, experți etc), cu care am încheiat
contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu
caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de Operatori. În aceste condiții, datele vor fi dezvăluite
numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară.
2.8. De asemenea, vom putea dezvălui datele tale unor terțe părți în următoarele situații:
● dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;
● la solicitarea și conform instrucțiunilor tale, dacă îți exerciți dreptul la portabilitate;
● datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea
o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau
combaterea unei activități ilegale;
● către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;
● ori dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a
ne apăra împotriva unei reclamații.

2.9. Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate în Europa. Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane
afiliate ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Operatorul va implementa
măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu
caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană și RGPD.
2.10. Drepturile Cursantului în calitate de persoană vizată

Dreptul de a fi informat Prezentul document furnizează informațiile pe care ai dreptul să le primești în


conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, ai dreptul de a ne solicita o copie
a datelor tale cu caracter personal pe care Operatorii le dețin ori să ne soliciți
informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale.

Dreptul de acces la datele tale cu Ne poți solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi și poți solicita
caracter personal informații privind modalitatea în care aceste date sunt gestionate. O astfel de
cerere se adresează Operatorului, iar răspunsul este furnizat în termen de 30 de zile
de la data cererii, în mod gratuit (cu excepția cazului în care cererea este nefondată
sau excesivă). Acest termen se poate prelungi cu două luni în cazul în care cererea
este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de 30 de zile de la primirea
solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dreptul de rectificare Ne poți solicita rectificarea sau completarea datelor tale inexacte. Îți vom răspunde
în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. Acest termen se poate prelungi
cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat
în termen de 30 de zile de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele
extinderii termenului de răspuns. Vom transmite modificările oricăror terțe părți
care trebuie să le schimbe și te vom informa că acest lucru a fost făcut.

19
Dreptul la ștergerea datelor cu Ne poți solicita oricând ștergerea datelor tale cu caracter personal, dar doar dacă nu
caracter personal există o obligaţie legală de păstrare. Totuși, te rugăm să ai în vedere că pot exista şi
alte situații în care datele tale nu vor putea fi șterse (spre exemplu, dacă datele tale
sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale ori pentru constatarea sau
apărarea unui drept în justiție). Unde este posibil, Operatorii vor respecta dreptul
tău și vor șterge datele tale fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării Poți alege să păstrăm datele tale, dar să ne soliciți să oprim prelucrarea. Acest lucru
se poate cere atunci când dorești, spre exemplu, să verifici corectitudinea datelor
sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor cu Datele tale se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date
caracter personal prelucrate manual. Ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără
opoziție din partea noastră. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza
informațiile într-un format portabil/structurat, utilizat în mod curent.

Dreptul de opoziție Ai dreptul de a te opune oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal și ne
poți solicita să nu le mai prelucrăm.

Dreptul de a nu face obiectul unei Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv
decizii bazate exclusiv pe prelucrare crearea de profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru tine.
automată, inclusiv crearea de
profiluri

Dreptul de a depune plângere la Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea ta ori dacă apreciezi că îți
Autoritatea de Supraveghere și de a sunt încălcate drepturile, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională
te adresa justiției de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București,
Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. Procedura de soluționare a
plângerilor este disponibilă aici.

Dreptul de retragere a Când prelucrarea se bazează pe consimţământul tău, îți poți retrage
consimțământului consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, poți modifica sau
elimina consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat în consecință,
cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu
face acest lucru.
2.11. Exercitarea drepturilor. Cursantul ne poate contacta oricând pentru exercitarea drepturilor sale, prin următoarele
modalități:
● transmiterea unei solicitări scrise sau a unui e-mail la: legaloffice@digitalnation.ro;
● transmiterea unei solicitări scrise, semnată de Cursant, la adresa poștală: București, Calea 13 Septembrie nr. 59-61, bl.
59, parter, sector 5.
2.12. Este posibil ca în unele cazuri să nu putem identifica persoana vizată întrucât nu ne-au fost furnizate suficiente date în
solicitarea adresată conform pct. 2.11. În astfel de cazuri, vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea
persoanei vizate. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. Dacă ești nemulțumit cu privire la
răspunsul oferit de Operatori la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, e-mail
anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, precum și dreptul de a te adresa instanței.
Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă prin accesarea paginii de internet a Autorității de Supraveghere sau prin
accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.
2.13. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de
confidențialitate, disponibilă oricând Cursantului pe Site-ul https://shop.digitalnation.ro/.

20
21