Sunteți pe pagina 1din 9

Lista de intrebari – Contabilitate bancara

1. Care sunt componentele sistemului bancar din Romania?

Sistemul bancar din România are următoarele componente:

• Banca Naţională a României;

• instituţiile de credit.

Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având


personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul
central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul
Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.

Instituţiile de credit sunt persoane juridice române, care se constituie şi


funcţionează numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, iar
activitatea lor constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la
public, respectiv în acordarea de credite în cont propriu.

2. Ce sunt institutiile de credit?

Instituţiile de credit sunt persoane juridice române, care se constituie şi


funcţionează numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, iar
activitatea lor constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la
public, respectiv în acordarea de credite în cont propriu.

3. Cine este responsabil cu organizarea si conducerea contabilitatii intr-o banca?

Instituţiile de credit trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea în


conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Organizarea contabilităţii instituţiilor de credit, conform Legii contabilităţii


82/1991, revine administratorului acesteia sau persoanei care are obligaţia
gestionării partimoniului.

Contabilitatea instituţiilor de credit poate fi organizată în comparimente de


specialitate distincte conduse de directorul economic, contabilul şef sau o altă
persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Există şi posibilitatea organizării şi ţinerii contabilităţii instituţiilor de credit de


către persoane juridice autorizate, situaţie în care responsabilitatea privind modul
de ţinere a contabilităţii revine acestora. Relaţiile dintre instituţia de credit şi
persoana care va asigura organizarea şi conducerea contabilităţii se stabilesc printr-
un contract de prestări servicii.
4. Ce trebuie sa asigure contabilitatea bancara?

Contabilitatea instituţiilor de credit trebuie să asigure înregistrarea cronologică


şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia
financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată, atât pentru cerinţele interne, cât şi pentru cele externe.

5. Care este obiectivul principal al contabilitatii bancare?

Obiectivul pricipal al contabilităţii unei instituții de credit îl reprezintă


furnizarea informaţiilor necesare atât mediului intern, cât şi mediului extern.

6. Care sunt registrele obligatorii utilizate in contabilitatea bancara?

Principalele registre şi formulare contabile ce se folosesc în contabilitatea


instituţiilor de credit sunt:

 Registrul jurnal;
 Registrul „Cartea mare”;
 Registrul inventar;
 Balanţa de verificare.

7. Ce utilitate au registrele contabile obligatorii?

8. Ce reprezinta balanta de verificare? Care sunt corelatiile verificate cu ajutorul balantei


de verificare?

Verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre


contabilitatea sintetică şi cea analitică se realizeaza cu ajutorul balanţei de verificare.
Balanţa de verificare fiind şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc
situaţiile financiare.

Cu ajutorul balanţei de verificare se verifică corelaţiile dintre egalităţile generate


de dubla înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în contabilitate, respectiv
concordanţa dintre totalul înregistrărilor din Registrul-jurnal şi totalul rulajelor
debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţă, precum şi concordanţa dintre
totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din Registrul Cartea mare şi totalul
soldurilor finale debitoare şi creditoare din balanţă.

Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice, cât şi pentru


cele analitice; pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.

Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verifică concordanţa dintre


conturile sintetice şi conturile lor analitice.
9. Care sunt situatiile financiare intocmite de catre o banca?

Instituţiile de credit trebuie să întocmească situaţii financiare anuale si, după caz,
situaţii financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziţiei
financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte aspecte
legate de activitatea desfăşurată.

Situaţiile financiare anuale cuprind:

 situaţia poziţiei financiare – prezintă informaţii referitoare la activele,


datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiilor de credit ;
 situaţia rezultatului global;
 situaţia modificărilor capitalurilor proprii;
 situaţia fluxurilor de trezorerie;
 note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte
informaţii explicative;
 situaţie a poziţiei financiare de la începutul primei perioade comparative,
atunci când entitatea aplică retroactiv o politică contabilă sau face o retratare
retroactivă a elementelor din situaţiile sale financiare, sau atunci când
reclasifică elementele din situaţiile sale financiare.

