Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

AGA
Raport cu privire la situaţiile financiare
Am auditat situaţiile financiare anexate ale firmei Dogfood S.A., care cuprind bilanţul la data de 31
decembrie 2014, contul de rezultate şi tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat, precum şi o
sinteză a politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în
conformitate cu normele naţionale de raportare financiară (Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară sau OMFP 3055/2009).
Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern
relevant asupra întocmirii, prezentării şi conţinutului situaţiilor financiare, pentru identificarea şi tratarea
conform cerinţelor legale a denaturărilor semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea şi
aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanţele
date.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceaste situaţii financiare în baza
auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Intenţionale de Audit. Aceste
standarde cer ca noi să ne conformăm cerinţelor etice, să planificăm şi realizăm auditul astfel încât să
obţinem o asigurare rezonabilă că am identificat denaturările semnificative din situaţiile financiare.
Un audit implică aplicarea procedurilor necesare pentru obţinerea probelor de audit referitoare la
informaţiile exprimate numeric şi alte informaţii publicate în situaţiile financiare. Procedurile au fost
selectate pe baza raţionamentului profesional al auditorului, urmărindu-se inclusiv evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativă a situaţiilor financiare datorate fie fraudei, fie erorii. La evaluarea riscurilor
auditorul a analizat sistemul de control intern al entităţii, precum şi factorii relevanţi care ar fi putut
influenţa întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare, cu scopul de a obţine informaţiile
necesare pentru planificarea procedurilor de audit adecvate circumstanţelor date. Aceste analize nu s-au
făcut în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entităţii. În
timpul aplicării procedurilor de audit s-au evaluat, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile
folosite, măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile şi prezentarea globală
a situaţiilor financiare.
Considerăm ca probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate şi constituie o bază
de date consolidată care ne permite să exprimăm opinia noastră de audit.
Opinie
În opinia noastră, situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare (sau „prezintă cu
fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară“) a firmei Dogfood S.A. aşa cum se
prezIntă aceasta la data de 31 decembrie 2014, contul de rezultate şi tabloul fluxurilor de trezorerie,
pentru anul încheiat, în conformitate cu normele naţionale de raportare financiară (Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară sau OMFP 3055/2009).
Mihai Georgescu
31.03.2014
Bucureşti, strada Barbu Vacarescu, nr. 20, bloc 164, sc. -, ap. -, sectorul 2