10. Este obligatoriu sau nu ca situatiile financiare ale institutiilor de credit sa fie auditate?

Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit şi, după caz, situaţiile
financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în
conformitate cu standarde şi practici acceptate pe plan internaţional.

11. De catre cine sunt aprobati auditorii financiari ai situatiilor financiare intocmite de IC?

Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de


activităţi de audit la instituţiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la mai sus.

Auditorii financiari ai instituţiilor de credit trebuie să fie aprobaţi de Banca


Naţională a României.

12. In ce condiţii BNR poate respinge numirea unui auditor?

Banca Naţională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă
apreciază că acesta nu dispune de experienţă şi/sau independenţă adecvate pentru
îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă există constatări potrivit cărora acesta nu a
respectat cerinţele de conduită etică şi profesională specifice.

13. Carei instituţii trebuie sa prezinte situatiile financiare instituţiile de credit?

Instituţiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României


situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute la termenele şi în
forma stabilite prin reglementări şi instrucţiuni de către Banca Naţională a
României, în calitate de autoritate de supraveghere.
14. Care sunt elementele componente ale activului bilantier?

Activul bilanţier care cuprinde:

 Numerar şi plasamente la instituţii de creditle centrale


 Creanţe asupra instituţiilor de credit;
 Titluri primite în pensiune livrată;
 Instrumente financiare derivate
 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare
 Active financiare deţinute la valoare justă prin profit sau pierdere;
 Credite şi avansuri acordate clientelei;
 Active financiare – disponibile pentru vânzare;
 Active financiare – păstrate până la scadenţă;
 Imobilizări corporale;
 Fond comercial şi alte imobilizări necorporale;
 Creanţe din impozit curent/amanat;
 Alte active;
 Active deţinute pentru vânzare.

15. Care sunt elementele componente ale datoriilor?

Datoriile:

 Sume datorate instituţiilor de credit;


 Instrumente financiare derivate includ swap-uri, contracte forword in valuta
etc, atunci când valoarea lor justă este negativă;
 Sume datorate clienţilor;
 Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate;
 Datorii din impozit curent/amânat;
 Alte datorii;
 Provizioane;
 Datorii subordonate.

16. Care sunt elementele componente ale capitalurilor proprii?

Capitaluri proprii:

 Capital social;
 Prime de emisiune;
 Rezerve;
 Rezultatul reportat;
 Interese care nu controlează.
17. Care sunt instrumentele de plata care au la baza decontarii acceptarea platii?

Instrumentele de plată care au la baza decontarii acceptarea platii sunt: ordinul


de plată, cecul, cambia, biletul la ordin.

18. Care sunt instrumentele de plata care au la baza decontarii punerea la dispoziţie
anticipat de sume în vederea efectuării plăţilor?

Instrumentele de plata care au la baza deconterii punerea la dispoziţie anticipat


de sume în vederea efectuării plăţilor sunt acreditivul şi scrisoarea de garanţie.

19. Ce este cecul/cambia/biletul la ordin/acreditivul/scrisoarea de garantie?

Ordinul de plată este un instrument de plată prin care emitentul dă ordin


instituţiei de credit de a pune la dispoziţia unui beneficiar o sumă de bani la o
anumită dată.

Cecul este un instrument de plată prin care trăgătorul (cel care emite cecul) dă
ordin necondiţionat trasului (instituţia de credit) de a plăti la prezentare o sumă
determinată unei terţe persoane. Plata se face din disponibilul creat printr-un
depozit bancar, prin depuneri exprese în acest scop sau obţinerea unui credit.

Cambia este instrumentul de plată prin care o persoană numită trăgător, dă


ordin altei persoane, numită tras, de a plăti la vedere sau la termen, o sumă de bani
unei terţe persoane denumită beneficiar, respectiv altei persoane indicate de
beneficiar.

Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană denumită emitent, se obligă
să plătească altei persoane, denumită beneficiar sau la ordinul acesteia, o sumă de
bani la scadenţă.

Acreditivul este o formă de decontare prin care plăţile se efectuează pe măsura


livrărilor mărfurilor, a executării lucrărilor sau a prestării serviciilor, dintr-o sumă
rezervată în acest scop şi aflată la dispoziţia instituţiei de credit a furnizorului.

Scrisoarea de garanţie este un document prin care instituţia de credit a


plătitorului confirmă la cererea acestuia că în anumite cazuri bine precizate va
asigura, pentru o anumită perioadă de timp şi în limita unei sume determinate,
efectuarea plăţilor prevăzute în scrisoare din creditele bancare, în cazul în care la
data solicitării plăţii plătitorul nu are altă disponibilitate.

20. Ce reprezinta decontarile intrabancare?

Decontările intrabancare realizează stingerea obligaţiilor rezultate în urma unor


operaţiuni comerciale sau necomerciale, desfăşurate între clienţii aceleiaşi instituţii
de credit sau realizate de către subunităţile instituţiei de credit, în nume şi în cont
propriu.
21. Care sunt documentele interne utilizate in vederea realizarii decontarilor intrabancare?

Documente interne utilizate in vederea realizarii decontarii intrabancare:

• avizul de creditare – atunci când instituţia de credit iniţiatoare este banca


plătitorului;

• avizul de debitare – atunci când instituţia de credit iniţiatoare este banca


beneficiarului.

22. Operatiunile intrabancare sunt evidenţiate contabil cu ajutorul contului ........

Operatiunile intrabancare sunt evidenţiate contabil cu ajutorul contului 341


Decontări intrabancare. Acest cont este bifuncţional şi evidenţiază operaţiunile
efectuate între sediu şi subunităţile sale din ţară, cât şi între subunităţile respective.

23. Ce reprezinta decontarile interbancare?

Decontările interbancare reprezintă plăţi fără numerar, efectuate de unităţile


bancare pentru clienţii lor sau în nume propriu, având ca beneficiar o unitate
bancară a altei instituţii de credit.

24. Cum se pot realiza decontarile interbancare?

Aceste operaţiuni se pot efectua:

• în mod indirect (intermediat), prin casele de compensaţii;

• în mod direct, prin conturi de corespondent deschise reciproc de instituţii de credit.

25. Conturile utilizatre pentru realizarea decontarilor interbancare in mod indirect


sunt ........

Operaţiunile sunt contabilizate folosind conturile: 1111 Cont curent la Banca


Naţională a României (A) şi 341 Decontări intrabancare (B). Specific decontării prin
casele de compensaţii este folosirea obligatorie a contului 1111 Cont curent la BNR,
deschis la compensare.

26. Conturile utilizatre penrtu realizarea decontarilor interbancare in mod direct sunt ........

Decontările directe prin conturi de corespondent sunt reflectate contabil prin


conturile: Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT, 121 - Conturi de
corespondent la instituţii de credit (nostro), 122 - Conturi de corespondent ale
instituţiilor de credit (loro), 127 - Creanţe şi datorii ataşate, 1271 - Creanţe ataşate,
1272 - Datorii ataşate

27. Conturile de corespondent sunt conturi ... si conturi ....

Nostro si Loro
28. Ce reprezinta conturile de corespondent nostro?

Conturile nostro sunt conturi curente ale instituţiilor de credit deschise la alte
instituţii de credit, reprezentând plasamente la acele instituţii de credit.

29. Ce reprezinta conturile de corespondent loro?

Conturile loro sunt conturi curente ale altor instituţii de credit deschise la
instituţia de credit, reprezentând resurse obţinute de la acele instituţii de credit.

30. Ce reprezinta depozitele interbancare?

Depozitele interbancare reprezintă o modalitate de plasare a disponibilităţilor,


respectiv o modalitate de a atrage resurse de la alte instituţii de credit.

31. De cate feluri sunt depozitele interbancare?

Depozitele interbancare sunt: depozite la vedere, depozite la termen, depozite


rambursabile după notificare, depozite colaterale.

32. Depozitele interbancare la vedere sunt .......

Depozitele la vedere sunt depozite constituite pentru o durată iniţială de cel mult
o zi lucrătoare.

33. Depozitele interbancare la termen sunt ......

Depozitele la termen sunt depozite constituite pe un termen fix, pentru care


durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare.

34. Depozitele interbancare colaterale sunt ....

Depozitele colaterale sunt depozite constituite drept garanţii sau costituite pentru
efectuarea unor operaţiuni ulterioare, determinate.

35. Depozitele interbancare rambursabile dupa notificare sunt ....

Depozitele rambursabile după notificare sunt depozite care nu pot fi


transformate în numerar decât după expirarea unei perioade notificate; înainte de
expirarea perioadei notificate transformarea în numerar nu este posibilă sau este
posibilă numai cu plata unor penalități.
36. Ce reprezinta creditele interbancare? De cate feluri sunt?

Creditele interbancare reprezinta creditele acordate de catre o banca unei alte


banci in baza unei conventii speciale. Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi:

 de pe o zi pe alta - sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o


perioadă de cel mult o zi lucrătoare;
 la termen - sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care
durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare.

37. Ce asigura contabilitatea operatiilor de trezorerie?

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie asigură evidenţa existenţei şi mişcării


valorilor în casă (bancnote, monede şi cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului
aflat în ghişeele automate ale instituţiei de credit (ATM-uri) şi în automatele de
schimb valutar (ASV-uri).

38. In baza caror documente se elibereaza numerar din casa?

Eliberarea numerarului se face pe baza următoarelor documente:

• cec;

• ordin de plată;

• cerere pentru răscumpărarea certificatelor de depozit;

• cambie;

• bilet la ordin;

• documente de casă emise de sistemul informatic al instituţiei de credit.

39. In baza caror documente se primeste numerar in casa?

Primirea numerarului se face pe baza următoarelor documente:

• foaie de vărsământ cu chitanţă;

• ordin de încasare;

• borderou însoţitor;

• documente de casă emise de sistemul informatic al instituţiei de credit.

40. Ce asigura contabilitatea operatiunilor cu clientela?

Contabilitatea operatiunilor cu clientela asigura buna desfasurare a incasarilor si


platilor efectuate in contul curent. Ea reflecta contabilitatea operaţiunilor de
încasări şi plăţi prin conturile curente ale clientelei.
41. Ce reprezinta conturile curente ale clientelei? Care este contul contabil cu ajutorul
caruia se tine evidenta disponibilitatilor clientilor din contul curent?

Conturile curente ale clientelei deschise la instituţii de credit evidenţiază


disponibilităţile clientelei şi operaţiunile de încasări şi de plăţi dispuse de aceasta.
Disponibilităţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de
conturi în orice moment, fără preaviz. Contul 2511 Conturi curente este un cont
bifuncţional, se creditează cu intrările de disponibilităţi şi se debitează cu ieşirile de
disponibilităţi. Soldul final creditor al acestui cont indică disponibilităţile băneşti ale
clientelei în contul curent, în timp de soldul final debitor va reflecta descoperiri de
cont.

42. Ce reprezinta creditele acordate clientelei?

Creditele acordate clientelei reprezintă creanţe deţinute de instituţia de credit


asupra persoanelor fizice şi juridice, altele decât instituţiile de credit, creanţe ce au
apărut din necesitatea satisfacerii nevoilor de finanţare a acestora.

43. Modalitatile de rambursare a creditelor de catre clienti sunt .....

Rambursarea creditelor se poate face prin trei modalităţi:

• rambursarea în rate;

• rambursarea prin anuităţi constante;

• rambursare totală la scadenţă.

44. Ce reprezinta scontul?

Scontul este operatiunea prin care o unitate bancare plateste unui client, inainte
de termen, contravaloarea unui efect de comert la ordinul sau, retinand din valoarea
nominala a efectului comercial dobanda corespunzatoare pana la scadenta plus un
comision.

45. Ce reprezinta factoringul?

Factoringul este operatiunea in care o instituţie financiară care se angajează


contra unui comision să preia creanţele clienţilor şi să ţina evidenţa contabilă a
debitorilor unitaţilor care i-au transferat creanţele lor.